Subido por nataliamaxa02

HISTÒRIA

Anuncio
HISTÒRIA T.5
TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I PROCÉS INDUSTRIAL
1) L’AGRICULTURA
1837 Inici de la reformació agrària liberal
El govern liberal, després del fracàs de l’agricultura, van substituir l’Antic Règim
per una societat liberal-capitalista:
Suposava
- L’abolició del règim senyorial
- La desvinculació de la propietat
terres
- La desamortització de terres de
l’Església
Consolidava
- La propietat privada
- La lliure compra-venda de
Aquesta reforma va ser l’augment de la producció agrària​. L’expansió més gran
de conreus va ser en la producció de cereals​, que representaven un 80% del sòl
agrícola. La ​vinya ​també va ser molt important ja que es va convertir en un
producte d’exportació.
El blat de moro​, la ​patata i l’​oli d’oliva sobretot d’Andalusia, en van augmentar la
producció i la venda als mercats internacionals.
En quan fa la ramaderia les exportacions de llana van disminuir, però van
augmentar la cabanya porcina.
+ Pàgina 101 i 102: llegir
2) LA POBLACIÓ DEL SEGLE XIX
Gràcies a l’augment de la producció agrària, la desaparició d'epidemies i la
millora de la dieta, la població espanyola va augmentar un 75%.
Tot i això, comparant l’augment amb la resta d’Europa, Espanya va ser un dels
països d’un augment més baix. Hi havia molta natalitat però també molta
mortalitat, sobretot infantil. L’esperança de vida era de només 35 anys, quan a
altres països d’Europa era de 45.
A Catalunya el creixement va ser superior gràcies a la industrialització i els
mercats. A més a més, la mortalitat era més baixa que a la resta d’Espanya.
1860 Inici d’un èxode rural
La població va marxar de les zones rurals per instal·lar-se a les zones urbanes a
causa de la industrialització. Aquest procés va ser limitat degut a l’endarreriment
agrari que obligava a les persones a quedar-se al camp per produir aliments.
Els creixements més importants es van produir a ​Madrid ( centre polític i
administratiu ) i a ​Barcelona​ ( principal nucli industrial ).
1860 Migracions a ultramar
Molts espanyols es van veure obligats a emigrar per millorar les seves condicions
de vida. La destinació més important va ser l’Amèrica LLatina i després el nord
d’Àfrica.
- Les zones d’Espanya que més emigraven eren Galícia, Astúries, Cantàbria i
Canàries per l’escassetat de terra i lloc de treball.
- Catalunya emigrava a Cuba, a causa de les relacions comercials del
catalans amb el Carib.
Tots aquest emigrants eren nomenats ​indians ​perquè van marxar a Amèrica a fer
fortuna i van tornar a la terra natal enriquits.
3) INDÚSTRIA TÈXTIL
1780 Introducció de les màquines de filar angleses
Van deixar enrrere la fabriciació tradicional manufacturera d’indianes
1802 Consolidació de la indústria cotonera moderna
L’expansió de la indústria moderna a Espanya va començar a Catalunya amb el
sector cotoner. Va ser un sector dedicat a produir per al mercat i no pas per
l’autoconsum.
Només Catalunya i el País Basc van aconseguir transformar-se en una economia
industrialitzada, lligada de la siderúrgia i la mineria.
1832 Instal·lació de la primera màquina de vapor a la fàbrica Bonaplata de
Barcelona
La mecanització va comportar una disminució de cosotos i també dels preus a la
venda, cosa que va augmentar la demanda i el mercat cotoner es va ampliar.
- Les màquines de vapor estaven alimentades amb carbó.
1835 Crema del Vapor Bonaplata
Durant les revoltes del conflicte bèl·lic de carlins i isabelins, els catalans van
começar certes bullangues, una d’elles la crema d’aquesta fàbrica.
1874 Nova fase expansiva de la indústria cotonera
Aquesta va tenir un creixement notable ja que tenia més qualitat a preus molt
baixos. Exportaven quantitats molt petites a comparació d’altres països, però tot i
això Catalunya va aconseguir industrialitzar-se.
1982 El desenvolupametn de la indústria tèxtil va haver de fer front a dues
limitacions importants:
- Escassetat del carbó a la mineria catalana
- Debilitat del mercat espanyol
1898 Pèrdua del mercat de Cuba
PER QUÈ CATALUNYA ES VA CONVERTIR EN LA FÀBRICA D’ESPANYA?
Les ​manufactures d’indianes havien estimulat el sorgiment d’una burgesia
emprenedora les quals van crear moltes empreses (​ambició empresarial ),
moltes d’elles a partir d’estalvis familiars. A més a més, s’hi van sumar les ​noves
tecnologies​ necessàries perque és van adaptar a les dificultats.
Catalunya havia set una indústria tèxtil, però va ser capaç de crear nous sectors
industrials, que amb el temps es van anar consolidant.
4) LA METALÚRGIA I LA SIDERÚRGIA
La demanda del
​carbó va augmentar amb la màquina de vapor i el
desenvolupament de la siderúrgia. Dins d’Espanya, Asturies va ser la zona on la
mineria de carbó era més gran gàcies a la facilitat del transport marítim.
La mineria del ferro es va començar a expandir amb la difusió del ​convertidor de
Bessemer (1883) ​que requeria un mineral sense proper del País Basc. La
demanda d’aquest material, a Espanya era escassa, així doncs va ser destinat a la
exportació cap a GB, Alemanya, França i Bèlgica.
El País Basc va consolidar ​l’eix comercial Bilbao-Cardiff​, exportava ferro i
importava carbó. S’hi van construir ​dos empreses​ siderúrgiques:
- Altos Horno de Vizcaya (1880) on s’hi va instal·lar el primer
convertidor de Bessemer.
- Sociedad Anónima Altos Hornos y Fábrica de Hierro y Acero de
Bilbao​ (1882)
1868 Llei de mines
La producció minera va augmentar gràcies a la demanda internacional, als
avenços tècnics d’explotació i a l’endeutament de la Hisenda espanyola que va
impulsar l’explotació dels jaciments a companyies extrangeres.
1899 Gran època d’exportacions espanyoles
Les exportacions de metalls i minerals van arribar a representar un terç del total
d’exportacions espanyoles:
- Jaciments de p
​ lom​ (Linares)
- Jaciments de c
​ oure​ (Huelva)
- Jaciments de m
​ ercuri ​(Ciudad Real)
- Jaciments de​ zinc​ (Cantàbria)
QUINES DIFERÈNCIES TENIA LA INDÚSTRIA ESPANYOLA RESPECTE A ALTRES
ECONOMIES D’EUROPA?
1.
L’endarreriment agrari
2. El deute públic
3. Problemes d’energia i transporta
4. La lenta expansió industrial
5) ELS TRANSPORTS
Espanya al ser un país muntanyós es va veure amb un endarreriment notable
dels transports a comparació d’altres països d’Europa.
Per solucionar aquest problema, van implantar el ferrocarril per millorar la seva
economia, ja que era un transport ràpid i no gairé costos pels passatgers.
1848 Creació de primer traçat ferroviari BCN - Mataró
Aquesta,es va aturar fins a la proclamació de les noves lleis de ferrocarrils.
1855 Llei general de ferrocarrils
Aquí va començar una etapa de contrucció intensa ( 5.000km entre 1856 i 1865 ).
1866 Paralització de les contruccions de ferrocarrils
Deguda a la crisis financera que va provocar l’enfonsament de les accions de
ferrocarils van aturar la construcció fins al 1876. La construcció d’aquests
ferrocarrils van ser molt ràpides.
REPERCUSSIONS DEL FERROCARRIL EN L’ECONOMIA
Efectes de la construcció
Hi havia molta demanda de productes siderúrgics, això va comportar l’extracció
ràpida de minerals de ferroi carbó. Es va crear molta demanda d’ocupació i de
productes de consum.
Efectes del funcionament
El ferrocarril permetia viatjar més rapidament a un preu més baix, a més a més hi
havia molta capacitat per transportar persones. Això va provocar més intercanvis
de persones i mercaderies, que augmentaven gràcies a la demanda de productes
de consum. També va crear llocs de treball.
El creixement comercial amb la resta d’Europa va comportar un gran debat
econòmic entre lliurecanvistes i proteccionistes:
Lliurecanvistes
Defensaven que la lliure entrada de productes estrangers estimularia la
competitivitat i l’especialització de la indústria espanyola.
Proteccionistes
Eren partidaris de posar obstacles a la competència exterior per fomentar el
desenvolupament de la producció interna.
Van crear una política aranzelària, que va ser una de les causes de l’endarreriment
industrial espanyol.
6) HISENDA, LA BANCA I LA MONEDA
Carles IV va originar un descens dels ingressos ordinaris (impostos), això es va
internar solucionar amb l’emissió del deute públic en forma de vals reials.
Amb la guerra contra Napoleó i la pèrdua de colònies americanes també va
augmentar l’endeutament.
Amb Ferran VII no es va poder millorar res a causa de l’exempció d’impostos als
privilegiats.
1845 Reforma Mon-Santillán
Els problemes anteriors van crear molta preocupació als liberals i és per això que
el govern liberal va impulsar una reforma fiscal.
Objectiu de la reforma:
1) Eliminar les exaccions fiscals dels privilegiats
2) Igualar els impostos per tota la població
Es van crear dos impostos directes sobre la propietat i la indústria, i indirectes
sobre el consum. Això va crear problemes, ja que els impostos directes no
controlaven el treball i el capital.
3) Uniformar i racionalitzar l’estructura del territori espanyol
HISTÒRIA T.6
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS DEL SEGLE XIX
1) LA NOVA SOCIETAT DE CLASSES
Amb la configuració de l’Estat Liberal les noves lleis van imposar la igualtat
jurídica de tots els ciutadans, això posava fi als privilegis atorgats per naixements,
títols o pertinença.
L’alta noblesa va continuar disfrutant de les seves riqueses però amb un privilegis
diferents. Aquests es van integrar a l’alta burgesia. La petita noblesa, en canvi, va
patir un deteriorament econòmic i social. Van perdre els seus privilegis i poc a poc
van començar a formar part de la classes mitjana.
L’alta noblesa va continuar amb les seves riqueses però tenien privilegis diferents,
aquests es van integrar a l’alta burgesia.
La classes obrera va donar lloc a nous moviments socials: reclamaven millores
salarials i laborals. Van denunciar el sistema polític capitalista ja que era injust.
Aquests conflictes de classes van configurar ​noves ideologies​: l’anarquisme, el
socialisme i la democràcia, i ​noves organitzacions​: l’obrerisme i el sidicalisme.
Els grups dirigents eren l’antiga noblesa i la burgesia que tenien el poder
econòmic i imposaven les formes socials i culturals.
L’ALTA BURGESIA
Aquesta estava vinculada als negocis; els compradors de terres, els comercials, els
inversionistes, els banquers i els que participaven en les activitats de la borsa. El
centre de negocis d’aquesta classe era la capital, Madrid.
La riquesa i negocis d’aquests depenien de les relacions socials que mantenien
entre ells: influïen en les lleis, gaudien del restringit dret de vot…
La burgesia catalana era la burgesia industrial. Dirigia les indústries que tenien
assalariats i vivien dels beneficis de les seves empreses. Aquest grup econòmic
poderós es concentrava a Barcelona.
Aquest grup era d’origen molt divers: negocis mercantils, industrials de cotó i
ferro, immobiliaris… Algunes famílies importants foren: els Güell, els Bonaplata, els
Girona, els Ferrer i Vidal…
La burgesia constituïda per agrícoles van formar l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre.
LES CLASSES MITJANES
Representaven un 15% de la població i eren majoritàriament: comerciants,
propietaris de terres, empleats de l’administració, membre de l’exèrcit, advocats,
notaris, arquitectes, constructors i metges.
Tot i que eren molt diferents a l'elit dirigent, compartien valors i aspiraven a ser
com ells. Però la seva economia els va fer viure una vida més privada i domèstica.
Menestrals: petita burgesia de Catalunya formada per artesans i comerciants
propietaris dels seus negocis que van basar la seva prosperitat en el treball i
l’estalvi. Volien la democràcia i un republicanisme federal.
Llegir pàgines 138 i 139
LES CLASSES POPULARS
Hi havia un fort sector artesà, tot i que la producció fabril continuava sent
minoritària. El creixement urbà i la nova estructura de l’Estat liberal va comportar
la concentració a les ciutats d’una sèrie de treballadors de serveis.
Les noves fàbriques utilitzaven mà d’obra assalariada, per tant hi havia molts
obrers industrials. La majoria d’obrers treballaven a la indústria tèxtil catalana.
Els burgesos eren els amos de les fàbriques, de les màquines, de les matèries
primeres i dels productes elaborats.
Les classes més humils eren les dones ocupades en el servei domèstic, els mossos
de comerç i els venedors autònoms. Feien jornades molt llargues a canvi de
salaris molt baixos.
A la última posició social hi havia gent sense feina o malalta que es dedicaven a
pidolar.
Parlant dels pagesos: hi havia un petit grup de proletariat amb una quantitat
petita de terra, els arrendataris i els criats o jornales que treballaven en
l’explotació agrària. Els pagesos van continuar treballant sota la influència del ric a
canvi d’un treball assalariat.
Afegir
apartat 6.4 pàg. 141
QUINES EREN LES CONDICIONS DELS TREBALLADORS?
-
Els ​salaris dels obrers treballadors de qualsevol indústria amb prou feines
donaven per menjar. Les dones i els infants de més de 6 any també havien
de treballar a canvi de salaris més baixos que els dels homes.
-
Les jornades laborals (12/14 h. 6 dies a la setmana ) eren molt llargues. Es
cobrava per dia treballat i no hi havia protecció d’atur, malaltia o vellesa.
-
Els habitatges eren molt petits, miserables i vivien amuntegats. No tenien
ni llum, ni aigua corrent, ni clavegueram.
-
Les ​malalties es propagaven ràpidament a causa de la mala alimentació i
el treball esgotador.
-
No hi havia assistència mèdica gratuïta i pocs infants tenien la sort d’anar a
l’escola.
-
La situació era més greu encara pels jornalers agrícoles.
ARRIBADA DE L’INTERNACIONALISME (1868-1874)
A Londres havia nascut al 1864 la ​Primera Internacional (AIT) com a unió
d’organitzacions i individualitats representants del moviment obrer, aquesta
estava dividida en dues grans tendències; el marxisme (socialisme) i l’anarquisme.
• ​Socialisme (Karl Marx) : conseqüència de l’existència d’un sistema capitalista
altament desenvolupat i d’una classe obrera madura i ben organitzada que sota
la direcció d’un partit obrer assoliria el triomf revolucionari
• ​Anarquisme ​(Bakunin): possibilitat de la revolució immediata i per a realitzar-la
confiava en les masses de treballadors agraris i urbans que empesos per la
misèria protagonitzessin un aixecament, tot rebutjant les tàctiques marxistes del
joc polític.
Davant aquesta diversitat de postures, el trencament de l’AIT es faria efectiu en
poc temps i aquesta divisió també es traslladaria a Espanya.
El Comité Central de l’AIT va enviar a Espanya a Giusseppe Fanelli, per crear-hi els
primers nuclis de la Internacional Obrera i donar a conèixer els seus principis:
propietat col·lectiva de la terra i dels instruments del treball, i emancipació del
proletariat. Fanelli, en la seva visita a Espanya va difondre els ideals anarquistes
com si aquests fossin els de la Internacional Obrera.
La revolució de Setembre (La gloriosa) , al 1868, va permetre l’auge del moviment
obrer després de molts anys de repressió. Aqui apareix el Centre Federal de les
Societats Obreres de Barcelona i el Sindicat de les Tres Cases de Vapor (tendència
reformista que reunia tots els oficis del sector tèxtil de barcelona).
A partir del 1869, l’ internacionalisme va difondre’s per tota Espanya, però sobretot
a Catalunya. En aquest context, les societats obreres de Barcelona van convocar el
primer congrés de la Federació Regional Espanyola (FRE) on van estar
representades totes les tendències obreristes (bakuninistes, cooperativistes i
sindicalistes). L a màxima afiliació fou cap el 1873, uns 40.000
En mig d’aquest auge de l’anarquisme, el 1871 arribaria a Madrid Paul Lafargue, el
gendre de Karl Marx, aquest entre en contacte amb els Obrers de Collblanc i
promotor la creació d’un grup d’internacionalistes madrilenys més favorable a les
posicions marxistes el qual es expulsat de la FRE i funda la Nueva Federacion
Madrileña, amb Pablo Iglesias com a dirigent.
Les discussions en el si de la Primera Internacional entre l’anarquisme i el
socialisme van arribar a la Federació Espanyola. Aquesta, dominada pels
anarquistes, es va trencar al congrés de Saragossa de 1872. ANARQUISME I
SOCIALISME (1874-1900)
ANARQUISME
Amb la Restauració en 1874 les organitzacions obreres foren durament
reprimides i es van veure focades a la clandestinitat. Al 1881, la pujada dels liberals
al govern va portar a que la secció espanyola de la Internacional FRE, canviar el
seu nom per la FTRE (Federació de Treballadors de la Regió Espanyola) i aquesta
nova federació va augmentar el nombre d`afiliats i va desenvolupar una acció
sindical de caràcter reivindicatiu.
Afavorint que una part de l'anarquisme optés per l'acció directa i organitzés grups
autònoms revolucionaris, el seu objectiu era atemptar contra els pilars del
capitalisme: l'Estat, la burgesia i l'església .
Durant l'etapa 1893-1897 es van produir els actes més destacats de violència
social: atemptats contra personatges claus de la vida política o contra la processó
del Corpus de Barcelona.
La proliferació d'atemptats aprofundeixo la divisió de l'anarquisme entre els
partidaris de continuar amb l'acció directa i els que propugnaven una acció de
masses. Vells anarquistes o intel·lectuals es van mostrar contraris al terrorisme.
En conseqüència, van plantejar la revolució social com un objectiu a mitjà termini
i van propugnar la necessitat de fundar organitzacions de caràcter sindical.
Aquesta nova tendència, de clara orientació anarcosindicalista, va començar a
donar els seus fruits a principis del segle XX amb la creació de solidaritat obrera i
la CNT
SOCIALISME
La nova federació madrilenya de l'AIT, creada pels obrers de tendència marxista,
va tenir una vida efímera. Després de la desaparició de la internacional, els seus
membres van decidir constituir un partit polític. Pablo Iglesias va fundar el Partit
Socialista Obrer espanyol al 1879. El partit socialista es defensava com a marxista,
era d'orientació obrerista i partidari de la revolució social. El partit va créixer
lentament a tot Espanya, i a la fi de segle ja existien agrupacions socialistes en
molts llocs.
Va tenir un difícil desenvolupament en llocs dominats de
l’anarquisme com Catalunya. 1888 el partit va celebrar el seu primer congrés a
Barcelona i el mateix any es va fundar la Unió general de Treballadors (UGT) La
UGT va acabar traslladant el seu organisme directiu de Barcelona a Madrid, on
tenia major implantació. La consciència dels seus líders amb els del partit
socialista va fer que s'anés introduint cada vegada més en l'àmbit del marxisme.
La UGT es va convertir en el primer sindicat de masses espanyol, recorrent a la
vaga només com a ultima possibilitat.
Descargar