Avís sobre l`accés a les proves finals d`avaluació de tercer i sisé d

Anuncio
ACCÉS PROVES COMPLEMENTÀRIES / ACCESO PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Ja es troba a les seua disposició l'accés a les proves complementàries online en la plataforma. No
obstant això, a causa d'un problema informàtic, els comuniquem que no és possible accedir a les
proves de Competència Matemàtica, ni de 3r ni de 6é. En breu els informarem quan puga accedir-se
a elles.
Direcció General de Política Educativa.
Ya se encuentra a su disposición el acceso a las pruebas complementarias online en la plataforma.
No obstante, debido a un problema informático, les comunicamos que no es posible acceder a las
pruebas de Competencia Matemática, ni de 3º ni de 6º. En breve les informaremos cuando pueda
accederse a ellas.
Dirección General de Política Educativa.
Descargar