Subido por uriniko

Comentari Text “Territorialidad humana. Una reconsideración ecológica”

Anuncio
Comentari Text “Territorialidad humana. Una reconsideración ecológica”
Dyson-Hudson, R.; Smith, E.A. (1983) “Territorialidad humana. Una reconsideración ecológica”
a BUXÓ, M.J. (comp.): Ecología y cultura en las sociedades primitivas, pàg. 151-185. Barcelona,
Mitre.
Aquest text tracta sobre com els humans ocupem l’espai físic i com tenim a dividir-lo per grups
que en tenen el control exclusiu per mitjà de repulsió, segons Wilson, és a dir, territorialitzarlo. Hi ha diferents aproximacions a explicar com succeeix aquest fet, algunes parlen que és
quelcom genètic mentre d’altres tracten de demostrar que aquesta no és un fet global i que hi
ha situacions en què no es dona, pel que una explicació cultural potser tindria més sentit.
L’estudi de la territorialitat va començar abans dels humans pel gènere animal, i en aquests
n’hi ha de diverses classes, a més que hi ha unes quantes equivocacions comunes, com que no
és útil generalitzar degut a la gran variabilitat existent, que és un tret innat d’una espècie quan
s’ha demostrat que depèn de condicions ambientals, per exemple... apareix però una teoria
que busca ser total, centrada en la defensabilitat econòmica, de tal manera que es produeix
una conducta territorial quan els costos de ser-ho són inferiors als beneficis, de molt diferent
tipus. A continuació el text passa a explicar la teoria a partir d’elements com quins són els
costos de la territorialitat o la distribució dels recursos. Posa en relació la predictibilitat dels
recursos amb la seva densitat, apareixent quatre grans grups corresponents als quatre
quadrants. Apareixen en l’explicació tres casos reals, que es descriuen segons els paràmetres
explicats anteriorment: els indis de la gran planície d’estats units, els ojibwa del nord i els
karimonjong, tots ells amb característiques notòriament diferents.
Qüestions
-
Seria interessant veure l’evolució temporal d’un grup al llarg de la història?
En societats de caçadors-recol·lectors (“primitives”) és possible calcular-ho i saber el valor
numèric de tots els seus factors econòmics? I en les modernes?
Descargar