contenidors soterrats - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Anuncio
INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SOTERRATS
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE
RESIDUOS SOTERRADOS
Han entrat en servei els contenidors soterrats
de recollida de residus instal·lats al carrer de
Francesc Macià, entre la plaça de Catalunya
i el carrer de Dídac Priu.
En compartiments separats s’hi poden llençar
deixalles de rebuig (aquelles que no es poden
reciclar), matèria orgànica, vidre, paper i
envasos de plàstic i llaunes. Dels contenidors
només sobresurten les bústies d’acer, les
quals estan pintades del color corresponent a
les fraccions que representen.
Aquest sistema millora notablement l’estètica
de la via pública, permet guanyar espai per als
vianants i minimitza les barreres arquitectòniques. A més, té avantatges referents a
la salubritat, ja que el soterrament evita les
males olors i afavoreix la neteja.
Els contenidors estan destinats únicament i
exclusivament a ús particular, donat que els
comerciants de la zona ja disposen del seu
propi sistema de recollida selectiva.
Han entrado en servicio los contenedores
soterrados de recogida de residuos instalados en la calle Francesc Macià, entre la
plaza Catalunya y la calle Dídac Priu.
En compartimentos separados se pueden
tirar residuos de desecho (aquellos que no
se pueden reciclar), materia orgánica, vídrio,
papel y envases de plástico y latas. De los
contenedores solamente sobresalen los
buzones de acero, los cuales están pintados del color correspondiente a las fracciones que representan.
Este sistema mejora notablemente la estética de la vía pública, permite ganar espacio
para los peatones y minimiza las barreras
arquitectònicas. Además, tiene ventajas
referidas a la salubridad, ya que el soterramiento evita malos olores y favorece la
limpieza.
Los contenedores están destinados únicamente y exclusivamente a uso particular,
puesto que los comerciantes de la zona ya
disponen de su propio sistema de recogida
selectiva.
Sant Boi, gener de 2011
Descargar