Repaso catalán jurídico

Anuncio
Repás final per preparar la prova de llenguatge juridic
AneR r
Exercici
1
redactar un
Deixeu espais entre els diferents apartats.
Alineeu eltext a l'esquerra.
.Sigueu curosos en la presentació (podeu u§ar-csnector líquid tipus Tipex).
Majúscules totals només en el títol; en el destinatari d'un ofici; e-n la fórmula FAIG SABER
de I'edicte; en el destinatari d'una demanda, querella o recurs (AL JUTJAT).
NO majúscules inicials darrere de dos punts (excepte en casos concrets, com I'Exposo: o
Sol'licito: dels altressís, o després del FAIG SABER: de l'edicte o del Sol.licito: de la
demanda
aquests dos últims casos es comenga parágraf nou-).
-en
No deixeu Ia rúbrica ni cap dada en blanc per fictícia; inventeu-vos-les totes, peró sense
caure en continguts d'informació il'lógics o que siguin irrellevants.
No poseu punts darere els noms, dates, cánecs... que no constitueixen cap frase. I poseulos quan s'han de tancar les oraciohs o parágrafs.
La frase iniciada per D'acord amb tDe.conformitat amb / Segons lConformement a...,
acabeu-la amb coma; també les de,participi, tipus Un cop...
Les abreviatures acaben en punt (compte amb les que duen barra: s/n) i mantenen l'accent
(núm.).
No feu frases gaire llargues (subjeóte, verb, complements) si dubteu en la puntuació.
Repasseu les fa]tes.
No repetiu vocabulari innecessáriament, ni feu vacil'lacions; també es valora la riquesa
léxica i l'ús de recursos lingüístics.
Repasseu I'estructura i la fraseologia própia de cada document. Tingueu en compte la
distribució dels blocs (sobretot el cárrec i la data, Que; eñ.elS documents judicials canvia de
posició
dalt o a baix-segons eltipus de document).
-a
:
Adeqüeu-vos al supósit: compliu tot el que marca l'enunciat (feu-vos una llista-esquema a
mesura que l'aneu llegint) i consigneu el contingut al seu lloc (els fets a Fets; la designació
de lleis a Fonaments de dret, per exemple).
És recomanable evitar les abreviatures en el cos d'un document. :Reserveu-les per a
apartats esquemátics (com l'encapgalament) i per a casós en qué són necessáries (per
exemple, quan cal répetir una mateixa llei diverses vegades en un espai curt); en aquest
cas, no'óblideu desplegar-la la primera vegada.
Apliqueu els criteris d'estil (vegeu llista per a l'exercici 3)
Exercici2 revisar i reescriure un text)
S'han d'esmenar només els errors i les transgressions d'estil que calen, i a l'hora de reescriure el
text no afegiu errades ni canvieu vocabulaii que ja és correcte. No feu faltes addicionals perqué
descgmpteñ, i no reescrigueu fragments tenint com a única justifieació (o ho diria així»; tots els
canvis s'han'de poder justificar amb el que ó'ha treballat al curs de llengua.
Hi ha diversos tipus d'error. Vegeu. com es classifiquen els de I'exercici 2 del model de prova.
1
Repás final per preparar la prova de llenguatge jurídic
a
error de terminologia:
contempla
'
t
(Repasseu, per exemple, lnferes sar, recórrer contra, adjuntar/annexar a, acompanyar
amb/de, assenyalar, escorcollar, compli¡ngntar, etc., tractats als quadres grisos dels
exemples dels documents. )
errors de transgressió dels criteris d'estil:
t
per la part demandada s'ha presentat (passva incorrecta;cal passar la frase a aetiva)
un sobre contenint la cópia (gerundi especificatiu; cal canviar-lo per'un pronom
relatiu + verb conjugat)
error de majúscules:
i
passar la frase a activa)
es té per interposat (cal canviar el tractament impersonal per la 1a persona)
perqué procedeixi a impugnar-lo (verb buit; cal eliminar-lo)
errors gramatióals:
a
el recurs de reposició que ha estat presentat per la part demandada (passr'va; cal
Jutge/ss a
lt Llelrattda de l'Administració
de justícia
errord'abreviacions:
_no
(Compte.amb c./, avda., arfs., Vn., etc.)
o
error d'estructura
-
Així ho mano i ho signo. En dono fe.
PROVISIÓ DEL JUTGE JOSEP POU CANALS
2
Repás fina! per preparar la prova de llenguatge juridic
Anen z
Exercici
3
llorar o
ir frases
1. Tractament per a l'emissor 1a pers. i per al destinqtari, vós (2a pers. pl.)
S'mposen /es cosfes d'aquesta algada a la paft apél.iant. [En ta paft dispositiva d'una resolució]
lmposo les costes d'aquesta algada a la part apel.lant. [En la part dispositiva d'una resolució]
El cito perqué comparegui en aquest Jutjat en el termini de deu dies. [En una citació]
Us cito perqué comparegueu en aquest Jutjat en el termini de deu dies. [En una citacíój
Faci's saber a /es parfs que la resolució és ferma.
Feu saber a les parts que la resolució és ferma.
Z. Clp introduit per la preposició a (cal eliminar la preposició)
E/s agenfs de policia van trobar a l'acusat quan estava a punt de puiar altren.
Els agents de policia van trobar O I'acusat quan estava a punt de pujar al tren.
3. Passiva incorrecta (pronom es + verb + per + agent)
A
I'esmentada pretensió es van oposar, d'acord, amb t'articte 556.1 de ta Llei d'enjudiciament civil,
e/s execufafs.
D'acord amb l'article 556.1 de la Lleid'enjudiciament civil, els executats es van oposar a la pretensió
esmenjada.
Fiscal.
S'han quatificaf e/s fefs com a fatta pet Ministeri
El Ministeri Fiscal ha qualificat els fets com a falta
I
La partida de naixement ha de ser presentada per tespersones que vutguin casar-se.
Les persones que vulguin casar-se han de presentar la partida de naixement.
4
4. Gerundis ( i,+ verb, en qué, que, per...)
:
Citeu el testimoniassaóenfan t-ne les parts tot seguit.
Citeu el testimoni i assabenteu-ne les parts tot seguit.
La demandant afirma que en aquell moment vivia amb el marit, insistint que en aquest punt ell
menteix.
La demandant afirma que en aquell moment vivia amb el marit
i insisteix
que en aquest punt ell
menteix.
La jutgessa ha dictat una interlocutória ordenant la reconlstrucció dels fefs.
La jutgessa ha dictat una interlocutória que / en qué / en la qual / per la qual / mitjangant la qual
ordena la reconstrucció dels fets.
5. Conjunció que
L'actor sol.licita li sigui designat un advocat del torn d'oftci.
L'actor sol'licita que li sigui designat un advocat del torn d'pfici.
6. Mateix en funció de pronom (si substitueix un nom aparegut anteriorment, canvieu-lo per en o
hi, per et/ta/... o elimineu-lo)
NotifiQueu la resotució a /es parfs personades. Advertiu-los que cont¡a la mateixa poden interposar un
recurs d'apel'lació.
Notifiqueu la resolució a les parts personades. Advertiu-los que hi poden interposar un recurs
d'apel'lació.
3
.a
Repás final per preparar la pnova de llenguatge jurídic
La testimoni va veure que els acusafs s'embrancaven en una discussló, peri desconex e/s detalls de
la mateixa.
La testimoni va veure que els acusats s'embrancaven en una discussió, peró en desconeix els
detalls.
El condemnat hi ha interposat un recurs d'apel'lació. En el mateix, exposa novament e/s fefs.
El condemnat hi ha interposat un recurs d'apel'lació, en qqé / en el qual exposa novament els fets.
7. Articles (el, la..)
Li he notificat la resolució anterior mitjangant lectura íntegra i lliurament de cópia literal.
Li he notificat la resolució anterior mitjangant la lectura Íntegra i el lliurament d'una cópia literal
8. Nominalitzacions: paraules acabades en -ment, -éncia, -ció...
Es procedent la incoació del procediment
i la práctica de les diligéncies de tipus no instructor
anteriors a l'assenyalament deljudici oral.
És procedent incoar el procediment i practicar tes diligéncies de'tipus no instructor anteriors a
l'assenyalament del judici oral.
9. Temps verbals (present i imperatiu en comptes de futur o condicional)
El lletrat padfrá pot sol'licitar diligéncies dg prova al Ministeri Fiscal i, si les Cenegsés denega, podrá
pot reproduir-les davant deljutge de menors en qualsevol moment.
\
: 10. Fórmules d'afalac: cal prescindir-ne
Tinc I'honor de trametre a V. t. t'exhoft adjunt.
Us trameto l'exhort adjunt.
11. lnformació supérflua ireppticions: cal prescindir-ne. En nom irepresentació; he de condemnar
icondemno...
De la manera-més preeedent en dret, manifest+que formulo una demanda de separació de mutu
acord.
12. Ordre lógic (S-V=CD-altres complements)
.
El procurador esmentat va prásentar la demanda esmentada aljutjat corresponent.
13. Verbs buits: cal prescindir-ne. Procedir a...
.
L'alcaldessa contesta que els criteris han estat correctes i que s'ha procedit a publicar un edicte
perqué els afectats puguin comunicar a l'Ajuntament si ja han efectuat el condicionament de la
fagana, a fl de procedir a donar-los de baixa en el padró.
L'alcaldessa contesta que els criteris han estat correctes i que s'ha publicat un edicte perqué els
aJectats puguin comunicar a l'Ajuntament si ja han condicionat la fagana, a fi de O donar-los de
baixa en elpadró.
14. Article: caltraduir "/e + participi" per "el gue + verb conjugat".
En virtut de l'establert en l'article 557 del Codi penal, e/s fefs constitueixen un deticte áe danys.
En virtut del que estableix I @ de l'article 557 del Codi penal, els fets constitueixen un delicte de
danys. [No "alló que estableix"]
4
Repás final per preparar la prova de llenguatge jurídic
el document nacional d'idenlitat (DNl)
el passaport
el carnet de conduir
Trámits i procediments judicials: minúscula.
en eljudici de faltes 2512018
sol. l¡cito les diligénciés següents
s'ha celebrat eljud¡ci monitori
les actuac¡ons 73/2017
Órgans: majúscula en tots els noms i adjectius.
Ministeri de Justícia
Departament de Benestar Social
Jutjat de Primera lnstáncia ¡ lnstrucció núm. 1 de Vilanova
.
.
ila Geltru
Cárrecs, of¡c¡s i profess¡ons: minúscula.
Genérics de topónims (caner, plaga, avinguda...): minúscula; nom propi de topónims:
majúscula en tots els noms i adjectius.
el Registre Civil de Barcelona, amb seu a la plaga del duc d€ Med¡naceli, 2
els jutjats de Gavá, situats al carrer de la Concórdia, s/n
Exercic¡ 6 ( abreviatures )
.
o
Les sigles no tenen plura¡ (no CDs) ni es dupliquen per formarJo (no AAW; MMEE).
Les abreviatures només tenen pluial si l'última lletra de I'abreviatura correspon amb I'última
fletra de la paraula (ctra.
.
.
.
t
ctres.).
Les sigles no tenen cursiva.
Repasseu les abreviatures dels tractaments protocol.laris.
Números ordinals: només amb l'última lletra (singular) o dues últimes llekes (plural) És
optatiu posar-hi un punt després de la lletra.
1r,2n,3t,
41,5é, 6é, 7é, 8é, 9é, 1.0é...
1al'lrsiles
o
Dies de la setmana: d +
I
lletra identificativa del d¡a + punt (d1., dt., dc., dj., dv., ds., dg.).
Exercic¡ 7 (puntuació
Només poseu-hi els signes que vegeu necessaris.
Atenció:
o
.
Nom propi, gue
Diferencieu frases explicatives (amb coma) de frases espec¡ficatives (sense coma)
6
Repás final per preparar la pnova de llenguatge jurídic
a
És molt important buscar el subjecte dels verbs i comprovar que no posem coma entre
aquest i el verb. Només s'hi pot posar si el subjecte és molt llarg. Si hi ha un incís entre
subjecte i verb, es delimita a¡b coma d'obertura i de tancament (2 comes).
a
Davant de peró hi pot anar sempre.
a
Després dels connectors qué inicien frase hi. pot anar sempre coma (A més, Així mateix,
Per altra banda, etc.). Compte amb si requéreixen oontinuació o no: A conseqüéncia de...,
En conseqüéncia, ...
'|
/
a
i, en canvi,
i, per tant,
i, doncs,
a
Enümeracions complexes
,
a
I
I
,
Alerta amb condicionals dins de subordinades. Per exemple:
{
U"faig saber que, si no ho justifiqueu tal com preveu la LEC, correreu el risc de ser multat.
{
U"faig saber que si no ho justifiqueu tal com preveu la LEC correreu el risc de ser multat.
t
Us faig saber que si no ho justifiqueu tal com preveu la LEC, correreu el risc de ser multat.
7
Repás final per preparar la prova de llenguatge jurídic
ANNEX: ús sintáctic o morfológic de ve¡bs "conflictius"
Recórrer / Apel.lar
Són verbs que han de seguir l'estructura:
Recórrer / Apel.lar + contra + un típus de-resolució
(i no pas recóner I apel.lar + un li us de resolució)
estructura comporta que hágim de dir /a resolució contra la qual es recírre, i no pas
recorreguda. Si ens resulta carregosa, podem combinar-la amb una altra solució:
la resolució objecte de recurs-
,Aquesta
:la
resolució
lnformar
És un verb que, quan té el sentit general de'posar algú al corrent d'alguna cosa', segueix
l'estructura:
ln form ar + a p
rS on a
o I o rg a n I SM
qu
re p la I n fo rm a cto + del sob re + te m a
Pareu esment a no afegir la preposicióá davant de la persona o organisme
Adjuntar / Acompanyar
Adjuntar és un verb que ha de seguir l,estruáura següent, que posa émfasi als
documents complementaris, que fan de CD.
Algú +
¿¿7 unta
+ documents complementaris [+ ¿ + l'escrit principal]
opcional
Acompanyar és un verb que ha de seguir una.d,aquestes estructures, qué posen
émfasi a l'escrit principal, que fa de CD.
Algú + acompan
+ l'escrit princ¡ pal + amb / de + documents com plementaris
Documents complementar¡s + acom
nyen + l'escrit principal
Procedir
a fer una cosa', i també 'actuar o provenir', ino pas ,escaure o ser
procedent'. Procedir és un verb d'ús moll reduil, ja que, a banda de ser incorrecte en el sentit
de'ser procedent', en moltes ocasions n'hem de prescindir perqué actua com un verb buit.
significa 'passar
8
Repás final per preparar la prova de llenguatge jurídic
Contemplar
Significa 'mirar atentament alguna cosa, o bé donar a al§ú tots els capricis', peró no pas
'preveure, tenir en compte, regular, exigir, establir o d¡sposar'. Per tant, contemplar no és cap
terme jurídic.
Ostentár
Significa 'mostrar, especialment amb afectació o per vanitat', i no pas 'exercir, ocupar o tenir'.
'Per tant, no és cap terme jurídié ni administratiu.
Assenyalar / Senyalar
Assenyalar vol dir'indicar alguna cosa', o bé'fixar una data o una quantitat'.
Serlyalar úol dir 'fer o posar un senyal en alguna cosa'.
Enregistrar / Registrar / Escorcollar
Enregistrar significa 'inscriure en un registre, o bé emmagatzemar dades, ¡matges, sons, etc.'.
Reglsfrar significa 'inscriure en un registre'.
Escorcollar significa 'examinar minuciosament una persona o un lloc'.
Presentar / Formular/ lnterposar
/nferposar significa 'formalitzar algun dels recursos legals'. Només el podem usar, doncs, per
referir-nos a recursos.
Per a la resta de documents de les parts, com ara les demandes, els verbs adients són'
formular i presentar.
Sol.licitar / lnteressar
, /nteressar significa 'suscitar interés, i no pas 'demanar o
sol.licitar'.
Meritar
Significa 'tenir'dret a alguna cosa per raó d'un servei'. Per tant, podem dir que algú merita una
quantitat (és a dir, té dret a una quantitat), peró no podem dir que una quantitat merit¡ un
interés. En aquest darrer cas utilitzarem elverb produir o repoñar.
Notificar
És un verb que ha de seguir l'estructura:
Notificar + alguna cosa + a + algú
i no pas notificar + algú)
I
-_
,i
Repás final per preparar Ia prova de llenguatge jurídic
Acordar / Disposar
Significa'prendre una decisió un grup de persones', ino pas una de sola. En cas que la
decisió sigui presa per una sola persona podem usar ordenar, disposar, manar, etc.
Concórrer
Significa 'trobar-se alhora, coincidir, diversos fets, diverses persones, diverses condicions,
diversos articles, etc.', i no pas 'donar-se o tenir lloc un sol fet, una sola coñdició, un sol
article, etc.'
Gomplimentar
Significa 'adregar un compliment a algú; afalagar', i no pas 'dur a terme, acomplir, diligenciar /
emplenar, omplir / formalitzar'.
Verbs transiti
Recordeu que els verbs transitius, com ara condemnar, assistir, avisar, visitar, bridar, oir,
escoltar, trobar, investigar, buscar, acompanyar, veure, citar, requerir, atendre,
contractar, perjudicar, identificar, cohéixer, indemnitzar, assabentar, triar, entre d'altres,
delcomplementdirectequeelsacompanyaiquesovint
expressa una o més persones.
,ti3
Vpra,dl-l.
-+
\
Qlr-
€{r- €J 9$$..a\
tr
-. . Ja-
"";
t**
CPv>,
--.¿
Va\r ¡! '
úADq6 5+ü +T¿rv\e -+ PcYs¿n+,.
cotrz-
U
I
Descargar