AVALUACIÓ. CRITERIS DE CORRECCIÓ El nivell d`anàlisi i la

Anuncio
COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
CONVOCATÒRIA:
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATORIA:
JUNY 2011
JUNIO 2011
DISEÑO
DISSENY
CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN
AVALUACIÓ. CRITERIS DE CORRECCIÓ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
El nivell d'anàlisi i la capacitat de raonament i síntesi de la qüestió resposta.
El grau d'originalitat.
El correcte ús de materials, tècniques i acabat.
L'adequació del disseny realitzat amb el plantejament de la proposta.
L'encertada selecció de criteris i principis de configuració formal en funció del disseny que es
realitze.
El procés d'elaboració del disseny.
EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CORRECCIÓN
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
El nivel de análisis y la capacidad de razonamiento y síntesis de la cuestión respondida.
El grado de originalidad.
El correcto empleo de materiales, técnicas y acabado.
La adecuación del diseño realizado al planteamiento de la propuesta.
La acertada selección de criterios y principios de configuración formal en función del diseño que
se realice.
El proceso de elaboración del diseño.
1
Descargar