Residus industrials

Anuncio
RESIDUS INDUSTRIALS,
SANITARIS I TÒXICS
ÍNDEX
1.RESIDUS INDUSTRIALS
2.TIPUS DE RESIDUS ESPECIALS
3.TRACTAMENT
4.RESIDUS SANITARIS
5.TRACTAMENT
6.RESIDUS TÒXICS
7.TRACTAMENT
RESIDUS INDUSTRIALS
Són els residus generats en l’activitat industrial.
Els classifiquem en:
-Inerts: no nescessiten tractament abans d’abocar-los,
contaminen molt poc i només creen impacte visual.
-Assimilables als urbans: fets a totes les industries, a més
de serveis de neteija i oficines; tenen el mateix
tractament que els residus sòlids urbans (RSU).
-Especials: tenen risc per al medi ambient i per a la salut de
les persones i animals. Nescessiten un tractament
especific segons el tipus de residu.
TIPUS DE RESISUS ESPECIALS
Compostos de metalls pesats: (zinc, plom…) d’origen
químic.
Residus d’olis i greixos: refrigerants.
Productes farmacèutics: medicaments caducats.
Compostos orgànics i hologenats: PCB’S, PCT’S I PVC.
Residus perillosos: contenen determinades substàncies
tòxiques que en grans quantitats són molt perilloses per
a les persones, animals i per al medi ambient.
TRACTAMENT
- Tractaments químics, que transformen les substàncies
tòxiques en altres de menor nivell tòxic.
-Tractaments fisioquímics, que separen o aïllen els
productes possibles dels altres.
-Tractament tèrmics o a elevada temperatura que
descomponen els residus.
-Aïllants en llocs segurs.
RESIDUS SANITARIS
Són els que generen els hospitals, clíniques i laboratoris
farmacèutics.
Els classifiquem en:
-Residus assimilables als urbans
-Residus sanitaris als RSU
-Residus biosanitaris perillosos
-Residus quimic-sanitaris perillosos
-Residus radioactius de mitjana o baixa activitat
TRACTAMENT
S’envasen i es tracten en una de les dues plantes legals a
Catalunya, s’esterilitzen i compacten. Es fa així per què
és un mètode de tractament físic que no afecta al medi
ambient.
RESIDUS TÒXICS
Diferències dels residus tòxics dels altres:
-Té efectes nocius a curt o a llarg plaç sobre el medi
ambient i les persones.
-Tractaments exigents baix un gran control.
TRACTAMENT
-Saber quina és la gestió adequada per a cada residu.
-Comercialitzar-los a subproductes.
-Valoritzar-los i reduir-ne la generació.
-Incineració.
-L’eficàcia ha de ser del 99% per a que no s’emetin els
gasos a l’atmosfera.
Descargar