Subido por Edgar Climent

U6 Act.Compl.-Instal·lacions Elèctriques

U6 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DOMÈSTIQUES - ACTIVITATS COMPL. (20%)
Instal·lacions elèctriques:
1. Segons el REBT, fins a quina tensió nominal es considera Baixa Tensió, en CA i en CC ?
2. Quina tensió de distribució arriba als edificis, en trifàsica i en monofàsica?
3. Dibuixa esquemàticament una instal·lació d’enllaç amb centralització de comptadors (dibuixant-ne
un és suficient).
4. Defineix els següents conceptes: CGP, LGA, CGD, DI, PCS, ICP, ID, IM, PIA.
5. a) Esbrina quina potència elèctrica tens contractada a casa teva. b) Mira quins elements de
protecció hi ha instal·lats al CGD, i basant-te amb l’esquema elèctric de la figura 5.5, dibuixa
l’esquema de casa teva.
6. Saps on és el comptador elèctric de casa teva:
a. En la façana (normalment en cases unifamiliars)
b. En casa (en edificis anteriors a l’any 73)
c. En una centralització de comptadors (en edificis posteriors a l’any 73). En quin lloc?
7. Per a què serveix la presa de terra d’una instal·lació elèctrica?
8. Explica la diferència entre un interruptor unipolar, un commutador i una clau de creuament.
Tarifes elèctriques i consum energètic:
1. Quins són els 5 els conceptes fonamentals que apareixen a la factura elèctrica. Explica’ls breument.
2. Quina diferència hi ha entre els distribuïdors i els comercialitzadors d’energia elèctrica. Posa
exemples de companyies distribuïdores i comercialitzadores.
3. Quina diferència hi ha entre les tarifes del mercat regulat i les tarifes del mercat lliure?
4. Explica què és el CUPS.
5. Explica què és el PVPC.
6. Explica quina diferència hi ha entre les tarifes 2.0 A, 2.0 DHA i DHS. A quin tipus de subministrament,
quina tensió i potència màxima van dirigides?
7. Esbrina quines són les hores vall i les hores punta, en període d’hivern i d’estiu.
8. Aconsellaries contractar una tarifa amb discriminació horària a una família amb nens on el pare i la
mare treballen en torn de matí (de 8 a 3)? Per què?