CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE

Anuncio
Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE 10 PLACES EN LA
CATEGORIA DE GESTOR/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA
Avís convocatòria de proves
El Tribunal del procés de referència anuncia que la realització de les proves primera (coneixements
del temari) i tercera (exercici de caràcter pràctic que consistirà en la resolució d’un o mes supòsits
pràctics), es durà a terme el dissabte dia 15 de novembre de 2014.
Properament es publicarà l’horari d’inici de les proves així com la distribució nominal dels aspirants en
els diferents espais de realització.
La prova segona (coneixements de català o castellà) serà realitzada amb posterioritat un altre dia,
que serà oportunament anunciat, un cop estiguin publicats els resultats de l’exercici primer.
Barcelona, 17 d’octubre de 2014
José Mª Martínez de Eulate
Secretari del Tribunal
1
Descargar