Definició

Anuncio
CONCEPTE PERSONAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA
Després de mirar què entenen per tecnologia educativa diferents professionals de
la matèria, puc afirmar que estem davant una disciplina recent que ha anat canviant el
seu objecte d’estudi al llarg del temps, en els anys 50’s i 60’s es centrava en els recursos
audiovisuals, en els 70’s i 80’s es centrava en el disseny instructiu i en les darreres
dècades sa centrat en l’aplicació de les noves tecnologies a l’ensenyança. La T.E. és
entesa a dia d’avui com una especialització dintre del camp de la didàctica perquè
s’orienta cap el disseny, desenvolupament, aplicació i avaluació de recursos tecnològics
en els processos educatius.
Descargar