Reestructuració de la recollida d`escombraries en la

Anuncio
Núm. 1.202. Desembre 2012 COMUNICACIÓ, 400 Imprès en paper reciclat
Reestructuració de la recollida d’escombraries
en la zona de l’illa Sant Gabriel
Amb motiu de les obres d’urbanització que s’estan duent a terme a l’illa Sant
Gabriel, en els pròxims dies es procedirà a realitzar una reestructuració de la
recollida de les escombraries a la zona.
Els grups de contenidors de recollida selectiva s’agruparan, seguint la línia de
potenciació del reciclatge, en bateries de cinc contenidors.
Aquesta reestructuració també contribuirà a optimitzar el temps dels recorreguts dels camions del servei.
www.esplugues.cat
VIA PÚBLICA
Núm. 1.202 Desembre 2012. COMUNICACIÓ, 400. Impreso en papel reciclado
Reestructuración de la recogida de residuos en
la zona de la isla Sant Gabriel
Con motivo de las obras de urbanización que se están llevando a cabo en la
isla Sant Gabriel, en los próximos días se procederá a realizar una reestructuración de la recogida de la basura en la zona.
Los grupos de contenedores de recogida selectiva se agruparán, siguiendo la
línea de potenciación del reciclaje, en baterías de cinco contenedores.
Esta reestructuración también contribuirá a optimizar el tiempo de los recorridos de los camiones del servicio.
www.esplugues.cat
VIA PÚBLICA
Descargar