Automatització del procés de càlcul de les proves de rendiment d

Anuncio
Automatització del procés de càlcul de les
proves de rendiment d’una central de cicle
combinat amb disposició monoeix
AUTOR: Albert Font Aldaz
DIRECTOR: Lluis Guasch Pesquer
TUTOR: Javier Pizarro Bécue
[email protected]
Resum. En una central tèrmica de cicle combinat es realitzen unes proves cada cert
número d’hores en funcionament per diagnosticar l’estat de les instal·lacions.
Aquestes proves s’anomen proves de rendiment i consisteixen en avaluar la eficiència
del conjunt de les instal·lacions a partir de la energia que entrega el generador
impulsat per les turbines de gas i vapor.
L’objectiu del present projecte és dissenyar un software de càlcul automàtic
d’aquestes proves per la CTCC Tarragona I una vegada revisat el procediment de
càlcul de les mateixes. Finalment, calcular i contrastar les proves realitzades el
novembre de 2009.
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat
Data Presentació: Juny de 2010.
Automatitzación del proceso de cálculo de
las pruevas de rendimiento de una central de
ciclo combinado con disposición monoeix
AUTOR: Albert Font Aldaz
DIRECTOR: Lluis Guasch Pesquer
TUTOR: Javier Pizarro Bécue
[email protected]
Resum. En una central térmica de ciclo combinado se realizan unas pruebas cada
cierto número de horas de funcionamiento para diagnosticar el estado de las
instalaciones. Estas pruebas se conocen como pruebas de rendimiento y consisten en
evaluar la eficiencia del conjunto de las instalaciones a partir de la energía que
entrega el generador impulsado por las turbinas de gas y vapor.
El objetivo del presente proyecto es diseñar un software de calculo automático de
estas pruebas para la CTCC Tarragona I una vez revisado el procedimiento de cálculo
de las mismas. Finalmente, calcular y contrastar las pruebas realizadas en noviembre
del 2009.
Titulació: Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad
Data Presentació: Junio del 2010.
Automatitzation of the performance test
calculation for a single shaft combined cycle
AUTOR: Albert Font Aldaz
DIRECTOR: Lluis Guasch Pesquer
TUTOR: Javier Pizarro Bécue
[email protected]
Abstract. Every several working hours, a combined cycle power station needs to be
tested to diagnose the combined equipment state. These are the performance test
which consist on evaluating combined equipment efficiency through the energy
supplied by the steam and gas turbines to the generator.
The following project has the purpose of designing a calculation software for the
CTCC Tarragona I once revised the performance test calculation procedure.
Moreover, calculate and contrast the tests conducted on November 2009.
Study Program: Technical Industrial Engineering in Electricity
Defense Date: June 2010.
Descargar