INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT

Anuncio
INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Recordem a totes les persones que es presenten a les proves que han de vindre degudament
documentades. En cas de no fer-ho no se'ls permetrà l'entrada.
Recordamos a todas las personas que se presentan a las pruebas que deben venir debidamente
documentadas. En caso de no hacerlo no se les permitirà la entrada.
El cridament per accedir a l'examen es farà 15 minuts abans de l'hora per a què comence en l'horari
marcat en la Resolució. No es permetrà l'entrada de ningú 10 minuts després de l'inici de cada
prova.
El llamamiento para acceder al examen se realizarà 15 minutos antes de la hora para que
comience en el horario marcado en la Resolución. No se permitirà la entrada de nadie 10 minutos
después del inicio de cada prueba.
L'horari de cada prova el poden consultar en l'Annex II de la convocatòria (el qual adjuntem en altre
enllaç).
El horario de cada prueba lo pueden consultar en el Anexo II de la convocatoria (el cual pueden
pueden consultar en otro enlace).
Recorden vindre amb el material necessari per a realitzar cadascuna de les proves. El centre no
proporcionarà cap material.
Recuerden venir con el material necesario para realizar cada una de las pruebas. El centro no
proporcionará ningún material.
LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES/ LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
GRAU MITJÀ / GRADO MEDIO
SALA D'ACTES / SALÓN DE ACTOS
GRAU SUPERIOR / GRADO SUPERIOR
OPCIÓ A – OPCIÓN A
OPCIÓ B – OPCIÓN B
OPCIÓ C- OPCIÓN C
AULA 018 - AULA 018
AULA 019 – AULA 019
SALA D'ACTES/ SALÓN DE ACTOS
Descargar