Anexo II (formulario de solicitude)

Anuncio
ANEXO II MODELO DE SOLICITUDE DE BOLSA DE EMPREGO
1. DATOS DO SOLICITANTE
Nome e apelidos:
DNI:
Enderezo:
C. p.:
Localidade:
Provincia:
Nacionalidade:
Data de nacemento:
Tel1.:
E-mail:
Tel2.:
Fax:
Posto solicitado
Título esixido na convocatoria
DECLARO:
Non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico incompatible co desempeño das correspondentes funcións, o que se acreditará co correspondente certificado médico no caso de resultar seleccionado.
Non estar separado do servizo de ningunha administración pública en virtude de expediente disciplinario nin
atoparme inhabilitado, por sentenza firme, para o exercicio de funcións públicas.
O abaixo asinante solicita ser admitido no proceso selectivo ó que se refire esta instancia, declara que son certos os
datos consignados nela e que reúne as condicións xerais esixidas para acceder á bolsa convocada e ás específicas
do posto ó que opta, comprometéndose a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude.
Data:
Asdo.: o solicitante
....................................................................., .................. de ..........................................................................20......
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra. Tel.: 986 804 100 / Fax: 886 210 691, [email protected], www.depo.es
Mod. 921.070
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal, podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
Recursos Humanos e Formación
Descargar