942.027 Formulario de solicitude

Anuncio
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
II PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2015
1. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Entidade:
CIF:
Nome e apelidos da alcaldesa ou do alcalde:
DNI:
Correo-e:
Tel.1.:
Tel.2.:
Fax:
ENDEREZO
Tipo de vía:
Nome da vía:
Provincia:
Núm.:
Portal:
Localidade:
Piso:
Porta:
C. p.:
2. SOLICITUDE
Participar no II Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015 para levar a cabo a obra ou
servizo que se determina a continuación mediante a contratación de
persoas desempregadas, non
perceptoras de prestacións ou perceptoras de prestacións sociais destinadas a garantir os recursos económicos mínimos
de subsistencia (RISGA, RAI e PREPARA e outros similares).
Obra ou servizo que
desenvolverán
Data de inicio
Lugar e data:
Asdo.: a/o alcaldesa/e
....................................................................., .................. de ........................................................................ de 20......
Pazo da Deputación, avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra. Teléfono: +34 986 804 100. Fax: +34 886 210 726, [email protected], www.depo.es
Mod. 942.027
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal, podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
Cooperación
Descargar