Quart d`ESO

Anuncio
MATÈRIA DE FÍSICA I QUÍMICA DE QUART D’ESO
L’alumne que no ha superat la matèria de Física i Química, se li recomana
que estudiï el temari realitzant posteriorment els exercicis corresponents
a cada tema, tant els del llibre com els dictats i els subministrats en
fotocòpies.
Juny 2016
Departament de Física i Química
Descargar