Subido por Arctic423

Qüestionari electricitat (1)

Anuncio
DEPARTAMENT: CIÈNCIES NATURALS
FÍSICA 1
TEMA 6:CORRENT CONTINU . Qüestionari corrent continu
Desprès de mirar la presentació del tema 6 corrent continu del Moodle,
contesteu les següents preguntes:
1. Què és el corrent continu?
2. On estan les càrregues elèctriques en un àtom?
3. Quina diferència hi ha entre conductor, aïllant i semiconductor? Indica 2 exemples
de cada.
4. Explica breument les característiques de l’enllaç metàl·lic? Quina és la característica
d’aquest enllaç per estudiar el corrent elèctric?
5. Què es necessita per produir el moviment ordenat dels electrons a l’interior d’un
conductor?
6. En quin sentit, respecte a l’energia potencial elèctrica i al potencial elèctric, es
mouen els electrons per l’interior d’un conductor?
7. Quina diferència hi ha entre el corrent continu i l’altern?
8. A quina velocitat es mouen els electrons degut a l’aplicació d’un voltatge entre els
extrems d’un conductor? És una velocitat molt alta? Com es possible que en
encendre els llums de casa no notem cap retard, des de que donem a l’interruptor
fins que s’encén la bombeta?
9. Enuncia i explica la llei d’Ohm. Si representem en un gràfic V= f(I), quina forma té el
gràfic? Què representa el pendent del gràfic?
10. Expressa la relació que hi ha entre la resistència d’un material i les seves
dimensions.
11. Si en un conductor augmentem la seva temperatura, que passa amb la seva
resistència? Justifica la resposta.
12. Observeu el gràfic de la resistivitat en funció de la temperatura,
El mercuri (Hg) es fa superconductor al 4,15 K, explica què li passa al mercuri al
arribar al 4,15 K.
13. Tenim tres resistències R1, R2 i R3. I una pila de voltatge V. Explica que passarà amb
la intensitat i el voltatge de cada resistència si les connectem en sèrie o en paral·lel.
Quant valdrà en cada cas la resistència total del circuit?
INS Can Peixauet
Departament de ciències naturals
Pàgina 1 de 2
14. Explica en què consisteix l’efecte Joule i expresseu l’energia que es dissipa en una
resistència R al llarg del temps.
15. Quins paràmetres caracteritzen a un generador? I a un motor? Si tenim un
generador, de força electromotriu ɛ amb certa resistència interna ri , quant val la
diferència de potencial en els extrems del generador?
16. Donat el següent circuit:
Indica quins elements el formen.
Si R1 = R2 = R3 = 100Ω, r1 = r2 = r’ = 2Ω, ɛ1= ɛ2 = 60 V i ɛ’ = 50 V.
a) Quina intensitat recorre el circuit.
b) Quina és la ddp en els extrems de la pila 1?
c) Quina és la ddp en els extrems del motor?
d) Quina és la ddp en els extrem de la resistència R2 ?
17. En un circuit com s’ha de connectar un amperímetre? I un voltímetre?
INS Can Peixauet
Departament de ciències naturals
Pàgina 2 de 2
Descargar