CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DO CARGO CERTIFICADO DE

Anuncio
CERTIFICADO
CERTIFICADO DE
DE ACREDITACIÓN
ACREDITACIÓN DO
DO CARGO
CARGO
D.ª/D.
, con
DNI
,
como secretaria/o da asociación
do Concello de
CERTIFICA
Que D.ª/D.
DNI
, con
,
é a/o presidenta/e desta asociación desde o día
de
do ano
.
Para que conste para os efectos oportunos asino este certificado.
Lugar e data:
Asdo.: o secretaria/o
....................................................................., .................. de .....................................................................de 20..........
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra. Tel.: +34 986 804 100 / Fax: +34 886 211 201
[email protected], www.depo.es
Mod. 230.036
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R.d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
Servizos Sociais e
Promoción de Emprego
Descargar