ikusi - Ikastea

Anuncio
HEZKUNTZA ADMINISTRAZIOKO HIZTEGIA
GAZTELANIA-EUSKARA
GAZTELANIA
EUSKARA
abandonar
utzi
abandono
eskola-uzte
abaniquería
haizemailegintza
abastecimiento
hornikuntza
abonar
ordaindu
abonatu
abono
ordainketa
abonu
abono a cuenta
konturako ordainketa
abono de matrícula
matrikularen ordainketa
abono en cuenta
kontuko ordainketa
abril
apiril
abrir
ireki
zabaldu
absentismo laboral
lanera ez agertze
absoluto
erabateko
guztizko
absolutu
abstención
abstentzio
abundante
ugari
acabado
akabera
acabados de construcción
eraikuntzen akaberak
eraikuntza-akaberak
academia (acad.)
akademia (akad.)
académico
ikasketaakademiko
acatar
men egin
acceder
iritsi
acceder (consentir)
onartu
acceso
sarbide
sarrera
acceso al cuerpo
kidegoan sartze
1
GAZTELANIA
EUSKARA
acceso al cuerpo
kidegorako sarbide
acceso directo
sarbide zuzen
sarrera zuzen
accidente escolar
eskolako istripu
acción
jardun (iz.)
ekintza
jarduera
acción educativa
hezkuntza-jarduera
acción preventiva
prebentziozko jarduera
acción tutorial
tutore-lan
tutoretza
acciones formativas de garantía social
gizarte-garantiako prestakuntza-ekintzak
acento
azentu
acentuar
areagotu
aceptable
onargarri
aceptación
onarpen
aceptación condicionada
onarpen baldintzatu
aceptación del endoso
endosuaren onarpen
aceptar
onartu
aclarar
argitu
acogerse a una convocatoria
deialdi batera bildu
acometida
hartune
lotune
acompañamiento (mus.)
akonpainamendu
acondicionamiento
egokitzapen
acondicionamiento físico
egokitzapen fisiko
acondicionar
egokitu
acordar
erabaki
hitzartu
acorde, ser
ados egon
bat etorri
acordeón
eskusoinu
acreditación
egiaztatze
egiaztapen
acreditación (documento)
egiaztagiri
acreditación de grado
maila egiaztatze
acreditar
egiaztatu
2
GAZTELANIA
EUSKARA
acreditativo, documento
egiaztagiri
acreedor
hartzekodun
acta
akta
acta de adjudicación
adjudikazio-akta
acta de comprobación
egiaztapen-akta
acta de constitución
eratze-akta
acta de evaluación
ebaluazio-akta
acta de la sesión
bilkura-akta
acta de liquidación
kitapen-akta
acta de nacimiento
jaiotza-agiri
acta de recepción
harrera-akta
acta de recuperación
errekuperazio-akta
acta de replanteo
zuinketa-akta
acta de replanteo previo
aurretiko zuinketa-akta
acta de sesión
bilkura-akta
acta del tribunal
epaimahaiaren akta
actitud
jarrera
actitud crítica
jarrera kritiko
actividad (acción)
ekintza
actividad (conjunto de acciones)
jarduera
jardun (iz.)
ekintzak
actividad académica
jarduera akademiko
actividad docente
irakaslan
actividad escolar
eskola-jarduera
actividad motriz
mugimenezko jarduera
actividad no docente
irakaskuntzaz kanpoko jarduera
actividad profesional
lanbide
lan-jarduera
actividad retribuída
jarduera ordaindu
actividades
ekintzak
actividades al aire libre
kanpoko ekintzak
actividades complementarias
ekintza osagarriak
actividades culturales
kultura-ekintzak
actividades de canto escolar
eskola-kantagintza
actividades de estudio alternativas
bestelako ikasketa-jarduerak
actividades de formación, extraescolares y
prestakuntza-jarduerak, eskolaz kanpokoak eta osagarriak
3
GAZTELANIA
EUSKARA
actividades de grupo
talde-ekintzak
actividades de tiempo libre
astialdiko ekintzak
actividades de uso público
erabilera publikoko jarduerak
Actividades Extraacadémicas (IKE)
Ikasgelaz Kanpoko Ekintzak (IKE)
Actividades Extraescolares (AEE)
Eskolaz Kanpoko Ekintzak (EKE)
actividades físicas
gorputz-ekintzak
actividades físicas recreativas
jolas-ekintza fisikoak
actividades físicas y deportivas
gorputz eta kirol-ekintzak
actividades físico-deportivas con implementos
tresna bidezko gorputz- eta kirol-ekintzak
actividades físico-deportivas individuales
gorputz- eta kirol-ekintza indibidualak
actividades recreativas
jolas-ekintzak
actividades relacionadas con el tiempo libre
astialdiarekin zerikusia duten ekintzak
actividades socioeducativas
gizarte-heziketako ekintzak
actividades subacuáticas
urpeko ekintzak
activo
aktibo
activo, en
aktiboan
aktiboko
acto (celebración)
ospakizun
acto (hecho)
egintza
acto (sesión)
ekitaldi
acto administrativo
administrazio-egintza
acto anulable
egintza deuseztagarri
acto anulado
deuseztatutako egintza
acto de instrucción
instrukzio-egintza
acto de trámite
izapide-egintza
acto eficaz
eraginkortasuna duen egintza
acto firme en vía administrativa
administrazio-bidetik irmoa den egintza
acto legislativo
legegintzako egintza
acto no expropiatorio de derechos
eskubideen jabetza kentzen ez duen egintza
acto nulo
egintza deusez
acto personalísimo
nahitaez norberak egin beharreko egintza
acto presunto
presuntziozko egintza
acto recurrido
errekurtsoa jarritako egintza
acto seguido
ondoren (adb.)
acto sujeto al derecho administrativo
administrazio-zuzenbidepeko egintza
acto viciado
egintza akastun
actor
antzezle
4
GAZTELANIA
EUSKARA
actor
aktore
actuación
jarduera
ekintza
actuación (escenificación)
emanaldi
actuación administrativa
administrazio-jardun
actuación e inserción social
gizarte-jarduera eta gizarteratze
actual
oraingo
gaur eguneko
egungo
actualización
gaurkotze
eguneratze
actualizar
eguneratu
gaurkotu
actuar
jardun
jokatu
ari izan
actuar de forma colegiada
kide anitzeko organo moduan jardun
actuarial
aktuarial
acuerdo
erabaki
akordio
acuerdo con, de
arabera, -(r)en
ados egonez, -(r)ekin
acuerdo de colaboración
lankidetza-hitzarmen
acuerdo de adquisición
erosteko erabaki
acuerdo de concesión
emateko erabaki
acuerdo de iniciación del procedimiento
prozedura hasteko erabaki
acuerdo de institucionalización
erakundetze-akordio
acuerdo de rectificación
zuzentzeko erabaki
acuerdo de revocación
indargabetzeko erabaki
acuerdo municipal
udal-erabaki
acuerdo negociado
akordio negoziatu
acuicultura
akuikultura
acumulable
metagarri
acumulación
metatze
acumular
metatu
pilatu
bildu
5
GAZTELANIA
EUSKARA
acuse de recibo
hartu izanaren adierazpen
adaptación
egokitzapen
moldaera
adaptación curricular
curriculumaren egokitzapen
curriculum-egokitzapen
Adaptación Curricular Individualizada (ACI)
Curriculuma Norbanakoari Egokitze ()
Norbanako Curriculum Egokitzapen (NCE)
adaptación curricular poco significativa
oso garrantzitsua ez den curriculum-egokitzapen
adaptación curricular significativa
curriculum-egokitzapen garrantzitsu
adaptación profesional
lanbide-egokitzapen
adaptación social
gizarte-egokitzapen
adaptador
egokitzaile
moldatzaile
adaptar
egokitu
moldatu
adecuación
egokitasun
egokitzapen
adecuación de uso idiomático
hizkuntza-erabilerazko egokitasun
adecuado
egoki
adecuar
egokitu
adelantar
aurreratu
adelanto
aurrerapen
aurrerakuntza
adelanto (banca)
aurrerakin
adicional
gehigarri
emendiozko
adiestramiento
trebakuntza
adiestramiento de animales
animalien heziketa
adiestramiento profesional
lanbide-trebakuntza
adiestrar
trebatu
adjudicación
adjudikazio
esleipen
adjudicación definitiva
behin betiko adjudikazio
adjudicación directa
adjudikazio zuzen
zuzeneko esleipen
adjudicación por concurso
lehiaketa bidezko adjudikazio
adjudicación provisional
behin-behineko adjudikazio
6
GAZTELANIA
adjudicar
EUSKARA
adjudikatu
esleitu
adjudicatario
adjudikaziodun
adjudikaio-hartzaile
adjuntar
erantsi
adjunto
alboko
adjunto contratado
alboko kontratatu
adjunto interino
alboko bitarteko
adjunto le remito
honekin batera bidaltzen dizut
adjunto numerario
alboko numerario
administración
administrazio
administración autónoma
administrazio autonomo
administración central
administrazio zentral
administración civil
administrazio zibil
administración consorciada
partzuergoko administrazio
administración consultiva
administrazio aholku-emaile
administración de empresas
enpresen administrazio
administración de fincas
etxaldeen administrazio
Administración de Justicia
justizia-administrazio
administración del estado
estatuko administrazio
administración educativa
hezkuntza-administrazio
administración general del estado
estatuko administrazio orokor
administración hostelera
ostalaritza-administrazio
administración instructora
administrazio instrukzio-egile
administración local
toki-administrazio
administración pública
herri-administrazio
administrazio publiko
administración y finanzas
administrazioa eta finantzak
administración y gestión
administrazioa eta kudeaketa
administración y servicios
administrazioa eta zerbitzuak
administración, gestión y comercialización
administrazioa, kudeaketa eta merkaturatze
administrado
administratu
administrador
administratzaile
administrar
administratu
administrativa y comercial (rama)
administrazioa eta merkataritza
administrativo (adj.)
administrazioadministratibo
7
GAZTELANIA
EUSKARA
administrativo (sust.)
administrari
administrativo de carrera
karrerako administrari
admisión
onarpen
admisión de alumnos
ikasleak onartze
ikasleen onarpen
admitidos a examen
azterketarigaiak
admitidos en derecho
zuzenbidez onartuak
admitir
onartu
ametitu
aitortu
adoctrinamiento ideológico
ideologiazko doktrinatze
adolescencia
nerabezaro
adolescente
nerabe
adoptar un acuerdo
erabakia hartu
adquirir
eskuratu
erosi
adquisición
eskurapen
erosketa
adquisición de material
material-erosketa
adscribir
atxiki
adskribatu
adscripción
atxikipen
adscripción escolar
eskola-atxikipen
adscripción provisional
behin-behineko atxikipen
aducir alegaciones
alegazioak agertu
adulto
heldu
advertencia
ohartarazpen
advertir
ohartu
ohartarazi
aeronáutica
aeronautika
aeronave
aireontzi
aeropuerto
aireportu
afectado
eragindako
eraginpeko
afectar
ukitu
erasan
eragin
8
GAZTELANIA
EUSKARA
afectividad
afektibotasun
afianzar
finkatu
tinkotu
afiliación
afiliazio
afiliación, número de
kide-zenbaki
afiliado
afiliatu
afiliar(se)
afiliatu
afín
antzeko
berdintsu
kideko
afinidad (parentesco)
ezkon-ahaidetasun
afinidad (semejanza)
kidetasun
afinitate
afirmación
baieztapen
afirmar
baieztatu
afirmativo
baiezko
aforo
aforo
edukiera
agencia
agentzia
agencia de viajes
bidai-agentzia
agencias de viaje
bidai agentzia
agenda
agenda
agente
eragile
agente social
gizarte-eragile
agente socioeconómico
eragile sozioekonomiko
agosto
abuztu
agotar
agortu
ahitu
amaitu
agotar la vía administrativa
administrazio-bidea amaitu
agraria (rama)
nekazaritza
agrario
nekazaritzanekazaritzako
agravante
astungarri
agregado
agregatu
agregado contratado
agregatu kontratatu
agregado de bachillerato
batxilergoko agregatu
9
GAZTELANIA
EUSKARA
agregado de instituto
institutuko agregatu
agregado interino
bitarteko agregatu
agregado numerario
agregatu numerario
agregaduría
agregatutza
agresividad
oldarkortasun
agresibitate
agricultura
nekazaritza
agrónomo
agronomo
agropecuaria
nekazaritza eta abere-hazkuntza
agrotecnología
agroteknologia
agrupamiento
taldekatze
agrupamiento flexible
taldekatze malgu
agudeza visual
begi-zorroztasun
ahorrar
aurreztu
aurreratu
ahorro
aurrezki
aurrezpen
aire acondicionado
aire girotu
ajustar(se)
egokitu
doitu
ajustarse
lotu
ajuste
egokitzapen
doikuntza
ajuste y trazado
doikuntza eta marraketa
al servicio de terceros
hirugarrenen zerbitzuan
albañil
igeltsero
albañilería
igeltserotza
albarán
albaran
albergue juvenil
gazteen aterpetxe
alcalde
alkate
alcalde presidente
alkate lehendakari
alcaldía
alkatetza
alcantarillado
estolderia
alegar
alegatu
alemán
aleman
alfabetización
alfabetatze
alfabetización técnica
alfabetatze tekniko
10
GAZTELANIA
EUSKARA
alfabetizar
alfabetatu
alfarería
buztingintza
alfombra
alfonbra
alfombras (especialidad)
alfonbragintza
alfombras y tapices (especialidad)
alfonbra eta tapizgintza
alfombras y tejidos (especialidad)
alfonbra eta ehungintza
álgebra
algebra
alicatados
alikatatuak
alimentación
elikadura
alimentación y derivados
janari eta jakiak
almacén
biltegi
almacenaje
biltegiratze
alojamiento
ostatu
alquilar
alokatu
errentan jarri
errentan hartu
errentan eman
alquiler
alokairu
errenta
alta
alta
alta de tercero
hirugarrenaren alta
alta, día de
alta-egun
alta, solicitar
alta eskatu
altas capacidades, de
gaitasun handiko
alteración
aldakuntza
alterazio
alteración física
alterazio fisiko
alternancia, en la
ikas-ekinezko
altitud
altitude
alto cargo
goi-kargu
altura
altuera
garaiera
alumbrado
argiak
argiteria
alumbramiento
erditze
alumnado
ikasleak
ikasleria
11
GAZTELANIA
EUSKARA
alumno
ikasle
alumno beneficiario
ikasle onuradun
alumno de adiestramiento
trebakuntzako ikasle
alumno de nuevo ingreso
ikasle berri
alumno externo
kanpoko ikasle
alumno integrado
ikasle integratu
alumno interno
barneko ikasle
alumno libre
ikasle libre
alumno mayor de veinticinco años
hogeita bost urtetik gorako ikasle
alumno no escolarizado
eskolatu gabeko ikasle
alumno oficial
ikasle ofizial
alumno promocionado
igarotako ikasle
alumno repetidor
ikasle errepikatzaile
alumnos admitidos
onartutako ikasleak
alumnos inscritos
izena emandako ikasleak
alumnos no admitidos
onartu gabeko ikasleak
alumnos preinscritos
aurrez izena emandako ikasleak
izena emandako ikasleak
ambiente de aprendizaje
ikasketa-giro
ikasgiro
ambiente de estudio
ikasgiro
ambiente de trabajo
lan-giro
ámbito
eremu
esparru
ingurune
ámbito de aplicación
aplikazio-eremu
ámbito de competencias
aplikazio-eremu
ámbito de experiencias
esperientzi alor
esperientzien eremu
ámbito territorial
lurralde-esparru
ambliope
anbliope
amenaza
mehatxu
amonestación
zentzarazpen
amortización
amortizazio
amparo
babes
ampliación
handitze
zabaltze
12
GAZTELANIA
EUSKARA
ampliación de matemáticas
matematikan sakontze
ampliar
handitu
zabaldu
amueblamiento
altzariztatze
analfabetismo
analfabetismo
analfabeto
analfabeto
analfabeto por desuso
egin faltako analfabeto
análisis
azterketa
analisi
análisis comparativo
analisi konparatibo
análisis contradictorio
kontraesanezko azterketa
análisis de contenidos
edukien azterketa
análisis de correspondencias múltiples
korrespondentzia anitzen analisi
análisis de datos
datu-analisi
análisis de errores
errore-analisi
análisis de proyectos
proiektu-azterketa
análisis de regresión
erregresio-analisi
análisis de varianza
bariantza-analisi
análisis descriptivo
analisi deskriptibo
análisis económico
ekonomi azterketa
análisis factorial
faktore-analisi
análisis funcional
analisi funtzional
análisis lácteos
esneki-analisi
análisis matemático
analisi matematiko
análisis multivariante
aldagai anitzeko analisi
análisis univariante
aldagai bakarreko analisi
análisis y procesos básicos
analisiak eta oinarrizko prozesuak
análisis y proyectos
analisiak eta proiektuak
análisis y química industrial
analisi eta kimika industrial
análisis y valores
analisiak eta baloreak
analítica clínica
klinika-analisiak
analizar
aztertu
analizatu
análogo
antzeko
analogo
anatomía
anatomia
anatomía descriptiva
anatomia deskriptibo
13
GAZTELANIA
EUSKARA
anatomía general y técnicas anatómicas
anatomia orokorra eta anatomi teknikak
anatomía humana
giza anatomia
anatomía patológica
anatomia patologiko
anexo
eraskin
ángulo
angelu
animación
sustapen
animación de actividades físicas
gorputz eta kirol-ekintzen animazio
animación deportiva
kirol-sustapen
animación sociocultural
gizarte-kultura sustapen
animador
eragile
animador de jóvenes
gazteen eragile
animador sociocultural
gizarte-kultura eragile
anotación
idazpen
ohar
anotar
idatzi
ante y piel vuelta
ante eta larru itzuli
antecedente
aurrekari
antelación, con
aurretiaz
aldez aurretik
anteojería
betaurrekogintza
anticipado, por
aurrez
aurretiaz
aldez aurretik
anticipo
aurrerakin
anticipo asignado
asignatutako aurrerakin
anticipo justificado
justifikatutako aurrerakin
anticipo recibido a cuenta
kontura hartutako aurrerakin
anticipo solicitado
eskatutako aurrerakin
antiguas prestaciones
antzinako prestazioak
antigüedad
antzinatasun
antiguo alumno
ikasle ohi
antropología
antropologia
antropología cultural
antropologia kultural
anulación
deuseztapen
anulazio
anulación parcial
partezko deuseztapen
anular
deuseztatu
14
GAZTELANIA
EUSKARA
anular la convocatoria
deialdia deuseztatu
anular la petición
eskabidea deuseztatu
anunciar
iragarri
anunciar a concurso
lehiaketara iragarri
anunciar una convocatoria
deialdi bat iragarri
anuncio
iragarki
anverso
aurreko alde
año
urte
año académico
ikasturte
año anterior
aurreko urte
año de construcción
eraikitze-urte
año de convocatoria
deialdi-urte
año de iniciación del expediente
espedientea hasi zen urte
año de nacimiento
jaioturte
año escolar
ikasturte
año natural
urte natural
año sabático
urte sabatiko
años de escolarización
eskolatze-urteak
aparato
aparatu
-gailu
aparato respiratorio
arnas aparatu
aparejador
aparejadore
apartado
idazati
zati
apartado postal
posta-kutxa
apellido
deitura
abizen
apellidos y nombre
deiturak eta izena
abizenak eta izena
apercibimiento
ohartarazpen
apertura
irekitze
irekiera
apertura de alta de terceros
hirugarrenaren alta irekitze
apertura de expediente
espediente-irekiera
espedientea irekitze
apertura de expediente académico
ikasketa-espedientea irekitze
apertura de proposiciones
eskaintzak irekitze
15
GAZTELANIA
aplazar
EUSKARA
atzeratu
geroratu
aplicable, ser
aplikatu ahal izan
aplicación
aplikazio
aplicación presupuestaria
aurrekontu-aplikazio
aplicaciones informáticas
informatika-aplikazioak
aplicar
aplikatu
ezarri
apoderado
ahaldun
apoderamiento
ahalordetze
aportación
ekarpen
aportar
ekarri
apoyo
laguntza
apoyo a la docencia
irakaslanean laguntze
irakas-laguntza
apoyo docente
irakas-laguntza
apoyo psicológico al paciente
pazientearentzako laguntza psikologiko
apoyo técnico a la dirección
zuzendaritzaren laguntza tekniko
apoyo visual
ikusizko euskarri
apreciación
apreziazio
irizpen
apremio
premia
apremio, vía de
premiazko bide
aprender
ikasi
aprender de memoria
buruz ikasi
aprendiz
aprendiz
ikasle
aprendizaje
ikaskuntza
ikaste
aprendizaje a lo largo de la vida
bizialdi osoko ikaskuntza
Aprendizaje de Tareas (AT)
Zereginen Ikaskuntza (ZI)
aprendizaje formal
ikaskuntza formal
aprendizaje memorístico
buruz ikaste
aprendizaje precoz
ikaskuntza goiztiar
aprendizaje significativo
ikaskuntza esanguratsu
aprendizaje y desarrollo motor
mugimen-ikasketa eta garapen
aprobación
onespen
16
GAZTELANIA
aprobación
EUSKARA
oniritzi
onarpen
aprobado (calificación)
nahikoa
aprobado sin calificación
nahikoa kalifikaziorik gabe
aprobar
ontzat eman
onetsi
onartu
aprobar (asignaturas)
gainditu
aprobatu
aprovechamiento
aprobetxamendu
ustiapen
aprovechamiento cinegético y piscícola
ehiza- eta arrain-ustiapen
aprovechamiento de energía solar
eguzki-energiaren aprobetxamendu
aprovechamiento forestal
baso-ustiapen
aprovechar
aprobetxatu
aproximación a la investigación científica
ikerketa zientifikoaren hastapenak
aptitud
gaitasun
apto
gai
apunte
apunte
árabe (idioma)
arabiera
árbol conceptual
kontzeptu-arbola
arcilla (especialidad)
buztingintza
archivador
artxibategi
archivar
artxibatu
archivo
artxibo
agiritegi
archivo administrativo
administrazio-artxibo
archivo general
artxibo orokor
archivo histórico
artxibo historiko
área
arlo
area
àrea
esparru
área complementaria cultural
osagarrizko kultura-arlo
area curricular
curriculum-arlo
área de conocimiento
ezagutza-arlo
jakintza-arlo
área de formación básica
oinarrizko prestakuntza-arlo
17
GAZTELANIA
EUSKARA
área de formación socio-laboral
gizarte eta lanerako prestakuntza-arlo
área de influencia del centro
ikastetxearen eragin-eremu
área de primaria
lehen hezkuntzako esparru
área educacional
hezkuntza-arlo
área ética y cívica
gizalege
área fiscal
zerga-arlo
área formativa
prestakuntza-arlo
área funcional
funtzio-arlo
área profesional
lanbide-arlo
área técnico-práctica
arlo tekniko-praktiko
áreas aprobadas
gainditutako arloak
armario
armairu
armario modular
moduluzko armairu
armas (especialidad)
armagintza
armonía
harmonia
armonio
harmonium
aro
uztai
arpa
harpa
arqueo
kontaketa
arqueología
arkeologia
arquitecto
arkitekto
arquitecto director
arkitekto zuzendari
arquitecto jefe
arkitekto buru
arquitecto proyectista
arkitekto proiektugile
arquitecto técnico
arkitekto tekniko
arquitectura
arkitektura
arquitectura efímera
arkitektura iragankor
arquitectura naval
ontzi-arkitektura
arranque de viruta
txirbil-harroketa
arreglo a, con
arabera, -(r)en
arreglos florales
lore-lanak
arrendador
errentatzaile
nagusi (sust.)
arrendar
errentan eman
errentan hartu
arrendatario
maizter
arte
arte
18
GAZTELANIA
EUSKARA
arte arquitectónico
arkitektura-arte
arte dramático
arte dramatiko
arte publicitario
publizitate-arte
artefinalista de diseño gráfico
diseinu grafikoaren bukatzaile
artes aplicadas
arte aplikatuak
artes aplicadas al libro
liburugintza
artes escénicas
arte eszenikoak
artes gráficas
arte grafikoak
artesanía
eskulangintza
artesano
eskulangile
artisau
articular
artikulatu
artículo
artikulu
artículo presupuestado
aurrekontu barneko artikulu
asamblea
batzar
biltzar
asamblea de centro
ikastetxeko batzar
asamblea de padres
gurasoen batzar
ascender
igo
ascenso
igoera
ascensor
igogailu
asegurar
segurtatu
asegurar (hacer un seguro)
aseguratu
asentir
baietsi
aseo
garbigela
komun
aseo personal
norbere garbitasun
asesor
aholkulari
asesor para la implantación y desarrollo de la
erreforma ezarri eta garatzeko aholkulari
asesor técnico
aholkulari tekniko
asesoramiento
aholku-lan
aholkularitza
asesoramiento lingüístico
hizkuntza-aholkularitza
asesoría
aholkularitza
asesoría de consumo
kontsumo-aholkularitza
asesoría jurídica
lege-aholkularitza
19
GAZTELANIA
EUSKARA
asiento
jarleku
asiento (admin.)
idazpen
asiento registral
erregistro-idazpen
asignación
asignazio
diru-kopuru
esleipen
asignación individualizada
bana-banako diru-laguntza
asignación presupuestaria
aurrekontu-asignazio
asignar
asignatu
esleitu
asignatura
irakasgai
jakintzagai
asignatura común
irakasgai komun
guztientzako irakasgai
asignatura de nombramiento
izendatutako irakasgai
asignatura específica
berariazko irakasgai
asignatura obligatoria
nahitaezko irakasgai
asignatura optativa
aukerako irakasgai
asignatura pendiente
gainditu gabeko irakasgai
asignatura suelta
irakasgai solte
asignatura teórico-práctica
irakasgai teoriko-praktiko
asignaturas de libre disposición del centro
ikastetxeak erabakitzeko irakasgaiak
asistencia (ayuda)
laguntza
asistencia (presencia)
asistentzia
bertaratze
asistencia al alumnado
ikasleen laguntza
asistencia pedagógica domiciliaria
etxez etxeko irakaslaguntza
asistencia sanitaria
osasun-laguntza
asistencia técnica
laguntza tekniko
asistente social
gizarte-laguntzaile
asistentes
bertaratuak
asistir
joan
bertaratu
asociación
elkarte
Asociación de de Padres de Alumnos de Euskal
Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea (EHIGE)
asociación de enseñanza
ikasketa-elkarte
20
GAZTELANIA
EUSKARA
Asociación de Padres de Alumnos (APA)
Ikasleen Guraso Elkarte (IGE)
aspecto
alderdi
aspektu
aspecto (apariencia)
itxura
aspirante
izangai
-gai
aspirante a título de graduado escolar
eskola-graduatu titulurako izangai
asterisco
izartxo
astrofísica
astrofisika
astronomía
astronomia
asunto
gai
arazo
kontu
asuntos económicos
ekonomi gaiak
asuntos propios
norbere eginbeharretarako
asuntos que tratar, no habiendo más
beste aztergairik izan gabe
asuntos sociales
gizarte-gaiak
atención a la diversidad
aniztasunarekiko arreta
atención al cliente
bezeroarentzako arreta
atención de, a la
-(r)entzat
atención especial
arreta berezi
atención médica
osasun-laguntza
atención psicopedagógica
psikopedagogi laguntza
atención sanitaria
osasun-laguntza
atención temprana
laguntza goiztiar
atentamente
atseginez
adeitasunez
atípico
ohiz kanpoko
atrasar
atzeratu
atraso
atzerapen
atribución
atribuzio
eskurantza
audición
entzunaldi
audición (facultad)
entzumen
audición y lenguaje
entzumena eta hizkuntza
audiencia de los interesados
interesdunen entzunaldi
audiencia del interesado, previa
interesatuari entzun ondoren
21
GAZTELANIA
EUSKARA
audiología
audiologia
audioprotesista
audio-protesista
audiovisual
ikus-entzunezko
audiobisual
audiovisual, aparato
ikus-entzungailu
audiovisuales y procesos
ikus-entzunezkoak eta prozesuak
auditoría
auditoria
aula
gela
ikasgela
aula abierta
gela ireki
aula cerrada
gela itxi
aula concertada
itunpeko gela
aula de ampliación
zabaltze-gela
aula de apoyo
laguntza-gela
aula de dibujo
marrazketa-gela
aula de expresión artística
arte-adierazpeneko gela
aula de informática
informatika-gela
aula de recursos
baliabide-gela
aula habilitada
ikasgela egokitu
aula normal
gela normal
aula ordinaria
gela arrunt
aula polivalente
balio anitzeko gela
aula suprimida
kendutako gela
aula tecnológica
teknologi gela
aulario
ikastegi
aumentar (ampliar)
handitu
aumentar (incrementar)
gehitu
ugaritu
aumentar (subir)
igo
aumento (ampliación)
handitze
aumento (incremento)
gehitze
gehikuntza
aumento (subida)
igoera
aumento de superficie
azalera-handitze
aumento del costo
kostu-igoera
ausencia
hutsegite
ausentzia
22
GAZTELANIA
EUSKARA
ausencia
bertan ez egote
ausencia justificada
hutsegite justifikatu
ausente
bertan ez (egon)
ausente
autista
autista
autoaprendizaje
autoikaskuntza
bere kasa ikaste
auto-asistido
autolagundu
autobus escolar
ikasle-autobus
autoconcepto
autokontzeptu
autocontrol
autokontrol
autodesplazamiento, solicitud de
lekuz aldatzeko eskabide
autodidacta
autodidakta
autodisciplina
norbera meneratze
autodiziplina
autodominio
norbera meneratze
autoedición
autoedizio
autoestima
autoestimu
autoevaluación
autoebaluazio
autofinanciar
autofinantzatu
autoformación de adultos
helduen autoprestakuntza
autogestión
autogestio
autogobierno
autogobernu
automática (especialidad)
automatika
automatismos
automatismoak
automatismos cableados
kablezko automatismoak
automatismos neumáticos y oleohidráulicos
automatismo pneumatikoak eta oleohidraulikoak
automoción
automozio
automóvil
auto
automobil
berebil
autonomía de gestión
kudeaketa-autonomia
autonomía del centro
ikastetxearen autonomia
autonomía financiera
finantza-autonomia
autonomía pedagógica
pedagogi autonomia
autonomía personal
norbere autonomia
autopista
autobide
23
GAZTELANIA
EUSKARA
autor
egile
autor del proyecto
proiektugile
autoridad (atributo)
aginte
aginpide
autoridad (entidad)
agintaritza
autoridad (persona)
agintari
autoridad académica
agintaritza akademiko
autoridad competente
agintaritza eskudun
autoridad educativa local
tokiko hezkuntza-agintariak
autorización
baimen
autorización definitiva
behin betiko baimen
autorización expresa
baimen espresu
autorización judicial
epailearen baimen
autorización paterna
gurasoen baimen
autorización previa
aldez aurreko baimen
autorizar
baimena eman
baimendu
auxiliar
laguntzaile
auxiliar administrativo
administrari laguntzaile
auxiliar ayuda domiciliaria
etxez etxeko laguntzaile
auxiliar clínica
erietxeko laguntzaile
auxiliar comercial
merkataritzako laguntzaile
auxiliar comercio y escaparatismo
merkataritza eta erakusleiho-apainketako laguntzaile
auxiliar contratado
laguntzaile kontratatu
auxiliar de administración y gestión
administrazio eta kudeaketa-laguntzaile
auxiliar de archivos, bibliotecas y museos
artxibo, biblioteka eta museoetako laguntzaile
auxiliar de carrera
karrerako laguntzaile
auxiliar de comercio interior
barne-merkataritzako laguntzaile
auxiliar de farmacia
botikako laguntzaile
auxiliar de hostelería
ostalaritzako laguntzaile
auxiliar de mantenimiento
mantentzeko laguntzaile
auxiliar de oficina técnica
bulego teknikoko laguntzaile
auxiliar de pastelería
gozogintzako laguntzaile
auxiliar de servicios sociales
gizarte-zerbitzuetako laguntzaile
auxiliar de tiempo libre
astialdirako laguntzaile
auxiliar de vuelo
hegaldiko laguntzaile
auxiliar jurídico
lege-arloko laguntzaile
24
GAZTELANIA
EUSKARA
aval
abal
aval bancario
banku-abal
avalar
abalatu
avance
aurrerakada
aurrerapen
avanzar
aurreratu
avión
hegazkin
aviónica
abionica
avisar
abisatu
gaztigatu
aviso
abisu
gaztigu
avocación de competencias
goragokoak eskumenak bereganatze
ayuda
laguntza
ayuda al estudio
ikasketa-laguntza
ayuda compensatoria
osabidezko laguntza
ayuda de comedor
jantokirako laguntza
ayuda familiar
famili laguntza
ayuda familiar según convenio
hitzarmeneko famili laguntza
ayuda individualizada
bana-banako laguntza
ayuda oficial
laguntza ofizial
ayuda para gastos escolares
eskola-gastuetarako laguntza
ayudante
laguntzaile
ayudante de cocina
sukaldeko laguntzaile
ayudante de dirección
zuzendaritza-laguntzaile
ayudante de fundición
galdaketa-laguntzaile
Ayudante Técnico Sanitario (ATS)
Osasun Laguntzaile Tekniko (OLT)
ayudar
lagundu
ayuntamiento (edificio)
udaletxe
ayuntamiento (entidad)
udal
ayuntamiento de destino
destinoko udal
azafata de congresos y exposiciones
biltzar eta erakusketetako laguntza-emaile
bachiller titulado
batxiler tituludun
Bachillerato (BACH)
Batxilergo (BATX)
bachillerato artístico
arte-batxilergo
bachillerato de ciencias de la naturaleza y de la
natura- eta osasun-zientzien batxilergo
25
GAZTELANIA
EUSKARA
bachillerato de humanidades y ciencias sociales
giza eta gizarte-zientzien batxilergo
bachillerato técnico industrial
batxilergo tekniko industrial
bachillerato tecnológico
teknologi batxilergo
bailarín
dantzari
baja
baja
baja de subasta
enkante-baja
baja por enfermedad
gaixotasun-baja
baja, dar de
baja eman
baja, estar de
bajan egon
baja, solicitar
baja eskatu
baja, tomar la
baja hartu
bajo juramento
zinpean
bajo responsabilidad
erantzukizunpean
balance
balantze
balanza
balantza
balanza tipo ohaus
ohaus erako balantza
banco (asiento)
aulki
banco (banca)
banku
banketxe
bandeja
erretilu
bandera
bandera
bar
taberna
baremación
baremazio
baremar
barematu
baremo de puntuación
puntuazio-baremo
barrera arquitectónica
eraikuntza-oztopo
barrio
auzo
base
oinarri
base accidentes
istripu-oinarri
base computable
oinarri konputagarri
base de datos
datutegi
datu-base
base de datos bibliográfica
bibliografiazko datutegi
base de datos documental
dokumentuzko datutegi
base de derechos pasivos
eskubide pasiboen oinarri
base imponible
zerga-oinarri
base legal
lege-oinarri
26
GAZTELANIA
EUSKARA
base mensual
hileko oinarri
bases de la convocatoria
deialdiaren oinarriak
bastanteo
askiespen
basura
zabor
beca
beka
beca al estudio
ikasteko beka
beca postdoctoral
doktoratu ondoko beka
beca predoctoral
doktoratu aurreko beka
becario
bekadun
bedel
atezain
bedel
bellas artes
arte ederrak
belleza (especialidad)
edergintza
beneficiario
onuradun
beneficio
onura
irabazi
mozkin
beneficio industrial
industri mozkin
bersolari
bertsolari
biblioteca
liburutegi
biblioteka
biblioteca central
liburutegi nagusi
biblioteca escolar
eskolako liburutegi
biblioteca infantil
haur(ren) liburutegi
biblioteca pública
herri-liburutegi
bicromia
bikromia
bidón cilíndrico
bidoi zilindriko
bien (calificación)
ongi
bien (sust.)
ondasun
bienal
bi urtean behineko
bienes comunales
herri-ondasunak
bienes culturales
kultura-ondasunak
bienes de servicios
zerbitzu-ondasunak
bienes inmuebles
ondasun higiezinak
bienes muebles
ondasun higigarriak
bienestar
ongizate
bienestar social
gizarte-ongizate
27
GAZTELANIA
EUSKARA
bienio
biurteko
bilateral
alde biko
bilingüe
elebidun
ele biko
bilingüe, en
ele bitan
bilingüismo
elebitasun
bilingüismo aditivo
elebitasun gehigarri
bilingüismo sustractivo
elebitasun kengarri
billete
txartel
bioestadística
bioestatistika
biofísica
biofisika
biología
biologia
biología ambiental
ingurumen-biologia
biología de ecosistemas
ekosistemen biologia
biología fundamental
funtsezko biologia
biología general
biologia orokor
biología médica
medikuntza-biologia
biología molecular
biologia molekular
biología técnica
biologia tekniko
bioquímica
biokimika
bisutería
bisuteria
bítono
bitono
bloque
bloke
multzo
bloque de contenidos
eduki-multzo
bloque encajable para construcción
eraikuntzarako bloke ahokagarri
bloque homogéneo
bloke homogeneo
bloque lógico
bloke logiko
bloque temático
gai-multzo
boca de riego
ur-hartune
boletín
aldizkari
buletin
Boletín Oficial del Estado (BOE)
Estatuko Buletin Ofizial (BOE)
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari (EHAA)
boletín periódico
aldizkako buletin
bolígrafo
boligrafo
bolsa de ayuda para transporte
garraio-laguntza
28
GAZTELANIA
EUSKARA
bollería (especialidad)
opilgintza
bombardino
bonbardino
bonificación
hobari
bordados y encajes
bordatu eta farfailgintza
borrador (boceto)
zirriborro
borrador (de pizarra)
ezabagailu
borrar
ezabatu
borrar lo que no proceda
ezabatu egoki ez dena
botánica
botanika
botiquín
botikategi
botika-ontzi
bricolage, material de
brikolai material
bruto
gordin
bruto mensual
hileko gordin
buceo
urpekaritza
buena fe
fede on
burocracia
burokrazia
butaca modular
moduluzko besaulki
buzón
posta-ontzi
buzoi
cabeza de familia
familiburu
caducar
iraungi
caducidad
iraungipen
caja
kutxa
kaxa
caja de ahorros
aurrezki-kutxa
cajero (persona)
kutxazain
cajero automático
kutxa automatiko
calado artístico (especialidad)
arte-kalatugintza
calcado
kalko-lan
calculadora
kalkulagailu
calcular
kalkulatu
begiz jo
calcular en forma contradictoria
kontrajartze bidez kalkulatu
cálculo
kalkulu
cálculo automático
kalkulu automatiko
cálculo de probabilidades
probabilitate-kalkulu
29
GAZTELANIA
EUSKARA
cálculo mercantil
merkataritza-kalkulu
calderería (especialidad)
galdaragintza
calderería en chapa estructural
egitura-txapako galdaragintza
calefacción
berokuntza
calefacción central
berokuntza zentral
calendario
egutegi
calendario de admisión de alumnos
ikasleak onartzeko egutegi
calendario de firmas
sinaduren egutegi
calendario escolar
eskola-egutegi
calendario laboral
lan-egutegi
calidad
kalitate
calidad de la enseñanza
irakaskuntzaren kalitate
calidad y mejora contínua
kalitatea eta etengabeko hobekuntza
calificación
kalifikazio
calificación conjunta
taldeko kalifikazio
calificación final
azken kalifikazio
calificación general
kalifikazio orokor
calificación global
guztizko kalifikazio
calificación global positiva
guztizko kalifikazio positibo
calificación máxima
gehienezko kalifikazio
calificación media
batez besteko kalifikazio
calificación mínima
gutxienezko kalifikazio
calificación negativa, área con
gainditu gabeko arlo
calificación obtenida
lorturiko kalifikazio
calificar
kalifikatu
calor, frío y aire acondicionado
hotz, bero eta aire girotu
calle
kale
camarero-barman
tabernari-zerbitzari
cambiar
aldatu
trukatu
cambio
aldaketa
truke
cambio de centro
ikastetxe-aldaketa
cambio de domicilio
helbide-aldaketa
cambio de estado
egoera-aldaketa
camino
bide
campeonato
txapelketa
30
GAZTELANIA
EUSKARA
campo de observación
behaketa-eremu
campo profesional
lanbide-arlo
campus
campus
canal
ubide
cancelación (banca)
kitapen
cancelar (banca)
kitatu
canción
kantu
abesti
candidato
hautagai
gai
izangai
kandidatu
cantante
kantari
abeslari
cantante de conjunto coral
abesbatzako kantari
cantante de ópera
opera-kantari
cantería
hargintza
cantidad
kopuru
kantitate
cantidad (importe)
zenbateko
cantidad librada
libratutako zenbateko
cantidad pendiente de pago
ordaintzeko zenbateko
canto
kantu
capacidad (cabida)
edukiera
capacidad (facultad)
gaitasun
capacidad (poder)
ahalmen
capacidad de aprendizaje
ikasteko gaitasun
ikasgaitasun
capacidad de comunicación
komunikatzeko gaitasun
capacidad de gasto
gasturako ahalmen
capacidad de obrar
jarduteko gaitasun
capacidad docente
irakasgaitasun
capacidad jurídica
gaitasun juridiko
capacidad motora
mugimen
capacidad para contratar
kontratazio-gaitasun
capacidades profesionales
lanbide-gaitasunak
capacidades terminales
amaierako gaitasunak
31
GAZTELANIA
EUSKARA
capacitación
trebakuntza
capacitación declamatoria
deklamazio-lanketa
capacitación empresarial
enpresarako trebakuntza
capacitación idiomática
hizkuntza-trebakuntza
capacitación lectora
irakurmen-lanketa
capacitación lingüística
hizkuntza-trebakuntza
capacitación profesional
lanbide-trebakuntza
capacitar
trebatu
capaz
gai
capital (adj.)
nagusi (adj.)
capital (ciudad)
hiriburu
capital (econ.)
kapital
capítulo
kapitulu
carácter
izaera
carácter comprensivo
muinbakar izaera
carácter definitivo
behin betiko izaera
carácter estable
izaera egonkor
carácter excepcional, con
salbuespenez
carácter extraordinario, con
ohiz kanpoko izaeraz
ohiz kanpoko
carácter forzoso, con
nahitanahiez
ezinbestean
carácter general, con
luze-zabalean
carácter provisional
behin-behineko izaera
carácter singular
izaera berezi
carácter terminal
amaierako izaera
característica
ezaugarri
berezitasun
caracterización
karakterizazio
carátula
karatula
azal
cardiología
kardiologia
carencia
gabezia
carga
karga
zama
carga lectiva
irakastorduak
carga y descarga
zama-lanak
32
GAZTELANIA
EUSKARA
cargo
kargu
cargo a, con
kontura, -(r)en
cargo autorizado
baimendutako kargu
cargo de designación
izendapenezko kargu
cargo de director
zuzendari-kargu
cargo directivo
zuzendaritza-kargu
cargo que desempeña
betetzen duen kargu
carnet
agiri
karnet
carnicería (especialidad)
harakintza
carnicería (establecimiento)
harategi
carpeta
karpeta
carpintería (especialidad)
zurgintza
arotzeria
carpintería (lugar)
aroztegi
carpintería artística
arte-zurgintza
carpintería de taller
lantegiko zurgintza
carpintería metálica
metal-arotzeria
carpintería y ebanistería
zurgintza eta ebanisteria
carpintero
zurgin
arotz
carrera
karrera
carrera, de
karrerako
carrocería del automóvil
automobilen karrozeria
carta
karta
carta (misiva)
gutun
eskutitz
carta certificada
gutun ziurtatu
carta de admisión
onarpen-gutun
carta de pago
ordainketa-gutun
carta de referencia
aipamen-gutun
cartabón
kartaboi
cartel
kartel
horma-irudi
carteles (especialidad)
kartelgintza
cartilla de afiliación
afiliazio-txartel
cartilla de la seguridad social
gizarte-segurantzako txartel
33
GAZTELANIA
EUSKARA
casado (c.)
ezkondu (e.)
caseta meteorológica
eguraldi-etxola
casilla
lauki
laukitxo
caso
kasu
caso afirmativo, en
baiezkotan
caso de emergencia
larrialdi kasu
caso excepcional
aparteko kasu
caso ordinario
kasu arrunt
ohiko kasu
caso, en cada
kasuan-kasuan
caso, en su
hala balegokio
cassette
kasete
castellano (idioma)
gaztelania
catalogación
katalogatze
catálogo
katalogo
catálogo de puestos de trabajo
lanpostuen katalogo
catálogo de títulos profesionales
lanbide-tituluen katalogo
catálogo modular integrado
modulu-katalogo integratu
catálogo, fuera de
katalogoz kanpo
cátedra
katedra
catedrático
katedradun
catedrático de bachillerato
batxilergoko katedradun
catedrático de escuela universitaria
unibertsitate-eskolako katedradun
catedrático de instituto
institutuko katedradun
catedrático de universidad
unibertsitateko katedradun
catedrático extraordinario
berariazko katedradun
catedrático interino
bitarteko katedradun
catedrático numerario
katedradun numerario
categoría
maila
kategoria
categoría académica
kategoria akademiko
categoría de familia numerosa
familia ugariaren kategoria
categoría profesional
lan-maila
kategoria profesional
cauce reglamentario
arauzko bide
causa
arrazoi
34
GAZTELANIA
causa
EUSKARA
kausa
zergati
causar alta
alta hartu
alta egin
causar baja
baja hartu
baja egin
cédula
zedula
celador
zelari
celebración
ospakizun
celebrar
ospatu
egin
celeridad
bizkortasun
censo
errolda
central
zentral
nagusi (adj.)
centralita telefónica
telefonogune
centralizar
zentralizatu
centro (ctro.)
zentro (ikgi.)
centro (de enseñanza, colegio)
ikastetxe
centro (de estudios)
ikastegi
centro adscrito
atxikitako zentro
centro asociado
zentro elkartu
Centro Autorizado de Artes Plásticas y Diseño
Arte Plastikoetako eta Diseinuko Ikastetxe Baimendu (APDIB)
Arte Plastiko eta Diseinuko Ikastetxe Baimendu (APDIB)
Centro Autorizado de Cualificación profesional
Hasierako lanbide Prestakuntzako Ikastetxe Baimendu (hlpib)
Centro Autorizado de Danza (CAD)
Dantza Ikastetxe Baimendu (DIB)
Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas
Kirol Irakaskuntzen Ikastetxe Baimendu (KIIB)
Centro Autorizado de Música (CAM)
Musika Ikastetxe Baimendu (MIB)
Centro Autorizado Elemental de Danza (CAEDA)
Oinarrizko Mailako Dantza Ikastetxe Baimendu (ODIB)
Centro Autorizado Elemental de Música (CAEM)
Oinarrizko mailako Musika Ikastetxe Baimendu (OMIB)
Centro Autorizado Profesional de Danza (CAPD)
Dantza Ikastetxe Baimendu Profesional (DIBP)
Centro Autorizado Profesional de Música (CAPM)
Musika Ikastetxe Baimendu Profesional (MIBP)
Centro Autorizado Superior de Danza (CASD)
Goi Mailako Dantza Ikastetxe Baimendu (GDIB)
Centro Autorizado Superior de Musica (CASM)
Goi Mailako Musika Ikastetxe Baimendu (GMIB)
centro cívico
gizarte-etxe
centro colaborador
zentro laguntzaile
35
GAZTELANIA
EUSKARA
centro compartido
elkarbanatutako ikastetxe
centro concertado
itunpeko ikastetxe
centro de acogimiento residencial
harrera-egoitza
Centro de Afianzamiento Idiomático (EGB)
Euskal Girotze Barnetegi (EGB)
centro de aplicación en el extranjero
atzerriko ezarpen-ikastegi
Centro de Apoyo a la Información e Innovación
Berritzegune
centro de artes aplicadas y oficios artísticos
Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko
Zentro
arte aplikatu eta lanbide artistikoen ikastegi
centro de cálculo
datu-lantegi
centro de capacitación agraria
nekazaritza-eskola
centro de capacitación idiomática (de IRALE)
irakastegi
centro de destino
destinoko ikastetxe
centro de documentación
dokumentazio-zentro
Centro de Educación Básica a Distancia (CEBAD)
Urrutiko Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxe (UOHI)
Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA)
Helduen Hezkuntzako Ikastetxe (HHI)
Helduen Hezkuntzako Ikastetxe (HHI)
Centro de Educación e Investigación Didácticocentro de educación infantil y primaria
Ingurumen Ikasbiderako Hezkuntza eta Ikerketa Ikastegia
(IIHII)
haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe
centro de enseñanza
ikastetxe
Centro de Enseñanzas Deportivas (CPED)
Kirol Irakaskuntzen Ikastetxe Publiko (KIIP)
Centro de Enseñanzas Integradas (CEI)
Irakaskuntza Bateratuen Ikastetxe (IBI)
centro de estudios artesanales
eskulangintza-ikastegi
centro de FP
LHko ikastetxe
Centro de Iniciación Profesional (CIP)
Lanbide Hastapeneko Ikastegi (LHIK)
centro de iniciativa social
gizarte-ekimenezko ikastetxe
centro de innovación educativa
hezkuntza-berriztapenerako ikastetxe
centro de investigación y experimentación
ikertze eta saiatze bidezko ikastetxe
Centro de Investigación y Mejora Agraria (CIMA)
Nekazaritza Ikertzeko eta Hobetzeko Ikertokia (NIHI)
centro de matriculación
matrikulazio-ikastetxe
centro de nueva creación
ikastetxe berri
centro de ocio
aisialdiko zentro
centro de origen
etorkizko ikastetxe
centro de prácticas
praktiketako ikastetxe
centro de preescolar
eskolaurreko ikastetxe
centro de procedencia
etorkizko ikastetxe
centro de proceso de datos
datu-lanketarako zentro
36
GAZTELANIA
EUSKARA
centro de proceso de datos
datu-lantegi
centro de profesores
irakasletegi
centro de recursos didácticos
irakas-baliabideetarako etxe
centro de recursos para escuelas rurales
landa-eskolen baliabide-etxe
centro de recursos para escuelas unitarias
eskola unitarioen baliabide-etxe
Centro de Recursos para Invidentes (CRI)
Itsuen Baliabidetegi (IBT)
centro de trabajo
lantoki
centro dependiente del departamento
sailaren menpeko ikastetxe
sailaren menpeko ikastegi
centro directivo
zuzendaritza-zentro
centro docente
ikastetxe
ikastegi
centro en vías de supresión
desagertzera doan ikastetxe
centro escolar
ikastetxe
centro específico
zentro espezifiko
centro extinguido
iraungitako ikastetxe
centro habilitado
ikastetxe onetsi
centro homologado
ikastetxe homologatu
centro incompleto
ikastetxe osatugabe
centro integrado
ikastegi bateratu
centro libre
ikastetxe libre
centro no estatal
ikastetxe ez-estatal
centro no oficial reconocido
ikastetxe ez-ofizial aitortu
centro no solicitado
eskatu gabeko ikastetxe
centro ocupacional
lanerako ikastegi
centro oficial
ikastetxe ofizial
zentro ofizial
centro piloto
ikastetxe pilotu
centro privado
ikastetxe pribatu
Centro Privado de Educación a Distancia (CPED)
Urrutiko Hezkuntzako Ikastetxe Pribatu (UHIP)
Centro Privado de Educación de Personas Adultas
Helduen Hezkuntzako Ikastetxe Pribatu (HHIP)
Centro Privado de Educación Especial (CPEE)
Hezkuntza Bereziko Ikastetxe Pribatu (HBIP)
Centro Privado de Educación Infantil (CPEI)
Haur Hezkuntzako Ikastetxe Pribatu (HIP)
Centro Privado de Educación Infantil y Primaria
Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxe Pribatu (HLHIP)
Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatu
(HLBHIP)
Lehen Hezkuntzako Ikastetxe Pribatu (LHIP)
Centro Privado de Educación Primaria (CPEP)
37
GAZTELANIA
EUSKARA
Centro Privado de Educación Primaria y Secundaria Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatu (LBHIP)
Centro Privado de Educación Secundaria (CPES)
Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatu (BHIP)
centro privado no reconocido
ikastetxe pribatu ez-aitortu
centro propio
bere zentro
centro público (de enseñanza)
herri-ikastetxe (HI)
ikastetxe publiko
Centro Público de Cualificación Profesional Inicial
Hasierako Lanbide Prestakuntzako Ikastetxe Publiko (HLPIP)
centro receptor
harrera-ikastegi
centro reconocido
ikastetxe aitortu
Centro Sup. de Conservac. y Restaurac. de Bienes
Centro Superior de Arte Dramático (CSAD)
Kultura Ondasuna Zaintzeko eta Zaharberritzeko Goi
Ikastetxe (KOZGI)
Goi-mailako Antzezpen Ikastetxea (GAI)
Centro Superior de Diseño (CSD)
Goi-mailako Diseinu Ikastetxe (GMDI)
centro tutelado
babespeko ikastetxe
centro tutelado de investigación
babespeko ikerketa-etxe
cerámica
zeramika
zeramikagintza
cerámica artística
arte-zeramika
cerámica industrial
industri zeramika
cero
huts
zero
cerrajería (especialidad)
sarrailagintza
cerrajería artística
arte-sarrailagintza
cerrajería y forja
sarrailagintza eta forja-lan
cerrar el ejercicio
ekitaldia itxi
certificación (acción)
ziurtapen
certificación (documento)
ziurtagiri
agiri
certificación académica
ikasketen ziurtagiri
certificación de honorarios
zerbitzu-sarien ziurtapen
certificación de servicios prestados
egindako zerbitzuen ziurtapen
certificación expedida
luzatutako ziurtagiri
certificado
ziurtagiri
agiri
certificado acreditativo del silencio
isiltasuna egiaztatzeko ziurtagiri
certificado de aptitud
gaitasun-ziurtagiri
gaitasun-agiri
38
GAZTELANIA
EUSKARA
Certificado de Aptitud de Conocimiento del Euskera
Euskararen Gaitasun Agiri (EGA)
certificado de asistencia
bertaratze-ziurtagiri
certificado de conformidad
adostasun-agiri
certificado de declaración de la renta
errenta-aitorpenaren ziurtagiri
certificado de disponibilidad
erabilgaitasun-ziurtagiri
certificado de distribución
banaketa-ziurtagiri
certificado de empadronamiento
erroldaren ziurtagiri
certificado de escolaridad
eskola-ziurtagiri
certificado de estudios primarios
lehen ikasketen ziurtagiri
Certificado de Euskera Personal Laboral Educación
Hezkuntzako Langileen Euskara Agiri (HLEA)
certificado de habilitación en francés
frantseseko gaitasun-agiri
certificado de nacimiento
jaiotza-agiri
certificado de rendimientos del trabajo
laneko irabazien ziurtagiri
certificado de residencia
bizileku-ziurtagiri
certificado de servicios
zerbitzuen ziurtagiri
certificado médico
osasun-ziurtagiri
certificado médico antituberculoso
tuberkulosiaren kontrako osasun-ziurtagiri
certificado médico ordinario
osasun-ziurtagiri arrunt
certificado oficial
ziurtagiri ofizial
certificar
ziurtatu
certifico
ziurtatzen dut
cesar (a alguien)
utzarazi
kargugabetu
cesar (uno mismo)
utzi
cesar en las funciones
kargua utzi
cese (de alguien)
utzarazte
kargugabetze
cese (de uno mismo)
uzte
cese de acividades
jardunari uzte
cese en el cargo
kargua uzte
cese voluntario
borondatezko uzte
cesión
lagatze
uzte
cesión de titularidad
titulartasuna lagatze
cesión de uso
erabiltzeko lagatze
cestería (especialidad)
saskigintza
39
GAZTELANIA
EUSKARA
ciclo
ziklo
ciclo común
ziklo komun
ciclo de enseñanza
irakaskuntza-ziklo
ciclo de especialidad
espezialitate-ziklo
Ciclo Formativo (CF)
Heziketa Ziklo (HZ)
ciclo formativo
prestakuntza-ziklo
ciclo formativo de FP
LHko heziketa-ziklo
Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM)
Erdi Mailako Heziketa Ziklo (EMHZ)
Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS)
Goi Mailako Heziketa Ziklo (GMHZ)
ciclo inicial
hasiera-ziklo
ciclo medio
erdiko ziklo
ciclo polivalente
ziklo balioanitz
ciclo superior
goiko ziklo
ciego
itsu
ciencia
zientzia
ciencia de la administración
administrazio-zientzia
ciencia de los alimentos
elikagaien zientzia
ciencias auxiliares de la historia
historiaren laguntza-zientziak
ciencias biológicas
biologi zientziak
ciencias de la computación
zenbaketa-zientziak
ciencias de la conducta
portaeraren zientziak
ciencias de la educación
hezkuntza-zientziak
ciencias de la información
informazio-zientziak
ciencias de la naturaleza
natura-zientziak
ciencias de la naturaleza y de la salud
natura- eta osasun-zientziak
ciencias de la tierra y del medio ambiente
lur eta ingurugiro-zientziak
ciencias económicas y empresariales
ekonomi eta enpresa-zientziak
ciencias empresariales
enpresa-zientziak
ciencias exactas
zientzia zehatzak
ciencias experimentales
saiakuntza-zientziak
ciencias físicas
zientzia fisikoak
ciencias fisiológicas
fisiologi zientziak
ciencias geológicas
geologi zientziak
ciencias humanas
giza zientziak
ciencias morfológicas
morfologi zientziak
ciencias naturales
natura-zientziak
ciencias políticas
politika-zientziak
40
GAZTELANIA
EUSKARA
ciencias políticas y sociología
soziologia eta politika-zientziak
ciencias psicológicas
psikologi zientziak
ciencias sociales
gizarte-zientziak
cierre
ixte
itxiera
cierre del ejercicio
ekitaldia ixte
ekitaldiaren itxiera
cierre del ejercicio económico
ekonomi ekitaldia ixte
cierto
egiazko
benetako
cifra
zifra
cifra estimativa
zifra balioetsi
cimiento
zimendu
cincelado
zizelketa
cine
zinema
cine club
zine-klub
cinemática
zinematika
cinemática de máquinas
makinen zinematika
cinematografía
zinemagintza
cinta de máquina de escribir
idazmakina-zinta
cinta magnetofónica
magnetofono-zinta
circuito
zirkuitu
circuito de documentos
dokumentuen zirkuitu
circulación
zirkulazio
circular (sust.)
zirkular
círculo
zirkulu
circunscripción
bilgune
barruti
circunscripción escolar
eskola-bilgune
circunstancia
egoera
zirkunstantzia
circunstancia sobrevenida
gerora agertutako gorabehera
cirugía
kirurgia
cirugía maxilofacial
masail-aurpegietako kirurgia
cirugía oral
ahoko kirurgia
cita (encuentro)
zita
cita (mención)
aipamen
41
GAZTELANIA
EUSKARA
citación
zitazio
citar (llamar)
deitu
citar (mencionar)
aipatu
citología
zitologia
citología animal
animali zitologia
citología vegetal
landare-zitologia
ciudad
hiri
ciudadano extranjero no comunitario
Europako erkidegokoa ez den atzerriko herritar
civismo
gizabide
clarinete
klarinete
clase
klase
clase (aula)
ikasgela
clase (tipo)
mota
clase particular
klase partikular
clase pasiva
klase pasibo
clase práctica
klase praktiko
clase teórica
klase teoriko
clase, dar
klasea eman
eskola eman
clasificación
sailkapen
clasificación académica
sailkapen akademiko
clasificación condicionada
sailkapen baldintzatu
clasificación definitiva
behin betiko sailkapen
Clasificación Internacional Normalizada de la
Irakaskuntzaren Sailkapen Normalizatu Internazional (ISNI)
clasificación provisional
behin-behineko sailkapen
clasificar
sailkatu
claustro
klaustro
claustro de profesores
irakasleen klaustro
cláusula
baldintza
klausula
cláusula administrativa general
administrazio-baldintza orokor
cláusula administrativa particular
administrazio-baldintza partikular
cláusula estipulada
ezarritako baldintza
clausura
itxiera
clave
klabe
gako
42
GAZTELANIA
EUSKARA
clave
giltzarri
clavicémbalo
klabizenbalo
cliché
klixe
cliente
bezero
clientela
bezeria
climatización
girotze
clínica
klinika
cobertura de vacante
lanpostu hutsa betetze
cobrar
kobratu
cobro
kobrantza
cocina (especialidad)
sukaldaritza
cocina (lugar)
sukalde
cocina y pastelería
sukaldaritza eta gozogintza
cocinero
sukaldari
coche de alquiler
auto alokatu
coche particular
auto partikular
codificación
kodetze
codificar
kodetu
código
kode
código con tres posiciones
hiru guneko kode
código de asignatura
irakasgai-kode
código de control
kontrol-kode
código de convocatoria
deialdi-kode
código de cuerpo
kidego-kode
código de identificación
identifikazio-kode
código de municipio
udalerri-kode
código del euskaltegi
euskaltegiaren kode
código del turno
txanda-ikur
código nómina
nomina-kode
código postal (c.p.)
posta-kode (p.k.)
codirector
zuzendarikide
coeducación
hezkidetza
coeficiente
koefiziente
coeficiente corrector
koefiziente zuzentzaile
coeficiente de adjudicación
adjudikazio-koefiziente
coeficiente dedicación
dedikazio-koefiziente
coexistencia
izankidetasun
43
GAZTELANIA
EUSKARA
coexistir
aldi berean izan
cohecho
funtzionario-eroskeria
coincidencia
kointzidentzia
bateratasun
coincidir
bat etorri
kointziditu
colaboración
lankidetza
elkarlan
laguntza
colaboración, en
elkarlanean
colaborar
lagundu
elkarlanean aritu
colchoneta
koltxoneta
colección
bilduma
kolekzio
colección de diapositivas
diapositiba-bilduma
colección de preparaciones microscópicas
gertakin mikroskopikoen bilduma
colección de transparencias
gardenki-bilduma
colectivo (adj.)
taldeko
taldekolektibo
colectivo (sust.)
talde
kolektibo
colectivo de profesores
irakasle-talde
irakasle-jende
colegiado
elkargokide
colegiarse
elkargoko kide egin
colegio (asociación)
elkargo
colegio (centro de enseñanza) (co.)
ikastetxe (ikxe.)
colegio (centro de enseñanza)
eskola
Colegio de Educación Especial (CEE)
Hezkuntza Bereziko Ikastetxe (HBI)
Colegio de Educación Primaria (CEP)
Lehen Hezkuntzako Ikastetxe (LHI)
colegio mayor
ikastetxe nagusi
ikasle-egoitza nagusi
colegio menor
ikastetxe txiki
ikasle-egoitza txiki
colegio nacional
ikastetxe nazional
44
GAZTELANIA
EUSKARA
Colegio Público (CP)
Herri Ikastetxe (HI)
colegio residencial
egoitza-ikastegi
colegio universitario
unibertsitate-ikastegi
unibertsitateko ikasle-egoitza
colgar
eseki
colindante
mugakide
columna
zutabe
comarca
eskualde
comarca de formación profesional
lanbide heziketako eskualde
comarcal
eskualdeko
eskualde-
combustible
erregai
comedor
jantoki
comedor escolar
eskola-jantoki
comentario
iruzkin
comercial
merkataritzakomertzial
merkataritzako
comercialización
merkaturatze
merkataritza
comercio
merkataritza
comercio exterior
kanpo-merkataritza
comercio interior
barne-merkataritza
comercio internacional
nazioarteko merkataritza
comercio y marketing
merkataritza eta marketin
comida (alimento)
janari
comida (del mediodía)
bazkari
comida (hora de la)
otordu
jatordu
comienzo
hasiera
comisión
batzorde
comisión asesora
aholku-batzorde
comisión calificadora
kalifikazio-batzorde
comisión central de contratación
kontratazio-batzorde nagusi
comisión de asuntos económicos
ekonomi arazoetarako batzorde
comisión de criterios
irizpide-batzorde
Comisión de Didáctica (DIDABA)
Didaktika Batzorde (DIDABA)
45
GAZTELANIA
EUSKARA
comisión de escolarización
eskolatze-batzorde
comisión de euskera
euskara-batzorde
comisión de evaluación
ebaluazio-batzorde
comisión de examenes
azterketa-batzorde
comisión de gobierno
gobernu-batzorde
comisión de informática
informatika-batzorde
comisión de investigación
ikerketa-batzorde
comisión de planificación
plangintza-batzorde
Comisión de Resolución y Seguimiento (EJABA)
Ebazpen eta Jarraipen Batzorde (EJABA)
comisión de seguimiento
jarraipen-batzorde
comisión de servicios
zerbitzu-eginkizunak
comisión delegada
batzorde delegatu
comisión dictaminadora
irizpen-batzorde
comisión económica
ekonomi batzorde
comisión específica
berariazko batzorde
comisión evaluadora
ebaluazio-batzorde
comisión examinadora
azterketa-batzorde
comisión mixta
batzorde misto
comisión oficial
batzorde ofizial
Comisión Oficial de Exámenes (ABO)
Azterketa Batzorde Ofizial (ABO)
Comisión Organizadora (ANTOBA)
Antolamendu Batzorde (ANTOBA)
comisión paritaria
batzorde parekide
comisión permanente
batzorde iraunkor
comisión receptora
harrera-batzorde
comisión técnica
batzorde tekniko
Comisión Técnica de Planificación (CTP)
Plangintza Batzorde Tekniko (PBT)
comité
batzorde
comité de empresa
enpresa-batzorde
comité técnico de formación profesional
lanbide-heziketako batzorde tekniko
compañía de seguros
aseguru-etxe
comparación
konparazio
alderatze
erkatze
comparar
konparatu
alderatu
erkatu
comparecencia
agerraldi
46
GAZTELANIA
comparecer
EUSKARA
agertu
azaldu
aurkeztu
comparecer en un procedimiento
prozeduran agertu
compartido
erdibanako
elkarbanatu
compartir
elkarbanatu
erdibanatu
compás
konpas
compatibilidad
bateragarritasun
compatible
bateragarri
compensación
konpentsazio
compensación de anticipos
aurrerakinen konpentsazio
compensador
berdintzaile
compensatorio
osabidezko
competencia (capacidad)
gaitasun
competencia (poder)
eskumen
aginte-ahalmen
aginpide
competencia idiomática
hizkuntza-gaitasun
competencia lingüística
hizkuntza-gaitasun
competencia profesional
lanbide-gaitasun
gaitasun profesional
competente (capaz)
gai
competente (con poder)
eskudun
aginpidedun
competición
lehiaketa
lehia
complejo
konplexu
complejo educativo
hezkuntza-esparru
complemento
osagarri
complemento de convenio
hitzarmen-osagarri
complemento de destino
destino-osagarri
complemento específico
berariazko osagarri
complemento familiar
famili osagarri
complemento periódico
aldizkako osagarri
complemento por cargo
kargu-osagarri
47
GAZTELANIA
EUSKARA
completar
osatu
componente
osagai
componente (miembro)
kide
componente de tribunal
epaimahaikide
componentes asociados
lotura duten osagaiak
componer
osatu
konposatu
comportamiento
portaera
jokaera
composición
osaera
konposizio
composición escrita
idazlan
compra
erosketa
comprador
erosle
comprar
erosi
compraventa
salerosketa
compra-venta
salerosketa
comprensión
ulermen
comprensión escrita
idatziaren ulermen
comprensión lectora
irakurriaren ulermen
irakurrizko ulermen
irakurmen
comprensión oral
ahozkoaren ulermen
entzunezko ulermen
comprensividad
muinbakartasun
comprensivo (común)
muinbakar
comprobación
egiaztapen
comprobación de replanteo
birplanteaketa-egiaztapen
comprobante
egiaztagiri
comprobante de pagos
ordainketen egiaztagiri
comprobar
egiaztatu
frogatu
comprometerse
hitza eman
compromiso
konpromiso
compromiso de estabilidad
egonkortasun-konpromiso
compulsar
konpultsatu
compulsión sobre las personas
pertsonak derrigortze
48
GAZTELANIA
computar
EUSKARA
konputatu
zenbatu
cómputo
konputu
zenbaketa
cómputo del plazo
epea zenbatze
común
komun
arrunt
comunicación
jakinarazpen
komunikazio
comunicación interna
barne-jakinarazpen
barne-komunikazio
comunicación y representación
komunikazio eta adierazpen
comunicaciones informáticas
informatikazko komunikazioak
comunicaciones por radio
irrati-komunikabideak
comunicado
jakinarazpen
komunikatu
comunicar
jakinarazi
berri eman
aditzera eman
komunikatu
comunidad
elkarte
komunitate
Comunidad Autónoma Vasca (CAV)
Euskal Autonomia Erkidego (EAE)
comunidad de aprendizaje
ikas-komunitate
comunidad de aprendizaje dialógico
ikasketa dialogikoaren komunitate
elkarrizketan oinarritutako ikas-komunitate
comunidad educativa
eskola-elkarte
comunidad escolar
eskola-elkarte
comunidad rural
landa-elkarte
con efectos inmediatos
berehalako eraginekin
con o sin pluses
gehigarriz ala gabe
conceder
eman
emakidatu
concejal
zinegotzi
concentración
kontzentrazio
concepción constructivista
ikuskera konstruktibista
concepto
kontzeptu
49
GAZTELANIA
concepto de, en
EUSKARA
gisa
kontzeptupean, -(r)en
concepto presupuestario
aurrekontuko kontzeptu
concepto resumido
kontzeptu laburtu
concernir
egoki(tu) (forma sintetikoan)
concertar
itundu
concesión
emate
emakida
kontzesio
concesión de licencia
lizentzi emate
concienciación
kontzientzi hartze
kontzientziarazte
zerbaitez jabetze
concierto (acuerdo)
itun
concierto educativo
hezkuntza-itun
concierto parcial
partezko itun
concierto pleno
itun oso
conciliación
adiskidetze
conciliación bancaria
banku-berdinkatze
conciliación de saldos
saldo-berdinkatze
conclusión
ondorio
concordar
bat etorri
concreción
zehaztapen
concurrencia competitiva
norgehiagoka
concurrencia de sanciones
zehapenak pilatze
concurrente
aldi bereko
concursante
lehiaketari
concursar
lehiatu
concursillo
lehiaketatxo
concurso
lehiaketa
concurso de méritos
merezimendu-lehiaketa
concurso de traslados
lekualdatze-lehiaketa
concurso literario
literatura-lehiaketa
concurso oposición
oposizio-lehiaketa
concurso restringido
lehiaketa mugatu
condición (estado)
egoera
condición (naturaleza)
izaera
50
GAZTELANIA
EUSKARA
condición (requisito)
baldintza
condición de contratado
kontratatu-izaera
condición de interino
bitarteko-izaera
condición de miembro del tribunal
mahaikide-izaera
condicion de suprimido
kenduaren izaera
condición hipotética
baldintza hipotetiko
condición legal
lege-baldintza
condición satisfactoria
gogobeteko baldintza
condicional por consorte
ezkontideak baldintzatu
condicionalmente
baldintzapean
condicionamiento
baldintza
condicionar
baldintzatu
condiciones administrativas
administrazio-baldintzak
condiciones económicas
ekonomi baldintzak
condiciones físicas
baldintza fisikoak
condiciones higiénico-sanitarias
higiene eta osasun-baldintzak
conducción de líneas
linea-eroanbideak
conducciones lineales sin presión
presiorik gabeko eroanbide linealak
conducir
gidatu
eraman
conducta
portaera
jokabide
conducta motriz
mugimenezko jokabide
conducta punible
jokabide zigorgarri
conductor
gidari
txofer
conductor (fis.)
eroale
conectar
konektatu
lotu
conexión
konexio
lotura
confección
jantzigintza
confección a medida de señora
emakume-jantziak neurrira
confección industrial
jantzigintza industrial
confección industrial de prendas exteriores
kanpoko jantzigintza industrial
confección industrial de prendas interiores
barruko jantzigintza industrial
confeccionar
egin
51
GAZTELANIA
EUSKARA
confeccionar
osatu
conferencia (disertación)
hitzaldi
conferencia (reunión)
batzar
biltzar
confesión
aitorpen
confidencial
isilpeko
confirmación
berrespen
confirmar
berretsi
confitería
gozogintza
conflicto
gatazka
conflicto de atribución
eskumenen gaineko auzi
confluencia
baterabiltze
confluir
baterabildu
conformación temática
gai-eraketa
conformar (banca)
adostu
conformar (formar)
eratu
conforme
ados
konforme
conforme a
araberako
arabera
conforme a derecho
zuzenbidearen arabera(ko)
conforme a lo dispuesto
xedatutakoaren arabera
conformidad
adostasun
conformidad con, de
arabera, -(r)en
congelar (una cantidad)
bere horretan mantendu (kopuru bat)
izoztu (kopuru bat)
congreso
biltzar
conjuntamente
batera
elkarrekin
conjunto
multzo
sorta
conocer
ezagutu
conocer de un recurso
errekurtsoa ebazteko ardura izan
conocimiento
ezaguera
ezagutza
ezagupen
conocimiento científico
ezaguera zientifiko
52
GAZTELANIA
EUSKARA
conocimiento de idiomas
hizkuntzen ezaguera
conocimiento del interesado, para
interesatuak jakin dezan
conocimiento del medio natural, social y cultural
natur, gizarte eta kultura-ingurunearen ezaguera
conocimiento y efectos, para su
jakinaren gainean egon zaitezen eta dagozkion eraginetarako
conocimiento, para su
jakinaren gainean egon zaitezen
consanguinidad
odol-ahaidetasun
consecuencia
ondorio
ondoren (iz.)
consejería
sail
kontseilaritza
consejero
sailburu
kontseilari
consejero de educación
hezkuntza-sailburu
consejo
aholku
consejo (junta)
batzorde
kontseilu
Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales
Musika Irakaskuntzen Aholku Batzorde
consejo de dirección
zuzendaritza-batzorde
consejo de inspección
ikuskaritza-kontseilu
consejo escolar
eskola-kontseilu
consejo escolar de circunscripción
bilguneko eskola-kontseilu
Consejo Escolar de Euskadi
Euskadiko Eskola Kontseilu
consejo escolar municipal
udaleko eskola-kontseilu
consejo social
gizarte-kontseilu
Consejo Social de la Universidad
Unibertsitateko Gizarte Kontseilu
consejo territorial
lurralde-kontseilu
Consejo Vasco de Formación Profesional (CVFP)
Lanbide Heziketako Euskal Kontseilu (LHEK)
consentimiento
onespen
conserje
atezain
etxezain
conserjería
atezaintza
etxezaintza
conservación
kontserbazio
zaintze
conservación de la naturaleza
natura zaintze
conservación de masas forestales
basozaintza
conservación del medio natural
natura-ingurunea zaintze
53
GAZTELANIA
EUSKARA
conservación y mejora
zaindu eta hobetze
conservación y restauración
kontserbazio eta berriztapen
conservación y restauración del documento gráfico
dokumentu grafikoak mantendu eta zaharberritze
conservador
mantentzaile
conservatorio (cons.)
kontserbatorio (konts.)
conservatorio
Musika Eskola (ME)
Conservatorio de Danza (CD)
Dantza Kontserbatorio (DK)
Conservatorio de Música (CM)
Musika Kontserbatorio (MK)
Conservatorio Elemental de Danza (CED)
Oinarrizko Mailako Dantza Kontserbatorio (ODK)
Conservatorio Elemental de Música (CEM)
Oinarrizko Mailako Musika Kontserbatorio (OMK)
conservatorio oficial de música
musika-kontserbatorio ofizial
Conservatorio Profesional de Danza (CPD)
Dantza Kontserbatorio Profesionala (DKP)
conservatorio profesional de música
musika-kontserbatorio profesional
Conservatorio Profesional de Música (CPM)
Musika Kontserbatorio Profesional (MKP)
Conservatorio Superior de Danza (CSD)
Goi Mailako Dantza Kontserbatorio (GDK)
conservatorio superior de música
musika-kontserbatorio nagusi
Conservatorio Superior de Música (CSM)
Goi Mailako Musika Kontserbatorio (GMK)
conservería de pescado
arrain-kontserbaginttza
conservería vegetal
barazki-kontserbagintza
consideración, tomar en
kontuan hartu
aintzat hartu
considerando
kontuan hartuz
considerar
hartu, -tzat
kontsideratu
considerar (tener en cuenta)
kontuan hartu
aintzat hartu
consignar
idatzi
kontsignatu
consignatario
kontsignatari
consistir
etzan (forma sintetikoan)
consolidar
sendotu
irmotu
finkatu
consolidar el grado
maila finkatu
consorcio
partzuergo
consorte
ezkontide
constancia
konstantzia
54
GAZTELANIA
EUSKARA
constancia documental
dokumentu-oinarri
constar
agertu
jasota geratu
constar, hacer
agertarazi
jasota gerarazi
conste a los efectos oportunos, para que
dagozkion eraginetarako jasota gera dadin
conste, para que así
hala ager dadin
hala jasota gera dadin
constitución (formación)
eraketa
osatze
constitución (ley fundamental)
konstituzio
constitución de un órgano
organoa eratze
constituir
eratu
construcción
eraikuntza
construcción de edificios
edifizio-eraikuntza
construcción de maquinaria
makinagintza
construcción de marionetas
txotxongilogintza
construcción industrial de madera
industri mailako zurgintza
construcción naval
ontzigintza
itsasontzigintza
construcción y obras
eraikuntza eta obrak
construcciones industriales
eraikuntza industrialak
construcciones metálicas
metal-eraikuntzak
constructo
konstrukto
construir
eraiki
consulta
kontsulta
consultar
kontsultatu
consultor
kontsultore
aholkulari
consumir
kontsumitu
consumo
kontsumo
contabilidad
kontabilitate
contabilidad aplicada
kontabilitate aplikatu
contabilidad de la empresa
enpresaren kontabilitate
contabilidad general
kontabilitate orokor
contabilidad patrimonial
ondare-kontabilitate
contabilización
kontabilizazio
55
GAZTELANIA
EUSKARA
contabilizar
kontabilizatu
contable
kontulari
contado, al
eskura
contador
kontagailu
contar
kontatu
zenbatu
contemplar
begietsi
agertu
contencioso
auzi
contencioso-administrativo, proceso
administrazioarekiko auzi
contener
eduki
contenido
eduki
contenido actitudinal
jarrerazko eduki
contenido conceptual
kontzeptuzko eduki
eduki kontzeptual
contenido económico, con
diru-edukia duen
contenido procedimental
prozedurazko eduki
contenidos de aprendizaje
ikas-eduki
contexto
testuinguru
contingencia
kontingentzia
contingencia común
kontingentzia komun
continuación
jarraipen
continuación, a
ondoren (adb.)
jarraian
continuar
jarraitu
segitu
continuidad
jarraikotasun
jarraipen
continuo
jarraitu
jarraiko
etengabe(ko)
contra la presente resolución
ebazpen honen kontra
contra reembolso, pago
jasotakoan ordaintzeko
jaso ondoko ordainketa
contrabajo
kontrabaxu
contractual
kontratuzko
contraejemplo
aurkako adibide
56
GAZTELANIA
EUSKARA
contraer un compromiso
konpromisoa hartu
contrafagot
kontrafagot
contraprestación
ordain
contrapunto
kontrapuntu
contrastar
kontrastatu
contrata
kontrata
contratación
kontratazio
contratación de obras
obra-kontratazio
contratación directa
kontratazio zuzen
contratación externa
kanpo-kontratazio
contratado
kontratatu
contratado administrativo
administrazio-kontratatu
contratado laboral
lan-legepeko kontratatu
contratante
kontratatzaile
contratar
kontratatu
contratista
kontratista
contrato
kontratu
contrato a tiempo parcial
jardun-zatizko kontratu
contrato administrativo
administrazio-kontratu
contrato administrativo transitorio
administrazio-kontratu iragankor
contrato de aprendizaje
ikasteko kontratu
contrato de duración determinada
iraupen mugatuko kontratu
contrato de fomento del empleo
enplegua sustatzeko kontratu
contrato de interinidad
bitarteko kontratu
contrato de nueva actividad
jarduera berriko kontratu
contrato de obras
obra-kontratu
contrato de prestación de servicios
zerbitzugintza-kontratu
contrato de servicios
zerbitzu-kontratu
contrato de trabajo
lan-kontratu
contrato definitivo
behin betiko kontratu
contrato en prácticas
praktiketarako kontratu
contrato eventual
aldi baterako kontratu
contrato eventual por circunstancias de la
ekoizpen-beharretarako aldi baterako kontratu
contrato fijo discontínuo
aldizkako kontratu mugagabe
contrato formativo
prestakuntzarako kontratu
contrato indefinido
kontratu mugagabe
57
GAZTELANIA
EUSKARA
contrato laboral
lan-legepeko kontratu
contrato laboral eventual
lan-legepeko aldi baterako kontratu
contrato laboral fijo
lan-legepeko kontratu finko
contrato laboral indefinido
lan-legepeko kontratu mugagabe
contrato laboral transitorio
lan-legepeko kontratu iragankor
contrato ordinario
ohiko kontratu
contrato para la formación
heziketarako kontratu
contrato particular
kontratu partikular
contrato por obra o servicio
obra edo zerbitzuko kontratu
contrato temporal
aldi baterako kontratu
contribución
ekarpen
contribución (impuesto)
zerga
kontribuzio
contribución económica
ekarpen ekonomiko
contribución rústica
landa-kontribuzio
contribución urbana
hiri-kontribuzio
control
kontrol
control de calidad
kalitate-kontrol
control de gestión
kudeaketa-kontrol
control de procesos
prozesuen kontrol
control de procesos químicos
prozesu kimikoen kontrol
control de sistemas y procesos
sistema eta prozesuen kontrol
control fitosanitario
kontrol fitosanitario
control individualizado
banakako kontrol
control numérico
zenbakizko kontrol
controlador de vuelos
aire-kontrolatzaile
convalidación
baliozkotze
konbalidazio
convalidación de actos
egintzak baliozkotze
convalidar
baliozkotu
konbalidatu
conveniencia
komenentzia
convenio
hitzarmen
convenio colectivo
hitzarmen kolektibo
convenio de colaboración
lankidetza-hitzarmen
convenio de cooperación formativa
prestakuntzarako lankidetza-hitzarmen
convenio marco de colaboración
lankidetzarako hitzarmen-marko
58
GAZTELANIA
EUSKARA
convenir (concertar)
hitzartu
convenir (interesar)
komeni
convenir (ponerse de acuerdo)
bat etorri
elkar hartu
conversación
elkarrizketa
solas
conversión de actos viciados
egintza akastunen bihurketa
convertir
bihurtu
convivencia
elkarbizitza
convocar
deitu
dei egin
convocatoria
deialdi
azterketaldi
convocatoria de ayudas
laguntza-deialdi
convocatoria de matrícula
matrikula-deialdi
convocatoria de plazas
lanpostu-deialdi
convocatoria extraordinaria
aparteko deialdi
convocatoria libre
deialdi ireki
convocatoria pública
jendaurreko deialdi
convocatoria restringida
deialdi itxi
cónyuge
ezkontide
cooperación
lankidetza
laguntza
cooperación al desarrollo
garapenerako laguntza
cooperar
lagundu
lankidetzan aritu
cooperativa
kooperatiba
coordinación
koordinazio
coordinación visomanual
begi-eskuen koordinazio
coordinación visomotriz
begien eta mugimenaren koordinazio
coordinador
koordinatzaile
coordinador de área
arloaren koordinatzaile
coordinador de ciclo
zikloko koordinatzaile
coordinador de euskera
euskara-koordinatzaile
coordinador de nivel
mailako koordinatzaile
copia
kopia
copia (acción)
kopiaketa
59
GAZTELANIA
EUSKARA
copiar
kopiatu
coreografía
koreografia
corporación de derecho público
zuzenbide publikoko korporazio
corporación municipal
udalbatza
corporal
gorputz-
corrección (acción)
zuzenketa
corrección (cualidad)
zuzentasun
corrección de errores
hutsen zuzenketa
corrección de pruebas
proba-zuzenketa
corrección de textos
testu-zuzenketa
testuen orrazketa
corrección gramatical
gramatikazko zuzentasun
correctamente
zuzen
correcto
zuzen
corrector
zuzentzaile
corregir
zuzendu
correlación
korrelazio
correlativo
korrelatibo
correo
posta
correo certificado
posta ziurtatu
correo urgente
presazko posta
correquisito
aldi bereko baldintza
correspondencia
korrespondentzia
gutuneria
correspondencia postal
postazko korrespondentzia
posta-truke
corresponder
egoki(tu) (forma sintetikoan)
correspondiente
dagokion
kasuan kasuko
corriente eléctrica
argindar
korronte elektriko
corrientes, de los
hil honen
corte del cabello
ilea mozte
corte y confección
ebaketa eta jantzigintza
cosmetología
kosmetologia
costa
itsasalde
kostalde
60
GAZTELANIA
EUSKARA
coste
kostu
coste patronal a la seguridad social
gizarte-segurantzarako enpresaren kostu
coste relativo de elaboración
prestaera-kostu erlatibo
coste relativo de redacción
idazketa-kostu erlatibo
coste unitario de composición
konposizio-kostu unitario
coste variable
kostu aldakor
costear
ordaindu
costo
kostu
costo anual
urteko kostu
costo de producción
produkzio-kostu
costo mecánico
kostu mekaniko
costo mecánico ponderado
kostu mekaniko ponderatu
costo por alumno
ikasleko kostu
costo real
benetako kostu
costo total
kostu oso
cotejar
alderatu
cotización
kotizazio
cotización a la seguridad social
gizarte-segurantzarako kotizazio
cotizar
kotizatu
creación
sorkuntza
crear
sortu
crecimiento
hazkunde
crecimiento y planificación
hazkundea eta plangintza
credencial de becario
bekadun-agiri
crédito
mailegu
crédito capitalizable
metatzeko puntu
crédito de estudios
ikas-kreditu
cristalografía
kristalografia
criterio
irizpide
criterio de evaluación
ebaluazio-irizpide
criterios de admisión
onartzeko irizpideak
criterios de realización
burutzapen-irizpideak
criterios de selección de centros
ikastetxeak aukeratzeko irizpideak
crítica literaria
literatura-kritika
cuaderno
koaderno
cuaderno de notas
ohar-koaderno
cuadro
koadro
61
GAZTELANIA
EUSKARA
cuadro
lauki
cuadro horario
ordutegi
cualificación
prestakuntza
cualificación profesional
lanbide-prestakuntza
cualitativo
kualitatibo
cuantía
zenbateko
cuantitativo
kuantitatibo
cuatricromía
koatrikromia
cuatrienio
lau-urteko
cubeta de ondas
uhin-upeltxo
cubierta
estalki
estaldura
cubierta de libro
liburu-azal
cubrimiento de edificios
etxe-estalketa
cubrir
estali
bete
cubrir plaza
lanpostua bete
cuenta (cta.)
kontu (ktua.)
cuenta autorizada de gastos
gastuen kontu baimendu
cuenta autorizada de ingresos
sarreren kontu baimendu
cuenta bancaria
banku-kontu
cuenta central
kontu nagusi
cuenta corriente (c/c)
kontu korronte (k/k)
cuenta financiera
finantza-kontu
cuenta, teniendo en
kontuan izanik
cuerda pulsada
hari pultsatu
cuero
larru
cueros artísticos
apaingarrizko larruak
cuerpo
gorputz
cuerpo (conjunto de empleados)
kidego
cuerpo al que pertenece
zein kidegotako
cuerpo de catedráticos
katedradunen kidego
cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas musika eta arte eszenikoko katedradunen kidego
cuerpo de maestros
maisu-maistren kidego
cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y
arte plastiko eta diseinu-tailerreko maisu-maistren kidego
cuerpo de maestros rurales
landa maisu-maistren kidego
62
GAZTELANIA
EUSKARA
cuerpo de profesores agregados de bachillerato
batxilergoko irakasle agregatuen kidego
cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño
arte plastiko eta diseinuko irakasleen kidego
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
bigarren hezkuntzako irakasleen kidego
cuerpo de profesores de escuelas oficiales de
hizkuntza-eskola ofizialetako irakasleen kidego
cuerpo de profesores de música y artes escénicas
musika eta arte eszenikoko irakasleen kidego
cuerpo de profesores de universidad
unibertsitateko irakasleen kidego
cuerpo de profesores especiales de esc. de maest.
industri maisutza-eskoletako irakasle berezien kidego
cuerpo de profesores técnicos de formación
lanbide-heziketako irakasle teknikoen kidego
cuerpo docente
irakasleen kidego
cuerpo geométrico
gorputz geometriko
cuerpo o escala
kidego edo eskala
cuestión
arazo
auzi
gai
kontu
cuestionario
galdekizun
galde-sorta
cuidado de animales
animalien zaintza
cuidador
zaintzaile
jagole
cuidados auxiliares de enfermería
erizaintzaren laguntza
cuidar
zaindu
jagon
culpa
erru
kulpa
culpable
errudun
cultivo (acción)
laborantza
hazkuntza
cultivo (producto)
labore
haztegi
cultivo acuícola
uretako hazkuntza
cultivo de peces
arrain-hazkuntza
cultivos acuícolas
akuikultura-haztegiak
cultivos frutícolas
fruta-haztegiak
cultivos hortícolas
baratze-haztegiak
cultivos marinos
itsas haztegiak
63
GAZTELANIA
EUSKARA
cultivos marinos artificiales
itsas haztegi artifizialak
cultivos marítimos tradicionales
ohiko itsas haztegiak
cultura
kultura
cultura clásica
kultura klasiko
cumplimentar
bete
cumplimentar a máquina
makinaz bete
cumplimentar por triplicado
hirukoiztuz bete
cumplimiento de lo dispuesto, en
xedatua betez
cumplir
bete
cuota
kuota
cuota de abono
abonu-kuota
cuota obrera
langile-kuota
cuota patronal
enpresa-kuota
cupo
kupo
curriculum
curriculum
ikasketa-plan
curriculum con adaptaciones
curriculum egokitu
curriculum diferenciado
curriculum berezitu
curriculum especial
curriculum berezi
curriculum específico
berariazko curriculum
curriculum oculto
izkutuko curriculum
curriculum ordinario
curriculum arrunt
curriculum prescriptivo
aginduzko curriculum
cursar
bidali
igorri
bideratu
cursar estudios
ikasketak egin
cursillista
ikasketari
cursillo
ikastaro
cursillo de ejecución ajena a la Viceconsejería de
Hezkuntza Sailburuordetzaz kanpoko ikastaro
curso
maila
kurtso
curso (académico o escolar)
ikasturte
curso (cursillo)
ikastaro
curso anterior
aurreko ikasturte
curso completo
ikasturte oso
64
GAZTELANIA
EUSKARA
curso de acceso
sarbide-ikastaro
curso de acceso a la universidad
unibertsitatean sartzeko ikastaro
curso de actualización
eguneratze-ikastaro
curso de adaptación
egokitze-ikastaro
curso de doctorado
doktorego-ikastaro
curso de especialización
espezializazio-ikastaro
curso de especialización en lengua extranjera
atzerriko hizkuntzan espezializatzeko ikastaro
curso de euskaldunización
euskalduntze-ikastaro
curso de extensión universitaria
unibertsitate-hedapenerako ikastaro
curso de formación básica
oinarrizko prestakuntza-ikastaro
curso de perfeccionamiento
hobekuntza-ikastaro
curso de profundización
sakontze-ikastaro
curso intensivo
ikastaro trinko
curso monográfico
ikastaro monografiko
curso ordinario
ikastaro arrunt
curso puente
egokitze-ikastaro
curso sin validez administrativa oficial
balio akademiko ofizialik gabeko ikastaro
curso,en
aribidean
aribideko
curtido
larru-zurraketa
chapa y pintura
txapa eta pintura
chapa y pintura de vehículos
ibilgailuen txapa eta pintura
chapista del automóvil
automobilen txapa-konpontzaile
charcutería
urdaitegi
cheque
txeke
chistu
txistu
damasquinado
damaskinatu
damasquinador
damaskinari
danza clásica
dantza klasiko
daños a terceros
besteri eragindako kalteak
daños y perjuicios
kalte-galerak
datar
datatu
dato
datu
ezaugarri
datos académicos
datu akademikoak
datos administrativos
administrazio-datuak
datos bancarios
bankuaren datuak
65
GAZTELANIA
EUSKARA
datos correspondientes al año académico
ikasturteari dagozkion datuak
datos de destino
destinoaren datuak
datos de identificación
identifikazio-datuak
datos de pago
ordainketa-datuak
datos del centro
ikastetxearen datuak
datos del consorte
ezkontidearen datuak
datos del tercero
hirugarrenaren datuak
datos docentes
irakasdatuak
datos económicos
datu ekonomikoak
datos generales
datu orokorrak
datos iniciales
hasierako datuak
datos personales
nortasun ezaugarriak
datu pertsonalak
datos profesionales
lanbide-datuak
datos técnicos
datu teknikoak
de oficio
administrazioaren kabuz
debate
eztabaida
debe
zor
deber (sust.)
betebehar
deber (v.)
zor izan
deber de colaboración
elkarri laguntza eman behar
deberes
etxeko lanak
debidamente
behar bezala
débiles ligeros
ahul arinak
débiles medios
ahul ertainak
débiles profundos
ahul sakonak
débiles severos
ahul larriak
decanato
dekanotza
decano
dekano
decidir
erabaki
decisión
erabaki
decisión firme
erabaki sendo
decisivo
erabakior
decisorio
erabakitzeko
declamación
deklamazio
declaración
adierazpen
aitorpen
66
GAZTELANIA
EUSKARA
declaración
deklarazio
declaración de caducidad
iraungitzat jotze
declaración de compromiso
konpromiso-adierazpen
declaración de cultivos y ganados
laborantza eta ganaduen aitorpen
declaración de la renta
errenta-aitorpen
declaración de lesividad
kaltegarritzat jotze
declaración del interesado
interesatuaren adierazpen
declaración jurada
zinpeko aitorpen
declarante
deklaratzaile
declarar
adierazi
aitortu
deklaratu
declinación de competencia
eskumena baliatzeari uzte
declinar
saihestu
decoración
dekorazio
decoración de interiores
barne-dekorazio
decoración en escayola y pladur
igeltsu eta pladurrezko dekorazio
decoración y arte publicitario
dekorazio eta publizitate-arte
decorador en escayola
igeltsu-dekoratzaile
decreto
dekretu
decreto de bilingüismo
elebitasun-dekretu
decreto de creación
sortze-dekretu
decreto de mínimos
gutxienezkoen dekretu
decreto-ley
lege-dekretu
dedicación
dedikazio
dedicación exclusiva
erabateko dedikazio
dedicación parcial
partezko dedikazio
dedicación plena
dedikazio arrunt
deducción
kendura
kenketa
deducción mensual
hileko kendura
deducciones
kendurak
kentzekoak
deducible
kengarri
deducir (derivar)
atera
deducir (sustraer)
kendu
deducir, a
kentzeko
67
GAZTELANIA
defecto
EUSKARA
akats
falta
defensa de los derechos humanos
giza eskubideen defentsa
deficiencia
urritasun
hutsune
deficiencia auditiva
entzumen-urritasun
deficiencia mental
adimen-urritasun
deficiencia motriz
mugimen-urritasun
deficiente
urritu
akastun
deficiente auditivo
entzumen urriko
deficiente mental
adimen urriko
deficiente motriz
mugimen urriko
deficietariedad
defizitariotasun
déficit
defizit
déficit ponderado
defizit ponderatu
definición
definizio
definición del producto
produktuaren definizio
definir
definitu
definitivo
behin betiko
degradación y estabilización (tecnol.)
anderakuntza eta egonkortze
dejar en blanco
bete gabe utzi
dejar en depósito
gordailuan utzi
delegación
ordezkaritza
eskuordetza
delegación (ekintza)
eskuordetze
delegación de competencias
eskumen-uzte
delegación de firma
izenpea eskuordetzan emate
delegación provincial
probintzi ordezkaritza
Delegación Territorial (DT)
Lurralde Ordezkaritza (LO)
Delegación Territorial de Educación
Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza
Delegación Territorial de Educación de Alava
Arabako Hezkuntza Ordezkaritza
Delegación Territorial de Educación de Bizkaia
Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaritza
Delegación Territorial de Educación de Gipuzkoa
Gipuzkoako Hezkuntza Ordezkaritza
delegado
ordezkari
delegado territorial
lurralde-ordezkari
delegado territorial de educación
hezkuntzako lurralde-ordezkari
68
GAZTELANIA
delegar
EUSKARA
eskuordetu
esku eman
delegatu
deliberar (decidir)
erabaki
deliberatu
deliberar (discutir)
eztabaidatu
delimitar
mugarriztatu
mugatu
delineación artística
arte-delineazio
delineación industrial
industri delineazio
delineante
delineatzaile
delineante de edificios y urbanismo
eraikuntza eta hirigintzako delineatzaile
demanda
eskari
demanda de empleo
lan-eskari
demanda educativa
hezkuntza-eskari
demanda judicial
auzi-eske (IVAP)
demandado
auzitaratu
demandante
auzi-jartzaile
demandar
eskatu
galdatu
demandar (der.)
auzitara eraman
auzia jarri
demoliciones
eraispenak
demora
berandutze
atzerapen
demostrar
frogatu
denegación
ukapen
denegar
ukatu
ezezkoa eman
denominación
izen
denominación del artículo
artikuluaren izen
denominación del centro
ikastetxearen izen
denominación específica
izen espezifiko
denominación genérica
izen generiko
denominación oficial
izen ofizial
densidad de población
biztanle-dentsitate
denuncia
salaketa
69
GAZTELANIA
EUSKARA
denunciar
salatu
deontología
deontologia
departamento
departamentu
departamento (Dpto.)
sail (Sail)
departamento al que está adscrito
zein departamentutara atxiki
Departamento de Educación, Universidades e
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sail (HUIS)
departamento de orientación
orientabide-departamentu
departamento didáctico
didaktika-departamentu
departamento promotor del documento
dokumentua eragin duen departamentu
departamento, por el
departamentuaren izenean
dependencia (lugar)
gela
bulego
egoitza
dependencia (relación)
menpekotasun
dependencia administrativa
administrazioko bulego
dependencia jerárquica
mendekotasun-lotura
hierarkiako mendekotasun-lotura
dependencias administrativas
administrazio-bulegoak
dependiente (adj.)
menpeko
dependiente (sust.)
dendari
depilación
depilazio
deporte
kirol
deporte escolar
eskola-kirol
deportivo
kirol-
depositar
gorde
jarri
depositario
gordailuzain
depósito
gordailu
depósito legal
lege-gordailu
depósito, dejar en
gordailutzan utzi
depuración de aguas
ur-arazketa
derecho (justicia)
zuzenbide
derecho (subjetivo)
eskubide
derecho a desgravación
zerga-arintzeko eskubide
derecho a la educación
hezkuntzarako eskubide
derecho a la elección de centro
ikastetxea aukeratzeko eskubide
70
GAZTELANIA
EUSKARA
derecho a la libre elección de centro
ikastetxea askatasunez aukeratzeko eskubide
derecho a título
titulurako eskubide
derecho a transporte
garraio-eskubide
derecho administrativo
zuzenbide administratibo
derecho administrativo y del trabajo
administrazio eta lan-zuzenbide
derecho canónico
zuzenbide kanoniko
derecho civil
zuzenbide zibil
derecho civil mercantil
merkataritzako zuzenbide zibil
derecho de acceso a archivos y registros
artxibo eta erregistroetara jotzeko eskubide
derecho de antena
antena-eskubide
derecho de consorte
ezkontide-eskubide
derecho de huelga
greba-eskubide
derecho de petición
eske-eskubide
derecho del trabajo
lan-zuzenbide
derecho español
zuzenbide espainiar
derecho financiero y tributario
finantza eta zerga-zuzenbide
derecho fiscal
zuzenbide fiskal
derecho individual
norbanakoaren eskubide
derecho internacional
nazioarteko zuzenbide
derecho internacional privado
nazioarteko zuzenbide pribatu
derecho laboral
lan-zuzenbide
derecho laboral y fiscal
lan eta zerga-zuzenbide
derecho mercantil
merkataritza-zuzenbide
derecho natural
zuzenbide natural
derecho político
zuzenbide politiko
derecho preferente
lehentasunezko eskubide
derecho privado
zuzenbide pribatu
derecho público
zuzenbide publiko
derecho romano
zuzenbide erromatar
derecho subjetivo
eskubide subjektibo
derecho supletorio
ordezko zuzenbide
derecho tributario
zerga-zuzenbide
derecho y ciencia política
zuzenbidea eta politika-zientzia
derechohabiente
eskubidedun
derechos académicos
eskubide akademikoak
derechos adquiridos
eskuratutako eskubideak
derechos de autor
egile-eskubideak
71
GAZTELANIA
EUSKARA
derechos de formación de expediente
espedientearen eratze-eskubideak
derechos de matrícula
matrikula-eskubideak
derechos de oposición
oposizio-eskubideak
derechos de prácticas
praktika-eskubideak
derechos económicos
ekonomi eskubideak
derechos humanos
giza eskubideak
derechos pasivos
eskubide pasiboak
derechos y obligaciones
eskubideak eta betebeharrak
derivados
eratorriak
derivar
etorri
eratorri
dermatología
dermatologia
derogar
indargabetu
desacuerdo
desadostasun
desaparecer
desagertu
desaparición
desagerpen
desaparición sobrevenida
gerora desagertze
desaprobación
gaitzespen
desaprobar
gaitzetsi
desarrollar
garatu
desarrollo
garapen
garatze
desarrollo autonómico
autonomi garapen
desarrollo de la edad adulta
helduen garapen
Desarrollo de la Ley de Normalización (NOLEGA)
Normalizazio Legearen Garapen (NOLEGA)
desarrollo de las capacidades de aprendizaje
ikasteko gaitasunen garapen
desarrollo de proyectos urbanísticos
hirigintza-proiektuak garatze
desarrollo del producto
produktuaren garapen
desarrollo económico y economía internacional
ekonomi garapena eta nazioarteko ekonomia
desarrollo evolutivo
garapen ebolutibo
desautorización
baimen-kentze
desautorizazio
desautorizar
baimena kendu
desautorizatu
descargo
deskargu
descentralización
dezentralizazio
descentralizar
dezentralizatu
72
GAZTELANIA
EUSKARA
desconcentración
deskontzentrazio
desconcentrar
deskontzentratu
desconocer
ez ezagutu
ez jakin
desconocido
ezezagun
descontar
deskontatu
describir
deskribatu
descripción
deskribapen
descripción del concepto
kontzeptuaren deskribapen
descripción del gasto
gastuaren deskribapen
descriptor
deskribatzaile
descubrimiento
aurkikuntza
descubrimiento del medio
inguruaren aurkikuntza
ingurua ezagutze
descuento
deskontu
beherapen
desdoblamiento
zatibitze
desdoblar
zatibitu
banatu
erdibanatu
desdoble
banaketa
desdoble, aula de
banaketa-gela
desempeñar
bete
desempleo
langabezia
desequilibrio
desoreka
deserción escolar
eskola-uzte
desescolarización, tasa de
eskolatu gabeen tasa
desestimación
ezespen
desestimación presunta
presuntziozko ezespen
desestimar
ezetsi
desfavorable
ez-aldeko
kontrako
desglosar
xehekatu
desglosatu
desglose
xehekapen
desglose del importe
zenbatekoaren xehekapen
desgravación
zerga-arinketa
73
GAZTELANIA
EUSKARA
desgravar
zerga-arindu
designación
izendapen
designar
izendatu
desigualdad
desberdintasun
desigualdades de origen
jatorrizko desberdintasunak
desistimiento
atzera egite
desistir
atzera egin
etsi
desistir de acciones
akzioetan atzera egin
desobedecer
desobeditu
desobediencia
desobedientzia
despacho
bulego
despedir (decir adiós)
agurtu
despedir (laboral)
lanetik bota
kaleratu
despido (laboral)
lanetik botatze
kaleratze
desplazamiento
joan-etorri
bidaia
desplazamiento conjunto
baterako bidaia
desplazamiento, gastos de
joan-etorri gastuak
desplazar (profesores)
lekuz aldarazi (irakasleak)
destilador de agua
ur-distilagailu
destinar
destinatu
destinatario
jasotzaile
destinatario de ayuda
laguntza-jasotzaile
destino
destino
destino actual
egungo destino
destino actual definitivo
egungo behin betiko destino
destino actual provisional
egungo behin-behineko destino
destino definitivo
behin betiko destino
destino en propiedad definitiva
behin betiko jabetzako destino
destino provisional
behin-behineko destino
destitución
kargugabetze
destituir
kargutik kendu
kargugabetu
destreza
trebetasun
74
GAZTELANIA
EUSKARA
destruir
suntsitu
desviación
desbiderapen
desviación de poder
agintea desbideratu
desviar
desbideratu
detallar
xehekatu
detalle
xehetasun
xehekapen
detalle pormenorizado
xehekapen oso
detección temprana
goiz antzemate
determinado
jakin
determinar
mugatu
erabaki
ezarri
deuda
zor
devengar
sortu
devengos
sortzapenak
irabaztekoak
devolución
itzultze
devolución de la fianza
fidantza-itzultze
devolver
itzuli
devolver, a
itzultzeko
día
egun
día calendario
egutegiko egun
día de clase
eskola-egun
día de examen
azterketa-egun
día de huelga
greba-egun
día de la fecha, en el
gaurko egunez
día de libre disposición
norberak hartzeko libre duen egun
día de servicio
zerbitzu-egun
día festivo
jaiegun
día hábil
egun baliodun
astegun
día inhábil
egun baliogabe
día laborable
lanegun
día lectivo
irakastegun
día natural
egun natural
día no justificado
justifikatu gabeko egun
75
GAZTELANIA
EUSKARA
día no laborable
lanik gabeko egun
día no lectivo
eskolarik gabeko egun
día y hora de regreso
itzulera-egun eta ordu
día y hora de salida
irteera-egun eta ordu
diagnóstico
diagnostiko
diagnóstico clínico
diagnostiko kliniko
diagrama
diagrama
dialecto
dialekto
dialecto del euskera
euskalki
diálogo no verbal
hitzezkoa ez den elkarrizketa
diaporama
diaporama
diapositiva
diapositiba
diario (adv.)
eguneroko
diario (sust.)
egunkari
dibujante
marrazkilari
dibujo (actividad)
marrazketa
dibujo (figura)
marrazki
dibujo geométrico
marrazketa geometriko
dibujo natural
marrazketa natural
dibujo publicitario
publizitate-marrazketa
dibujo técnico
marrazketa tekniko
dibujo y manualidades
marrazketa eta eskulanak
dibujo y teoría del dibujo
marrazketa eta marrazketaren teoria
diciembre
abendu
dictado
diktaketa
dictamen
irizpen
dictamen favorable
aldeko irizpen
dictamen preceptivo
nahitaezko irizpen
dictar la resolución oportuna
dagokion ebazpena eman
dictar normas
arauak eman
dictar resolución
ebatzi
ebazpena eman
dictar un acto
egintza eman
dicho
esaera
didáctica
didaktika
didáctico
irakas(t)
didaktika76
GAZTELANIA
EUSKARA
didáctico
didaktiko
dieta
ordain
dieta
dieta de comida
otordu-ordain
dieta de kilometraje
kilometro-ordain
dieta de manutención
mantenu-ordain
dietética
dietetika
diferencia
desberdintasun
alde
diferentzia
diferencia a percibir
hartzeko alde
diferencia acumulable
diferentzia metagarri
diferencia acumulable al siguiente período
hurrengo aldirako diferentzia metagarri
diferencia de medias
batez bestekoen kendura
diferencia significativa
diferentzia esanguratsu
diferenciar
bereizi
berezitu
diferir
ados ez egon
bat ez etorri
dificultad
zailtasun
dificultades de lectura
irakurtzeko zailtasunak
dificultades de lenguaje
hizkuntza-zailtasunak
difusión
zabalkunde
dígito
digitu
diligencia
eginbide
diligencia complementaria
eginbide osagarri
diligencia de apertura
irekitzeko eginbide
diligencia de cese
uzteko eginbide
utzarazteko eginbide
diligencia de cierre
ixteko eginbide
diligencia de endoso
endosu-eginbide
diligencia de nombramiento
izendatzeko eginbide
diligencia de toma de posesión
jabetzeko eginbide
diligenciar
eginbidetu
dimensión
neurri
dimisión
dimisio
dimitir
dimititu
77
GAZTELANIA
EUSKARA
dimitir
kargua utzi
dinámica
dinamika
dinámica de grupos
talde-dinamika
dinámica de máquinas
makinaren dinamika
dinámica estructural
egitura-dinamika
dinamización
dinamizazio
sustapen
dinamizador
dinamizatzaile
eragile
diploma
diploma
diploma de capacidad en enseñanza de piano
pianoa irakasteko gaitasun-diploma
diploma de especialización
espezializazio-diploma
diploma elemental
oinarrizko diploma
diplomado
diplomatu
diplomado en bellas artes
arte ederretan diplomatu
diplomado en ciencias empresariales
enpresa-zientzietan diplomatu
diplomado universitario
unibertsitateko diplomatu
diplomatura universitaria
unibertsitateko diplomatura
diputación
aldundi
diputazio
diputación foral
foru-aldundi
diputado
diputatu
aldun
dirección
zuzendaritza
dirección (domicilio)
helbide
dirección (trayectoria)
norabide
dirección con función docente
irakaslana duen zuzendaritza
Dirección de Centros Escolares
Ikastetxeen Zuzendaritza
dirección de coros
abesbatzen zuzendaritza
koru-zuzendaritza
Dirección de Estudios, Organización y Sistemas
Azterlan, Antolamendu eta Informatika Zuzendaritza
dirección de gestión de empresas agrarias
nekazaritza-enpresen kudeaketa-zuzendaritza
Dirección de Gestión de Personal
Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritza
Dirección de Innovación Educativa
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
Dirección de Intervención
Kontu-hartze Zuzendaritza
78
GAZTELANIA
EUSKARA
dirección de obra
obra-zuzendaritza
dirección de orquesta
orkesta-zuzendaritza
Dirección de Política Científica
Zientzi Politikarako Zuzendaritza
Dirección de Presupuestos y Administración
Aurrekontu eta Hezkuntza Administraziorako Zuzendaritza
Dirección de Presupuestos y Gestión Económica
Aurrekontuen eta Dirubideen Zuzendaritza
Dirección de Recursos y Contratación
Baliabide eta Kontratazio Zuzendaritza
Dirección de Servicios
Zerbitzu Zuzendaritza
Dirección de Servicios Centrales
Zerbitzu Nagusien Zuzendaritza
Dirección de Universidades
Unibertsitate Zuzendaritza
Dirección del Gabinete
Kabinetearen Zuzendaritza
dirección general
zuzendaritza nagusi
dirección postal
posta-helbide
dirección sin función docente
irakaslanik gabeko zuzendaritza
dirección social
gizarte-zuzendaritza
directivo (adj.)
zuzendaritza-
director (dtor.)
zuzendari (zria.)
director adjunto
zuzendari-alboko
director de departamento
departamentu-zuzendari
director de la obra
obraren zuzendari
director de servicios
zerbitzu-zuzendari
director de teatro y espectáculos
antzerki eta ikuskizun-zuzendari
director del centro
ikastetxeko zuzendari
director del instituto
institutuko zuzendari
director general
zuzendari nagusi
director pedagógico
pedagogi zuzendari
director social
gizarte-zuzendari
director técnico de minusválidos
balio-urrituen zuzendari tekniko
directriz
norabide
dirigir
zuzendu
discapacidad
urritasun
ezintasun
discapacidad auditiva
entzuteko urritasun
discapacidad motora
mugitzeko urritasun
discapacidad psíquica
adimen-urritasun
discapacidad visual
ikusteko urritasun
discapacitado
urritu
79
GAZTELANIA
EUSKARA
discapacitado físico
gorputz-urritu
discapacitado motórico
mugimen-urritu
discapacitado psíquico
adimen-urritu
discapacitado visual
ikusmen-urritu
disciplina (asignatura)
jakintzagai
disciplina (orden)
diziplina
disciplina específica
berariazko jakintzagai
disco
disko
discontínuo
aldizkako
discriminación
bereizkeria
diskriminazio
bereizketa
discurso hablado
mintzaldi
hitzaldi
discutir
eztabaidatu
diseñador
diseinugile
diseño
diseinu
diseño asistido por ordenador
ordenagailu bidezko diseinu
diseño de interiores
barne-diseinu
diseño de muebles
altzari-diseinu
diseño de orfebrería y joyería
bitxigintzako diseinu
diseño editorial
argitalpen-diseinu
diseño gráfico
diseinu grafiko
diseño industrial
industri diseinu
diseño textil
ehun-diseinu
diseño y modelista en bisutería
bisuteriako diseinu eta modelogile
dislalia
dislalia
dislexia
dislexia
disminución física
gorputz-urritasun
disminución psíquica
buru-urritasun
disminuido
urritu
disminuido físico
gorputz-urritu
disminuido motor
mugimen-urritu
disminuido psíquico
buru-urritu
disminuido sensorial
zentzumen-urritu
disminuir
urritu
gutxitu
80
GAZTELANIA
EUSKARA
disolución
desegite
disolver
desegin
dispensa
salbuespen
dispensación
salmenta
dispensado (exento)
salbuetsi
disponer
xedatu
disponibilidad
erabilgaitasun
prestasun
disponibilidad presupuestaria
aurrekontua izate
disponible
erabilgai
prest
erabilgarri
disposición
xedapen
disposición adicional
xedapen gehigarri
disposición cautelar
zuhurtasunezko xedapen
disposición complementaria
xedapen osagarri
disposición de carácter general
xedapen orokor
disposición de rango legal
lege-mailako xedapen
disposición derogatoria
xedapen indargabetzaile
disposición final
azken xedapen
disposición general
xedapen orokor
disposición legal
legezko xedapen
disposición reglamentaria de desarrollo
garapeneko erregelamendu
disposición sancionadora
zehatze-xedapen
disposición transitoria
xedapen iragankor
disposición, a
eskueran
disposiciones normativas
arauzko erabakiak
arauzko xedapenak
dispositivo
dispositibo
-gailu
dispuesto
prest
gertu
distinción
bereizketa
distinguir
bereizi
distribución
banaketa
distribución de ayudas
laguntza-banaketa
distribución de energia y agua
energiaren eta uraren banaketa
81
GAZTELANIA
EUSKARA
distribución del tiempo
denboraren banaketa
distribución horaria
ordu-banaketa
distribución por cursos
ikasturtekako banaketa
distribución por edad
adinkako banaketa
distribución por grados
gradukako banaketa
distribución por modelos
eredukako banaketa
distribuir
banatu
distrito
barruti
distrito compartido
elkarbanatutako barruti
distrito universitario
unibertsitate-barruti
diurno
egunezko
diversidad
aniztasun
desberdintasun
diversificación curricular
curriculum-aniztasun
curriculum desberdinak eratze
diversificación del sistema
sistemaren dibertsifikazio
diverso
desberdin
askotariko
dividir
zatitu
dividir en dos
erdibitu
división
zatiketa
divulgación
zabalkunde
doblaje
bikoizketa
doblar
bikoiztu
tolestu
doble espacio
tarte bikoitz
doble inmersión
murgiltze bikoitz
docencia
irakasletza
docente (adj.)
irakaskuntzairakas(t)
docente (sust.)
irakasle
doctor
doktore
doctor en derecho
zuzenbidean doktore
doctor en filosofía y letras
filosofia eta letretan doktore
doctorado
doktorego
doctorado en derecho
zuzenbide-doktorego
doctorado en filosofía y letras
filosofia eta letretako doktorego
82
GAZTELANIA
EUSKARA
doctorando
doktoregai
doctorarse
doktoratu
documentación
dokumentazio
documentación administrativa
administrazio-agiriak
documentación anexa
erantsitako dokumentazio
documentación clínica
dokumentazio kliniko
documentación jurídico-administrativa
dokumentazio juridiko-administratibo
documentación justificativa
frogagiriak
justifikatzeko agiriak
documentación original
dokumentazio orijinal
documentación sanitaria
osasun-dokumentazio
documento
dokumentu
agiri
documento base del título
tituluaren oinarrizko dokumentu
documento de gestión
kudeaketa-dokumentu
documento de tramitación
tramitazio-dokumentu
documento intervenido
kontu-harturiko dokumentu
documento justificativo
frogagiri
justifikatzeko agiri
Documento Nacional de Identidad (DNI)
Nortasun Agiri Nazional (NAN)
documento original
jatorrizko agiri
dokumento de identidad
nortasun-agiri
domiciliación
helbideratze
domiciliar
helbideratu
domicilio
helbide
bizileku
domicilio social
elkartearen helbide
dominar
menperatu
dominio profesional
lanbide-eremu
dominio público
jabetza publiko
don (D.)
jaun (jn.)
donación
emaitza
donar
eman
donativo
emari
donde hubiere lugar
behar den lekuan
doña (Dña.)
andre (and.)
dorado y policromía
urreztatzea eta polikromia
83
GAZTELANIA
EUSKARA
dorso
atzeko alde
dossier
dossier
dotación
dotazio
dotación de servicios
zerbitzu-hornikuntza
dotación ordinaria
hornikuntza arrunt
dotación presupuestaria
aurrekontuko diru-dotazio
dotar
hornitu
zuzkitu
dotatu
drogodependencia
droga-menpekotasun
duda
zalantza
duda
dudoso
zalantzazko
dudazko
duplicado
bikoiztu
kopia
duplicado, por
bikoiztuz
duplicar
bikoiztu
duración
iraupen
duración del contrato
kontratuaren iraupen
ebanistería
ebanisteria
ecología
ekologia
ecología humana
giza ekologia
econometría
ekonometria
economía
ekonomia
economía agraria
nekazaritzako ekonomia
economía coyuntural
egoera-ekonomia
economía cuantitativa
ekonomia kuantitatibo
economía de la empresa
enpresa-ekonomia
economía española
Espainiako ekonomia
economía familiar rural
landako famili ekonomia
economía general
ekonomia orokor
economía internacional
nazioarteko ekonomia
economía laboral
lan-ekonomia
economía matemática
ekonomia matematiko
economía política
ekonomia politiko
economía pública
ekonomia publiko
84
GAZTELANIA
EUSKARA
economía regional
lurralde-ekonomia
economía socio-familiar
gizarte eta famili ekonomia
economía urbana
hiri-ekonomia
ecuación
ekuazio
edad
adin
edad media (época)
erdi-aro
edad media de los alumnos
ikasleen batez besteko adin
edición
argitaraldi
edificación
eraikuntza
etxegintza
edificación y obra civil
eraikuntza eta obra zibilak
edificar
eraiki
edificio
eraikin
eraikuntza
edifizio
editar
argitaratu
editor
argitaratzaile
editorial (empresa)
argitaletxe
educación
hezkuntza
educación ambiental
ingurumen-hezkuntza
educación artística
arte-hezkuntza
educación artística y musical
arte eta musika-hezkuntza
educación básica obligatoria
oinarrizko hezkuntza derrigorrezko
educación cívico social
gizarte-hezkuntza
educación compensatoria, ocupacional y de adultos
osabidezko, lanerako eta helduen hezkuntza
educación de adultos
helduen hezkuntza
Educación de las Personas Adultas (EPA)
Helduen Hezkuntza (HHE)
educación del consumidor y usuario
kontsumitzaile eta erabiltzaile-hezkuntza
educación dramática
antzerki-hezkuntza
educación en la alternancia
ikas-ekinezko hezkuntza
educación en valores
balore-hezkuntza
educación escolar
eskolako hezkuntza
Educación Especial (EE)
Hezkuntza Berezi (HB)
educación especial de aula abierta
gela irekiko hezkuntza berezi
educación ética y cívica
etika eta gizarte-hezkuntza
Educación ético-cívica
Gizalege eta etika hezkuntza
educación financiera
finantza-hezkuntza
85
GAZTELANIA
EUSKARA
educación física
gorputz-hezkuntza
educación física y deportiva
gorputz eta kirol-hezkuntza
Educación Infantil (EI)
Haur Hezkuntza (HH)
Educación Infantil y Primaria (EIP)
Haur eta Lehen Hezkuntza (HLH)
educación intercultural
kulturarteko hezkuntza
educación medio-ambiental
ingurumen-hezkuntza
educación moral y religiosa
erlijio eta moralaren hezkuntza
educación no universitaria
unibertsitateaz kanpoko hezkuntza
Educación Obligatoria (EO)
Derrigorrezko Hezkuntza (DH)
educación para el consumo
kontsumo-hezkuntza
educación para el desarrollo
garapenerako hezkuntza
educación para el interculturalismo
kulturartekotasun hezkuntza
educación para el ocio
astialdirako hezkuntza
educación para la igualdad entre los sexos
sexu-berdintasunerako hezkuntza
educación para la salud
osasun-hezkuntza
educación para la tercera edad
hirugarren adinerako hezkuntza
educación para los derechos humanos y la paz
giza eskubide eta bake-hezkuntza
educación para los medios de comunicación
komunikabide-hezkuntza
educación plástica y visual
plastika eta ikus-hezkuntza
educación postobligatoria
derrigorrezkoaren ondoko hezkuntza
Educación Primaria (EP)
Lehen (Mailako) Hezkuntza (LMH)
educación refleja
berezko hezkuntza
Educación Secundaria (ES)
Bigarren Hezkuntza (BH)
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH)
Educación Secundaria Postobligatoria (ESPO)
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondoko (DBHO)
educación sexual
sexu-hezkuntza
educación técnico-profesional
hezkuntza tekniko-profesional
educación urbana
hiri-hezkuntza
educación vial
bide-hezkuntza
educación vial escolar
eskolako bide-hezkuntza
educador
hezitzaile
educador de disminuidos psíquicos
buru-urrituen hezitzaile
educador infantil
haur-hezitzaile
educando
hezigai
educar
hezi
educativo
hezkuntza-
efectividad
eragimen
86
GAZTELANIA
EUSKARA
efectividad
eragin
efecto
eragin
ondorio
efecto jurídico
ondorio juridiko
efecto rectroactivo
atzera-eragin
efecto sustantivo
funtsezko ondorio
efecto, a tal
eragin horretarako
efectos de los trienios, a
hirurtekoen eraginetarako
efectos de, con
aurrerako eraginez, -(e)tik
efectos económicos
eragin ekonomikoak
efectos económicos y administrativos
eragin ekonomiko eta administratiboak
efectos oportunos
behar diren eraginak
dagozkion ondorioak
efectos oportunos, a los
dagozkion eraginetarako
efectos, a todos los
eragin guztietarako
efectuar
egin
burutu
eficacia
eranginkortasun
eragimen
eficacia retroactiva
atzeraeragin
eficaz
eraginkor
eficiencia
eragimen
eje actitudinal
jarreren ardatz
eje conceptual
kontzeptuen ardatz
kontzeptu-ardatz
eje procedimental
prozeduren ardatz
eje transversal
zehar-ardatz
ejecución
burutzapen
egite
ejecución de obras
eraikuntza-lanak egite
ejecución de procesos
prozesuak gauzatze
ejecución forzosa
egintzak nahitaez betearazte
ejecución presupuestaria
aurrekontu-gauzatze
ejecutar
bete
burutu
egin
ejecutivo
betearazi beharreko
87
GAZTELANIA
EUSKARA
ejecutoriedad
betearazi behar
ejemplar (unidad)
ale
ejemplar para el centro
ikastetxearentzako ale
ejemplar para el interesado
interesatuarentzako ale
ejemplar para la administración
administrazioarentzako ale
ejemplar para la delegación territorial
lurralde-ordezkaritzarako ale
ejercer
ari izan
jardun
ejercer (hacer uso de)
erabili
baliatu
ejercer la docencia
irakasletzan aritu
ejercicio
ariketa
ekitaldi
ejercicio aprobado
gainditutako ariketa
ejercicio de funciones
funtzioen betetze
ejercicio de las facultades concedidas, en
emandako ahalmenez baliatuz
ejercicio de un derecho
eskubideaz baliatze
ejercicio de una competencia
eskumenaz baliatze
ejercicio de una potestad
ahalaz baliatze
ejercicio económico
ekonomi ekitaldi
ejercicio escrito
idatzizko ariketa
ejercicio optativo
aukerako ariketa
ejercicio oral
ahozko ariketa
ejercicios de automoción
automozio-ariketak
ejercicios de metal
metal-ariketak
ejercicios de oficina
bulego-ariketak
ejes de contenidos básicos
oinarrizko edukien ardatzak
elaboración
lanketa
-gintza
elaborazio
elaboración de aceites
oliogintza
elaboración de bebidas
edarigintza
elaboración de conservas
kontserbagintza
elaboración de jugos
zukugintza
elaboración de productos lácteos
esnekigintza
elaboración de textos
testugintza
elaboración de vinos
ardogintza
88
GAZTELANIA
EUSKARA
elaboración de vinos y otras bebidas
ardo eta edarigintza
elaboración del presupuesto
aurrekontua egite
elaborar
landu
elaboratu
egin
elasticidad y resistencia de materiales
materialen elastikotasuna eta erresistentzia
elección
hautapen
aukera
elecciones
hauteskundeak
electo
hautetsi
elector
hautesle
electoral
hauteskunde-
electricidad
argindar
elektrizitate
electricidad del automóvil
automobilen elektrizitate
electricidad naval
itsasontzi-elektrizitate
electricidad y electrónica
elektrizitate eta elektronika
electricidad y magnetismo
elektrizitate eta magnetismo
electricista
elektrikari
eléctrico
elektriko
electroerosión
elektrohigadura
electrometría
elektrometria
electrometría y circuitos
elektrometria eta zirkuituak
electrónica
elektronika
electrónica de comunicaciones
komunikazio-elektronika
electrónica de control y mantenimiento industrial
industri kontroleko eta mantentzeko elektronika
electrónica de equipos
ekipoen elektronika
electrónica industrial
industri elektronika
electrónico de sistemas
sistema-elektronikari
electrotecnia
elektroteknia
elegir
hautatu
aukeratu
hautetsi
elementos amovibles
elementu ez-mugikorrak
elementos estructurales
egitura-elementuak
elementos fijos
elememtu finkoak
eliminar
baztertu
89
GAZTELANIA
eliminar
EUSKARA
kendu
kanporatu
eludir
saihestu
embalaje
enbalaje
embellecimiento de superficies
gainazalen txukunketa eta leunketa
embriología
enbriologia
emergencia
larrialdi
estualdi
emisión
jaulkipen
emisiones a la atmósfera
eguratserako isuriak
emitir
jaulki
emitir informe
txostena eman
txostena jaulki
emolumentos
zerbitzu-sariak
ordainsariak
empapelador
papereztatzaile
empleado
enplegatu
emplear
enplegatu
empleo (trabajo)
enplegu
empleo (uso)
erabilera
empleo remunerado
ordaindutako enplegu
emprender
ekin
empresa
enpresa
empresa adjudicataria
enpresa adjudikatari
empresa agraria
nekazaritza-enpresa
empresa agropecuaria
nekazaritza eta abere-hazkuntzako enpresa
empresa constructora
eraikuntza-enpresa
empresa de control
kontrol-enpresa
empresa de limpieza
garbiketa-enpresa
empresa especializada
enpresa espezializatu
empresa privada
enpresa pribatu
empresa pública
enpresa publiko
empresarial
enpresa-
empresariales
enpresa-ikasketak
en vigor
indarrean
enajenación
besterentze
encabezamiento
idazpuru
90
GAZTELANIA
EUSKARA
encajes
farfailgintza
encargado de curso
ikastaro-arduradun
encargarse
arduratu
encargo
mandatu
encauzar
bideratu
encerado
arbel
encofrado
enkofratu
encomienda de gestión
kudeatzeko gomendio
encontrar
aurkitu
encuadernación
enkoadernazio
encuesta
galdeketa
inkesta
endeudar
zorpetu
endocrino
endokrino
endosar
endosatu
endosar certificación
ziurtagiria endosatu
endosatario
endosu-hartzaile
endoso
endosu
energía
energia
energía solar
eguzki-energia
enero
urtarril
enfermedad
gaixotasun
gaixoaldi
enfermería
erizaintza
enfermería de empresas
enpresa-erizaintza
enfermería fundamental
funtsezko erizaintza
enfermería geriátrica
erizaintza geriatriko
enfermería infantil
haurren erizaintza
enfermería materno-infantil
ama eta haurren erizaintza
enfermería médica
erizaintza mediko
enfermería médico-quirúrgica
erizaintza mediko-kirurgiko
enfermería psiquiátrica
erizaintza psikiatriko
enfermería quirúrgica
erizaintza kirurgiko
enfermero
erizain
enfoque globalizador
ikusmolde orohartzaile
engastador
engastatzaile
enjugar el déficit
defizita estali
91
GAZTELANIA
EUSKARA
enmarcación
markogintza
enmienda
zuzenketa
enpapelador
paper-jartzaile
ensanchar
zabaldu
ensayo
saiakuntza
entsegu
saio
ensayo y tratamiento de materiales
materialen saiakuntza eta tratamendu
enseñanza
irakaskuntza
enseñanza a distancia
urrutiko hezkuntza
Enseñanza Básica (EB)
Oinarrizko Irakaskuntza (OI)
enseñanza bilingüe
irakaskuntza elebidun
ele biko irakaskuntza
enseñanza centrada en el alumno
ikaslearengan ardazturiko irakaskuntza
enseñanza comprensiva
irakaskuntza muinbakar
enseñanza de artes plásticas y diseño
arte plastikoen eta diseinuaren irakaskuntza
enseñanza de ciegos
itsuen irakaskuntza
enseñanza de idiomas
hizkuntzen irakaskuntza
enseñanza de sordos
gorren irakaskuntza
enseñanza del euskera
euskararen irakaskuntza
enseñanza del hogar
etxeko hezkuntza
enseñanza en euskera
euskarazko irakaskuntza
enseñanza formal
irakaskuntza formal
enseñanza individualizada
banakako irakaskuntza
enseñanza informal
irakaskuntza informal
enseñanza libre
irakaskuntza libre
enseñanza no formal
irakaskuntza ez-formal
enseñanza no reglada
irakaskuntza ez-arautu
enseñanza no universitaria
unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza
enseñanza oficial
irakaskuntza ofizial
enseñanza por correspondencia
posta bidezko irakaskuntza
enseñanza postobligatoria
derrigorrezko irakaskuntzaren ondoko
enseñanza precoz
irakaskuntza goiztiar
enseñanza primaria
lehen (mailako) irakaskuntza
enseñanza privada
irakaskuntza pribatu
enseñanza pública
irakaskuntza publiko
enseñanza secundaria
bigarren (mailako) irakaskuntza
92
GAZTELANIA
EUSKARA
enseñanza secundaria obligatoria
derrigorrezko bigarren irakaskuntza
enseñanza superior
goi-mailako irakaskuntza
enseñanza universitaria
unibertsitateko irakaskuntza
irakaskuntza unibertsitario
enseñanza-aprendizaje
irakatsi eta ikasi
enseñanza-aprendizaje, actividad de
irakatsi eta ikasteko jarduera
enseñanzas complementarias
irakaskuntza osagarriak
enseñanzas comunes
guztientzako irakaskuntzak
enseñanzas de música y artes escénicas
musika eta arte eszenikoen irakaskuntza
enseñanzas de régimen especial
araubide bereziko irakaskuntzak
enseñanzas de régimen general
araubide orokorreko irakaskuntza
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio (EDGM)
Erdi-mailako Kirol Irakaskuntza (EKI)
Enseñanzas Deportivas de Grado Superior (EDGS)
Goi-milako Kirol Irakaskuntza (GKI)
enseñanzas especializadas
irakaskuntza espezializatuak
enseñanzas homologadas
irakaskuntza homologatuak
enseñanzas mínimas
gutxienezko irakaskuntzak
enseñanzas musicales
musika-ikasketak
enseñanzas no escolarizadas
eskolatu gabeko irakaskuntzak ?
eskolaz kanpoko irakaskuntzak
Enseñanzas y Actividades Técnico Profesionales
Lanbide Teknikoetarako Prestakuntza (LTP)
enseñar
irakatsi
enseñar en euskera
euskaraz irakatsi
enseñar euskera
euskara irakatsi
ente
erakunde
enterado y conforme, darse por
jakitun eta ados geratu
entibaciones
eskoratzeak
entidad
erakunde
entitate
etxe
entidad aseguradora
aseguru-etxe
entidad bancaria
banketxe
entidad colaboradora
erakunde laguntzaile
entidad consorciada
partzuergoko erakunde
entidad de ahorro
aurrezki-etxe
entidad de crédito
kreditu-etxe
entidad de derecho público
zuzenbide publikoko erakunde
93
GAZTELANIA
EUSKARA
entidad de naturaleza privada
izaera pribatuko erakunde
entidad local
toki-erakunde
entonación
doinuera
entorno
inguru
ingurune
entrada
sarrera
entrada de correspondencia
gutuneriaren sarrera
entrada, dar
sarrera eman
entrar en vigor
indarrean sartu
entre otros
besteak beste
besteren artean
entrega
entrega
entregatze
entrega de solicitudes
eskabideak entregatze
entregar
entregatu
eman
entregar personalmente
eskuan eman
entrenamiento mental
buru-lanketa
entreplanta
solairuarte
entrevista
elkarrizketa
enumerar
aipatu
zerrendatu
envasado
ontziratze
enviar
bidali
igorri
envío
bidalketa
igorpen
envío de documentos
dokumentu-bidalketa
época
garai
aldi
equidad
ekitate
zuzentasun
equilibrio
oreka
equilibrio personal
oreka pertsonal
equipamiento
hornikuntza
ekipamendu
equiparación
berdintze
94
GAZTELANIA
EUSKARA
equiparar
berdindu
equipo (grupo)
talde
equipo (material)
ekipo
tresneria
equipo de apoyo
laguntza-talde
equipo de apoyo al sistema educativo
hezkuntza-sistemari laguntzeko talde
equipo de biología
biologi ekipo
equipo de coordinadores de euskera
euskara-koordinatzaileen talde
equipo de cuerpos geométricos
gorputz geometrikoen ekipo
equipo de electricidad y magnetismo
elektrizitate eta magnetismo-ekipo
equipo de euskera
euskara-talde
equipo de expresión dinámica
adierazpen dinamikorako ekipo
equipo de expresión plástica
adierazpen plastikorako ekipo
equipo de informática
informatika-ekipo
equipo de laboratorio
laborategi-ekipo
equipo de mecánica
mekanika-ekipo
equipo de meteorología
meteorologi ekipo
equipo de óptica
optika-ekipo
equipo de pretecnología
preteknologi ekipo
equipo de química
kimika-ekipo
equipo de radio y televisión
irrati eta telebista-tresneria
equipo de sonido
soinu-ekipo
equipo de terminología
terminologi ekipo
equipo didáctico
ekipo didaktiko
equipo directivo
zuzendaritza-talde
equipo docente
irakasle-talde
equipo escolar
eskola-ekipo
equipo industrial
industri-ekipo
equipo multiprofesional
talde multiprofesional
equipo multiprofesional (multi.)
ekipo multiprofesional (multi.)
equipo multiprofesional de apoyo a la educación
hezkuntza-laguntzarako talde multiprofesional
equipo psicopedagógico
psikopedagogi talde
equipos electrónicos de consumo
kontsumorako ekipo elektronikoak
equipos zonales de apoyo al sistema educativo
hezkuntza-sistemari laguntzeko eskualdeko taldeak
equivalente
baliokide
errata
errakuntza
oker
95
GAZTELANIA
error
EUSKARA
errakuntza
oker
huts
error de hecho
egitezko errakuntza
error de interpretación
interpretazio-errakuntza
escala
eskala
escala comparativa
konparazio-eskala
escala cualitativa
eskala kualitatibo
escala de observación
behaketa-eskala
escala numérica
eskala numeriko
escalera
eskailera
escaparatismo
erakusleiho-apainketa
escayolista
eskaiolista
escenificación
eszenifikazio
escolar
eskola-
escolaridad
eskolaketa
escolarización
eskolatze
escolarización gratuita
doako eskolatze
escolarización obligatoria
derrigorrezko eskolatze
escolarizar
eskolatu
escribir
idatzi
escrito
idatzi (iz.)
idazki
escritura (acción)
idazketa
escritura (destreza)
idazmen
escritura (documento)
eskritura
escritura de apoderamiento
ahalordetze-eskritura
ordezkari-izendapen
escritura de propiedad
jabetza-eskritura
escuadra
eskuaira
escuchar
entzun
escuela
eskola
escuela abierta
eskola ireki
escuela adscrita
atxikitako eskola
Escuela Cristiana Vasca (KE)
Kristau Eskola (KE)
escuela de arquitectura
arkitektura-eskola
Escuela de Arte (EA)
Arte Eskola (AE)
96
GAZTELANIA
EUSKARA
Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD)
Arte eta Goi Mailako Diseinu Eskola (AGDE)
escuela de artes
arte-eskola
escuela de artes y oficios
arte eta lanbide-eskola
Escuela de Educación Infantil (EEI)
Haur Hezkuntzako Eskola (HE)
Escuela de Educación Infantil
haur-hezkuntzako eskola
escuela de enfermería
erizaintza-eskola
escuela de estomatología
estomatologi eskola
Escuela de Formación del Profesorado
Irakasle Eskola
escuela de formación profesional
lanbide-heziketako eskola
escuela de hostelería
ostalaritza-eskola
escuela de maestría
maisutza-eskola
Escuela de Maestría Industrial
Industri Maisutzako Eskola
Escuela de Música (EM)
Musika Eskola (ME)
Escuela de Música Privada (EMPR)
Musika Eskola Pribatu (MEPR)
Escuela de Música Pública (EMPU)
Musika Eskola Publiko (MEPU)
escuela graduada mixta
neska-mutilen eskola graduatu
escuela inclusiva
baterabilduzko eskola
escuela incompleta
osatugabeko eskola
escuela infantil
haur-eskola
escuela innovadora y comprensiva
eskola berriztatzaile eta muinbakar
escuela municipal
udal-eskola
escuela naval militar
armadako itsasgintza-eskola
escuela nocturna
gau-eskola
Escuela Oficial de Idiomas (EOI)
Hizkuntza Eskola Ofizial (HEO)
escuela privada
eskola pribatu
escuela pública
herri-eskola
escuela pública vasca
euskal eskola publiko
escuela rural
landa-eskola
Escuela Sup. de Conservac. y Restaurac. de
escuela superior
Kultura Ondasuna Zaintzeko eta Zaharberritzeko Goi-Eskola
(KOZGE)
goi-eskola
Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD)
Goi-mailako Antzezpen Eskola (GAE)
Escuela Superior de Ingenieros Industriales
Industri Ingeniarien Goi-Eskola
Escuela Superior de la Marina Civil
Marina Zibileko Goi-Eskola
escuela taller
lantegi-eskola
Escuela Técnica Superior
Goi Eskola Tekniko
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Arkitekturako Goi-Eskola Tekniko
97
GAZTELANIA
EUSKARA
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Industri Ingeniarien Goi-Eskola Tekniko
escuela unitaria
eskola unitario
Escuela Universitaria (EU)
Unibertsitate Eskola (UE)
Escuela Universitaria del Profesorado
Irakasleen Unibertsitate Eskola
escuela-hogar
egoitza-eskola
etxe-eskola
escuelas viajeras
eskola bidaiariak
escultura
eskultura
escultura en madera (especialidad)
zurezko eskulturagintza
escultura en piedra (especialidad)
harrizko eskulturagintza
esforzarse
ahalegindu
esfuerzo
ahalegin
esmaltes
esmaltegintza
esmaltes sobre metales
metal gaineko esmaltegintza
espacio
toki
tarte
hutsune
espazio
espacios naturales
natura-inguruneak
espartería artística
arte-espartzugintza
especial
berezi
especialidad
espezialitate
berezitasun
jakintza-arlo
especialista
espezialista
aditu
especialización
espezializazio
especialización del profesorado
irakasleen espezializazio
especializar
espezializatu
especificación
zehaztapen
espezifikazio
especificar
zehaztu
espezifikatu
xehekatu
específico
berariazko
espezifiko
específico, profesor
irakasle espezifiko
98
GAZTELANIA
EUSKARA
espina bífida
arantza bifido
esposa
emazte
esposo
senar
esqueleto humano
giza eskeleto
esquema corporal
gorputz-eskema
estabilidad
egonkortasun
establecer
ezarri
finkatu
establecimiento
ezarpen
finkapen
establecimiento comercial
denda
saltoki
establecimiento de restauración
jatetxe
estadillo
egoera-orri
estadística
estatistika
estadística de la enseñanza
irakaskuntzaren estatistika
estadística económica
estatistika ekonomiko
estadística económica empresarial
enpresaren estatistika ekonomiko
estadística educativa
hezkuntzaren estatistika
estadística empresarial
enpresa-estatistika
estadística matemática
estatistika matematiko
estadística y demografía
estatistika eta demografia
estado (institución)
estatu
estado (situación)
egoera
estado civil
ezkon-egoera
estado de ánimo
aldarte
estado de derecho
zuzenbide-estatu
estado de liquidación
likidazio-egoera
estado detallado
egoera xehatu
estado español
Espainiako estatu
estado resumen de la ejecución
gauzatze-egoera
estamento
estamentu
estampación calcográfica
estanpazio kalkografiko
estancia
egonaldi
egote
estantería
apalategi
estar de acuerdo
ados egon
99
GAZTELANIA
estatal
EUSKARA
estatuko
estatu-
estatuto
estatutu
estatuto de los trabajadores
langileen estatutu
estenotipia
estenotipia
estética
estetika
estética facial
aurpegi-estetika
estética personal
estetika pertsonal
estimación
estimazio
estimación de gastos
begiz jotako gastuak
estimar (valorar)
balioetsi
begiz jo
estimativo
balioetsi
estimular
estimulatu
estímulo
estimulu
estipular (convenir)
hitzartu
estipular (establecer)
ezarri
estomatología médica
estomatologia mediko
estrategia de aprendizaje
ikasteko estrategia
estratigrafía
estratigrafia
estructura
egitura
estruktura
estructura atómico-molecular
egitura atomiko-molekular
estructura de la materia
materiaren egitura
estructura del lenguaje
hizkuntzaren egitura
estructura económica
egitura ekonomiko
estructura jerárquica
hierarkiazko egitura
estructura melódica
melodi egitura
estructura orgánica
egitura organiko
estructura organizativa
antolamolde
estructura rítmica
erritmo-egitura
estructuración
egituratze
estructurador
egituratzaile
estructurar
egituratu
estructuras metálicas
metalezko egiturak
estructutra social
gizarte-egitura
estudiar (analizar)
aztertu
100
GAZTELANIA
estudiar (aprender)
EUSKARA
ikasi
estudiatu
estudio (aprendizaje)
ikasketa
ikaste
estudio (investigación)
azterlan
azterketa
estudio comparativo
konparazio-azterlan
estudio de terrenos
lurren azterketa
estudio detallado
azterlan xehatu
estudio económico
ekonomi azterlan
estudios anteriores
aurreko ikasketak
estudios artísticos
arte-ikasketak
estudios bancarios
banku-ikasketak
estudios cursados
egindako ikasketak
estudios de acceso
sarrera-ikasketak
estudios empresariales
enpresa-ikasketak
estudios en curso
aribideko ikasketak
estudios iberoamericanos
Iberoamerikako azterlanak
estudios previos
aldez aurreko ikasketak
estudios primarios
lehen (mailako) ikasketak
estudios reglados
ikasketa arautuak
estudios sociolaborales
lan eta gizarte-azterlanak
estudios superiores
goi-mailako ikasketak
estudios troncales
enbor-ikasketak
ardatz-ikasketak
estudios y documentación
azterlanak eta agiriak
etapa
etapa
ética
etika
ética y moral
etika eta gizalege
euskaldun
euskaldun
euskaldun nativo
etxetik(o) euskaldun
euskaldunberri
euskaldunberri
euskaldunización
euskalduntze
Euskaldunización y Alfabetización del Profesorado
Irakasleen Afabetatze Euskalduntze (IRALE)
euskaldunzahar
euskaldunzahar
euskaltegi
euskaltegi
101
GAZTELANIA
EUSKARA
euskaltegi autorizado
euskaltegi onetsi
euskera
euskara
euskera científico
euskara zientifiko
evacuar un informe
txostena egin
evaluación
ebaluazio
balio-neurketa
evaluación ajena
besteren ebaluazio
evaluación compartida
ebaluazio elkarbanatu
evaluación contextualizada
testuinguruzko ebaluazio
ebaluazio kontestualizatu
evaluación continua
etengabeko ebaluazio
evaluación criterial
irizpidezko ebaluazio
evaluación cualitativa
ebaluazio kualitatibo
evaluación cuantitativa
ebaluazio kuantitatibo
evaluación de centros
ikastetxeen ebaluazio
evaluación del solar
orubearen balio-neurketa
orubearen ebaluazio
evaluación externa
kanpo-ebaluazio
evaluación final
azken ebaluazio
evaluación formativa
prestakuntzazko ebaluazio
evaluación global
guztizko ebaluazio
evaluación inicial
hasierako ebaluazio
evaluación integrada
ebaluazio integratu
evaluación orientadora
orientabidezko ebaluazio
evaluación sumativa
bildumazko ebaluazio
evaluar
ebaluatu
balio-neurtu
evaporación
lurrinketa
evaporar
lurrindu
eventual
aldi baterako
evidente
begibistako
evitar
itzuri egin, -(r)i
ekidin
saihestu
evocación
gogora ekartze
evolución
bilakaera
eboluzio
102
GAZTELANIA
evolucionar
EUSKARA
eboluzionatu
bilakatu
garatu
exacción
ordainarazpen
exactitud
zehaztasun
doitasun
ex-alumno
ikasle-ohi
examen
azterketa
examen de adecuación
onespen-azterketa
examen de adecuación de contenidos
edukizko onespen-azterketa
examen de adecuación idiomática
hizkuntzazko onespen-azterketa
examen de aptitud
gaitasun-azterketa
examen de autorización
onespen-azterketa
examen de grado
graduko azterketa
examen de ingreso
sarbide-azterketa
sartzeko azterketa
examen de reválida
errebalida-azterketa
examen de selectividad
selektibitate-azterketa
examen escrito
idatzizko azterketa
examen final
azken azterketa
examen global de autorización
osabetezko onespen-azterketa
examen libre
azterketa ireki
examen médico
osasun-azterketa
examen oral
ahozko azterketa
examen práctico
azterketa praktiko
examinador
aztertzaile
examinando
azterketari
examinar
aztertu
arakatu
examinarse
azterketa egin
examinarse por libre
azterketa bere kontura egin
excavaciones
hondeaketak
excedencia
eszedentzia
lan-utzialdi
excedencia voluntaria
borondatezko eszedentzia
excedente
soberakin
excedente (en excedencia)
eszedentziadun
103
GAZTELANIA
EUSKARA
excedente forzoso
nahitaezko eszedentziadun
excedente laboral
langile-soberakin
excedente voluntario
borondatezko eszedentziadun
excelentísima señora (Exma. Sra.)
andre txit goren (And.t.g.)
excelentísimo señor (Exmo. Sr.)
jaun txit goren (jn.t.g.)
excepción
salbuespen
excepcional
aparteko
excepto
izan ezik
salbu
exceso, en
sobera
gehiegi
excluir
baztertu
kanpoan utzi
exclusión
baztertze
kanpoan uzte
exclusivamente
bakarrik
soilik
exclusivo
esklusibo
erabateko
exención
salbuespen
exentzio
exento
salbuetsi
exigencia
eskakizun
exijentzia
exigir
eskatu
exijitu
eximir
salbuetsi
existencias
izakinak
existencias anteriores
aurreko izakinak
expandir
hedatu
zabaldu
expansión
hedapen
zabaltze
expectativa
igurikapen
espektatiba
expectativa de destino, en
destino zain
expedición (de documentos)
emankizun
104
GAZTELANIA
EUSKARA
expedición (de documentos)
luzatze
expedición de títulos
titulu-emankizun
tituluak luzatze
expediente
espediente
dosier
expediente académico
ikasketa-espediente
expediente académico personal
ikasketa-espediente pertsonal
expediente administrativo
espediente administratibo
expediente contradictorio
alde biko espediente
expediente de autorización
baimen-espediente
expediente de clases pasivas
klase pasiboen espediente
expediente de clasificación
sailkapen-espediente
expediente de contratación
kontratazio-espediente
expediente de enajenación directa
besterentze zuzeneko espediente
expediente de queja
kexa-espediente
expediente disciplinario
diziplina-espediente
expediente incoado
irekitako espediente
expediente personal
espediente pertsonal
expedir
luzatu
experiencia
esperientzia
experiencia educativa
hezkuntza-esperientzia
experimentación
saiakuntza
esperimentazio
experimental
saiakuntzazko
esperimental
experimentalmente
saio gisa
experimentar
saiakuntza(k) egin
esperimentatu
experto
aditu
expido y firmo la presente
honako hau luzatu eta sinatzen dut
expirar
iraungi
amaitu
explicación
azalpen
esplikazio
explicar
azaldu
esplikatu
explorar
arakatu
105
GAZTELANIA
EUSKARA
explosivo (sust.)
lehergailu
explotación (acción)
ustiapen
explotación (lugar)
ustiategi
explotación agrícola (acción)
lur-lantze
explotación agrícola (lugar)
nekazaritzako ustiategi
explotaciones agrarias familiares
nekazaritzako famili ustiategiak
explotaciones agrícolas extensivas
luze-zabaleko nekazaritza-ustiategiak
explotaciones agrícolas intensivas
nekazaritza-ustiategi trinkoak
explotaciones agropecuarias
abere-lurren ustiategiak
explotaciones ganaderas
abere-ustiategiak
explotaciones ganaderas ligada a la tierra
lurrari lotutako abere-ustiategiak
explotaciones ganaderas sin tierras
lurrik gabeko abere-ustiategiak
explotaciones hortofrutícolas
barazki-fruten ustiategiak
expone
azaltzen du
exponer
azaldu
adierazi
erakutsi
exponer al público
jendaurrean ipini
exposición (explicación)
azalpen
exposición (muestra)
erakusketa
exposición a la lengua
hizkuntzaren eraginpe
hizkuntzarekiko esposizio
exposición oral
ahozko azalpen
hitzezko azalpen
exposición, tiempo de
eraginpeko denbora
esposizio-denbora
expresa lo siguiente
zera adierazten du
expresar
adierazi
expresión
adierazpen
expresión corporal
gorputz-adierazpen
expresión dinámica
adierazpen dinamiko
expresión escrita
idatzizko adierazpen
idazmen
expresión gráfica
adierazpen grafiko
expresión matemática
adierazpen matematiko
expresión oral
ahozko adierazpen
mintzamen
106
GAZTELANIA
EUSKARA
expresión plástica
adierazpen plastiko
expropiación forzosa
jabetza nahitaez kentze
expulsar
kanporatu
kaleratu
extender (expandir)
hedatu
zabaldu
extender (expedir)
luzatu
extensión
hedadura
zabaltze
extensión académica
ikasketa-hedapen
extensión educativa
hezkuntza-hedapen
extensión telefónica
telefono-luzapen
extensión universitaria
unibertsitate-hedapen
exteroceptivo
esterozeptibo
extinguir
iraungi
amaitu
extinguir, a
iraungitzeko
extintor
itzalgailu
extracción de aceites
olioen erauzketa
extractar
laburtu
atera
extracto de su contenido
edukiaren laburpen
Extracto del Registro Personal del Alumno (ERPA)
Ikaslearen Erregistro Pertsonalaren Azalpen (IEPA)
extraescolar
eskolaz kanpoko
extranjero (lugar)
atzerri
extranjero (persona)
atzerritar
extraordinario
aparteko
extravertido
kanporakoi
fabricación
fabrikazio
-gintza
fabricación de bebidas
edarigintza
fabricación de calzado
oinetakogintza
fabricación de equipos y vehículos ligeros
ekipoen eta ibilgailu arinen fabrikazio
fabricación de fritas
fritakinen fabrikazio
fabricación de muebles
altzarigintza
fabricación de papel
papergintza
fabricación de productos farmacéuticos
botikagintza
107
GAZTELANIA
EUSKARA
fabricación de vidrio
beiragintza
fabricación industrial de carpintería y mueble
arotzeria eta altzarigintza industrial
fabricación mecánica
fabrikazio mekaniko
fabricación por abrasión
urradura bidezko fabrikazio
fabricación por conformado
konformazio bidezko fabrikazio
fabricación soldada
soldadura-fabrikazio
facilitar
erraztu
factor
faktore
factura
faktura
facultad (capacidad)
ahalmen
facultad (universitaria) (fac.)
fakultate (fak.)
facultar
ahalmena eman
facultativo
borondatezko
fakultatibo
facultativo de archivos, bibliotecas y museos
artxibo, biblioteka eta museoetako fakultatibo
facultativo director de las obras
obren zuzendari fakultatibo
fagot
fagot
falsificar
faltsutu
falso
faltsu
falta
hutsegite
falta
falta de afecto
maitasun falta
falta de asistencia
hutsegite
falta de puntualidad
puntualtasun-falta
falta de respeto
errespetu falta
falta grave
hutsegite larri
falta leve
hutsegite arin
falta muy grave
hutsegite oso larri
fallar (decidir, resolver)
epaia eman
ebatzi
erabaki
fallar (faltar)
huts egin
fallecimiento
heriotza
fallo (falta)
hutsegite
huts
fallo (resolución, sentencia)
ebazpen
epai
108
GAZTELANIA
EUSKARA
familia
familia
familia numerosa
familia ugari
familia profesional
lanbide-arlo
familiar (adj.)
famili
familiako
farmacia
farmazia
botika
farmacología
farmakologia
farmacología clínica
farmakologia kliniko
farmacología experimental
farmakologia esperimental
fascículo
liburuska
faszikulu
fase
fase
aldi
fase de adjudicación
adjudikazio-fase
fase de gestión
gestio-fase
fase de oposición
oposizio-fase
fase de prácticas
praktika-aldi
fase de preparación
prestakuntza-aldi
fase del concurso
lehiaketa-fase
fase formativa
prestakuntza-aldi
fase instructora
instrukzioko aldi
fase sancionadora
zehatzeko aldi
favorable
aldeko
febrero
otsail
fecha
data
egun
fecha de adjudicación
adjudikazio-data
fecha de alta
altako data
fecha de antigüedad
antzinatasun-data
fecha de baja
bajako data
fecha de caducidad
iraungipen-data
fecha de cese
uzte-egun
fecha de cierre
itxiera-data
fecha de comprobación de replanteo
birplanteaketaren egiaztapen-data
fecha de contabilización
kontabilizazio-data
fecha de efectos
eraginetarako data
109
GAZTELANIA
EUSKARA
fecha de efectos
ondorioetarako data
fecha de emisión
jaulkipen-data
fecha de entrada
sarrera-data
fecha de entrega
entrega-data
fecha de expedición
luzatze-data
emankizun-data
fecha de factura
faktura-data
fecha de ingreso
sarrera-data
fecha de llegada
iriste-data
fecha de nacimiento
jaiotegun
jaiotza-data
fecha de nombramiento
izendapen-data
fecha de obtención
lorpen-data
fecha de preceptividad
derrigorrezkotasun-data
fecha de publicación
argitalpen-data
fecha de realización
burutze-data
fecha de recepción
harrera-data
fecha de regreso
itzulera-data
fecha de salida
irteera-data
fecha de situación
egoera-data
fecha de solicitud
eskabide-data
fecha de utilización
erabilera-data
fecha de vencimiento
mugaegun
fecha de vencimiento del perfil lingÜístico
hizkuntza-eskakizunaren ezarpen-egun
fecha del pedido
eskaera-data
fecha legal de terminación
legezko bukaera-data
fecha s/ banco
bankuko data
fecha-límite
azken egun
fechar
datatu
eguna jarri
federación
federazio
elkarte
Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos
Guraso Elkarteen Federazio (IGEF)
Federación de Ikastolas
Ikastolen Elkarte
festivo, día
jaiegun
fianza
fidantza
110
GAZTELANIA
ficha
EUSKARA
fitxa
orri
ficha de datos
datu-fitxa
ficha de evaluación
ebaluazio-fitxa
neurketa-fitxa
ficha de examinador
aztertzaile-fitxa
ficha de examinando
azterketari-fitxa
ficha de matrícula
matrikula-orri
ficha de organización pedagógica
pedagogi antolamenduko fitxa
ficha de personal
pertsonal-fitxa
ficha de seguimiento
jarraipen-fitxa
ficha de solicitud
eskabide-orri
ficha personal
fitxa pertsonal
ficha técnica
fitxa tekniko
fichero
fitxategi
fichero archivador
artxibo-fitxategi
fichero de terceros
hirugarrenen fitxategi
fichero histórico
fitxategi historiko
fiesta
jai
fiesta escolar
eskolako jai
fiesta local
herriko jai
fiesta patronal
zaindariaren jai
figura
irudi
figura profesional
lanbide-irudi
figurar
azaldu
agertu
figurines
figurinak
fijar
finkatu
fijo
finko
filiación
filiazio
filología anglogermánica
anglogermaniar filologia
filología clásica
filologia klasiko
filología francesa
frantses filologia
filología germánica
germaniar filologia
filología griega
greziar filologia
filología hispánica
filologia hispaniko
filología inglesa
ingeles filologia
111
GAZTELANIA
EUSKARA
filología latina
latin-filologia
filología moderna
filologia moderno
filología románica
filologia erromaniko
filología semítica
filologia semitiko
filología vasca
euskal filologia
filosofía
filosofia
filosofía de los valores y de la cultura
balioen eta kulturaren filosofia
filosofía del derecho
zuzenbidearen filosofia
filosofía del lenguaje
hizkuntzaren filosofia
filosofía natural
filosofia natural
filosofía y ciencias de la educación
filosofia eta hezkuntza-zientziak
filosofía y letras
filosofia eta letrak
fin (final)
amaiera
fin (objetivo)
helburu
xede
final (adj.)
azken
final (sust).
bukaera
final (sust.)
amaiera
finalidad
helburu
finalizar
amaitu
bukatu
financiación
finantzaketa
financiación y tutor de contabilidad
finantzaketa eta kontabilitate-tutoretza
financiar
finantzatu
financiero (adj.)
finantzafinantzario
finanzas
finantzak
finca
finka
firma
sinadura
izenpe
firma autógrafa
eskuzko sinadura
firma autorizada
baimendutako sinadura
firma del interesado
interesatuaren sinadura
firma del trabajador
langilearen sinadura
firma revisada
berrikusitako sinadura
firmado (fdo.)
sinatua (stua.)
izenpetua (izpta.)
112
GAZTELANIA
firmante
EUSKARA
sinatzaile
izenpetzaile
firmante, el abajo
behean sinatzen duena(k)
firmar
sinatu
izenpetu
firmar la presente
honako hau sinatu
honako hau izenpetu
firmes
bidezoruak
fiscalidad
fiskalitate
física
fisika
física aplicada
fisika aplikatu
física de la tierra y del cosmos
kosmosaren eta lurraren fisika
física de materiales
materialen fisika
física del estado sólido
egoera solidoaren fisika
física fundamental
funtsezko fisika
física general
fisika orokor
física industrial
fisika industrial
física nuclear
fisika nuklear
física teórica
fisika teoriko
física y química
fisika eta kimika
físico
fisiko
gorputz-
fisiología
fisiologia
fisiología vegetal
landare-fisiologia
fisioquímica
fisiokimika
fisioterapeuta
fisioterapeuta
fisioterapia
fisioterapia
fitopatología
fitopatologia
fitotecnia
fitoteknia
landarezaintza
flauta
txirula
flauta de pico
moko-txirula
flaviola y tamboril
flabiola eta danbolin
fluidez verbal
hitz-jario
hitz-etorri
focalizado
ardazturiko
focalizar
ardaztu
113
GAZTELANIA
EUSKARA
folleto
liburuxka
fonda
ostatu
fondo
hondo
fondo (econ.)
fondo
fondo común
fondo komun
fondo de biblioteca
biblioteka-fondo
liburutegi-fondo
fondo en caja
kutxako fondo
fondo fijo
fondo finko
fondo fijo autorizado
fondo finko baimendu
fontanería
iturgintza
fontanero
iturgin
forestal (especialidad)
basogintza
forja
forja-lan
burdin-lan
forja artística
forja-lan artistiko
forja y fundición
forja-lana eta galdaketa
forma
forma
era
itxura
forma de contacto
harreman-era
forma de contratación
kontratazio-era
forma de retribución
ordainkera
forma geométrica encajable
forma geometriko ahokagarri
forma y momento, en la
eran eta unean
formación (configuración)
eraketa
osatze
formación (educación)
heziketa
prestakuntza
formación a medida
neurrirako prestakuntza
formación anticipada
aldez aurreko prestakuntza
formación asociada al título
tituluari atxikitako heziketa
formación básica
oinarrizko prestakuntza
formación compartida
ikasi eta lan eginezko heziketa
formación complementaria
heziketa osagarri
formación contínua
etengabeko prestakuntza
formación de educadores
hezitzaileen prestakuntza
114
GAZTELANIA
EUSKARA
formación de formadores
prestatzaileen prestakuntza
formación de hábitos
ohiturak sortze
formación de investigadores
ikertzaileen prestakuntza
formación de la mano de obra
eskulangileen prestakuntza
formación del profesorado
irakasleen prestakuntza
formación empresarial
enpresarako prestakuntza
Formación en Centros de Trabajo (FCT)
Lantokiko Prestakuntza (LP)
formación en centros educativos
ikastetxeko prestakuntza
formación en común
baterako prestakuntza
formación en el empleo
laneko prestakuntza
birziklatze
formación en el puesto de trabajo
lantokiko prestakuntza
formación en la alternancia
ikas-ekinezko heziketa
formación focalizada en el centro
ikastetxean ardazturiko prestakuntza
formación fuera del puesto de trabajo
lantokiaz kanpoko prestakuntza
formación humana
giza heziketa
formación humanística
heziketa humanistiko
formación informática
informatikazko prestakuntza
formación inicial
hasierako prestakuntza
formación moral
gizalege-heziketa
moral-heziketa
formación ocupacional
lanerako prestakuntza
formación permanente
etengabeko prestakuntza
formación permanente del profesorado
irakasleen etengabeko prestakuntza
formación polivalente
heziketa balioanitz
formación práctica
prestakuntza praktiko
Formación Profesional (FP)
Lanbide Heziketa (LH)
formación profesional acelerada
lanbide-heziketa trinko
formación profesional adaptada
lanbide-heziketa egokitu
formación profesional contínua
etengabeko lanbide-prestakuntza
Formación Profesional de Grado Medio (FPGM)
Erdi-mailako Lanbide Heziketa (ELH)
Formación Profesional de Grado Superior (FPGS)
Goi-mailako Lanbide Heziketa (GLH)
formación profesional de primer grado
lehen mailako lanbide-heziketa
Formación Profesional Específica (FPE)
Berariazko Lanbide Heziketa (BLH)
formación religiosa
erlijio-heziketa
formación social
gizarte-heziketa
formación socio-laboral
gizarte eta lanerako prestakuntza
115
GAZTELANIA
EUSKARA
formación tutorizada
tutorepeko heziketa
formador de formadores
irakasleen irakasle
formalización
mamitze
burutze
formalizazio
formalización de expediente
espedientea mamitze
formalizar
mamitu
burutu
formalizatu
formalizar en documento público
agiri publikoan jaso
formar (configurar)
eratu
osatu
formar (educar)
hezi
prestatu
formas cristalográficas
forma kristalografikoak
formativo
prestakuntza-
formato
formatu
neurri
fórmula
formula
fórmula de cálculo
kalkulu-formula
formular
formulatu
formular reservas
eragozpenak azaldu
formular una solicitud
eskabidea egin
forzar
behartu
bortxatu
forzoso
nahitaezko
fotocomposición
fotokonposizio
fotocopia
fotokopia
fotocopia compulsada
fotokopia konpultsatu
fotocopiadora
fotokopiagailu
fotograbado
fotograbatu
fotograbado artístico
arte-fotograbatu
fotografía (especialidad)
argazkigintza
fotografía (figura)
argazki
fotografía artística
arte-argazkigintza
fotolito
fotolito
fracaso escolar
eskola-porrot
116
GAZTELANIA
EUSKARA
francés
frantses
franelógrafo
franelografo
franelograma
franelograma
franqueo concertado
posta ordaindu
franquicia postal
posta-frankizia
frecuencia
maiztasun
frecuentemente
maiz
usu
frigorista
frigorista
frío industrial
hotz industrial
fuel
fuel
fuente de información
informazio-iturri
fuente del curriculum
curriculumaren iturburu
función
egiteko
betebehar
zeregin
funtzio
función de, en
arabera, -(r)en
función directiva
zuzendaritza-lan
función docente
irakaslan
irakasle-funtzio
función inspectora
ikuskari-lan
función pública
funtzio publiko
función pública docente
irakaskuntzako funtzio publiko
función pública docente no universitaria
unibertsitateaz kanpoko irakasleen funtzio publiko
función y subfunción
funtzio eta azpifuntzio
funcionamiento
funtzionamendu
funcionar
ibili
funtzionatu
funcionariado
funtzionariotza
funtzionarioak
funcionario
funtzionario
funcionario civil del estado
estatuko funtzionario zibil
funcionario de carrera
karrerako funtzionario
funcionario definitivo
behin betiko funtzionario
funcionario docente
funtzionario irakasle
funcionario en prácticas
praktiketako funtzionario
117
GAZTELANIA
EUSKARA
funcionario interino
bitarteko funtzionario
funcionario provisional
behin-behineko funtzionario
funcionario técnico
funtzionario tekniko
funciones, en
funtzioko
fundación benéfica
ongintza-fundazio
fundación docente
irakaskuntza-fundazio
fundamental
funtsezko
oinarrizko
fundamentar
oinarritu
funtsatu
fundamento
funts
oinarri
fundamento de derecho
zuzenbideko oinarri
fundamentos de composición
konposizio-oinarriak
fundamentos de recreación
aisialdi-oinarriak
fundición
galdaketa
fundición artística de bronce a la cera
argizarizko brontze-galdaketa artistiko
fungible
suntsigarri
fusión (fis.)
urtze
fusio
fusión (unión)
bat egite
fusionar
bat egin
gabinete
kabinete
gaita gallega
galiziar gaita
galvanotecnia
galvanoteknia
gallego
galiziera
garantía
garantia
berme
garantías legalmente establecidas
legez ezarritako baldintzak
garantizar
garantizatu
bermatu
gas
gas
gas ciudad
hiri-gas
gasóleo
gasolio
gasto
gastu
gasto corriente
gastu arrunt
gasto especial
gastu berezi
118
GAZTELANIA
EUSKARA
gasto financiero
finantza-gastu
gasto general
gastu orokor
gasto justificable
gastu justifikagarri
gasto justificado
gastu justifikatu
gasto no financiero
gastu ez-finantzario
gasto ordinario
gastu arrunt
gasto previsto
aurreikusitako gastu
gasto realizado
egindako gastu
gastos de acondicionamiento
egokitzapen-gastuak
gastos de alojamiento
ostatu-gastuak
gastos de comida
otordu-gastuak
gastos de desplazamiento
bidai gastuak
gastos de estancia
egonaldi-gastuak
gastos de funcionamiento
funtzionamendu-gastuak
gastos de inmueble
higiezin-gastuak
gastos de la oposición
oposizio-gastuak
gastos de oficina
bulego-gastuak
gastos de traducción
itzulpen-gastuak
gastos en material didáctico
ikasmaterial-gastuak
gastos especiales de funcionamiento
funtzionamendu-gastu bereziak
gastos extraordinarios
aparteko gastuak
generación (personas)
belaunaldi
general
orokor
guztizko
generalmente
oro har
jeneralean
eskuarki
generar
sortu
genética
genetika
gente
jende
geodesia
geodesia
geodinámica externa
kanpo-geodinamika
geofísica
geofisika
geografía
geografia
geografía aplicada
geografia aplikatu
geografía e historia
geografia eta historia
geografía física
geografia fisiko
119
GAZTELANIA
EUSKARA
geografía general
geografia orokor
geografía humana
giza geografia
geografía regional
lurralde-geografia
geología
geologia
geología aplicada
geologia aplikatu
geología endógena
geologia endogeno
geología exógena
geologia exogeno
geología general
geologia orokor
geometría descriptiva
geometria deskribatzaile
geomorfología
geomorfologia
geoquímica
geokimika
geotectónica
geotektonika
gerencia
gerentzia
gerente
gerente
gerente en funciones
funtzioko gerente
gestión
kudeaketa
gestio
gestión administrativa
administrazio-kudeaketa
gestión comercial
merkataritza-kudeaketa
gestión de almacén
biltegien kudeaketa
gestión de datos
datu-kudeaketa
gestión de la empresa
enpresaren kudeaketa
gestión de personal
langileriaren kudeaketa
gestión del transporte
garraioaren kudeaketa
gestión económica
ekonomi kudeaketa
gestión educativa
hezkuntza-kudeaketa
gestión empresarial
enpresa-kudeaketa
gestión general
kudeaketa orokor
gestión interna
barne-kudeaketa
gestión patrimonial
ondare-kudeaketa
gestión selvícola
basoen kudeaketa
gestionar
kudeatu
gestionatu
gestor
kudeatzaile
gestore
gimnasia
gimnastika
gimnasio
gimnasio
120
GAZTELANIA
EUSKARA
gimnasio
gimnastika-gela
ginecología
ginekologia
giro (banca)
igorpen
giro postal
posta-igorpen
giro telegráfico
telegrafo-igorpen
global
guztizko
osabetezko
global
globalizador
osabetezko
globalizar
globalizatu
globo terráqueo
lur-globo
glotodidáctica
glotodidaktika
gnoseología
gnoseologia
gobernar
gobernatu
gobierno
gobernu
Gobierno Vasco (GV)
Eusko Jaurlaritza (EJ)
goma de borrar
ezabagoma
borragoma
grabación
grabazio
grabado
grabatu
grabado calcográfico
kalkografiazko grabatu
grabado y técnicas de estampación
grabatu eta estanpazio teknikak
grabador de clichés
klixe-grabatzaile
grabar
grabatu
grada
harmaila
grado
maila
gradu
grado conocimiento
ezaguera-maila
grado de garantía
berme-maila
grado de maestría
maisutza-gradu
grado de originalidad
orijinaltasun-maila
grado elemental
oinarrizko maila
grado medio
erdiko maila
grado superior
goiko maila
graduado
graduatu
graduado en educación secundaria
bigarren hezkuntzan graduatu
graduado escolar
eskola-graduatu
121
GAZTELANIA
EUSKARA
graduado social
gizarte-graduatu
graduador
graduatzaile
gradualmente
pausoz pauso
ezarian-ezarian
graduar
mailakatu
graduatu
gráfico
grafiko
irudi
grafólogo
grafologo
gran invalidez
baliaezintasun handi
granja escuela
baserri-eskola
grapadora
grapagailu
gratificación
hobari
haborokin
gratis
doan
dohainik
gratuidad
doakotasun
gratuitamente
doan
dohainik
gratuito
doako
gravamen
karga
grave
larri
gravoso
astun
griego
greko
grosor
lodiera
grupo
talde
grupo de alumnos
ikastalde
ikasle-talde
grupo de estudio
ikasteko talde
grupo de lectura
irakurtzeko talde
grupo de pertenencia
zein taldetako
bere talde
grupo de trabajo
lan-talde
grupo mixto
neska-mutilen talde
grupo teatral
antzeztalde
grupo unitario
talde unitario
grupos desfavorecidos
gizarte-egoera ahuleko taldeak
122
GAZTELANIA
EUSKARA
grupos marginados
bazterturiko taldeak
grupos zonales de apoyo al sistema educativo
hezkuntza-sistemari laguntzeko eskualdeko taldeak
guarda
jagole
-zain
guarda forestal
basozain
guardar
gorde
guardarropa
arropatoki
guardería (infantil)
haurtzaindegi
guardia
jagoletza
-zaintza
guarnicionería (especialidad)
goarnizionaritza
guía
gida
gidari
guía de grupos
taldeen gidaritza
guía didáctica
gida didaktiko
guiar
gidatu
guiñol
giñol
guión
gidoi
guionista
gidoilari
guitarra
gitarra
haber (econ.)
hartzeko
haberes
hartzekoak
habilidad
trebetasun
abilezia
habilidad verbal
ahozko trebetasun
habilitación
egokitzapen
habilitazio
habilitar (adaptar)
egokitu
moldatu
habilitar (reconocer)
onetsi
habitante
biztanle
hábito
ohitura
aztura
hábito de aprendizaje
ikasteko ohitura
hábito de estudio
ikasteko ohitura
estudiatzeko ohitura
hábito de limpieza
garbitasun-ohitura
123
GAZTELANIA
EUSKARA
hábito de salud
osasun-ohitura
hábito intelectual
ohitura intelektual
hábito lector
irakurtzeko ohitura
habitual
ohiko
habla
mintzamen
hablar
hitz egin
berba egin
mintzatu
hacer caso omiso
entzungor egin
hacer efectivo (abonar)
ordaindu
hacer efectivo (materializar)
gauzatu
zertu
hacer público
argitara eman
hacer referencia
erreferentzia egin
aipatu
hacer saber
jakinarazi
hacer valer
baliarazi
hacerse cargo
arduratu
ardura hartu
hacienda
ogasun
hazienda
hacienda foral
foru-ogasun
hacienda pública
herri-ogasun
hasta la fecha (hasta entonces)
ordurarte
hasta la fecha (hasta hoy)
gaur arte
hasta nueva orden
besterik agindu arte
hecho (acto)
egintza
egitate
hecho (suceso)
gertakari
hematología
hematologia
herramienta
lanabes
tresna
erreminta
herramientas para la inclusión
baterabiltzeko tresnak
herrería (especialidad)
errementaritza
herrero
errementari
arotz
124
GAZTELANIA
EUSKARA
heterogéneo
heterogeneo
hidráulica
hidraulika
hidrología
hidrologia
higiene
higiene
garbitasun
higiene buco-dental
aho eta hortzen higiene
higiene dental
hortz-higiene
higiene y sanidad
higiene eta osasun
higiene y seguridad en el trabajo
laneko higiene eta segurtasun
hijos
seme-alabak
hijos casados
seme-alaba ezkonduak
hilatura
hariak
hilaturas y tejeduría
hariak eta ehunak
hipoacúsico
hipoakusiko
hipótesis
hipotesi
Hiritartasun eta giza-eskubide hezkuntza
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
histología
histologia
histología animal
animali histologia
historia
historia
historia antigua
antzinatearen historia
historia antigua universal
antzinatearen historia unibertsal
historia arte medieval
erdi-aroko artearen historia
historia contemporánea
historia garaikide
historia de la educación
hezkuntzaren historia
historia de la filosofía
filosofiaren historia
historia de la medicina
medikuntzaren historia
historia de los sistemas de pensamiento
pentsaera-sistemen historia
historia del arte
artearen historia
historia del arte antiguo
antzinako artearen historia
historia del arte contemporáneo
arte garaikidearen historia
historia del arte moderno
arte modernoaren historia
historia del cine
zinearen historia
historia del pensamiento político
pentsaera politikoaren historia
historia económica
historia ekonomiko
historia económica mundial
munduko historia ekonomiko
historia general
historia orokor
historia general de la comunicación
komunikazioaren historia orokor
125
GAZTELANIA
EUSKARA
historia medieval
erdi-aroko historia
historia moderna
historia moderno
historia universal
historia unibertsal
historia universal contemporánea
historia unibertsal garaikide
historia y filosofía de la ciencia
zientziaren historia eta filosofia
historial académico
ikasketen historial
historial docente
irakaskuntzako historial
histórico
historiko
hogar
etxe
hogar, material de
etxe-material
hoja
orri
hoja de aprovechamiento
aprobetxamendu-orri
hoja de cargo
kargu-orri
hoja de inscripción
izena emateko orri
hoja de instrucciones
argibide-orri
jarraibide-orri
hoja de pedido
eskaera-orri
hoja de relación
zerrenda-orri
hoja de servicios
zerbitzu-orri
hoja de solicitud
eskabide-orri
hoja de supervisión
gainbegiratzeko orri
hoja portada
azaleko orri
hombre (persona)
gizaki
hombre (varón)
gizon
hombre clásico (material escolar)
giza irudi
homogéneo
homogeneo
homologado
homologatu
homologar
homologatu
honorarios
zerbitzu-sariak
honorarios autorizados
baimendutako zerbitzu-sariak
honorarios por exceso de medición
neurketa soberakinagatiko zerbitzu-sariak
honorífico
ohorezko
hora
ordu
hora de clase
klase-ordu
eskola-ordu
hora de comienzo
hasiera-ordu
hora de estancia
egote-ordu
126
GAZTELANIA
EUSKARA
hora de guardia
jagoletza-ordu
hora de trabajo
lanordu
hora extra
aparteko ordu
hora lectiva
irakastordu
hora no lectiva
eskolarik gabeko ordu
hora sin clase
klase gabeko ordu
horario
ordutegi
orduak
horario de atención al público
jendaurreko orduak
horario de clases
klase-ordutegi
horario de estancia
egote-orduak
horario de mañana
goizeko ordutegi
horario de mañana y tarde
goiz eta arratsaldeko ordutegi
horario de noche
gaueko ordutegi
horario de profesores
irakasleen ordutegi
horario de tarde
arratsaldeko ordutegi
horario escolar
eskolako ordutegi
eskola-orduak
horario extendido
ordutegi luzatu
horario flexible
ordutegi malgu
horario laboral
lan-ordutegi
horario lectivo
irakastorduak
horas a impartir
eman beharreko (irakast)orduak
horas anuales
urteko orduak
horas de dedicación
dedikazio-orduak
horas de docencia
irakastorduak
horas de oficina
bulego-orduak
horas de producción
produkzio-orduak
horas oficiales
ordu ofizialak
horas reales
benetako orduak
horas realmente impartidas
benetan emandako irakastorduak
horas semanales
asteko orduak
hormigón
hormigoi
hormigón armado
hormigoi armatu
horticultura
baratzezaintza
hortofruticultura
barazki-frutazaintza
hostelería
ostalaritza
127
GAZTELANIA
EUSKARA
hostelería y turismo
ostalaritza eta turismo
hostelero
ostalari
huérfano
umezurtz
huérfano absoluto
erabateko umezurtz
humanidades
giza zientziak
humanidades y ciencias sociales
giza eta gizarte-zientziak
ida y vuelta
joan-etorri
ideario
gogo-oinarriak
ideario
identidad sexual
sexu-nortasun
identidad y autonomía personal
norbere nortasun eta autonomia
identificación
identifikazio
identificación de necesidades
beharrak zehaztea
identificar
identifikatu
idioma
hizkuntza
idioma moderno
atzerriko hizkuntza
idiomático
hizkuntz
idoneidad
egokitasun
idoneidad idiomática
hizkuntzazko egokitasun
idóneo (adecuado)
egoki
igualdad
berdintasun
igualdad de oportunidades
aukera-berdintasun
ikastola (Ik.)
ikastola (Ik.)
ikastola cedente
ikastola jabetza-emaile
Ikastolas de Euskal Herria (Asociación Europea de
Euskal Herriko Ikastolak (Europar Kooperatiba Elkartea) (EHI)
ilegal
legez kontrako
ilegalidad
legez kontrakotasun
ilustración artística
arte-ilustrazio
ilustrar
argitu
ilustratu
ilustrísima señora (Ilma. Sra.)
andre txit prestu (And.t.p.)
ilustrísimo señor (Ilmo. Sr.)
jaun txit prestu (jn.t.ptu.)
imagen
irudi
imajina
imagen fílmica
filme-irudi
imagen fotográfica
argazki-irudi
128
GAZTELANIA
EUSKARA
imagen para el diagnóstico
diagnosi-irudi
imagen personal
irudi pertsonal
imagen visual y auditiva
ikus-entzunezko irudi
imagen y sonido
irudi eta soinu
imaginería castellana
Gaztelako irudigintza
immunología
inmunologia
impar
bakoiti
impartir
eman
irakatsi
impedir
galarazi
eragotzi
impermeabilizaciones
irazgaizteak
implantar
ezarri
implementar
inplementatu
implicar
ekarri
inplikatu
imponer
ezarri
inposatu
importa esta nómina "x"
nomina honen zenbatekoa "x" da
importancia
garrantzi
importante
garrantzitsu
garrantzizko
inportante
importar (afectar)
axola izan
inporta izan
importar (ascender)
zenbatekoa izan
importar (econ.)
inportatu
importe
zenbateko
importe a devolver a caja
kutxara itzultzeko zenbateko
importe a que asciende
zenbatekoa guztira
importe a retener
atxikitzeko zenbateko
importe bruto
zenbateko gordin
importe de la ejecución material
egitearen zenbateko
importe de la matrícula
matrikularen zenbateko
importe del debe
zorraren zenbateko
importe del haber
hartzekoaren zenbateko
importe en pesetas
zenbatekoa pezetatan
129
GAZTELANIA
EUSKARA
importe ingresado
sartutako zenbateko
importe íntegro
zenbateko oso
importe justificado
justifikatutako zenbateko
importe liquidado
zenbateko likidatu
importe líquido
zenbateko likido
importe máximo
gehienezko zenbateko
importe neto
zenbateko garbi
importe por día y persona
zenbatekoa egun eta pertsonako
importe solicitado
eskatutako zenbateko
importe total
zenbatekoa guztira
imposibilidad
ezintasun
imposición
ezarpen
imprecisión
zehazkabetasun
zehaztasun falta
imprenta
inprimategi
moldiztegi
imprescindible
nahitaezko
ezinbesteko
impresión (artes gráficas)
inprimaketa
impresión en offset
offset bidezko inprimaketa
impreso
inprimaki
orri
impreso de matrícula
matrikula-orri
impreso de solicitud
eskabide-orri
impreso normalizado
inprimaki normalizatu
impresora
inprimagailu
imprimir
inprimatu
improrrogable
luzaezin
improvisación (mus.)
bat-batekotasun
impuesto
zerga
impuesto de lujo
luxu-zerga
impuesto sobre actividades económicas
jarduera ekonomikoen zerga
impuesto sobre el patrimonio
ondarearen gaineko zerga
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Balio Erantsiaren Zerga (BEZ)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga (PFEZ)
impugnación
aurka egite
130
GAZTELANIA
EUSKARA
impugnar
aurka egin
imputar
egotzi
leporatu
inadaptación
moldagabezia
inadaptado
moldagabe
inadmisión a trámite
izapidetzeko ez onartze
incapacidad
ezintasun
incapacidad laboral
lanerako ezintasun
incapacidad laboral permanente
lanerako ezintasun iraunkor
incapacidad laboral transitoria
lanerako ezintasun iragankor
incapacitado
ezindu
incentivar
suspertu
susperrarazi
incentivo
pizgarri
suspergarri
incentivo de cuerpo
kidego-suspergarri
incidencia
eragin
incidencias
gorabeherak
incluido
barne
incluir
barne hartu
inclusive
barne
incoar
hasiera eman
ireki
hasi
incoar expediente
espedientea ireki
incomparecencia en el trámite
izapidean ez agertze
incompareciente
agertu gabe
incompatibilidad
bateraezintasun
incompatibilidades de educación
hezkuntzako bateraezintasunak
incompetencia
gaitasun falta
incompleto
osatugabe
incorporación
inkorporazio
incorporar
inkorporatu
txertatu
incorporarse al trabajo
laneratu
lanean hasi
incorrecto
oker
131
GAZTELANIA
EUSKARA
incrementar
gehitu
incremento
gehikuntza
incumbir
egoki(tu) (forma sintetikoan)
axola izan
incumplimiento
ez betetze
incumplir
ez bete
indebido
bidegabeko
behar ez bezalako
indefensión
defentsa-gabezia
indefensión del interesado
interesduna babesik gabe (utzi)
indefinido
mugagabe(ko)
zehazkabe
indemnización
kalte-ordain
indemnizazio
indemnización pecuniaria
diruzko kalte-ordain
indemnizar
kalteak ordaindu
indemnizatu
inderogabilidad singular
bakarrarentzat indargabetu ezin
indicador
adierazle
indicador funcional
xede-adierazgarri
indicar (mostrar)
erakutsi
indicar (significar)
adierazi
índice (estad.)
adierazle
indize
índice (lista)
aurkibide
índice (potencia)
biderkari
índice de cobertura máxima
gehienezko estalpen-indize
índice de dificultad
zailtasun-indize
índice de discriminación
diskriminazio-indize
Indice de Precios al Consumo (IPC)
Kontsumo Prezioen Indize (KPI)
índice de precios al consumo
kontsumo-prezioen indize
índice de tirada mínima
gutxienezko tirada-indize
indispensable
ezinbesteko
individual
norbanako
banakako
individualizado
bana-banako
indibidualizatu
132
GAZTELANIA
EUSKARA
individuo
norbanako
industria
industria
industria agraria
nekazaritza-industria
industria alimentaria
elikagaien industria
industria cerealista
zereal-industria
industria forestal
baso-industria
industrial
industri
industrias agroalimentarias
nekazaritzako elikagaien industriak
industrias extractivas
erauzteko industriak
ineficacia
eraginkortasun falta
eragimenik ez
ineludible
saihestezin
inexactitud
zehazkabetasun
inexacto
zehazkabe
infantil
haur-
inferior
behebeheko
behe-mailako
inferior (comparativo)
beheragoko
influencia
eragin
influenciar
eragin
información
informazio
argibideak
información adicional
informazio gehigarri
información al consumidor
kontsumitzailearentzako informazio
información documental y aprendizaje
dokumentazio-bilaketa eta ikaskuntza
información general
informazio orokor
información pública
jendaurreko informazio
información turística
turismo-informazio
información,imagen y sonido
informazio, irudi eta soinu
informar
informatu
informar favorablemente
aldeko txostena eman
informática
informatika
informática básica
oinarrizko informatika
informática como recurso para la investigación
ikerketarako informatika
informática de aplicaciones
aplikazio-informatika
informática de empresa
enpresen informatika
133
GAZTELANIA
EUSKARA
informática de gestión
gestio-informatika
informática de sistemas
sistemen informatika
informática fundamental
funtsezko informatika
informática teórica
informatika teoriko
informativo (adj.)
informazioinformatibo
Informazio eta Komunikazio Teknologiak (TIC)
Tecnologías de la Información y la Comunicación (IKT)
informe
txosten
informe de evaluación
ebaluazio-txosten
informe de intervención
kontu-hartzailetzako txosten
informe de mecanización
mekanizazioko txosten
informe de planificación
plangintzako txosten
informe desfavorable
kontrako txosten
informe facultativo
borondatezko txosten
informe favorable
aldeko txosten
informe final de evaluación
azken ebaluazio-txosten
informe financiero
finantza-txosten
informe mecanizado
txosten mekanizatu
informe preceptivo
nahitaezko txosten
informe técnico
txosten tekniko
infracción
arau-hauste
infracción administrativa
administrazioko arau-hauste
infracción grave
arau-hauste larri
infracción leve
arau-hauste arin
infracción muy grave
arau-hauste oso larri
infracción penal
zigor-zuzenbideko arau-hauste
infractor
arau-hausle
infraestructura
azpiegitura
infringir
hautsi
urratu
infundado
oinarri gabeko
funts gabeko
ingeniería
ingeniaritza
ingeniería técnica
ingeniaritza tekniko
ingeniero
ingeniaritza
ingeniero aeronáutico
aeronautika-ingeniari
ingeniero agrónomo
nekazaritza-ingeniari
134
GAZTELANIA
EUSKARA
ingeniero de caminos, canales y puertos
bide, ubide eta portuetako ingeniari
ingeniero de minas
meatze-ingeniari
ingeniero de montes
mendi-ingeniari
ingeniero de telecomunicaciones
telekomunikabide-ingeniari
ingeniero industrial
industri ingeniari
ingeniero naval
ontzigintza-ingeniari
ingeniero químico
kimika-ingeeniari
ingeniero superior
goi-mailako ingeniari
ingeniero técnico
ingeniari tekniko
ingeniero técnico agrícola
nekazaritzako ingeniari tekniko
inglés
ingeles
ingresar
sartu
ingreso
sarrera
ingreso de carácter cierto
ziurtzat jotako sarrerak
ingreso en el cuerpo
kidegoan sartze
ingreso por cuotas
kuoten bidezko sarrera
ingresos de matrícula
matrikula-sarrerak
ingresos familiares
familiaren diru-sarrerak
ingresos recaudados
bildutako sarrerak
ingresos recaudados en metálico
eskudirutan bildutako sarrerak
inhábil, día
jaiegun
inhabilitado
desgaitu
inhabilitar
desgaitu
iniciación
hasiera
iniciación de un expediente
espedienteari hasiera emate
Iniciación Profesional (IP)
Lanbide Hastapen (LHAS)
inicial
hasierako
hasiera-
iniciar
hasi
hasiera eman
iniciar de oficio
administrazioaren kabuz hasi
iniciativa
ekimen
iniciativa social
gizarte-ekimen
inicio
hasiera
ininterrumpido
etengabe(ko)
injerencia
uxarpen
inmersión
murgiltze
135
GAZTELANIA
EUSKARA
inmersión parcial
partezko murgiltze
inmersión retardada
murgiltze atzeratu
inmersión tardía
murgiltze berantiar
inmersión temprana
murgiltze goiztiar
inmersión total
murgiltze oso
inmersión total temprana
murgiltze goiztiar oso
inmigrante
etorkin
inmueble
higiezin
etxe
inmueble arrendado
higiezin alokatu
inmueble propio
norbere higiezin
innovación curricular
curriculum-berriztapen
innovación educativa
hezkuntza-berriztapen
innovación pedagógica
pedagogi berriztapen
inobservancia
ez betetze
input comprensible
input ulergarri
input lingüístico
hizkuntza-input
inscribir
izena eman
inskribatu
inscripción
izena emate
inskripzio
inscripción de matrícula
matrikula-inskripzio
inserción laboral
lan-munduratze
inserción profesional
lanbideratze
inserción social
gizarteratze
insertar
txertatu
sartu
insértese en el BOPV
EHAAn argitara bedi
inspección (acción)
ikuskapen
inspección (inspec.) (organismo)
ikuskatzailetza (ikusk.)
inspección (organismo) (inspec.)
ikuskaritza (ikusk.)
inspección administrativa de servicios
administrazioko zerbitzu-ikuskaritza
inspección de bachillerato
batxilergoko ikuskaritza
inspección general de educación
hezkuntzako ikuskaritza nagusi
inspección general de servicios
zerbitzuen ikuskaritza nagusi
inspección técnica
ikuskaritza tekniko
inspección técnica de educación
hezkuntzako ikuskaritza tekniko
136
GAZTELANIA
EUSKARA
inspeccionar
ikuskatu
inspector
ikuskari
ikuskatzaile
inspector coordinador de nivel
mailako ikuskari koordinatzaile
inspector de zona
eskualdeko ikuskari
inspector extraordinario
berariazko ikuskari
inspector general
ikuskari nagusi
inspector general de educación
hezkuntzako ikuskari nagusi
inspector general de servicios
zerbitzuen ikuskari nagusi
inspector jefe
ikuskari buru
inspector ponente
ikuskari ponente
instalación
instalazio
instalación de calefacción
bero-instalazio
instalación de combustibles
erregaien instalazio
instalación de equipos térmicos y de fluidos
bero eta fluido ekipoen instalazioa
instalación de gas
gas-instalazio
instalación de muebles
altzarien instalazio
altzariak instalatze
instalación deportiva
kirol-instalazio
instalación deportiva cubierta
estalpeko kirol-instalazio
instalación deportiva descubierta
estali gabeko kirol-instalazio
instalación eléctrica
elektrizitate-instalazio
instalación telefónica
telefono-instalazio
instalación y mantenimiento de jardines
lorategiak prestatu eta zaintze
instalaciones agrarias
nekazaritzako instalazioak
instalaciones de agua, gas y calefacción
ur, gas eta bero-instalazioak
instalaciones de energía solar
eguzki-energiazko instalazioak
instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención
fluido-, bero- eta mantentze-instalazioak
instalaciones de frío, climatización y producción de
hotz-, girotze- eta bero-instalazioak
instalaciones de producción de calor
beroa sortzeko instalazioak
instalaciónes frigoríficas
hozteko instalazioak
instalaciones frigoríficas y de climatización
hozteko eta girotzeko instalazioak
instalaciones térmicas auxiliares de proceso
prozesuari laguntzeko instalazio termikoak
instalador
instalatzaile
instalar
ipini
jarri
137
GAZTELANIA
EUSKARA
instalar
instalatu
instancia
eske-idazki
eskaera
eskari
instancia de parte, a
inoren eskaeraz
instar
agindu
premiazko eskea egin
institución
erakunde
institución dependiente
menpeko erakunde
institucional
erakundeinstituzional
instituciones económicas
erakunde ekonomikoak
instituir
eratu
sortu
ezarri
instituto
institutu
Instituto de Bachillerato a Distancia (IBD)
Urrutiko Batxilergorako Institutu (UBI)
Instituto de Bachillerato (IB)
Batxilergo Institutu (BI)
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Hezkuntza Zientzien Institutu (HEZI)
Instituto de Educación Secundaria (IES)
Bigarren Hezkuntzako Institutu (BHI)
instituto de formación de estudios sociales
gizarte-ikasketetan prestatzeko institutu
Instituto de Innovación Tecnológica (IIT)
Berriztapen Teknologikorako Institutu (BTI)
Instituto Específico de Formación Profesional
Goi-mailako Lanbide Heziketako Berariazko Institutu (GLHBI)
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Gizarte Segurantzako Institutu Nazional
Instituto Nacional de Previsión
Gizarte Aurreikuspeneko Institutu Nazional
Instituto para el Desarrollo Curricular (IDC)
Ikasketa Planak Eratzeko Institutu
instituto politécnico
institutu politekniko
instituto profesional
lanbide-institutu
Instituto Público Integrado (IPI)
Institutu Publiko Integratu (IPI)
Instituto Técnico de la Construcción
Eraikuntzako Institutu Tekniko
Instituto Técnico Singular (ITS)
Institutu Tekniko Berezi (ITB)
Instituto Univ. de Lógica, Cognición, Lenguaje e
Logika, Ezagutza, Mintzaira eta Informazioko Unib. Institutu
instituto universitario
unibertsitate-institutu
Instituto Universitario de Ciencias de la Antigüedad
Antzinaroko Zientzien Unibertsitate Institutu
Instituto Universitario de Historia Social
Historia Sozialeko Unibertsitate Institutu
Instituto Universitario de Materiales Poliméricos
Gai Polimerikoen Unibertsitate Institutu
138
GAZTELANIA
EUSKARA
Instituto Universitario Mixto de Tecnología
Teknologia Mikroelektronikoaren Unibertsitate InstitutuMisto
Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP)
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakunde (IVAP)
Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación
Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Euskal Institutu (KEI)
Instituto Vasco de Educación Física (IVEF)
Soin Hezkuntzako Euskal Erakunde (SHEE)
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)
Euskal Estatistika Erakunde (EUSTAT)
Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI)
Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakunde (ISEI)
instrucción
heziketa
eskolatze
instrucción de servicio
zerbitzuko jarraibide
instrucción de un procedimiento
prozeduraren instrukzio
instrucciones
argibideak
aginduak
jarraibideak
instrucciones de cumplimentación del impreso
inprimakia betetzeko argibideak
instrucciones de pago
ordaintzeko argibideak
instructor (monitor)
erakusle
instructor (zuz.)
instrukzio-egile
instruir (enseñar)
hezi
irakatsi
instruir (tramitar)
izapidetu
tramitatu
instruir un expediente
espedientearen instrukzioa egin
instrumentación
instrumentazio
instrumentación y control
tresneria eta kontrol
instrumentista
instrumentari
instrumentista en sistema de medidas
neurpide-instrumentari
instrumento (musical)
instrumentu
instrumento (utensilio)
tresna
instrumento de cuerda
hari-instrumentu
instrumento musical
musika-tresna
instrumentos de púa
zia-instrumentuak
insuficiencia
eskasia
hutsune
insuficiente (calificación)
gutxiegi
integración
baterabiltze
integrazio
139
GAZTELANIA
EUSKARA
integración de la diversidad
aniztasunaren integrazio
integración social
gizarte-integrazio
integrador
integratzaile
integral
osabetezko
íntegramente
osorik
integrar
sartu
osatu
baterabildu
integratu
íntegro
oso
inteligencia
adimen
intencionalidad
nahita egite
intencionalidad educativa
hezkuntza-asmo
intensidad
trinkotasun
intentsitate
intensivo
trinko
intentsibo
intento
saio
ahalegin
interacción
elkarreragin
interacción táctil
ukimenezko elkarreragin
interactividad
elkarreragin
interactivo
elkarreraginezko
intercambio
truke
intercambio cultural
kultura-truke
intercambio de alumnos
ikasle-truke
interdependencia
elkar-menpekotasun
interdicto
interdiktu
interdisciplinar
diziplinarteko
interdisciplinariedad
diziplinartekotasun
interés
interes
interés legítimo
bidezko interes
interés público
interes publiko
herri-interes
interés público tutelado
babesturiko herri-interes
interés que proceda por demora
berandutzeagatik dagokion interes
interesado
interesatu
140
GAZTELANIA
EUSKARA
interesado
doakion
interferencia
interferentzia
interinidad
bitarteko izaera
interino
bitarteko
interior
barneko
barne-
intermediario
bitartekari
intermedio (adj.)
erdi-mailako
internacional
nazioarteko
internado
barnetegi
International Standard Book Number (ISBN)
Liburu Zenbakuntzarako Nazioarteko Arauketa (ISBN)
interno
barneko
barne-
interoceptivo
interozeptibo
interponer
jarri
interponer recurso
errekurtsoa jarri
interposición de recurso
errekurtsoa jartze
interpretación
interpretazio
interpretar
interpretatu
interprofesional
lanbide anitzeko
interrogar
itaundu
galdetu
interrogatorio
itaunketa
interrupción
etenaldi
eten (iz.)
interurbano
herri arteko
intervención (adm.)
kontu-hartze
kontu-hartzailetza
intervención (participación)
esku-hartze
intervención sociocomunitaria
interbentzio soziokomunitario
intervenido y conforme
kontu-hartua eta ados
intervenir (inspeccionar)
kontu hartu
intervenir (participar)
esku hartu
interventor
kontu-hartzaile
interventor delegado
kontu-hartzaile delegatu
introducción
sarrera
sartze
141
GAZTELANIA
EUSKARA
introducción a la filosofía
filosofiaren hastapenak
introducción temprana del inglés
ingelesa goiz sartze
ingeles goiztiar
introducir
sartu
introspección
barne-behaketa
introvertido
barnerakoi
inusual
ohiz kanpoko
invalidar
baliogabetu
invalidez (falta de validez)
baliogabetasun
invalidez (incapacidad)
baliaezintasun
invalidez de un acto
egintza baliogabea izate
invalidez permanente absoluta
erabateko baliaezintasun iraunkor
invalidez permanente parcial
partezko baliaezintasun iraunkor
invalidez permanente total
guztizko baliaezintasun iraunkor
inválido congénito
jaiotzez baliaezin
inválido sobrevenido
gertatzez baliaezin
inventariable
inbentariagarri
inventariar
inbentariatu
inventario
inbentario
inversión
inbertsio
invertir (econ.)
inbertitu
investigación
ikerketa
investigación básica
oinarrizko ikerketa
investigación comercial
merkataritza-ikerketa
investigación en la acción
jarduneko saiakuntza
investigación específica
berariazko ikerketa
investigación operativa
ikerketa operatibo
investigación pedagógica
pedagogi ikerketa
Investigación y Desarrollo (I+D)
Ikerketa eta Garapen (I+G)
investigador privado
ikertzaile pribatu
investigador visitante
ikertzaile bisitari
investigar
ikertu
inviable
bideraezin
invidente
itsu
ir
joan
irregularidad
irregulartasun
irretroactividad
atzeraeraginik ez
142
GAZTELANIA
EUSKARA
irrevocable
ezeztaezin
italiano (idioma)
italiera
itinerario
ibilbide
itinerario formativo
prestakuntza-ibilbide
jardín
lorategi
jardín de infancia
haurtzaindegi
jardinería
lorezaintza
jardinería de interiores
barruko lorezaintza
jardinero
lorezain
jardinero productor de plantas (especialidad)
lorategi eta landarezaintza
jefatura
burutza
jefatura territorial
lurralde-burutza
jefe
buru
jefe de división
sailaren buru
jefe de estudios
ikasketa-buru
jefe de gabinete
kabinete-buru
jefe de grupo
taldeburu
jefe de la unidad de créditos
kreditu-ataleko buru
jefe de la unidad técnica
atal teknikoaren buru
jefe de mantenimiento
mantentze-buru
jefe de negociado
bulegoburu
jefe de personal
pertsonalburu
jefe de relaciones
harremanburu
jefe de sección
atalburu
jefe de servicio
zerbitzuburu
jefe de taller
tailerburu
jefe de tráfico
trafikoburu
jefe de unidad
atalburu
jefe del servicio de euskera
euskara-zerbitzuaren buru
jefe técnico
buru tekniko
jefe territorial
lurraldeburu
jefe territorial de centros
ikastetxeen lurraldeburu
jefe territorial de recursos
baliabideen lurraldeburu
jerarquía
hierarkia
jornada
egun
jardun (iz.)
jardunaldi
143
GAZTELANIA
EUSKARA
jornada continua(da)
etengabeko jardun
jornada de estancia
egote-egun
jornada de mañana
goizeko jardun
jornada de tarde
arratsaldeko jardun
jornada de trabajo
lan-jardun
lanaldi
jornada ininterrumpida
etengabeko jardun
jornada intensiva
etengabeko jardun
jornada lectiva (de trabajo)
irakasjardun
jornada lectiva (día lectivo)
irakastegun
jornada no lectiva
eskolarik gabeko egun
jornada partida
jardun eten
jornada reducida
lan-jardun murriztu
jornadas
jardunaldiak
joyería (especialidad)
bitxigintza
jubilación
erretiro
jubilación forzosa
beharturiko erretiro
jubilación voluntaria
borondatezko erretiro
jubilarse
erretiroa hartu
juego
jolas
joko
olgeta
juego colectivo
taldeko jolas
juego de competición
lehiazko jolas
juego de encerado
arbelerako tresnak
juego de observación y reflexión
oharpen eta gogoeta-jolas
juego de roles
rol-joko
juego didáctico
jolas didaktiko
juego educativo
hezkuntza-jolas
juego libre
jolas libre
juego sensorial
zentzumen-jolas
juego sensoriomotriz
zentzu-mugimenezko jolas
juego simbólico
jolas sinboliko
juego tradicional
herri-jolas
juegos y deportes colectivos
taldeko jolas eta kirolak
juegos y deportes individuales
banakako jolas eta kirolak
jueves
ostegun
144
GAZTELANIA
jugar
EUSKARA
jolas egin
jokatu
juguetería
jostailugintza
juicio (der.)
epaiketa
juicio (opinión)
iritzi
uste
aburu
julio
uztail
junio
ekain
junta (órgano)
batzorde
junta (reunión)
batzar
junta administrativa
administrazio-batzar
junta de gobierno
gobernu-batzorde
junta del campus
campus-batzorde
junta directiva
zuzendaritza-batzorde
junta rectora
zuzendaritza-batzorde
jurado de selección
hautespen-epaimahai
jurar
zin egin
jurídico
zuzenbidezko
lege-
jurisdicción
jurisdikzio
jurisdicción contencioso-administrativa
administrazioarekiko auzien jurisdikzio
justicia
justizia
justificación
justifikazio
justificante
justifikatzeko agiri
frogagiri
justificante del ingreso
sarreraren frogagiri
justificar
justifikatu
justificar documentalmente
dokumentu bidez justifikatu
justificar mediante factura
faktura bidez justifikatu
justificar, a
justifikatzekoa
juventud (cualidad de joven)
gaztetasun
juventud (época)
gaztaro
juventud (población juvenil)
gazteria
juzgado
epaitegi
juzgar
epaitu
labor
lan
145
GAZTELANIA
EUSKARA
labor creativa
sorkuntza-lan
labor de investigación
ikerketa-lan
labor de peritaje idiomático
hizkuntza-onespeneko azterketa-lan
labor docente
irakaslan
labor pedagógica
pedagogi lan
laboral
laneko
lan-
laboral (der.)
lan-legepeko
laboratorio
laborategi
laboratorio de análisis químicos
analisi kimikoen laborategi
laboratorio de electrónica
elektronika-laborategi
laboratorio de estructuras
egitura-laborategi
laboratorio de física
fisika-laborategi
laboratorio de física nuclear
fisika nuklearreko laborategi
laboratorio de física y termotecnia
fisika eta termotekniako laborategi
laboratorio de hidráulica
hidraulika-laborategi
laboratorio de idiomas
hizkuntza-laborategi
laboratorio de imagen
irudi-laborategi
laboratorio de instalaciones
instalazio-laborategi
laboratorio de máquinas eléctricas
makina elektrikoen laborategi
laboratorio de matemáticas
matematika-laborategi
laboratorio de medidas eléctricas
neurri elektrikoen laborategi
laboratorio de metalurgia
metalurgi laborategi
laboratorio de metrotecnia
metrotekni laborategi
laboratorio de motores
motor-laborategi
laboratorio de operaciones básicas
oinarrizko eragiketen laborategi
laboratorio de química
kimika-laborategi
laboratorio de química general
kimika orokorreko laborategi
laboratorio de química industrial
kimika industrialeko laborategi
laboratorio de resistencia de materiales
materialen erresistentzi laborategi
laboratorio de siderurgia
burdingintza-laborategi
laboratorio de soldadura
soldadura-laborategi
laboratorio de taller mecánico
tailer mekanikoko laborategi
laboratorio de tecnología nuclear
teknologia nuklearreko laborategi
laboratorio de termotecnia
termotekniako laborategi
laboreo de minas
meatze-langintza
labores de casa
etxeko lanak
146
GAZTELANIA
EUSKARA
labrado y repujado en cuero
larru-lantze eta bozelketa
laca
laka
lado
alde
alderdi
lanbide Heziketarako Berrikuntza Zentroa (TKNIKA)
lápiz
Centro de Innovación para la Formación Profesional
(TKNIKA)
lapitz
arkatz
lateralidad
lateralitate
latín
latin
latitud
latitude
laúd
laute
lavabo
konketa
lección
ikasgai
lectivo
irakas(t)
lecto-escritura
irakurketa-idazketak
lectura
irakurketa
lectura (destreza)
irakurmen
lectura comprensiva
ulermenezko irakurketa
lectura en voz alta
boz gorako irakurketa
lectura literal
hitzez hitzezko irakurketa
lectura precoz
irakurketa goiztiar
lectura silenciosa
isilpeko irakurketa
leer
irakurri
leer en voz alta
boz gora irakurri
legal
legelegezko
legalidad
legezkotasun
legalitate
legalizar
legeztatu
legible
irakurgarri
legislación (acción de legislar)
legegintza
legislación (conjunto de leyes)
legeria
legislación autonómica
autonomia-legedi
legislación fiscal
zergei buruzko legedi
legislación pertinente
dagokion legeria
legislación pesquera
arrantza-legeria
147
GAZTELANIA
EUSKARA
legislación vigente
indarrean dagoen legeria
legislatura
legegintzaldi
lengua
hizkuntza
lengua autóctona
bertako hizkuntza
lengua castellana
gaztelania
lengua castellana y literatura
gaztelania eta literatura
lengua cooficial
hizkuntza koofizial
lengua de signos
zeinu-mintzaira
lengua española
gaztelania
lengua extranjera
atzerriko hizkuntza
atzerri-hizkuntza
lengua familiar
famili hizkuntza
etxeko hizkuntza
lengua materna
ama-hizkuntza
lengua oficial
hizkuntza ofizial
lengua vasca
euskara
lengua vehicular
irakas-hizkuntza
irakasbide den hizkuntza
lengua y cultura vasca
euskal hizkuntza eta kultura
lengua y literatura española
espainiera eta literatura
lengua y literatura francesa
hizkuntza eta literatura frantses
lengua y literatura inglesa
hizkuntza eta literatura ingeles
lengua y literatura latinas
latin-hizkuntza eta literatura
lengua y literatura vasca
euskal hizkuntza eta literatura
lenguaje
mintzaira
hizkuntza
lenguaje artístico
arte-hizkuntza
lenguaje corporal
gorputz-mintzaira
lenguaje de las imágenes
irudi-hizkuntza
lenguaje escrito
idatzizko hizkuntza
hizkuntza idatzi
lenguaje formal
hizkuntza formal
lenguaje matemático
matematika-hizkuntza
lenguaje musical
musika-hizkuntza
lenguaje natural
hizkuntza natural
lenguaje oral
ahozko hizkuntza
lenguaje verbal
hitzezko hizkuntza
148
GAZTELANIA
EUSKARA
lesión
kalte
letra
letra
letra de control
kontrol-letra
letra de imprenta, en
inprimategiko letraz
letrado
letratu
levantar acta
akta jaso
akta egin
levantar la sesión
ekitaldia amaitutzat eman
ley
lege
ley articulada
lege artikulatu
Ley de Contratos del Estado
Estatuaren Kontratuetarako Lege
Ley de Cuerpos Docentes de la Enseñanza No
Unibertsitateaz Kanpoko Irakasle Kidegoen Lege
Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa
Administrazioarekiko Auzietarako Eskumen Lege
Ley de la Escuela Publica Vasca
Euskal Eskola Publikoaren Lege
Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurrien Lege
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
Ley de Procedimiento Administrativo
Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Lege
(LOGSE)
Administrazio Prozedurako Lege
Ley de Reforma Universitaria (LRU)
Unibertsitatearen Erreformarako Lege (LRU)
Ley General de Educación
Hezkuntzaren Lege Orokor
Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la
Hezkuntzarako Eskubidea Arautzeko Lege Organiko (LODE)
liberación
liberazio
liberación para estudios
ikasteko liberazio
liberado
liberatu
liberar
liberatu
libertad de cátedra
katedra-askatasun
libertad de enseñanza
irakaskuntza-askatasun
libertad de expresión
adierazpen-askatasun
adierazteko askatasun
libramiento
ordainketa-agindu
librar
ordaindu
libre
libre
libre de cargas
kargetatik libre
libre designación
izendapen libre
libre disposición
norberak hartzeko
libre disposición del centro
ikastetxeak erabakitzeko
libre, por
libretik
149
GAZTELANIA
EUSKARA
libre, por
bere kabuz
librería
liburu-denda
librero
liburu-saltzaile
libro
liburu
libro contable
kontabilitate-liburu
libro de calificación
kalifikazio-liburu
libro de calificación escolar
eskola-kalifikazioen liburu
libro de calificaciones de bachillerato
batxilergoko kalifikazio-liburu
libro de consulta
kontsulta-liburu
libro de escolaridad
eskolaketa-liburu
libro de familia
famili liburu
libro de registro
erregistro-liburu
libro de registro de gastos
gastuen erregistro-liburu
libro de tasas
tasa-liburu
libro de texto
testuliburu
ikasliburu
libro de texto autorizado
testuliburu onetsi
libro del alumno
ikaslearen liburu
libro del profesor
irakaslearen liburu
libro escolar
eskola-liburu
libro especializado
liburu espezializatu
libro oficial de las cuentas de ingresos
sarrera-kontuen liburu ofizial
licencia
lizentzia
baimen
licencia de obras
obra-lizentzia
licencia por alumbramiento
erditze-lizentzia
licencia por asuntos propios
norbere beharretarako lizentzia
licencia por enfermedad
gaixotasun-lizentzia
licencia por enfermedad grave o fallecimiento de
senideen gaixotasun larri edo heriotzagatiko lizentzia
licencia por gestación y alumbramiento
haurdunaldi eta erditzeko lizentzia
licencia por lactancia
bularra emateko lizentzia
licencia por matrimonio
ezkontza-lizentzia
licencia por paternidad
aitatasun-lizentzia
licenciado
lizentziatu
licenciado en derecho
zuzenbidean lizentziatu
licenciado en educación física
gorputz-hezkuntzan lizentziatu
150
GAZTELANIA
EUSKARA
licenciatura
lizentziatura
licenciatura universitaria
unibertsitateko lizentziatura
licitación
enkante
licitador
lehiatzaile
licitar
lehiatu
lizitatu
lícito
zilegi
limitación
muga
mugapen
limitar
mugatu
límite de renta
errenta-muga
límite superior
goi-muga
límites de dispersión de los costos
kostuen dispertsio-mugak
límites presupuestarios
aurrekontuen mugak
limpieza (acción)
garbiketa
limpieza (cualidad)
garbitasun
línea
lerro
marra
linea
línea eléctrica
linea elektriko
línea transversal
zehar-lerro
zehar-gai
lingüística general
hizkuntzalaritza orokor
lingüística indoeuropea
hizkuntzalaritza indoeuropar
lingüística indoeuropea y vasca
hizkuntzalaritza indoeuropar eta euskaldun
lingüística vasca
euskal hizkuntzalaritza
lingúístico
hizkuntz
linotipia
linotipia
liquidación
likidazio
kitapen
liquidación de gastos
gastuen likidazio
liquidación de gastos de viaje
bidai gastuen likidazio
liquidación de haberes
hartzekoen likidazio
liquidación de ingresos
sarreren likidazio
liquidación de ingresos recaudados
bildutako sarreren likidazio
liquidación de pagas extraordinarias
aparteko pagen likidazio
liquidación de sueldo
soldataren likidazio
151
GAZTELANIA
EUSKARA
liquidación de trienios
hirurtekoen likidazio
liquidación nominal
likidazio nominal
liquidación parcial
partezko likidazio
liquidación total
guztizko likidazio
liquidar, a
likidatzeko
líquido
likido
líquido a abonar (econ.)
abonatzeko likido
líquido a distribuir (econ.)
banatzeko likido
líquido abonable
ordaintzeko garbi
lista
zerrenda
lista de pago
ordainketa-zerrenda
listado
zerrenda
listatu
literalmente
hitzez hitz
literatura castellana
gaztelaniazko literatura
literatura contemporánea
literatura garaikide
literatura española
espainiar literatura
literatura hispánica
literatura hispaniko
literatura infantil
haur-literatura
literatura juvenil
gazte-literatura
literatura oral
ahozko literatura
literatura popular
herri-literatura
literatura vasca
euskal literatura
litigio
auzi
liskar
litografía
litografia
lo que se comunica
hala jakinarazten da
lo que se hace saber
hala jakinarazten da
local (adj.)
bertako
tokiko
toki-
local (sust.)
lokal
-tegi
localidad
herri
localidad de destino
destinoko herri
localidad de nacimiento
jaioterri
localidad de origen
jatorrizko herri
152
GAZTELANIA
EUSKARA
localidad solicitada
eskatutako herri
localizar (encontrar)
aurkitu
localizar (situar)
kokatu
locomoción
lokomozio
lógica
logika
logopeda
logopeda
logopedia
logopedia
lograr
lortu
erdietsi
eskuratu
logro
lorpen
longitud (dimensión)
luzera
longitud (geogr.)
longitude
lote
erlo
lote
lugar
toki
leku
lugar de desplazamiento
joandako toki
lugar de destino
destinoko leku
lugar de examen
azterketa-leku
lugar de expedición del DNI
NAN luzatutako toki
lugar de nacimiento
jaioterri
sorleku
lugar, si hubiera
hala balegokio
lunes
astelehen
lupa binocular
begi biko lupa
llamamiento
dei
llegar
iritsi
llevar
eraman
madera
zur
madera (especialidad)
zurgintza
madera y mueble
zurgintza eta altzarigintza
maduración
heltze
umotze
madurez
heldutasun
maduro
heldu
maestra
maistra
153
GAZTELANIA
EUSKARA
maestra rural
landa-maistra
maestría
maisutza
maestría industrial
industri maisutza
maestro
maisu
maestro de fundición
galdaketa-maisu
maestro de laboratorio
laborategi-maisu
maestro de obras
obra-maisu
maestro de taller
tailer-maisu
maestro de taller interino
tailer-maisu bitarteko
maestro de taller numerario
tailer-maisu numerario
maestro industrial
industri maisu
maestro puericultor
haur-hezitzaile
maestro rural
landa-maisu
maestros
maisu-maistrak
magisterio
maisutza
magnetófono
magnetofono
magnetófono a cassette
kasetezko magnetofono
malos tratos
tratu txarrak
mancomunar
amankomunatu
mancomunidad
mankomunitate
mandatario
agintari
mandatari
mando
agintari
mando intermedio
erdi-mailako agintari
manera
era
modu
gisa
manifestación
adierazpen
azalpen
manifestazio
manifestaciones artísticas
arte-adierazpenak
manifestar
adierazi
azaldu
aditzera eman
manipulación
manipulazio
manipulado de papel
papera manipulatze
mantenedor
mantentzaile
154
GAZTELANIA
EUSKARA
mantenedor eléctrico
mantentzaile elektriko
mantener
mantendu
mantenimiento
mantentze
mantenimiento aeromecánico
mantentze aeromekaniko
mantenimiento básico de edificios
eraikuntzen oinarrizko mantentze
mantenimiento de instalaciones y servicios
instalazioen eta laguntza-zerbitzuen mantentze
mantenimiento de maquinaria de confección
josteko makinen mantentze
mantenimiento de máquinas y equipos de
makinen eta eraikuntza-obretako tresneriaren mantentze
mantenimiento de máquinas y sistemas automáticos makina eta sistema automatikoen mantentze
mantenimiento de medios audiovisuales
ikus-entzunezko baliabideen mantentze
mantenimiento de medios de radio-televisión
irrati-telebistarako baliabideen mantentze
mantenimiento de vehículos
ibilgailuen mantentze
mantenimiento de vehículos autopropulsados
berez dabiltzan ibilgailuen mantentze
mantenimiento eléctrico-electrónico
mantentze elektriko-elektroniko
mantenimiento electromecánico
mantentze elektromekaniko
mantenimiento en línea
kateko mantentze
mantenimiento ferroviario
burdinbide-mantentze
mantenimiento industrial
industri mantentze
mantenimiento mecánico
mantentze mekaniko
mantenimiento y servicio a la producción
produkzioaren zerbitzu eta mantentze
mantequería
guringintza
manual (adj.)
eskuzko
esku-
manual (sust.)
eskuliburu
manual de expurgos
espurgo-eskuliburu
manufactura
manufaktura
manuscrito
eskuizkribu
manutención
mantenu
mañana (adv.)
bihar
mañana (sust.)
goiz
mañana, por la
goizean
mapa
mapa
mapa escolar
eskola-mapa
mapa mundi
munduko mapa
mapa mundi
mapa mural
hormako mapa
155
GAZTELANIA
EUSKARA
maquetación
maketazio
maquetas artísticas
arte-maketagintza
maquetismo
maketagintza
maquillaje
makillaje
máquina
makina
máquina de coser
josteko makina
máquina de escribir
idazmakina
máquina herramienta
makina-erreminta
maquinaria
makineria
maquinaria de construcción
eraikuntzako makineria
máquinas eléctricas
makina elektrikoak
máquinas fijas y móviles
makina finkoak eta mugikorrak
máquinas marinas
itsas makinak
marco
esparru
marko
margen de tolerancia
perdoi-marjina
marido
senar
marina civil
itsasgintza zibil
marina mercante
merkataritzako itsasgintza
marioneta
txotxongilo
marítimo pesquera (rama)
itsas-arrantza
marketing
marketin
mármol
marmol
martes
astearte
marzo
martxo
masa escrita
masa idatzi
masaje
masaje
matadero
hiltegi
matasello
zigilu-marka
matemática aplicada
matematika aplikatu
matemática aplicada a las ciencias sociales
gizarte-zientziei aplikatutako matematika
matemática del seguro
aseguruaren matematika
matemática fundamental
funtsezko matematika
matemática pura
matematika huts
matemáticas
matematika
matemáticas empresariales
enpresa-matematika
matemáticas generales
matematika orokor
156
GAZTELANIA
EUSKARA
matemáticas técnicas
matematika tekniko
materia
gai
materia
materia (asignatura)
irakasgai
jakintzagai
materia común
irakasgai komun
guztientzako jakintzagai
materia de modalidad
modalitateko irakasgai
materia específica
berariazko irakasgai
materia opcional
aukerako irakasgai
materia optativa
aukerako irakasgai
materia prima
lehengai
materia reservada a la ley
legez arautu beharreko gai
materia teórica
gai teoriko
materia teórico-práctica
gai teoriko-praktiko
material
material
material cartográfico
kartografi material
material complementario
material osagarri
material de audio
audio-material
material de deportes
kirol-material
material de dibujo
marrazketa-material
material de evaluación
ebaluazio-material
material de lenguaje
hizkuntza-material
material de limpieza
garbiketa-material
material de oficina
bulego-material
material de reprografía
erreprografi material
material de vídeo
bideo-material
material didáctico
ikasmaterial
material didaktiko
material didáctico forestal
basogintzako ikastresnak
material fungible
material suntsigarri
material general para ciencias naturales
natura-zientzietarako material orokor
material inventariable
material inbentariagarri
material manipulable
eskuz maneiatzeko material
material no inventariable
material inbentariaezin
material solicitado
eskatutako material
material técnico
material tekniko
157
GAZTELANIA
EUSKARA
material técnico especial
material tekniko berezi
materiales de construcción
eraikuntzako materialak
materializar
mamitu
gauzatu
gorpuztu
zertu
materias endógenas
gai endogenoak
materias exógenas
gai exogenoak
materias textiles
zuntzak
matraz
matraze
matricería
trokelgintza
matrícula
matrikula
matrícula de honor
ohorezko matrikula
matrícula gratuita
doako matrikula
matrícula libre
matrikula libre
matrícula oficial
matrikula ofizial
matrícula real
benetako matrikula
matrícula viva
indarreko matrikula
matriculación
matrikulazio
matricular(se)
matrikulatu
matriz (mat.)
matrize (mat.)
matrona
emagin
máximo
gehienezko
maximo
máximo mensual
hileko gehienezko
mayo
maiatz
mayor de edad
adin nagusiko
adinez nagusi
mayoría
gehiengo
mayoría de edad
adin-nagusitasun
mayúscula
letra larri
mecánica
mekanika
mecánica agrícola
nekazaritzako mekanika
mecánica de aeronaves
hegalontzien mekanika
mecánica de fluidos
fluidoen mekanika
mecánica de motos y bicicletas
motorren eta bizikleten mekanika
mecánica del automóvil
automobilen mekanika
158
GAZTELANIA
EUSKARA
mecánica experimental
mekanika esperimental
mecánica naval
itsasontzi-mekanika
mecánica técnica
mekanika tekniko
mecánica teórica
mekanika teoriko
mecánica y electricidad de motocicletas
motorren mekanika eta elektrizitate
mecánico (adj.)
mekaniko
mecánico (sust.)
mekanikari
mecánico de armas
arma-mekanikari
mecánico de helicópteros
helikoptero-mekanikari
mecanización
mekanizazio
mecanización agraria
nekazaritzako mekanizazio
mecanización de datos
datu-mekanizazio
mecanizado de la madera
zuraren mekanizazio
mecanizado y mantenimiento de máquinas
mekanizazioa eta makinen mantentzea
mecanografía
mekanografia
mecanografiar
makinaz idatzi
mekanografiatu
media (mat.)
batez besteko
media diaria
eguneko batez besteko
mediación
bitartekotza
mediano
erdiko
ertain
tarteko
erdi-mailako
mediar
bitartekotza egin
bitarteko izan
medicina
medikuntza
medicina física
medikuntza fisiko
medicina interna
barne-medikuntza
medicina legal
lege-medikuntza
medicina nuclear
medikuntza nuklear
medicina preventiva
prebentzio-medikuntza
medicina preventiva y social
prebentzio eta gizarte-medikuntza
medicina quirúrgica
medikuntza kirurgiko
medición
neurketa
medición general
neurketa orokor
medición real
benetako neurketa
159
GAZTELANIA
EUSKARA
medición realmente ejecutada
benetan egindako neurketa
medición valorada
neurketa baloratu
médico
mediku
sendagile
osagile
médico (adj.)
osasun-
médico-quirúrgico
mediko-kirurgiko
medida
neurri
medida cautelar
zuhurtasunezko neurri
medida compensatoria
osabidezko neurri
medida de seguridad
segurtasun-neurri
medida disciplinaria
diziplina-neurri
medida legal
lege-neurri
medidas oportunas
dagozkion neurriak
medio (adj.)
erdiko
ertain
erdi-mailako
medio (adj., mat.)
batez besteko
medio (entorno)
ingurune
inguru
medio (método)
baliabide
bide
medio (mitad)
erdi
medio ambiente
ingurumen
medio colectivo de transporte
taldeko garraio
medio de ayuda
laguntzabide
medio de locomoción
lokomozio-bide
medio de pago
ordainbide
medio de sustento
ogibide
medio de transporte
garraiobide
medio físico
ingurune fisiko
medio natural
natura-ingurune
medio rural
baserri-ingurune
landa-ingurune
medio social
gizarte-ingurune
gizarte-inguramendu
medio urbano
hiri-ingurune
160
GAZTELANIA
EUSKARA
medios de comunicación
komunikabideak
medios de difusión
zabalkunde-bideak
medios de prueba
frogabideak
medios de transporte propios
norbere garraiobideak
medios humanos
giza baliabideak
medios materiales
material-baliabideak
medios propios
norbere baliabideak
medir
neurtu
mejora
hobekuntza
mejora contínua
etengabeko hobekuntza
melodía
melodia
membrete
orriburu
memoria (facultad)
oroimen
memoria (informe)
oroitza
oroitidazki
memoria anual
urteko oroitza
memoria auditiva
entzutezko oroimen
memoria del ordenador
ordenagailuaren oroimen
memoria visual
ikusizko oroimen
memorizar
buruz ikasi
mención
aipamen
mención honorífica
ohorezko aipamen
mencionar
aipatu
menor de edad
adin txikiko
adinez txiki
mensaje
mezu
mensajero
mezulari
mensual
hileko
mensualidad
hileko soldata
mensualidad extraordinaria
aparteko hileko soldata
mental
buru-
mercado
azoka
merkatu
mérito
merezimendu
meritu
mérito valorado
baloraturiko merezimendu
méritos académicos
merezimendu akademikoak
161
GAZTELANIA
EUSKARA
méritos docentes
irakas-merezimenduak
mes
hil
hilabete
mesa
mahai
mesa de contratación
kontratazio-mahai
mesa de lectura
irakurmahai
mesa de reuniones
bilera-mahai
mesa electoral
hauteskunde-mahai
mesa negociadora
negoziazio-mahai
mesa soporte de máquina
idazmakina-mahai
mesa soporte para aparatos audiovisuales
ikus-entzungailuen mahai
mesa trapezoidal
mahai trapezoidal
metafísica
metafisika
metal
metal
metálico, en
eskudirutan
metalistería
metalgintza
metalurgia
metalurgia
método
metodo
bide
metodo activo
metodo aktibo
método científico
metodo zientifiko
método cualitativo
metodo kualitatibo
método cuantitativo
metodo kuantitatibo
método de ensayo de materiales
materialen saiakuntzako metodo
método de enseñanza
irakasbide
irakasteko metodo
método de enseñanza de la lectura
irakurtzen ikasteko metodo
irakurbide
método global
metodo global
método silábico
metodo silabiko
metodología
metodologia
metodología participativa
parte hartuzko metodologia
métodos de identificación y análisis
identifikazio eta analisi-metodoak
métodos estadísticos
estatistika-metodoak
métrica
metrika
metro
metro
metro cuadrado
metro karratu
162
GAZTELANIA
EUSKARA
metro cuadrado
metro koadro
metro cúbico
metro kubiko
metrología
metrologia
metrotecnia
metroteknia
microbiología
mikrobiologia
microelectrónica
mikroelektronika
micrófono
mikrofono
microimplantación
mikroezarpen
micromecánica
mikromekanika
micromecánica de instrumentos
tresnen mikromekanika
micromecánica de máquinas herramienta
makina-erreminten mikromekanika
microordenador
mikroordenagailu
microscopio
mikroskopio
microscopio biológico
biologiako mikroskopio
microscopio petrográfico
petrografiako mikroskopio
miembro
kide
miembro computable
kide kontagarri
miembro de la comisión
batzordekide
miembro del claustro
klaustrokide
miembro del comité
batzordekide
miembro del gabinete
kabinete-kide
miembro del tribunal
epaimahaikide
mahaikide
miembros computables
kontatzeko kideak
miércoles
asteazken
mimbrería (especialidad)
zumegintza
mina
meatze
mineralografía
mineralografia
mineralotecnia
mineraloteknia
mineralurgia
mineralurgia
minería
meatzaritza
minero-cantero
meatzari-hargin
minero-exterior (especialidad)
kanpoaldeko meatzari
mínimo
gutxienezko
minimo
ministerial
ministerio-
ministerio
ministerio
163
GAZTELANIA
EUSKARA
Ministerio de Educación
Hezkuntza Ministerio
ministra de Educación y Cultura
Hezkuntza eta Kultura ministro
ministro
ministro
ministrari
minoría
gutxiengo
minoría de edad
adin-txikitasun
minoría lingüística
hizkuntza-gutxiengo
eremu urriko hiztun-herri
minúscula
letra xehe
minusvalía
balio-urritasun
elbarritasun
minusválido
balio-urritu
elbarri
minuta de honorarios
zerbitzuaren minuta
mitad
erdi
mobiliaria y modelismo
altzariak eta modelismo
mobiliario
altzariak
mobiliario escolar
eskola-altzariak
moda
moda
modalidad
modalitate
modelado
modelaketa
modelismo
modelismo
modelista de fundición
galdaketarako modelogile
urtze-lanetarako modelogile
modelista-patronista cortador (especialidad)
modelo eta patroiak egiteko larru-ebaketa
modelo
eredu
modelo
modelo anatómico
anatomi eredu
modelo de enseñanza
irakasteredu
modelo de enseñanza bilingüe
irakasteredu elebidun
modelo de gestión
kudeaketa-eredu
modelo lingüístico de enseñanza
irakasteredu elebidun
modelos en vivo
modelo biziak
modelos moleculares
molekula-ereduak
modelos y fundición
modeloak eta galdaketa
modificación
aldaketa
modificación aprobada
onartutako aldaketa
164
GAZTELANIA
EUSKARA
modificación de datos
datu-aldaketa
modificación de ficha
fitxa-aldaketa
modificación de tarifa
tarifa-aldaketa
modificación del proyecto
proiektuaren aldaketa
modificación no autorizada
baimenik gabeko aldaketa
modificación presupuestaria
aurrekontu-aldaketa
modificar
aldatu
modistería
joskintza
modo de envío
igorbide
modular (adj.)
moduluzko
módulo
modulu
atal
módulo completo
modulu oso
módulo de aprendizaje
ikasketa-modulu
módulo fraccionado
modulu zatitu
Módulo Profesional
Lanbide Modulu
módulo profesional de 2º grado
bigarren mailako lanbide-modulu
módulo trasnversal
guztientzako modulu
molde
molde
moldeado y vaciado
moldegintza eta hustuketa
molinería
ehokuntza
momento
une
momentu
monitor
monitore
begirale
monitor deportivo
kirol-monitore
monitor provincial polideportivo
lurralde mailako kirol-monitore
monolingüe
elebakar
montacarga
jasogailu
montaje
muntaketa
montaje y construcción de maquinaria
makinagintza eta muntaia
monto equivalente
pareko kopuru
monumento histórico-artístico
historia eta arte monumentu
moqueta
moketa
mora (econ.)
berandutze
moratoria
luzamendu
mortajadora
txabetagailu
165
GAZTELANIA
EUSKARA
mosaico
mosaiko
mostrador
salmahai
mostradore
motivación
motibazio
motivo
zergati
motibo
zio
motivo de abstención
abstentzioaren zergati
motivo de denegación
ukatzeko arrazoi
motivo de la petición
eskaeraren zergati
motivo de la visita
bisitaren zergati
motivo del viaje
bidaiaren zergati
motopropulsor
motopropultsore
motor (adj.)
mugimenmugimenezko
motor (sust.)
motor
motores hidráulicos
motor hidraulikoak
motores térmicos
motor termikoak
motriz
mugimenmugimenezko
movilidad
mugikortasun
movilidad horizontal
maila bereko mugikortasun
movimiento
mugimendu
movimiento literario
literatura-mugimendu
mueble (adj.)
higigarri
mueble (sust.)
altzari
mueble modular
moduluzko altzari
muestra (estad.)
lagin
muestra (exposición)
erakusketa
mujer
emakume
emakumezko
multa coercitiva
hertsatzeko isun
multicopista
multikopista
multicultural
kulturanitz
multidisciplinar
diziplina anitzeko
multilingüismo
eleaniztasun
multimedia
multimedia
166
GAZTELANIA
EUSKARA
multiplicar
biderkatu
multiplicarse
ugaldu
ugaritu
municipal
udal-
municipio (entidad)
udal
municipio (término municipal)
udalerri
muñeca
panpina
muñequería
panpinagintza
muñequería artística
arte-panpinagintza
mural
horma-irudi
museo
museo
museología
museologia
música
musika
música de cámara
ganbera-musika
música instrumental sinfónica
musika instrumental sinfoniko
música sacra
musika sakratu
eliz musika
música y actuaciones artístico-culturales
musika eta jarduera artistiko-kulturalak
musicología
musikologia
musicoterapia
musika-terapia
mutualidad
mutualitate
Mutualidad Funcionarios Administración Civil
mutualismo laboral
Estatuaren Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitate
(MUFACE)
lan-mutualismo
mutuo
elkarrekiko
elkarrenganako
muy deficiente (calificación)
oso gutxi
muy señor mío
jaun agurgarri hori
nacer
jaio
sortu
nacimiento
jaiotza
nación
nazio
nacional
nazionazional
nacionalidad
herritartasun
natural
berezko
natur
167
GAZTELANIA
EUSKARA
natural de
jaioa, -(e)n
naturaleza
izadi
natura
naturaleza (carácter)
izaera
náutica
nautika
navegación
nabigazio
itsasgintza
navegación de cabotaje
kabotai nabigazio
navegación marítima
itsas nabigazio
necesario
beharrezko
necesidad
behar
premia
necesidad de profesorado
irakasle-behar
necesidades actuales
egungo beharrak
necesidades del servicio
zerbitzuaren beharrak
Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Hezkuntza Premia Bereziak (HPB)
necesidades educativas especiales no permanentes behin-behineko hezkuntza-premia bereziak
Necesita Mejorar (calificación) (NM)
Hobetu Beharra (kalifikazioa) (HB)
necesitar
behar izan
negación
ezeztapen
ukapen
negar
ezeztatu
ukatu
negativo
ezezko
negligencia
axolagabekeria
negligencia grave
zabarkeria larri
negociación
negoziazio
negociado
bulego
neolectura
berrirakurketa
neto
garbi
neurología
neurologia
nivel
maila
nivel académico
ikasketa-maila
nivel alcanzado
lortutako maila
nivel de actividad preferente
lehentasunezko jarduera-maila
nivel de afianzamiento
gotortzeko maila
nivel de aprendizaje
ikasmaila
168
GAZTELANIA
EUSKARA
nivel de aptitud
gaitasun-maila
nivel de comprensión
ulermen-maila
nivel de concreción
zehaztapen-maila
nivel de conocimiento
ezaguera-maila
nivel de consecución
lorpen-maila
nivel de contacto
harrerako maila
nivel de cualificación
prestakuntza-maila
nivel de dominio
menperatze-maila
nivel de enseñanza
irakasmaila
nivel de estudios
ikasketa-maila
nivel de euskera
euskara-maila
nivel de expresión
adierazpen-maila
nivel de gratuidad
doakotasun-maila
nivel de iniciación
hasierako maila
nivel de preescolar
eskolaurreko maila
nivel de proporcionalidad
proportzionaltasun-maila
nivel del certificado
ziurtagiriaren maila
nivel docente
irakasmaila
nivel educativo
irakasmaila
hezkuntza-maila
nivel inferior
beheko maila
beheragoko maila
nivel no universitario
unibertsitateaz kanpoko maila
nivel socioprofesional
maila sozioprofesional
no apto
ez-gai
gainditu gabe
no certificado
ziurtatu gabe
no compareciente
agertu gabe
no docente
irakaskuntzaz kanpoko
no docente (personal)
ez-irakasle
irakasle ez den (langileria)
no ejecutado
exekutatu gabe
egin gabe
no fungible
suntsiezin
no inventariable
inbentariaezin
no laborable
lanik gabeko
no lectivo
eskolarik gabeko
169
GAZTELANIA
EUSKARA
no numerario
ez-numerario
no presentado
agertu gabe
ez-agertu
no propuesto
proposatu gabe
no universitario
unibertsitateaz kanpoko
noción
nozio
nocturno
gaueko
gauarratseko
noche
gau
arrats
nombramiento
izendapen
nombramiento del tribunal
epaimahaiaren izendapen
nombrar
izendatu
nombre
izen
nombre y apellidos
izen-deiturak
izen-abizenak
nombre y dos apellidos
izena eta bi deitura
izena eta bi abizen
nómina
nomina
nómina de dietas
dieta-nomina
nómina de haberes
hartzekoen nomina
nómina mecanizada
nomina mekanizatu
norma
arau
norma civil
arau zibil
norma con rango de ley
lege-mailako arau
norma de aplicación general
aplikazio orokorreko arau
norma de creación
sortze-arau
norma municipal
udal-arau
norma ortográfica
idaztarau
ortografi arau
norma reguladora
zehaztapen-arau
norma tributaria
zergei buruzko arau
normal
normal
normalización lingüística
hizkuntza-normalkuntza
normas a cumplimentar
bete beharreko arauak
normas básicas de convivencia
elkarbizitzaren oinarrizko arauak
170
GAZTELANIA
EUSKARA
normas de aplicación
aplikazio-arauak
normas de cumplimentación
betetzeko arauak
normas urbanísticas
hirigintza-arauak
normativa
araudi
arautegi
normativa comunitaria europea
Europako erkidegoko arauak
normativa presupuestaria
aurrekontu-araudi
normativa vigente
indarreko araudi
nota (calificación)
nota
nota (observación, aviso)
ohar
nota al pie
oinohar
nota de entrada
sarrera-nota
nota de envío
bidalketa-orri
nota de salida
irteera-nota
nota media
batez besteko nota
notable (calificación)
oso ongi
notificación
jakinarazpen
notifikazio
adierazpen
notificación del acuerdo
erabakia jakinarazte
notificar
aditzera eman
jakinarazi
notificar personalmente
norberak adierazi
noviembre
azaro
núcleo
gune
nukleo
núcleo de población
herrigune
nuevo ingreso, de
sartu berri
nulidad
deuseztasun
nulitate
nulidad de pleno derecho
erabateko deuseztasun
nulidad de un acto
egintzaren deuseztasun
nulo
deusez
numeración
zenbakikuntza
numerazio
numerar
zenbakitu
numerario
numerario
171
GAZTELANIA
EUSKARA
número (nº)
zenbaki (zkia.)
número (cantidad)
kopuru
número de afiliación
kide-zenbaki
número de alumnos
ikasle-kopuru
número de alumnos por curso
ikasle-kopurua kurtsoko
número de caracteres por línea
lerroko letragune-kopuru
número de colegiado
elkargokide-zenbaki
kide-zenbaki
número de DNI
NAN zenbaki
número de edición
zenbatgarren argitaraldi
número de expediente
espediente-zenbaki
número de grupos por curso
talde-kopurua mailako
número de horas
ordu-kopuru
Número de Identificación Fiscal (NIF)
Identifikazio Fiskaleko Zenbaki (IFZ)
número de líneas por página
orrialdeko lerro-kopuru
número de oferta
eskaintza-zenbaki
número de orden
ordena-zenbaki
número de profesores
irakasle-kopuru
número de puestos escolares
ikaspostu-kopuru
número de recibo
ordainagiri-zenbaki
número de referencia
erreferentzi zenbaki
Número de Registro de Personal (NRP)
Langile Erroldako Zenbaki (LEZ)
número de tercero
hirugarrenaren zenbaki
número de tomos
liburuki-kopuru
número de unidades
ikasgela-kopuru
número de usuarios
erabiltzaile-kopuru
número de venta
salmenta-kopuru
número real de páginas
benetako orrialde-kopuru
número total
kopurua guztira
numerus clausus
numerus clausus
kopuru mugatu
nutrición
elikadura
nutrizio
objetivo (adj.)
objektibo
objetivo (sust.)
xede
helburu
objetivo base del área
arloaren oinarrizko helburu
172
GAZTELANIA
EUSKARA
objetivo de aprendizaje
ikasketa-xede
objetivo mínimo
gutxienezko helburu
objetivo operativo
xede operatibo
objetivos generales de etapa
etapako helburu orokorrak
objeto (cosa)
gauza
objektu
objeto (fin)
xede
helburu
objeto del procedimiento
prozeduraren xede
objeto del viaje
bidaiaren xede
objeto reutilizable de aprendizaje
ikaskuntza-objektu berrerabilgarri
obligación
betebehar
obligazio
obligación pecuniaria
dirua ordaintzeko behar
obligatoriedad
derrigorrezkotasun
obligaziozkotasun
obligatorio
derrigorrezko
nahitaezko
oboe
oboe
obra
obra
obra civil
obra zibil
obra de adaptación
egokitzapen-obra
obra de encargo
enkarguzko obra
obra de mejora
hobekuntza-obra
obra de reforma
berrikuntza-obra
obra de reparación
konponketa-lan
obra de teatro
antzezlan
obra defectuosa
obra akastun
obra ejecutada
burututako obra
obra en prosa
prosazko obra
obra mayor
obra handi
obra menor
obra txiki
obra objeto del contrato
kontratuaren gai den obra
obra principal
obra nagusi
obra programada
programatutako obra
obra realmente ejecutada
benetan burututako obra
obra sociales
gizarte-ekintzak
173
GAZTELANIA
obrar
EUSKARA
jardun
ari izan
obratu
jokatu
obras de hormigón
hormigoizko obrak
obras del estado
estatuaren obrak
obras públicas
herri-lanak
observación (advertencia)
ohar
oharpen
observación (examen)
behaketa
observación de carácter general
ohar orokor
observaciones a tener en cuenta
kontuan izan beharreko oharrak
observaciones de interés
ohar jakingarriak
observar (cumplir)
bete
gorde
observar (mirar)
behatu
begiratu
observatorio de la convivencia
elkarbizitzaren behatokia
obstáculo
oztopo
eragozpen
obstetricia
obstetrizia
obtención
lorpen
obtener
lortu
erdietsi
eskuratu
obvio
begibistako
jakin
ocasión
aukera
abagadune
octubre
urri
ocultar
ezkutatu
ocupación (oficio)
lanbide
ocupación plena
okupazio oso
ocupación simultánea
aldi bereko okupazio
ocupacional
lanerako
lanaren bidezko
ocupar
hartu
174
GAZTELANIA
ocupar
EUSKARA
bete
okupatu
odontología
odontologia
oferta
eskaintza
oferta de empleo público
administrazioaren lan-eskaintza
oferta educativa
hezkuntza-eskaintza
oficial
ofizial
oficial 1ª fontanero
lehen mailako ofizial iturgin
oficial 2ª mecánico
bigarren mailako ofizial mekanikari
oficial de industria
industri ofizial
oficial impresor
ofizial inprimatzaile
oficialía
ofizialtza
oficialía industrial
industri ofizialtza
oficina
bulego
oficina de información
informazio-bulego
oficina de prensa
prentsa-bulego
oficina del consumidor
kontsumitzaileen bulego
oficina internacional de educación
nazioarteko hezkuntza-bulego
oficina técnica
bulego tekniko
oficio
lanbide
ogibide
ofizio
oficio (escrito)
idazki
oficio de remisión
bidalketa-idazki
oficio, de
ofizioz
ofiziozko
oficios artísticos
arte-lanbideak
ofimática
ofimatika
oftalmología
oftalmologia
omisión
omisio
ez egite
omisión de datos
datuak ez aipatze
ontología
ontologia
opción
aukera
aukerabide
opción múltiple, preguntas de
aukera anitzeko galderak
opcional
aukerako
175
GAZTELANIA
EUSKARA
opcionalidad
aukerakotasun
opcionalidad curricular
curriculum-aukerakotasun
operación
operazio
eragiketa
erabiltze
lan
operación (mat., econ.)
eragiketa
operación (med.)
ebakuntza
operación de gastos
gastu-eragiketa
operación de ingresos
sarrera-eragiketa
operaciones básicas de laboratorio
laborategiko oinarrizko lanak
operaciones de almacén
biltegiko lanak
operaciones de elaboración de productos
elikagaien elaborazio-lanak
operaciones de imagen y sonido
irudi eta soinu-eragiketak
operaciones de procesos
prozesu-lanak
operaciones de vinificación
ardogintza-lanak
operaciones topográficas
topografi lanak
operador de cuadro y automatismos
koadro eta automatismoen eragile
operador de laboratorio
laborategiko eragile
operador de máquinas-herramientas
makina-erreminten eragile
operador de planta
lantegiko eragile
operador de plantas de tratamiento de aguas
ur-garbitegiko eragile
operador químico
kimika-eragile
operador tecnológico
eragile teknologiko
operar
erabili
operario
langile
operario de carpintería de madera maciza
zur-arotzeriako langile
operario de fabricación e instalación de muebles
moduluzko altzariak egin eta instalatzeko langile
operario de laboratorio
laborategiko langile
operario especialista
langile espezialista
operario maquinista
langile makinista
operario mecánico
mekanika-langile
operario mecánico de automóviles
automobilen mekanika-langile
operatoria
eragiketa
erabilera
operatoria de teclados
teklatu-eragiketa
176
GAZTELANIA
opinión
EUSKARA
iritzi
uste
aburu
opinión pública
iritzi publiko
oportunamente
egokiro
oportuno
egoki
bidezko
beharrezko
dagokion
oposición
oposizio
oposiciones a
oposizioak, -(e)rako
opositor
oposiziogile
optativa ligada a la modalidad
modalitateari lotutako aukerako
optativas comunes
komunak diren aukerakoak
optatividad
hautazkotasun
optatividad curricular
curriculum-hautazkotasun
optativo
aukerako
hautazko
óptica
optika
óptica de anteojería
betaurreko-optika
óptica electrónica
optika elektroniko
óptica geométrica
optika geometriko
oral
ahozko
ahohitzezko
oralmente
ahoz
hitzez
orden (colocación)
ordena
hurrenkera
orden (mandato)
agindu
orden alfabético
alfabeto-ordena
orden de actuación
jarduera-ordena
orden de convocatoria
deialdi-agindu
orden de entrega
entrega-agindu
orden de libramiento
ordainketa-agindu
orden de pago
ordainketa-agindu
ordaintzeko agindu
177
GAZTELANIA
orden de preferencia
EUSKARA
lehenespen-ordena
lehentasun-ordena
orden de prioridad
lehentasun-ordena
orden de puntuación
puntuazio-ordena
orden de servicio
zerbitzu-agindu
orden de transferencia
transferentzi agindu
orden de traslado
lekualdaketa-agindu
orden del día
gai-zerrenda
orden ministerial
ministro-agindu
orden, por (p.o.)
bere aginduz (b.a.)
ordenación
antolamendu
ordenación académica
ikasketen antolamendu
ordenación del procedimiento
prozeduraren antolamendu
ordenación educativa
hezkuntza-antolamendu
ordenación general del sistema educativo
hezkuntza-sistemaren antolamendu orokor
ordenación universitaria
unibertsitate-antolamendu
ordenación urbana
hiri-antolamendu
ordenador
ordenagailu
konputagailu
ordenamiento jurídico
ordenamendu juridiko
zuzenbide-antolamendu
ordenar (mandar)
agindu
ordenar (poner en orden)
ordenatu
ordinario
arrunt
ohiko
orfebrería
urregintza
organigrama
organigrama
organismo
erakunde
organismo autónomo
erakunde autonomiadun
organismo dependiente
menpeko erakunde
organismo oficial
erakunde ofizial
organismo privado de enseñanza superior
goi-mailako irakaskuntzako erakunde pribatu
organismo público
herri-erakunde
organización
antolamendu
antolaketa
organización de empresas
enpresa-antolamendu
organización de obras
eraikuntza-lanen antolamendu
178
GAZTELANIA
EUSKARA
organización escolar
eskola-antolamendu
organización industrial
industri antolamendu
Organización No Gubernamental (ONG)
Gobernuaz Kanpoko Erakunde (GKE)
organización pedagógica
pedagogi antolamendu
organización religiosa
erlijio-erakunde
organización sin fines de lucro
irabazi-asmorik gabeko erakunde
organización y gestión comercial
merkataritza-antolamendu eta kudeaketa
organizar
antolatu
eratu
órgano
organo
órgano colegiado
taldeko organo
órgano colegiado de gobierno
taldeko aginte-organo
órgano competente
organo eskudun
órgano consultivo
organo aholku-emaile
órgano de cooperación
lankidetza-organo
órgano de decisión
organo erabakitzaile
órgano de dirección
zuzendaritza-organo
órgano de gestión
kudeaketa-organo
órgano de gobierno
aginte-organo
órgano de representación
ordezkaritza-organo
órgano dependiente
mendeko organo
Organo Máximo de Representación (OMR)
Ordezkaritza Organo Goren (OOG)
órgano superior jerárquico
hierarkian goragoko organo
órgano superior jerárquico común
hierarkian komun duten goragoko organo
órgano unipersonal
kide bakarreko organo
órgano unipersonal de gobierno
lagun bakarreko aginte-organo
orientación
orientabide
orientazio
orientación educativa
hezkuntza-orientabide
orientación familiar
famili orientabide
orientación laboral
lan-orientabide
orientación laboral y tutorial
lan eta tutoretza-orientabide
orientación para la enseñanza-aprendizaje
irakatsi eta ikasteko orientabide
orientación para la evaluación
ebaluaziorako orientabide
orientación pedagógica
orientabide pedagogiko
orientación personal
orientazio pertsonal
orientación profesional
lanbide-orientazio
179
GAZTELANIA
EUSKARA
orientador de centro
ikastetxeko orientatzaile
orientar
orientatu
origen de los ingresos
sarreren iturburu
original
jatorrizko
orijinal
ortografía
ortografia
ortoprotésica
ortoprotesika
osciloscopio
osziloskopio
otología
otologia
otorgar
eman
otorrinolaringología
otorrinolaringologia
otros
bestelakoak
otros datos
bestelako datuak
otros gastos
bestelako gastuak
otros servicios
bestelako zerbitzuak
pacto escolar
eskola-itun
padres
gurasoak
padrón
errolda
biztanleen errolda
paga extraordinaria
aparteko paga
pagar
ordaindu
pagatu
pagar en metálico
dirutan, eskudirutan ordaindu
página (pg.)
orrialde (or.)
páginas (pgs.)
orrialdeak (orr.)
pago
ordainketa
ordain
pago aplazado
ordainketa geroratu
pago contra el fondo
fondoaren kontrako ordainketa
pago de las nóminas
nominen ordainketa
pago delegado
ordainketa eskuordetu
pago directo
ordainketa zuzen
pago en metálico
eskudiruzko ordainketa
páguese a
ordain... -(r)i
país
herri
herrialde
país de nacimiento
jaiotako herrialde
180
GAZTELANIA
EUSKARA
País Vasco
Euskal Herri
palabra
hitz
berba
paleontología
paleontologia
panadería (especialidad)
okintza
panadería (establecimiento)
okindegi
panel
panel
panificación
okintza
pantalla
pantaila
papel
paper
papel de pago
ordain-paper
papelera
paperontzi
paquete
fardel
pakete
parado
langabetu
parálisis
paralisi
elbarritasun
paralítico
paralitiko
elbarri
paralítico cerebral
garun-paralitiko
paralización
gelditze
geldiarazte
paralizar
gelditu
geldiarazi
parasitología
parasitologia
parcela
lursail
lurzati
parcela escolar
eskolako lursail
parcial
partezko
partzial
parentesco
ahaidetasun
parentesco de afinidad
ezkon-ahaidetasun
parentesco de consanguinidad
odol-ahaidetasun
paridad
parekotasun
parlamento
legebiltzar
parlamentu
paro
langabezia
181
GAZTELANIA
EUSKARA
paro
lanuzte
parque
parke
parque natural
parke natural
párrafo
pasarte
paragrafo
parte
zati
parte
alde
parte común
zati komun
parte de dietas
dieten parte
parte de faltas
hutsegiteen parte
parte específica
berariazko zati
parte mensual
hileko parte
parte proporcional
zati proportzional
parte sombreada
zati ilundu
parte, dar
berri eman
parte eman
participación
parte-hartze
partaidetza
esku-hartze
participación ciudadana
herritarren parte-hartze
participación económica
partaidetza ekonomiko
participante
partaide
parte-hartzaile
participar
parte hartu
participativo
parte hartuzko
particular
berezi
partikular
particular (sust.)
norbanako
partida (documento)
agiri
partida (presupuestaria)
partida
partida de defunción
heriotza-agiri
partida de matrimonio
ezkontza-agiri
partida de nacimiento
jaiotza-agiri
partida presupuestaria
aurrekontuko partida
parvulario
eskolaurre
pasaje (de un texto)
pasarte
182
GAZTELANIA
EUSKARA
pasaporte
pasaporte
pasar
iragan
igaro
pasatu
pasillo
korridore
pasilo
pasivo
pasibo
paso (lugar)
pasabide
paso peatonal
oinezkoen pasabide
pastelería (especialidad)
gozogintza
pastelgintza
pastelero
gozogile
patio (de recreo)
jolastoki
patología clínica quirúrgica
patologia kliniko kirurgiko
patología médica
patologia mediko
patología quirúrgica
patologia kirurgiko
patria potestad
guraso-aginte
patrimonial
ondareondarezko
patrimonio artístico
arte-ondare
patrón (dueño)
ugazaba
nagusi (iz.)
patrón (modelo)
eredu
patroi
patronaje
patroigintza
patronato
patronatu
patronato de la universidad
unibertsitateko patronatu
pautas de comportamiento
portaerazko jarraibideak
pedagogía
pedagogia
pedagogía aplicada
pedagogia aplikatu
pedagogía del dibujo
marrazketaren pedagogia
pedagogía del lenguaje
hizkuntzaren pedagogia
pedagogia diferencial
pedagogia diferentzial
pedagogía experimental
pedagogia esperimental
pedagogía musical
musikaren pedagogia
pedagogía sistemática
pedagogia sistematiko
pedagogía terapéutica
sendabidezko pedagogia
183
GAZTELANIA
EUSKARA
pedagogía terapéutica
pedagogia terapeutiko
pedagogo
pedagogo
pedagogo de programación
programazio-pedagogo
pediatría
pediatria
pedido
eskaera
eskari
pedir
eskatu
pegamento
lekeda
kola
peligro
arrisku
peligrosidad
arrisku
peluquería (especialidad)
ile-apainketa
peluquería (establecimiento)
ile-apaindegi
peluquero
ile-apaintzaile
penalización
penalizazio
pendiente de
-t(z)eko
zain
oraindik... gabe
pendiente de pago
ordaintzeko
ordaindu zain
oraindik ordaindu gabe
pendiente, estar
egiteko egon
pensamiento abstracto
pentsaera abstraktu
pensamiento convergente
pentsaera konbergente
pensamiento creativo
sormenezko pentsaera
pensamiento divergente
pentsaera dibergente
pensamiento lógico-formal
pentsaera logiko-formal
pensamiento religioso
erlijio-pentsaera
pensión
pentsio
pensionista
pentsiodun
pequeña y mediana empresa
enpresa txiki eta ertain
percepción (cobro)
kobratze
hartze
percepción (sensación)
pertzepzio
percepción sensorial
zentzumen-pertzepzio
percepción temporal
denbora(ren) pertzepzio
perceptor
hartzaile
184
GAZTELANIA
percibir
EUSKARA
hartu
jaso
kobratu
percibir haberes
hartzekoak jaso
percibir, a
hartzeko
percusión
perkusio
percha
kako
pertxa
perder
galdu
pérdida
galera
perfeccionamiento
hobekuntza
perfeccionamiento del profesorado
irakasleen hobekuntza
perfil diferido
atzeratutako eskakizun
Perfil Lingüístico
Hizkuntza Eskakizun
Perfil Lingüístico 1 (PL1)
Lehenengo Hizkuntza Eskakizun (HE1)
Perfil Lingüístico 2 (PL2)
Bigarren Hizkuntza Eskakizun (HE2)
perfil lingüístico de educación
hezkuntzako hizkuntza-eskakizunak
perfil lingüístico del profesorado
irakasleen hizkuntza-eskakizunak
irakaslanerako hizkuntza-eskakizuna
perfil lingüístico vencido
hizkuntza eskakizuna indarrean
hizkuntza-eskakizuna indarrean
perfil profesional
lanbide-profil
perfil profesional asociado al título
tituluari dagokion lanbide-profil
perfil sin fecha de preceptividad
derrigortasun-datarik gabeko eskakizun
perforista
zulatzaile
periódicamente
aldiro-aldiro
periódico (adj.)
aldizkako
periódico (sust.)
egunkari
periodismo
kazetaritza
periodo
aldi
garai
periodo anterior
aurreko aldi
periodo de adaptación
egokitzeko aldi
periodo de educación básica
oinarrizko hezkuntza-aldi
periodo de escolarización obligatoria
derrigorrezko eskolatze-aldi
período de información
informazioaldi
periodo de intercambio
trukealdi
185
GAZTELANIA
EUSKARA
periodo de liberación
liberazio-aldi
periodo de liquidación
kitapen-aldi
likidazio-aldi
periodo de matrícula
matrikula-aldi
periodo de prácticas
praktika-aldi
periodo de tiempo
denboraldi
periodo de tiempo a reconocer
aitortu beharreko denboraldi
periodo de vacaciones
oporraldi
periodo expresado
adierazitako aldi
periodo extraordinario de matrícula
aparteko matrikula-aldi
periodo ordinario de matrícula
matrikula-aldi arrunt
periodo preescolar
eskolaurreko aldi
periodos mensuales, en
hilabeteko alditan
perito
peritu
aditu
perito industrial
industri peritu
perito mercantil
merkataritza-peritu
perito taquígrafo-mecanógrafo
peritu takigrafo-mekanografo
perjudicial
kaltegarri
perjuicio
kalte
perjuicio de, sin
kalterik gabe, -(r)en
perjuicio irreparable
kalte konponezin
permanencia
egonaldi
iraupen
permanente
etengabe(ko)
iraunkor
permiso
baimen
permiso de residencia
egoitza-baimen
permiso para la concurrencia a exámenes
azterketara joateko baimen
permiso retribuido
ordaindutako baimen
permitir
utzi
baimendu
bide eman
permuta
truke
pernoctar
gaua igaro
gaua pasatu
persiana
pertsiana
186
GAZTELANIA
EUSKARA
persona afectada
tarteko den pertsona
persona física
pertsona fisiko
persona jurídica de derecho privado
zuzenbide pribatuko pertsona juridiko
persona natural o jurídica
pertsona natural edo juridiko
personal (adj.)
pertsonal
norbere
personal (sust.)
pertsonal
langileria
langileak
personal administrativo
administrazio-langileak
personal al servicio de las administraciones públicas herri-administrazioetako langileak
personal civil
langile zibilak
Personal de Administración y Servicios (PAS)
Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonal (AZP)
personal de adscripción al centro
ikastetxera atxikitako pertsonal
personal de delegación
ordezkaritzako pertsonal
personal de limpieza
garbiketako pertsonal
personal de plantilla
plantilako pertsonal
personal dependiente
menpeko pertsonal
personal directivo
zuzendaritza-pertsonal
personal docente
irakasleak
personal docente laboral
lan-legepeko irakasleak
personal docente laboral fijo
lan-legepeko irakasle finkoak
personal docente laboral temporal
lan-legepeko aldi baterako irakasleak
personal docente no universitario
unibertsitateaz kanpoko irakasleak
personal especializado no docente
irakasle ez den pertsonal espezializatu
personal eventual
aldi baterako pertsonal
personal fijo discontinuo
aldizkako langile finkoak
personal laboral
lan-legepeko pertsonal
Personal No Docente (PND)
Pertsonal Ez Irakasle (PEI)
personal no docente
irakasle ez diren langileak
personal propio
bertako langileak
bere langileak
personal subalterno
pertsonal urgazle
personal técnico
pertsonal tekniko
personal transferido
pertsonal eskualdatu
personal vario
bestelako pertsonal
personalidad
nortasun
187
GAZTELANIA
EUSKARA
personalidad jurídica
nortasun juridiko
personalidad jurídica propia
berezko lege-nortasun
personalizado
bana-banako
pertsonalizatu
personarse en el procedimiento
prozeduran aurkeztu
personas con discapacidades
ezintasunak dituzten pertsonak
pertenecer
izan, -(r)ena
izan, -(e)koa
pertenecer al cuerpo
kidegokoa izan
pertinente
egoki
bidezko
beharrezko
dagokion
perturbaciones de la personalidad
nortasun-asaldurak
pesca litoral
itsasertzeko arrantza
pesca marítima
itsas arrantza
pesca y acuicultura
arrantza eta akuikultura
pesetas (pts.)
pezeta (pta.)
pesetas brutas
pezeta gordinak
pesetas netas
pezeta garbiak
peso
pisu
petición
eskari
eskaera
petición de parte, a
alde baten eskariz
inoren eskariz
petición del interesado, a
interesatuaren eskariz
peticionario
eskatzaile
petrología
petrologia
petroquímica
petrokimika
piano
piano
picado
zulaketa
piel
larru
larrugintza
piloto
pilotu
piloto civil
pilotu zibil
pintor
pintore
pintura
pintura
188
GAZTELANIA
EUSKARA
pintura decorativa
apaintzeko pintura
pintura industrial artística
industri pintura artistiko
pintura y decoración
pintura eta dekorazio
pintura y modelado
pintura eta modelatu
piso (planta)
solairu
piso (suelo)
zoru
piso (vivienda)
etxebizitza
pista de audio
audio-errei
pista de vídeo
bideo-errei
pizarra
arbel
placa para picado
zulaketarako plaka
pladur
pladur
plan
plan
plan antiguo
plan zahar
Plan Anual de Centro (PAC)
Ikastetxearen Urteko Plan (IUP)
plan de acción tutorial
tutoretza-plan
plan de actuación
jarduera-plan
ekintza-plan
plan de ayuda
laguntza-plan
plan de centro
ikastetxeko plan
plan de compensación de desigualdades
desberdintasunen osabide-plan
plan de convivencia
elkarbizitza-plana
plan de emergencia
larrialdietarako plan
plan de enseñanza
irakasplan
plan de estudios
ikasketa-plan
plan de estudios opcional
aukerako ikasketa-plan
plan de formación permanente del profesorado
irakasleen etengabeko prestakuntza-plan
plan de gestión
kudeaketa-plan
plan de informática
informatika-plan
plan de reforma educativa
hezkuntzaren erreformarako plan
plan de trabajo
lan-egitasmo
lanerako plan
plan director
gida-plan
plan estratégico de gestión educativa
hezkuntzaren kudeaketarako plan estrategiko
plan experimental
plan esperimental
plan general de inspección
ikuskaritzako plan nagusi
Plan Intensivo de Formación (PIF)
Prestakuntzarako Plan Trinko (PPT)
189
GAZTELANIA
EUSKARA
plan plurianual
urte anitzeko plan
planificación
plangintza
planificación de centros y equipamiento
ikastetxeen plangintza eta hornikuntza
planificación de recursos materiales y humanos
giza eta material-baliabideen plangintza
plano
plano
planta (piso)
solairu
planteamiento
planteamendu
plantear
planteatu
plantilla
plantila
plantilla docente
irakasle-plantila
irakasle-zerrenda
plantilla orgánica
plantila organiko
plástica
plastika
plaza (de trabajo)
lanpostu
plaza
plaza a la que aspira
nahi den lanpostu
plaza asignada
asignatutako lanpostu
plaza creada
sortutako lanpostu
plaza de apoyo
laguntzako lanpostu
plaza de apoyo a la investigación y a la docencia
ikerketa eta irakas-laguntzarako lanpostua
plaza de castellano
gaztelaniazko lanpostu
plaza de difícil desempeño
zailtasunezko lanpostu
plaza de euskera
euskarazko lanpostu
plaza en funcionamiento
funtzionamenduzko lanpostu
plaza escolar
ikaspostu
plaza fija
lanpostu finko
plaza no escalafonada
lerrundu gabeko lanpostu
plaza no escalonada
mailakatu gabeko lanpostu
plaza suprimida
kendutako lanpostu
plaza transformada
eraldatutako lanpostu
plazo
epe
epealdi
plazo de admisión
onartzeko epe
onarpen-epe
plazo de ejecución
burutzeko epe
plazo de liquidación
likidatzeko epe
plazo de matrícula
matrikulatzeko epe
190
GAZTELANIA
EUSKARA
plazo de resolución
ebazpen-epe
plazo estipulado
ezarritako epe
plazo máximo
gehienezko epe
plazo reglamentario
arauzko epe
plena posesión
erabateko jabetza
pleno
osoko bilkura
pleno de la corporación
udalbatzaren osoko bilkura
pleno derecho
eskubide oso
plica
plika
kartazal itxi
pliego
plegu
orri
pliego de bases
oinarri(en) plegu
pliego de bases administrativas particulares
administrazio-oinarri partikularren plegu
pliego de condiciones
baldintzen plegu
pliego de condiciones administrativas
administrazio-baldintzen plegu
pliego de descargo
deskargu-plegu
pliego general de condiciones
baldintzen plegu orokor
plurianual
urte anitzeko
plurideficiente
urritasun anitzeko
plurilingüe
eleanitz
plurilingüismo
eleaniztasun
plus
gehigarri
población (habitantes)
biztanleria
biztanleak
población (lugar)
herri
poder (sust.)
aginte
ahalmen
botere
policromía
polikromia
polideportivo
kiroldegi
polímero
polimero
polio
polio
política científica
zientzi politika
política económica
ekonomi politika
política económica de la empresa
enpresaren ekonomi politika
polivalente
balioanitz
191
GAZTELANIA
EUSKARA
polivalente
balio anitzeko
póliza
poliza
ponderación en función de las ventas
salmentaren araberako ponderazio
ponencia
txosten
ponentzia
ponente
txosten-emaile
poner en conocimiento
jakinarazi
adierazi
porcentaje
ehuneko
portzentaia
pormenores
xehetasunak
pormenorizar
xehatu
portada
azal
portador, al
eramaileari
portavoz
bozeramale
porte
garraio
garraio-kostu
portería
atezaintza
portero
atezain
portlandista
porlangile
poseer la plaza en propiedad
lanpostuaren jabe izan
lanpostua jabetzan eduki
posesión
jabetza
edukitze
posibilidad (capacidad)
ahalbide
posibilidad (opción)
aukera
posibilitate
posibilitar
bideratu
ahalbidetu
posicionarse
jarrera hartu
jarrera agertu
positivo
positibo
baiezko
posponer
atzeratu
postal (adj.)
postapostazko
postdoctorado
doktoratu-ondoko
192
GAZTELANIA
EUSKARA
posterior presentación, para su
gero aurkezteko
postgraduado
graduatu-ondoko
postobligatoria
derrigorrezkoaren ondoko
postura
jarrera
potestad
ahalmen
potestad administrativa
administrazioaren ahal
potestad de intervención
esku hartzeko ahal
potestad disciplinaria
diziplinazko ahal
potestad sancionadora
zehatzeko ahal
práctica
praktika
práctica de programación
programazio-praktika
práctica instrumental
instrumentu-praktika
practicar
ari izan
jardun
praktikatu
prácticas administrativas y comerciales
administrazio eta merkataritza-praktikak
prácticas agrarias
nekazaritzako praktikak
prácticas de automoción
automozioko praktikak
prácticas de conversación
mintzapraktika
prácticas de delineación
delineazioko praktikak
prácticas de electricidad
elektrizitateko praktikak
prácticas de electrónica
elektronikako praktikak
prácticas de fotografía
argazkilaritzako praktikak
prácticas de hogar
etxeko praktikak
prácticas de hostelería y turismo
ostalaritza eta turismoko praktikak
prácticas de imagen y sonido
irudi eta soinuko praktikak
prácticas de informática de gestión
gestio-informatikako praktikak
prácticas de metal
metaleko praktikak
prácticas de minería
meatzaritzako praktikak
prácticas de química
kimikako praktikak
prácticas de vidrio y cerámica
beira eta zeramikako praktikak
prácticas en alternancia
ikas-ekinezko praktikak
prácticas en empresa
enpresako praktikak
prácticas marítimo-pesqueras
itsaso eta arrantzako praktikak
prácticas sanitarias
osasun-praktikak
práctico
praktiko
precedente (antecedente)
aurrekari
193
GAZTELANIA
EUSKARA
precedente (anterior)
aurreko
preceptividad
derrigorrezkotasun
preceptividad diferida
derrigorrezkotasun atzeratu
preceptividad inmediata
berehalako derrigorrezkotasun
preceptividad vencida
iraungitako derrigortasun-data
preceptivo
nahitaezko
aginduzko
precepto
agindu
manu
precio
prezio
salneurri
precio contradictorio
prezio kontrajarri
precio contratado
kontratatutako prezio
precio de contrata
kontrata-prezio
precio de coste
kostu-prezio
precio de distribución
merkatari-prezio
precio de proyecto
proiektuaren prezio
precio de publicación
argitaratze-prezio
precio estándar de venta
salneurri estandar
precio público
prezio publiko
precio satisfecho
ordaindutako prezio
precio unitario
aleko prezio
banakako prezio
precisar (especificar)
zehaztu
precisar (necesitar)
behar izan
preconcepto
aurrekontzeptu
preconcurso
aurrelehiaketa
precoz
goiztiar
preelaboración de alimentos
elikagaien aurretiazko elaborazio
preescolar (adj.)
eskolaurreko
eskolaurre-
preescritura
aurre-idazketa
prefabricado
aurrez egin
prefabrikatu
prefabricados estructurales
egitura-prefabrikatuak
preferencia
lehenespen
lehentasun
194
GAZTELANIA
EUSKARA
preferente
lehenespenezko
prefijo (partícula)
aurrizki
prefijo (telefónico)
aurrezenbaki
prefijo territorial
lurralde-aurrezenbaki
pregraduado
graduatu-aurreko
Preguntas de Elección Múltiple (PEM)
Aukera Anitzeko Galderak (AAG)
prehistoria
historiaurre
preimpresión
aurreinprimaketa
preinscribir
aurrez izena eman
izena eman
preinscripción
aurrez izena emate
izena emate
prelación
lehenespen
prelectura
aurre-irakurketa
prematrícula
prematrikula
premiar
saritu
premio
sari
premio extraordinario fin de carrera
karrera-amaierako aparteko sari
premios extraordinarios de bachillerato
batxilergoko aparteko sariak
prensa
prentsa
preparación
prestakuntza
prestaketa
preparación de minas
meatzeen prestaketa
preparación de superficies
gainazalen prestaketa
preparación microscópica
gertakin mikroskopiko
preparado-aparado
larru-prestaera
preparados farmacéuticos
farmazi prestakinak
preparar
prestatu
gertatu
preparatorio
prestakuntzako
preparatorio, curso
prestakuntzako ikastaro
prerrequisito
aldez aurreko baldintza
prescindir
baztertu
alde batera utzi
prescribir (caducar, vencer)
indarra galdu
iraungi
prescribir (disponer)
agindu
195
GAZTELANIA
prescripción
EUSKARA
agindu
preskripzio
prescripciones técnicas particulares
preskripzio tekniko bereziak
prescriptivo
aginduzko
presentación
aurkezpen
presentación donde hubiere lugar, para su
behar den lekuan aurkezteko
presentador en on
on-eko aurkezle
presentar disculpas
barkamena eskatu
barkamen-eskea egin
presentar(se)
aurkeztu
presente, por la
honen bidez
presidencia
burutza
lehendakaritza
presidentzia
presidente
buru
lehendakari
presidente
presidente de la comisión
batzordeburu
presidente del tribunal
epaimahaiburu
presidir
buru izan
prestación
prestazio
laguntza
prestación de servicios
zerbitzugintza
préstamo
mailegu
prestar servicios
zerbitzuak egin
zerbitzuak eman
prestar sevicios
zerbitzuak eskaini
presumir válido un acto
egintza baliozkotzat jo
presunción de inocencia
errugabetasun-presuntzio
presupuestar
aurrekontuan sartu
aurrekontua egin
presupuesto
aurrekontu
presupuesto adicional
aurrekontu gehigarri
presupuesto anual
urteko aurrekontu
presupuesto aprobado
onartutako aurrekontu
presupuesto comparativo
aurrekontu konparatibo
presupuesto de adjudicación
adjudikazio-aurrekontu
196
GAZTELANIA
EUSKARA
presupuesto de contrata
kontrataren aurrekontu
presupuesto de la obra
obraren aurrekontu
presupuesto extraordinario
aparteko aurrekontu
presupuesto inicial de gastos
gastuen hasierako aurrekontu
presupuesto inicial de ingresos
sarreren hasierako aurrekontu
presupuesto operativo
erabiltzeko aurrekontu
presupuesto operativo actualizado
erabiltzeko aurrekontu eguneratu
presupuesto operativo del ejercicio
ekitaldian erabiltzeko aurrekontu
presupuesto ordinario
aurrekontu arrunt
presupuesto primitivo
hasierako aurrekontu
presupuesto total
guztizko aurrekontu
aurrekontua guztira
pretecnología
preteknologia
pretensión
eskari
prevaricación
prebarikazio
prevención
prebentzio
prevención de incendios
suteen prebentzio
prevención de riesgos laborales
lan-arriskuen prebentzio
prevenir (advertir)
ohartarazi
prevenir (precaver)
aurrea hartu
prever
aurreikusi
aurrez ikusi
begiz jo
previa audiencia
entzun ondoren
previamente
aldez aurretik
aurrez
aurretiaz
previo
aldez aurretiko
aurreko
aurretiazko
previsión
aurreikuspen
previsión de gastos
gastuen aurreikuspen
begiz jotako gastuak
previsión de necesidades
beharren aurreikuspen
begiz jotako beharrak
prima
hobari
Primera Lengua (L1)
Lehen Hizkuntza (1H)
197
GAZTELANIA
EUSKARA
primeras transformaciones
lehen transformazioak
primeros auxilios
lehen laguntzak
lehen sorospen
primordial
premiazkoen
principal
nagusi (adj.)
principiante
hasi berri
principio (comienzo)
hasiera
principio (idea)
printzipio
hastapen
principio de buena fe
fede onaren printzipio
principio de confianza legítima
bidezko konfiantzaren printzipio
principio de contradicción
kontraesan-printzipio
principio de cooperación
lankidetza-printzipio
principio de cooperación y colaboración
lankidetza- eta elkar laguntza-printzipio
principio de coordinación
koordinazio-printzipio
principio de descentralización
deszentralizazio-printzipio
principio de desconcentración
deskontzentrazio-printzipio
principio de eficacia
eraginkortasun-printzipio
principio de igualdad
berdintasun-printzipio
principio de jerarquía
hierarkia-printzipio
principio de lealtad institucional
erakundeen arteko leialtasun-printzipio
principio de legalidad
legezkotasun-printzipio
principio de participación
partehartze-printzipio
principio de proporcionalidad
heinekotasun-printzipio
principio de tipicidad
tipikotasun-printzipio
principio de transparencia
gardentasun-printzipio
prioridad
lehentasun
priorizar
lehenetsi
privado
pribatu
privar
gabetu
kendu
probabilidad
probabilitate
probar (demostrar)
frogatu
probar (ensayar)
probatu
proba egin
problema
problema
arazo
198
GAZTELANIA
EUSKARA
problema de interpretación
interpretazio-auzi
problemática
problematika
procede la exención
salbuespena badagokio
procede, si
hala balegokio
procedencia
jatorri
etorki
procedente, es
badagokio
proceder (ser conforme a ley)
egoki(tu) (forma sintetikoan)
procedimiento
prozedura
jardupide
procedimiento abreviado
prozedura laburtu
procedimiento administrativo
administrazio-prozedura
procedimiento administrativo común
administrazio-prozedura erkide
procedimiento de admisión de alumnos
ikasleak onartzeko prozedura
procedimiento de arbitraje
arbitraje-prozedura
procedimiento de carácter disciplinario
diziplinazko prozedura
procedimiento de contratación
kontrataziorako prozedura
procedimiento disciplinario
diziplinazko prozedura
procedimiento recaudatorio
diru-bilketako prozedura
procedimiento sancionador
zehatzeko prozedura
procedimiento selectivo
hautaketa-prozesu
procedimientos sanitarios y asistenciales
osasun eta asistentzia-prozedurak
procesado de plásticos
plastikoen lanketa
procesamiento de la información
informazio-lanketa
proceso
prozesu
lanketa
proceso de aprendizaje
ikasteko prozesu
ikasprozesu
proceso de datos
datu-lanketa
proceso de desarrollo-aprendizaje
garatu eta ikasteko prozesu
proceso de enseñanza-aprendizaje
irakatsi eta ikasteko prozesu
proceso de pasta y papel
ore- eta papergintza
proceso de textos
testu-lanketa
proceso del papel
papergintza
proceso educativo
hezkuntza-prozesu
proceso químico
kimikagintza
procesos gráficos
prozesu grafikoak
199
GAZTELANIA
EUSKARA
procesos químicos textiles
ehungintzako prozesu kimikoak
procesos sanitarios
osasun-prozedurak
procesos y medios de comunicación
komunikaziorako prozesuak eta bideak
proclamar
aldarrikatu
producción
produkzio
ekoizpen
producción animal
abere-ekoizpen
producción de audiovisuales, radio y espectáculos
ikus-entzuneko,irrati eta ikuskizunen produkzio
producción de libros
liburugintza
producción de madera y mueble
zurgintza eta altzarigintza
producción de material de enseñanza
ikasmaterialgintza
producción de plantas
landarezaintza
producción de programas
programagintza
producción de software
softwaregintza
producción de software educativo
hezkuntza-softwaregintza
producción de tejidos
ehungintza
producción de televisión
telebista-produkzio
producción editorial
argitalpen-produkzio
producción en industrias de la confección
jantzigintza-alorreko produkzio
producción escrita
idatzizko produkzio
producción oral
ahozko produkzio
producción por fundición
galdaketa bidezko produkzio
producción por mecanizado
mekanizazio bidezko produkzio
producir
sortu
produzitu
ekoiztu
producir efectos
ondorioak izan
producirse
jazo
gertatu
producto culinario
sukaldaritzako produktu
producto natural
produktu natural
producto químico
produktu kimiko
productor
produktore
productor independiente
produktore beregain
productora
produkzio-etxe
productos lácteos
esnekiak
profesión
lanbide
200
GAZTELANIA
profesional
EUSKARA
lanbideprofesional
profesor
irakasle
profesor agregado
irakasle agregatu
profesor asociado
irakasle elkartu
profesor auxiliar
irakasle laguntzaile
profesor ayudante doctor
doktore denirakasle laguntzaile
profesor comodín
ordezkotzako irakasle
profesor compartido
erdibanako irakasle
profesor consultor
irakasle aholkulari
profesor contratado
irakasle kontratatu
profesor de apoyo
laguntzako irakasle
profesor de bachillerato
batxilergoko irakasle
profesor de cuerda
hari-arloko irakasle
profesor de educación física
gorputz-hezkuntzako irakasle
profesor de formación profesional
lanbide-heziketako irakasle
profesor de guardia
irakasle jagole
profesor de materias técnico-profesionales
gai tekniko-profesionaletako irakasle
profesor de música y ritmo
musika eta erritmoko irakasle
profesor de prácticas
praktiketako irakasle
profesor de viento
haize-arloko irakasle
profesor definitivo
behin betiko irakasle
profesor delegado
irakasle ordezkari
profesor desplazado
lekuz aldarazitako irakasle
profesor emérito
irakasle emeritu
profesor en activo
aktiboko irakasle
profesor en prácticas
praktiketako irakasle
profesor especial
irakasle berezi
profesor especialista
irakasle espezialista
profesor especialista en lengua extranjera
atzerriko hizkuntzaren irakasle espezialista
profesor generalista
orotariko irakasle
profesor interino
bitarteko irakasle
profesor itinerante
irakasle ibiltari
profesor nativo
jatorrizko irakasle
profesor no funcionario
irakasle ez-funtzionario
funtzionario ez den irakasle
profesor numerario
irakasle numerario
201
GAZTELANIA
EUSKARA
profesor numerario especial
irakasle numerario berezi
profesor provisional
behin-behineko irakasle
profesor reubicado
irakasle birkokatu
profesor sustituto
ordezko irakasle
profesor tecnico
irakasle tekniko
profesor titular
irakasle titular
profesor visitante
irakasle bisitari
profesorado
irakasleak
irakasleria
irakasle-jende
profesor-monitor
irakasle-monitore
profilaxis ortodóntica
ortodontzi profilaxi
profilaxis y ortodoncia
profilaxi eta ortodontzia
programa
programa
egitarau
programa anual de gestión
urteko kudeaketa-programa
programa de actividades
ekintza-programa
programa de actividades docentes
irakas-jardueren programa
Programa de Desarrollo Individual (PDI)
Banakako Garapen Programa (BGP)
programa de diversificación curricular
curriculum anitzeko programa
Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI)
Tresna-bidezko Aberaste Programa (TAP)
programa de escuelas viajeras
eskola ibiltarien programa
programa de formación
prestakuntza-programa
programa de inmersión
murgiltze-programa
programa de inversiones
inbertsio-programa
programa de perfeccio. y movilidad del personal
ikertzaileak trebatzeko eta mugitzeko programa
programa de refuerzo lingüístico
hizkuntza indartzeko programa
programa de trabajo
lan-programa
programación
programazio
programación de área
arloaren programazio
programación de aula
ikasgelaren programazio
programación general
programazio orokor
programador de aplicaciones de gestión
gestio-aplikazioen programatzaile
programador de gestión
gestioaren programatzaile
Progresa Adecuadamente (calificación) (PA)
Aurrerapen Egokia (kalifikazioa) (AE)
progresivamente
arian-arian
202
GAZTELANIA
EUSKARA
progresivamente
pixkana-pixkana
progreso
aurrerapen
prohibición
debeku
prohibir
debekatu
galarazi
prolongación
luzapen
prolongación de jornada
jardunaren luzapen
prolongar
luzatu
prolongar la jornada
jarduna luzatu
promedio (mat.)
batez besteko
promedio diario
eguneko batez besteko
prometer
agindu
promoción
sustapen
promozio
promoción cultural
kultura-sustapen
promoción de alumnos
ikasleen promozio
promoción de ciclo
ziklo-igarotze
Promoción de Intercambios Escolares (IKABIL)
Ikastetxeen Arteko Binakako Loturak (IKABIL)
Promoción de Material Didáctico en euskera (EIMA) Euskal Ikasmaterialgintza (EIMA)
promoción educativa de adultos
helduen hezkuntza-sustapen
promoción interna
barne-promozio
promoción social
gizarte-sustapen
promocionar
sustatu
suspertu
promocionar (pasar al curso siguiente)
igaro
promotor
sustatzaile
eragile
promotor del documento
dokumentuaren eragile
dokumentua eragin duen
promover
sustatu
eragin
bultzatu
pronunciación
ahoskera
ebakera
propaganda
propaganda
propedéutica clínica
propedeutika kliniko
propedéutico, carácter
izaera propedeutiko
203
GAZTELANIA
EUSKARA
propia iniciativa, por
bere kabuz
propiedad
jabetza
jabego
propiedad intelectual
jabego intelektual
Propietario Definitivo
Behin Betiko Jabe
Propietario Provisional
Behin-behineko Jabe
propio
berezko
norbere
bere
proponer
proposatu
proporción
proportzio
proporcional
proportzional
araberako
proporcionalidad
heinekotasun
proposición
proposamen
propósito
asmo
propuesta
proposamen
propuesta curricular
curriculum-proposamen
propuesta de resolución
ebazpen-proposamen
prorrata
hainbanapen
prorrata de las pagas extraordinarias
aparteko pagen hainbanapen
prórroga
luzamendu
prórroga de licencia
lizentziaren luzamendu
prórroga del contrato
kontratuaren luzamendu
prórroga por enfermedad
gaixoaldiko luzamendu
prorrogable
luzagarri
protección
babes
protección civil
babes zibil
protección del medio ambiente
ingurumenaren babes
protección social
gizarte-babes
prótesis
protesi
prótesis dental de laboratorio
laborategiko hortz-protesi
protocolo
protokolo
proveedor
hornitzaile
proveer
hornitu
provenir
etorri
provincia
probintzia
204
GAZTELANIA
EUSKARA
provincia de nacimiento
jaiotako probintzia
provincia solicitada
eskatutako probintzia
provincial
probintziaprobintziako
provisión de personal
pertsonal-hornikuntza
provisión de plazas
lanpostu-hornikuntza
provisión de puestos de trabajo
lanpostuak betetze
provisión en propiedad
jabez hornitze
provisional
behin-behineko
provisionalmente
behin-behinekoz
proximidad del domicilio
etxearen hurbiltasun
proyectista industrial
industri proiektugile
proyecto
proiektu
egitasmo
proyecto aprobado
onartutako proiektu
proyecto contratado
kontrataturiko proiektu
proyecto curricular
curriculum-proiektu
ikasketa-proiektu
Proyecto Curricular de Centro (PCC)
Ikastetxearen Ikasketa Proiektu (IIP)
proyecto curricular de etapa
etapako curriculum-proiektu
etapako ikasketa-proiektu
proyecto de contrucción
eraikuntza-proiektu
proyecto de experimentación
saiakuntza-proiektu
proyecto de formación
prestakuntza-proiektu
proyecto de formación focalizada en el centro
ikastetxean ardazturiko prestakuntza-proiektu
proyecto de gestión
kudeaketa-proiektu
proyecto de innovación
berriztapen-proiektu
proyecto de innovación curricular
ikasketa-planak berritzeko proiektu
proyecto de innovación educativa
hezkuntza berriztatzeko proiektu
proyecto de intervención educativa específica
hezkuntzan berariaz esku hartzeko proiektu
proyecto de investigación
ikerketa-proiektu
proyecto de la obra
obraren proiektu
proyecto de ley
lege-egitasmo
proyecto de nombramiento
izendapen-proiektu
proyecto de obras
obra-proiektu
proyecto de presupuesto
aurrekontu-proiektu
Proyecto Educativo de Centro (PEC)
Ikastetxearen Hezkuntza Proiektu (IHP)
205
GAZTELANIA
EUSKARA
proyecto fin de carrera
karrera-amaierako proiektu
proyecto pedagógico
pedagogi proiektu
proyecto primitivo
hasierako proiektu
proyecto socio-educativo
gizarte-hezkuntzazko proiektu
proyecto urbanístico
hirigintza-proiektu
proyector
proiektagailu
proyector de cine
zine-proiektagailu
proyector de vistas fijas
irudi finkoen proiektagailu
proyectos (especialidad)
proiektugintza
prueba (demostración)
froga
prueba (examen)
proba
prueba de acceso
sarbide-proba
prueba de aptitud física
gorputz-gaitasunaren proba
prueba de madurez
heldutasun-proba
prueba de rendimiento
errendimendu-proba
prueba eliminatoria
kanporaketa-proba
prueba escrita
idatzizko proba
prueba homologada
proba homologatu
prueba inicial
atariko proba
prueba objetiva
proba objektibo
prueba oral
ahozko proba
prueba preceptiva
aginduzko proba
derrigorrezko proba
prueba selectiva
hautespen-proba
prueba subjetiva
proba subjektibo
pruebas de acceso a la universidad
unibertsitaterako sarbide-probak
pruebas de graduado escolar
eskola-graduaturako probak
psicolingüística
psikolinguistika
psicología
psikologia
psicología aplicada
psikologia aplikatu
psicología clínica
psikologia kliniko
psicología del aprendizaje
ikaskuntzaren psikologia
psicología educativa
hezkuntza-psikologia
psicología escolar
eskola-psikologia
psicología experimental
psikologia esperimental
psicología general
psikologia orokor
psicología industrial
industri psikologia
206
GAZTELANIA
EUSKARA
psicología laboral
lan-psikologia
psicología matemática
psikologia matematiko
psicología médica
psikologia mediko
psicología pedagógica
pedagogi psikologia
psicología social
gizarte-psikologia
psicólogo
psikologo
psicomotricidad
psikomotrizitate
psicopedagogía
psikopedagogia
psiquiatría
psikiatria
psiquiatría infantil
haur-psikiatria
psíquico
psikiko
buru-
publicación
argitalpen
publicar
argitaratu
publicidad
publizitate
publicidad gráfica
publizitate grafiko
público (adj., manifiesto)
ageriko
jendaurreko
público (adj., no privado)
herripubliko
público (sust.)
jende
público (sust., oyentes)
entzuleria
publificación
publiko bihurtze
publificar
publiko bihurtu
puente (náutica)
ontziko zubi
zubi
puente y cubierta de mercante
merkatalontziko kuberta eta zubi
puente y cubierta de pesca
arrantzontziko kuberta eta zubi
puericultura
haur-heziketa
puerikultura
puerto
portu
puesta a disposición
eskueran jartze
puesta en común
bateratze-lan
puesta en escena
eszenaratze
puesta en funcionamiento
funtzionamenduan jartze
puesta en marcha
martxan jartze
puesta en servicio
zerbitzuan jartze
207
GAZTELANIA
EUSKARA
puesto
postu
puesto de carácter singular
izaera bereziko lanpostu
puesto de difícil desempeño
zailtasunezko lanpostu
puesto de trabajo
lanpostu
puesto docente
irakaspostu
puesto escolar
ikaspostu
pulvimetalurgia
pulbimetalurgia
punto
puntu
punto de conexión
lotune
punto de venta
salmenta-puntu
puntuación
puntuazio
puntuación asignada
asignatutako puntuazio
puntuación global
puntuazio global
puntuación mínima
gutxienezko puntuazio
puntuación objetiva
puntuazio objektibo
puntuación obtenida
lortutako puntuazio
puntuación parcial
partezko puntuazio
puntuazio partzial
puntuación total
puntuazioa guztira
guztizko puntuazio
puntualidad
puntualtasun
pupitre
idazmahai
pupitre unipersonal
lagun bakarreko idazmahai
puzle
puzzle
quedar anotado
idatzia geratu
quedar constancia
jasota geratu
quedar constituido el tribunal
epaimahaia eratuta geratu
quedar registrado
erregistratua geratu
quedar sin efecto
ondoriorik gabe geratu
eraginik gabe geratu
quedar sin validez
balio gabe geratu
queja
kexa
quejarse
kexatu
kexu izan
quesería
gaztagintza
quesería y mantequería
gazta eta guringintza
química
kimika
208
GAZTELANIA
EUSKARA
química agrícola
nekazaritzako kimika
química ambiental
ingurumen-kimika
química analítica
kimika analitiko
química cuántica
kimika kuantiko
química de la contaminación
kutsaduraren kimika
química de la industria
industri kimika
química de laboratorio
laborategiko kimika
química física
kimika fisiko
química fisiológica
kimika fisiologiko
química fundamental
funtsezko kimika
química general
kimika orokor
química industrial
industri kimika
química inorgánica
kimika ez-organiko
química orgánica
kimika organiko
química técnica
kimika tekniko
químico artificiero polvorista
kimikari bolbora-langile
quincena
hamabostaldi
quitagrapas
grapajale
quitar
kendu
quórum
quorum
racionalizar
razionalizatu
radicar (consistir)
etzan (forma sintetikoan)
radicar (estar ubicado)
kokatua egon
radio
irrati
radio educativa
hezkuntza-irrati
radiodiagnóstico
radiodiagnostiko
radioelectrónica
irrati-elektronika
radiología
radiologia
radiotelefonía naval
itsas irrati-telefonoak
radioterapia
erradioterapia
rama
adar
arlo
rama agraria
nekazaritza-adar
rama especializada
adar espezializatu
rama profesional
lanbide-adar
rampa
arrapala
rango
lerrun
209
GAZTELANIA
EUSKARA
rango (mat.)
hein
ratificar
berretsi
ratio
ratio
ratio profesor/alumno
irakasle/ikasle ratio
razón social
helbide
razonamiento
arrazoitze
reacción química
erreakzio kimiko
reactivos para química
kimikarako erreaktiboak
readaptar
berregokitu
real
benetako
real (regio)
errege-
Real Decreto
Errege Dekretu
Real Decreto Ley
Errege Lege Dekretu
realidad
errealitate
realización
egite
burutze
burutzapen
realización de programas
programagintza
realización de programas audiovisuales
ikus-entzunezko programagintza
realización en cine
zinemako errealizazio
realizar
egin
burutu
reanudar
berriro ekin
berriro hasi
recadista
mandatari
recaer resolución
ebazpena eman
recalcar
azpimarratu
recaudación
diru-bilketa
recaudación de ingresos
sarrera-bilketa
recaudación de recursos
baliabideen bilketa
recaudación efectiva
dirua jasotze
recaudación en metálico
eskudiruzko bilketa
recaudación negativa
bilketa negatibo
recaudación total
bilketa guztira
recaudar
dirua bildu
zergak bildu
recepción
harrera
210
GAZTELANIA
EUSKARA
recepción de documentos
dokumentuen harrera
recepción de la obra
obraren harrera
recepción provisional
behin-behineko harrera
recepción y servicios turísticos
harrera eta turismo-zerbitzuak
recepcionar
harrera eman
harrera egin
recepcionar definitivamente
behin betiko harrera eman
behin betiko harrera egin
recibí
hartu dut
hartu-agiri
recibido y conforme
hartu dut eta ados
recibir
hartu
jaso
recibir provisionalmente
behin-behinekoz hartu
recibo
agiri
ordainagiri
recibo de nómina
nomina-agiri
recibo de salarios
soldata-agiri
reciclaje
birziklatze
reciclaje empresarial
enpresetako birziklatze
recitador
errezitatzaile
reclamación
erreklamazio
reclamación económico-administrativa
administrazioarekiko diru-erreklamazio
reclamación previa a la vía judicial
auzibidera jo aurreko erreklamazio
reclasificación
birsailkapen
recogida de datos
datu-bilketa
recomendación
gomendio
recomendar
gomendatu
reconocer (admitir, valorar)
ezagutu
aitortu
reconocer (inspeccionar)
ikuskatu
aztertu
reconocer de utilidad pública
herri-onurako aitortu
reconocer el derecho
eskubidea aitortu
reconocer servicios
zerbitzuak aitortu
zerbitzuak ezagutu
reconocimiento (admisión, confesión)
aitorpen
211
GAZTELANIA
reconocimiento (inspección)
EUSKARA
ikuskapen
azterketa
reconocimiento de derechos
eskubideak aitortze
reconocimiento de los servicios
zerbitzuak aitortze
reconocimiento médico
osasun-azterketa
reconversión
birmoldaketa
recorrido
ibilbide
recortar
murriztu
mugatu
recreación
jolas
aisialdi
recreativo
jolas-
recreo (actividad)
jolas
recreo (tiempo)
jolasgarai
rectificación
zuzenketa
rectificación que proceda
dagokion zuzenketa
rectificados
artezketak
rectificar
zuzendu
rector
errektore
rector magnífico
errektore goren
rectorado
errektorego
recuadro
lauki
recualificación
prestakuntzazko eguneratze
recuento
kontaketa
recuperación
berreskurapen
errekuperazio
recuperar
berreskuratu
errekuperatu
recurrente
errekurtsogile
recurrir
gora jo
errekurtsoa egin
recurso (apelación)
errekurtso
recurso (medio)
baliabide
recurso administrativo
administrazio-errekurtso
recurso contencioso-administrativo
administrazioarekiko auzi-errekurtso
recurso de alzada
gorako errekurtso
recurso de reposición
berrikusteko errekurtso
212
GAZTELANIA
EUSKARA
recurso de revisión
berrikusteko errekurtso
recurso didáctico
irakas-baliabide
baliabide didaktiko
recurso extraordinario de revisión
berraztertzeko aparteko errekurtso
recurso financiero
finantzazko baliabide
recurso ordinario
errekurtso arrunt
recurso potestativo de reposición
aukerako berraztertzeko errekurtso
recursos compartidos
erdibanako baliabideak
recursos humanos
giza baliabideak
recursos materiales
material-baliabideak
baliabide materialak
recursos naturales
natura-baliabideak
recursos naturales y paisajísticos
natura- eta paisaia-baliabideak
recusación
errefusatze
recusar
erefusatu
rechazar
gaitzetsi
arbuiatu
baztertu
rechazo
gaitzespen
arbuio
baztertze
rechazo escolar
eskola-gaitzespen
red de distribución
banaketa-sare
red de información
informazio-sare
red de servicios
zerbitzu-sare
red educativa
hezkuntza-sare
red escolar
eskola-sare
red informática
informatika-sare
redacción (acción de redactar)
idazkuntza
redacción (escrito)
idazlan
redacción (estilo)
idazkera
redactar
idatzi
redactor
idazlari
redistribución
birbanaketa
redistribución de créditos
kreditu-birbanaketa
reducción de haberes
hartzekoen murriztapen
reducción horaria
ordu-murrizketa
213
GAZTELANIA
EUSKARA
reducir la jornada
jarduna laburtu
reedición
berrargitalpen
reembolsar
dirua itzuli
reestructuración
berregituratze
referencia (ref.)
erreferentzia (erf.)
aipamen
referente a
dagokion, -(r)i
buruzko, -(r)i
referirse a
buruz aritu, -(r)i
erreferentzia egin
aipatu
reflexión
gogoeta
reflexión teórica sobre la práctica
praktikari buruzko gogoeta teoriko
reflexionar
gogoeta egin
hausnartu
reforma
erreforma
eraberritze
aldaketa
reforma y ampliación
eraberritze eta handitze
reformar
eraberritu
aldatu
reforzar
indartu
refrán
atsotitz
esaera
refrigeración de aire
aire-hozkuntza
refuerzo
indargarri
refuerzo educativo
hezkuntza-indargarri
regiduría de pisos
etxebizitzen gestio-ardura
régimen
araubide
erregimen
régimen administrativo
administrazio-araubide
régimen disciplinario
diziplina-araubide
régimen especial
araubide berezi
régimen estatutario
estatutu-araubide
régimen financiero
finantza-bide
régimen general
araubide orokor
régimen jurídico
lege-araubide
214
GAZTELANIA
EUSKARA
régimen jurídico de las administraciones públicas
herri-administrazioen araubide juridiko
régimen sancionador
zehatzeko araubide
régimen singular
araubide berezi
región
herrialde
eskualde
regir
agindu
eraendu
registrar
erregistratu
erroldatu
registro
erregistro
errolda
Registro Civil
Erregistro Zibil
registro de centros
ikastetxeen erregistro
registro de distribución
banaketa-erregistro
registro de fundaciones docentes
irakaskuntza-fundazioen erregistro
registro de la propiedad
jabego-erregistro
registro de personal
langileen erregistro
regla
arau
erregela
reglamentación (acción)
arauketa
reglamentación (reglamento)
araudi
reglamentario
arauzko
reglamento
araudi
reglamento de régimen interno
barne araudi
reglamento interno
barne-araudi
reglar
arautu
regular (adj.)
hala-holako
halamoduzko
erdizkako
regular (adj., con regularidad)
erregular
regular (adv.)
erdizka
hala-hola
halamoduz
regular (v.)
arautu
regularizar
erregularizatu
rehabilitación (renovación)
zaharberritze
rehabilitación (restablecimiento)
errehabilitazio
215
GAZTELANIA
EUSKARA
rehabilitación (restablecimiento)
suspertze
rehabilitar (renovar)
zaharberritu
reimprimir
berrinprimatu
reincidencia en la infracción
arau-haustea berriro egite
reincorporarse al trabajo
berriro laneratu
berriro lanean hasi
reingresar
itzuli
berriro sartu
reingreso
itzultze
reingreso al servicio activo
zerbitzu aktibora itzuli
reinserción profesional
birlaneratze
reinserción social
gizarteratze
reiteración de la infracción
arau-haustea behin baino gehiagotan egite
reivindicar
erreibindikatu
relación
harreman
lotura
zerikusi
erlazio
relación (lista)
zerrenda
relación a, en
dagokionez, -(r)i
relación adjunta
honekin batera doan zerrenda
alboko zerrenda
relación contractual
kontratu bidezko lotura
relación de concurrentes
aldi berekoen zerrenda
relación de procedimientos
prozedura-zerrenda
Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
Lanpostuen Zerrenda (LPZ)
relación de servicio
zerbitzu-harreman
relación jurídica transmisible
harreman juridiko eskualdagarri
relación laboral
lan-erlazio
relación nominal
izen-zerrenda
relación valorada
zerrenda balioztatu
relacionar (enumerar)
zerrendatu
relacionar (vincular)
harremana izan
lotu
erlazionatu
relaciones empresariales
enpresetako harremanak
relaciones en el entorno de trabajo
lan-inguruneko harremanak
216
GAZTELANIA
EUSKARA
relaciones en el equipo de trabajo
lan-taldeko harremanak
relaciones externas
kanpo-harremanak
relaciones institucionales
erakunde-harremanak
relaciones internacionales
nazioarteko harremanak
relaciónes interpersonales
pertsonarteko harremanak
relaciones profesionales
lanbide-harremanak
relaciones públicas
harreman publikoak
relaciones sindicales
sindikatu-harremanak
relaciones sociales
gizarte-harremanak
relativo
erlatibo
relativo a
buruzko, -(r)i
relegar
baztertu
alboratu
religión
erlijio
religión y ética
erlijio eta etika
religioso
erlijioso
erlijio-
relojería (especialidad)
erlojugintza
rellenar por la administración, a
administrazioak betetzeko
remanente
gerakin
hondar
remanente anterior
aurreko gerakin
remanentes de gestión
kudeaketa-gerakinak
remisión
bidalketa
igorpen
remitente
igorle
bidaltzaile
remitir
bidali
igorri
remitir adjunto
honekin batera bidali
remitir aparte
aparte bidali
remoción del puesto de trabajo
lanpostutik mugiarazte
remodelación
birmoldaketa
remodelar
birmoldatu
remuneración
ordainsari
ordainketa
remuneración de las horas de trabajo
lanorduen ordainsari
217
GAZTELANIA
EUSKARA
remuneración neta
ordainsari garbi
remunerar
ordaindu
rendimiento (ganancia)
irabazi
etekin
rendimiento (productividad)
errendimendu
rendimiento académico
eskola-errendimendu
eskola-emaitzak
rendimiento escolar
eskola-errendimendu
eskola-emaitzak
rendimientos de trabajo
laneko irabaziak
rendir
errenditu
renovación pedagógica
pedagogi berrikuntza
renovación tecnológica
teknologia berrikuntza
renovador
berritzaile
renovante (beca)
berritu
renovar
berritu
eraberritu
renta
errenta
renta de las personas físicas
pertsona fisikoen errenta
renta familiar
famili errenta
rentable
errentagarri
renuncia
uko
renuncia del derecho
eskubideari uko egite
renunciar
uko egin
renunciar a los derechos
eskubideei uko egin
reología
reologia
reorganizar
berrantolatu
reparación
konponketa
reparación vestido-calzado
jantzi eta zapata-konponketa
reparaciones a flote
ur gaineko konponketaak
reparaciones y conservaciones ordinarias
ohiko konponketa eta mantentze-lanak
reparar
konpondu
repartir
banatu
repercusión
ondorio
eragin
oihartzun
repertorio
sorta
218
GAZTELANIA
EUSKARA
repertorio
errepertorio
repetición
errepikapen
repetidor
errepikatzaile
repetir
errepikatu
replantear
birplanteatu
replanteo de obra
obra-zuinketa
replanteo previo
aurretiko zuinketa
réplica
ihardespen
repostería
gozogintza
representación
ordezkaritza
representación gráfica
irudikapen grafiko
representación matemática
adierazpide matematiko
representación, gastos de
ordezkaritza-gastuak
representante
ordezkari
representante legal
legezko ordezkari
representante legal del centro
ikastetxearen legezko ordezkari
representar (sustituir)
ordezkari izan
reproducción
erreprodukzio
reproducción fotomecánica
erreprodukzio fotomekaniko
reproducir
erreproduzitu
reproducirse
ugaldu
reprografía
erreprografia
repujado
bozelketa
repujado en cuero
larru-bozelketa
repujado en cuero y metal
larru eta metalen bozelketa
repujado en metales
metalen bozelketa
repujado y cincelado de metal
metalen bozelketa eta zizelketa
requerir (necesitar)
behar izan
requerir (pedir)
eskatu
galdatu
requiere, si el caso así lo
hala behar izanez gero
requisito
baldintza
betebehar
eskakizun
requisitos académicos
ikasketa-baldintzak
requisitos académicos de ingreso
sartzeko ikasketa-baldintzak
rescindir
deuseztatu
219
GAZTELANIA
EUSKARA
rescindir
urratu
rescisión
deuseztapen
reseñar
aipatu
reserva
erreserba
reserva de plaza y destino
lanpostu eta destino-erreserba
reservar
gorde
erreserbatu
resguardo
gordekin
residencia
bizileku
egoitza
residencia de estudiantes
ikasle-egoitza
residencia de tiempo libre
aisialdiko egoitza
residencia eventual
aldi baterako bizileku
residencia habitual
ohiko bizileku
residencia oficial
bizileku ofizial
egoitza ofizial
resíduo
hondakin
resistencia de materiales
materialen erresistentzia
resolución
erabaki
ebazpen
resolución administrativa
administrazioaren ebazpen
resolución administrativa de carácter particular
administrazioaren ebazpen partikular
resolución confirmatoria
berresteko ebazpen
resolución de carácter sancionador
zehatzeko ebazpen
resolución de concesión en firme
behin betiko emate-erabaki
resolver
ebatzi
erabaki
resolver un expediente
espedientea ebatzi
respectivamente
hurrenez hurren
respetar
errespetatu
respeto
errespetu
begirune
responder
erantzun
responsabilidad
erantzukizun
responsabilidad administrativa
administrazioaren erantzukizun
responsabilidad civil
erantzukizun zibil
responsabilidad concurrente
erantzukizun pilatu
220
GAZTELANIA
EUSKARA
responsabilidad disciplinaria
diziplinazko erantzukizun
responsabilidad patrimonial
ondarezko erantzukizun
responsabilidad penal
zigor-zuzenbideko erantzukizun
zigor-erantzukizun
responsabilidad solidaria
erantzukizun solidario
responsabilizarse
ardura hartu
erantzukizuna bere gain hartu
responsable
arduradun
erantzule
responsable del centro
ikastetxeko arduradun
responsable solidario
erantzule solidario
responsable subsidiario
erantzule subsidiario
responsable territorial
lurralde-arduradun
respuesta correcta
erantzun zuzen
respuesta escrita
idatzizko erantzun
respuesta incorrecta
erantzun oker
resta (operación)
kenketa
resta (resultado)
kendura
restablecerse
suspertu
restauración
zaharberritze
berriztapen
restauración (hostelería)
jatetxe-arlo
restauración de muebles
altzarien zaharberritze
restauración pictórica
pintura-zaharberritze
restaurador
zaharberritzaile
restaurador de bienes culturales
kultura-ondasunen zaharberritzaile
restaurante
jatetxe
restricción
murriztapen
restringir
mugatu
murriztu
resulta
ondore
resultado
emaitza
resultados totales
guztizko emaitzak
resultando
gertatuz
izanik
resumen
laburpen
resumir
laburtu
221
GAZTELANIA
EUSKARA
retención
atxikipen
retención judicial
epai bidezko atxikipena
retener
atxiki
retener, a
atxikitzeko
retirar
erretiratu
retribución
ordainsari
ordainketa
retribución íntegra
ordainsaria guztira
retribución mensual líquida
hileko ordainsari likido
retribución satisfecha
egindako ordainketa
retroactividad
atzera-eragin
retroproyector
erretroproiektagailu
reunidos
bildurik
reunión
bilera
reunión de evaluación
ebaluazio-bilera
reunión de padres
gurasoen bilera
reunir(se)
bildu
reunirse
batzartu
reválida
errebalida
reversibilidad
itzulgarritasun
reverso
atzeko alde
revestimiento
estaldura
revestimiento en láminas
xaflakako estaldura
revestimiento interior
barne estaldura
revisar (examinar)
aztertu
begiratu
revisar (volver a examinar)
berraztertu
berrikusi
revisión
berrikuste
revisión (examen)
azterketa
begiratu
revisión (volver a examinar)
berraztertze
berrikuste
revisión de oficio
administrazioaren kabuzko berrikuste
revista
aldizkari
revocar
baliogabetu
ezeztatu
222
GAZTELANIA
EUSKARA
rima
errima
rinconera
zoko-arasa
ritmo de aprendizaje
ikasteko erritmo
robótica
robotika
rodear
inguratu
rogar
erregutu
romanticismo
erromantizismo
rotatorio
txandakako
rotulación
errotulazio
rotular
errotulatu
rótulo
errotulu
rótulo exterior
kanpo-errotulu
rótulo interior
barne-errotulu
ruego
erregu
ruegos y preguntas
galde-eskeak
norberak lekarkeena
rural
landabaserri-
rural, ambiente
baserri-giro
sábado
larunbat
saber
jakin
sacrificio de animales
animaliak akabatze
sala
egongela
sala
sala de espera
itxarongela
sala de juntas
batzar-gela
sala de profesores
irakasle-gela
sala de usos múltiples
balio anitzeko gela
sala habilitada
gela moldatu
salario
soldata
salario bruto
soldata gordin
salario mínimo interprofesional
lanbide arteko gutxieneko soldata
saldo
saldo
saldo actual
egungo saldo
saldo anterior
aurreko saldo
saldo de liquidación
likidazio-saldo
saldo en caja
kaxako saldo
223
GAZTELANIA
EUSKARA
saldo período anterior
aurreko aldiko saldo
saldo sobrante
soberako saldo
saldo total
saldoa guztira
salida
irteera
salida autorizada
irteera baimendu
salida de correspondencia
gutuneriaren irteera
salida de emergencia
larrialdietarako irteera
salón de actos
ekitaldi-areto
ospakizun-areto
salud
osasun
salud ambiental
ingurumen-osasun
salud mental
buru-osasun
salud pública
osasun publiko
herri-osasun
saludar
agurtu
sanción
zigor
zehapen
sanción de apercibimiento
ohartarazpen-zigor
sanción disciplinaria
diziplina-zehapen
sanidad
osasun
sanidad (especialidad)
osasun
osasungintza
sanidad ambiental
ingurumen-osasun
sanidad escolar
eskola-osasun
sanitaria (rama)
osasun
osasungintza
sanitario (adj.)
osasun-
sastrería
jostuntza
saxofón
saxofoi
secador de fuego
suzko lehorgailu
sección
atal
sekzio
sección de becas
beka-atal
sección de contabilidad
kontabilitate-atal
sección de euskera
euskara-atal
sección de instituto
institutu-atal
sección de personal
pertsonaleko atal
224
GAZTELANIA
EUSKARA
sección de personal docente no universitario
unibertsitateaz kanpoko irakasleen atal
sección empresarial
enpresa-arlo
secretaría
idazkaritza
secretaría de estado
estatuko idazkaritza
secretaría general
idazkaritza nagusi
secretaría general técnica
idazkaritza nagusi tekniko
secretariado
idazkaritza
secretariado bilingüe y comercial (especialidad)
merkataritzako idazkari elebidun
secretariado ejecutivo de dirección (especialidad)
zuzendaritzako idazkari eragile
secretariado ejecutivo multilingüe (especialidad)
idazkari eragile eleanitz
secretario
idazkari
secretario bilingüe de dirección
zuzendaritzako idazkari elebidun
secretario general
idazkari orokor
secreto
sekretu
sector
sektore
sector público
sektore publiko
secuenciación
sekuentziazio
sede
egoitza
sede central
egoitza nagusi
sedentarismo laboral
egoneko lan
seguimiento
jarraipen
seguir
segitu
jarraitu
según
arabera, -(r)en
según consta
agertzen denez
segunda lengua (L2)
Bigarren Hizkuntza (2H)
segunda lengua extranjera
bigarren atzerri-hizkuntza
seguridad e higiene
segurtasun eta higiene
seguridad e higiene en el trabajo
laneko segurtasun eta higiene
seguridad vial
bide-segurtasun
seguro
aseguru
seguro de accidente
istripu-aseguru
seguro escolar
eskola-aseguru
selección
aukeraketa
hautespen
selección de personal
langileria aukeratze
selectividad, examen de
hautespen-azterketa
225
GAZTELANIA
EUSKARA
selectivo
hautespenezko
sellar
zigilua eman
sello
zigilu
sello de correos
posta-zigilu
semana
aste
semana de clase
eskola-aste
semana lectiva
irakas-aste
semejante
antzeko
irudiko
gisako
semestre
seihileko
seminario
mintegi
seminario de trabajo
lan-mintegi
semiótica
semiotika
sentencia
epai
sentencia firme
epai irmo
sentido (juicio)
zentzu
sentido (percepción)
zentzumen
sentido (trayectoria)
norantza
señal
seinale
señalar
seinalatu
markatu
señalización
seinalizazio
señora (Sra.)
andre (and.)
separación
apartatze
banantze
separación del cargo
kargutik apartatze
separación judicial
epaibidezko banantze
separado, por
aparte
separar(se)
banandu
septiembre
irail
ser humano
gizaki
serie
sorta
serie
serigrafía
serigrafia
servicio
zerbitzu
servicio (aseo)
komun
226
GAZTELANIA
EUSKARA
servicio activo
zerbitzu aktibo
servicio administrativo general
administrazio-zerbitzu orokor
servicio central
zerbitzu zentral
servicio de a bordo de aviación comercial
abiazio komertzialaren aireko zerbitzuak
servicio de alumnado
ikasleria-zerbitzu
servicio de atención al cliente
bezeroarentzako arreta-zerbitzu
servicio de bachiller
batxilergo-zerbitzu
servicio de centros
ikastegi-zerbitzu
servicio de comunicaciones
komunikazio-zerbitzu
servicio de construcciones
eraikuntza-zerbitzu
servicio de documentación
dokumentazio-zerbitzu
servicio de enseñanzas especializadas
irakaskuntza espezializatuen zerbitzu
servicio de equipamiento
hornikuntza-zerbitzu
servicio de euskera
euskara-zerbitzu
servicio de inspección educativa
hezkuntzako ikuskaritza-zerbitzu
servicio de limpieza
garbiketa-zerbitzu
servicio de mantenimiento
mantentze-zerbitzu
servicio de mensajería
mezulari-zerbitzu
servicio de orientación
orientabide-zerbitzu
servicio de patrimonio y obras
ondare eta obra-zerbitzu
servicio de presupuestos
aurrekontu-zerbitzu
servicio de profesorado
irakasleria-zerbitzu
servicio de publicaciones
argitalpen-zerbitzu
servicio de restauración
jatetxe-zerbitzu
servicio de seguimiento
jarraipen-zerbitzu
servicio de tierra de aviación comercial
abiazio komertzialaren lurreko zerbitzuak
servicio de transporte
garraio-zerbitzu
servicio domiciliario
etxez etxeko zerbitzu
servicio editorial
argitalpen-zerbitzu
servicio especial
zerbitzu berezi
servicio general
zerbitzu orokor
servicio jurídico
zerbitzu juridiko
servicio médico
zerbitzu mediko
servicio militar
soldaduska
soldadutza
servicio previo
aurretiazko zerbitzu
servicio promotor del documento
dokumentua eragin duen zerbitzu
227
GAZTELANIA
servicio público
EUSKARA
herri-zerbitzu
zerbitzu publiko
servicio telefónico
telefono-zerbitzu
servicio telegráfico
telegrafo-zerbitzu
servicio turístico
turismo-zerbitzu
servicios a la comunidad
gizartearentzako zerbitzuak
servicios al consumidor
kontsumitzailearen zerbitzuak
servicios asistenciales
laguntza-zerbitzuak
servicios complementarios
zerbitzu osagarriak
servicios computables
zerbitzu konputagarriak
servicios comunitarios
komunitate-zerbitzuak
servicios de apoyo
laguntza-zerbitzuak
servicios de apoyo externo al centro
eskolaz kanpoko laguntza-zerbitzuak
servicios de investigación y apoyo a la docencia
ikerketa eta irakaskuntzari laguntzeko zerbitzu
servicios docentes
irakaskuntza-zerbitzuak
servicios efectivos
eraginezko zerbitzuak
servicios en activo
aktiboko zerbitzuak
servicios en la categoría
kategoriako zerbitzuak
servicios en propiedad
jabetzako zerbitzuak
servicios escolares
eskola-zerbitzuak
servicios financieros
finantza-zerbitzuak
servicios interinos
bitarteko zerbitzuak
servicios periféricos
zerbitzu periferikoak
servicios personales
zerbitzu pertsonalak
servicios prestados
egindako zerbitzuak
servicios sociales
gizarte-zerbitzuak
servicios socioculturales y a la comunidad
gizarte eta kultura-zerbitzuak
servicios turísticos
turismo-zerbitzuak
servicios urbanos
hiri-zerbitzuak
servidumbre
zortasun
sesgo
albo-eragin
sesión
bilkura
ekitaldi
saio
sesión de evaluación
ebaluazio-bilkura
sesión extraordinaria
bilkura berezi
sesión ordinaria
ohiko bilkura
228
GAZTELANIA
EUSKARA
seudónimo
izengoiti
sexo
sexu
si el caso así lo requiere
kasuak hala eskatuz gero
siderurgia
burdingintza
sierra
zerra
sigla
sigla
signatura
signatura
significado
esanahi
esangura
significativo
esanguratsu
signo
ikur
zeinu
signo matemático
matematikazko ikur
sílaba
silaba
silencio administrativo
administrazioaren isiltasun
silvopascicultura
baso-larregintza
silla
aulki
silla brazo-pala
idazbesaulki
sillón
besaulki
simple
soil
sinple
simplificar
erraztu
sinpletu
simultaneidad
aldei berekotasun
simultáneo
aldi bereko
sin justificar
justifikatu gabe
sin número (s/n)
zenbakirik gabe (z/g)
sindicato
sindikatu
sinónimo
sinonimo
sistema
sistema
sistema de arranque
abio-sistema
sistema de calificaciones profesionales
lanbide-kualifikazioen sistema
sistema de enseñanza
irakas-sistema
sistema de especialización
espezializazio-sistema
espezializatze-bide
sistema de evaluación
ebaluazio-sistema
sistema de gestión
gestio-sistema
229
GAZTELANIA
EUSKARA
sistema de información
informazio-sistema
sistema de propulsión
propultsio-sistema
sistema de suspensión
esekidura-sistema
sistema educativo
hezkuntza-sistema
irakas-sistema
sistema financiero
finantza-sistema
sistema físico
sistema fisiko
sistema integrado de gestión
gestio-sistema integratu
sistema productivo
produkzio-sistema
sistemas automáticos y programables
sistema automatiko eta programagarriak
sistemas automatizados
sistema automatizatuak
sistemas auxiliares
sistema osagarriak
sistemas de control
kontrol-sistemak
sistemas energéticos
energia-sistemak
situación (estado)
egoera
situación (ubicación)
kokapen
situación administrativa
administrazio-egoera
situación de activo
aktiboko egoera
situación de aprendizaje
ikasteko egoera
situación de excedencia
eszedentzi egoera
situación de servicios especiales
zerbitzu berezietako egoera
situación económica
egoera ekonomiko
ekonomi egoera
situación especial
egoera berezi
situación familiar
famili egoera
situación familiar a su cargo
bere ardurapeko famili egoera
situación laboral
lan-egoera
situación profesional
lanbide-egoera
situar
kokatu
sobre
kartazal
sobreimpresión
gaintitulazio
sobrepasar
gainditu
sobresaliente (calificación)
bikain
sobresaliente cum laude
bikain cum laude
sobrestante
langile-arduradun
social
gizartesozial
230
GAZTELANIA
EUSKARA
socialización
sozializazio
sociedad
gizarte
sociedad (asociación)
elkarte
Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE)
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte (EJIE)
sociedad mercantil
baltzu
socio
bazkide
sociocultural
gizarte eta kultur
socioeducativo
gizarte eta hezkuntza-
sociología
soziologia
sociología industrial urbana
industri eta hiri-soziologia
sociología política
politika-soziologia
sociología urbana
hiri-soziologia
sociólogo
soziologo
socorrismo
sorospen
socorrismo acuático
uretako sorospen
software
software
software básico
oinarrizko software
software de contenido
edukizko software
software educativo
hezkuntza-software
solados
zoladurak
solamente
soilik
bakarrik
solapamiento
gainjartze
solar (sust.)
orube
soldador
soldatzaile
soldador de construcciones metálicas
metal-eraikuntzen soldatzaile
soldadura
soldadura
soldadura en atmósfera natural
giro naturaleko soldadura
soldadura en atmósfera protegida
babes-giroko soldadura
solfeo
solfeo
solicita
eskatzen du
solicitante
eskatzaile
solicitante (de examen)
azterketari-nahi
solicitar
eskatu
solicitud
eskabide
eske
solicitud de admisión
onarpen-eskabide
231
GAZTELANIA
EUSKARA
solicitud de apertura
irekitze-eskabide
solicitud de ayuda
laguntza-eskabide
solicitud de beca
beka-eskabide
solicitud de comparecencia
agertzeko eskabide
solicitud de destino
destino-eskabide
solicitud de exención
exentzio-eskabide
solicitud de exención de euskera
euskaratik salbuesteko eskabide
solicitud de homologación
homologazio-eskabide
solicitud de inicio
hasteko eskabide
solicitud de modificación
aldatzeko eskabide
solicitud de oposición
oposizio-eskabide
solicitud de permisos
baimen-eskabide
solicitud de preinscripción
izena emateko eskabide
solicitud de reingreso
itzultzeko eskabide
solicitud de subvención
dirulaguntza-eskabide
solicitud del interesado, a
interesdunak eskaturik
solicitud en reserva
erreserbako eskabide
solidaridad
elkartasun
sólido
solido
solista especializado
bakarlari espezializatu
soltero (s.)
ezkongai (e.g.)
ezkongabe (e.g.)
solvencia (econ.)
kaudimen
sombrear
ilundu
someter
esanera jarri
someterse a
makurtu, -(e)ra
soporte
euskarri
soporte de vídeo
bideo-euskarri
soporte documental
agiri-euskarri
sordo
gor
sordomudo
gor-mutu
sortear
zotz egin
zozketa egin
sorteo
zozketa
sostener
eutsi
sostenimiento
euste
status laboral
lan-status
232
GAZTELANIA
subalterno
EUSKARA
urgazle
menpeko
subalterno contratado
urgazle kontratatu
subalterno de carrera
karrerako urgazle
subasta
enkante
subasta
subcomisión
azpibatzorde
subcontratar
birkontratatu
subdelegación de zona
eskualdeko ordezkariordetza
subdelegado
ordezkariorde
subdirección
zuzendariordetza
subdirector
zuzendariorde
súbdito extranjero
atzerritar
subdivisión
azpisail
subproceso tecnológico
azpiprozesu teknologiko
subprograma
azpiprograma
subrayar
azpimarratu
subsanación
zuzentze
subsanar los vicios
akatsak zuzendu
subsección
azpiatal
subsecretaría
idazkariordetza
subsidiariamente
subsidiarioki
subvención
dirulaguntza
subentzio
subvención a la gratuidad
doakotasun-subentzio
subvencionar
subentzionatu
diruz lagundu
suceder
gertatu
jazo
sucesivamente
elkarren segidan
bata bestearen ondoren
sucursal
sukurtsal
sueldo
soldata
sueldo base
oinarrizko soldata
sueldo bruto
soldata gordin
sueldo del cuerpo
kidego-soldata
suficiencia
nahikotasun
233
GAZTELANIA
EUSKARA
suficiente (calificación)
nahikoa
sugerencia
iradokizun
sugerir
iradoki
suma (operación)
batuketa
suma (resultado)
batura
suma total
batura guztira
guztizko batura
suma y sigue
batu eta segi
sumar
batu
sumativo
bilketazko
suministrar
hornitu
suministro
hornidura
superar
gainditu
superar el examen
azterketa gainditu
superar el nivel
maila gainditu
superavit
superabit
superdotación intelectual
supergaitasun intelektual
superdotado
supergaitu
superficie
azalera
superficie cubierta
estalitako azalera
superficie total
azalera guztira
guztizko azalera
superficie útil
azalera erabilgarri
superficies
gainazalak
superior
goigoiko
goi-mailako
superior (comparativo)
goragoko
superior (superlativo)
goren
supernumerario
supernumerario
supervisar
gainbegiratu
ikuskatu
supervisión
gainbegiratu
gainbegiratze
ikuskapen
suplemento
gehigarri
eraskin
234
GAZTELANIA
EUSKARA
suplemento cargo directivo y pedagógico
zuzendaritza eta pedagogi arduren gehigarri
suplencia
ordezkotza
suplente
ordezko
supletoriamente
osagarri moduan
suplido
kitagarri
suplir
ordeztu
suponer
suposatu
supresión
kentze
supresión del puesto
lanpostua kentze
suprimir
kendu
supuesto
suposamendu
supuesto básico
oinarrizko suposamendu
supuesto de hecho
egitatezko baldintza
surtir efecto
eragina izan
ondorioa izan
surtir los efectos oportunos
behar diren eraginak izan
dagozkion ondorioak izan
sus labores
etxeko lanak
suscribir (firmar)
sinatu
izenpetu
suscribirse
harpidetu
suscripción
harpidetza
suscriptor
harpidedun
suspender
eten (ad.)
geldiarazi
suspender (en un examen)
suspenditu
ez gainditu
suspender de empleo y sueldo
enplegu eta soldata gabe utzi
suspender la ejecución
betearaztea eten
suspensión de funciones
funtziogabetze
suspensión de la ejecución
betearaztearen etendura
suspenso (calificación)
suspentso
sustanciación de un procedimiento
prozedura hezurmamitze
sustitución
ordezkotza
ordezkapen
sustitución de, en
ordez, -(r)en
sustituir
ordezkatu
235
GAZTELANIA
EUSKARA
sustituir
ordeztu
sustituto
ordezko
sustituto por días
egunkako ordezko
tabla
taula
tabla de contingencia
kontingentzi taula
tabla de doble entrada
sarrera biko taula
tablón de anuncios
iragarki-taula
tachar
ezabatu
táchese lo que no proceda
ez dagokiona ezabatu
talón (banca)
taloi
talón al portador
eramaile-taloi
talón nominativo
izendun taloi
talla
lanketa
taila
talla en madera
zur-lanketa
talla en madera y piedra
zur eta harri-lanketa
talla en marfil y azabache
marfil eta azabatxe-lanketa
talla en piedra
harri-lanketa
talla ornamental
apaingarrizko lanketa
talla y grabado del cristal
beira-lanketa eta grabatu
taller
lantegi
tailer
taller de aplicaciones matemáticas
aplikazio matematikoen lantegi
taller de astronomía
astronomi lantegi
taller de dramatización
dramatizazio-lantegi
taller de expresión corporal
gorputz adierazpeneko lantegi
taller de investigación histórico-geografica
histori eta geografi ikerketarako tantegi
taller de la madera
zurgindegi
zur-lantegi
taller de la piel
larru-lantegi
taller de prensa
prensa-lantegi
taller ocupacional
lanerako prestakuntzako lantegi
taller textil
ehundegi
tamaño
tamaina
tanda
txanda
tapicería (especialidad)
tapizgintza
tapices y alfombras (especialidad)
tapiz eta alfonbragintza
236
GAZTELANIA
EUSKARA
taquigrafía
takigrafia
taracea
titakadura
tardanza
berandutze
tarde (adv.)
berandu
tarde (sust.)
arratsalde
tarde, por la
arratsaldean
tarea
zeregin
lan
tarifa
tarifa
tarifa vigente
indarreko tarifa
tarjeta
txartel
tarjeta de autorización
baimen-txartel
tarjeta de identificación
identifikazio-txartel
tarjeta de residencia
egoitza-txartel
tarjeta escolar
eskola-txartel
tasa
tasa
tasa de deserción escolar
eskola-uzte tasa
tasa de escolarización
eskolatze-tasa
tasa de paso
igarotze-tasa
tasa de paso de alumnos
ikasleen igarotze-tasa
tasa de repetición
errepikatze-tasa
tasas académicas
tasa akademikoak
tasas administrativas
administrazio-tasak
tasas de matrícula
matrikula-tasak
tasas de natalidad
jaiotza-tasak
tasas devengadas
sortutako tasak
tasas por expedición de títulos
tituluak emateko tasak
tasas recaudadas
bildutako tasak
taxi
taxi
teatro (actividad)
antzerki
teatro (edificio)
antzoki
teatro escolar
eskola-antzerkigintza
técnica
teknika
técnica alimentaria
elikagai-teknika
técnica audiovisual publicitaria
ikus-entzunezko publizitate-teknika
técnica básica
oinarrizko teknika
técnica cerámica
zeramika-teknika
237
GAZTELANIA
EUSKARA
técnica de expresión
adierazpen-teknika
técnica de los medios impresos
baliabide inprimatuen teknika
técnica de trabajo
lan-teknika
técnicas anatómicas
anatomi teknikak
técnicas comerciales
merkataritza-teknikak
técnicas de dirección de empresas
enpresa-zuzendaritzako teknikak
técnicas de expresión gráfica
adierazpen grafikoaren teknikak
técnicas de grupo
talde-teknikak
técnicas de laboratorio
laborategi-teknikak
técnicas de los medios de comunicación
komunikabide-teknikak
técnicas de observación
behaketa-teknikak
técnicas del volumen
bolumen-teknikak
técnicas del yeso
igeltsuaren teknikak
técnicas empresariales
enpresa-teknikak
técnicas energéticas
energi teknikak
técnicas gráficas
teknika grafikoak
técnicas murales
horma-irudi teknikak
técnicas pictóricas
pintura-teknikak
técnicas y procedimientos murales
horma-irudi teknikak
técnico (adj.)
tekniko
técnico (sust.)
teknikari
técnico auxiliar
teknikari laguntzaile
Técnico de Adaptación Social (TAS)
Gizarte Egokitzapenerako Teknikari (GET)
Técnico de Normalización Lingüística (HNT)
Hizkuntza-Normalkuntzako Teknikari (HNT)
técnico de tránsito a la vida adulta
helduarora bideratzeko teknikari
técnico deportivo en alta montaña
goi-mendiko kirol teknikari
técnico deportivo superior en alta montaña
goi-mendiko goi-mailako kirol teknikari
técnico en cocina
sukaldaritzako teknikari
técnico en conducción de actividades físico-
gorputz- eta kirol-ekintzak gidatzeko teknikari
técnico en desarrollo de aplicaciones informáticas
informatika-aplikazioak garatzeko teknikari
técnico en farmacia
farmaziako teknikari
técnico en imagen
irudi-teknikari
técnico en mantenimiento de aeronaves
hegalontziak mantentzeko teknikari
técnico en matadero y carnicería-charcutería
hiltegiko eta harategi-urdaitegiko teknikari
técnico en obras de albañilería
igeltserotzako teknikari
técnico en sonido
soinu-teknikari
238
GAZTELANIA
EUSKARA
técnico especialista
teknikari espezialista
técnico medio
erdi-mailako teknikari
técnico operador y mantenimiento minero
meatzea mantendu eta eragiteko teknikari
técnico superior
goi-mailako teknikari
técnico superior en automoción
automozioko goi-mailako teknikari
técnico superior en desarrollo de productos
produktu elektronikoak garatzeko goi-mailako teknikari
técnico superior en imagen
irudiko goi-mailako teknikari
técnico superior en realización y planes de obra
obrak eta planak burutzeko goi-mailako teknikari
tecnología
teknologia
tecnología avanzada
teknologia aurreratu
tecnología básica
oinarrizko teknologia
tecnología de imagen y sonido
irudi eta soinuaren teknologia
tecnología de informática de gestión
gestio-informatikako teknologia
tecnología de la madera
zurgintzako teknologia
tecnología de moda y confección
moda eta jantzigintzako teknologia
tecnología del metal
metalaren teknologia
tecnología educativa
hezkuntza-teknologia
tecnología eléctrica
teknologia elektriko
tecnología mecánica
teknologia mekaniko
tecnologías especiales
teknologia bereziak
techador
sabaigile
tejeduría de calada
zulo-bordatuzko ehungintza
tejidos
ehunak
tejidos de punto
puntuzko ehunak
tela
tela
telecomunicaciones
telekomunikabideak
telefonear
telefonoz deitu
telefonista
telefonista
teléfono (tel.)
telefono (tel.)
teléfono supletorio
telefono gehigarri
telegrama
telegrama
telemática
telematika
teletipo
teletipo
televisión
telebista
televisión educativa
hezkuntza-telebista
televisor
telebista
239
GAZTELANIA
EUSKARA
telex
telex
tema
gai
temporal
aldi baterako
temporalización
denboralizazio
tendencia
joera
tener a bien
atsegin izan
tener en cuenta
kontuan izan
kontuan hartu
tenería
larru-apainketa
tenor de lo establecido, a
ezarritakoaren arabera
tenor de, a
arabera, -(r)en
ildotik, -(r)en
teología
teologia
teología bíblica
teologia bibliko
teoría
teoria
teoría de la ciencia
zientziaren teoria
teoría de la imagen
irudiaren teoria
teoría de la música
musikaren teoria
teoría de la publicidad
publizitatearen teoria
teoría de los números
zenbakien teoria
teoría del aprendizaje
ikaskuntzaren teoria
teoría del estado
estatuaren teoria
teoría económica
ekonomi teoria
teoría general de la información
informazioaren teoria orokor
teoría matemática del seguro
aseguruaren teoria matematiko
teoría y estructura del lenguaje
hizkuntzaren teoria eta egitura
teoría y lógica de la ciencia
zientziaren teoria eta logika
teoría y técnica de la radio
irratiaren teoria eta teknika
terapéutica
terapeutika
terapéutica física
terapeutika fisiko
terapia ocupacional
lanaren bidezko terapia
tercero
hirugarren
tercero endosatario
hirugarren endosu-hartzaile
terminación
amaiera
bukaera
terminación convencional
itundutako amaiera
terminación del procedimiento
prozeduraren amaiera
240
GAZTELANIA
EUSKARA
terminal
amaierako
terminal (inform.)
terminal (inform.)
terminar
amaitu
bukatu
término (final)
amaiera
bukaera
término (palabra)
hitz
berba
término municipal
udalerri
herri
terminología
terminologia
termodinámica
termodinamika
termología
termologia
termotecnia
termoteknia
territorial
lurralde-
territorio
lurralde
territorio histórico
lurralde historiko
tesina
tesina
tesis
tesi
tesis doctoral
doktorego-tesi
tesorería
diruzaintza
tesorería general
diruzaintza nagusi
test
test
test de inteligencia
adimen-test
test de personalidad
nortasun-test
test estandarizado
test estandarizatu
test no verbal
hitzezkoa ez den test
test verbal
hitzezko test
testigo
lekuko
testigu
testimonio
lekukotasun
testigantza
textil (rama)
ehungintza
textil de hilatura
harigintza
textil, confección y piel
ehungintza, jantzigintza eta larrugintza
texto
testu
texto literario
literatura-testu
241
GAZTELANIA
ticket
EUSKARA
txartel
ticket
tiempo
denbora
tiempo (atmosférico)
eguraldi
tiempo (época)
aldi
garai
sasoi
tiempo (libre)
asti
beta
tiempo completo, a
egun osoz
denbora osoz
tiempo de servicio
zerbitzu-denbora
tiempo lectivo
irakas-denbora
tiempo libre
astialdi
aisialdi
tiempo parcial, a
jardun-zatizko
tiempo, a su debido
bere garaian
tienda
denda
tinta
tinta
tintura
tindaketa
tipo
mota
tipo
tipo de centro
ikastetxe-mota
tipo de trabajo
lan-mota
tipología
tipologia
tipología textual
testu-tipologia
tirada
ale-kopuru
tirada
tirada numerada
tirada zenbakitu
tisaje
tisuketa
títere
txotxongilo
titulación
titulazio
titulación académica
titulazio akademiko
titulación obtenida
lortutako titulazio
titulado
tituludun
titulado en bellas artes
arte ederretan tituludun
titulado medio
erdi-mailako tituludun
242
GAZTELANIA
EUSKARA
titulado medio de conservatorio
kontserbatorioko erdi-mailako tituludun
titulado sin calificación
tituluduna kalifikaziorik gabe
titulado superior
goi-mailako tituludun
titular (adj.)
titular
titular del centro (de enseñanza)
ikastetxearen titular
titular del órgano
organoko titular
titularidad
titulartasun
titularidad de los terrenos
lurren titulartasun
titularidad privada
titulartasun pribatu
título
titulu
título (académico)
titulu
título (nombre de obra)
izenburu
título académico
titulu akademiko
título de bachiller
batxiler-titulu
título de familia numerosa
familia ugariaren titulu
título de graduado en educación secundaria
bigarren hezkuntzako graduatu-titulu
título de maestro
maisu-titulu
título de pianista
pianojole-titulu
título profesional
lanbide-titulu
Título Profesional de Especialización Didáctica
Irakaslanerako Espezializazio Titulu (ILET)
título superior
goi-mailako titulu
tiza
klera
tocadiscos
disko-jogailu
toma de datos
datu-hartze
toma de posesión
jabetze
kargu-hartze
toma de razón
arrazoi-hartze
tomar
hartu
tomar parte
parte hartu
tomar posesión del cargo
karguaren jabe egin
karguaz jabetu
tomo
liburuki
topografía
topografia
topología
topologia
tornero
tornulari
total
guztira
243
GAZTELANIA
EUSKARA
total
guztizko
total a justificar
justifikatzekoa guztira
total acumulado
metatua guztira
total anticipado
aurrerakina guztira
total de alumnos
ikasleak guztira
total fondo
fondoa guztira
total gasto realizado
egindako gastua guztira
total gastos justificados
gastu justifikatuak guztira
total general
guztizko orokor
total íntegro
guztizko oso
total kms.
km.ak guztira
total líquido
likidoa guztira
total metálico
eskudirua guztira
total metros cuadrados útiles
metro karratu erabilgarriak guztira
total nº de dietas
dieta-kopurua guztira
total obra ejecutada
egindako obra guztira
total pagos
ordainketak guztira
total parcial
guztizko partzial
total pesetas
pezetak guztira
total presupuesto contrata
kontrataren aurrekontua guztira
total profesores
irakasleak guztira
totales
guztizkoak
totalidad
osotasun
totalidad, en su
osotasunean, bere
trabajador
langile
trabajador social
gizarte-langile
trabajar
lan egin
trabajo
lan
trabajo de campo
landa-lan
trabajo en equipo
elkarlan
trabajo en grupo
talde-lan
trabajo forestal
baso-lan
trabajo individual
bakarlan
trabajo intelectual
buru-lan
trabajo manual
eskulan
trabajo personal
norbere lan
trabajo sedentario
egoneko lan
244
GAZTELANIA
EUSKARA
trabalenguas
aho-korapilo
traducción
itzulpen
traducción adaptada
itzulpen moldatu
traducción e interpretación
itzulpengintza eta interpretaritza
traducción simultánea
aldi bereko itzulpen
bat-bateko itzulpen
traducir
itzuli
traducir al euskera
euskaratu
traductor
itzultzaile
tráfico
trafiko
tramitación
tramitazio
tramitación de urgencia
presako tramitazio
tramitación, para su nueva
berriro tramitatzeko
tramitar
tramitatu
izapideak egin
izapidetu
trámite
tramite
izapide
trámite de audiencia
entzuteko izapide
trámite de información pública
jendaurreko erakustaldiaren izapide
trámite reglamentariamente establecido
erregelamenduz ezarritako izapide
trámites oportunos
dagozkion tramiteak
trámites pertinentes
dagozkion tramiteak
transcribir
transkribatu
transcurrir
igaro
iragan
pasatu
transferencia
transferentzia
transferir
transferitu
transformación
eraldakuntza
transformación de madera y corcho
zura eta kortxoa eraldatze
transformación de plásticos y caucho
plastikoa eta kautxua eraldatze
transformar
eraldatu
bihurtu
transitoriamente
aldi baterako
transitorio
iragankor
transmisión
transmisio
245
GAZTELANIA
transmitir
EUSKARA
aditzera eman
transmititu
transparencia (cualidad)
gardentasun
transparencia (lámina)
gardenki
transparentzia
transportar
garraiatu
transporte
garraio
transporte aéreo
aire-garraio
transporte colectivo
taldeko garraio
transporte escolar
eskola-garraio
transporte marítimo
itsas-garraio
transporte público
garraio publiko
transporte terrestre
lurreko garraio
transporte universitario
unibertsitate-garraio
transporte urbano
hiri-barruko garraio
transportista
garraiari
transposición
transposizio
transversalidad
zeharkotasun
trasladar
lekuz aldatu
traslado
lekualdaketa
traslado al interesado, para su
interesatuari helarazteko
traslado de expediente académico
ikasketa-espedientearen lekualdaketa
traslado de matrícula
matrikularen lekualdaketa
traslado de residencia
egoitza-aldaketa
traslado forzoso
nahitaezko lekualdaketa
traslado voluntario
borondatezko lekualdaketa
traspasar
eskuz aldatu
eskualdatu
traspaso
eskualdaketa
traspaso de servicios
zerbitzuen eskualdaketa
trastorno
nahaste
trastorno afectivo
nahaste afektibo
trastorno de fonación
fonazio-nahaste
trastorno de lenguaje
mintzairaren nahaste
trastornos generalizados del aprendizaje
ikasteko nahaste orokorrak
tratados de las Comunidades Europeas
Europako erkidegoen itunak
tratamiento
tratamendu
246
GAZTELANIA
EUSKARA
tratamiento
trataera
tratamiento capilar
ilearen tratamendu
tratamiento de la diversidad
aniztasunaren trataera
tratamiento lingüístico
hizkuntza-trataera
tratamientos finales
azken tratamenduak
tratar (esforzarse)
saiatu
ahalegindu
tratar (versar)
ukitu
buruz izan, -(r)i
trato
tratu
trayecto
ibilbide
trayecto interurbano
herri arteko ibilbide
trayecto urbano
herri barruko ibilbide
trazado
marraketa
trazado artístico
arte-marraketa
trazador naval
itsasontzi-marratzaile
trazo
marra
trebagai (empleado en fase de capacitación
trebagai
trebatzaile (técnico de capacitación idiomática)
trebatzaile
tribunal
epaimahai
tribunal (de justicia)
auzitegi
tribunal calificador
kalifikazio-epaimahai
tribunal competente
eskumena duen auzitegi
tribunal de acceso al cuerpo
kidegoan sartzeko epaimahai
tribunal de oposiciones
oposizio-epaimahai
tribunal examinador
azterketa-epaimahai
tribunal suplente
ordezko epaimahai
tribunal titular
epaimahai titular
trienio
hirurteko
trienios reconocidos
onartutako hirurtekoak
trimestral
hiruhileko
trimestre
hiruhileko
triplicado, por
hirukoiztuz
trombón
tronboi
trombón de pistones
pistoi-tronboi
trompa
tronpa
247
GAZTELANIA
EUSKARA
trompeta
tronpeta
troncalidad
ardaztasun
tronco común
guztientzako ardatz
troquelador
trokelgile
tuba
tuba
turno
txanda
turno de consorte
ezkontide-txanda
turno de mañana
goizeko txanda
turno de tarde
arratsaldeko txanda
turno voluntario
borondatezko txanda
tutor
tutore
tutor comercial
merkataritzako tutore
tutor de contabilidad
kontabilitateko tutore
tutoría
tutoretza
ubicación
kokapen
ubicar
kokatu
último
azken
umbral de renta
errenta-muga
unánime
aho bateko
unanimidad, por
aho batez
únicamente
bakarrik
unidad
unitate
unidad (adm.)
atal
unidad (aula)
gela
unidad (ejemplar)
ale
unidad (unión)
batasun
unidad común
gela arrunt
unidad de competencia
gaitasun-atal
unidad de construcción
eraikuntza-atal
unidad de crédito
kreditu-atal
unidad de destino
destinoko atal
unidad de información y becas
informazio eta beka-atal
unidad de nónimas y seguridad social
nomina eta gizarte-segurantzako atal
unidad de origen
jatorrizko atal
unidad de promoción estudiantil
ikasleen sustapenerako atal
unidad de recuperación
errekuperazio-gela
unidad de títulos
titulu-atal
248
GAZTELANIA
EUSKARA
unidad desdoblada
gela banatu
unidad didáctica
unitate didaktiko
ikasgai
unidad docente
irakaskuntza-unitate
unidad escolar
eskola-unitate
unidad familiar
famili unitate
unidad funcional
unitate funtzional
unidad funcional no docente
irakaskuntzaz kanpoko unitate funtzional
unidad habilitada
gela egokitu
unidad ordinaria
gela arrunt
unidad suprimida
kendutako gela
unidad técnica
unitate tekniko
unidades fusionadas
bat egindako gelak
unificación
bateratze
baterakuntza
unificación de criterios
irizpide-baterakuntza
unificación del léxico
lexiko-baterakuntza
unificar
bateratu
uniforme
uniforme
unipersonal
lagun bakarreko
banakako
universidad
unibertsitate
Universidad del País Vasco (UPV)
Euskal Herriko Unibertsitate (EHU)
Universidad Laboral
Unibertsitate Laboral
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazional (UHUN)
universidad no presencial
bertaratu gabeko unibertsitate
Universidad Vasca de Verano (UEU)
Udako Euskal Unibertsitate (UEU)
universitario
unibertsitateunibertsitateko
unibertsitario
universitario, alumno
unibertsitateko ikasle
universitario, profesor
unibertsitateko irakasle
urbanismo
hirigintza
urbanización
urbanizazio
urbanizar
urbanizatu
urbano
hiriko
249
GAZTELANIA
urbano
EUSKARA
hiriherri barruko
urbano, ambiente
kale-giro
urdimbre
irazki
urgencia
presa
larrialdi
urgencia, con carácter de
presakako izaerarekin
urgente
presakako
premia larriko
usar
erabili
uso
erabilera
uso docente
irakaskuntzako erabilera
uso exclusivo
erabilera esklusibo
uso idiomático
hizkuntza-erabilera
uso lingüístico
hizkuntza-erabilera
uso no docente
irakaskuntzaz kanpoko erabilera
uso privado
erabilera pribatu
uso público
erabilera publiko
usos múltiples
balioanitz
usos sociales
gizarte-ohiturak
usuario
erabiltzaile
útil (adj.)
erabilgarri
baliagarri
útil (sust.)
tresna
útiles de limpieza
garbiketa-tresnak
utilidad pública, de
herri-onurako
utilizar
erabili
baliatu
utillajes y montajes mecánicos
erremintak eta muntaia mekanikoak
vacación
opor
vacante (adj.)
huts
betegabe
vacante (sust.)
lanpostu huts
bakante
vacante no solicitada
eskatu gabeko bakante
vacante solicitada
eskatutako bakante
vaciado
hustuketa
250
GAZTELANIA
EUSKARA
valer
balio izan
validación
baliozkotze
validar
baliozkotu
validez
balio
baliozkotasun
validez académica
balio akademiko
validez definitiva
behin betiko baliozkotasun
validez oficial
balio ofizial
validez, para que tenga
balioa izan dezan
válido
baliozko
valor
balio
valor catastral
balio katastral
valor de uso
erabilera-balio
valor probatorio
froga-balio
valoración
balorazio
balioespen
valoración acumulada
balorazio metatu
valoración de documentos
dokumentuen balorazio
valoración de las solicitudes
eskabideen balorazio
valoración de méritos
merezimenduen balorazio
valoración estimativa
balorazio balioetsi
valoración global
guztizko balorazio
balorazio global
valoración jurídica
balioespen juridiko
valoración mensual
hileko balorazio
valoración subjetiva
balorazio subjektibo
valorar
baloratu
balioetsi
variable (adj.)
aldakor
variable (sust.)
aldagai
variable cualitativa
aldagai kualitatibo
variable cuantitativa
aldagai kuantitatibo
variación
aldakuntza
variante
aldaera
variedad (diversidad)
aniztasun
variedad (variante)
aldaera
variedad lingüística
hizkuntza-aldaera
251
GAZTELANIA
varios
EUSKARA
bestelakoak
beste zenbait
varón
gizonezko
vascoparlante
euskaldun
véase
ikus
vecindad administrativa
administrazio-egoitza
vehicular (v.)
bideratu
vehículo
ibilgailu
vehículo autopropulsado
ibilgailu
berez dabilen ibilgailu
vehículo propio
norbere ibilgailu
velocidad
abiadura
vencer una letra
letra bat mugaeguneratu
vencimiento
mugaegun
vencimiento del plazo
epea amaitze
vencimiento, con
mugaeguneko
vendedor
saltzaile
venir
etorri
venta
salmenta
ventanilla
leihatila
ver instrucciones al dorso
ikus argibideak atzeko aldean
verbalización
berbalizazio
berbaz adierazte
verificación
egiaztapen
verificar
egiaztatu
versión
bertsio
verso
bertso
vespertino
arratsaldeko
arratseko
vestíbulo
sarrera
hall
atalondo
vestuario (lugar)
aldagela
vestuario (ropas)
jantziak
veterinaria (especialidad)
albaitaritza
veterinario
albaitero
vía
bide
252
GAZTELANIA
EUSKARA
vía administrativa
administrazio-bide
vía contencioso-administrativa
administrazioarekiko auzibide
vía de acceso
azterbide
vía de apremio
behartze-bide
vía ejecutiva
betearazte-bide
vía judicial
auzibide
vía judicial civil
auzibide zibil
vía judicial laboral
lan-auzibide
viabilidad
bideragarritasun
viable
bideragarri
viaje
bidaia
vías y obras
bideak eta obrak
viceconsejería
sailburuordetza
Viceconsejería de Administración y Servicios
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Viceconsejería de Educación
Hezkuntza Sailburuordetza
Viceconsejería de Formación Profesional y
Viceconsejería de Universidades e Investigación
Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako
Sailburuordetza
Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza
viceconsejero
sailburuorde
vicedecano
dekano-orde
vicedirector
zuzendariorde
vicepresidente
lehendakariorde
vicerrector
errektoreorde
vicerrector de ordenación académica
ikasketen antolamendurako errektoreorde
vicesecretario
idazkariorde
vicesecretario general
idazkariorde orokor
vicio
akats
vicio de forma
formazko akats
vida moral y reflexión ética
bizitza morala eta gogoeta etiko
vida religiosa
erlijio-bizitza
vidrieras
beirategiak
vidrieras artísticas
arte-beirategiak
vidrio industrial (especialidad)
industri beiragintza
vidrio y cerámica
beira eta zeramika
vidrio, cerámica y materiales de construcción
beira, zeramika eta eraikuntzako materialak
viernes
ostiral
253
GAZTELANIA
EUSKARA
vigencia
indar
vigente
indarrean
indarrean dagoen
indarreko
vigilancia
jagoletza
zaintza
vigilante
jagole
-zain
vigilar
jagon
zaindu
vinculación
lotura
vinculante
lotesle
loturapeko
vincular
lotetsi
lotu
vínculo
lotura
lokarri
viola
biola
viola de gamba
ganba-biola
violación de derechos
eskubideak zapaltze
violín
biolin
violoncelo
biolontxelo
virtud de, en
indarrez, -(r)en
bertutez, -(r)en
visado
onikusi
visar
onikusi
visita
bisita
ikustaldi
visitar
bisitatu
visto
ikusirik
visto bueno (VºBº)
ontzat emana (O.E.)
visto bueno, dar el
ontzat eman
viticultura y enotecnia
mahastigintza eta enoteknia
viuda
alargun
viudedad
alarguntza
viudo
alargun
vivienda
etxebizitza
254
GAZTELANIA
EUSKARA
vocablo
berba
vocal
batzordekide
mahaikide
vocalización
ahoskatze
volumen (libro)
liburuki
volumen (medida)
bolumen
volumen de trabajo
lan-bolumen
volumen útil
bolumen erabilgarri
voluntad
borondate
voluntario
borondatezko
voluntario condicional
borondatezko baldintzatu
voluntario condicional por consorte
ezkontideak baldintzatutako borondatezko
volver
itzuli
votación
botazio
bozketa
votar
botoa eman
voto
boto
voto de calidad
lehentasun-boto
voto particular
boto partikular
voz
ahots
voz (derecho a opinar)
hitz
voz en off
off-eko ahots
voz pero sin voto, con
hitzarekin eta boturik gabe
voz y voto, con
hitza eta botua izanik
yesista-escayolista
igeltsero-eskaiolista
zapatería (especialidad)
zapataritza
zapatería (establecimiento)
zapatadenda
zapatero-troquelador
zapatari-trokelgile
zona
alde
inguru
eskualde
zona
zonalde
zona agrícola
nekazaritzako inguru
zona común
guztientzako eremu
zona común docente
guztientzako irakasteremu
zona de inspección
ikuskaritza-zonaldea
255
GAZTELANIA
EUSKARA
zona de secundaria
bigarren hezkuntzako zonalde
zona de trabajo
lanerako inguru
zona deportiva
kirol-inguru
zona escolar
eskola-inguru
zona industrial
industrialde
zona residencial
egoitza-gune
zona rural
baserrialde
nekazaritzako inguru
zona socialmente desfavorecida
gizarte-egoera ahuleko eskualde
zona sociolingüística
zona soziolinguistiko
zona urbana
hirialde
hiri-inguru
zonificar
zonifikatu
zoología
zoologia
zootecnia
zooteknia
zooteknia
abeltzaintza
256
Descargar