231.041 Declaración sobre as obrigas tributarias

Anuncio
1. DATOS PERSOAIS
Nome e apelidos:
DNI:
Entidade/asociación:
NIF:
Correo-e:
Pag. Web:
Tel.1:
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía:
Provincia:
Nome da vía:
Núm.:
Portal:
Localidade:
Piso:
Porta:
C. p.:
2. DECLARACIÓN
Declaro baixo a miña responsabilidade e baixo o compromiso de veracidade:
Que a entidade da que son secretario está ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias
coa Facenda do Estado, coa Tesourería da Seguridade Social e que non ten débedas coa
Deputación de Pontevedra
Lugar e data:
Asdo.: o solicitante
..............................................................., ............. de .................................................. 20 .............
SERVIZO DE COHESIÓN SOCIAL E XUVENTUDE. Pazo provincial, avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra. Tel.: +34 986 804 100 / Fax: +34 886 211 201
[email protected], www.depo.es
Mod. 231 .041
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15 /19 9 9 e no R.d. 1720/20 07 de protección de datos de carác ter persoal podendo ser incorporados ós f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rec tif icación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AS OBRIGAS TRIBUTARIAS
Descargar