20151016 - NP RUTA SANA

Anuncio
Gabinet de premsa
LA RUTA SANA S’OBRI A PERSONES AMB MALALTIES
RESPIRATÒRIES I CARDIOVASCULARS
La nova Ruta Sana s’ha dissenyat amb l’assessorament de cardiòlegs i pneumòlegs. A més amplia a
4 els dies per poder adaptar-se a tots els nivells i patologies sense deixar de banda l’oci.
Xàtiva, 16 d’octubre de 2015.- La regidora de Sanitat, Cristina Suñer (Compromís) ha
presentat la nova Ruta Sana. “Esta huitena edició- ha dit la regidora- està marcada per importants
novetats sobretot pensades per poder obrir la ruta a tot tipus de persones i per poder fer
de l’activitat una eina mèdica més. Les rutes sanes dissenyades fins ara han sigut
sempre preventives, el que pretenem és dotar-les d’un caràcter rehabilitador ”.
En este sentit, per dissenyar la nova Ruta Sana s’ha comptat amb l’assessorament de metges
internistes, cardiòlegs i pneumòlegs de l’Hospital Lluís Alcanyís. Gràcies a la seua col·laboració
s’han adaptat les rutes als diferents perfils d’usuaris. Enguany la Ruta Santa comptarà amb
itineraris cardiosaludables, preventius i pneumosaludables. Així, Xàtiva es convertirà en
l’unica localitat de la província amb una ruta per a malalts de MPOC (Malaltia Pulmonar
Obstructiva Crònica).
Segons ha indicat Iván Arroyo, pneumòleg de l'Hospital Lluís Alcanyís, “els beneficis que comporta
fer rutes així son més que evidents. Està contrastat que caminar 30 minuts al dia millora la qualitat de vida
del malalt, el seu grau de dispnea i disminueix el nombre d’hospitalitzacions. Per tant, la ruta suposa una
magnífica alternativa al tractament de MPOC perquè és un tractament rehabilitador
que no costa diners, fàcil i sense efectes secundaris negatius”.
A més de la voluntat rehabilitadora i preventiva de les rutes dissenyades en col·laboració amb
especialistes també es vol mantindre un dels objectius fonamental d’esta activitat: l’oci. En este
sentit, per poder arribar a tot tipus d’usuaris, s’amplia a 4 els dies que es podran fer rutes
guiades per un monitor. Es reservarà un dia per a la ruta pneumosaludable, un altre per a la
cardiosaludable i dos dies per a rutes preventives adreçades a tot tipus d’usuaris. Tot i això, des
de la regidoria de sanitat es vol donar un marcat caràcter familiar a les rutes que es facen els
dissabtes per inculcar entre els més menuts hàbits saludables.
A partir d’este nou disseny el monitor adquireix un paper fonamental perquè marcarà els límits i
necessitats dels participants. Per guiar als usuaris en les bones pràctiques esportives s’ha escollit
personal titulat en Fisioteràpia i Ciencies de l’Activitat Física i l’Esport. Seran els encarregats
d’orientar els participants i atendre també els seus dubtes.
Alameda Jaume I, 35
46800-Xàtiva
http://www.xativa.es
Gabinet de premsa
“Amb este nou disseny de la ruta sana –ha assenyalat Cristina Suñer- volem aportar motivació a
les persones que pateixen alguna malaltia cardiovascular o pneumològica. Volem prendre
part de la seua recuperació posant al seu abast una cosa tan senzilla com els carrers del seu poble”.
Isidoro Martínez, cap de servei de medicina interna de l’Hospital Lluís Alcanyís, ha recordat
que la salut és responsabilitat de cada persona y que el fonamental es fer exercici, portar una
dieta equilibrada i deixar hàbits tòxics com el tabac. Ha destacat que al mes d’haver deixat de
fumar es redueix en un 50% el risc de patir un infart. “Això no ho aconseguim amb cap medicament
per això són tan importants els hàbits saludables i activitats com esta”.
D’altra banda, des de la regidoria de sanitat, s’ha demanat més implicació als metges d’atenció
primària per a que recomanen i donen a conèixer les rutes. “Nosaltres posem els mitjans –ha dit
Suñer- però al remat qui ha de fomentar l’ús d’eixos mitjans són els metges”.
La Ruta Sana començarà el pròxim dimarts 20 d’octubre fins el 20 de juny de 2016. En
total, 140 dies d’activitat en els que s’espera superar la xifra de participants de la passada edició,
3542 persones. Tot i això, estan previstes altres activitats al voltant de la ruta. Des de la
regidoria s’està treballant en el disseny de xarrades i tallers que completen l’oferta de pràctiques
saludables.
Estes són les 3 modalitats de rutes dissenyades:
1. RUTES NEUMOSALUDABLES:
Estes rutes estan pensades per a malalts amb MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva
Crònica) i símptomes (dispnea). Qualsevol MPOC amb dispnea i amb grau
d'obstrucció pot fer esta ruta. Només queden exclosos els malalts limitats intensament
per dispnees classe 3 o 4. Els pacients portadors d'O2 portàtil hauran de consultar-li-ho
al seu metge.
Ruta Nº1 “PASSEIG DEL FERROCARRIL”: té inici en l’Estació de Renfe fins al
C/Bruno Lomas, amb una durada màxima de 30 minuts, la qual podrà anar ampliant-se
progressivament en funció de la resposta dels malalts. Els que aguanten millor podran
passar a un nivell 2.
2. RUTES CARDIOSALUDABLES:
Es tracta de rutes planes ideals per a tot tipus de persones tant amb com sense
patologies cardíaques. Són perfectes per aquelles persones que se’ls acaba de donar l’alta
per una malaltia cardíaca. Hi ha 3 rutes previstes:
Alameda Jaume I, 35
46800-Xàtiva
http://www.xativa.es
Gabinet de premsa
Ruta Nº 2 “HOSPITAL LLUIS ALCANYÍS”: des del passeig del ferrocarril fins el
pavelló de voleibol per la rodona fins l’aparcament de l’hospital. Té una durada
aproximada de 80 minuts però s’adaptarà la durada al nivell dels participants.
Ruta Nº 3 “HOSPITAL LLUIS ALCANYÍS II”: esta ruta també discorre pel passeig
del ferrocarril fins el pavelló de voleibol per la rodona fins l’aparcament de l’hospital
però a la tornada s’arriba fins el camp de futbol Francisco Coloma i després es torna a
l’estació. Té una durada aproximada de 90 minuts però s’adaptarà la durada al nivell dels
participants.
Ruta Nº4 “PLA DE LA MESQUITA”: el recorregut discorre per Renfe fins darrere
de la plaça de bous, el túnel d’Hinojosa, el polígon cap al col·legi de Pla de la Mesquita,
l’Escola d’Idiomes i, de nou, la plaça de bous. Té una durada aproximada de 60 minuts.
3. RUTES PREVENTIVES:
Estes rutes estan dissenyades per a persones que, almenys, són capaces de pujar 2 pisos
per les escales sense problemes. Hi ha 5 rutes:
Ruta Nº5 “MURALLES DE LLEVANT”: s’inicia el recorregut a Renfe, baixa de
l’estació, Albereda Jaume I, jardí del Bes, carrer Sant Pasqual, muralles de llevant, centre
d’especialitats l’Espanyoleto i, acaba a Renfe. Té una durada aproximada de 60 minuts.
Ruta Nº6 ”CALVARI ALT”: eixida des de l’estació de Renfe, cap a la banda de darrere
de la plaça de bous; continua pel Jardí de Bes i continua pel carrer de San Pasqual en
direcció al Calvari Alt. Té una durada aproximada de 60 minuts.
Ruta Nº7 “CASTELL”: el recorregut discorre des de Renfe, Baixada de l’estació,
centre de salut de l’Espanyoleto, ermita de Sant Josep i porta del Castell. Té una durada
aproximada de 70 minuts.
Ruta Nº8 “CASTELL 1”: es tracta d’una variant de la ruta anterior (Castell). S’acurta el
recorregut situant l’eixida a l’Espanyoleto. Té una durada aproximada de 50 minuts.
Ruta Nº9 “CASTELL II”: s’inicia al centre de salut de l’Espanyoleto, continua pel
grup les Santes, la nevera, la cova de les Gotetes, la cova Lleons fins la porta del Castell.
Té una durada aproximada de 40 minuts.
Alameda Jaume I, 35
46800-Xàtiva
http://www.xativa.es
Gabinet de premsa
LA RUTA SANA SE ABRE A PERSONAS CON ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS Y CARDIOVASCULARES
La nueva Ruta Sana se ha diseñado con el asesoramiento de cardiólogos y
neumólogos. Además amplía a 4 los días para poder adaptarse a todos los
niveles y patologías sin dejar de lado el ocio.
Xàtiva, 16 de octubre de 2015.- La concejala de Sanidad, Cristina Suñer (Compromís) ha
presentado la nueva Ruta Sana. “Esta octava edición- ha dicho la concejala- está marcada por
importantes novedades sobre todo pensadas para poder abrir la ruta en todo tipo de personas y para poder hacer
de la actividad una herramienta médica más. Las rutas sanas diseñadas hasta ahora han sido siempre
preventivas, lo que pretendemos es dotarlas de un carácter rehabilitador”.
En este sentido, para diseñar la nueva Ruta Sana se ha contado con el asesoramiento de
médicos internistas, cardiólogos y neumólogos del Hospital Lluís Alcanyís. Gracias a su
colaboración se ha adaptado las rutas a los diferentes perfiles de usuarios. Este año la Ruta Sana
contará con itinerarios cardiosaludables, preventivos y pneumosaludables. Así, Xàtiva se
convertirá en la única localidad de la provincia con una ruta para enfermos de EPOC
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).
Según indicó Iván Arroyo, neumólogo del Hospital Lluís Alcanyís, “los beneficios que conlleva hacer
rutas así son más que evidentes. Está contrastado que caminar 30 minutos al día mejora la calidad de vida del
enfermo, su grado de disnea y disminuye el número de hospitalizaciones. Por tanto, la ruta supone una magnífica
alternativa al tratamiento de EPOC porque es un tratamiento rehabilitador que no cuesta dinero, fácil y sin
efectos secundarios negativos”
.
Además de la voluntad rehabilitadora y preventiva de las rutas diseñadas en colaboración con
especialistas también se quiere mantener uno de los objetivos fundamental de esta actividad: el
ocio. En este sentido, para poder llegar a todo tipo de usuarios, se amplía a 4 los días que se
podrán hacer rutas guiadas por un monitor. Se reservará un día para la ruta neumosaludable,
otro para la cardiosaludable y dos días para rutas preventivas dirigidas a todo tipo de usuarios.
Sin embargo, desde la concejalía de sanidad se quiere dar un marcado carácter familiar en las
rutas que se hagan los sábados para inculcar entre los más pequeños hábitos saludables.
A partir de este nuevo diseño el monitor adquiere un papel fundamental ya que marcará los
límites y necesidades de los participantes. Para guiar a los usuarios en las buenas prácticas
deportivas se ha escogido personal titulado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. Serán los encargados de orientar a los participantes y atender también sus dudas. “Con
este nuevo diseño de la ruta sana -ha señalado Cristina Suñer- queremos aportar motivación a las personas
Alameda Jaume I, 35
46800-Xàtiva
http://www.xativa.es
Gabinet de premsa
que padecen alguna enfermedad cardiovascular o neumológica Queremos tomar parte de su recuperación poniendo
a su alcance algo tan sencillo como las calles de su pueblo”.
Isidoro Martínez, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Lluís Alcanyís, recordó que
la salud es responsabilidad de cada persona y que lo fundamental es hacer ejercicio, llevar una
dieta equilibrada y dejar hábitos tóxicos como el tabaco. Destacó que en el mes de haber dejado
de fumar se reduce en un 50% el riesgo de sufrir un infarto. "Esto no lo conseguimos con ningún
medicamento por eso son tan importantes los hábitos saludables y actividades como ésta".
Por otra parte, desde la concejalía de sanidad, se ha pedido más implicación a los médicos de
atención primaria para que recomiendan y dan a conocer las rutas. "Nosotros ponemos los medios
-ha dicho Suñer- pero al final quien debe fomentar el uso de esos medios son los médicos".
La Ruta Sana comenzará el próximo martes 20 de octubre hasta el 20 de junio de 2016. En
total, 140 días de actividad en los que se espera superar la cifra de participantes de la pasada
edición, 3542 personas. Sin embargo, están previstas otras actividades en torno a la ruta. Desde
la concejalía se está trabajando en el diseño de charlas y talleres que completan la oferta de
prácticas saludables.
Estas son las tres modalidades de rutas diseñadas:
1.RUTAS NEUMOSALUDABLES:
Estas rutas están pensadas para enfermos con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica) y síntomas (disnea). Cualquier EPOC con disnea y con grado de obstrucción puede
hacer esta ruta. Sólo quedan excluidos los enfermos limitados intensamente por disneas clase 3
o 4. Los pacientes portadores de O2 portátil deberán consultar ponerlo a su médico.
Ruta Nº1 "PASEO DEL FERROCARRIL": tiene inicio en la Estación de Renfe hasta el C /
Bruno Lomas, con una duración máxima de 30 minutos, la cual podrá ir ampliando
progresivamente en función de la respuesta de los enfermos. Los que aguantan mejor podrán
pasar a un nivel 2.
2.RUTES CARDIOSALUDABLES:
Se trata de rutas planas ideales para todo tipo de personas tanto con como sin patologías
cardíacas. Son perfectos para aquellas personas que se les acaba de dar el alta por una
enfermedad cardíaca. Hay 3 rutas previstas:
Ruta Nº 2 "HOSPITAL LLUIS ALCANYÍS": desde el paseo del ferrocarril hasta el pabellón
de voleibol para la redonda hasta el aparcamiento del hospital. Tiene una duración aproximada
de 80 minutos pero se adaptará la duración en el nivel de los participantes.
Alameda Jaume I, 35
46800-Xàtiva
http://www.xativa.es
Gabinet de premsa
Ruta Nº 3 "HOSPITAL LLUIS ALCANYÍS II": esta ruta también discurre por el paseo del
ferrocarril hasta el pabellón de voleibol para la redonda hasta el aparcamiento del hospital pero
a la vuelta se llega hasta el campo de fútbol Francisco Coloma y después se vuelve a la estación.
Tiene una duración aproximada de 90 minutos pero se adaptará la duración en el nivel de los
participantes.
Ruta Nº4 "PLA DE LA MESQUITA": el recorrido discurre por Renfe hasta detrás de la plaza
de toros, el túnel de Hinojosa, el polígono hacia el colegio de Plan de la Mezquita, la Escuela de
Idiomas y, nuevo, la plaza de toros. Tiene una duración aproximada de 60 minutos.
3.RUTAS PREVENTIVAS:
Estas rutas están diseñadas para personas que, al menos, son capaces de subir 2 pisos por las
escaleras sin problemas. Hay 5 rutas:
Ruta Nº5 "MURALLAS DE LEVANTE": se inicia el recorrido en Renfe, baja de la estación,
Alameda Jaime I, jardín de Bes, calle San Pascual, murallas de levante, centro de especialidades
del Españoleto y, termina en Renfe . Tiene una duración aproximada de 60 minutos.
Ruta Nº6 "CALVARIO ALTO": salida desde la estación de Renfe, hacia la banda de detrás de
la plaza de toros; continúa por el Jardín de Beso y continúa por la calle de San Pascual en
dirección al Calvario Alto. Tiene una duración aproximada de 60 minutos.
Ruta Nº7 "CASTILLO": el recorrido discurre desde Renfe, Bajada de la estación, centro de
salud del Españoleto, ermita de San José y puerta del Castillo. Tiene una duración aproximada
de 70 minutos.
Ruta Nº8 "CASTILLO 1": se trata de una variante de la ruta anterior (Castillo). Acorta el
recorrido situando la salida al Españoleto. Tiene una duración aproximada de 50 minutos.
Ruta Nº9 "CASTILLO II": se inicia en el centro de salud del Españoleto, continúa por el grupo
las Santas, la nevera, la cueva de les Gotetes, la cueva de los Leones hasta la puerta del Castillo.
Tiene una duración aproximada de 40 minutos.
Alameda Jaume I, 35
46800-Xàtiva
http://www.xativa.es
Descargar