RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2015, de la Direcció General de

Anuncio
Num. 7656 / 12.11.2015
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2015, de la Direcció
General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, per
la qual s’ordena la publicació de la declaració d’impacte ambiental corresponent a l’expedient 15/15‒AIA Ibi.
[2015/9063]
29492
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la cual se ordena la publicación de la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente
15/15-AIA Ibi. [2015/9063]
De conformitat amb l’article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’Avaluació Ambiental, que establix la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la declaració d’impacte
ambiental, resolc:
De conformidad con el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, el cual establece la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la declaración de
impacto ambiental, resuelvo:
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaració d’impacte ambiental corresponent a l’expedient 15/15‒AIA Ibi.
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 15/15-AIA Ibi.
«Declaració d’impacte ambiental
Expedient: 15/15-AIA.
Títol: Legalització d’activitat de recollida, transport i emmagatzematge de residus no perillosos i residus perillosos.
Promotor: Enrique Reig Navarro.
Autoritat substantiva: Ajuntament d’Ibi.
Localització: avinguda del Joguet, núm. 25, del terme municipal
d’Ibi (Alacant).
«Declaración de impacto ambiental
Expediente: 15/15-AIA.
Título: Legalización de actividad de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
Promotor: Enrique Reig Navarro.
Autoridad sustantiva: Ayuntamiento de Ibi.
Localización: avenida del Juguete, número 25, del término municipal de Ibi (Alicante).
Descripció del projecte
1. Objecte del projecte
L’objecte del projecte és la sol·licitud de la llicència ambiental
d’acord amb la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, per a l’exercici de l’activitat d’emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos, en una nau situada
en polígon industrial, en l’avinguda del Joguet, número 25, del terme
municipal d’Ibi.
2. Principals característiques del projecte d’acord amb la documentació tècnica aportada
L’activitat es du a terme en la planta baixa d’una nau industrial, situada en l’avinguda del Joguet, número 25, d’Ibi, i cadastralment s’integra en la mateixa finca que el número 21 de la mateixa avinguda, amb referència cadastral 9869006YH1706N0001KZ.
9869006YH1706N0001KZ. La nau se situa en sòl urbà industrial i
l’activitat disposa de certificat de compatibilitat urbanística de data 28
de setembre de 2011.
L’activitat consistix principalment en la recollida, transport i emmagatzematge de residus no perillosos. També s’arrepleguen i emmagatzemen temporalment bateries de plom i oli sintètic de motor.
Descripció de les instal·lacions
El local on s’exercix l’activitat és una nau industrial en règim de
lloguer d’una única altura (altura mínima lliure del local de 3,80 m),
consolidada de més de 20 anys d’antiguitat, de 338,98 m² de superfície
distribuïda de la manera següent:
– Zona de pas: 178,33 m²
– Zona d’emmagatzematge: 131,00 m²
– Lavabo de cavallers: 3,56 m²
– Lavabo de senyores: 3,56 m²
– Entresolat: 15,48 m²
– Despatx: 7,05 m²
La nau industrial compta amb els serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram.
Consum de recursos
– Consum d’aigua
El consum d’aigua procedent de la xarxa municipal d’abastiment
es limita a l’abastiment dels sistemes d’aigua calenta sanitària, aigua
gelada de consum humà i sistemes d’aigua contra incendis.
Descripción del proyecto
1. Objeto del proyecto:
El objeto del proyecto es la solicitud de la licencia ambiental, de
acuerdo con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, para el ejercicio de la actividad de
almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, en una nave
situada en polígono industrial, en la avenida del Juguete, número 25,
del término municipal de Ibi.
2. Principales características del proyecto de acuerdo con la documentación técnica aportada:
La actividad se lleva a cabo en la planta baja de una nave industrial,
situada en la avenida del Juguete, número 25, de Ibi y catastralmente se
integra en la misma finca que el número 21 de la misma avenida, con
referencia catastral 9869006YH1706N0001KZ. La nave se sitúa en
suelo urbano industrial y la actividad dispone de certificado de compatibilidad urbanística de fecha 28 de septiembre de 2011.
– Consums energètics
S’empren dos fonts d’energia: energia elèctrica, per al funcionament
de la maquinària, per a l’enllumenat i altres usos, i gasoil, per a la recollida i transport de la ferralla des dels llocs de producció.
La actividad consiste principalmente en la recogida, transporte y
almacenamiento de residuos no peligrosos. También se recogen y almacenan temporalmente baterías de plomo y aceite sintético de motor.
Descripción de las instalaciones
El local donde se desarrolla la actividad es una nave industrial en
régimen de alquiler de una única altura (altura mínima libre del local de
3,80 m), consolidada de más de 20 años de antigüedad, de 338,98 m² de
superficie distribuida de la siguiente manera:
– Zona de paso: 178,33 m²
– Zona de almacenaje: 131,00 m²
– Aseo de caballeros: 3,56 m²
– Aseo de señoras: 3,56 m²
– Altillo: 15,48 m²
– Despacho: 7,05 m²
La nave industrial cuenta con los servicios municipales de suministro de agua potable y alcantarillado.
Consumo de recursos
– Consumo de agua:
El consumo de agua procedente de la red municipal de abastecimiento se limita al abastecimiento de los sistemas de agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y sistemas de agua contra
incendios.
– Consumos energéticos:
Se emplean dos fuentes de energía: energía eléctrica, para el funcionamiento de la maquinaria, para el alumbrado y otros usos; y gasoil,
para la recogida y transporte de la chatarra desde los lugares de producción.
Num. 7656 / 12.11.2015
Descripció de l’activitat
L’activitat consistix en la separació, classificació i emmagatzematge
temporal de residus previ a la seua retirada per una empresa gestora de
residus. Els residus procedixen d’altres activitats industrials, obres de
construcció o particulars.
Es realitza la recollida directa en el local o recollida en el lloc de
producció per mitjà de camió de càrrega de 3.500 kg, propietat del titular de l’activitat. A continuació, els residus són separats i classificats
per a l’emmagatzematge temporal. En cas necessari, s’utilitza una xicoteta talladora radial de mà per a disminuir la grandària dels materials
a emmagatzemar. Finalment, tots els residus gestionats, perillosos i no
perillosos, són retirats per empresa gestora de residus.
Maquinària i ferramenta utilitzada
– Radial de mà
– Trepant de sobretaula
– Polispast
– Talladora alternativa
– Bàscula
– Carretó
Gestió de residus
Els residus a gestionar, codificats segons la llista europea de residus
(LER), Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen
les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista Europea
de Residus, són els següents:
– Residus no perillosos
120101 Llimadures i borumballes de metalls ferris
120102 Pols i partícules de metalls ferris
120103 Llimadures i borumballes de metalls no ferris
120104 Pols i partícules de metalls no ferris
150104 Envasos metàl·lics
160106 Vehicles fora d’ús que no continguen líquids ni altres components perillosos
160214 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis
160209 a 150213
170401 Coure, bronze, llautó
170402 Alumini
170403 Plom
170404 Zinc
170405 Ferro i acer
170407 Metalls mesclats
170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410
200140 Metalls
– Residus perillosos
160601* Bateries de plom
130206* Oli sintètic de motor
Com finalment s’arreplega en el document «Petició de requeriment
de documentació tècnica i aclariments sobre EIA per part de l’Excel·
lentíssim Ajuntament d’Ibi» de febrer de 2015, l’empresa no realitza
ni realitzarà la recollida de pastilles de fre que contenen amiant (codi
LER: 160111).
Els residus urbans i assimilables a urbans generats són principalment paper procedent de l’oficina i fem. Els esmentats residus es depositen en contenidors específics situats en el polígon industrial per a la
seua gestió municipal.
En la zona d’emmagatzematge, dins de la nau industrial, i només
en esta, tindrà lloc l’emmagatzematge dels residus, tant els perillosos
com els no perillosos. Este es realitzarà en contenidors especials que es
col·locaran directament en el sòl de la nau, deixant corredors aclarits
entre estos per a permetre el pas i l’evacuació del local si fóra necessari.
S’agruparan els residus en àrees diferenciades, per tipus de residu, per
a facilitar el control i seguretat de l’emmagatzematge, especialment en
el cas d’incompatibilitat fisicoquímica, i per a evitar mescla de residus
valoritzables amb aquells que puguen dificultar la seua valoració.
No podran emmagatzemar-se en la mateixa zona productes que
presenten possibles reaccions perilloses. S’emmagatzemaran en zones
separades, per tant, en contenidors adequats, l’oli sintètic i les bateries
de plom. Entre els mateixos grups, prou separats, es col·locaran els
recipients que contenen ferralla.
La zona d’emmagatzematge és adequada a la funció que es pretén:
29493
Descripción de la actividad
La actividad consiste en la separación, clasificación y almacenamiento temporal de residuos previo a su retirada por una empresa gestora de residuos. Los residuos proceden de otras actividades industriales, obras de construcción o particulares.
Se realiza la recogida directa en el local o recogida en el lugar de
producción mediante camión de carga de 3500 kg propiedad del titular
de la actividad. A continuación, los residuos son separados y clasificados para el almacenamiento temporal. En caso necesario, se utiliza una
pequeña cortadora radial de mano para disminuir el tamaño de los materiales a almacenar. Finalmente, todos los residuos gestionados, peligrosos y no peligrosos, son retirados por empresa gestora de residuos.
Maquinaria y herramienta utilizada
– Radial de mano.
– Taladro de sobremesa.
– Polipasto.
– Cortadora alternativa.
– Báscula.
– Carretilla.
Gestión de residuos
Los residuos a gestionar, codificados según el listado europeo de
residuos (LER), Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos, son los siguientes:
– Residuos no peligrosos:
120101 Limaduras y virutas de metales férreos.
120102 Polvo y partículas de metales férreos.
120103 Limaduras y virutas de metales no férreos.
120104 Polvo y partículas de metales no férreos.
150104 Envases metálicos.
160106 Vehículos fuera de uso que no contengan líquidos ni otros
componentes peligrosos.
160214 Equipos desechados distintos a los especificados en los
códigos 160209 a 150213.
170401 Cobre, bronce, latón.
170402 Aluminio.
170403 Plomo.
170404 Zinc.
170405 Hierro y acero.
170407 Metales mezclados.
170411 Cables distintos de los especificados en el código 170410.
200140 Metales
– Residuos peligrosos:
160601* Baterías de plomo.
130206* Aceite sintético de motor.
Como finalmente se recoge en el documento «Petición de requerimiento de documentación técnica y aclaraciones sobre EIA por parte
del Ajuntament d’Ibi» de fecha febrero de 2015, la empresa no realiza
ni va a realizar la recogida de pastillas de freno que contienen amianto
(código LER: 160111).
Los residuos urbanos y asimilables a urbanos generados son principalmente papel procedente de la oficina y basura. Dichos residuos se
depositan en contenedores específicos situados en el polígono industrial,
para su gestión municipal.
En la zona de almacenaje, dentro de la nave industrial, y solo en
la misma, tendrá lugar el almacenamiento de los residuos, tanto los
peligrosos como los no peligrosos. Este se realizará en contenedores
especiales que se colocarán directamente en el suelo de la nave, dejando
pasillos despejados entre los mismos para permitir el paso y la evacuación del local si fuera necesario. Se agruparán los residuos en áreas
diferenciadas, por tipo de residuo, para facilitar el control y seguridad
del almacenamiento, especialmente en el caso de incompatibilidad físico-química, y para evitar mezcla de residuos valorizables con aquellos
que puedan dificultar su valorización.
No podrán almacenarse en la misma zona productos que presenten
posibles reacciones peligrosas. Se almacenarán en zonas separadas, por
lo tanto, en contenedores adecuados, el aceite sintético y las baterías de
plomo. Entre los mismos grupos, suficientemente separados, se colocarán los recipientes que contienen chatarra.
La zona de almacenaje es adecuada a la función que se pretende:
Num. 7656 / 12.11.2015
– Es troba allunyada de la xarxa de sanejament.
– Posseïx un paviment impermeable (solera de formigó remolinat).
– Es troba sota coberta (l’emmagatzematge es realitza dins de la
nau industrial).
– Els contenidors especials són recipients mòbils específics per a
cada tipus de residu, en perfecte estat i correctament identificats, fabricats amb materials adequats i homologats, ajustant-se al que disposa el
Reial Decret 952/1997 i el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament per a l’Execució de la Llei 20/1986 bàsica
de residus tòxics i perillosos. En particular s’utilitzaran:
– Bateries de plom i residus no tòxics en general: recipients impermeables que eviten el contacte del líquid intern de la bateria amb el sòl.
En cap cas es mesclaran bateries amb altres tipus de residus.
– Oli mineral: recipients impermeables i hermètics, prou manejables, per a evitar el vessament d’oli a l’exterior. Estos es col·locaran
sobre cubetes mòbils de recollida amb capacitat suficient (capacitat
mínima equivalent al 10 per cent del volum total dels depòsits) per al
control de vessaments.
Es disposa en les instal·lacions de sacs de sepiolita absorbent per
a contindre possibles abocaments d’oli de motor o àcid de les bateries
de plom. Una vegada absorbit el líquid, la sepiolita s’arreplega i emmagatzema en recipient estanc fins a la seua recollida per l’empresa de
residus perillosos.
En la zona d’emmagatzematge, pròxima a l’entrada, s’efectua la
descàrrega dels residus per a la seua classificació i emmagatzematge.
El termini màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos serà
de sis mesos.
Tramitació administrativa
Amb data 21 de març de 2013 té entrada en la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ofici de l’Ajuntament d’Ibi, remés
pel Servei Territorial de Medi Ambient d’Alacant, en què se sol·licita
informe previ a la llicència ambiental per a una activitat de venda i
magatzem de ferralles i metalls promoguda per Enrique Reig Navarro.
A l’esmentada sol·licitud s’adjunta certificat del resultat d’informació
pública per un període de 20 dies i estudi d’impacte ambiental. S’obri
expedient de consulta amb referència 77/13-CON.
El 14 de juny de 2013 es remet informe a l’Ajuntament d’Ibi, en
què se sol·licita la documentació tècnica i administrativa necessària per
a completar l’expedient d’avaluació ambiental.
El 31 de juliol de 2013, l’Ajuntament d’Ibi remet el certificat del
resultat de la informació pública realitzada per un període de 30 dies. El
tràmit d’informació pública del projecte es va dur a terme per mitjà de
la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 88, de 13 de maig de 2013, i la publicació d’un
edicte en el tauler d’anuncis de l’ajuntament. Transcorregut el termini
de 30 dies, no es van presentar al·legacions al projecte, segons certificat
expedit per l’Ajuntament d’Ibi de data 16 de juliol de 2013.
29494
– Se encuentra alejada de la red de saneamiento.
– Posee un pavimento impermeable (solera de hormigón fratasado).
– Se encuentra bajo cubierta (el almacenamiento se realiza dentro
de la nave industrial).
Los contenedores especiales son recipientes móviles específicos
para cada tipo de residuo, en perfecto estado y correctamente identificados, fabricados con materiales adecuados y homologados, ajustándose
a lo dispuesto en el Real Decreto 952/1997 y el Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. En particular
se utilizarán:
– Baterías de plomo y residuos no tóxicos en general: recipientes
impermeables que eviten el contacto del líquido interno de la batería
con el suelo. En ningún caso se mezclarán baterías con otros tipos de
residuos.
– Aceite mineral: recipientes impermeables y herméticos, suficientemente manejables, para evitar el derrame de aceite al exterior. Estos se
colocarán sobre cubetos móviles de recogida con capacidad suficiente
(capacidad mínima equivalente al 10 % del volumen total de los depósitos) para el control de derrames.
Se dispone en las instalaciones de sacos de sepiolita absorbente para
contener posibles vertidos de aceite de motor o ácido de las baterías de
plomo. Una vez absorbido el líquido, la sepiolita se recoge y almacena en recipiente estanco hasta su recogida por la empresa de residuos
peligrosos.
En la zona de almacenaje, próxima a la entrada, se efectúa la descarga de los residuos para su clasificación y almacenamiento.
El plazo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos será
de 6 meses.
El 18 de desembre de 2013 es reitera la petició de la documentació
tècnica sol·licitada el 14 de juny.
El 26 de febrer de 2015, l’Ajuntament d’Ibi remet documentació
tècnica i aclariments sobre l’estudi d’impacte ambiental, i d’esta manera es completa l’expedient d’avaluació d’impacte ambiental, i s’incoa
expedient d’avaluació amb referència 15/15-AIA.
El 3 de juliol de 2015, al comprovar que el projecte de l’activitat no
correspon a l’activitat objecte d’estudi es requerix a l’Ajuntament d’Ibi
que esmene esta deficiència.
El 28 de juliol de 2015, l’Ajuntament d’Ibi remitent el projecte de
sol·licitud de llicència municipal corresponent a l’activitat que és objecte d’avaluació.
Tramitación administrativa
Con fecha 21 de marzo de 2013 tiene entrada en la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente oficio del Ayuntamiento
de Ibi, remitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante, solicitando informe previo a la licencia ambiental para una actividad de venta y almacén de chatarras y metales promovida por Enrique
Reig Navarro. A dicha solicitud se adjunta certificado del resultado de
información pública por un período de 20 días y estudio de impacto
ambiental. Se abre expediente de consulta con referencia 77/13-CON.
El 14 de junio de 2013 se remite informe al Ayuntamiento de Ibi,
solicitando la documentación técnica y administrativa necesaria para
completar el expediente de evaluación ambiental.
El 31 de julio de 2013 el Ayuntamiento de Ibi remite el certificado
del resultado de la información pública realizada por un período de 30
días. El trámite de información pública del proyecto se llevó a cabo
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante número 88, de fecha 13 de mayo de 2013 y
la publicación de un edicto en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de 30 días no se presentaron alegaciones al proyecto, según certificado expedido por el Ayuntamiento de Ibi de fecha
16 de julio de 2013.
El 18 de diciembre de 2013 se reitera la petición de la documentación técnica solicitada el 14 de junio.
El 26 de febrero de 2015 el Ayuntamiento de Ibi remite documentación técnica y aclaraciones sobre el estudio de impacto ambiental, completando de esta forma el expediente de evaluación de impacto ambiental, incoándose expediente de evaluación con referencia 15/15-AIA.
El 3 de julio de 2015 al comprobar que el proyecto de la actividad
no corresponde a la actividad objeto de estudio se requiere al Ayuntamiento de Ibi que subsane esta deficiencia.
El 28 de julio de 2015 el Ayuntamiento de Ibi remite el proyecto
de solicitud de licencia municipal correspondiente a la actividad que es
objeto de evaluación.
Consideracions ambientals
1r D’acord amb la cartografia temàtica de la Conselleria d’Infraestructura, Territori i Medi Ambient, l’activitat proposada no se situa en
l’àmbit de cap espai natural protegit, ni de cap altra figura reglamentada
en desplegament de la Llei 11/1994 d’Espais Naturals Protegits de la
Comunitat Valenciana.
2n Principals impactes considerats en l’estudi d’impacte ambiental
i mesures protectores i correctores proposades.
Consideraciones ambientales
1.º De acuerdo con la cartografía temática de la Conselleria de
Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente, la actividad propuesta no
se sitúa en el ámbito de ningún espacio natural protegido, ni de ninguna
otra figura reglamentada en desarrollo de la Ley 11/1994 de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.
2.º Principales impactos considerados en el estudio de impacto
ambiental y medidas protectoras y correctoras propuestas.
Num. 7656 / 12.11.2015
29495
Impacte sobre l’atmosfera
– Emissió de contaminants atmosfèrics.
Es considera com a font emissora de contaminants atmosfèrics el
camió de recollida de residus. El vehicle ha passat les ITV corresponents i complix la normativa vigent en matèria d’emissions atmosfèriques. Es realitzarà un manteniment adequat del vehicle a fi que les
emissions atmosfèriques siguen les mínimes possibles.
– Sorolls i vibracions
El promotor presenta auditoria acústica realitzada per empresa acreditada en la qual es conclou que l’activitat avaluada complix amb els
nivells de transmissió de soroll i aïllament acústic exigits segons la Llei
7/2002 de protecció contra la contaminació acústica i Decret 266/2004
que la desplega.
La maquinària a instal·lar per a la realització de l’activitat no preveu
la transmissió de vibracions als locals contigus. No obstant això, s’adoptaran les mesures de prevenció següents:
– No s’instal·laran màquines o aparells sorollosos adossats a les
parets o columnes, de les quals distaran com a mínim 0,70 metres dels
barandats mitgers i un metre de les parets exteriors o columnes. Tampoc
s’ancoraran en els sostres o forjats de separació entre locals.
– L’ancoratge de tota màquina o òrgan mòbil propens a la producció
de vibracions es realitzarà per mitjà de suports elàstics o dispositius
antirotatoris adequats.
– Els conductes amb circulació forçada de fluids, que estiguen connectats directament amb màquines que tinguen òrgans en moviment,
estaran proveïts de dispositius que impedisquen la transmissió de les
vibracions que puga produir l’esmentada maquinària. Estos conductes
s’aïllaran amb materials absorbents en els seus ancoratges i en les parts
del seu recorregut que travessen murs o barandats.
L’activitat en principi no produïx problemes de contaminació acústica, i és perfectament compatible amb la normativa municipal i autonòmica vigent, per la qual cosa no es preveu la implantació de mesures
per a la seua minimització.
Impacto sobre la atmósfera
– Emisión de contaminantes atmosféricos.
Se considera como fuente emisora de contaminantes atmosféricos el camión de recogida de residuos. El vehículo ha pasado las ITV
correspondientes y cumple la normativa vigente en materia de emisiones atmosféricas. Se realizará un mantenimiento adecuado del vehículo
con el fin de que las emisiones atmosféricas sean las mínimas posibles.
– Ruidos y vibraciones.
El promotor presenta auditoría acústica realizada por empresa acreditada en la que se concluye que la actividad evaluada cumple con los
niveles de transmisión de ruido y aislamiento acústico exigidos según la
Ley 7/2002 de Protección Contra la Contaminación Acústica y Decreto
266/2004 que la desarrolla.
La maquinaria a instalar para la realización de la actividad no prevé
la transmisión de vibraciones a los locales colindantes. No obstante se
adoptarán las siguientes medidas de prevención:
– No se instalarán máquinas o aparatos ruidosos adosados a las
paredes o columnas, de las que distarán como mínimo 0,7 m de los tabiques medianeros y un metro de las paredes exteriores o columnas. Tampoco se anclarán en los techos o forjados de separación entre locales.
– El anclaje de toda máquina u órgano móvil propenso a la producción de vibraciones se realizará mediante apoyos elásticos o dispositivos
antivibratorios adecuados.
– Los conductos con circulación forzada de fluidos, que estén
conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento, estarán provistos de dispositivos que impidan la transmisión de
las vibraciones que pueda producir dicha maquinaria. Estos conductos
se aislarán con materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de
su recorrido que atraviesen muros o tabiques.
La actividad en principio no produce problemas de contaminación
acústica, y es perfectamente compatible con la normativa municipal y
autonómica vigente, por lo que no se prevé la implantación de medidas
para su minimización.
Impacte sobre l’aigua
Les principals fonts potencials de contaminació de les aigües són
dos: les bateries de plom i l’oli sintètic de maquinària. Ambdós seran
emmagatzemats en contenidors especials que complixen la legislació
vigent, l’estat de la qual serà revisat periòdicament per a evitar fugues.
D’altra banda, l’emmagatzematge es realitza en sec i sota coberta, i el
sòl té un paviment impermeable, reduint-se així la possibilitat que en
cas de fuga, els residus entren en contacte amb les aigües i acaben en el
col·lector municipal. Com a mesura addicional a les propostes, s’haurà
de disposar d’algun producte neutralitzador d’àcids en la zona destinada
a la retirada i emmagatzematge de les bateries usades per a ser utilitzat
en cas de vessament.
L’activitat disposa d’una arqueta de presa de mostres per a l’anàlisi
de les aigües residuals, encara que d’acord amb el procés de l’activitat,
estes únicament provinguen de la neteja i higiene del personal.
Impacto sobre el agua
Las principales fuentes potenciales de contaminación de las aguas
son dos: las baterías de plomo y el aceite sintético de maquinaria.
Ambos serán almacenados en contenedores especiales que cumplen
la legislación vigente, cuyo estado será revisado periódicamente para
evitar fugas. Por otro lado, el almacenamiento se realiza en seco y bajo
cubierta, y el suelo tiene un pavimento impermeable, reduciéndose así la
posibilidad de que en caso de fuga, los residuos entren en contacto con
las aguas y acaben en el colector municipal. Como medida adicional a
las propuestas, se deberá disponer de algún producto neutralizador de
ácidos en la zona destinada a la retirada y almacenamiento de las baterías usadas para ser utilizado en caso de derrame.
La actividad dispone de una arqueta de toma de muestras para el
análisis de las aguas residuales, aunque de acuerdo con el proceso de la
actividad, estas únicamente provengan del aseo e higiene del personal.
Impacte sobre el sòl
L’únic focus de possible contaminació del sòl és l’emmagatzematge
de residus perillosos, a nivell puntual.
Tots els residus perillosos s’emmagatzemaran en contenidors
especials que complixen la legislació vigent. A més, es revisarà periòdicament l’estat d’estos per a evitar que es produïsquen fugues. Els
esmentats contenidors són facilitats i reposats per les empreses gestores
d’estos tipus de residus.
D’altra banda, l’emmagatzematge es realitza en sec i sota coberta, i
el sòl té un paviment impermeable, reduint-se així la possibilitat que en
cas de fuga els residus entren en contacte amb el sòl. Finalment, caldrà
ajustar-se en tot moment a les condicions de seguretat de manipulació
dels residus, per a la protecció dels treballadors, de les instal·lacions i
del medi ambient.
Impacto sobre el suelo
El único foco de posible contaminación del suelo es el almacenaje
de residuos peligrosos, a nivel puntual.
Todos los residuos peligrosos se almacenarán en contenedores especiales que cumplen la legislación vigente. Además, se revisará periódicamente el estado de los mismos para evitar que se produzcan fugas.
Dichos contenedores son facilitados y repuestos por las empresas gestoras de estos tipos de residuos.
Por otro lado, el almacenamiento se realiza en seco y bajo cubierta,
y el suelo tiene un pavimento impermeable, reduciéndose así la posibilidad de que en caso de fuga los residuos entren en contacto con el suelo.
Por último, se atenderá en todo momento a las condiciones de seguridad
de manipulación de los residuos, para la protección de los trabajadores,
de las instalaciones y del medio ambiente.
Impacte sobre el paisatge
La nau industrial té una antiguitat superior a 20 anys i s’ubica en un
polígon industrial, en un entorn antropitzat. Atés que l’emmagatzematge
i manipulació de la ferralla es produïx en la seua totalitat en l’interior de
la nau, l’activitat no genera un increment de l’impacte paisatgístic propi
del polígon industrial.
Impacto sobre el paisaje
La nave industrial tiene una antigüedad superior a 20 años, y se
ubica en un polígono industrial, en un entorno antropizado. Dado que el
almacenaje y manipulación de la chatarra se produce en su totalidad en
el interior de la nave, la actividad no genera un incremento del impacto
paisajístico propio del polígono industrial.
Num. 7656 / 12.11.2015
29496
3r Es proposa un programa de vigilància ambiental adequat, en què
s’establixen les pautes i actuacions per a realitzar el seguiment de les
afeccions identificades sobre el medi, i també el control i seguiment
de les mesures protectores i correctores proposades, de manera que les
afeccions finals derivades de l’activitat no superen les previstes.
3.º Se propone un programa de vigilancia ambiental adecuado, en el
que se establecen las pautas y actuaciones para realizar el seguimiento de
las afecciones identificadas sobre el medio así como el control y seguimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas, de modo que
las afecciones finales derivadas de la actividad no superen las previstas.
Consideracions jurídiques
El projecte examinat constituïx, segons el que preveu l’apartat
6.c.2., annex I, del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, del Consell de
la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament per a l’Execució de la
Llei 2/1989, de 3 de març, d’Impacte Ambiental, modificat pel Decret
32/2006, de 10 de març, un dels supòsits fàctics en què resulta preceptiva la formulació d’una declaració d’impacte ambiental, prèvia a
la resolució administrativa que s’adopte per a l’aprovació definitiva
d’aquell, segons es desprén de l’article 5 de la Llei d’Impacte Ambiental
i concordants del seu reglament.
L’expedient ha observat els tràmits previstos en el Decret 162/1990,
de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el
Reglament d’Impacte Ambiental; en la Llei 2/1989, de 3 de març, de
la Generalitat Valenciana, i en les altres disposicions que se li apliquen
d’acord amb la data d’incoació de l’expedient.
Consideraciones jurídicas
El proyecto examinado constituye, según lo previsto en el apartado
6.c.2., anexo I, del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de
la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, modificado por
el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, uno de los supuestos fácticos en
los que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto
ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la
aprobación definitiva de aquel, según se desprende del artículo 5.º de la
Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su reglamento.
El expediente ha observado los trámites previstos en el Decreto
162/90, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
por el que se aprueba el Reglamento de impacto ambiental, en la Ley
2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, y en las demás disposiciones que le son de aplicación, de acuerdo con la fecha de incoación del expediente.
El artículo 5 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental
atribuye al órgano medioambiental la competencia en formulación de
la declaración de impacto ambiental de los proyectos sometidos a la
misma.
El artículo 13 del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, atribuye a la Dirección General de Medio Natural
y de Evaluación Ambiental la competencia en materia de evaluación
ambiental estratégica y de proyectos.
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente resolución:
L’article 5 de la Llei 2/1989, de 3 de març d’Impacte Ambiental,
atribuïx a l’òrgan mediambiental la competència en formulació de la
declaració d’impacte ambiental dels projectes sotmesos a esta.
L’article 13 del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, atribuïx a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació
Ambiental la competència en matèria d’avaluació ambiental estratègica
i de projectes.
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes,
formule la següent resolució:
Primer
Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjudici
de l’obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen,
l’activitat de transport i emmagatzematge de residus no perillosos i
residus perillosos, promoguda per Enrique Reig Navarro, que s’ubica
en l’avinguda del Joguet, número 25, del terme municipal d’Ibi (Alacant), sempre que es desenvolupe d’acord amb el que establix l’estudi
d’impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que
constituïx l’expedient avaluat, i també els condicionants establits a continuació:
1. Respecte als residus
1.1. Els residus admesos en l’activitat seran els relacionats en la
part expositiva d’esta resolució o qualsevol altre codi LER que l’òrgan
competent en matèria de gestió de residus considere susceptible d’autorització, sempre que la seua inclusió no comporte la modificació substancial del projecte avaluat i no responga a supòsits en què s’exigisca
la tramitació d’un procediment d’avaluació ambiental d’acord amb la
legislació sectorial vigent.
1.2. Els materials absorbents utilitzats per a la retenció immediata i eliminació dels abocaments accidentals es consideraran residus i
s’emmagatzemaran i gestionaran d’acord amb la seua naturalesa i perillositat.
1.3. Com a mesura complementària a les propostes per al cas de
vessaments accidentals, en la zona destinada a la retirada i emmagatzematge de les bateries usades es disposarà d’algun producte neutralitzador d’àcids, a aplicar prèviament a la seua recollida per mitjà de
materials absorbents.
1.4. Tots els residus seran entregats a gestor autoritzat. Es complirà
en tot cas el que disposa la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i
Sòls Contaminats, i la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de
la Comunitat Valenciana, la qual cosa inclou l’obtenció de les preceptives autoritzacions administratives per a la gestió de residus que atorga
la Direcció General de Qualitat Ambiental d’esta Conselleria.
2. Es portarà un registre documentat del programa de vigilància
ambiental a l’efecte d’acreditar l’adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.
Primero
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio
de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de
aplicación, la actividad de transporte y almacenamiento de residuos no
peligrosos y residuos peligrosos, promovida por Enrique Reig Navarro,
que se ubica en la avenida del Juguete, número 25, del término municipal de Ibi (Alicante), siempre y cuando se desarrolle de acuerdo con
lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y
demás documentación que constituye el expediente evaluado, así como
los condicionantes establecidos a continuación:
1. Respecto a los residuos:
1.1. Los residuos admitidos en la actividad serán los relacionados en
la parte expositiva de esta resolución o cualquier otro código LER que
el órgano competente en materia de gestión de residuos considere susceptible de autorización, siempre y cuando su inclusión no conlleve la
modificación sustancial del proyecto evaluado y no responda a supuestos en los que se exija la tramitación de un procedimiento de evaluación
ambiental de acuerdo con la legislación sectorial vigente.
1.2. Los materiales absorbentes utilizados para la retención inmediata y eliminación de los vertidos accidentales se considerarán residuos
y se almacenarán y gestionarán conforme a su naturaleza y peligrosidad.
1.3. Como medida complementaria a las propuestas para el caso de
derrames accidentales, en la zona destinada a la retirada y almacenamiento de las baterías usadas se dispondrá de algún producto neutralizador de ácidos, a aplicar previamente a su recogida mediante materiales
absorbentes.
1.4. Todos los residuos serán entregados a gestor autorizado. Se
cumplirá en todo caso lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre,
de Residuos de la Comunidad Valenciana, lo que incluye la obtención
de las preceptivas autorizaciones administrativas para la gestión de residuos que otorga la Dirección General de Calidad Ambiental de esta
Conselleria.
2. Se llevará un registro documentado del programa de vigilancia
ambiental a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas
preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.
Num. 7656 / 12.11.2015
29497
La documentació del programa de vigilància ambiental estarà a disposició de les autoritats competents.
3. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, i també
si es detecta algun impacte ambiental no previst en l’estudi d’impacte
ambiental, haurà de ser comunicat a l’òrgan ambiental competent, que
establirà, si és procedent, l’aplicació de noves mesures correctores.
La documentación del programa de vigilancia ambiental estará a disposición de las autoridades competentes.
3. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así
como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio
de impacto ambiental, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas
correctoras.
Segon
Notificar a les persones interessades que contra la present resolució,
per ser un acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa dels seus drets
estimen pertinents.
Segundo
Notificar a las personas interesadas que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno; sin
perjuicio de que puedan utilizarse los medios que en defensa de sus
derechos estimen pertinentes.
Tercer
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la present
declaració d’impacte ambiental, d’acord amb el que disposa l’article
28 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual s’aprova el Reglament per a l’Execució de la Llei
2/1989, de 3 de març, d’Impacte Ambiental.
D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 21/2013, de
9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, la regulació de la vigència de
les declaracions d’impacte ambiental establida en l’article 43 de l’esmentada Llei 21/2013 és aplicable a la present declaració d’impacte
ambiental.
Tercero
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la presente
declaración de impacto ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
De acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental establecida en el artículo
43 de la citada Ley 21/2013 es aplicable a la presente declaración de
impacto ambiental.
València, 29 de setembre de 2015.– El director general de Medi
Natural i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»
Valencia, 29 de septiembre de 2015.– El director general de Medio
Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»
València, 28 d’octubre de 2015.– El director general de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.
Valencia, 28 de octubre de 2015.– El director general de Medio
Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.
Descargar