En la valoració de l`exercici, es tindrà en compte: a) la comprensió

Anuncio
COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATORIA: JUNIO 2012
CONVOCATÒRIA: JUNY 2012
LITERATURA UNIVERSAL
LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN
En la valoració de l’exercici, es tindrà en compte:
a) la comprensió lectora aplicada a l’anàlisi del text;
b) la informació aportada i la seua personalització;
c) la captació de les relacions amb temes contigus i de la importància de l’obra en la història
literària i cultural;
d) l’estructuració de la resposta;
e) la capacitat de síntesi;
f) la precisió terminològica;
g) la qualitat expositiva (coherència, cohesió, correcció gramatical i ortogràfica).
Els errors en la redacció de l’examen, d’acord amb els aspectes anteriors, suposaran una disminució
gradual en la qualificació de l’exercici fins a un màxim de 2 punts.
En la valoración del ejercicio se tendrá en cuenta:
a) la comprensión lectora en su aplicación al análisis del texto;
b) la información aportada y su personalización;
c) la captación de las relaciones con temas contiguos y de la importancia de la obra en la historia
literaria y cultural;
d) la estructuración de la respuesta;
e) la capacidad de síntesis;
f) la precisión terminológica;
g) la calidad expositiva (coherencia, cohesión, corrección gramatical y ortográfica).
Los errores en la redacción del examen, atendiendo a los anteriores aspectos, supondrán una
disminución gradual en la calificación del ejercicio hasta un máximo de 2 puntos.
1
Descargar