Canvi d`ubicació dels contenidors de recollida de

Anuncio
Núm. 1.207. Gener 2013 COMUNICACIÓ, 1.000 Imprès en paper reciclat
Canvi d’ubicació dels contenidors de recollida
de residus del carrer Sebastià Irla
Dilluns, 21 de gener, es procedirà a desplaçar uns metres les bateries de
contenidors de rebuig i de recollida selectiva del carrer Sebastià Irla per apropar-les al carrer Ramón y Cajal, acció que permetrà millorar la circulació dels
camions i evitar riscos en les seves maniobres.
Aquesta reestructuració respon a l’objectiu d’agrupar els contenidors de recollida selectiva, seguint la línia de potenciació del reciclatge, en bateries de cinc
fraccions.
Així mateix, es contribuirà a optimitzar el temps dels recorreguts dels camions
del servei.
www.esplugues.cat
VIA PÚBLICA
Núm. 1.207 Gener 2013. COMUNICACIÓ, 1.000. Impreso en papel reciclado
Cambio de ubicación de los contenedores de
recogida de residuos de la calle Sebastià Irla
El lunes, 21 de enero, se procederá a desplazar unos metros las baterías de
contenedores de rechazo y de recogida selectiva de la calle Sebastià Irla para
acercarlas a la calle Ramón y Cajal, acción que permitirá mejorar la circulación de los camiones y evitar riesgos en sus maniobras.
Esta reestructuración responde al objetivo de agrupar los contenedores de
recogida selectiva, siguiendo la línea de potenciación del reciclaje, en baterías
de cinco fracciones.
Asimismo, se contribuirá a optimizar el tiempo de los recorridos de los camiones del servicio.
www.esplugues.cat
VIA PÚBLICA
Descargar