acta de recepción de obra positiva

Anuncio
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA POSITIVA
1. DATOS DA OBRA
Obra de:
Código:
Localidade:
Importe da adxudicación:
Empresa adxudicataria:
Prazo de execución ofertado:
Representante da empresa:
Director de obra:
Responsable ou facultativo designado pola Administración:
As persoas que subscriben este documento proceden ó recoñecemento detallado das obras e á comprobación da execución,
de acordo co proxecto aprobado polo órgano de contratación, coas instrucións dadas polo facultativo director e de acordo
tamén co prego de cláusulas particulares de contratación. Logo da comprobación material, resulta que:
a. A referida obra se atopa en perfectas condicións de funcionamento e se pode entregar ó uso público, polo que se procede a
valorala de forma positiva, conforme ó previsto no artigo 235 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, do Texto
refundido da Lei de contratos do sector público, iniciándose así, e nesta data, o prazo de garantía establecido no contrato.
b. Neste acto, o representante da empresa contratista fai entrega da documentación que a continuación se relaciona:
DOCUMENTACIÓN
c. A Deputación de Pontevedra procede á recepción da obra
Lugar e data:
Asdo.: o responsable ou facultativo designado pola Administración
Asdo.: o director de obra
Asdo.: o contratista-adxudicatario
.................................................., ............. de ............................................ 20........
Pazo da Deputación, avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra. Teléfono: +34 986 804 100. Fax: +34 886 210 726, [email protected] - www.depo.es
Mod. 922.014
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R.d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
Contratación
Descargar