historia dels models atomics

Anuncio
Història: models atòmics
Des de la Antiguitat, l’ésser humà s’ha qüestionat de què estava feta la matèria.
Uns 400 anys abans de Crist, el filòsof grec Demòcrit va considerar que la matèria estava constituïda
per partícules molt petites que no podien ser dividides en d’altres més petites. Per això, les va
anomenar àtoms, que en grec vol dir "indivisible".
Demòcrit va atribuir als àtoms les qualitats de ser eterns, immutables i indivisibles.
No obstant, les idees de Demòcrit sobre la matèria no van ser acceptades pels filòsofs de la seva
època i van haver de transcórrer 2200 anys fins que la idea dels àtoms es tornés a tenir en
consideració.
Any
Científic
1808
Descobriments experimentals
Model atòmic
La imatge de l'àtom exposada per Dalton
en la seva teoria atòmica, per a explicar
Durant el s.XVIII i principis del XIX
aquestes lleis, és la de minúscules
alguns científics havien investigat
partícules esfèriques, indivisibles i
diferents aspectes de les reaccions
químiques, obtenint les anomenades immutables, iguals entre si en cada
element químic.
lleis clàssiques de la Química.
John Dalton
1897
Va demostrar que dintre dels àtoms
hi ha unes partícules diminutes, amb
càrrega elèctrica negativa, a les
quals va anomenar electrons.
D'aquest descobriment va deduir que
l'àtom devia ser una esfera de matèria
carregada positivament, en l'interior de la
qual estaven incrustats els electrons.
Va demostrar que els àtoms no eren
massissos, com es creia, sinó que
estan buits en la seva major part i en
el seu centre hi ha un diminut nucli.
Va deduir que l'àtom havia d'estar format
per una escorça amb els electrons girant
al voltant d'un nucli central carregat
positivament.
Espectres atòmics discontinus
originats per la radiació emesa pels
àtoms excitats dels elements en
estat gasós.
Va proposar un nou model atòmic,
segons el qual els electrons giren al
voltant del nucli en uns nivells ben
definits.
J.J. Thomson
1911
E. Rutherford
1913
Niels Bohr
Descargar