Conselleria d`Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i

Anuncio
Num. 7758 / 12.04.2016
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
7792
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2016, de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, per la qual
s’ordena la publicació de l’informe d’impacte ambiental
corresponent a l’expedient 125/15-AIA Planes. [2016/2218]
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2016, de la Dirección
General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por
la cual se ordena la publicación del informe de impacto
ambiental correspondiente al expediente 125/15-AIA Planes. [2016/2218]
De conformitat amb l’article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’Avaluació Ambiental, el qual establix la publicació, en el
Boletín Oficial del Estado o en el diari oficial corresponent, de l’informe d’impacte ambiental, resolc:
De conformidad con el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, el cual establece la publicación en
el Boletin Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente del
informe de impacto ambiental, resuelvo:
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’informe
d’impacte ambiental corresponent a l’expedient 125/15-AIA Planes.
Publicar, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el informe
de impacto ambiental correspondiente al expediente 125/15-AIA Planes.
«Informe d’impacte ambiental
Expedient: 125/2015-AIA.
Títol: Reforma de la línia elèctrica aèria de mitjana tensió 20 kV
existent 4094-Muro per mitjà de nou cable en el terme municipal de
Planes.
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica.
Òrgan substantiu: Servici Territorial de Indústria i Energia.
Localització: pedanies de Margarida i Catamarruc de Planes (Alacant).
«Informe de impacto ambiental
Expediente: 125/2015-AIA.
Título: Reforma de la línea eléctrica aérea de media tensión 20 kV
existente 4094 - Muro mediante nuevo cable en el TM de Planes.
Descripció del projecte
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, promou la reforma d’una
línia elèctrica existent en el terme municipal de Planes, a fi de garantir
el subministrament i millorar la qualitat i seguretat de la xarxa elèctrica.
Vist que el projecte consistix en la reforma d’una instal·lació existent, es van sol·licitar, amb data 9 de novembre, informes al Servici de
Vida Silvestre i al Servici d’Ordenació i Gestió Forestal. S’ha rebut resposta del Servici de Vida Silvestre de 2 de desembre de 2015, per mitjà
de la qual es remet la resolució de valoració preliminar de repercussions
sobre la Xarxa Natura 2000 del director general de Medi Natural de 2
de desembre de 2015, d’acord amb el que establix el Decret 60/2012, de
5 d’abril. Es resol en esta que el projecte no tindrà efectes apreciables
sobre la Xarxa Natura 2000 i que no s’ha de sotmetre a avaluació detallada dels seus efectes sobre esta.
Descripción del proyecto
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, promueve la reforma de una
línea eléctrica existente en el término municipal de Planes, con objeto
de garantizar el suministro y mejorar la calidad y seguridad de la red
eléctrica.
El proyecto de reforma se refiere a la línea eléctrica L/20 kV denominada 4094-11-Muro (de simple circuito), entre los apoyos número
576169 y número 576182 (2070 m de longitud), para la sustitución del
conductor por otro de mayor sección. Ello obliga la sustitución de 5 de
los 13 apoyos de los que consta la línea, para adecuarlos a los nuevos
requerimientos técnicos y mecánicos. No se varía el trazado de la línea.
El proyecto contempla la adaptación de la línea a las condiciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, en
relación con la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución.
Tramitación administrativa
Con fecha de registro de 16 de octubre de 2015, se recibió escrito de
la Sección de Energía de la Dirección Territorial de Alicante, mediante
el cual se remite la documentación ambiental aportada por el promotor, a efectos de lo previsto en la normativa en materia de evaluación
ambiental.
Visto que el proyecto consiste en la reforma de una instalación existente, se solicitaron, con fecha 9 de noviembre, informes al Servicio de
Vida Silvestre y al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. Se ha
recibido respuesta del Servicio de Vida Silvestre de 2 de diciembre de
2015 mediante la cual se remite la resolución de valoración preliminar de repercusiones sobre la Red Natura 2000, del director general de
Medio Natural, de 2 de diciembre de 2015, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 60/2012, de 5 de abril. Se resuelve en la misma que
el proyecto no tendrá efectos apreciables sobre la Red Natura 2000 y
que no debe someterse a evaluación detallada de sus efectos sobre esta.
Consideracions ambientals
L’àmbit de l’actuació és la zona compresa entre Catamarruc i Margarida en el terme municipal de Planes (Alacant). Estos terrenys estan
inclosos en espais Xarxa Natura 2000 (LIC Valls de la Marina i ZEPA
Muntanyes de la Marina), així com en l’àmbit del Pla d’Ordenació dels
Recursos Naturals (PORN) de la marjal Pego-Oliva. La meitat oest
del tram considerat discorre per sòl forestal (inventari de la Comunitat
Valenciana), encara que només dos dels suports substituïts s’ubiquen
en este. En la zona limítrofa amb la línia se situen terrenys forestals
pertanyents a forest d’utilitat pública, sense que este estiga afectat per
cap suport. La meitat est de la línia discorre per terrenys agrícoles de
secà. Cal destacar l’encreuament que la línia realitza sobre el barranc
Consideraciones ambientales
El ámbito de la actuación es la zona comprendida entre Catamarruc y Margarida en el término municipal de Planes (Alicante). Estos
terrenos están incluidos en espacios Red Natura 2000 (LIC Valls de
la Marina y ZEPA Muntanyes de la Marina), así como en el ámbito
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Marjal
Pego-Oliva. La mitad oeste del tramo considerado discurre por suelo
forestal (inventario de la Comunitat Valenciana), aunque solo dos de
los apoyos sustituidos se ubican en el mismo. En la zona limítrofe con
la línea se sitúan terrenos forestales pertenecientes a monte de utilidad
pública, sin que este se vea afectado por ningún apoyo. La mitad este
de la línea discurre por terrenos agrícolas de secano. Cabe destacar el
El projecte de reforma es referix a la línia elèctrica L/20 kV denominada 4094-11-Muro (de simple circuit), entre els suports número
576169 i número 576182 (2.070 m de longitud), per a la substitució del
conductor per un altre de major secció. Això obliga a la substitució de 5
dels 13 suports de què consta la línia, per a adequar-los als nous requeriments tècnics i mecànics. No es varia el traçat de la línia. El projecte
preveu l’adaptació de la línia a les condicions tècniques establides en el
Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, en relació amb la protecció de
l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució.
Tramitació administrativa
Amb data de registre de 16 d’octubre de 2015, es va rebre l’escrit
de la Secció d’Energia de la Direcció Territorial d’Alacant, per mitjà
del qual es remet la documentació ambiental aportada pel promotor, als
efectes del que preveu la normativa en matèria d’avaluació ambiental.
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica.
Órgano sustantivo: Servicio Territorial de Industria y Energía.
Localización: Pedanías de Margarida y Catamarruc de Planes (Alicante).
Num. 7758 / 12.04.2016
de l’Encantada; els suports sobre els quals es col·loca l’encreuament
esmentat no són alterats pel projecte.
En relació amb l’àmbit del PORN mencionat, la línia discorre en l’actualitat per zona d’amortiment d’impactes (D 280/2004,
17.12.2004), en què, amb caràcter general, es regulen mesures per a
previndre l’afecció sobre el règim hídric de la marjal. Amb caràcter particular, s’establixen requisits per a la instal·lació de noves infraestructures. No obstant això, en este cas, es tracta d’una infraestructura existent
sobre la qual s’escomet una reforma que no implica actuacions d’envergadura, per la qual cosa no està afectada per les previsions esmentades.
En relació amb l’àmbit de la Xarxa Natura 2000, d’acord amb la
resolució emesa, no es preveu que el projecte cause afeccions negatives
als espais naturals protegits ni a les seues espècies associades, pel fet
que no es modifica el traçat de la línia i es no es varia la posició dels
suports. L’àguila de panxa blanca que nidifica més pròxima, ho fa a
distància suficient (3 km) per a no estar afectada pel projecte. Tampoc
s’espera afecció sobre els hàbitats i, si és el cas, ho seria de forma molt
puntual. El projecte incorpora les mesures necessàries per a la protecció
de l’avifauna davant de l’electrocució i la col·lisió, i es complix el que
establix el Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost.
7793
Quant al pas per zona forestal, només dos dels cinc suports a substituir es localitzen sobre esta, i la resta està sobre terrenys de cultiu de
secà. Estos dos suports se situen sobre una zona fàcilment accessible
i que presenta vegetació de baix port que no estarà afectada de forma
rellevant: un d’estos suports se situa junt amb una senda connectada
amb la carretera; l’altre és accessible des d’este mateix punt, camp a
través. Els treballs s’han de realitzar en tot cas amb les preceptives
mesures de prevenció d’incendis previstes en el Decret 7/2004, de 23
de gener.
El manteniment del traçat, aprofitant la mateixa posició que ocupen els suports en l’actualitat, permet aprofitar el carrer de seguretat
existent, sense incrementar l’afecció sobre la vegetació. S’aprofiten els
accessos disponibles per al manteniment de la línia, sense necessitat
d’obrir uns altres de nous. Com ja s’ha indicat, s’adapta la línia per a
evitar el risc induït sobre l’avifauna de la zona. El projecte preveu la
vigilància ambiental durant les obres i durant el primer any d’explotació.
cruce que la línea realiza sobre el barranco de la Encantada; los apoyos
sobre los que se tiende el citado cruce no son alterados por el proyecto.
En relación con el ámbito del citado PORN, la línea discurre en
la actualidad por zona de amortiguación de impactos (D 280/2004,
17.12.2004), en el que con carácter general se regulan medidas para
prevenir la afección sobre el régimen hídrico de la marjal. Con carácter
particular, se establecen requisitos para la instalación de nuevas infraestructuras. No obstante, en este caso, se trata de una infraestructura existente sobre la cual se acomete una reforma que no implica actuaciones
de envergadura, por lo que no se ve afectada por las citadas previsiones.
En relación con el ámbito de la Red Natura 2000, de acuerdo con la
resolución emitida, no se prevé que el proyecto cause afecciones negativas a los espacios naturales protegidos ni a sus especies asociadas,
debido a que no se modifica el trazado de la línea y se no se varía
la posición de los apoyos. El águila-azor perdicera que nidifica más
próxima, lo hace a distancia suficiente (3 km) para no verse afectada
por el proyecto. Tampoco se espera afección sobre los hábitats y, en su
caso, lo sería de forma muy puntual. El proyecto incorpora las medidas
necesarias para la protección de la avifauna frente a la electrocución y
la colisión, cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto.
En cuanto al paso por zona forestal, solo dos de los cinco apoyos a
sustituir se localizan sobre el mismo, estando el resto sobre terrenos de
cultivo de secano. Estos dos apoyos se sitúan sobre una zona fácilmente
accesible y que presenta vegetación de bajo porte que no se verá afectada de forma relevante: uno de estos apoyos se sitúa junto a una senda
conectada con la carretera; el otro es accesible desde este mismo punto,
campo a través. Los trabajos deben realizarse en todo caso con las preceptivas medidas de prevención de incendios previstas en el Decreto
7/2004, de 23 de enero.
El mantenimiento del trazado, aprovechando la misma posición
que ocupan los apoyos en la actualidad, permite aprovechar la calle de
seguridad existente, sin incrementar la afección sobre la vegetación. Se
aprovechan los accesos disponibles para el mantenimiento de la línea,
sin necesidad de abrir otros nuevos. Como ya se ha indicado, se adapta
la línea para evitar el riesgo inducido sobre la avifauna de la zona. El
proyecto contempla la vigilancia ambiental durante las obras y durante
el primer año de explotación.
Consideracions jurídiques
El projecte consistix en la reforma d’una línia elèctrica existent,
sense canviar el seu traçat. Esta línia discorre per l’àmbit de la Xarxa
Natura 2000. La longitud de l’actuació és inferior a 3 km, per la qual
cosa no constituïx un supòsit dels previstos en el grup 9.a.6 de l’annex
I ni el grup 4.b de l’annex II de la Llei 21/2013, d’11 de desembre.
D’acord amb la normativa valenciana en matèria d’avaluació d’impacte
ambiental, l’actuació no es considera un supòsit d’avaluació o estimació
d’impacte ambiental.
En relació amb la previsió continguda en l’article 7.2.b de la Llei
21/2013, s’ha procedit a analitzar la potencial afecció ambiental de l’actuació. No s’estima que esta comporte efectes ambientals rellevants i,
en particular, s’ha emés una resolució de valoració preliminar de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, en la qual s’estima que el projecte
no tindrà efectes apreciables sobre esta.
L’expedient ha observat els tràmits previstos en la secció segona
del capítol II del títol II de la llei i en les altres disposicions que se li
apliquen.
L’article 13 del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural,
atribuïx a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental la competència en matèria d’avaluació ambiental estratègica i de
projectes.
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes,
formule el següent informe d’impacte ambiental:
Consideraciones jurídicas
El proyecto consiste en la reforma de una línea eléctrica existente,
sin cambiar su trazado. Esta línea discurre por el ámbito de la Red Natura 2000. La longitud de la actuación es inferior a 3 km, por lo que no
constituye un supuesto de los contemplados en el grupo 9.a.6 del anexo
I ni el grupo 4.b del anexo II de la Ley 21/2013, de 11 de diciembre.
De acuerdo con la normativa valenciana en materia de evaluación de
impacto ambiental, la actuación no se considera un supuesto de evaluación o estimación de impacto ambiental.
En relación con la previsión contenida en el artículo 7.2.b de la
citada Ley 21/2013, se ha procedido a analizar la potencial afección
ambiental de la actuación. No se estima que la misma conlleve efectos
ambientales relevantes y, en particular, se ha emitido resolución de valoración preliminar de repercusiones sobre la Red Natura 2000, en la que
se estima que el proyecto no tendrá efectos apreciables sobre la misma.
El expediente ha observado los trámites previstos en la sección
segunda del capítulo II del título II de la Ley y en las demás disposiciones que le son de aplicación.
El artículo 13 del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, atribuye, a la Dirección General de Medio Natural
y de Evaluación Ambiental, la competencia en materia de evaluación
ambiental estratégica y de proyectos.
Por todo ello, en en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo el siguiente informe de impacto ambiental:
Primer
El projecte de reforma de la línia elèctrica L/20 kV denominada
4094-11-Muro per a la substitució del conductor, promogut per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el terme municipal de Planes, no té
efectes significatius sobre el medi ambient, sempre que es desenvolupe
segons les consideracions del present informe d’impacte ambiental i
Primero
El proyecto de reforma de la línea eléctrica L/20 kV, denominada
4094-11-Muro para la sustitución del conductor, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Planes,
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se
desarrolle según las consideraciones del presente informe de impacto
Num. 7758 / 12.04.2016
7794
sense perjuí de l’obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se
li apliquen.
ambiental y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones
sectoriales que le sean de aplicación.
Segon
Notificar a les persones interessades que contra la present resolució,
ja que és un acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs; sense perjuí
dels que procedisquen en via administrativa o judicial davant de l’acte,
si és el cas, d’autorització del projecte, d’acord amb el que disposa l’article 47.6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
Segundo
Notificar a las personas interesadas que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno; sin
perjuicio de los que en su caso procedan en vía administrativa o judicial
frente al acto, en cu caso, de autorización del proyecto, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
Tercer
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el present
informe d’impacte ambiental, d’acord amb el que disposa l’article 47.3
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
Tercero
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el presente
informe de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
València, 14 de gener de 2016.– El director general de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor».
Valencia, 14 de enero de 2016.– El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor».
València, 9 de març de 2016.– El director general de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.
Valencia, 9 de marzo de 2016.– El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.
Descargar