"Fracàs escolar".

Anuncio
de la decepció
l’independentisme
O.J.D.: entre
179285
es deu precisament al fet que, tot i que
E.G.M.:
no hauria
d’estar816000
descontent per les proporcions
establertes
sobiranisme i
Tarifa: 2553 entre
€
ratge d’Artur Mas, tant pel que fa a la governabilitat del país com pel que fa a la
conducció de Catalunya cap a un Estat
propi. Doncs bé: la meva opinió és que el
via res, però potFecha:
ajudar el28/11/2012
president Artur Mas a prendre les millors decisions.c
Sección: OPINION
[email protected]
Páginas:
30
DEBAT. Trastorns d’aprenentatge / Rosa Bosch
L’
Fracàs escolar
èxit escolar i acadèmic és un
indicador fonamental del nivell cultural, dels valors ciutadans, de la capacitat de progrés i de la qualitat de vida de les societats
desenvolupades. Per tant, s’ha de pressuposar que el nostre país hauria de tenir un
èxit escolar i acadèmic similar al dels països de l’entorn. Però dades recents mostren l’elevat i sorprenent fracàs escolar
que experimenta la nostra educació, molt
superior a la majoria de països europeus i
que, d’acord amb l’excel·lent anàlisi de la
doctora Anna Sans a Temes de Debat de La
Vanguardia del 18 de novembre passat, poden ser atribuïts als trastorns d’aprenentatge no identificats a la infància. Molts
R. BOSCH, psicòloga, programa de rendiment
escolar, hospital universitari Vall d'Hebron
d’aquests trastorns són ja ben coneguts,
però, malauradament, en el nostre país la
seva rellevància està freqüentment qüestionada per certs col·lectius professionals.
Com exemple paradigmàtic trobem el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), amb errònies opinions sobre
el seu sobrediagnòstic o sobre un excés de
prescripció de tractaments farmacològics.
A la mateixa pàgina del diari, Jordi Carmona planteja que les escoles necessiten eines cada vegada més eficaces per detectar
les diferències i tractar precoçment la diversitat si volen disminuir el fracàs escolar i, estant plenament d’acord amb la seva
asseveració, hem de convenir que psicopatologia i problemes d’aprenentatge generen una gran part d’aquestes diferències.
Des del servei de psiquiatria de l’hospital
Vall d’Hebron s’està duent a terme un am-
pli projecte de recerca dirigit a detectar i
tractar, en l’entorn escolar, el conjunt de
trastorns psicopatològics i d’aprenentatge
que poden interferir en el normal rendiment acadèmic infantil i juvenil. Els primers resultats són clars, els nens que presenten alguna d’aquestes patologies i no
reben tractament adequat tenen, significativament, molts més problemes escolars.
És per això que, sense haver de canviar novament el sistema educatiu, ni haver de
responsabilitzar de forma injustificada els
mestres o les famílies, es pot proposar, de
forma realista, reduir el fracàs escolar a nivells nord-europeus, enfocant-lo de manera científica des de la psicologia, la psiquiatria i les neurociències. Tot i així, encara
quedarà un 14%-15% de fracàs que caldrà
solucionar amb l’esforç de pares, ensenyants i pedagogs.c
Descargar