Agua de Colonia de - memoriaesquerra.cat

Anuncio
'
Ien dels "comicis" que tant d'esclat han d'assolir oficia}..
digna carnavalada. Ultra un vibrant manifest on s'exposa als
ment a tot Espanya. Els jocs estan fets i ningú pensa en
joves les característiques de les velles i liberals conteses,
sorpreses, per altra part, impossibles.
han llançat milers de volants impresos, adreçats als comer"Fins avui dijous, tres dies abans de les eleccions, s'han
ciants, als treballadors i a tots els ciutadans, demanant- los
presentat dues llistes d'aspirants al "Primer Tercio" i dos
llur abstenció. Es de notar, però, l'absència absoluta de pasfranctiradors. La llista oficial, que demana els sufragis ''Po 1
quins i de pinzellades de quitrà amb el clàssic "no botar".
Barcelona, por su prosperidad y grandeza" esta integrada
Barcelona, 18 de novembre. - .C. I."
per Melchor Baixas de Palau, Luis Carait Borrell, Alfredo
Pacte antifranquista.
Casanova Fernandez, Epifani.o de Fortuny y de Salazar,
L.orenzo Garcia-Torne! y Carros, Juan Gil Senís, Pedr·o
La Comissió Especial del Partit Socialista Obrer EsRoma Campi i Jttan Torra-Balari Llavallol. En la candidapañol ha donat a la publicitat el text del Pacte subscrit "amb
tura dels carlins hi figuren: José Cruells Oller, José Oriol
les col.Iectivitats qúe no rebutjaren a priori la iniciativa
Cufi Canadell, Estanislao Feliu Oller, Juan N. Garcia NieP. S. O. E. secundada per la U. G. T.". El repr·oduim
del
to Blanco, Enrique Granada Casals, Juan Guinart Roig, Esa continuació:
teban Masifern Muxi y José Modolell Barba. Heus ací ara
"Las fuerzas políticas signatarias de esta declaración,
"el nombre de un candidato cuyo prestigio - segons resa
· movidas por su deseo de evitar la ruina de la Pa tria y de
la seva propaganda - hace excusable toda fraseología y
impedir los sufrimientos que entrañarían cualesquiera solu ..
que v.otara el hombre de la calle: José M. Junyent Quinta~
ción violenta del problema politico, se comprometen de moxinès
barri
del
patrocinador
el
és
na". Un altre solitari
do solemne a atenerse a los siguientes principios, implan"Don Félix Roure Carricarte".
tandolos o ayudando de manera decisiva a implantarlos, du"Abans de concretar aquestes candidatures hi han harante · un período de transición que permita a España es...
gut, com ja hem dit, qui sap les batusses pels passadissos
tablecer una normalidad institucional que sea auténtica exdel Govern Civil. Les empentes han arribat fins a Madrid,
presión de su volunta d:
passant per la C. N. S. i pel Bisbat de Barcelona. S'ha sa"PRIMERO: Dictar una amplia amnistia de delitos pobut, malgrat la sordina posada en les discussions, que el
líticos.
"Bisbe-castrense" Modrego insistí pr·o p de Baeza Alegria
"SEGUNDO: Instaurar desde el primer momento un
perquè indogués el nom de Josep M. Junyent a la candidaestatuto }urídioo que regule el uso d~ los derechos de la·
tura oficial. sense, però, obtenir cap resultat. Ara marxa
persona humana y que establezca un sistema de recursos jutot sol a la lluita. La candidatura totalment carlina, encapdiciales contra las extralimitaciones del Poder Público.
çalada amb el nom de José Cruells va recolzada pel "Círcu~
"TERCERO: Mantener inflexiblemente el orden públi~
lo Español Tradicionalista de Sarrià" i es disposa, segons
impedir todo género de venganzas o represalias por
e
co
per
l'escrutini
de
tasques
les
pregonen, a vigilar amatentment
motivos religiosos, sociales o políticos.
a evitar que la "democracia orgànica" els estafi la victòria.
"CUARTO: Reajustar, con el concurso de todos los
"La candidatura "idónea" compta amb un element pointeresados en la producción, la quebrantada eco~
elementos
tencial. Melchor Baixas de Palau es gendre d'en Vega de
nomía nacional.
"Tranvias de Barcelona": però, amb tot i això, promet un
"QUINTO: 'Eliminar de la dirección polítiç:a del país
millorament en els desastrosos serveis de transport que ell
todo núcleo o influencia botalitarios, sean cuales sean sus
mateix regeix. Tots els tranvies ostenten propaganda elecma tices.
toral en favor de la casa.
"SEXTO: Incorporar España inmediatamente al grupo
"Uns i altres pr·odiguen, en llur paperassa, la fraseode las nadqnes occidentales del continente europeo asocialogia grata a les Cambres de Comerç: "Administración,
administración y administración". Res de política car tots
ells son "hombres de obras y no de palabras". La grandesa .. :~'~-~\:.':_)
:~ ~--~
.' .~
de Barcelona no hi és oblidada. Si els "oficiales" es com- ...
,.
::·
- ~ _,.
prometen a "pensar alto, sentir hondo, hablar claro y obrar
recto", el senyor Junyent és més concret i pensa àdhuc: "en
·
r .-· .
la vitalidad y matices de la barriadas, estimulando las vibraciones populares y sus festejos típicos, al lado del fo•• eJA gua
.• tras generaaon,
1 ecta de generaaon
Pred'I
:
mento de las concentraciones nadonales e internacionales de Colonia d• Jean Marie FMlm~ es hoy parte del
en lo científico, lo artístico, Jo deportivo, lo urbanístico, pro~ rito de belleza de la mujer exigente, en casi wdos
curando que nuestra ciudad sea, SIEMP;RE QUE SE PUE~los pJíses del mundo.
(
DA, sede de los jalones del progreso mundial. .. ". Tanma ~
Preparada por Roger & Gallet, de acuerdo con
-:<...:.
teix sembla que ens trobem davant l'espectacle de "El poJa fórmula original del Inventor, el Agua d" Coloma
l:: ·
ble gris". Llàstima que no sapiguem gran cosa dels proIÚ je1111 M~~rie Farit~~~ refresca y envuelve a la mujer
jectes del Roure Carricarte. No ha tingut gaire fortuna car
en una aura de fragancia sutil y duradera. El Agua
ningú no l'ha volgut acompanyar i ha estat una pega perd• Colonia de Jean Marie Farin11 es el delicioso
que el barri xinès hauria tingut, amb ell, un motiu de "reproducto de la destilaclón de plantas aromaticas 'I
gocijo" i d'esplendor.
•• '\7. flores, sin mezcla de ningún ot ro perfume. Su popu"L'oposició activa , els nostres amics de l'Esquerra,
laridàd de cerca ck dos siglos esta cimentada por
d'Acció Catalana, d'Estat Català i de la Unió de Rabassaisu exquisita pureJe y calidcd y la reputación de
res, s'han lliurat a una intensa campanya contra aquesta insus fabricantes.
- -.-\
Ese Encanto Europeo . . ,
~_:=.~~-
~~
·' -l'
·:1
Agua de Colonia de
"~~~~114f'1~.....,_,,9 Jean Marie Farina
·~C::l~~~~~:::;::=~=f;~~·
=:
Roger & Gallet
Parlumrur • Paris
-. -...--r-
.~
•
. . . , ., ..:..
~·,.
.~
Descargar