Treball definitiu

Anuncio
GIEME
Grup d'Innovació Educativa a les Matemàtiques i l'Enginyeria Joe Miró, Daniel Ruiz, Antonio Fernández Coca, Ana Belén Petro, Carmentxu Erice, Adelaida Delgado, Gabriel Roig
Antoni Jaume-i-Capó, Juan Vicenç Riera, Josep Lluis Pol i Llompart(1)
Departament de Matemàtiqes i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
(1): IES Marratxí, SBM-Xeix Qui som: Joe Miró, Investigador
Responsable
Si los alumnos trabajan
con intensidad y en la
buena dirección su
aprendizaje es inevitable.
¿Cómo podemos
conseguir esto?
Daniel Ruiz, Membre
Els alumnes d'Educació
Primària i Secundària
poden aprendre
matemàtiques de forma
engrescadora i
comprensiva? Quines eines
i metodologies es poden
utilitzar per aconseguir-ho?
Adelaida Delgado,
Col·laboradora
Ingeniero en informática
y diplomada en
profesorado de
EGB.Intereses: diseño y
creación de webs,
gestión de redes
sociales, docencia 2.0,
gestión de proyectos
Antoni Jaume-i-Capó,
Col·laborador
M'interessa el suport a la
integració de les
competències genèriques en
assignatures, la motivació
dels alumnes dins l'aula,
l'autoavaluació i la
coavaluació, i la utilització de
la web 2.0 i els dispositius
mòbils per millorar la
participació de l'alumnat.
Ana Belén Petro, Col·laboradora
L'Educació Matemàtica dels
infants marcarà la seva capacitat
de pensar i afrontar-se als
problemes, la seva comprensió
dels diferents conceptes
matemàtics i els seus gustos cap
a aquesta assignatura. Com
podem canviar la manera
d'ensenyar i aprendre
matemàtiques a aquestes edats?
Carmentxu Erice, Col·laboradora
Mi objetivo es lograr un
verdadero y continuo
aprendizaje. En ese sentido me
interesa la búsqueda y
utilización de actividades
diversas cuyas características
estimulen positivamente el
aprendizaje reflexivo y
consciente.
Juan Vicenç Riera,
Col·laborador
Els nins pensen que les
matemàtiques són útils per la
seva vida. Però, la realitat a
l'aula ens indica que molts les
troben difícils, avorrides i
descontextualitzades. Quines
eines i estratègies poden fer
canviar aquesta forma de
veure les matemàtiques?
Josep Lluis Pol, Col·laborador
Professor de matemàtiques de l'IES
Marratxí i membre de la junta
directiva de l'SBM-XEIX des de la
seva creació. Professor de
Metodologia i Recursos del Màster
d'Educació Secundària en
l'especialitat de Matemàtiques a la
UIB. Interessos: la didàctica de les
matemàtiques, la divulgació no
formal i la fotografia matemàtica.
Altres Integrants: Antonio Fernández Coca, Gabriel Fiol Roig
Coses que feim: Ús de xarxes social i dispositius mòbils
a l'aula
Estudis sobre competències
genèriques
• Creació i manteniment del repositori de
competències genèriques (rcg.uib.es)
• Participació al projecte EDU 2012-32766 "El
impacto de la evaluacion educativa en el
desarrollo de competencias en la universidad"
• "Experiencias de utilización de aplicaciones
móviles para la mejora de la participación del
alumnado". Actas de las XIX Jenui 2013.
• Aplicació del mètode de Peer Instruction per
ensenyar matemàtiques a la universitat
Millora de l'ensenyament de
les matemàtiques
• Tallers de material manipulable per
a Educació Infantil i Primària
• Participació al CentMat (Centre
d'Aprenentatge Científicomatemàtic)
En què podem col·laborar?
Altres
• Exposicions: Arts Matemàtiques,
Imainar Einstein
• Stands a la Fira de la Ciència
• Llibres, conferències, etc.
Descargar