Descargar modelo de solicitud

Anuncio
AJUNTAMENT
DE
PATERNA
(VALÈNCIA)
MODELO DE INSTANCIA
SOL.LICITUD D´ADMISSIÓ A LA REALITZACIÓ DE PROVES SELECTIVES
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS
I. DADES PERSONALS DE L´INTERESSAT / DATOS PERSONALES DEL INTERESADO
D.N.I.
PRIMER COGNOM/PRIMER APELLIDO SEGON CONGNOMSEGUNDO APELLIDO
DATA NAIXIMENT/ FECHA NACIMIENTO
LLOC NAIXIMENT/LUGAR NACIMIENTO
DOMICILI/DOMICILIO
PROVINCIA
TELÊFONTELEFONO
MUNICIPIO Y COD.POSTAL
MINUSVALIDESA/MINUSVALIA: SI :
II PROVES SELECTIVES:
PRUEBAS SELECTIVAS:
NO
PROVINCIA
SEXE: HOME/VARON
ACCÉS:
ACCESO:
NOM/NOMBRE
DONA/ MUJER
SISTEMA SELECTIU:
SISTEMA SELECTIVO:
TORN MOVILITAT/TURNO MOVILIDAD
FUNCIONARI/FUNCIONARIO
TORN LLIURE/TURNO LIBRE
PERSONAL LABORAL
OPOSICIÓ/ OPOSICION
PROMOCIÓ INTERNA/PROMOCION INTERNA
CONCURS/ CONCURSO
MINUSVALÍA
CLAU/CLAVE
TIPUS/TIPO
CONCURS-OPOSICIÓ
CONCURSO-OPOSICIÓN
PLAÇA A QUÈ OPTA/ PLAZA A LA QUE OPTA
III . DADES ACADÈMIQUES / DATOS ACADEMICOS Y LABORALES
ESTUDIS REALITZATS/ESTUDIOS REALIZADOS:
CERTIFICAT D’ESCOLARTITAT/ CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
DIPLOMAT UNIVER. O F.P. 3 GRAU/ DIPLOMADO UNIVER. O FP. 3 GRADO
GRADUAT ESCOLAR o F.P. 1 GRAU/GRADUADO ESCOLAR O F.P. 1 GRADO
LLICENCIAT UNIVERSITARI/ LICENCIADO UNIVERSITARIO
BATXILLER SUPERIOR o F.P. 2n GARU/ BACHILLER SUPERIOR O F.P. 2º GRADO
ALTRES/ OTROS … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
TITULO O DIPLOMA … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
IV.DOCUMENTACIÓ A APORTA/DOCUMENTADOCUMENTACION A APORTAR
TOTA LA RELATIVA A LA FASE DE CONCURS. LA DOCUMENTACIÓ HAURÀ DE SER PRESENTADA EN SOBRE TANCAT JUNT AMB LA INSTÀNCIA,
ABANS DE L’ULTIM DIA DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS, EN L´AJUNTAMENT, DEGUDAMENT COMPULSADA.
TODA LA RELATIVA A LA FASE DE CONCURSO, LA DOCUMENTACIÓN DEBERA SER PRESENTADA EN SOBRE CERRADO JUNTO CON LA INSTANCIA, ANTES
DEL ULTIMO DIA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, EN EL AYUNTAMIENTO, DEBIDAMENTE COMPULSADA
El sotasignat sol.licita ser admés a la realització de les proves selectives indicades i declara que compleix tots els requisits exigits en la convocatòria i que
són certes les dades que es consignen en aquesta instància.
El abajo firmante solicita ser admitido a la realización de las pruebas selectivas indicadas y declara que reúne todos los requisitos exigidos en la
convocatoria y que son ciertos los datos consignados en esta instancia.
Paterna, a … … de … … … … … … … … … … … … … … … … de… … …
(Firma)
V. JUSTIFICANT INGRÉS DRETS EXAMENT/JUSTIFICANTE INGRESO DERECHOS EXAMEN
Els ingressos seran satisfets pels aspirants, mitjançant la corresponent autoliquidació realitzada
per la Secció de Personal, i això sense perjuí de presentar-se amb forme al que establix en la
LRJ-PAC (Ley 30/92 de 26 de novembre).
LIQUIDACIÓ/ LIQUIDACION
Drets/Derechos … … … … … … … … … … ..
Los ingresos serán satisfechos, mediante la correspondiente autoliquidación realizada por la Desp. Transf.
Sección de Personal, y ello sin perjuicio de presentarse conforme a lo establecido en la LRJ- Gastos transf. … … … … … … … … …
PAC (Ley 30/92 de 26 de noviembre).
TOTAL … … … … … … … … … … … .
Descargar