Conselleria d`Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i

Anuncio
Num. 7766 / 22.04.2016
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
8877
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2016, de la Direcció
General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, per la
qual s’ordena la publicació de la declaració d’impacte
ambiental corresponent a l’expedient 74/15-AIA Crevillent. [2016/2522]
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2016, de la Dirección
General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental,
por la cual se ordena la publicación de la declaración de
impacto ambiental correspondiente al expediente 74/15AIA Crevillente. [2016/2522]
De conformitat amb l’article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’Avaluació Ambiental, el qual establix la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la declaració d’impacte
ambiental, resolc:
De conformidad con el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, el cual establece la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la declaración de
impacto ambiental, resuelvo:
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaració d’impacte ambiental corresponent a l’expedient 74/15-AIA Crevillent.
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 74/15-AIA
Crevillente.
«Declaració d’impacte ambiental
Expedient: 74/2015-AIA.
Títol: emmagatzematge a l’engròs de ferralla i residus perillosos.
Promotor: Chatarras Rojo Sur, SL.
Autoritat substantiva: Ajuntament de Crevillent.
Localització: polígon industrial I-4, parcel·la 10, pta. 2 del terme
municipal de Crevillent (Alacant).
Descripció del projecte
L’objecte d’este projecte és la sol·licitud de la llicència ambiental
d’acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, per a un emmagatzematge a l’engròs de ferralla i residus perillosos
(RAEE i bateries usades d’automoció).
Se certifica que l’emplaçament de l’activitat és de conformitat amb
les ordenances municipals i el planejament vigent.
L’activitat s’exercirà en una nau industrial, situada en el polígon
industrial I-4, parcel·la 10, pta. 2, del terme municipal de Crevillent.
La nau està construïda amb una superfície útil de 289,67 m², amb
la distribució següent:
Emmagatzematge de ferralla fèrrica: 67,10 m².
Emmagatzematge de ferralla no fèrrica: 41,00 m².
Emmagatzematge RP (bateries): 24,50 m².
Emmagatzematge de RAEE: 24,50 m².
Zona de trànsit de maquinària i accessos: 73,26 m².
Zona de pesatge-bàscula: 37,10 m².
Oficina: 18,30 m².
Lavabo: 3,91 m².
Descripció del procés productiu
La ferralla s’emmagatzemarà degudament classificada per tipus i
en contenidors per a evitar que es mescle, es guardarà una separació
entre les arreplegues dels distints tipus de residus, sense la utilització
de maquinària per a això, tot l’emmagatzematge es realitzarà a l’interior
de la nau industrial.
L’origen dels residus seran principalment els generats en les indústries i comerços del mateix polígon industrial on s’instal·larà l’activitat,
i s’estima un 10 % de residus l’origen del qual prové dels particulars. I
la destinació posterior d’estos residus és la instal·lació autoritzada de la
mercantil Chatarras Rojo Sur, SL, en el terme municipal de Cox.
«Declaración de impacto ambiental
Expediente: 74/2015-AIA.
Título: Almacenamiento al por mayor de chatarra y residuos peligrosos.
Promotor: Chatarras Rojo Sur, SL.
Autoridad sustantiva: Ayuntamiento de Crevillente.
Localización: Polígono industrial I-4, parcela 10, pta. 2, del término
municipal de Crevillente (Alicante).
Descripción del proyecto
El objeto del presente proyecto es la solicitud de la licencia ambiental, de acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat
Valenciana, para un almacenamiento al por mayor de chatarra y residuos
peligrosos (RAEE y baterías usadas de automoción).
Se certifica que el emplazamiento de la actividad es conforme con
las ordenanzas municipales y planeamiento vigente.
La actividad se desarrollará en una nave industrial, situada en el
polígono industrial I-4, parcela 10, pta. 2, del término municipal de
Crevillente.
La nave está construida con una superficie útil de 289,67 m², con la
siguiente distribución:
Almacenamiento de chatarra férrica: 67,10 m².
Almacenamiento de chatarra no férrica: 41,00 m².
Almacenamiento RP (baterías): 24,50 m².
Almacenamiento de RAEE’s: 24,50 m².
Zona de tránsito de maquinaria y accesos: 73,26 m².
Zona de pesaje-báscula: 37,10 m².
Oficina: 18,30 m².
Aseo: 3,91 m².
Les bateries s’emmagatzemaran en contenidors.
Quant als residus tòxics i perillosos, seran entregats als gestors autoritzats.
Descripción del proceso productivo
La chatarra se almacenará debidamente clasificada por tipos y en
contenedores para evitar que se mezcle, se guardará una separación
entre los acopios de los distintos tipos de residuos, sin la utilización de
maquinaria para ello, todo el almacenamiento se realizará en el interior
de la nave industrial.
El origen de los residuos serán principalmente los generados en las
industrias y comercios del propio polígono industrial donde se instalará
la actividad, estimándose un 10 % de residuos cuyo origen proviene de
los particulares. Siendo el destino posterior de dichos residuos la instalación autorizada de la mercantil Chatarras Rojo Sur, SL, en el término
municipal de Cox.
Las baterías se almacenarán en contenedores.
En cuanto a los residuos tóxicos y peligrosos, serán entregados a
gestores autorizados.
Adequació de la parcel·la segons projecte
La instal·lació s’ubicarà en polígon industrial totalment urbanitzat,
el qual està dotat de les infraestructures necessàries perquè l’activitat
puga desenvolupar-se.
La solera de la nau està formigonada i impermeabilitzada.
Adecuación de la parcela según proyecto
La instalación se ubicará en polígono industrial totalmente urbanizado, el cual está dotado de las infraestructuras necesarias para que la
actividad pueda desarrollarse.
La solera de la nave se encuentra hormigonada e impermeabilizada.
Num. 7766 / 22.04.2016
8878
Els abocaments d’aigües residuals (lavabo i neteja) es realitzaran a
la xarxa de sanejament pública.
Les zones d’emmagatzematge dels distints tipus de residus no estaran en contacte amb les aigües de pluja, a l’estar a l’interior de la nau
industrial.
Quant als residus assimilables a urbans, seran retirats pel servici
municipal de neteja de l’Ajuntament.
En la zona d’emmagatzematge de residus perillosos es disposarà
de safates d’acer inoxidable per a l’arreplega de possibles substàncies
contaminants i posterior depòsit en contenidors o bidons adequats.
Los vertidos de aguas residuales (aseo y limpieza) se realizarán a la
red de saneamiento pública.
Las zonas de almacenamiento de los distintos tipos de residuos no
estarán en contacto con las aguas de lluvia, al estar en el interior de la
nave industrial.
En cuanto a los residuos asimilables a urbanos, serán retirados por
el servicio municipal de limpieza del ayuntamiento.
En la zona de almacenamiento de residuos peligrosos se dispondrá
de bandejas de acero inoxidable para la recogida de posibles sustancias
contaminantes y posterior depósito en contenedores o bidones adecuados.
Tipologia de residus admesos
La codificació dels residus per als quals se sol·licita la corresponent autorització administrativa d’emmagatzematge temporal, segons
la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014, per la qual es
modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell,
són els següents:
Residus no perillosos
160117 Metalls ferris.
160118 Metalls no ferris.
160119 Plàstic.
160120 Vidre.
170401 Coure, bronze, llautó.
170402 Alumini.
170403 Plom.
170404 Zinc.
170405 Ferro, acer.
170406 Estany.
170407 Metalls mesclats.
170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410.
191001 Residus de ferro i acer.
191002 Residus no ferris.
191202 Metalls ferris.
191203 Metalls no ferris.
160214 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis
160209 i 160213.
200140 Metalls.
Tipología de residuos admitidos
La codificación de los residuos para los que se solicita la correspondiente autorización administrativa de almacenamiento temporal,
según la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la
que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, son los siguientes:
Residuos no peligrosos
160117 Metales férreos.
160118 Metales no férreos.
160119 Plástico.
160120 Vidrio.
170401 Cobre, bronce, latón.
170402 Aluminio.
170403 Plomo.
170404 Zinc.
170405 Hierro, acero.
170406 Estaño.
170407 Metales mezclados.
170411 Cables distintos de los especificados en el código 170410.
191001 Residuos de hierro y acero.
191002 Residuos no férreos.
191202 Metales férreos.
191203 Metales no férreos.
160214 Equipos desechados distintos de los especificados en los
códigos 160209 y 160213.
200140 Metales.
Residus perillosos
150110* Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o
estan contaminades per estes.
160107* Filtres d’oli.
160109* Components que contenen PCB.
160209* Transformadors i condensadors amb PCB.
160211* Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC,
HFC.
160601* Bateries de plom.
160802* Catalitzadors usats.
200135* Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123, que contenen components perillosos.
El promotor aporta documents d’acceptació dels residus.
Residuos peligrosos
150110* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminadas por ellas.
160107* Filtros de aceite.
160109* Componentes que contienen PCBs.
160209* Transformadores y condensadores con PCBs.
160211* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos,
HCFC, HFC.
160601* Baterías de plomo.
160802* Catalizadores usados.
200135* Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos
de los especificados en los códigos 200121 y 200123, que contienen
componentes peligrosos.
El promotor aporta documentos de aceptación de los residuos.
Tramitació administrativa
Amb data 2 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Crevillent remet
expedient de sol·licitud de llicència ambiental per a l’activitat d’emmagatzematge a l’engròs de ferralla i residus perillosos, situada en el polígon industrial I-4, parcel·la 10, pta. 2 del terme municipal de Crevillent
(Alacant), a fi d’obtindre la preceptiva declaració d’impacte ambiental,
en compliment del que establix l’article 57 de la Llei 6/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.
Este expedient consta de:
Projecte de llicència ambiental, estudi d’impacte ambiental, document de síntesi, certificat de compatibilitat urbanística i certificat d’informació pública.
El 10 de novembre de 2015, des del Servici d’Avaluació d’Impacte
Ambiental es requerix el promotor perquè esmene les deficiències de la
documentació remesa.
Tramitación administrativa
Con fecha 2 de julio de 2015, el Ayuntamiento de Crevillente remite
expediente de solicitud de licencia ambiental para la actividad «almacenamiento al por mayor de chatarra y residuos peligrosos» situada en
el polígono industrial I-4, parcela 10, pta. 2 del término municipal de
Crevillente (Alicante), con el fin de obtener la preceptiva declaración
de impacto ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
57 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención,
calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.
Dicho expediente consta de:
Proyecto de licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, documento de síntesis, certificado de compatibilidad urbanística y certificado
de información pública.
El 10 de noviembre de 2015, desde el Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental se requiere al promotor la subsanción de deficiencias de la documentación remitida.
Num. 7766 / 22.04.2016
El 15 de gener de 2016, es registra en el Servici d’Avaluació d’Impacte Ambiental, la documentació sol·licitada.
El tràmit d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental es
va dur a terme per mitjà de la inserció del corresponent anunci en el
BOP núm. 85, de data 6 de maig de 2015, sense haver-se presentat
al·legacions.
Consideracions ambientals
Les principals afeccions associades a l’activitat seran les següents:
Quant a la producció de sorolls, les principals fonts de soroll són:
– Operacions de càrrega/descàrrega de ferralla.
– Entrada/eixida de vehicles de transport.
Les mesures preventives i correctores proposades en l’estudi són
les següents:
– L’activitat funcionarà en horari diürn.
– La manipulació del material es realitzarà a l’interior de la nau.
– La maquinària i els camions utilitzats en la instal·lació passaran
les corresponents inspeccions d’ITV i les emissions referents a sorolls.
El projecte aporta un estudi acústic, amb mesuraments realitzades
en l’entorn de la instal·lació, en el qual es preveu que en el normal
exercici de l’activitat no suposarà un increment del nivell de soroll
ambiental en la zona.
Quant a l’afecció al sòl:
L’activitat d’emmagatzematge de RNP i RP es desenvoluparà a
l’interior de la nau industrial amb paviment de formigó impermeabilitzat, la mesura correctora proposada en cas d’abocament accidental, és
la disposició de safates d’acer inoxidable per a l’arreplega i posterior
depòsit en contenidors o bidons adequats, a més es disposarà de cubetes
de retenció en què es col·locaran els RAAE perillosos a l’espera de la
seua retirada.
Quant a les emissions:
En la instal·lació no es realitzarà manipulació en el procés de
recuperació de gasos refrigerants (HCFC i HFC), ni descontaminació
d’aparells que contenen PCB, simplement s’emmagatzemaran fins a ser
retirats per gestor autoritzat.
A més, l’empresa disposa de les mesures preventives següents:
– Neteja de les instal·lacions.
– Inspecció dels residus amb la finalitat que no hi haja vessaments
accidentals.
– Si es produïx cap vessament accidental d’olis, greixos o substàncies contaminants, la instal·lació disposarà de material absorbent.
– Es disposarà d’un contenidor ple d’alguna substància absorbent,
generalment serradura, per a l’arreplega de líquids en cas d’abocament
accidental.
– Es revisaran periòdicament les cubetes, contenidors i bidons, i se
substituiran aquells que tinguen anomalies.
Consideracions jurídiques
1. El projecte examinat constituïx, segons el que preveu l’apartat
6.c.2., annex I, del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, del Consell de
la Generalitat, pel qual s’aprova el reglament per a l’execució de la
Llei 2/1989, de 3 de març, d’Impacte Ambiental, modificat pel Decret
32/2006, de 10 de març, un dels supòsits fàctics en què siga preceptiva la formulació d’una declaració d’impacte ambiental, prèviament a
la resolució administrativa que s’adopte per a l’aprovació definitiva
d’aquell, segons es desprén de l’article 5é de la Llei d’Impacte Ambiental i concordants del seu reglament.
2. L’expedient ha observat els tràmits previstos en la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, i en el Decret 162/1990, de
15 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova
el reglament impacte ambiental, en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la
Generalitat Valenciana, i en les altres disposicions que se li apliquen.
3. L’article 13 del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, atribuïx a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació
Ambiental la competència en matèria d’avaluació ambiental estratègica
i de projectes.
8879
El 15 de enero de 2016, se registra en el Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental, la documentación solicitada.
El trámite de información pública del estudio de impacto ambiental
se llevó a cabo mediante la inserción del correspondiente anuncio en
el BOP núm. 85, de fecha 6 de mayo de 2015, sin haberse presentado
alegaciones.
Consideraciones ambientales
Las principales afecciones asociadas a la actividad serán las siguientes:
En cuanto a la producción de ruidos, las principales fuentes de ruido
son:
– Operaciones de carga/descarga de chatarra.
– Entrada/salida de vehículos de transporte.
Las medidas preventivas y correctoras propuesta en el estudio son
las siguientes:
– La actividad funcionará en horario diurno.
– La manipulación del material se realizará en el interior de la nave.
– La maquinaria y camiones utilizados en la instalación pasarán
las correspondientes inspecciones de ITV y las emisiones referentes a
ruidos.
El proyecto aporta un estudio acústico, con mediciones realizadas
en el entorno de la instalación, en el que se prevé que en el normal
desarrollo de la actividad no supondrá un incremento del nivel de ruido
ambiental en la zona.
En cuanto a la afección al suelo:
La actividad de almacenamiento de RNP y RP se desarrollará en el
interior de la nave industrial con pavimento de hormigón impermeabilizado, la medida correctora propuesta en caso de vertido accidental, es la
disposición de bandejas de acero inoxidable para su recogida y posterior
depósito en contenedores o bidones adecuados, además se dispondrá de
cubetos de retención en los que se colocarán los RAAEs peligrosos a la
espera de su retirada.
En cuanto a las emisiones:
En la instalación no se realizará manipulación en el proceso de recuperación de gases refrigerantes (HCFC y HFC), ni descontaminación
de aparatos que contienen PCBs, simplemente se almacenarán hasta ser
retirados por gestor autorizado.
Además la empresa cuenta con las siguientes medidas preventivas:
– Limpieza de las instalaciones.
– Inspección de los residuos con la finalidad de que no haya derrames accidentales.
– En caso de producirse algún derrame accidental de aceites, grasas o sustancias contaminantes, la instalación dispondrá de material
absorbente.
– Se dispondrá de un contenedor lleno de alguna sustancia absorbente, generalmente serrín, para la recogida de líquidos en caso de vertido accidental.
– Se revisarán periódicamente los cubetos, contenedores y bidones,
sustituyendo aquellos que presenten anomalías.
Consideraciones jurídicas
1. El proyecto examinado constituye, según lo previsto en el apartado 6.c.2, anexo I, del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell
de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por
el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, uno de los supuestos fácticos en
los que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto
ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la
aprobación definitiva de aquel, según se desprende del artículo 5 de la
Ley de impacto ambiental y concordantes de su reglamento.
2. El expediente ha observado los trámites previstos en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento impacto ambiental, en la Ley
2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, y en las demás
disposiciones que le son de aplicación.
3. El artículo 13 del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, atribuye a la Dirección General de Medio Natural
y de Evaluación Ambiental la competencia en materia de evaluación
ambiental estratégica y de proyectos.
Num. 7766 / 22.04.2016
8880
Tot això sense perjuí de les autoritzacions que calga obtindre d’altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga
aplicable.
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes,
formule la següent resolució:
Todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener
de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que
resulte de aplicación.
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente resolución:
Primer
Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de
l’obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, l’activitat d’emmagatzematge a l’engròs de ferralla i residus perillosos, promoguda per Chatarras Rojo Sur, SL, ubicada en el polígon industrial I-4,
parcel·la 10, pta. 2, del terme municipal de Crevillent (Alacant), sempre
que este es desenvolupe d’acord amb l’estudi d’impacte ambiental, el
projecte i la resta de la documentació presentada i amb les condicions
establides a continuació:
Primero
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio
de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de
aplicación, la actividad de «almacenamiento al por mayor de chatarra
y residuos peligrosos», promovida por Chatarras Rojo Sur, SL, ubicada
en el polígono industrial I-4, parcela 10, pta. 2, del término municipal de Crevillente (Alicante), siempre que el mismo se desarrolle de
acuerdo con el estudio de impacto ambiental, el proyecto y el resto de
la documentación presentada y con los condicionantes establecidos a
continuación:
1. Los residuos admitidos en la actividad serán los relacionados en
la parte expositiva de esta resolución o cualquier otro código LER que
el órgano competente en materia de gestión de residuos considere susceptible de autorización, siempre y cuando su inclusión no conlleve la
modificación sustancial del proyecto evaluado y no responda a supuestos en los que se exija la tramitación de un procedimiento de evaluación
ambiental de acuerdo con la legislación sectorial vigente.
2. Sin perjuicio de la utilización de bandejas de acero inoxidable
para la recogida de vertidos accidentales que se produzcan independientemente de su origen (vehículos de transporte o almacenamiento de residuos), estos serán recogidos inmediatamente, con materiales absorbentes adecuados (sepiolitas, material textil, [...]), y en el caso de derrames
de ácidos procedentes de las baterías usadas, se utilizará previamente un
producto neutralizador de ácidos (bicarbonato sódico o similar), siendo
gestionados como residuos peligrosos y retirados por gestor autorizado.
3. En aras a una adecuada evacuación y tratamiento de las aguas
residuales generadas en el normal desarrollo de la actividad, se conectará a la red de alcantarillado del polígono. Las instalaciones y parámetros
de calidad del agua de vertido se ajustarán a la ordenanza de vertido
de la entidad pública de saneamiento de aguas residuales o, en caso de
ser más restrictiva, a la ordenanza municipal de vertidos del Ayuntamiento de Crevillente. Si fuera necesario se aplicarán los tratamientos
previos pertinentes para cumplir con los límites que en las mismas se
establezcan.
4. Se llevará un registro documentado del programa de vigilancia
ambiental a efectos de acreditar la ejecución y adopción de las medidas
preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.
Se incluirá un control documental de la recepción y entrega de los residuos, así como su cantidad, naturaleza y código de identificación. La
documentación del programa de vigilancia ambiental estará a disposición de las autoridades competentes.
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado,
así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberá ser comunicado al órgano ambiental
competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas
correctoras.
1. Els residus admesos en l’activitat seran els indicats en la part
expositiva d’esta resolució o qualsevol altre codi LER que l’òrgan competent en matèria de gestió de residus considere susceptible d’autorització, sempre que la seua inclusió no comporte la modificació substancial
del projecte avaluat i no responga a supòsits en què s’exigisca la tramitació d’un procediment d’avaluació ambiental d’acord amb la legislació
sectorial vigent.
2. Sense perjuí de la utilització de safates d’acer inoxidable per
a l’arreplega d’abocaments accidentals que es produïsquen independentment del seu origen (vehicles de transport o emmagatzematge de
residus), estos seran arreplegats immediatament, amb materials absorbents adequats (sepiolites, material tèxtil [...]), i en el cas de vessaments
d’àcids procedents de les bateries usades, s’utilitzarà prèviament un
producte neutralitzador d’àcids (bicarbonat sòdic o semblant), i seran
gestionats com a residus perillosos i retirats pel gestor autoritzat.
3. A fi d’una adequada evacuació i tractament de les aigües residuals
generades en el normal exercici de l’activitat, es connectarà a la xarxa
de clavegueram del polígon. Les instal·lacions i paràmetres de qualitat
de l’aigua d’abocament s’ajustaran a l’ordenança d’abocament de l’entitat pública de sanejament d’aigües residuals o, si és més restrictiva, a
l’ordenança municipal d’abocaments de l’Ajuntament de Crevillent. Si
fóra necessari s’aplicaran els tractaments previs pertinents per a complir
els límits que s’hi establisquen.
4. Es portarà un registre documentat del programa de vigilància
ambiental als efectes d’acreditar l’execució i adopció de les mesures
preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia. S’inclourà un control documental de la recepció i entrega dels
residus, així com la seua quantitat, naturalesa i codi d’identificació. La
documentació del programa de vigilància ambiental estarà a la disposició de les autoritats competents.
5. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així
com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l’estudi d’impacte ambiental, haurà de ser comunicat a l’òrgan ambiental competent
que establirà, si és procedent, l’aplicació de noves mesures correctores.
Segon
Notificar a les parts interessades que contra la present resolució, ja
que és un acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs; sense perjuí
que puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa dels seus drets es
consideren pertinents.
Segundo
Notificar a las partes interesadas que contra la presente resolución,
por ser una acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno; sin perjuicio de que puedan utilizarse los medios que en defensa de sus derechos se estimen pertinentes.
Tercer
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la present
declaració d’impacte ambiental, d’acord amb el que establix l’article 41
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
La regulació de la vigència de la present declaració d’impacte ambiental serà l’establida en l’article 43 de la Llei 21/2013.
Tercero
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la presente
declaración de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La regulación de la vigencia de la presente declaración de impacto
ambiental será la establecida en el artículo 43 de la citada Ley 21/2013.
València, 2 de febrer de 2016.– El director general de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»
Valencia, 2 de febrero de 2016.– El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»
València, 22 de març de 2016.– El director general de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.
Valencia, 22 de marzo de 2016.– El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.
Descargar