Subido por Jose Torrez

15. Estructura atòmica-2

Anuncio
Institut Joanot Martorell
Física i Química 4t d’ESO
Departament Física i Química
ESTRUCTURA ATÒMICA
1. L’hidrogen té tres isòtops:
.
a. Explica el significat de cadascuna de les tres representacions.
b. Quants protons, neutrons i electrons tenen els tres isòtops?
c. Situa aquests isòtops dins la taula periòdica.
2. El iode dissolt en alcohol (tintura de iode) es fa servir com a desinfectant. Tel nucli
de l’àtom de l’element iode té 53 protons i 74 neutrons.
a. Quin és el nombre atòmic (Z) de l’element iode?
b. Quin és el nombre màssic (A) d’aquest àtom?
c. Escriu la representació d’aquest àtom, amb el símbol i els nombres A i Z.
d. Quants electrons té un àtom de iode?
e. Quants electrons té el iodur I-?
3. Escriu la configuració electrònica dels àtoms següents: hidrogen (Z=1), potassi
(Z=19), nitrogen (Z=7) i silici (Cl=17)
4. El nom de l’element silici prové de la paraula sílex, una pedra que s’utilitzava en la
prehistòria per fabricar armes i estris. El silici es fa servir per fabricar xips. El
nombre atòmic del silici és 14. Escriu-ne la configuració electrònica.
5. Escriu la configuració electrònica dels àtoms següents: liti, oxigen, neó, sodi, argó
i calci.
Institut Joanot Martorell
Física i Química 4t d’ESO
Departament Física i Química
6. Completa les frases següents:
a. Els electrons, en un àtom estan distribuïts en __________ al voltant del
nucli. En un àtom els ______________ omplen en primer lloc la primera
capa, la més _________________ al nucli. Quan aquesta és plena, els
electrons el col·loquen a la _________________, i així successivament.
 A la primera capa hi caben _____ electrons.
 A la segona capa hi caben _____ electrons.
 A la tercera capa hi caben _____ electrons.
b. Els àtoms d’un mateix període tenen el mateix ____________ de capes,
que coincideix amb el del període. L’última capa es va omplint a mesura
que s’avança per un ______________.
 La primera capa es va omplint en passar de l’hidrogen a l’_____ .
 La segona capa es va omplint en passar del __________ al neó.
 Els primers 8 electrons de la tercera capa es van omplint en passar
del ___________ a l’ ___________ .
 La quarta capa s’inicia amb el __________ .
7. El nombre ______________ (Z) del magnesi és 12. El magnesi té, per tant, ____
electrons. La distribució d’aquests electrons es pot escriure de la manera següent:
_______________, i rep el nom de __________________________ .
8. Completa la taula següent escrivint els nombres atòmics i les configuracions
electròniques els àtoms dels elements indicats.
H
1
Li
3 Be
Na
He
2
....
B
.... C
.... N
.... O
.... F
.... Ne
....
.... Mg ....
Al
.... Si
.... P
.... S
.... Cl
.... Ar
....
Institut Joanot Martorell
Física i Química 4t d’ESO
Departament Física i Química
9.
a. Quina d’aquestes és la configuració electrònica de l’ió Na+? Raona la
resposta.
 1s2 2s2 2p6
 1s2 2s2 2p6 3s1
 1s2 2s2 2p6 3s2
b. Quin àtom té la mateixa configuració electrònica que l’ió Na+?
c. Quants electrons creus que tindrà a l’última capa l’ió Cl-? Escriu-ne la
configuració electrònica.
10. Els elements d’un mateix grup tenen propietats químiques semblants, ja que la
configuració electrònica de la seva última capa és igual. Completa la taula i les
frases següents:
Halògens
Metalls alcalinoterris
Element
Configuració electrònica
Element
beril·li
fluor
magnesi
clor
calci
brom
Configuració electrònica
1s2 2s2 2p6
3s23p64s23d104p5
a. Els elements del grup 2, els metalls alcalinoterris, tenen propietats
semblants perquè tenen _____ electrons a l’última capa.
b. Els elements del grup 17, els halògens, tenen propietats semblants perquè
tenen _____ electrons a l’última capa.
c. L’estronci és un metall alcalinoterri. A l’última capa tindrà ______ electrons.
d. El iode és un halogen. A l’última capa tindrà _______ electrons.
Descargar