2016-05-12_nota_de_premsa_-_la_recollida_de_cartro_a_barbera_sincrementa_en_un_18.pdf

Anuncio
La recollida de cartró a Barberà s'incrementa en un 18%
La nostra ciutat ha augmentat la recollida selectiva de la fracció de paper i cartró
al municipi, fet que no succeïa des de 2010.
Gràcies a l'esforç de la ciutadania, es recuperen materials per poder fer nous
productes, i evitar així el malbaratament i l'esgotament dels recursos naturals.
La recollida selectiva a Barberà ha estat d’un 28,7%
Com cada any, i després de realitzar la recollida de dades de les diferents fraccions de residus
generades a Barberà del Vallès, la regidoria de Territori i Medi Ambient del consistori
ha posat de manifest els bons resultats. En total durant l'any 2015 s'han recollit a la
nostra ciutat 12.568,18 tones de residus (Tn).
La matèria orgànica, que suposa el 40% en pes de la bossa tipus de residus, és una de les
fraccions valoritzables més importants dins de la recollida selectiva, per tal de poder obtenir
compost, i tancar el cicle d’aquesta fracció. En total s’han recollit 894,66Tn.
Pel que fa als envasos lleugers, aquesta és la fracció que pot ocupar el volum més grans de
les nostres deixalles. Per aquest motiu és important dipositar els envasos amb el mínim volum,
aprofitant així l’espai als contenidors corresponents. Durant l'any 2015 s'ha recollit un
total de 342,50Tn. Els resultats de les caracteritzacions realitzades per l'Àrea Metropolitana
de Barcelona han estat correctes. A Barberà només s'ha trobat un 24% d'impropis, és a
dir, els residus dipositats en la fracció que no els correspon. La mitjana dels municipis del
Vallès és d'un 30% d'impropis.
La fracció de paper i cartró, s’ha incrementat en un 18%, fet que no succeïa des de l'any
2010. En total s'han recollit 324,81Tn. Cal recordar que, per una bona recollida s'ha de
procurar plegar els cartrons i dipositar-los dins dels contenidors a aquest efecte.
El reciclatge de l’oli domèstic usat a les nostres cuines també és altre dels residus que són
necessaris i importants reciclar bé, per tal d’evitar principalment la contaminació de les aigües,
i poder reutilitzar-lo per produir sabó o biodièsel. L’ús dels contenidors especials per a la
recollida d’oli s’ha mantingut, recollint 5,32Tn d’oli usat. A finals d'aquest 2015, es va
augmentar la dotació de contenidors al carrer, disposant en total de 7 contenidors de
recollida d'oli domèstic. Aquests s'ubiquen a:
-
Ctra. Barcelona, 235 (entrada Mercat Onze de Setembre)
Passeig Doctor Moragas - Parc de Can Serra
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el:
Departament de Comunicació i Imatge de l’ Ajuntament de Barberà del Vallès
Cap del Departament de Comunicació i Imatge
Maria José Velázquez
[email protected]
Tlf. 636985112
-
Nemesi Valls - Plaça Unitat
Nàpols, 52 (davant del supermercat Mercadona)
Av. Verge Montserrat, 71
Passeig Doctor Moragas, 245 (Can Llobet)
Monturiol-Bosc (Parc Europa)
Cal recordar que la utilització de les 9 minideixalleries durant aquest 2015, s’ha reduït
una mica respecte a l’any anterior, amb una recollida d'1,25Tn, de les quals 0,88 Tn
corresponen a piles usades. Les minideixalleries de residus especials permeten a través d'un
contenidor instal·lat a la via pública recollir i emmagatzemar de manera selectiva diferents
productes en dipòsits independents: piles, telèfons mòbils, cd's, dvd's, cartutxos d'impressores
d'injecció, i bombetes.
Pel que fa la Deixalleria Municipal, ubicada al carrer Circumval·lació, ha rebut 7.498
persones que han aportat 1.815Tn de residus. En la deixalleria la ciutadania pot aportar
els residus que no puguin ser recollits amb un altre mètode, tant per la seva naturalesa com
pel seu volum.
El seu horari de dilluns a dissabte és de 10 a 13.30h i de 16 a 19h. Diumenge, a excepció
dels mesos de juliol i agost, obre de 10 a 13.30h.
Barberà del Vallès, maig de 2016
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el:
Departament de Comunicació i Imatge de l’ Ajuntament de Barberà del Vallès
Cap del Departament de Comunicació i Imatge
Maria José Velázquez
[email protected]
Tlf. 636985112
Descargar