UNITAT 8

Anuncio
1
NOM
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Coneix paraules de vocabulari bàsic
amb accent.
Usa de manera correcta les grafies que
representen el so de la essa sorda.
Identifica el so sord de la essa.
Té cura de la cal·ligrafia, l’ordre i la
presentació en les pròpies produccions.
Utilitza correctament els determinants
demostratius.
Recita gloses.
Inventa rodolins.
Coneix vocabulari relacionat amb els
instruments musicals.
Llegeix un poema amb l’entonació
correcta.
Analitza el contingut del text en les
activitats de comprensió.
Comprèn un poema.
Formula hipòteis i les comprova en la
lectura.
UNITAT 8
1
NOM
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Planifica, produeix i autoavalua els
treballs realitzats.
Resol sopes de lletres.
Expressa els seus sentiments.
Crea paraules noves mitjançant
prefixos.
UNITAT 8
Descargar