Les matemàtiques en la vida quotidiana

Anuncio
Universitat Permanent
Universitat Permanent
NOM DE L'ASSIGNATURA:
PROFESSORAT:
LES MATEMÀTIQUES EN LA VIDA QUOTIDIANA
Julio Mulero González ......................................................([email protected])
Juan Matías Sepulcre ......................................................([email protected])
Lorena Segura Abad .................................................... ([email protected])
CURS ACADÈMIC: 2013-14
OBJECTIUS:
Les matemàtiques formen part del nucli de la cultura humana, molt prop del lloc que ocupa la
creació artística, les quals han seguit desenvolupaments paral·lels.
Tradicionalment hem adquirit els conceptes matemàtics d'una forma teòrica i poc aplicada. Per
tant generalment es té una imatge de les matemàtiques molt allunyada de la realitat i que només
interessa a un públic molt restringit.
En aquest curs animem a l'alumnat a redescobrir totes aquestes idees, i cercar les relacions
existents entre les matemàtiques i la vida quotidiana.
METODOLOGIA:
Aquest curs s'articula entorn de diferents mitjans audiovisuals i diverses conferències i col·loquis
sobre el tema central.
Respecte als mitjans audiovisuals, es duu a terme una introducció prèvia en la qual s'aborden
qüestions relacionades directa o indirectament amb el material, exposant de manera divulgativa i
didàctic els conceptes matemàtics que puguen aparèixer en el mateix. Posteriorment es realitza
una projecció pautada, incidint especialment en els aspectes matemàtics. Finalment, s'analitzen
amb més profunditat qüestiones tant cinematogràfiques com a matemàtiques del material visionat.
Respecte a les conferències i col·loquis usarem com a material didàctic presentacions estile
PowerPoint i ús d'Internet.
En resum les tècniques de treball utilitzades seran:
Projector de transparències i canó.
Treballar amb la classe dividint-la en grups xicotets i individualment.
Propiciar debats sobre el contingut dels materials i entre equips de treball en l'aula .
Cerca on-line..
SISTEMA D'AVALUACIÓ:
Es realitzarà una avaluació contínua, tenint en compte l'assistència a les classes i la participació
activa en els debats i activitats proposades en l'aula (assistència i participació).
PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA:
1. Les matemàtiques en el cinema.
2. Les matemàtiques en la televisió.
3. Les matemàtiques en l'art i disseny urbanístic.
4. Les matemàtiques en la literatura
5. Les matemàtiques de les expedicions.
6. Les matemàtiques a través d'alguns dels seus personatges.
1
BIBLIOGRAFIA BÀSICA RECOMANADA:
 Población, A.J. (2006). Las matemáticas en el cine. Granada: Editorial Proyecto Sur de
Ediciones y Real Sociedad Matemática Española.
 Cole, K.C. (1999) El Universo y la taza de té: Las matemáticas de la verdad y la
belleza. Barcelona: Ediciones B.
 Pérez A. (2011). Más por menos. Entiende las matemáticas. Espasa Calpe.
 Laura C., Franco G., (2011). Matematica e Arte. Forme del pensiero artistico. Ed.
Springer. Italia
 Diego G., (2005). Trascendencia científica de Jorge Juan Santacilia. Ediciones Locales.
Novelda
 Programas de televisión : Universo Matemático y Más por Menos de TVE.
 Series de Televisión: Numbers, Simpson.
 Sección Cine y Matemáticas del portal DivulgaMAT: http://www.divulgamat.net/
 La web de las matemáticas y el cine: http://www.mathsmovies.com/
 Historia de la matemática, Carl C. Boyer, Alianza Editorial
 GHYKA, M. (1992) El número de oro. Vol. 1 y 11. Barcelona: Poseidón.
BIBLIOGRAFÍA GENERAL.:
 M. Emmer, M. Manresi (2003). Mathem., art technology and cinema, Springer Verlag,
 Mulero, J.; Segura, L.; Sepulcre, J.M. (2012). A new approach to disseminate
mathematics. ICERI 2012 Proceedings, International Association of Technology
Education and Development (IATED): pp: 4436-4442.
 Mulero, J.; Segura, L.; Sepulcre, J.M. (2012). Un nuevo enfoque divulgativo para la
enseñanza de las matemáticas en la docencia universitaria. X Jornadas de redes de
investigación en docencia universitaria. La participación y el compromiso de la
comunidad universitaria, Universidad de Alicante: pp: 2035-2048.
 Mulero, J.; Segura, L.; Sepulcre, J.M. (2013). Is maths everywhere? Our students
respond. INTED 2013 Proceedings, International Association of Technology Education
and Development (IATED).
 Krugly-Smolska, E. (1990). Scientific Literacy in developed and developing countries.
Int. J. Sci.Educ. 12 (5): pp. 473-480.
 Violet-le-Duc, E.E. (1965). Entretiens sur l'Architecture. Gregg
 Zevi, B. (1998). Saber ver la arquitectura. Barcelona: Apóstrofe.
 W. Dunham, El Universo de las matemáticas. Editorial Pirámide.
 James R. Newman. El Mundo de las Matemáticas, Vol. IV, Editorial Grijalbo
 Morris Kline, El Pensamiento Matemático de la Angüedad a nuestros días. Alianza
Universidad
 Mariano Hormigón. Historia de la ciencia y de la Técnica. Las Matemáticas en el siglo
XVIII. Ed. Akal.
 J. Rey Pastor y J. Balbín. Historia de la Matemática. Editorial Gedisa.
 http://edu.jccm.es/ies/4hellin/Matematicas/ProyectoForMate/ProyectoForMate0708/cine
ymatematicas.htm
 http://matbus.wordpress.com/cine-y-matematicas
 http://www.editorialalmuzara.com/img/0_t15_1181809755.pdf
2
Descargar