Aquest espai, viu i en constant moviment, recull i mostra

Anuncio
Aquest espai, viu i en constant moviment, recull i mostra els blocs de notes de pintors,
dibuixants i escultors; els esbossos de coreògrafs i escenògrafs; les correccions i
modificacions que fan poetes, novel·listes i traductors en els seus textos; les anotacions
que realitzen els músics en les seves partitures; els croquis i apunts dels diferents plans
cinematogràfics i altres gènesis dels diferents àmbits de la creació.
Vol evidenciar
e
a
aquell
mom
ment, amb tootes les impeerfeccions i matisos quue això
compporta, abanss que el creaador doni peer finalitzad
da la seva obbra. Algunss d’aquests
projeectes potser mai és reallitzaran i d’aaltres, podeem cercar l’oobra definittiva de l’artiista.
Este espacio, vivvo y en connstante moviimiento, reccoge y muesstra los bloccs de notas de
pintoores, dibujanntes y esculltores; los essbozos de coreógrafos
c
y escenógraafos; las
correecciones y modificacio
m
nes que haccen poetas, novelistas
n
y traductorees en sus tex
xtos;
las annotaciones que realizann los músicoos en sus paartituras; loss croquis y apuntes de los
diferrentes planoos cinematoggráficos y otras
o
génesiss de los difeerentes ámbbitos de la
creacción
Quieere evidenciar aquel momentocon
m
todas las im
mperfeccionnes y maticees que esto
compporta, antes de que el creador
c
dé por
p finalizad
da su obra. Algunos
A
de estos proyeectos
quizáás nunca se realizarán y otros, poddemos buscaar la obra deefinitiva dell artista.
CAPS.A.
J.M.Calleja Jordi Cuyàs Jaume Simon
n
www.bllocinprogress.org
[email protected]
ww
ww.capsa-art.o
org
DO
OCUMENTACIÓN 13 microacciions (d’artts visuals, poesia, daansa, teatrre, literatuura...) que han
tinngut lloc durant
d
tot l’any 2013 a diversos espais de la ciutaat de Mataaró
VER EL VIDE
EO DE TODAS
T
LAS AC
CCIONE
ES EN:
www..capsa-a
art.org 
Descargar