COMUNICAT Els treballadors autònoms de Barcelona tornen a ser

Anuncio
COMUNICAT
COMUNICADO
Els treballadors autònoms de Barcelona
tornen a ser víctimes de la insaciable
voracitat fiscal per part de l’Ajuntament
de la capital catalana. Tot i ser un dels
sectors més afectats per la crisi econòmica —al llarg del 2010 han tancat centenars de comerços i petites empreses—
el consistori barceloní els està exigint el
pagament d’uns Quatre-cents euros amb
concepte de recollida de residus, tot i
que que una bona part d’aquests treballadors porten a terme les seves tasques
des dels seus domicilis, amb la qual cosa
ja paguen la corresponent tasa d’escombreries residencial. Aquesta exigència de
pagament correspondria a rebuts acumulats des de
l’any 2007 i que no es van tramitar oportunament.
Los trabajadores autónomos de Barcelona
vuelven a ser víctimas de la insaciable voracidad fiscal por parte del ayuntamiento de
la capital catalana. A pesar de ser uno de
los sectores más afectados por la crisis
económica —durante el año 2010 han cerrado cientos de comercios y pequeñas empresas— el consistorio barcelonés les está exigiendo el pago de unos cuatrocientos euros
por concepto de recogida de residuos, ello a
pesar de que una buena parte de estos trabajadores desempeñan su trabajo desde sus
domicilios, con lo cual ya pagan oportunamente la correspondiente tasa de basuras
residencial. Esta exigencia de pago correspondería a recibos acumulados desde el año 2007 y
que no se tramitaron oportunamente.
El Partit de la Llibertat Individual expresa el seu total
desacord amb aquesta mesura, no tan sols pel abús
que representa cobrar-li als ciutadans dues vegades
per un mateix servei, sinó també perquè considera
que el sector dels autonòms i petits emprenedors ha
de comptar amb les millors condicions possibles pel
seu desenvolupament. L’ofec fiscal i les interminables
traves burocràtiques a les quel estan sotmesos els
autònomos per part de l’Estat en els seus diferents
nivells, és la causa directa de l’horrible crisi en que
està submergida de manera significativa Catalunya,
autonomia que encapçala els indicadors d’atur, tancament d’empreses i dèficit fiscal d’Espanya. Menys
impostos, menys sancions, més llibertat, majors incentius a la creació d’emrpreses. Aquest és el camí..
El Partido de la Libertad Individual expresa su total
desacuerdo con esta medida no sólo por el abuso que
representa cobrarle a los ciudadanos dos veces por un
mismo servicios, sino también porque considera que el
sector de los autónomos y pequeños emprendedores
debe contar con las mejores condiciones posibles para
su desempeño. El ahogo fiscal y las interminables
trabas burocráticas al que están sometidos los autónomos por el estado en sus diferentes niveles, es causa directa de la horrible crisis en la que está sumida
especialmente Cataluña, autonomía que encabeza los
indicadores de paro, cierre de empresas y déficit
fiscal de España. Menos impuestos, menos sanciones,
más libertad, mayores incentivos a la creación de
empresas. Ese es el camino.
Barcelona, 4 de febrer de 2011
Barcelona, 4 de febrero de 2011
Descargar