Sensibilització ambiental

Anuncio
Campanya de
sensibilització
ambiental
Campanya de sensibilització ambiental
per la millora de la neteja dels carrers i
places de Ciutat Vella
3 d’octubre de 2013
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Índex:
1. Objectius
2. Estratègia
3. Recollida de dades
2
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
01
Objectius
3
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Neteja “Tant net és qui neteja com qui no embruta”
- Utilització correcta dels sistemes de recollida d’escombraries que té
cada barri.
- Respectar els horaris de treure les bosses d’escombraries en les
zones on està implantat el sistema porta a porta.
- Dipositar les bosses d’escombraries a dins del contenidor o de la
bústia pneumàtica.
- No deixar bosses abandonades d’escombraries fora del seu lloc.
- Respectar l’espai públic: utilitzar les papereres i els cendrers o
apagadors instal·lats.
- Com funciona el sistema de recollida de mobles i trastos vells.
4
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Gestió de residus “Tan important és qui recicla com qui separa bé
els residus”
- Conèixer els diferents tipus de residus i la seva gestió:





Residus orgànics.
Residus del rebuig.
Què va al contenidor groc.
Què va al contenidor verd.
Què va al contenidor blau.
- Què són els punts verds.
5
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Prevenció de residus “Tan cívic és qui més recicla com qui menys
residus genera”
- Utilització de bosses de roba i carretons per anar a la compra.
- Compra a granel o de productes menys embalats.
- Mercats d’intercanvi.
6
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
02
Estratègia
7
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Estratègia
- La campanya es durà a terme amb informadors ambientals.
- Els informadors ambientals realitzaran la campanya informativa a
tots els barris del districte.
- L’horari dels informadors ambientals es distribueix en dos torns de
dilluns a divendres.
 Torn matí: de 10.00 a 14.00 hores.
 Torn tarda: de 16.00 a 20.00 hores.
- A cada barri i haurà dues parelles d’informadors (4 persones en
total).
- La campanya es durà a terme del 2 d’octubre de 2013 al 30 de
gener de 2015.
8
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Estratègia
Gòtic:
- Sistema de recollida d’escombraries:
- Sistema porta a porta per la recollida de la matèria orgànica i del
rebuig (veïns i comerços)
- Envasos, vidre i paper és recullen en els contenidors de
selectiva.
- Per als comerços s’ha establert la recollida de paper i cartró
mitjançant el sistema porta a porta de recollida en una part
important del barri.
-
Missatges:
- Missatge veïns: horari i lloc de treure les bosses d’orgànica i
rebuig, i no deixar les bosses fora d’aquest horari.
- Missatge comerços: horari i freqüències de la recollida
comercial del cartró.
9
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Estratègia
Raval:
- Sistema de recollida d’escombraries:
- Sistema de recollida es realitza majoritàriament amb
contenidors per la recollida de la matèria orgànica i del rebuig
(veïns i comerços).
- Una part del barri es realitza la recollida a través del sistema
pneumàtic per la matèria orgànica i del rebuig.
- Envasos, vidre i paper és recullen en els contenidors de
selectiva.
- Per als comerços s’ha establert la recollida de paper i cartró
mitjançant el sistema porta a porta.
-
Missatges:
- Missatge veïns: utilització correcte dels contenidors i bústies de
pneumàtica i com es fa la separació de la matèria orgànica i de
rebuig.
- Missatge comerços: horari i freqüències de la recollida
comercial del cartró.
10
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Estratègia
Barceloneta:
- Sistema de recollida d’escombraries:
- Sistema de recollida amb contenidors per la recollida de la
matèria orgànica i del rebuig (veïns i comerços).
- Envasos, vidre i paper és recullen en els contenidors de
selectiva.
-
Missatges:
- Missatge veïns: utilització correcte dels contenidors i com es fa
la separació de la matèria orgànica i de rebuig.
- Missatge comerços (bars i restaurants): utilització correcte dels
contenidors i recordatori de com es fa la separació dels residus:
orgànics i rebuig
11
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Estratègia
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera:
- Sistema de recollida d’escombraries:
- Sistema porta a porta per la recollida de la matèria orgànica i del
rebuig (veïns i comerços)
- Sistema pneumàtic per la recollida de la matèria orgànica i
rebuig (veïns).
- Envasos, vidre i paper és recullen en els contenidors de
selectiva.
- Per als comerços s’ha establert en el 50% del territori aprox., la
recollida de paper i cartró mitjançant el sistema porta a porta.
-
Missatges:
- Missatge veïns: horari i lloc de treure les bosses d’orgànica i
rebuig.
- Missatge comerços (bars i restaurants): horari i freqüències de
la recollida comercial del cartró.
12
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Estratègia
Districte:
-
Missatges:
- Respectar l’espai públic: utilitzar les papereres i els cendrers o
apagadors instal·lats.
-
Com funciona el sistema de recollida de mobles i trastos vells
-
Residus que es tenen que portar als Punts verds.
13
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
03
Recollida de dades
14
Campanya de sensibilització ambiental | 3 d’octubre de 2013
Recollida de dades
-
La recollida es farà amb un aplicatiu mòbil i es recolliran les
següents dades:



Tipus d’incidència: bossa en paperera, fora de l’horari, fora de
l’element de contenció o abandonat
Origen de la incidència: domiciliari, comercial o desconegut
Perfil de la persona que causa la incidència d’origen
domiciliari
15
Descargar