Notas Madrilefias - Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Anuncio
U o xxa Tixi ü e
XJ.**
M o u t a f t a
moments tothom esperés confiat les seves obres.
Els seus primers actes foren ja una prova palesa de que no en va el poble habin confiat amb
ell i mercès a la energia desplegada» apaivegaren ben prompte els nombrosos conflictes plantejats.
L'estat de neguit que portava aquella ''funció
exigia evitar tots els actes que poguessin reportar quiscuna pertorbació ai carrer, i e! gran governador, sempre previsor, pregà s'allunyés de
la festa dels Jocs Florals quant pogués-—com repeüdes vegades ha estat- ser motiu de desordre.
Lluny d'atendre aquest prec, els nostres *.!>> iotes
cregueren s'esfonsaria Catalunya si en dita
fesía no podien caníar-hi«Els Segadors», i—sens
reparar en el mal que la seva impetuosa actuació reportaria a aquesta terra que tant diuen
estimar—vulgues que nó, els aires de Yhimne
pat>u>>ic creuaren les ai nies dels agents del govern amb les dels de la ciutat.
Pocs dies després el buit dels catalans de cor
obligà al representant del govern a abandonar
la ciutat que quedava sotmesa novament a
l'anarquia.
No liabia pas quedat per cort gens ben parat
el principi d'autoritat', pei'O lo plebs cataianera restava saíiofeía, i amb uixó ja n'hi habia prou.
*
*
L'especijliva d'una propera lluita electora! ha
Ja portat activitat a la lubrica de can.H,ia/s del
pobli-. Estant ja fent-se c's prepaiaiius; les llistes
van omplint-se d'opulents candidats que asse^
gurin cl triomf de la <"•''></ ''".:• ;c...aa'a; va fullejant-se ja la situació dels respectius Ajuntaments
envers el contingent provincial; s'estudien detingudament les xifres del pressupost manconumer
per a mirar a fins aonl podran satisfer les necessitats dels districtes; es lliga i deslliga per a que
la jornada electoral sia de glòria per a la vprimiila Catalunya.
A pesar de les repetides visites als ministres,
no ha pas estat possible al Noi de Besalú, obtenir l'apoyo governatiu que tant aprofità en jorns
no llunyans, i desesperat, les em,.ren contra el
representant del govern en el cap i casal de Calunya amb una impetuosa misiva, en la que,
oblidant la suara imparcial actuació dels representants d'uns ministres desccntralisadors, prolcsta d'unes presions electorals i per comble del cinisme fonamenta la seva protesta en la necessitat de que no es deshonri el principi d'autoritat
amb vexacions i afropeüs que'l deixin sens força
moral, per si]a Barcelona es produeixen moments
difícils en els que l'autoritat necessita comptar
amb totes les assistències.
Que el principi cTautoritat ha quedat, per obra
Diputació de Girona — Servei de Biblioteques
\_jf* ju
•
i gràcia del gran regenerador en situació de no
poguer ésser deshonrat, ho demostren els fets
I no en dupfa pas ja ningú, però no deixa
d'esser un cop de bombo electoral aprofitable.
" ESCUPA-XAMANEIES
Barcelona 26 de març de 1923.
Notas Madrilefias
Lns pj"óxitr!ci3 elcccïones.—Por
el indulto de Luis V e r d a g u e r .
El anuncio de las pròxima» elecdones generares ha despertado, como es obvio, una febril
actividad en todos los secfores de la fauna política nacional. Contrasta con ese derroche de
energías, propias de una comilona de negros,
la pasividad, la ataraxia y el pesimismo de la
gran masa del pueblo espafiol.
La nación nada espera de las fufuras Cortes.
Han sido ton rudos y tan peisistentes los golpes,
ha sido tan cruel el desengafío, es tan enorme
su dolor ante la magnitud de las burlas que la
han inferido, que solo con insensibiiidad y desdén puede acoger la noticia de la renovación (!)
de nuesíras Camaras, cómo solo pudo sonreir
ante el anuncio de las «responsabilidades por el
desastre de Marruccos» y cómo no tuvo mas
remedio que solfar la careajada al sèrie anunciada;) las llamadas «responsabilidades administrativas».
Y no se crea que Espadà, como pretenden los
politicastres que padecemos, carece de ideal.
Nada tan falso; cl ideal de Espaiïa, que se producc y nidiiiíiestd de mil manerus distintas,
gcncralmenlc en movimienfos esporadicos, aislados, sin tina coordinación adecuada ni nexo
nacional,—sabido es que los grandes vínculos
de solidaridad social, pasajeros siempre, solo
son posiblcs en nuestra pàtria ante la idea inmediata de un temor , se íraduce en una noble,
constaníey vehemente aspiración de buen gobierr.o. En tales movimientos es dondese vislumbra
la fórmula de Azoim «un Estado caduco frente a
una Nación pujante», que en estos últimos días
ha hecho córrer muchas plumas y que si no
exacta-del todo, conviene recoger, sin embargo,
por lo que tiene de sintomàtica.
Un.periódico de esta Corte tuvo la ocurrència
de publicar días atràs una curiosa estadística
sobre la composición del futuro Parlamento.
En tal estadística se ponia de manifiesfo como
los aspirantes a diputados hijos, yernos, primos,
Descargar