+ PARA TODOS + PER A TOTS

Anuncio
+ PARA TODOS + PER A TOTS
MATESxTU nace con el propósito de acercar las matemáticas a los niños y niñas
de primaria de una manera divertida y desafiante. El objetivo es fijar una base
sólida de los conceptos matemáticos que les facilite el aprendizaje futuro.
CONTENIDOS PARALELOS AL CURSO ESCOLAR
SIN DEBERES OBLIGATORIOS
ACCESO A CONTENIDOS ON-LINE PARA JUGAR EN CASA
MATESxTU neix amb el propòsit d’apropar les matemàtiques als nens i nenes de
primària d’una manera divertida i desafiadora. L’objectiu final és fixar una base
sòlida dels conceptes matemàtics que els hi faciliti l’aprenentatge futur.
CONTINGUTS PARAL·LELS AL CURS ESCOLAR
SENSE DEURES OBLIGATORIS
ACCÉS A CONTINGUTS EN LÍNIA PER JUGAR DES DE CASA
EXPERIENCIA POSITIVA
CON LAS MATEMÁTICAS
EXPERIÈNCIA POSITIVA
AMB LES MATEMÀTIQUES
Modelo de aprendizaje
interactivo e intuitivo que
motiva a los estudiantes y evita el estrés.
Model d’aprenentatge
interactiu i intuïtiu que
motiva als estudiants i n’evita l’estrès.
Potenciación de la comprensión
frente a la memorización.
Potenciació de la comprensió
enfront de la memorització
Uso de manipulables para un
aprendizaje competencial que facilita
la asimilación de conceptos
Ús de manipulables per a un
aprenentatge competencial que
facilita l’assimilació de conceptes
BENEFICIOS PARA LOS NIÑOS
BENEFICIS PER ALS NENS
Confianza y Seguridad personal.
Confiança i seguretat personal.
Desarrollo de habilidades para
resolver problemas.
Desenvolupament d’habilitats
per resoldre problemes.
Logro de bases sólidas
para contenidos futuros.
Assoliment de bases sòlides
per a continguts futurs
Descubrimiento del sentido práctico
de las matemáticas en la vida cotidiana.
Descobriment del sentit pràctic de les
matemàtiques en la vida quotidiana.
52
€ / mes
ATUITA
ULA GR
MATRÍC
ATUÏTA
R
G
A
L
U
MATRÍC
1 CLASE SEMANAL
1 CLASSE SETMANAL
(1h 30min)
GRUPOS REDUCIDOS
POR EDADES
GRUPS REDUÏTS
PER EDATS
+ PARA TODOS + PER A TOTS
Carrer Jaume Casanovas, 124
08820 El Prat de Llobregat
Elena Barbero
[email protected]
688 91 25 68
www.matesxtu.es
/Matesxtu
m. 635 766 969
[email protected]
CA LA GRÀFICA
MATRÍCULA GRATUITA
MATRÍCULA GRATUÏTA
MÉTODO SINGAPUR MATHS
MÈTODE SINGAPUR MATHS
VEN A CONOCERNOS
VINE A CONÈIXER-NOS
Presentaciones y talleres gratuitos
(con cita previa)
Presentacions I tallers gratuïts
(amb cita prèvia)
Descargar