.−Ompliu els espais buits amb un pronom relatiu, acompanyat, si... 1.− Féu una exposició caotica del tema,............................. li valgué el... 2 .−El vagó.......................................... viatjaven era de tercera classe.

Anuncio
.−Ompliu els espais buits amb un pronom relatiu, acompanyat, si cal, d'altres elements.
1.− Féu una exposició caotica del tema,............................. li valgué el suspens.
2 .−El vagó.......................................... viatjaven era de tercera classe.
3 .−S'entretenÃ-a a comptar els pisos ...............................constava l'edifici.
4.− Buscaven algú .............................sabés rus.
5.− L'home.................................. havien compartit les hores de viatge era doctor.
6 .−No havia retornat de l'estat d'angoixa ................................es mantenÃ-a.
Indiqueu si el que de les oracions és un relatiu o una conjunció
1.−Aquest xic que estudia és l'alumne un milió del centre
2.−Aquesta xica diu que busca treball.
3.− El vaig trobar el dÃ-a que començaven les classes.
4.− Em sembla que va ser fa dues setmanes.
SUBSTITUEIX ELS COMPLEMENTS VERBALS SUBRATLLATS PER PRONOMS FEBLESÂ :
1.− S'ha mirat totes les caixes.
2.− Posa't volants al vestit
3.− Es revisarà a vosaltres la declaració.
4.− S'ha mirat els exercicis amb lupa..
5.− Acompanyeu−los amb la guitarra.
CORREGEIX AQUESTES FRASES PERQUÈ SIGUEN CORRECTES(N'HI HA DUES, QUE SÓN
CORRECTES):
1. Seria de nit ,potser,quan arribà .
2.−Havia que ser concÃ-s en les respostes.
3.Caldrà falta comptar amb tota la classe.
4.Ens havÃ-eu de portar a la festa!.
5..No porte rellotge però son les tres de la vesprada.
TRADUEIX AQUESTES FRASES ,TOT UTILITZANT−HI UNA PERIFRASIS VERBAL:
1
1.Hay que acabar como sea. 1.
2.Por l a cara que tiene debe de sufrir mucho.2.
3.Tenemos,seguramente,que ir a la casa del pueblo.3.
4.Algunas fuentes indican que los jugadores se habrian resrvado para el partido del domingo.
4.
5.Un gran número de invitados tuvo que regresar sin entrar.
5.
6.Hizo falta mucha valentÃ-a. 6.
.−Escriu CAP ,CAP A ,FINS o FINS A :(10)
1._______ _divendres ja no podem fer res. 6.Adéu,________demà .
2.Anem_________casa. 7.S'estarà a Oriola des d'ara__________Nadal.
3.Estava bruta______________el cap. 8.Corre___________allà .
4.Vindran ______________a les dotze. 9.No ho tindràs ____________que em pagues.
5.Veniu______________acÃ- i veureu. 10.El meteorit ha caigut____________la Xina
.−. Rectifica els errors que pugues trobar a les frases:
1. Hem vingut desde el meu poble.
2. He corregut hasta l'hospital.
3. A pesar de que t'he avisat, has ficat el peu al bassal.
4. S'ha desviat paca l'esquerra.
5. No t'enfonses amb el fang.
6. Es queden hasta les quatre de la vesprada.
7. Tinc un regal pa tu.
8. Pensen en fugir.
9. Se n'ha anat al teatre en Manel.
10. Menja en cullera i forquilla
Escriu B o V en els espais de les frases següents(10)
2
1.El go__ern ha fet sa__er que en relació al pro__lema __asc no hi ha cap can__i ni mo__iment
pro__a__le.
2.En re__entar−se una roda,el __ehicle __a __olcar sense ha__er arri__at a la fi del __iatge.
3.Mentre sona__a el telèfon mò__il,l'es__elt ad__ocat __e__ia cer__esa en una ta__erna
__iscaïna.
4.L'a__i porta__a __arret,cor__ata i ga__ardina.
.−ACCENTUA LES PARAULES QUE CALGA (10)
Bruixola−−−−−algun−−−−−argüiem−−−−−paret−−−−−cervol−−−−−preinscripcio−−−−−memoria−−−−−cantonada−
oportuns−−−−−creixer−−−−−aeria−−−−−merceria−−−−−bugia−−−−−
ENCERCLA LES ERRADES DEL SEGÚENT FRAGMENT I CORREGEIX−LES A LA LÃNIA
DE MÉS AVALL (10):
Ahir vaig anar a el institut però l'import de'l curs no m'agradà .Aniré al hostal a
dormir.Aquell on l'hall és de antiquÃ-ssim marbre blanc i que les habitacions han estat pintades al aigua pel
home que trobà rem en eixir de berenar.He de explicar−te que els freqüents atacs de ira m'han produït la
úlcera de estòmac ,igual que al amic de Joan. Adéu,prendré les pÃ-ndoles per anar a la una de la nit al
horta i dur la bici per al amo de informació del autobús.
POSA UN CERCLE ALS DIFTONGS I UN QUADRAT ALS DÃGRAFS DE LES SEGÃœENTS
PARAULES:(10)
coincidir−−−−torreó−−−−contextualització−−−−interactiu−−−−cuejar−−−−Sebastian−
−−−mitjançant−−−−quaderns−−−− posseeixen−−−−heroïna−−−−reunificar−−−−roig−−−−−
pagueu−−−− mortadel.la−−−−contraindicació−−−−conduir
1
3
Descargar