Anexo V. Certificación de pagamento a acredores de investimentos

Anuncio
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015
ANEXO V: CERTIFICACIÓN DE PAGAMENTO A ACREDORES DE INVESTIMENTOS
(Nome e apelidos)
calidade de secretario do Concello/Entidade local de
con CIF núm.
e domicilio social en
en
CERTIFICO QUE:
Informados do contido das bases do Plan Provincial de Obras e Servizos 2015, o Pleno/Xunta
deste Concello/Entidade local, na sesión do día
de
de 20
, adoptou o seguinte
acordo/resolución:
Primeiro. Pola realización de investimentos o Concello/Entidade local de
contraída unha débeda cos seguintes acredores:
Provedor/
empresa
Núm.
CIF
Núm. de
fact./
certif.
Denominación do
investimento
Importe
Data de
expedición
Data de
rexistro
ten
Órgano de
aprobación
Data de
aprobación
Segundo. As débedas que se detallan están pendentes de aboamento e, na data de
expedición desta certificación, non existen outros acredores con preferencia de cobro.
Terceiro. Solicitar para o seu financiamento unha subvención por importe de
cargo ó Plan Provincial de Obras e Servizos 2015.
con
E para que así conste asino este documento.
Lugar e data:
Asdo.: o secretario
....................................................................., .................. de .................................................................... de 20........
Edificio Administrativo, avda. Montero Ríos, s/n, 36071, Pontevedra. Tel.: 986 804 100 - Fax: 886 210 261, [email protected], www.depo.es
Mod. 942.019
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R.d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
Cooperación
Descargar