Reflexions sobre les pràctiques

Anuncio
~ Didàctica de la Llengua II ~
Reflexions sobre
les pràctiques
- Naiara Ambrosio –
- Laura Benedito –
- Anna Blancher –
- Cristina Hernández – Sandra López -
• Presentació
Índex
• Aspectes postitius (0 - 3)
• Aspectes negatius (3 - 6)
• Com vam aprendre a escriure?
• Què faríem diferent?
• Què ens suggereix la conversa?
• Bibliografia i Webgrafia
Presentació
• Dues de les companyes han estat a llar d’infants.
EBM El Bressol de Poblenou – P1 (Caminants)
EBM L’harmonia – P2 (Maternals)
• Les altres tres companyes han estat al segon cicle
(P3,P4 i P5).
Vedruna Gràcia- P3 i P4
Betània-Patmos – P5
Aspectes positius 0 - 3
• La
mestra
verbalitzava
totes
les
accions
acompanyades gestualment al llarg del dia,
per tal que els infants augmentessin el grau
de comprensió i, en conseqüència, el seu
vocabulari.
• Etapa prelingüística (10-12 mesos):
Estimular-los lingüísticament a nivell afectiu,
gestual, i amb la verbalització dels actes per a
l’adquisició del llenguatge.
• Comprensió=
• Bruner (1979): Modalitat
de demanda
Modalitat
d’intercanvi
Aspectes positius 0 - 3
• Es treballaven molt els contes (a petició dels
nens) en formats molt variats: amb llibre,
sense cap suport, amb titelles…
Gianni Rodari (Pedagog): “(…) le ayuda a construir sólidas estructuras a su
fantasía, a reforzar su capacidad de imaginación”.
Anna Ristol (Psicòloga): “Estimula su imaginación; lo ayuda a desarrollar su
intelecto y a clarificar sus emociones; tiene en cuenta sus preocupaciones y
aspiraciones; lo ayuda a reconocer sus conflictos y le sugiere soluciones a los
problemas que le inquietan”.
“Posibilitan que el niño exprese sus deseos a través de un personaje; obtenga una
satisfacción a través de otro; se identifique con un tercero; tenga una relación
ideal con un cuarto...”
“Experimentar sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía, etc.”
“Transmiten mensajes educativos (…) y valores morales”.
Teresa Duran (escriptora): “El cuento es el primero e importantísimo paso que
acerca al niño o a la niña a la lectura, es decir, al cuento escrito”.
“Es preciso crear un clima de alegría, de magia y de interés hacia la narración”.
Aspectes negatius 3 - 6
• No hi havia un espai de temps específic per a
expressar-se. A més, la mestra cohibia als nens.
Estil pedagògic no afavoridor
Sentit comú
Relació alumne-mestre-aprenentatge no existeix.
No bon desenvolupament de l’autoconcepte i
autoestima educatiu (Miras, 2001)
Aspectes negatius 3 - 6
• Es
treballava
la
relació
grafia-so
de
manera
significativa: amb plastilina, pals de pipa, al terra i
la pissarra… Però al final es feia una fitxa de
cal·ligrafia per posar a l’àlbum.
Actitud de
predisposició de
l’alumne envers
l’aprenentatge
Fitxes
Material
significatiu
Aprenentatge
significatiu
(AUSUBEL)
No intenció educativa
L’aprenentatge ja s’ha fet abans!
Com vam aprendre a escriure?
A través d’un mètode repetitiu i
expositiu.
La mestra poseeix el coneixement,
que transmet als alumnes.
Els alumnes “aprenen” a base de
repeticions.
Què faríem diferent?
 Aquest mètode no ens agrada, perquè:
És un aprenentatge mecànic (Ausubel)
La informació només s’acumula dins del
cap, no es relaciona entre si, no s’integra en
l’estructura cognitiva.
No té en compte
d’aprenentatge.
els
diferents
ritmes
No és motivador.
 No respecta el triangle
interactiu de Coll.
Unidireccional
Què ens suggereix la conversa?
• Reivindicar:
 Poc significatiu.
 Basat en la repetició.
 Sense significat
inútil !
 Allunyat dels interessos dels nens.
-DURAN,
Bibliografia
T.,
VENTURA,
N.
Cuentacuentos: Una colección de
cuentos… para poder contar. 2ª Edición. Madrid: Siglo XXI, 2008.
-MIRAS,
M. Afectos, emociones, atribuciones y expectativas: el
sentido del aprendizaje escolar. En: COLL, C. et al. (comp.). Desarrollo
psicológico y educación, Vol. 2. Psicología de la educación escolar.
Madrid: Alianza, 2001.
-OLERON, P. El niño y la adquisición del lenguaje. 3ª Edición.
Madrid: Morata, 1999.
-COLL,
Webgrafia
C. (2004) Psicología de la educación y prácticas educativas
mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Una
mirada
constructivista.
Sinéctica,
25.
[En
línia].
[S.I.]
<http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores05/02
5/25%20Cesar%20Coll-Separata.pdf> [Consulta: 10 març 2013].
-GENERALITAT
DE
CATALUNYA.
DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ.
CATALUNYA. Teoría del
aprendizaje significativo de David Ausubel [en línia]. [S.I.]
<http://webquest.xtec.cat/curswq08_09/articlestutorials/TeoriaAusbel.htm> [Consulta:
10 març 2013].
XARXA
TELEMÀTICA
EDUCATIVA
DE
-RISTOL, A. Solo hijos. El poder de los cuentos [En línia]. Barcelona
[S.I.] <http://www.solohijos.com/cuentos/html/ cuento.php?idart=22> [Consulta: 9
març 2013].
Gràcies per la
vostra atenció!!!
Naiara, Laura, Anna, Cristina i Sandra.
Descargar