C o n t i n u a rem apostant pel nostre p ro j e cte de ciutat

Anuncio
256_01-07.qxd 20/11/08 18:44 Página 3
novembre 2008
L’alcalde
Antonio Balmón
Continuarem apostant pel nostre
projecte de ciutat
D
D
esde el Ayuntamiento hemos preparados los presupuestos para
es de l’Ajuntament hem preparat els pressupostos per a
2009 sobre la base de l'actual escenari econòmic, mantenint
2009 sobre la base del actual escenario económico, manteniendo
el compromís pres amb la ciutadania i tots els projectes en
el compromiso adquirido con la ciudadanía y con todos los promarxa. Sent conscients que estem immersos en una crisi econòmica
yectos en marcha. Siendo conscientes que estamos inmersos en una crisis
mundial que afecta de forma global a tots els àmbits de la societat,
económica mundial que afecta de forma global a todos los ámbitos de la
hem plantejat uns pressupostos equilibrats i amb ambició expansisociedad, hemos planteado unos presupuestos equilibrados y con ambiva; els podem portar a terme perquè ja durant 2008 vam prendre
ción expansiva; los podremos llevar a cabo porque durante 2008 tomamos
mesures, tant en els pressupostos com en les ordenances fiscals, que
medidas, tanto en los presupuestos como en las ordenanzas fiscales, que
ens permeten avui tenir un marge de maniobra i uns amortidors que,
hoy nos permiten tener un margen de maniobra y unos amortiguadores
en una situació com l’actual, revertiran directament sobre els ciutaque, en una situación como la actual, revertirán directamente sobre los
dans i ciutadanes de forma corregida i augmentada en forma de més
ciudadanos de forma corregida y aumentada en forma de más servicios y
serveis i més millores socials, incrementant la capacitat inversora.
más mejoras sociales, incrementando la capacidad inversora.
A més hem pres mesures per dinamitzar l’activitat econòmica,
i generar llocs de treball. Promourem la contenció de la pressió fisAdemás, hemos tomado medidas para dinamizar la actividad econócal, congelant els tributs i taxes sobre aquesta activitat i preveient el
mica y generar puestos de trabajo. Promoveremos la contención de la premínim impacte possible sobre la ciutadania i amb la possibilitat de
sión fiscal, congelando los tributos y tasas sobre esta actividad y previendo
poder fraccionar els principals impostos en 4 terminis per facilitar
el mínimo impacto posible sobre la ciudadanía y con la posibilidad de
el pagament a les famílies.
Apostamos por las políticas poder fraccionar los principales impuestos en 4
El 2009 continuarem fent realitat la
plazos para facilitar el pago a las familias.
sociales, de educación,
nostra política d’inversions en equipaEn 2009 continuaremos haciendo realidad
ments i serveis com la construcció d’una
cultura y ocupación
nuestra
política de inversiones en equipamientos y
nova escola bressol, es faran realitat
servicios como la construcción de una nueva guardería, y se harán realidad
nous equipaments com ara la entrada en servei de la nova residènnuevos equipamientos como la entrada en servicio de la nueva residencia
cia per a la gent gran de Salvador Allende o la Biblioteca Marta
para la gente mayor de Salvador Allende o la bibliote ca Marta Mat a ,
Mata a més de l’activitat al voltant del nou estadi del RCD
Espanyol, que a més de forma directa crearan ocupació.
además de la actividad alrededor del nuevo estadio del RCD Espanyol,
Però a més continuem apostant per les polítiques socials,
que de forma directa crearán ocupación.
d’educació, cultura i treball incrementant-ne les partides pressuPero además continuamos apostando por las políticas sociales,de educapostàries: creació de programes de suport als estudiants de
ción,cultura y trabajo incrementando las partidas presupuestarias:creación de
secundària, increment de les despeses en ajuts a les persones
programas de soporte a estudiantes de secundaria,incremento del gasto en ayugrans i dependents, amb més habitatge social, o amb la implicadas a las personas mayores y dependientes,con más vivienda social,o con la
ció d’altres administracions amb la creació d’un nou centre eduimplicación de otras administraciones en la creación de un nuevo centro educaticatiu. També tindrem en compte la millora de l’espai públic,
vo.También tendremos en cuenta la mejora del espacio público,de nuestras
dels nostres carrers i places, amb la voluntat de mantenir la
calles y plazas,con la voluntad de mantener la corresponsabilidad y el civismo
corresponsabilitat i el civisme com a eixos d’actuació. Continuacomo ejes de actuación.Continuaremos progresando,sin detenernos y trabajanrem progressant, sense aturar-nos i treballant per la ciutat i per
do por la ciudad y por la calidad de vida de todos y todas. 
la qualitat de vida de tots i totes. 
co rn e l l à informa
3
Descargar