anunci-bop - Ajuntament de Calella

Anuncio
BOP
Número 122
Any LXXI
Divendres, 22 de maig de 2009
Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Sumari
2
ÍNDEX
5
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Ministeri de l’Interior 5
Ministeri d’Economia i Hisenda 15
Ministeri de Justícia 15
Ministeri de Treball i Immigració 15
Ministeri d’Administracions Públiques 37
38
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
Juntes Electorals 38
41
Direcció de Comunicació
de la Diputació de Barcelona
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona 41
Àrea Metropolitana de Barcelona 42
Ajuntaments 43
125 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Administració i gestió d'anuncis
de 09.00 a 14.00 hores
Carrer Londres, 55
08036 Barcelona
Tel. 934 022 581
Fax 934 022 774 / 934 022 775
bop@ diba.cat
Consulta per Internet
https://bop.diba.cat
Consulta presencial
Arxiu General de la Diputació de Barcelona
de 9.00 a 14.00 hores
Carrer Mejía Lequerica, 1 (Recinte Maternitat)
08028 Barcelona
Tel. 934 022 665 / 934 022 446
Dipòsit legal: B-41698-2002
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 125
Jutjats d’Instrucció 125
Jutjats de Primera Instància i Instrucció 131
Jutjats Socials 132
160 ALTRES ENTITATS
Consorcis 160
Empreses i Societats 160
Núm. 122 / Pàg. 2
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Índex
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Ministeri de l’Interior
5
6
6
9
10
11
11
14
PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT
DE BARCELONA
Edicte de notificació de la inhabilitació per conduir
vehicles a motor i ciclomotors
Edicte de notificació de les resolucions dels recursos
presentats en els expedients sancionadors que
s’indiquen
Edicte de notificació de les resolucions que recauen en
els expedients sancionadors que s’indiquen
Edictes de notificació de resolucions que declaren la
pèrdua de vigència de les autoritzacions administratives
per conduir
Edicte de notificació de la iniciació d’expedients per
declarar la pèrdua de vigència de les autoritzacions
administratives per conduir
Edicte de notificació dels expedients de pèrdua de
vigència i intervenció de les autoritzacions
administratives per conduir
Edicte de notificació de la iniciació d’expedients
sancionadors que s’indiquen
Edicte de notificació dels expedients d’inici de pèrdua
de vigència de les autoritzacions administratives per
conduir
Ministeri d’Economia i Hisenda
DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA DE BARCELONA
Gerencia Regional del Catastro de Catalunya-Barcelona
15 Anuncio de notificación de apertura de trámite de
audiencia
Ministeri de Justícia
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
15 Edictos de notificación del nombramiento de Auditor
de Cuentas
Ministeri de Treball i Immigració
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
15 Edictos de notificación de la providencia de apremio a
deudores no localizados
27 Comunicación de reclamaciones por descubierto de
cuotas a la Seguridad Social
Administración número 1, de Ciutat Vella
27 Edicto de comunicación de resolución estimatoria de
aplazamiento
28
29
30
30
31
34
35
35
35
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/05,
de Sant Andreu-Sagrera
Anuncios de notificación de embargo de bienes
inmuebles
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/09,
de Sants-Roma
Anuncio de citación para notificación por
comparecencia
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/12,
de Berga
Edicto sobre notificación a deudores
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/16,
de Igualada
Anuncio de notificación de ampliación de embargo de
bienes inmuebles
Anuncios de notificación de embargo de bienes
inmuebles
Administración número 19, de Sabadell
Edicto de comunicación sin efecto de aplazamiento de
cuotas
Procedimientos Especiales
Edictos de comunicación de resolución de
aplazamiento de pagos de deudas
Edicto de comunicación de inicio de expediente de
derivación de responsabilidad solidaria
Unidad de Impugnaciones
Edictos de notificación de resoluciones
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA
Administración número 1
36 Edicto de notificación de resolución
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Barcelona
36 Notificación de iniciación de expediente para la
revisión de oficio del complemento de mínimo
Ministeri d’Administracions Públiques
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BARCELONA
Autorizaciones Administrativas
37 Edicto de notificación de resoluciones
Oficina de Extranjeros
37 Edicto de notificación de resolución
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Índex
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
Juntes Electorals
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA
38 Edictes relatius a les entrevistes i debats que amb motiu
de les Eleccions al Parlament Europeu tenen previst
emetre diversos mitjans de comunicació
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MANRESA
39 Edicto de constitución definitiva de esta Junta Electoral
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TERRASSA
41 Edicto de constitución definitiva de esta Junta Electoral
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VIC
41 Edicto de constitución definitiva de esta Junta Electoral
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona
GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES I MOBILITAT
41 Anuncis d’adjudicació definitiva de diversos contractes
Àrea Metropolitana de Barcelona
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
42 Anunci d’aprovació inicial del Pressupost General per a
l’exercici 2009
42 Anunci pel qual es rectifica la classificació de les obres
que s’esmenten
43
44
44
44
44
45
45
55
56
56
56
57
62
62
62
71
71
Ajuntaments
Abrera
Alpens
L’Ametlla del Vallès
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Artés
Badalona
Badia del Vallès
Balenyà
Balsareny
Barcelona
El Bruc
Cabrils
Caldes d’Estrac
Canovelles
Cardedeu
Castellbisbal
72
72
73
75
76
76
76
77
77
78
78
82
83
83
87
89
89
90
91
91
91
92
92
94
95
95
95
96
96
97
97
97
98
99
99
99
99
100
100
100
101
102
102
102
102
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Corbera de Llobregat
Cubelles
Esplugues de Llobregat
Figaró-Montmany
Folgueroles
La Garriga
Gavà
La Granada
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
L’Hospitalet de Llobregat
Igualada
Jorba
Llinars del Vallès
Malgrat de Mar
Manresa
Martorell
Les Masies de Voltregà
El Masnou
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montesquiu
Navarcles
Navàs
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Palafolls
El Papiol
Parets del Vallès
El Prat de Llobregat
Sabadell
Sallent
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Just Desvern
Núm. 122 / Pàg. 3
Núm. 122 / Pàg. 4
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
Índex
103
103
103
108
109
110
110
110
111
111
112
113
122
122
123
123
124
124
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts
Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Palautordera
Santa Susanna
Sitges
Teià
Terrassa
Vallbona d’Anoia
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Vic
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Girona
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
SALA DE LO SOCIAL
125 Edicto
Jutjats d’Instrucció
125 Edictos y cédula
Jutjats de Primera Instància i Instrucció
131 Edictos y cédula
Jutjats Socials
132 Edictos y cédulas
ALTRES ENTITATS
Consorcis
CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
160 Anunci d’aprovació provisional d’adjudicació de
contracte
Empreses i Societats
MATARÓ AUDIOVISUAL
160 Anunci de convocatòria de concurs públic
B
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 5
Administració Central
MINISTERI DE L’INTERIOR
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la
inhabilitación para conducir vehículos a
motor y ciclomotores, correspondientes a los
expedientes sancionadores que se indican,
tramitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas sancionadas que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los interesados a los que se impuso, en los
correspondientes expedientes, la sanción de
la suspensión de la autorización administrativa para conducir durante el tiempo que se
indica, quedarán inhabilitados para conducir
vehículos a motor y ciclomotores a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Asimismo, se informa que la conducción de
los vehículos referidos durante el tiempo de
suspensión de la autorización administrativa
para conducir, llevará aparejada una nueva
suspensión por un año al cometerse el primer
quebrantamiento y de dos años si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos,
en aplicación del artículo 67.4 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
Los correspondientes expedientes obran
en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de la inhabilitació per conduir
vehicles de motor i ciclomotors, correspo-
nents als expedients sancionadors que s’indiquen, tramitats per la Prefectura Provincial de
Trànsit, a les persones sancionades que s’esmenten a continuació, ja que s’ha intentat la
notificació a l’últim domicili conegut i aquesta no s’ha pogut practicar.
Les persones interessades a les quals es va
imposar, en els expedients corresponents, la
sanció de la suspensión de l’autorització
administrativa per conduir durant el temps
que s’indica, quedaran inhabilitades per conduir vehicles de motor i ciclomotors a partir
del dia següent al de la publicació del present edicte en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA. Així mateix, s’informa que la conducció del vehicles esmentats durant el termini de suspensió de l’autorització administrativa per conduir comportarà una nova suspensió per un any en cas de cometre’s el primer trencament i de dos anys quan hi hagi el
segon trencament o més, d’acord amb l’article 67.4 de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària.
Els expedients corresponents són a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de
Trànsit.
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
08888133417§
08888136016§
08888132219§
08888130011§
08888133491§
08888133973§
08888134373§
08888132603§
08888133824§
08888127665§
08888134464§
08888134479§
08888133600§
08888125188§
08888132834§
08888102620§
08888134157§
08888114886§
08888134371§
08888138639§
08888133416§
08888132921§
08888130609§
08888134522§
08888132536§
08888126926§
08888133010§
08888134507§
08888134332§
08888134319§
08888134354§
08888134357§
08888137293§
08888132436§
08888137386§
08888132625§
08888132571§
08888133860§
08888133874§
08888132482§
08888133697§
08888134062§
08888132526§
08888133592§
08888134052§
08888134313§
08888134494§
08888133907§
08888133925§
08888132631§
08888133884§
08888134521§
08888132907§
08888132963§
08888133936§
08888133120§
08888132200§
08888132638§
08888126750§
08888133290§
08888132115§
08888133932§
08888133649§
08888132573§
09199041§
39292417§
3565855G§
53288928§
2755638P§
3101744X§
3134873L§
3147558P§
35079122§
35119194§
36578484§
36788668§
36917644§
37275999§
37377761§
37379631§
37381871§
37391619§
37664668§
37924446§
38110347§
38511637§
38541731§
4058890B§
41004916§
43454848§
43507226§
43515037§
45284727§
46051266§
46059460§
46132367§
46137151§
46139943§
46401420§
46401912§
46407131§
46560695§
46725089§
46966472§
46988140§
46996245§
47655083§
47714903§
47719436§
47728339§
47731923§
4850186S§
4881252P§
6880077H§
74224236§
7876127F§
77602720§
79271322§
38850352§
38465877§
33933003§
2744901N§
50534813§
46647123§
35080700§
37281572§
8470404X§
46317818§
MERIDA§
AVIA§
BADALONA§
BADALONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
CABRERA DE MAR§
CALDES DE MONTBUI§
CALELLA§
CANET DE MAR§
CASTELLBISBAL§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CERDANYOLA§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
EL PAPIOL§
6-10-07§
29-6-07§
2-8-07§
30-6-07§
30-7-07§
12-8-07§
24-9-07§
10-8-07§
28-10-07§
21-4-07§
15-11-07§
26-10-07§
29-9-07§
14-4-07§
28-8-07§
15-4-06§
18-8-07§
7-10-06§
2-10-07§
9-12-07§
6-10-07§
1-9-07§
28-7-07§
1-11-07§
29-9-07§
3-6-07§
18-11-07§
4-11-07§
24-8-07§
25-8-07§
15-10-07§
15-10-07§
5-4-08§
3-9-07§
16-3-08§
29-9-07§
8-9-07§
21-10-07§
12-10-07§
16-8-07§
15-8-07§
19-10-07§
15-9-07§
12-8-07§
18-8-07§
24-8-07§
2-11-07§
10-10-07§
15-10-07§
24-9-07§
14-10-07§
2-11-07§
25-8-07§
7-9-07§
7-10-07§
16-9-07§
18-11-07§
6-9-07§
22-4-07§
9-9-07§
11-11-07§
14-12-07§
28-10-07§
3-9-07§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
08888133071§
08888133040§
08888133328§
08888134211§
08888130650§
08888133279§
08888134627§
08888131247§
08888132855§
08888133986§
08888133821§
08888133615§
08888137718§
08888137402§
08888135897§
08888129195§
08888132798§
08888132814§
08888131588§
08888132429§
08888131672§
08888131889§
08888136874§
08888132622§
08888131752§
08888131799§
08888132985§
08888131765§
08888130419§
08888137263§
08888132980§
08888136821§
08888133922§
08888133219§
08888132971§
08888134455§
08888133550§
08888132665§
08888136270§
08888132652§
08888132924§
08888132014§
08888133885§
08888130643§
08888133732§
08888132192§
08888137635§
08888136704§
08888133016§
08888132365§
08888136602§
08888132328§
08888136628§
08888134643§
08888132967§
08888133134§
08888132139§
08888132165§
08888133945§
08888133677§
08888133126§
08888130888§
08888133943§
08888134311§
33965489§
38561062§
6786638M§
52141367§
5187998A§
4561042G§
47700439§
07742338§
10044065§
37386718§
38449702§
46472556§
47654042§
33958182§
47791782§
39329395§
39379037§
39388364§
39182272§
38808915§
38825085§
38835082§
38861594§
46676388§
37328350§
40992643§
36576405§
52405421§
38847856§
3904871T§
6865333V§
46648606§
46029504§
47783421§
1217820Q§
52197076§
46627276§
52594961§
43407888§
4031619H§
46667648§
46668098§
44990128§
39312602§
37738111§
33907029§
47164881§
47169259§
47176723§
52463755§
46063884§
52402264§
53081605§
53332137§
46711022§
2060419X§
37286386§
39153372§
39173107§
39179940§
45638281§
45647278§
5060949Y§
11061844§
GAVA§
GAVA§
GAVA§
GRANOLLERS§
IGUALADA§
LA POBLA CLARAMUNT§
L’AMETLLA VALLES§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
MANLLEU§
MANLLEU§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MATADEPERA§
MATARO§
MATARO§
MATARO§
MATARO§
MOLINS DE REI§
MONTGAT§
PALAU DE PLEGAMANS§
PARETS DEL VALLES§
PINEDA DE MAR§
PREMIA DE MAR§
PREMIA DE MAR§
PREMIA DE MAR§
RELLINARS§
RUBI§
RUBI§
S ADRIA DE BESOS§
S BOI DE LLOBREGAT§
S CUGAT DEL VALLES§
S CUGAT DEL VALLES§
S ESTEVE SESROVIRES§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S FRUITOS BAGES§
S JOAN§
S PERE DE RIBES§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
STA COLOMA CERVELL§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA PERPETUA MOG.§
TEIA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
VALLIRANA§
6-1-08§
3-12-07§
16-9-07§
6-7-07§
10-7-07§
28-10-07§
16-9-07§
1-11-07§
29-8-07§
25-10-07§
28-10-07§
7-10-07§
2-1-08§
22-12-07§
16-10-07§
21-9-07§
22-12-07§
1-9-07§
20-10-07§
11-8-07§
30-12-07§
7-9-07§
15-2-08§
9-9-07§
1-9-07§
10-8-07§
9-9-07§
21-8-07§
14-10-07§
2-12-07§
12-1-08§
3-11-07§
18-10-07§
2-9-07§
7-9-07§
10-1-08§
7-10-07§
23-8-07§
27-2-08§
11-9-07§
26-8-07§
30-7-07§
13-10-07§
21-9-07§
30-9-07§
26-8-07§
20-1-08§
16-3-08§
30-6-07§
18-9-07§
24-11-07§
5-9-07§
6-12-07§
16-10-07§
15-1-08§
17-11-07§
2-9-07§
24-8-07§
20-10-07§
19-11-07§
30-11-07§
15-7-07§
8-11-07§
27-8-07§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
PEREZ ACOSTA, MIGUEL ALEJANDRO§
CASALS PAGEROLS, BERNARDINO§
ASLAM, HAMAD§
CORTES SANTIAGO, JUAN§
HERNANDEZ BUITRAGO, LUIS§
BECERRA CUIZ, ROBEIRO EMILIO§
ACEVEDO AGUILERA, HUGO DANIEL§
IRASUSTA ISAGANI, GABRIEL JR§
NOU PICART, CRISTIA§
VILCHEZ VILCHEZ, JOSE ANTONIO§
MELLE MARIÑO, ALBERTO§
CATILBLANCO CREIXELL, JOSEP§
PUYOLÑ PULIIOL, FELIPE§
SANCHEZ BUJ, FCO JAVIER§
SILVA FRANCO, JUAN CARLOS§
CARRERO RAFECAS, BRUNO§
PEREZ DIEBRA, JUAN§
SANCHEZ ESPIGA, ALAN§
BLASCO ARIÑO, RICARDO§
SALGUERO AMAYA, ANDRES§
ALBALATE FERNANDEZ, ALFREDO§
ALVAREZ GARCIA, JORDI§
MARTINEZ RODERGAS, JORGE§
BUITRAGO PEDRAZA, JORGE ENRIQUE§
GARCIA BRUFAU, LLUIS§
MATEU LOPEZ, RUBEN§
MOROTE CUESTA, RUBEN§
FONT ROCA, FERNANDO§
MOH ATHMANI, ABDEL H§
REQUENA ROA, SERGIO§
MARTINEZ RUIZ, MANUEL§
MONTEAGUDO NAVARRO, CESAR§
CLOT FARRE, ANTONIO§
GOMEZ DE CASTRO, RAUL TOMAS§
MORILLAS HERRERA, SANTOS§
AULADELL LLOMBART, ANDREU§
PEÑA MADRID, JUAN§
MAÑEZ VILELLA, MANEL§
CUSI SIBINA, JAVIER§
LOPEZ LOPEZ, ALEXANDRE§
MORELL CABERO, ALBERT§
ECHAARA MARTIN, OMAR§
CLUA SANCHEZ, M ROSER§
PEREZ COBO, ENRIC§
CAMPS MARIN, ARIADNA§
LUENGO MARTINEZ, CARLOS§
GONZALEZ FEBRER, JOEL§
ESPINOSA DURAN, JUAN CARLOS§
NADYUK, RUSLAN§
DUQUE AGUDELO, JUAN ESTEBAN§
NAVARRO MAILLO, JUAN LUIS§
COSTA, GABRIEL ALFONS§
COROMINAS ALENTON, RAMON§
LUNA UÑO, GUILLEM§
SANS TORNES, JOAN CARLES§
BALAGUE SOUTO, JUAN LUIS§
LACAMBRA CARPIO, JOSE MARIA§
LOPEZ PEREZ, ALEXANDER§
VILLORIA ARROYO, ANGEL§
GARCIA MERIDA, IVAN§
ZAPATA GARCIA, PEDRO MIGUEL§
GASION ALCAZAR, JORGE SERGIO§
ROJAS, ELIO RAMON§
DE LA CRUZ MUÑOZ, FRANCISCO J§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 AÑO/ANY§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
27-#
52-#
1-4#
20-1#
20-1#
21-1#
27-#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
56-#
56-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
27-#
20-1#
27-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
56-#
20-1#
27-#
27-#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
27-#
20-1#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
21-1#
20-1#
20-1#
20-1#
LAFUENTE SILGUE, CARLOS§
FERNANDEZ ALCALDE, SERGIO§
GONZALEZ MORENO, JHON FREDDY§
MARTINEZ DE FALCON AZURZA,§
ACHHOUD, HASSAN§
BENKASSOU, MOHAMMED§
ARUMI EDO, JOQUIN§
MARTIN BRAVO, CANDIDO§
LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL§
GONZALEZ TORRALBA, IVAN§
CALSO MARQUEZ, LUIS M§
NAVARRO PEREZ, JONATAN§
PEREZ LUMBRERAS, RUBEN§
SERRAT TUBAU, DAVID§
ESCALONA RUIZ, JONATAN§
SANCHEZ MUÑOZ, JOSE§
AGUILARTE MARTOS, FRANCISCO§
HIDALGO MARSAL, JORDI§
COLACIOS GALERA, ANDRES§
TERRICABRIS MORA, FRANCESC§
GARCIA SANCHEZ, ROBERTO§
PALOME LAGRAÑA, JUAN IGNACIO§
LOPEZ SANCHEZ, AARON§
MAS RUBIO, LLUIS§
CLARA MILLAN, ALBERT§
BAYONA SALGUERO, JOSE§
NAVARRO BUESO, FERRAN§
ALEMAN CARRILLO, JUAN§
PIZARRO HERVAS, OSCAR§
CERNA SANTACRUZ, JENNIFER§
ESSAMADI, MOHAMED§
FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL§
ESTABEN AISA, J ANTONO§
YELAMOS CASTILLO, MARCOS§
SPINELLI, MARCELO ANDRES§
VENEGAS DIAZ, FRANCISCO JAVIER§
PIÑEIRO ESCUDER, ORIOL§
MACIA SANCHEZ, JORDI§
MUÑOZ MONTULL, ALBERTO§
GARCIA BOTERO, DIANA MARIA§
CLIMENT MARIMON, FRANCISCO§
GARCIA CECILIA, JUAN FRCO§
MARTINEZ ALBALADEJO, SONIA§
MATA FARRAS, JOSEP MARIA§
GUIRAO SANZ, JOSE ANTONIO§
ALCANTARA FERNANDEZ, ANTONIO§
MEDINA GIMENEZ, VICTOR§
LOPEZ TELLO, MARC§
SAMPERE SALOMO, FERRAN§
FUENTES DIAZ, JORGE§
BERNABE CHUECO, RICARDO§
GUTIERREZ SAYAGO, JORGE§
PARENTE CONESA, JESUS§
CHORRERO GARCIA, JESUS§
ACUÑA MOLINA, ROBERTO§
VIEIRA LIMA, LUIS ARSENIO§
CALDERON MARTOS, JOSE MARIA§
UBACH GARCIA, SALVADOR§
RIO CARRA, JOSE CARLOS§
MAYA SANTIAGO, JOSE§
ARIAS PADILLA, DANIEL§
ANTONO GALLARDO, FRANCISCO§
MAZOUZ, YAHYA§
SANTIAGO SOTO, JOSE§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 AÑO/ANY§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
20-1#
20-1#
20-1#
9-1#
9-1#
67-4#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
48-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
56-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
21-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 6
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
08888116783§
08888132661§
08888132118§
08888137170§
08888132535§
08888131219§
77290821§
47637479§
6477559T§
45549879§
7003252M§
38873529§
VILAFRANCA PENEDES§
VILANOVA LA GELTRU§
CASTELLO D’EMPURIES§
HOSTALRIC§
SALT§
SILS§
31-12-06§
1-1-08§
23-7-07§
16-3-08§
29-9-07§
8-12-07§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
08888132346§
08888131572§
08888129177§
08888121087§
08888133690§
18197459§
77098912§
3333138R§
47642232§
38506853§
PAMPLONA§
ARBOC§
CAMBRILS§
CUNIT§
SALOU§
19-9-07§
7-10-07§
22-6-07§
14-11-06§
15-8-07§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
PONS BUENDIA, RAMON§
GONZALEZ CUELLO, VICTOR MANUEL§
BAJINARU, GHEORGHE§
LAUKEMANN NONNAST, ALBERTO§
CALLI NEIRA, CESAR ALBERTO§
SAMAN COLL, PAU§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
20-1#
20-1#
80-#
20-1#
20-1#
20-1#
AGER YAZ, IGNACIO§
MORENO ORTEGA, DOMINGO§
ACHAHBOUN, HAKIM§
GONZALEZ MARS, SERGIO DAVID§
NIN BISBAL, JUAN ALBERTO§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
Barcelona, 15 de maig de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
062009002674
A
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las
resoluciones de los recursos presentados en
los correspondientes expedientes sancionadores y a los interesados que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Estas resoluciones agotan la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio o se halle la sede
del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.
La autorización administrativa para conducir deberá entregarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la firmeza de la resolución.
Los correspondientes expedientes obran
en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de les resolucions dels recursos
presentats en els expedients d’aplicació de
sancions, corresponents a les persones sancionades que es detallen a continuació, ja
que s’ha intentat el lliurament de la notificació a l’últim domicili conegut i no s’ha pogut
dur a terme.
Aquestes resolucions, esgoten la via administrativa. Es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós-Administratiu, en la circunscripció on
tingui el domicili el denunciat o sigui la seu
de l’órgan autor de l’acte originari impugnat,
en el termini de dos mesos, comptant des del
dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial o Diari Oficial corresponent.
L’autorització administrativa per conduir
haurà d’entregar-se en el termini de cinc dies
hàbils següents a la fermesa de la resolució.
Els expedients corresponents es troben a la
Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.
Expediente: 08888131535; Denunciado:
Angla Bedrina, Carles; DNI: 39382347;
Municipio: Artes; Denun: 25-7-07; Sancion: 1 Mes/Mes; Norma: R.G.C.; Art.: 201
Barcelona, 15 de mayo de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
062009002671
A
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 denoviembre de
1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la
Autoridad competente, según el artículo 68
de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, a las personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada dentro del plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el
Director General de Tráfico, transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso de
este derecho, las resoluciones serán firmes y
la autorización administrativa para conducir
deberá entregarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes, en esta Jefatura Provincial
de Tráfico o en la de su domicilio.
Los correspondientes expedientes obran
en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de les resolucions recaigudes en
els expedients sancionadors que s’indiquen,
dictades per l’autoritat competent segons l’article 68 de la Llei sobre Trànsit, circulació de
vehicles a motor i Seguretat Viària, a les persones que es relacionen a continuació, ja que
s’ha intentat la notificació a l’últim domicili
conegut i nos’ha pogut practicar.
Contra aquestes resolucions, que no són
fermes en la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada dins del termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial
o Diari corresponent, davant el Director
General de Tránsit, transcorregut aquest termini sense que s’hagi fet ús d’aquest dret, les
resolucions seran fermes i L’autorització
administrativa per conduir haurà d’entregarse en el termini de cinc dies hàbils següents,
en aquesta Prefectura Provincial de Trànsit o
la del vostre domicili.
Els expedients corresponents es troben a la
Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 7
Administració Central
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
08888141832§
08888140619§
08888145413§
08888143788§
08888143245§
08888144664§
08888143753§
08888143186§
08888142742§
08888146074§
08888144000§
08888145452§
08888143348§
08888143155§
08888143279§
08888146348§
08888143504§
08888143161§
08888143272§
08888145205§
08888143814§
08888144965§
08888144621§
08888146410§
08888143289§
08888146302§
08888143223§
08888146148§
08888144883§
08888143023§
08888143382§
08888143351§
08888143266§
08888145003§
08888144964§
08888144977§
08888146529§
08888145022§
08888143240§
08888143802§
08888143235§
08888145697§
08888143799§
08888143172§
08888143314§
08888143264§
08888144758§
08888145944§
08888143269§
08888143270§
08888146056§
08888144760§
08888143490§
08888142659§
08888144464§
08888143723§
08888144897§
08888143072§
08888145915§
08888143251§
08888142938§
08888143135§
08888145950§
08888145256§
08888143405§
08888145500§
08888143718§
08888145142§
08888145328§
08888143538§
08888144596§
08888142058§
08888144947§
08888146303§
08888142687§
08888146142§
08888145939§
08888145105§
08888142711§
08888143838§
08888144554§
08888142744§
08888145619§
08888142037§
08888143888§
08888145428§
08888145874§
08888144529§
08888146825§
08888142736§
08888143336§
08888143321§
08888143355§
08888144849§
08888143126§
08888146752§
08888142733§
08888144566§
08888143027§
08888143573§
08888143118§
08888145135§
08888145492§
08888146242§
08888145659§
08888143227§
08888145041§
08888143445§
08888142044§
08888147233§
08888146782§
08888145138§
08888145644§
3981521Z§
72610572§
43682632§
38799824§
35023781§
3535939B§
46503310§
46544070§
46707972§
44986302§
40560395§
0289534X§
05265146§
09294882§
09427072§
14270972§
24372121§
2488855W§
2515721G§
2515721G§
2711127W§
27345651§
29174677§
30612443§
3089446V§
3206981E§
3245142A§
34271074§
35006534§
35014104§
35060540§
35080984§
35091334§
3566614G§
36565704§
36573195§
36576396§
36578453§
36582633§
36920577§
36969546§
36971726§
36976883§
36977942§
36979422§
37366455§
37377004§
37386101§
37391079§
37391079§
3744739V§
37562525§
37679617§
38036411§
38077973§
38101927§
38111707§
38121986§
38143769§
38407244§
38427655§
38452932§
38507210§
38814226§
39425281§
39432175§
39433348§
39433948§
39691067§
3979486A§
4025553R§
4047703W§
40995755§
41003888§
4170520E§
43405661§
43408333§
43408333§
43413831§
43419837§
43427316§
43446520§
43447646§
43451184§
43457415§
43523632§
43536987§
43546882§
43550619§
43680206§
43683822§
43683822§
43694811§
43698292§
44000225§
44006164§
44008406§
44012869§
44013869§
44019569§
44019569§
44182759§
4421098S§
44421218§
4467471C§
46021088§
46056460§
46061655§
46064167§
46134659§
46139899§
46143577§
46143822§
ROQUETAS DE MAR§
LAS REGUERAS§
ALELLA§
ARGENTONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADIA DEL VALLES§
BAGA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
14-4-08§
2-5-08§
2-6-08§
25-5-08§
7-4-08§
20-7-08§
25-5-08§
7-3-08§
21-3-08§
30-7-08§
16-5-08§
29-5-08§
4-4-08§
29-3-08§
24-3-08§
30-8-08§
9-4-08§
28-3-08§
31-3-08§
12-4-08§
29-5-08§
17-4-08§
5-7-08§
16-5-08§
29-3-08§
4-5-08§
30-3-08§
3-5-08§
16-3-08§
12-7-08§
6-4-08§
3-4-08§
26-3-08§
13-4-08§
17-4-08§
19-4-08§
20-4-08§
10-4-08§
8-4-08§
2-5-08§
26-3-08§
19-4-08§
3-4-08§
2-3-08§
12-6-08§
27-3-08§
23-3-08§
27-4-08§
2-4-08§
27-3-08§
3-5-08§
21-3-08§
9-4-08§
19-4-08§
28-4-08§
23-5-08§
10-4-08§
29-3-08§
27-4-08§
1-4-08§
14-1-08§
29-3-08§
30-4-08§
19-4-08§
24-2-08§
7-6-08§
1-6-08§
28-6-08§
19-7-08§
7-4-08§
15-6-08§
13-3-08§
12-4-08§
4-5-08§
23-3-08§
4-6-08§
28-4-08§
13-4-08§
23-3-08§
24-5-08§
1-5-08§
21-3-08§
14-6-08§
14-3-08§
1-5-08§
29-6-08§
5-7-08§
31-5-08§
23-5-08§
20-3-08§
24-3-08§
24-3-08§
22-3-08§
10-4-08§
29-3-08§
14-9-08§
19-3-08§
24-6-08§
17-5-08§
1-4-08§
22-3-08§
12-4-08§
26-3-08§
14-8-08§
12-6-08§
30-3-08§
31-5-08§
5-4-08§
29-3-08§
31-5-08§
9-5-08§
12-4-08§
20-5-08§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
08888145686§
08888145880§
08888143136§
08888145693§
08888144369§
08888146069§
08888146247§
08888144587§
08888145662§
08888143111§
08888145999§
08888146416§
08888142017§
08888144980§
08888145206§
08888142675§
08888145583§
08888144490§
08888142136§
08888143545§
08888143359§
08888144692§
08888142595§
08888146163§
08888145221§
08888144663§
08888144720§
08888144696§
08888140779§
08888143557§
08888146059§
08888143244§
08888144632§
08888143356§
08888145462§
08888146623§
08888142636§
08888142692§
08888143211§
08888145735§
08888145737§
08888142219§
08888143904§
08888143420§
08888142695§
08888143399§
08888145589§
08888143731§
08888143435§
08888142685§
08888144934§
08888143424§
08888142174§
08888142173§
08888142764§
08888145766§
08888145113§
08888146653§
08888143139§
08888145895§
08888142630§
08888143339§
08888144328§
08888145629§
08888143981§
08888143592§
08888143016§
08888143719§
08888143716§
08888145447§
08888142319§
08888142887§
08888144225§
08888143600§
08888145516§
08888145819§
08888142658§
08888145717§
08888145514§
08888144676§
08888144653§
08888143448§
08888144627§
08888145148§
08888143579§
08888143801§
08888142703§
08888142723§
08888142693§
08888142581§
08888144311§
08888145364§
08888145374§
08888145905§
08888141663§
08888143905§
08888143039§
08888142457§
08888143318§
08888143049§
08888143152§
08888144707§
08888143199§
08888142528§
08888144994§
08888142664§
08888144631§
08888142833§
08888146359§
08888143149§
08888143124§
08888145501§
08888146014§
46143822§
46143848§
4621937H§
46233003§
46235177§
46239150§
46332900§
46339330§
46345049§
46349675§
46351830§
46403666§
46409752§
46604033§
46621539§
46752985§
46752985§
4679879T§
46969381§
46975337§
46987632§
47655615§
47709428§
47713614§
47718092§
47719228§
47724716§
47726702§
47787761§
47868803§
47868982§
47871998§
47878173§
47884506§
47914835§
48101745§
48328720§
48426154§
4989909J§
50799301§
50799301§
53032327§
53069336§
5403935Q§
5692540V§
5789591P§
6164295L§
6285448P§
6291818F§
6498032A§
6539396J§
6807804B§
73188830§
73188830§
7321033H§
73771055§
7491065B§
7594035X§
7746547D§
77479573§
8285669B§
X5240378§
47811565§
47701258§
47806469§
46740916§
35113785§
40967508§
52148654§
52159470§
36562483§
39377221§
37277570§
45636435§
05309401§
37371615§
44415367§
44415770§
44419838§
44421720§
44423980§
4605215V§
47912205§
52196415§
52201927§
52205433§
5449807A§
7306574A§
37287996§
40981020§
46801878§
46873925§
47164719§
0983020T§
35024255§
37363991§
46466547§
37384065§
4492631H§
46550658§
46617121§
5576613X§
05891501§
37361648§
4435628D§
46791105§
6501982C§
46339457§
46639348§
46978309§
47616723§
38561366§
45788864§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BIGUES I RIELLS§
CANOVELLES§
CANOVES I SAMALUS§
CANYELLES§
CARDEDEU§
CARDEDEU§
CARDEDEU§
CARDEDEU§
CASTELLAR VALLES§
CASTELLBELL VILAR§
CASTELLBISBAL§
CASTELLBISBAL§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CERDANYOLA§
CERDANYOLA§
CERDANYOLA§
CERDANYOLA§
CERDANYOLA§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
EL PRAT DE LLOBR.§
EL PRAT DE LLOBR.§
EL PRAT DE LLOBR.§
EL PRAT DE LLOBR.§
EL PRAT DE LLOBR.§
ESPARREGUERA§
ESPLUGUES DE LLOB.§
ESPLUGUES DE LLOB.§
ESPLUGUES DE LLOB.§
GAVA§
GAVA§
27-5-08§
26-4-08§
29-3-08§
13-6-08§
24-7-08§
1-5-08§
4-8-08§
18-7-08§
11-5-08§
29-3-08§
26-4-08§
12-5-08§
12-3-08§
18-4-08§
20-4-08§
19-4-08§
23-7-08§
4-6-08§
7-4-08§
6-4-08§
5-4-08§
16-5-08§
16-3-08§
3-5-08§
11-4-08§
1-6-08§
11-4-08§
15-6-08§
30-4-08§
7-4-08§
2-5-08§
8-4-08§
21-5-08§
3-4-08§
3-8-08§
11-5-08§
18-3-08§
16-3-08§
30-3-08§
29-4-08§
30-4-08§
1-5-08§
1-6-08§
5-4-08§
23-3-08§
22-2-08§
28-7-08§
1-6-08§
4-4-08§
20-3-08§
12-4-08§
5-4-08§
24-3-08§
22-3-08§
22-3-08§
30-3-08§
12-4-08§
18-5-08§
29-3-08§
25-4-08§
16-3-08§
24-3-08§
17-8-08§
13-9-08§
16-3-08§
24-4-08§
12-1-08§
22-5-08§
22-3-08§
13-7-08§
29-4-08§
18-5-08§
30-3-08§
27-4-08§
13-7-08§
8-4-08§
26-4-08§
18-7-08§
21-6-08§
22-6-08§
16-7-08§
18-3-08§
12-5-08§
15-6-08§
20-6-08§
22-4-08§
20-3-08§
20-3-08§
17-3-08§
18-4-08§
30-6-08§
12-6-08§
1-6-08§
21-4-08§
27-3-08§
8-4-08§
5-4-08§
10-3-08§
29-3-08§
25-5-08§
5-1-08§
18-3-08§
30-3-08§
1-6-08§
16-4-08§
18-4-08§
25-5-08§
18-5-08§
13-4-08§
28-3-08§
18-3-08§
16-8-08§
1-5-08§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
SANCHEZ PEREZ, ROGELIN§
ERDOZAIN ARAIZ, JESUS MARIA§
SIERRAS AGUILAR, JUAN§
CLAVELL LLAGOSTERA, JORGE§
MORENO ECHEPARES, ANTONIO§
IQBAL, SAFDAR§
RECHE PEÑA, MANUEL§
POZO JARAMILLO, ANGEL§
CASAS GARCIA, CRISTINA§
POZO CENTENO, ANTONIO§
ORTIZ LAZO, JAVIER§
ROLAND CHECA, ALAIN§
SAGUES TORNOS, PABLO§
RUBIO GONZALEZ, LUIS MIGUEL§
LLAMAZARES VAZQUEZ, JOSE MANUEL§
PILA CABO, LLUIS§
MORA SANGUINO, EVA MARIA§
TAMAYO MENDIETA, JUAN CARLOS§
VALJAREVIC, SOFIA ALEXANDRA§
VALJAREVIC, SOFIA ALEXANDRA§
EL OUAKILI, EL HASSAN§
KHOUDOUD ANDALUZ, FADI ABOUL§
GALINDO AMAYA, ANTONIO§
PERALLON GALLEGO, MARIA JOSE§
MARTIROSYAN, ARSEN§
SHANE PYE, JASON§
BARRAZA JAUREGUI, LEONCIO§
CABAÑAS CASTRO, EMILIO§
ANGOSTO MUÑOZ, JOSE ANTONIO§
GABASA CARRANZA, JESUS§
MARCIAL BAUZA, ANA MARIA§
DIAZ PEREZ, ANTONIO§
CARBONELL LA CRUZ, JAVIER§
SINGH CHAUHAN, VIVEK§
PALMERO GUERRERO, RAFAEL§
CRESPO MINGUEZ, LEANDRO§
MACIAS PUBILL, CRISTIAN§
IZQUIERDO RAMIREZ, ALEJANDRO§
MARIÑO CASTRO, CRISTIAN JAVIER§
LOBATO PEREZ, JOSE MANUEL§
COLL WHITALL, DEBORAH ANNE§
ESLAVA SANCHEZ, RAMON§
PUY ALBEA, JOAQUIN§
ARSEQUELL CASOLIVA, IGNACIO§
GARCIA MAS, MARIA MERCEDES§
MARTINEZ SOTO, FRANCISCO§
HIDALGO ALBEROLA, JUAN MANUEL§
CAMARA ALVAREZ, LAURA MARIA§
MATEOS GARRES, ALEX§
MATEOS GARRES, ALEX§
GIFFORD, PHILIPPO§
LORCA ORTIN, JOSEFA§
SALA VIVE CASADESUS, LYDIA§
PEREZ ESCARTIN, SANTIAGO§
PEINADO FIGUERAS, JAVIER§
CHOLBI YUSTE, SANTIAGO§
PEREGRINA BARBERA, ENRIQUE§
LOPEZ SERRANO, OSCAR§
VILA TOLRA, PERE§
PARRA BERMEJO, MARTIN§
BARINGO SABATER, JOSE§
PEIDRO FERNANDEZ, FRCO JAVIER§
FERNANDEZ DACOSTA, OSCAR§
MORAL BOFILL, JOSE KILIAN§
MOHAMMAD KAUSAR, NAHMAN§
LOPEZ PRIETO, ANGEL§
MARTINEZ ENCINAS, JONATAN§
PALLARES LOPEZ, LEONARDO§
DAZA ARISTI, FÉLIX§
FONSECA MENDEZ, JUAN CARLOS§
DOLABERIDZE, IAGO§
CEUCA, PATRICIA§
SANZ VENTURA, DAVID§
INAJAR ALCANTARA, RUBEN§
ZAHRAOUI, JAOUAD§
BIETE ESPASES, SERGI§
ABAD DE LA TORRE, MARIO§
ABAD DE LA TORRE, MARIO§
JIMENEZ CANDIAL, JUAN§
SANDOVAL GRANADOS, JOSE§
OLIVA IBAÑEZ, DANIEL§
DIAZ GONZALEZ, JUAN GABRIEL§
CERVERA TEROL, RICARD§
GARCIA GARCIA, ELENA§
CLAVERIA GARCIA, CRISTIAN§
GARCIA DEL BAÑO, NOELIA§
SAN CLEMENTE GARCIA, JOSE§
MONTOYA ORTIZ, JUAN MANUEL§
MAYER SOLIS, CARLOS§
BAÑOS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS§
GRAU BERDUQUE, JORDI§
GRAU BERDUQUE, JORDI§
PADILLA ROBLEDILLO, JOSE§
GUIJARRO BALCELLS, BENJAMIN§
LOSILLA MAS, JORDI§
ARGENTE SICRA, JORGE§
BARRADO FABREGAS, ALEJANDRO§
SANCHO SANGERMAN, MAURO§
BALBOA CAPARROS, VICTOR§
HUERTAS ESPADA, ALBERTO§
HUERTAS ESPADA, ALBERTO§
CARBALLES FOREST, JONATAN§
GUGAVA, ZAZA§
SANCHEZ ROMAN, ALEJANDRO§
MEZZAPELLE, MARIA VERONICA§
BERNAL VERGARA, JOSE LUIS§
CONESA ALVARO, EVA§
MARTI MIRO, JOSE MANUEL§
GRACIAN ROSSELL, IVAN§
JIMENEZ MARCONI, ALEJANDRO§
PALOU LOVERDOS, LAURA§
HUMET GAMINDE, PABLO LUCAS§
MATIAS BELLIDO, ANA GENOVEVA§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 AÑO/ANY§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 AÑO/ANY§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
67-4#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
9-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
3-#
50-#
20-1#
52-#
50-#
52-#
52-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
21-1#
52-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
67-4#
20-1#
50-#
50-#
20-1#
9-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
MATIAS BELLIDO, ANA GENOVEVA§
PERALTA TEIXEIRA, DAVID§
QUINTART, MATHIEU JEAN§
CODINACH ARAGONES, ALBERTO§
BUXERES GAUDIER, SERGIO§
DIFALLAH DIEGO, OMAR§
DOMINGUEZ ALVAREZ, JOSE LUIS§
ABADAL ARGEMI, MONICA§
MIRA PARRAMON, MARTA§
MEJIDE ROLDAN, RISTO§
SALES MUÑOZ, JORDI§
BARRANCAS BARROSO, JOSE§
GOLLAN GIUSTINA, NICOLAS§
MALO HERRERO, SERGIO§
DIAZ GOMEZ, CARLOS§
MARTINEZ VEGA, GUILLERMO§
MARTINEZ VEGA, GUILLERMO§
BAÑOL BETANCUR, DUVER SERGIO§
SANTOS MONTON, ALBERT§
MARIN GARCIA, EDUARD§
MENDEZ SALES, EHEDEI§
CUTRIN SERRANO, OSCAR RICARDO§
DOPACIO PUIG, MIREIA§
CAROL LALAUZE, ARLETTE§
YEBRA FONTANET, ANGEL§
GARCIA GANDIA, ALDEBARAN§
MACIAS BALART, ORIOL§
MARTIN OLIVER, JOSEP RAMON§
REVERTER JONES, ANDREU JOAN§
HERNANDEZ RODRIGUEZ, JENIFER§
HEREDERO TERRADAS, MONICA§
SEGURA CUCALA, ADRIA§
PEDROS CARRIQUE, MARC§
PAIS RIGOL, DARYL§
BORGUÑO DA SILVA, JORDI§
MONTOYA MESA, RUBEN ALFONSO§
MALONGA ICHINDA, JAVIER§
GONZALEZ VIVAS, JAIME§
MERCHAN QUEVEDO, JONATHAN§
FERNANDEZ SANTIAGO, JOSE RAFAEL§
FERNANDEZ SANTIAGO, JOSE RAFAEL§
SOLIS TORRES, IVAN§
SANTOS AMAT, RUBEN§
ALMADA, NATALIA§
JARAMILLO MEJIA, GUSTAVO ANDRES§
MUKBANIANI, ZAZA§
TERRERO ZABALA, JUAN FELIX§
CARTA, MICHELE§
PES, ANGELO§
ROCA MATEO, JULIO ENRIQUE§
MATEO ALCIVAR, LUIS ENRIQUE§
ORPINELL, FERNANDO JOSE§
PEGUERO BENABARRE,§
PEGUERO BENABARRE,§
FRATERNALI, STEFANO§
ARNAU DESCO, MA NIEVES§
FERNANDEZ ORREGO, MANUEL§
CODACCIONI, FLORENT HENRI§
PRADO, ANDRE RAOUL§
ROA GONZALEZ, GREGORY JOSE§
TALLO, ALESSANDRO§
VASCO, PEDRO JOSE§
GONZALEZ VAZQUEZ, CARMEN§
CASTAÑO SANCHEZ, MANUEL§
MARTOS GARCIA, JONATAN§
ESPINOSA DIAZ, PABLO OSCAR§
BENEITEZ NIETO, M JOSE§
MARTINEZ DEL PINO, FRANCISCO§
CONEJO ALVAREZ, MIGUEL§
AMATLLER ROBLES, CARLOS§
RUFO PEREZ, SEBASTIAN§
GIL MORENO, LUIS§
GALLARDO CARRASCO, ROSA MARIA§
CORELLA FLORES, ESTEFANIA§
MARBAN CAPDEVILLA, REBECA§
PALLARES PARELLADA, MONTSERRAT§
LOPEZ MORILLAS, VICENTE FCO.§
APARICIO GODINO, VICTOR§
GUERRI ORTEGA, GONZALO RAFAEL§
GARCIA SAAVEDRA, ISAIAS§
IZQUIERDO GOMEZ, OSCAR§
AZIZ NDIAYE, ABEL§
PARREÑO GARCIA, ALEXIA NEREA§
DIAZ HERNANDEZ, JOSE MANUEL§
RAMIREZ CERRATO, LUIS ANTONIO§
VILA ARIAS, MARIA DEL PILAR§
SIERRA MARTINEZ, CAMILO ANDRES§
PORTILLA VIDAL, DIEGO FERNANDO§
BELMONTE LORENTE, JUAN§
MATUTE BAIXAULI, ERNESTO§
GOMEZ TESO, OSCAR§
HERNANDEZ TOMAS, MANUEL§
FAU VAN RIET, ALVARO§
CARVALHO NEVES, CARLOS DUARTE§
CONESA FERNANDEZ DE CORDOBA,§
BISBAL ROMAGOSA, MARIA§
CASTAN RUIZ, ALBA§
HIPAR LINARES, WENCESLAO§
CARVALHO TORRES, JOSE§
MORA GOMEZ, JOSE§
FERNANDEZ VALLEJO, FRCO JAVIER§
KHNABA, ABDELALI§
IÑIGO NUÑEZ, ANASTASIO§
INOCENCIO LOPEZ, ANTONIO§
OSORIO TOBIO, PABLO RODRIGO§
PIÑEIRO CURCHO, PABLO ALEJANDRO§
VILLA FLORENCIA, PAUL OSWALDO§
VIDAL TORRES, LUIS§
JURADO CAMPOS, DANIEL§
BOIX OLLE, JOSE ORIOL§
SERRANO VILLALTA, PEDRO CARLOS§
VAZQUEZ TORRADEFLOT, SANTIAGO§
LOZANO FERNANDEZ, SHEILA§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
52-#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
9-#
20-1#
20-1#
28-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
48-#
48-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
56-#
21-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
52-#
3-#
20-1#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
80-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
41-#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
50-#
52-#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 8
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
08888143178§
08888143179§
08888143285§
08888143496§
08888143094§
08888142712§
08888143376§
08888143106§
08888145720§
08888143117§
08888143346§
08888143602§
08888142126§
08888142676§
08888145490§
08888144700§
08888141401§
08888143304§
08888143257§
08888143274§
08888144087§
08888146191§
08888143132§
08888143226§
08888142766§
08888141880§
08888143539§
08888143559§
08888145876§
08888142758§
08888143626§
08888143218§
08888145355§
08888143851§
08888145533§
08888144488§
08888143102§
08888143924§
08888143171§
08888142881§
08888143941§
08888142691§
08888140682§
08888144212§
08888142577§
08888141806§
08888145795§
08888143754§
08888143950§
08888142781§
08888143645§
08888144317§
08888143900§
08888142583§
08888142899§
08888143502§
08888140767§
08888143352§
08888142384§
08888143388§
08888145879§
08888143319§
08888143067§
08888142674§
08888142546§
08888144420§
08888146252§
08888143721§
08888145729§
08888145710§
08888143629§
08888143961§
08888142300§
08888141478§
08888145417§
08888143503§
08888143288§
08888145529§
08888142701§
08888144743§
08888145420§
08888145520§
47601968§
4944092N§
8971483B§
47779867§
77745348§
47705925§
52147773§
53126868§
35059219§
36953365§
2989220W§
2996110S§
3275004B§
3619929M§
3652759Z§
38394270§
45787316§
46144608§
46456945§
46458595§
46466763§
46468867§
46483626§
46731659§
46755632§
46962114§
46986427§
47646280§
5258457J§
7679065D§
7771175G§
7845004A§
39356250§
39365510§
39374431§
39381810§
3942273G§
4811300E§
1720448W§
77630058§
47887797§
48235638§
30571890§
39173625§
38783848§
38784079§
46812678§
34742146§
38108776§
6408647L§
52174316§
47817083§
39392684§
7747742P§
43448895§
47802425§
6668850T§
47911923§
46607959§
2390841Z§
3921010Q§
46820631§
46822619§
37382254§
38050545§
47784306§
47604659§
47605415§
47662492§
47663065§
52467468§
47805615§
6082889X§
2375798J§
46243006§
38785562§
46817081§
47799714§
35063809§
47618546§
47618546§
47619928§
GAVA§
GAVA§
GAVA§
GELIDA§
GIRONELLA§
GRANOLLERS§
GRANOLLERS§
GRANOLLERS§
LA GARRIGA§
L’AMETLLA VALLES§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MARTORELL§
MARTORELL§
MARTORELLES§
MARTORELLES§
MASQUEFA§
MATADEPERA§
MATARO§
MATARO§
MOLINS DE REI§
MOLLET DEL VALLES§
MOLLET DEL VALLES§
MOLLET DEL VALLES§
MONTCADA I REIXAC§
MONTMELO§
NAVAS§
NAVAS§
PALAFOLLS§
PALLEJA§
PINEDA DE MAR§
PREMIA DE MAR§
RIPOLLET§
RUBI§
RUBI§
RUBI§
RUBI§
S ANDREU DE BARCA§
S ANDREU DE BARCA§
S ANDREU DE BARCA§
S BOI DE LLOBREGAT§
S BOI DE LLOBREGAT§
S BOI DE LLOBREGAT§
S BOI DE LLOBREGAT§
S BOI DE LLOBREGAT§
S CELONI§
S CELONI§
S CUGAT DEL VALLES§
S CUGAT DEL VALLES§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
1-3-08§
2-3-08§
24-3-08§
28-7-08§
17-5-08§
22-3-08§
6-4-08§
11-5-08§
23-6-08§
7-1-08§
20-4-08§
5-4-08§
17-4-08§
25-4-08§
22-3-08§
22-3-08§
24-2-08§
25-3-08§
2-4-08§
30-3-08§
6-7-08§
29-8-08§
29-3-08§
30-3-08§
22-3-08§
22-3-08§
6-4-08§
6-4-08§
13-8-08§
23-3-08§
10-7-08§
30-3-08§
25-5-08§
29-5-08§
17-8-08§
8-6-08§
17-5-08§
15-6-08§
6-3-08§
18-5-08§
30-5-08§
16-3-08§
29-3-08§
25-7-08§
16-4-08§
26-4-08§
6-9-08§
26-4-08§
30-5-08§
19-4-08§
29-5-08§
16-8-08§
24-6-08§
14-4-08§
29-3-08§
5-4-08§
3-5-08§
3-4-08§
7-4-08§
5-4-08§
23-8-08§
26-3-08§
17-5-08§
3-5-08§
5-4-08§
11-6-08§
22-6-08§
6-4-08§
16-9-08§
20-4-08§
26-6-08§
17-5-08§
15-3-08§
10-2-08§
21-6-08§
2-4-08§
29-3-08§
7-8-08§
21-3-08§
23-6-08§
23-6-08§
11-7-08§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
08888142103§
08888143670§
08888144895§
08888142852§
08888143113§
08888142911§
08888144541§
08888143907§
08888143150§
08888143096§
08888143068§
08888145671§
08888142727§
08888143783§
08888142107§
08888142007§
08888145933§
08888142443§
08888143808§
08888146030§
08888143820§
08888145575§
08888143652§
08888140711§
08888142381§
08888146418§
08888145791§
08888142140§
08888143568§
08888144491§
08888143571§
08888142709§
08888144222§
08888145865§
08888143185§
08888143521§
08888145850§
08888144592§
08888143267§
08888143401§
08888142213§
08888143590§
08888141839§
08888141711§
08888143881§
08888140869§
08888143886§
08888142761§
08888143034§
08888145230§
08888142902§
08888142089§
08888141909§
08888137103§
08888145234§
08888142624§
08888143114§
08888142865§
08888145601§
08888143283§
08888145708§
08888144755§
08888142662§
08888014944§
08888143109§
08888143565§
08888143880§
08888144643§
08888144578§
08888144530§
08888144078§
08888143180§
08888144899§
08888142506§
08888144619§
08888140655§
08888144068§
08888142282§
08888142433§
08888143324§
08888145627§
39370508§
39385394§
47175579§
47885139§
3074722J§
36515893§
0402745S§
39363661§
37674737§
34743223§
34758980§
44986196§
46601800§
47166778§
47178537§
6393474A§
6977117K§
8799427H§
8934559W§
39322608§
52599091§
38052492§
46962845§
39323005§
7303772F§
52624370§
52913773§
26176073§
53087142§
53088719§
7735072B§
4604924W§
53089965§
3079099C§
38437753§
39174378§
45495182§
45496308§
45640813§
45641162§
45641258§
45858525§
45986381§
46970846§
46661770§
38095689§
33938388§
33957421§
3814302M§
43631199§
77104243§
52202439§
53310743§
39176124§
47652129§
1376498V§
35282778§
47632559§
52213200§
2556624J§
36891918§
36891918§
40357341§
90000214§
38106477§
38443638§
33954674§
40307790§
43725172§
43691806§
09035804§
50764014§
08752138§
5477013T§
34521679§
39669321§
48919065§
6228847X§
39910365§
48382539§
73535245§
S JOAN§
S JOAN§
S QUIRZE DE VALLES§
S S CUGAT VALLES§
S SADURNI D’ANOIA§
S SADURNI D’ANOIA§
S VICENÇ CASTELLET§
S VICENÇ CASTELLET§
S VICENÇ HORTS§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SALLENT§
SANT CUGAT DEL§
SANT CUGAT VALLES§
SANT CUGAT VALLES§
SANTPEDOR§
SITGES§
STA COLOMA CERVELL§
STA COLOMA CERVELL§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA PERPETUA MOG.§
STA PERPETUA MOG.§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TONA§
TORRELLES DE LLOB.§
VIC§
VIC§
VIC§
VIC§
VIC§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECAVALLS§
VILANOVA DEL CAMI§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
CASTELLO D§
GIRONA§
GIRONA§
GIRONA§
GIRONA§
LES LLOSES§
PUIGCERDA§
RIPOLL§
S HILARI SACALM§
AGRAMUNT§
SOLSONA§
ALCALA DE HENARES§
MADRID§
SOTO DEL REAL§
LORCA§
OURENSE§
ALTAFULLA§
CALAFELL§
DELTEBRE§
REUS§
RIBA-ROJA DE TURIA§
VALENCIA§
19-4-08§
2-8-08§
29-3-08§
25-5-08§
28-3-08§
8-5-08§
9-8-08§
25-5-08§
28-3-08§
24-10-07§
8-5-08§
2-5-08§
18-3-08§
11-5-08§
12-4-08§
24-6-08§
24-6-08§
16-3-08§
8-4-08§
3-8-08§
14-6-08§
18-7-08§
31-5-08§
25-4-08§
26-4-08§
5-10-08§
24-7-08§
10-4-08§
6-4-08§
19-7-08§
7-4-08§
22-3-08§
21-5-08§
18-5-08§
8-3-08§
30-5-08§
18-7-08§
12-6-08§
7-4-08§
24-2-08§
27-4-08§
12-4-08§
23-3-08§
1-3-08§
1-6-08§
26-3-08§
7-6-08§
23-3-08§
17-5-08§
3-8-08§
29-4-08§
17-4-08§
4-5-08§
14-2-08§
13-4-08§
16-3-08§
27-3-08§
25-5-08§
16-6-08§
26-3-08§
5-5-08§
3-4-08§
20-4-08§
28-4-08§
17-5-08§
6-4-08§
15-6-08§
22-2-08§
4-5-08§
24-4-08§
28-4-08§
3-3-08§
10-4-08§
13-5-08§
27-7-08§
22-3-08§
17-6-08§
24-6-08§
1-6-08§
9-4-08§
2-7-08§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
RUIZ LOPEZ, JOSEP RAMON§
JAHLAL, FOUAD§
MOLLOTI, ALBA§
SERRANO GARCIA, SERGIO§
COMA PARELLA, ABEL§
PEÑA SERRANO, CRISTIAN§
HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN§
FERNANDEZ TEJEO, IVAN§
MARTINEZ MIRO, JUAN ANTONIO§
RECIO PONCE, JUAN RICARDO§
LUGO MEJIA, CARLOS FABIAN§
MERA SANTANA, JOSE ANTONIO§
CALDO, SAMUEL§
SANCHEZ MACIAS, JAIRO JAVIER§
DONACIANO BAQUE, SAUL§
MORENO TALLADA, EDUARDO§
FERRER RABADAN, MARIO§
MARTIN LLAMAS, JAVIER§
SANCHEZ FERNANDEZ, SERGIO§
LLANSA HERNANDEZ, MIREIA§
IGLESIAS SAN JOSE, DANIEL§
CONEJO FERNANDEZ, JONATHAN§
AZZOUZ NAVARRO, MIGUEL§
COSTA GOMEZ, JOSE MARIA§
MONTORO SANCHEZ, SERGIO§
FUENTES RAMOS, MARCOS§
SOROUR MOHAMED, EL HASSANIA§
GONZALEZ GOMEZ, PABLO§
GUEVARA CHICA, JUAN CARLOS§
NIETO SUMBA, EDWUIN VICENTE§
MATUTE CRUZ, VICENTE MODESTO§
FERRERAS HEREDIA, LUIS ANTONIO§
PERAIRE AMELLA, JOSEP§
GARCIA GARCIA, GABRIEL§
SERRA HERNANDEZ, QUERALT§
PREÑANOSA CARMONA, SANDRA§
MEJIA, JAIME§
ECH CHRIF, ABDELMOUMEN§
LAAZIBI, ALLAL§
MONTAÑO MORENO, ROBERTO§
ROMERO GROSSO, DANTE MATIAS§
CHMIELARZ, KLAUDIA ANNA§
BENGOA CAMPO, GILEN§
BACARDIT PUJOL, JOSE ORIOL§
PUJOL SALCEDO, JAIME§
CUELLO GAMEZ, SEBASTIAN§
ROMERO VALVERDE, MIGUEL§
GARCIA GARCIA, JONATHAN§
BONILLA MARTINEZ, SANTIAGO JAVIER§
RIVERA BURGOS, JOSE LUIS§
MARTINEZ JUAREZ, VICENTE§
IBAÑEZ ORELLANA, DANIEL§
IBAÑEZ BONET, EDGAR§
PEREIRA QUITILIANO, LEANDRO§
GIL DE AVALLE MAGDALENO, ALBERT§
LEON BLANCO, ELISABET§
BOUKHARI FILALI, NIZAR§
FELIPE BORDALLO, PAU§
ARAGON PACHECO, JENNIFER§
JAÑA VALDES, SILVANA ROCIO§
NUÑEZ PERALTA, JUAN CARLOS§
FERNANDEZ SEGURA, JAVIER§
GOMEZ NAVIO, ANTONIO JESUS§
CARRION CARBALLIDO, ISRAEL§
IBAÑEZ MATEO, JORDI§
GUIRADO MALDONADO, JUAN JOSE§
HERRRADOR SEPULVEDA, ALEXIS§
LOZANO CHICANO, JORDI§
GONZALEZ GONZALEZ, FRCO JOSE§
CORTES GOMEZ, JOSE MANUEL§
GOMEZ MENERO, MIGUEL§
ORIHUELA GARCIA, DANIEL§
MARTIRENA RAVAZANI, GUILLERMO§
PEREZ BENITEZ, MANUEL§
VULART DE TORRES, CRISTINA§
PAEZ FUENTES, CARMEN§
VALIENTE GARCIA, CONCEPCION§
FERNANDEZ CENDRERO, CARLOS§
BERNABE PAGAN, JUAN ESTEBAN§
JUAREZ MARQUEZ, BIENVENIDO§
JUAREZ MARQUEZ, BIENVENIDO§
JUAREZ MARQUEZ, CARLOS§
Barcelona, 15 de maig de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
062009002668
A
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
52-#
52-#
50-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
9-#
52-#
3-#
38-#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
20-1#
44-#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
50-#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
MORALES MARTINEZ, FRANCISCO§
LOPEZ ROLDAN, ADRIAN§
URZAIZ ABELLO, ANDREU§
VELAZQUEZ GARCIA, DANIEL§
EL HAMDI, MOHAMED§
SALMERON CABEZAS, JOSE ANTONIO§
KADRI, KOURRIT§
BLASCO MORENO, FRANCISCO JAVIER§
MOYA MACIAS, RAMON§
BORJA HERNANDEZ, JOSE LUIS§
PUNTONS PASCUAL, CARLOS§
JIMENEZ BUENDIA, EVA MARIA§
GIL OLMOS, ALFONSO§
TRIGUERO FERNANDEZ, FELICIANO§
CINTAS LIRIO, LAURA§
CEDEÑO RUIZ, MIGUEL ANGEL§
RIVERO CUELLAR, MANUEL§
BOA ANDRE, GABRIEL ANTONIO§
MALAIA, CRISTIAN§
PINTO PLAZA, JOSE§
LEON DE PABLO, BORJA§
FAUS RIERA, RAMON§
RAMOS ZAPATERO, ANTONIO§
ESPINAL FARIXAS, ANTONI JUAN§
PLACEO, OLOIVIERO CARLO§
DE LA TORRE MENDOZA, JAVIER§
PANTOJA WALPERSIN, SILVIA§
MORENO BOLLO, ANTONIO§
MANAU BOFILL, ENRIC§
JIMENEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO§
MAMAI, MIHAI§
SILVA ARRIONDO, LUIS ALEJANDRO§
CHORRERO GARCIA, ROSA MARIA§
TAGHI, ANOUAR§
GARCIA ABAD, EDUARDO§
ARANDA ALBA, MARIANO§
PAGES CODINA, RAMON§
AGUILAR VAZQUEZ, SANDRA§
VERA FARIÑA, GABRIEL§
GIBERT SANCHEZ, DAVID§
JIMENEZ CORAY, FELIX§
MARTINEZ JUNCOSA, VANESSA§
MORTE PUBILL, JONATAN§
CEDO LATORRE, PATRICIA§
POVEDA CALLEJA, JOSE LUIS§
RIGOL DELGADO, JORGE§
CASANY RIPOLL, ROGER§
GRANERO BERNAL, GIL§
BECERRA OROZCO, OVIDIO MANUEL§
CENTELLAS UBACH, JAUME§
GARCIA TALAVERA LLIMOS, ROMAN§
SUAREZ ROA, MIGUEL§
CARREÑO CARBONERO, JAIRO§
MOSET SAEZ, JAIME§
PAULINO DEL ORBE, ARIS MANUEL§
EL AMRI, BOUKIER§
AGUILA DOS SANTOS, JOSE ANGEL§
CASAS DE LA RUBIA, FRANCESC§
VARON PEREZ, JOSE§
LITVINOV, MAXIM§
SANZ TORT, ARABELA§
SANZ TORT, ARABELA§
COLL COROMINAS, MARTA§
POVEDANO RUIZ, DANIEL§
CHAVES DE LA FUENTE, ALEJANDRO§
FERNANDEZ GARCIA, CRISTINA§
CARPIO CARO, MARIA ISABEL§
MASO RIPOLL, JORGE§
VICENS JOVELL, MARIO§
SANTOS VILANOVA, JOSEP§
OROZCO PIZARRO, ISMAEL§
BAEZ MERCEDES, KELVIN RAFAEL§
VISEDA SILLERO, ANTONIO§
LAKHAL, JAOUAD§
FEIJOO FORNEIRO, CONSUELO§
GARCIA PORTALATIN, JUAN ANTONIO§
VALDAYO ACOSTA, MANUEL DAVID§
RODRIGUEZ ROSALES, RONALD§
SERRANO ANCIO, RAUL§
LOPEZ LORENTE, I CONCEPCION§
CORELL SANCHO, EUGENIO§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 AÑO/ANY§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
20-1#
20-1#
9-1#
20-1#
21-2#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
1-4#
20-1#
52-#
50-#
20-1#
9-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
9-#
20-1#
52-#
52-#
52-#
9-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
9-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
21-2#
20-1#
20-1#
50-#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
52-#
52-#
20-1#
80-#
52-#
52-#
29-#
52-#
20-1#
52-#
52-#
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 9
Administració Central
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones
dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la
pérdida de vigencia de las autorizaciones
administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones
dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la
pérdida de vigencia de las autorizaciones
administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente
ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que
las personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran
en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de les resolucions dictades pel
cap provincial de Trànsit de la província que,
un cop tramitats els expedients corresponents, declaren la pèrdua de vigència de les
autoritzacions administratives per conduir de
les quals són titulars les persones que s’esmenten a continuació, ja que s’ha intentat la
notificació al últim domicili conegut i aquesta no s’ha pogut practicar.
Contra aquestes resolucions podrà interposar-se recurs d’alçada en el termini d’un mes,
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial o Diari Oficial corresponent, davant el director general
de Trànsit.
Aquestes resolucions són executives
immediatament, d’acord amb el que disposa
l’article 94 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, per la qual cosa les persones que s’esmenten a continuació no
podran conduir des del dia següent al de la
publicació del present edicte al Butlletí Oficial o Diari Oficial corresponent.
Els expedients corresponents són a la Prefectura Provincial de Trànsit.
DNI: 46616314; Conductor: Viso Alcala,
Juan; Municipio: Cabrera d’Igualada;
Norma: R.G.C. ART 41.
Barcelona, 11 de maig de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente
ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que
las personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran
en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de les resolucions dictades pel
cap provincial de Trànsit de la província que,
un cop tramitats els expedients corresponents, declaren la pèrdua de vigència de les
autoritzacions administratives per conduir de
les quals són titulars les persones que s’esmenten a continuació, ja que s’ha intentat la
notificació al últim domicili conegut i aquesta no s’ha pogut practicar.
Contra aquestes resolucions podrà interposar-se recurs d’alçada en el termini d’un mes,
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial o Diari Oficial corresponent, davant el director general
de Tràfic.
Aquestes resolucions són executives
immediatament, d’acord amb el que disposa
l’article 94 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, per la qual cosa les persones que s’esmenten a continuació no
podran conduir des del dia següent al de la
publicació del present edicte al Butlletí Oficial o Diari Oficial corresponent.
Els expedients corresponents són a la Prefectura Provincial de Trànsit.
062009002665
A
EXPEDIENTE§ CONDUCTOR§
DNI§
MUNICIPIO§
FECHA#
EXPEDIENTE§ CONDUCTOR§
DNI§
MUNICIPIO§
FECHA#
08/02931/PV§
08/02953/PV§
08/03096/PV§
08/03359/PV§
08/03208/PV§
08/03180/PV§
08/03081/PV§
08/02943/PV§
08/03087/PV§
08/03088/PV§
08/03369/PV§
08/02950/PV§
08/03329/PV§
46967774§
37313442§
46534339§
47648638§
77127047§
00253401§
14270555§
35079716§
35087755§
35101745§
36576396§
36930340§
36966051§
ABRERA§
ALELLA§
BADALONA§
BADALONA§
BADIA DEL VALLES§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
11-MAR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
08/03091/PV§
08/03371/PV§
08/02961/PV§
08/02962/PV§
08/02964/PV§
08/02966/PV§
08/03166/PV§
08/02981/PV§
08/03226/PV§
08/03178/PV§
08/02836/PV§
08/02473/PV§
08/03345/PV§
37319150§
37390103§
38099056§
38124901§
38149485§
38348260§
43414989§
43419837§
43497800§
43562136§
43685233§
45483436§
46056460§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
11-MAR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
11-MAR-09#
14-ABR-09#
CASTELLS GARCIA, ABEL§
CASTRO MARTI, JORGE ANTONIO§
ROJAS SEGURA, MONTSERRAT§
PRATS SIMON, JOSEP LLUIS§
PASCUAL PEÑALVER, KEVIN§
PEREZ COSIAS, MANUEL§
ROBLES QUIROS, DAVID§
SUREDA FERNANDEZ, JOSE LUIS§
TORRES RENEDO, MARIA ANGELES§
LAGUNA RUPIDERA, ANA ISABEL§
MACIAS PUBILL, CRISTIAN§
LAFOSA GARCIA, JESUS§
LOPEZ HURTADO, JUAN§
CAMPOS ALAMEDA, MANUEL§
ALVAREZ BLANCO, CRISTIAN§
MAS SALSE, ELENA§
CADENAS RABAIXET, ANA§
MUÑOZ MAÑE, DIEGO§
LLOBET COLOMA, FRANCISCO JAVIER§
PEREZ HERNANDEZ, OSCAR§
SANDOVAL GRANADOS, JOSE EDUARDO§
MORENO BAENA, JOSE§
ROSALES AFONSO, MANUEL§
GIMENEZ SANCHEZ, ISAAC§
GARCIA GARRETA, FERRAN§
CONESA ALVARO, EVA§
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 10
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
EXPEDIENTE§ CONDUCTOR§
DNI§
MUNICIPIO§
FECHA#
EXPEDIENTE§ CONDUCTOR§
DNI§
MUNICIPIO§
FECHA#
08/03277/PV§
08/03005/PV§
08/03279/PV§
08/03154/PV§
08/03341/PV§
08/03026/PV§
08/03027/PV§
08/02922/PV§
08/02882/PV§
08/03061/PV§
08/02380/PV§
08/03064/PV§
08/03145/PV§
08/03202/PV§
08/03069/PV§
08/03352/PV§
08/03113/PV§
08/03164/PV§
08/02779/PV§
08/02803/PV§
08/02516/PV§
08/02466/PV§
08/00689/PV§
08/02869/PV§
08/03367/PV§
08/03155/PV§
08/03085/PV§
08/02828/PV§
08/03065/PV§
08/03117/PV§
08/03106/PV§
08/02991/PV§
08/03140/PV§
08/03429/PV§
08/03110/PV§
08/02497/PV§
08/02151/PV§
08/02582/PV§
08/03365/PV§
08/03162/PV§
08/02941/PV§
08/02889/PV§
08/03132/PV§
08/03185/PV§
08/02529/PV§
08/03122/PV§
08/03160/PV§
46120370§
46575961§
46976066§
47720247§
47866373§
78021067§
X1512267V§
X1798071T§
X3554465E§
X3803580R§
X3918394E§
X4506466F§
X5660365L§
X6003637Q§
X6828935M§
77745993§
X4476883W§
44423980§
77305448§
46802909§
X5608328P§
46817445§
53077882§
46793151§
46054321§
47724294§
33961953§
53316429§
X4944092N§
X3126700B§
77110815§
44192577§
46450727§
46752033§
X2846485M§
27535937§
01187664§
46345944§
39370874§
X2426962W§
33948887§
33953107§
38829476§
38874517§
X3283649P§
47651083§
53340813§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BERGA§
CANET DE MAR§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CERDANYOLA VALLES§
CERDANYOLA VALLES§
CORBERA DE LLOBR.§
CUEVAS DE§
EL PRAT DE LLOBR.§
ESPLUGUES DE LLOB.§
ESPLUGUES DE LLOB.§
GAVA§
GAVA§
GAVA§
GRANOLLERS§
LA TORRE CLARAMUNT§
L’HOSPITALET DE LLOB§
L’HOSPITALET DE LLOB§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
LLIÇA D’AMUNT§
MADRID§
MALGRAT DE MAR§
MANRESA§
MARTORELL§
MASIES DE VOLTREGA§
MASIES DE VOLTREGA§
MATARO§
MATARO§
MATARO§
MOLLET DEL VALLES§
MOLLET DEL VALLES§
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
27-FEB-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
11-MAR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
19-MAR-09#
11-MAR-09#
27-FEB-09#
27-FEB-09#
11-MAR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
11-MAR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
19-MAR-09#
11-MAR-09#
11-MAR-09#
07-ABR-09#
11-MAR-09#
11-MAR-09#
14-ABR-09#
11-MAR-09#
19-MAR-09#
27-FEB-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
08/03204/PV§
08/03119/PV§
08/03337/PV§
08/03150/PV§
08/03197/PV§
08/03323/PV§
08/02342/PV§
08/02642/PV§
08/03321/PV§
08/03063/PV§
08/02651/PV§
08/02952/PV§
08/03250/PV§
08/03209/PV§
08/02946/PV§
08/03017/PV§
08/03148/PV§
08/03103/PV§
08/02815/PV§
08/03181/PV§
08/03092/PV§
08/02432/PV§
08/03264/PV§
08/03340/PV§
08/02949/PV§
08/02887/PV§
08/03222/PV§
08/03206/PV§
08/02745/PV§
08/02778/PV§
08/03112/PV§
08/02850/PV§
08/03242/PV§
08/03139/PV§
08/02638/PV§
08/02445/PV§
08/02554/PV§
08/03011/PV§
08/02911/PV§
08/03309/PV§
08/03071/PV§
08/03400/PV§
08/02903/PV§
08/03257/PV§
08/03211/PV§
08/02303/PV§
77117956§
46537662§
X6590837A§
52161303§
X2663907R§
39370134§
35075135§
38874464§
40563417§
X4051657T§
53637315§
37290104§
47651599§
53296428§
36521772§
47728044§
47798207§
47804306§
78081071§
04210735§
39386772§
53127637§
47634729§
48021387§
36578470§
08678203§
47788656§
47160417§
37739702§
53328636§
X3690567X§
44983028§
X6948941C§
45826594§
39181765§
45637035§
52215725§
46660545§
52624071§
33957765§
X3824485E§
53312069§
46635255§
46974382§
48025448§
52404020§
MOLLET DEL VALLES§
MONTCADA I REIXAC§
MONTCADA I REIXAC§
MONTORNES VALLES§
MONTORNES VALLES§
PONT ROCAFORT I VIL§
PREMIA DE MAR§
PREMIA DE MAR§
PREMIA DE MAR§
RUBI§
S ADRIA DE BESOS§
S ANDREU DE BARCA§
S CUGAT DEL VALLES§
S CUGAT DEL VALLES§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S JOAN VILATORRADA§
S JOAN VILATORRADA§
S JORDI SES SALINES§
S MARTI SARROCA§
S PERE DE RIBES§
S SADURNI D’ANOIA§
S VICENÇ CASTELLET§
S VICENÇ HORTS§
SABADELL§
SEVA§
STA COLOMA GRAMAN.§
STA COLOMA GRAMAN.§
STA PERPETUA MOG.§
STA PERPETUA MOG.§
STA SUSANA§
TERRASSA§
TERRASSA§
VALLBONA D’ANOIA§
VALLIRANA§
VALLIRANA§
VIC§
VIC§
VILADECANS§
VILAFRANCA PENEDES§
VILAFRANCA PENEDES§
VILANOVA LA GELTRU§
ZARAGOZA§
11-MAR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
19-MAR-09#
11-MAR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
20-NOV-08#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
19-MAR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
27-FEB-09#
19-MAR-09#
07-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
11-MAR-09#
14-ABR-09#
11-MAR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
19-MAR-09#
11-MAR-09#
11-MAR-09#
27-FEB-09#
14-ABR-09#
14-ABR-09#
07-ABR-09#
11-MAR-09#
07-ABR-09#
11-MAR-09#
14-ABR-09#
11-MAR-09#
11-MAR-09#
AYESTA OTANO, TERESA§
GARCIA RAURICH, JOAQUIN§
MONTORO OLER, ISAAC§
CASTELLSEGUE ORRIOLS, ALBERT§
BAIGET VENTEO, ENRIQUE§
ESCALE CASAS, JORGE§
GAO, YUAN§
ZAHIRI, YASSIR§
MENDOZA BRIONES, DARWIN RODRIGO§
BELASOVS, SEMJONS§
ZID, ALLAOUA§
MOUHCINE, EL JOUDI§
QIU, YONGFU§
CABRERA ZOUNGOR, BRAULIO GRIMALDI§
DIACONESCU, DAN IOAN§
RODRIGUEZ MALE, SERGI§
EL YAHYAOUI, MOHAMMED§
IZQUIERDO GOMEZ, OSCAR§
VAZQUEZ ESCOBAR, VICTOR§
RUBIO GARCIA, ALBERTO§
ACHIR, SAID§
MORENO MARTINEZ, DAVID§
SIMARRO TARANGEL, FRANCISCO JOSE§
SANCHEZ FENOLLAR, JUAN MANUEL§
FORTEA RUIZ, DAVID§
CHONI TONKA, ALEJANDRO§
HERRERO GUERRERO, LUIS MIGUEL§
BENITEZ SANCHEZ, RAUL§
JAHLAL, FOUAD§
EL BENHITI, RIDOUAN§
MALLEN FONT, JAIME§
TORNERO CALVO, SERGIO§
CHOUSA GARCIA, JORDI§
PICO DOMINGO, PEDRO§
ARROB, SOHAIL§
QUESADA ROSA, JUANA PAULA§
QUESADA FERNANDEZ JARDON, JORGE§
CASTAÑEDA MARTINEZ, MARCOS LORENZO§
CLOTET GUITART, JORDI§
EL AMRANI, MOSTAFA§
MAS CAMPS, ANA§
MALLARACH CIRERA, MIQUEL§
PERA ITCHART, ROGER§
FRESCO DONOSO, JAVIER§
BENRAHAL, BILAL§
JIMENEZ PEREZ, ALFONSO§
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARDO§
LOPEZ PALMA, CAROLINA§
BOU TORREGROSA, GABRIEL§
BUTAKOV, DMITRIY§
PASTOR LARA, JOAQUIN§
EL GHRARI, SAMIR§
RUIZ VICENTE, ISRAEL§
LOPEZ JUAN, JOSE MARIA§
BADELL MAS, GUILLEM§
HERMOSO PEDREÑO, DAIRA§
LABANDA MONCADA, LENDIN NAUN§
VERDEJO PRIEGO, JUAN CARLOS§
SEOANET GUNTIN, WLADIMIRO§
CUENDE FARRAN, EDGAR§
LOPEZ SANSANO, FRCO GUILLERMO§
GUIRAO ACEDO, SALVADOR§
TUESTA GAVIDIA, DAVID JESUS§
HERNANDEZ DIAZ, JUAN§
SERRAL PEREZ, JOSE§
DOYA JIMENEZ, ANTONIO§
JUNCOSA FLORIDO, ANTONIO§
VALERA SANCHEZ, JORDI§
GIMENEZ DEL ARCO, RAMIRO JOSE§
MARTINEZ GARCIA, MANUEL§
CID LUENGO, HECTOR§
RIERA FABRE, KEVIN§
CASQUERO ALVAREZ, DIEGO§
VAZQUEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE§
ALCAIDE VERDUGO, JUAN JOSE§
OLIVAN EGEA, Mª ELENA§
VICARIO ORTEGA, IVAN§
EL KHAOUAT, NOUREDDINE§
CUIXART NAVARRO, JORGE§
FERNANDEZ HUAMANI, JUAN DE DISO§
BASART BATISTA, JUDIT§
PRIETO MELUS, SEBASTIAN§
ZOYO SEVILLA, MIGUEL§
BOTELLA I GUASCH, GERARD§
PASCUAL EDO, JOSE ANTONIO§
MEGIAS LEON, ISAAC§
FERREIRA CASAS, JORDI§
ORTEGA RIGOT, SERGIO ALFONSO§
SANCHEZ AGUILERA, SERGIO§
CARDO LOPEZ, JOSE MARIA§
ROJANO TRANCOSCO, JOSE§
LAMBERT CORCOLES, VICTOR RAMON§
FERNANDEZ LOPEZ, RUBEN§
Barcelona, 11 de maig de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
062009002663
A
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de
los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que
son instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran
en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días
hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de la iniciació dels expedients per
declarar la pèrdua de vigència de les autoritzacions administratives per conduir de les
quals són titulars les persones que s’esmenten
a continuació, i que són instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, ja que s’ha
intentat la notificació a l’últim domicili conegut i aquesta no s’ha pogut practicar.
Els expedients corresponents són a la Prefectura Provincial de Trànsit, on podran presentar les al·legacions que considerin oportunes i aportar les proves corresponents, dins
del termini de deu dies hàbils, comptats des
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Es dictaran les resolucions oportunes, si no
s’han presentat al·legacions en el termini.
EXPEDIENTE§CONDUCTOR§
DNI§
MUNICIPIO§
FECHA#
EXPEDIENTE§CONDUCTOR§
DNI§
MUNICIPIO§
FECHA#
08/03333/PV§
08/03252/PV§
08/03433/PV§
08/03434/PV§
08/03382/PV§
08/02801/PV§
33873690§
46996201§
X2996110S§
39375202§
38843329§
46719076§
CUBELLES§
ESPARREGUERA§
L’HOSPITALET LLOB.§
MANRESA§
PREMIA DE DALT§
SITGES§
19-MAR-09#
19-MAR-09#
11-MAR-09#
07-ABR-09#
24-FEB-09#
11-MAR-09#
08/03256/PV§
08/03318/PV§
08/03280/PV§
08/03294/PV§
08/03363/PV§
46550513§
44178122§
47103303§
47854111§
40919449§
TORRELLES DE LLOB.§
VALLIRANA§
VILANOVA DEL CAMI§
CASTELL D’ARO§
AMPOSTA§
19-MAR-09#
19-MAR-09#
19-MAR-09#
19-MAR-09#
19-MAR-09#
SAN NICOLAS POVEDA, MA DOLORES§
PEDRO VILA, XAVEIR§
MERA SANTANA, JOSE ANTONIO§
RACERO BOTINES, SALVADOR§
BONACHERA DIAZ, ALBERTO§
ROZAS NAVARRO, PEDRO§
PRADO CASTILLO, VICTOR§
DE LA FUENTE LOPEZ, MAXIMO§
BARBERO QUILES, JOEL§
SANTAELLA ANDRADE, ERIC§
GILABERT BERTOMEU, JOSE§
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 11
Administració Central
Barcelona, 11 demaig de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
062009002662
A
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública las notificaciones de
los expedientes de pérdida de vigencia e
intervención de las autorizaciones administrativas para conducir que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico de
Barcelona, a las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran
en el Servicio de Conductores de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Barcelona, ante la
cual les asiste el derecho a alegar lo que en
su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Transcurrido dicho plazo, sin que se haya
hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fan públiques les notificacions dels expedients de pèrdua de vigència i intervenció de les autoritzacions administratives per conduir que s’indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de
Trànsit de Barcelona a les persones que s’esmenten a continuació, ja que se n’ha intentat
la notificació a l’últim domicili conegut i no
s’ha pogut practicar.
Els expedients corresponents són al Servei
de Conductors de la Prefectura Provincial de
Trànsit de Barcelona, davant la qual teniu el
dret d’al·legar per escrit el que en la vostra
defensa estimeu convenient, amb l’aportació
o proposició de les proves que considereu
oportunes, dins del termini de quinze dies
hàbils, comptats des del següent al de la
publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi fet ús del dret de formular al·legacions
i aportar o proposar proves, es dictaran les
resolucions oportunes.
DNI§
CONDUCTOR§
MUNICIPIO§
NORMA#
DNI§
CONDUCTOR§
MUNICIPIO§
NORMA#
36491604§
38542354§
09392923§
LLOPIS AIXA, JAIME§
GIL MAÑES, MARIA MERCEDES§
ALVAREZ VILLANUEVA, CESAR JOAQUIN§
BARCELONA§
L’HOSPITALET LLOB.§
OVIEDO§
R.G.C. ART 41.#
R.G.C. ART 41.#
R.G.C. ART 41.#
46455951§
33937458§
POLO UBEDA, YOLANDA§
MEDINA ORTIZ, JUAN JOSE§
S PERE DE RIBES§
VIC§
R.G.C. ART 41.#
R.G.C. ART 41.#
Barcelona, 11 de maig de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
062009002666
A
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran
en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el
derecho de alegar lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Transcurrido dicho plazo, sin que se haya
hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de la iniciació dels expedients
sancionadors que s’indiquen, instruïts per la
Prefectura Provincial de Trànsit, a les persones denunciades que es relacionen a continuació, ja que s’ha intentat la notificació a
l’últim domicili conegut i no s’ha pogut practicar.
Els expedients corresponents es troben a la
Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant de la qual teniu el dret
d’al·legar per escrit el que en la vostra defensa estimeu convenient, amb l’aportació o
proposició de les proves que considereu
oportunes, dins del termini de quinze dies
hàbils, comptats des del següent al de la
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 12
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL
PROVÍNCIA.
DE LA
Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi fet ús del dret de formular al·legacions
i aportar o proposar proves, es dictaran les
resolucions oportunes.
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
08888148005§
08888147327§
08888147627§
08888147626§
08888147716§
08888147747§
08888146844§
08888146859§
08888147500§
08888147135§
08888147273§
08888147670§
08888147145§
08888147961§
08888147621§
08888147554§
08888147876§
08888146897§
08888147561§
08888148284§
08888147399§
08888148322§
08888148449§
08888147660§
08888148200§
08888147458§
08888147982§
08888148040§
08888148498§
08888147558§
08888148010§
08888147545§
08888148091§
08888147083§
08888147813§
08888148087§
08888147484§
08888148451§
08888147754§
08888148019§
08888148409§
08888148761§
08888146991§
08888147756§
08888148442§
08888147460§
08888148459§
08888147710§
08888146788§
08888147791§
08888147512§
08888146662§
08888148094§
08888148095§
08888148096§
08888148090§
08888148089§
08888147225§
08888147391§
08888147394§
08888148085§
08888147471§
08888147601§
08888147474§
08888147878§
08888147421§
08888147297§
08888148557§
08888148265§
08888147597§
08888147371§
08888148631§
08888148435§
08888148441§
08888147730§
08888148209§
08888147875§
08888148549§
08888147509§
08888146989§
08888147430§
08888148250§
08888148001§
08888148644§
08888149129§
08888148425§
08888147036§
08888147477§
08888146953§
08888148131§
08888146937§
08888147693§
08888147356§
08888147717§
08888148553§
08888147865§
08888147468§
08888148610§
08888148720§
08888147432§
08888147831§
08888147227§
08888148639§
08888147393§
08888148160§
08888148165§
05160173§
46987187§
52194114§
52194114§
3351921Q§
46361137§
46539442§
46689768§
46710856§
46716828§
46729056§
46766621§
52277759§
53285593§
6510647Z§
39381066§
46061580§
47153535§
47790493§
0612560R§
14270840§
3172710K§
33864441§
33921859§
3445885W§
34733666§
35040309§
35438460§
3637464Z§
36518436§
36528339§
36973513§
36977942§
37260815§
37262778§
37329302§
37392621§
37613159§
37650016§
37673951§
38056049§
38074126§
38089976§
38097617§
38098322§
38101798§
3811266M§
38121570§
38412474§
38464809§
38467493§
38498867§
38546315§
38546315§
38546315§
38546315§
38546315§
39426849§
39438324§
3972992H§
40967847§
43432086§
43432262§
43439528§
43454362§
43500788§
43503865§
43543033§
43543960§
43545833§
43564736§
43689302§
43695442§
44000292§
44015011§
46034824§
46059927§
46063095§
46142650§
46213268§
46233560§
46239331§
46314622§
46327602§
46344629§
46406917§
46413275§
46468360§
46562505§
46576606§
46739603§
46757092§
46774744§
47159498§
47280814§
47647525§
47647525§
47657302§
47662328§
47717383§
47718721§
47718750§
47718777§
47877597§
47883324§
47914757§
ALBACETE§
ALELLA§
ARGENTONA§
ARGENTONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BADALONA§
BALSARENY§
BARBERA DEL§
BARBERA DEL§
BARBERA DEL§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
21-6-08§
10-8-08§
1-7-08§
1-7-08§
1-6-08§
27-7-08§
17-5-08§
23-5-08§
1-8-08§
24-6-08§
30-9-08§
9-8-08§
11-6-08§
31-8-08§
17-10-08§
20-7-08§
30-8-08§
9-8-08§
16-8-08§
29-6-08§
21-6-08§
5-7-08§
15-7-08§
18-8-08§
29-6-08§
20-7-08§
10-9-08§
27-7-08§
12-6-08§
18-7-08§
14-6-08§
26-7-08§
17-5-08§
9-6-08§
1-8-08§
24-3-08§
29-6-08§
13-7-08§
4-8-08§
31-5-08§
17-6-08§
11-8-08§
21-5-08§
26-7-08§
5-7-08§
24-5-08§
26-6-08§
25-8-08§
8-5-08§
28-8-08§
23-5-08§
11-5-08§
5-6-08§
6-6-08§
10-6-08§
3-6-08§
11-6-08§
23-5-08§
21-6-08§
21-6-08§
25-7-08§
27-7-08§
23-8-08§
16-8-08§
1-9-08§
14-6-08§
2-9-08§
7-7-08§
3-7-08§
7-8-08§
2-8-08§
12-7-08§
10-7-08§
7-7-08§
10-8-08§
11-9-08§
23-8-08§
8-7-08§
26-7-08§
21-5-08§
15-6-08§
24-7-08§
30-5-08§
8-7-08§
25-7-08§
17-6-08§
22-5-08§
29-6-08§
30-5-08§
28-6-08§
27-5-08§
27-7-08§
29-8-08§
29-5-08§
7-7-08§
21-9-08§
15-7-08§
6-7-08§
15-6-08§
15-6-08§
4-10-08§
31-5-08§
11-7-08§
21-6-08§
28-6-08§
24-6-08§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
08888147292§
08888148104§
08888146926§
08888147402§
08888148033§
08888148196§
08888147797§
08888147738§
08888148563§
08888148421§
08888148490§
08888148714§
08888147634§
08888148023§
08888147143§
08888147165§
08888147123§
08888147653§
08888147323§
08888147523§
08888147034§
08888147505§
08888147055§
08888147341§
08888146924§
08888147482§
08888147342§
08888147479§
08888147487§
08888147508§
08888147661§
08888147423§
08888148038§
08888148148§
08888147012§
08888148170§
08888147755§
08888147711§
08888147472§
08888147255§
08888148042§
08888148685§
08888147051§
08888147194§
08888147407§
08888148247§
08888147355§
08888147881§
08888147985§
08888148408§
08888147109§
08888147947§
08888147673§
08888148357§
08888147761§
08888147183§
08888147888§
08888147671§
08888147980§
08888147001§
08888147884§
08888147565§
08888147280§
08888147447§
08888148041§
08888147879§
08888146942§
08888148161§
08888148341§
08888147637§
08888147298§
08888147556§
08888148077§
08888147657§
08888147765§
08888148081§
08888148182§
08888147332§
08888148505§
08888147501§
08888147357§
08888147404§
08888147567§
08888147889§
08888147869§
08888148483§
08888147162§
08888147706§
08888148559§
08888147591§
08888147630§
08888147491§
08888147462§
08888147202§
08888147788§
08888147815§
08888147825§
08888147919§
08888147803§
08888148171§
08888146557§
08888147418§
08888147339§
08888147527§
08888147516§
08888147532§
47917900§
47923495§
47949568§
47995449§
48125789§
48349928§
4881599X§
54065160§
5453910N§
5677290Q§
5941215Q§
6596972C§
74507517§
76999881§
8003538K§
8758528J§
35096715§
39312589§
45641029§
46350145§
47775926§
3757810R§
46805523§
77609296§
53290154§
47705702§
52167410§
43516797§
47702858§
38990446§
02548172§
33961490§
35115296§
38488639§
38560214§
38560218§
44190300§
44193259§
44424126§
45785038§
45789691§
47880501§
77115937§
33884368§
43442806§
5949024M§
47941792§
36922996§
37374850§
46466075§
47804945§
52916913§
38069044§
4562672R§
46554440§
47614218§
47714908§
47775951§
47896728§
47897172§
52625022§
46674925§
46791556§
46792614§
47190780§
46784484§
5796257G§
0251203C§
47777441§
33922529§
47813931§
76238883§
37372923§
52919786§
6697311X§
3126700B§
35051535§
4022219W§
46980232§
47709453§
47806096§
77961963§
33946310§
53123755§
47703937§
47809186§
25455356§
33965589§
36985127§
37714381§
3818140W§
38397577§
4057532X§
44175308§
44181174§
46452220§
46454161§
46455377§
46467602§
46468527§
46729349§
6425399G§
46464341§
2061141L§
2204467D§
2738818R§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BARCELONA§
BEGUES§
BERGA§
CABRERA DE MAR§
CABRERA DE MAR§
CABRERA§
CALDES DE MONTBUI§
CALELLA§
CALELLA§
CANET DE MAR§
CANOVELLES§
CANOVELLES§
CARDEDEU§
CARDEDEU§
CASTELLAR VALLES§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CASTELLDEFELS§
CERDANYOLA§
CERDANYOLA§
CERDANYOLA§
CERVELLO§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
CORBERA DE LLOBR.§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CORNELLA DE§
CUBELLES§
EL PRAT DE LLOBR.§
EL PRAT DE LLOBR.§
EL PRAT DE LLOBR.§
ESPARREGUERA§
ESPARREGUERA§
ESPLUGUES DE LLOB.§
ESPLUGUES DE LLOB.§
FOGARS DE LA SEVA§
FRANQUESES VALLES§
FRANQUESES VALLES§
GAVA§
GAVA§
GAVA§
GRANOLLERS§
GRANOLLERS§
GRANOLLERS§
GRANOLLERS§
GRANOLLERS§
GRANOLLERS§
GRANOLLERS§
LA GARRIGA§
LA GARRIGA§
L’AMETLLA VALLES§
L’AMETLLA VALLES§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
L’HOSPITALET LLOB.§
LLIÇA D’AMUNT§
MANLLEU§
MANRESA§
MANRESA§
16-6-08§
28-6-08§
30-5-08§
21-6-08§
22-6-08§
30-6-08§
6-7-08§
28-8-08§
6-7-08§
5-7-08§
29-5-08§
24-5-08§
19-6-08§
21-6-08§
9-6-08§
14-6-08§
5-9-08§
2-8-08§
26-7-08§
10-8-08§
29-5-08§
24-7-08§
26-4-08§
8-7-08§
26-4-08§
28-6-08§
17-7-08§
20-7-08§
5-7-08§
21-6-08§
30-7-08§
14-6-08§
11-6-08§
26-6-08§
14-9-08§
3-8-08§
27-7-08§
25-8-08§
28-8-08§
28-5-08§
12-8-08§
31-8-08§
18-5-08§
24-5-08§
1-8-08§
29-6-08§
29-8-08§
31-8-08§
30-8-08§
6-7-08§
14-9-08§
11-5-08§
4-8-08§
22-6-08§
24-8-08§
5-6-08§
10-8-08§
10-8-08§
15-9-08§
12-10-08§
25-8-08§
14-8-08§
10-4-08§
24-8-08§
28-7-08§
22-8-08§
26-5-08§
28-6-08§
24-8-08§
15-6-08§
24-6-08§
19-7-08§
8-6-08§
2-8-08§
14-8-08§
18-6-08§
1-7-08§
24-6-08§
20-9-08§
20-7-08§
24-6-08§
21-6-08§
17-8-08§
24-8-08§
2-3-08§
17-6-08§
14-6-08§
25-7-08§
7-7-08§
2-5-08§
21-6-08§
9-8-08§
23-5-08§
16-6-08§
15-8-08§
12-9-08§
31-5-08§
31-8-08§
13-7-08§
26-8-08§
6-5-08§
5-7-08§
1-6-08§
16-8-08§
18-8-08§
29-6-08§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
L.S.V.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
SANCHEZ FLOR PIQUERAS, JUAN§
ARROYO CALVO, ANA ISABEL§
RIVERO VERA, MARIA CONCEPCION§
RIVERO VERA, MARIA CONCEPCION§
SAIDI, MOHAMMED§
MORENO MARTINEZ, ENRIQUE§
TOLEDO GUTIERREZ, TOMAS§
SAYOL MAÑAS, ELISABET§
PADILLA MURCIA, GABRIEL§
CLERICH LACARCEL, JORDI§
GALAN RELIEGOS, JUAN ANTONIO§
GREGORI LABRADOR, MARÍA TERESA§
ROMERA NAVARRO, PEDRO JOSE§
GARCIA BEJARANO, OLIVIA§
SINGH, PARAMJIT§
BASSANY FERNANDEZ, KEVIN§
FLORES RODRIGUEZ, JOSE MANUEL§
CARMONA CASTELLA, OMAR§
GALAN OLIVA, SERGIO§
SINIKKA LOTTANEN, PAIVI§
PANADES LOPEZ, CRISTIAN§
KAMRAN SALEEM, RAJA§
GAGO RIUS, MARCEL§
RAMIRO JIMENEZ, DIAZ§
MEJÍA LÓPEZ, SANTIAGO§
VEGA BATISTE, XAVIER MANUEL§
PARICIO PRAST, CELESTINO§
CABALAR BREA, JOSE LUIS§
CUNAMA CHILIQINGA, MANTHOR§
ORTEGA SANCHEZ, RAMON§
CEPERO GONDON, NOEMI§
RODRIGUEZ DELGADO, JOSE§
ARSEQUELL CASOLIVA, IGNACIO§
DE MIGUEL POZO, JOAQUIN MANUEL E§
SANCHEZ RUIZ, FRANCISCO§
BELTRAN LOBERA, ANTONIO§
JULIA ARNAL, MARCOS§
PEÑA EXPOSITO, MANUEL§
GONZALEZ PEREZ, JOSE RAMON§
PUJOL ESPADERO, ARTURO§
ALFARO PRIETO, Mª DOLORES§
ALOY CORTES, ANTONIO§
PONS PRIETO, ARTURO§
ROCA ORERO, HECTOR§
GRACIA SANCHEZ, EDUARDO§
PARADELLS PRATS, ENRIC§
GUARNIZ ESPINOZA, FRANK ELIGIO§
SALA SALAS, JORDI§
GANDIA GADEA, VICENTE§
BORDONS VIVES, JUAN ENRIQUE§
PALOU BALLESTER, ANTONI§
PARRAGA RECIO, CONSUELO§
RIERA DAUNIS, MA MERCEDES§
RIERA DAUNIS, MA MERCEDES§
RIERA DAUNIS, MA MERCEDES§
RIERA DAUNIS, MA MERCEDES§
RIERA DAUNIS, MA MERCEDES§
SANZ JODAS, ANGELA§
REYES PEREZ, OLY JOHANEL§
RODRÍGUEZ CAMPAÑA, MAURICIO§
HONRUBIA DE LA CRUZ, GERMAN§
ESPINA LOPEZ, OSCAR§
FERNANDEZ ARCA, MARIA TERESA§
MENDIIOLA VICENTE, JORDI JACINT§
BARREDO VEGAS, JORDI§
MENDOZA GARCÍA, JOSɧ
GIRON LOZANO, EDUARDO§
RUEDA AMAT, ALEJANDRO§
DE LA NAVA BENALAQUES, JORDI§
MORENO GONZALEZ, CARMELO§
ZOFIO HAYAS, GUILLEM§
EZCURRA HUERTA, ESTHER§
GARCIA MINGUILLON, IGNACIO§
MARCUS REBOLLO, ALBERTO§
MOLINA NAVARRO, XAVIER§
RAMOS GADELLA, JOAQUIN§
GIMENO LOPEZ, DAVID§
GAYO MARGALEF, CARLOS§
LLOBET PLANELLAS, JOSEP MARIA§
MATARRODONA MARTINEZ,§
FARRERAS DE HOJAS, ALEJANDRO§
BIERNERT SERRACLARA, GONZALO§
DE LORETO ROIG, MIGUEL§
CAVERO SUBIAS, CARLOS§
GRILLO TORRES, GUILLERMO§
RIUS SELVA, ENRIC§
VIZCAÍNO RAMÍREZ, FRANCISCO JOSɧ
MOLINA PALACIOS, MANUEL§
MANJON PEÑALVER, ALFONSO§
MARTINEZ MORALES, OLIVER§
FERRADA ZALDIVAR, HILARI§
MARTINEZ DIAZ, IVAN§
MORAL LOPEZ, JOAN ENRIC§
JIMENEZ ROMERO, RAFAEL§
TOLEDO MANRIQUE, CIPRIANO§
SABBAG AFOTA, MICHAEL JAIME§
SABBAG AFOTA, MICHAEL JAIME§
PINO CASTILLO, ALVARO§
FERNANDEZ CASALS, MANUEL§
MAHFOUZ CASTEJÓN, KARIM JORDI§
VALVERDE VILLA, ALEX§
BALLESTER MARTINEZ, ALEX§
ALBUIXECH DE LA CRUZ, MARTA LUISA§
BARET RAVENTOS, PEDRO PATRICIO§
BLASCO IPIENS, MANUEL§
FERNANDEZ MARTIN, LUIS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 AÑO/ANY§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
9-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
3-#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
52-#
3-1#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
37-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
52-#
52-#
52-#
52-#
3-#
44-#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
20-1#
3-1#
20-1#
67-4#
20-1#
20-1#
52-#
48-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
27-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
27-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
CORTADELLAS LOPEZ, ENRIC§
LOPEZ JIMENEZ, MARIO§
BERNAL SANS, ORIOL§
ESCRIBANO RODRIGUEZ, IGNACIO§
LOPEZ PEREZ, MANUEL ANTONIO§
GETE SANZ, JOSÉ MARÍA§
SIMEONOVA ALEKSANDROVA, ZHANA§
LEON OLIVA, FRANCISCO JOSE§
SAMMATA, AJAY KUMAR REDDY§
ROMERO, OLIVIER§
NAPPI, RICCARDO§
VILLAVICENCIO, MIGUEL ANGEL§
LOPEZ VALDEVIRA, BEATRIZ§
OTERO VILA, JUAN§
MONTANO, GIOACCHINO§
FRANC RICBOURG, MARC NICOLAS§
VALLS PEREZ, JULIO MATEO§
ESTEVEZ FERNANDEZ, JULIO§
SALUDES VINAGRE, SARA§
BARTROLI SENDON, IGNACIO§
CONESA BAÑOS, SERGIO§
TACLE LEMOS, SANDINO VLADIMIR§
MUÑOZ QUINTANA, RUBEN§
SANCHEZ RAIG, ALFONSO BAUTISTA§
MARTIN GONZALEZ, MARIO§
MESAS PUIGDOMENECH, MANUEL§
CARRASCO ALEX, DAVID§
CALDERON DE LA BARCA VEGA,§
SANCHEZ LOPEZ, DAVID§
MEJIAS MARTINEZ, JESUS§
BUCERO GOMEZ, MIRIAM§
PITARQUE REINALDOS, JORDI§
BRAOJOS CRUZ, EMILIO§
CASADO BUISAN, ANA MARIA§
PARRA RODRIGO, OSCAR§
CARRILLO ORTIZ, JOSE MANUEL§
TORRENTS LLORENS, NOEMI§
PIZARRO LINDO, M ANGELES§
ALONSO RODRIGUEZ, ALBERTO§
BARRIO MALDONADO, MANUEL§
PAJUELO SANTANA, JOAQUIN§
SERRATA MUÑOZ, ODALY RAFAEL§
GUARDIOLA MAYA, MARC§
RUIZ PAIRES, MARIA ANGELES§
TORRES LLORENS, IGNACIO JOSɧ
CUEVAS NUÑEZ, ALEJANDRO§
MORENO SANTIAGO, ISAAC§
RAYA RIVERO, FRANCISCO JOSE§
COTOS ALVARIN, MANUEL§
CASTAN RUIZ, ADRIAN§
SANCHEZ ABADIN, AARON§
NAVARRETE SOLIS, OLIVER§
BERDÚN LUCAS, CARLOS EDUARDO§
AZDAD BOURIGA, FATIMA§
REAL FIMIA, RAFAEL§
DEL OLMO BLANCO, CESAR§
SEGURA MARTI, GORKA§
PÉREZ SANTOS, JOSɧ
MEGIAS LLANOS, MARIA CRISTINA§
ROMAN JIMENEZ, ANTONIO MANUEL§
OCAÑA DIAZ, JUAN PEDRO§
GONZALEZ GARCIA, JAVIER§
LOPEZ GUTIERREZ, SERGIO§
RISQUE MOLERO, FRANCISCO§
CHO KANG, GANG BIN§
ALFEREZ VALVERDE, PAMELA§
STUART MAYALL, DAVID§
OLIVA PAZ, HECTOR NICOLAS§
RUBIO SANCHEZ, SERGIO§
CAÑETE GAMIZ, JOSE MARIA§
POU TIO, LAURA§
MANZANO GODOY, ISIDRO§
MARTIN TORO, RICARDO§
CARMONA RODRIGUEZ, RAUL§
MORALES, ROBERTO CARLOS§
EL BENHITI, RIDOUAN§
ILLA BAENA, JOAN MANEL§
AZDIAHMED, MORAD§
LOZANO JIMENEZ, ANTONIO JESUS§
GARCIA DOCAMPO, JORGE§
SANYE RODRIGUEZ, JORDI§
BRUNSO HERNANDEZ, IRIRS§
CLAJER CRUZ, ARANTZAZU§
MORENO RODRIGUEZ, ANTONIO§
MARTIN MORENO, JOSE MARIA§
DEL BAS BALLUS, ALEJANDRO§
GARCES HERCE, ENRIQUE§
MELLADO GARRIDO, ANTONIO§
RUBIO RODRIGUEZ, JOSE LUIS§
GARCIA MIRALLES, VICENTE§
LEON MORA, LUIS§
CALERO LOZANO, SEVERO§
CARDENAS CASTRO, MARCOS§
GIL EXPOSITO, MARIA ISABEL§
PEREZ PAVON, DANIEL§
UNANUE URQUIJO, LLUIS§
SALGUERO GALVEZ, ENRIQUE§
PARES LOPEZ, VERONICA§
JIMENEZ TERCERO, ALBERTO§
FERNANDEZ BARONA, CRISTOBAL§
HURTADO GUERRERO, JUAN§
QUEZADA TORRES, DARWIN§
LOPEZ PIÑAR, JORDI§
OUADI, MOHAMED§
MOURAD, TAMINI§
SOSA SOSA, LUIS ALBERTO§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 AÑO/ANY§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3-#
9-1#
20-1#
3-#
3-#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
20-1#
27-#
9-1#
52-#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
20-1#
30-#
20-1#
50-#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
52-#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
52-#
50-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
67-4#
52-#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
52-#
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 13
Administració Central
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
EXPEDIENTE§ DENUNCIADO§
DNI§
MUNICIPIO§
DENUNCIA§
SANCIÓN§
NORMA§ART.#
08888147316§
08888147807§
08888147723§
08888147644§
08888147925§
08888147675§
08888147381§
08888147518§
08888147519§
08888147796§
08888147330§
08888148048§
08888147369§
08888147749§
08888147569§
08888147139§
08888147406§
08888147344§
08888147029§
08888147490§
08888147952§
08888147943§
08888148251§
08888147113§
08888147363§
08888147362§
08888147448§
08888145485§
08888147314§
08888148989§
08888147914§
08888148609§
08888148169§
08888147905§
08888147997§
08888147636§
08888147770§
08888147485§
08888147411§
08888147849§
08888147718§
08888148429§
08888147832§
08888148093§
08888146920§
08888146954§
08888147488§
08888147463§
08888147998§
08888148443§
08888147642§
08888148027§
08888148086§
08888147449§
08888147531§
08888147895§
08888147629§
08888148223§
08888147130§
08888147984§
08888148259§
08888148266§
08888147656§
08888147533§
08888147452§
08888147614§
08888148349§
08888147745§
08888147986§
08888147874§
08888147970§
08888147282§
08888148046§
08888147592§
08888148098§
08888148052§
08888148364§
08888147507§
08888147852§
08888147412§
08888147611§
08888146967§
08888147405§
08888147638§
08888148018§
08888147713§
08888147436§
08888147318§
08888147467§
08888147413§
08888147415§
08888147480§
08888146996§
08888148371§
08888147469§
08888147677§
08888147530§
08888147679§
08888148361§
3156631L§
39343837§
39344013§
39351987§
39365646§
39367935§
39373631§
39389159§
39389159§
46665793§
3630196Z§
46683754§
10884783§
39431162§
43680413§
52176502§
6408647L§
6818100A§
43361504§
45482018§
47658553§
47658553§
38089393§
47702947§
47111459§
52207062§
52599006§
39370134§
77740421§
5592084W§
53030667§
47792895§
77277896§
1394332A§
45470914§
46042600§
46826785§
46827804§
46828449§
46828537§
37792368§
46050129§
47185312§
53060840§
53064497§
53287044§
53288693§
72530177§
38067228§
35099740§
47809629§
07548219§
37357672§
47712696§
39379587§
46571767§
37768287§
43531210§
46678202§
47786207§
47940548§
47940548§
39298784§
39383376§
36521772§
45497629§
47788750§
52624446§
36518718§
43434973§
43434973§
46131301§
52212669§
43703355§
47177273§
3136379F§
52623290§
37258620§
47633567§
2901053V§
33375743§
33881361§
33893832§
33904354§
34732910§
34748736§
34766270§
36574129§
36892144§
46650865§
47155239§
47166896§
47173654§
8857222Z§
35060674§
53299207§
53293497§
8738068T§
08672455§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MANRESA§
MARTORELL§
MARTORELLES§
MASQUEFA§
MOLLET DEL VALLES§
MOLLET DEL VALLES§
MOLLET DEL VALLES§
MOLLET DEL VALLES§
MOLLET DEL VALLES§
MOLLET DEL VALLES§
MONTGAT§
OLESA DE MONTSERR.§
PALLEJA§
PALLEJA§
PARETS DEL VALLES§
PARETS DEL VALLES§
PIERA§
PIERA§
POLINYA§
PONT VILOMARA I ROC§
PRAT DE LLUÇANES§
PREMIA DE MAR§
RIPOLLET§
RODA DE TER§
RODA DE TER§
RUBI§
RUBI§
RUBI§
RUBI§
RUBI§
RUBI§
RUBI§
S ADRIA DE BESOS§
S ADRIA DE BESOS§
S ADRIA DE BESOS§
S ADRIA DE BESOS§
S ADRIA DE BESOS§
S ADRIA DE BESOS§
S ADRIA DE BESOS§
S ADRIA DE BESOS§
S ANDREU DE BARCA§
S ANDREU LLAVANER.§
S ANTONI VILAMAJO§
S BOI DE LLOBREGAT§
S BOI DE LLOBREGAT§
S CELONI§
S CUGAT VALLES§
S ESTEVE SESROVIRES§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S FELIU DE LLOBR.§
S FRUITOS BAGES§
S FRUITOS BAGES§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S JOAN DESPI§
S PERE DE RIBES§
S PERE DE RIBES§
S PERE DE RIBES§
S PERE DE RIBES§
S PERE DE RIBES§
S QUIRZE DE VALLES§
S QUIRZE DE VALLES§
S SADURNI D’ANOIA§
S VICENÇ HORTS§
S. CUGAT DEL§
S. PERE DE RIBES§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SABADELL§
SANT CUGAT DEL§
SANT CUGAT DEL§
SANT CUGAT VALLES§
SENTMENAT§
SITGES§
5-8-08§
9-5-08§
25-7-08§
30-8-08§
27-7-08§
29-6-08§
23-8-08§
3-8-08§
3-8-08§
28-8-08§
24-6-08§
2-6-08§
31-8-08§
30-8-08§
11-8-08§
7-6-08§
19-7-08§
20-7-08§
1-6-08§
9-9-08§
27-6-08§
27-6-08§
24-7-08§
8-2-08§
4-8-08§
20-7-08§
23-8-08§
8-7-08§
6-7-08§
24-5-08§
10-8-08§
29-6-08§
3-9-08§
4-8-08§
5-6-08§
15-6-08§
17-8-08§
29-6-08§
16-8-08§
4-8-08§
13-5-08§
20-6-08§
31-7-08§
15-3-08§
30-5-08§
30-5-08§
24-6-08§
18-5-08§
24-6-08§
6-7-08§
28-8-08§
22-6-08§
11-3-08§
15-8-08§
11-8-08§
2-8-08§
21-6-08§
20-6-08§
21-9-08§
31-8-08§
3-7-08§
3-7-08§
29-9-08§
29-8-08§
12-7-08§
2-6-08§
15-9-08§
29-7-08§
4-9-08§
10-9-08§
18-9-08§
7-9-08§
22-8-08§
4-5-08§
17-5-08§
24-8-08§
1-6-08§
24-5-08§
16-8-08§
16-8-08§
26-7-08§
18-5-08§
10-8-08§
12-6-08§
6-7-08§
24-5-08§
3-8-08§
7-8-08§
1-6-08§
20-7-08§
19-7-08§
5-7-08§
26-7-08§
30-8-08§
17-7-08§
29-6-08§
2-7-08§
29-6-08§
9-6-08§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
08888148118§
08888147604§
08888147802§
08888148506§
08888147651§
08888147805§
08888148478§
08888147953§
08888147349§
08888147336§
08888147521§
08888147840§
08888147439§
08888147337§
08888146893§
08888147983§
08888147136§
08888148326§
08888148378§
08888147475§
08888147682§
08888147823§
08888148338§
08888146966§
08888146665§
08888147684§
08888147579§
08888147959§
08888147700§
08888147372§
08888147932§
08888147589§
08888147560§
08888147493§
08888147662§
08888147793§
08888147940§
08888147767§
08888147794§
08888147782§
08888147587§
08888147495§
08888147689§
08888147768§
08888147343§
08888147703§
08888147697§
08888147942§
08888147364§
08888147913§
08888148335§
08888147680§
08888147309§
08888147704§
08888147690§
08888147692§
08888147915§
08888147743§
08888147559§
08888147137§
08888147577§
08888147446§
08888148342§
08888147465§
08888148062§
08888147590§
08888146851§
08888148656§
08888148306§
08888148350§
08888148079§
08888147996§
08888147613§
08888148207§
08888147535§
08888147564§
08888147712§
08888147631§
08888147800§
08888146479§
08888148356§
08888146251§
08888148382§
08888148069§
08888147993§
08888146103§
08888147350§
08888148580§
08888148061§
08888147331§
08888147104§
08888147586§
08888147659§
08888147801§
08888147633§
08888147451§
08888147757§
08888147102§
08888147086§
2204566Q§
33926782§
4967887W§
52398434§
53074894§
53326800§
77283672§
33959195§
39138712§
39185697§
4053382T§
45475084§
45492988§
45496206§
45637759§
45637949§
45639576§
45643988§
47229888§
4925728W§
5762664Z§
77476592§
77122391§
38095689§
46460403§
43688571§
1143604K§
33939295§
33939870§
33945566§
40964177§
38365862§
4788469F§
47907384§
52202280§
52203216§
52910637§
52915958§
53317100§
6428776T§
77747659§
13075386§
1959916V§
47746049§
4860214S§
5125842Q§
77319037§
75306218§
77290949§
3304726V§
36970720§
47635322§
47635692§
47637570§
52423775§
52424381§
5470552W§
9196474Q§
2759878Q§
38847159§
0861073E§
77601031§
52455685§
39703214§
45547704§
37694092§
15417734§
40312677§
40337879§
40365799§
3080490P§
38041965§
6782141Q§
8151807D§
5339965D§
79304804§
47710882§
01471047§
74261027§
0781315M§
28690347§
78728533§
36516830§
39679172§
39865565§
53079431§
39671480§
47768256§
48016751§
46517316§
73572548§
18983185§
24363674§
3952461A§
3952461A§
44856873§
53197115§
17087926§
25194910§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA COLOMA§
STA PERPETUA MOG.§
TARADELL§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TERRASSA§
TONA§
TORRELLES DE FOIX§
TORRELLES DE LLOB.§
TORRELLES DE LLOB.§
VALLIRANA§
VIC§
VIC§
VIC§
VIC§
VIC§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILADECANS§
VILAFRANCA PENEDES§
VILAFRANCA PENEDES§
VILAFRANCA PENEDES§
VILAFRANCA PENEDES§
VILAFRANCA PENEDES§
VILAFRANCA PENEDES§
VILANOVA DEL CAMI§
VILANOVA DEL CAMI§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILANOVA LA GELTRU§
VILASSAR DE DALT§
VILASSAR DE DALT§
VILASSAR DE MAR§
VILASSAR DE MAR§
RIBEIRA§
POZOAMARGO§
BLANES§
FONTANALS§
GIRONA§
GIRONA§
GIRONA§
GIRONA§
LLORET DE MAR§
PALAMOS§
RIPOLL§
RIPOLL§
S HILARI SACALM§
STA COLOMA FARNERS§
EIVISSA§
MADRID§
CEHEGIN§
VALLE YERRI/DEIERRI§
ALCALA DE§
STA CRUZ DE§
EL VENDRELL§
REUS§
REUS§
SALOU§
TARRAGONA§
TARRAGONA§
TARRAGONA§
VALLS§
SUECA§
VALENCIA§
VALENCIA§
VALENCIA§
VALENCIA§
VALENCIA§
BILBAO§
ZARAGOZA§
ZARAGOZA§
22-6-08§
17-8-08§
1-6-08§
20-9-08§
4-5-08§
4-8-08§
18-11-07§
24-8-08§
20-9-08§
22-10-08§
28-6-08§
20-7-08§
7-7-08§
19-9-08§
6-7-08§
1-9-08§
26-9-08§
5-7-08§
24-8-08§
30-6-08§
12-6-08§
11-8-08§
26-8-08§
6-5-08§
11-5-08§
29-8-08§
3-8-08§
6-8-08§
8-8-08§
12-8-08§
15-8-08§
11-5-08§
26-7-08§
8-8-08§
28-7-08§
26-7-08§
19-5-08§
31-8-08§
7-9-08§
7-9-08§
9-6-08§
2-9-08§
22-7-08§
31-8-08§
22-7-08§
31-8-08§
17-8-08§
28-7-08§
14-8-08§
10-8-08§
15-8-08§
24-8-08§
2-6-08§
27-7-08§
31-7-08§
24-7-08§
5-8-08§
20-7-08§
30-6-08§
15-6-08§
28-5-08§
21-8-08§
28-9-08§
22-6-08§
24-6-08§
8-5-08§
23-5-08§
12-7-08§
5-7-08§
24-5-08§
12-7-08§
1-7-08§
16-6-08§
24-5-08§
27-8-08§
17-8-08§
31-5-08§
24-6-08§
5-7-08§
19-9-08§
29-6-08§
1-6-08§
6-2-08§
13-7-08§
22-6-08§
15-4-08§
11-6-08§
12-7-08§
12-6-08§
24-6-08§
26-7-08§
21-5-08§
10-8-08§
7-7-08§
28-7-08§
17-7-08§
30-8-08§
15-8-08§
13-8-08§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
R.G.C.§
KARROUM, MOHAMED§
PARDILLO SANZ, JOSE LUIS§
JIMENEZ JUBANY, JUAN§
DOMINGUEZ PIQUE, ANTONIO§
AMBROSIO SUÑE, MARIO D§
LAVADO RAIBAL, DAVID§
SAFONT GABARROS, ENRIC§
BELTRAN PONS, JORDI§
BELTRAN PONS, JORDI§
RUIZ FORES, ABRAHAM§
ZAMBRANO GUACHAMIN, MARIO§
RUIZ RUIZ, JOSE§
FERRERO BERJON, RUBEN§
PEREZ MARIN, IVAN§
BARCONS ROMERO, JUAN§
RUIZ CASTILLO, MARTIN§
RIVERA BURGOS, JOSE LUIS§
OUALY, BOUKY§
GARRAPUCHO SENEQUE, TOMAS§
VILCHEZ GIJON, FRANCISCO JAVIER§
HERRERA MORENO, REBECA§
HERRERA MORENO, REBECA§
FANLO CRUZ, JORGE§
GALLARDO ROSA, AMAYA§
ROLDAN PEREZ, ANTONIO JESUS§
MOLERO LANCHARRO, DAVID§
CRIADO RUIZ, JONATAN§
RUIZ VICENTE, ISRAEL§
GONZALEZ MANUBENS, DANIEL§
TORRES GONZALEZ, ANIBAL JOSE§
MONTIEL MONTERO, FRANCISCO JOSE§
DEVESA SERRA, JOSEP§
ESTURI BIRLAIN, PERE§
OULAD BOUTAHAR, SELLAM§
MOSCOSO MARQUEZ, FERMIN§
NAVARRO RAMON, JORDI§
CASADESUS TUDELA, EDUARD§
ABELLA GALLARDO, THAIS§
CORTES RODRIGO, JONATHAN§
MACIAS BUJALANCE, IVAN§
ORTEGA FERNANDEZ, JUAN ALONSO§
CASTRO SALMERON, JOSE MANUEL§
GARCIA GABARRI, RAFAEL§
MARTIN CARMONA, FRANCISCO§
OLIVARES ESPINOSA, ALBERTO§
CORTES FERNANDEZ, FRANCISCO§
DIAZ MARTINEZ, JUAN DIEGO§
ARROYO GARCIA, DAVID§
FERNANDEZ SABARIEGO, ALFONSO§
PERDIGUERO JODAR, RAFAEL§
GORDILLO BARROSO, JAVIER§
GARCIA PAJARON, AMPARO§
VIVAS GONZALEZ, ANTONIO M§
MUÑOZ MOLINA, IVAN§
PONS TORNIL, CRISTIAN§
COBO LOPERA, CRISTOBAL§
ROMERO CANO, JOSEFA§
MANZANERO NUEVO, JAVIER ANGEL§
CASTILLERO GUERRERO, ANTONIO§
TRUJILLO VALDIVIA, EVA MARIA§
SALVADOR CAMPALANS, VICTORIA§
SALVADOR CAMPALANS, VICTORIA§
MAS BARALDES, BENITO§
CIRERA SOLE, INGRID§
GUIRAO ACEDO, SALVADOR§
JIMENEZ DONA, ENRIQUETA§
MARIN DE ROBLES, MIGUEL ARTELL§
ROCA BONILLO, DANIEL§
FERRE GAMBIN, FRANCISCO§
CASTILLO TORNERO, DAVID§
CASTILLO TORNERO, DAVID§
AYMERICH DELGADO, MA JESUS§
RAMIREZ ARAQUE, JUAN RAMON§
GONZALEZ PICON, MARIANO§
MARTI MARTINEZ, LIDIA§
ADHCHOUR, SOULIMAN§
RODRIGUEZ MUÑOZ, JAIME§
ROBLEDA PRATS, ALFONSO§
ANGEL HERNANDEZ, RODRIGO§
ERAZO RAMIREZ, JUAN RAMON§
ROMAN VEGAS, EUGENIO§
FERNANDEZ CORTES, ALFREDO§
SANCHO NAVARRO, CARLOS§
FOLCH SADERRA, XAVIER§
CANO BERMEJO, JOSE§
MURO MAESO, ENRIC§
CARBONELL LISA, SERGI§
PORRAS SALA, JUAN MANUEL§
CALIZ RUIZ, ANTONIO§
GARCÍA BARBA, ALBERTO§
ESPINOSA ESCRIBANO, ISRAEL§
SANCHEZ SOLANO, DAVID§
RANCHAL ROMERO, RUBEN§
MORANTE RONCAL, JORGE§
MESTRE FERNANDEZ, ARACELI§
CANAL BOGA, XAVIER§
MIQUEL AYMAR, MARC§
GARCÍA MORA, HERNANDO§
SILVA NAVARRO, SIMON§
Barcelona, 15 de maig de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
062009002667
A
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3-#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
50-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
50-#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-#
52-#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
50-#
20-1#
20-1#
9-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
3-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
3-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
YOUNUS SHEIK, MOSTOFA§
ARNAU COMELLA, JOSE MARIA§
QIU, PEILIANG§
LOPEZ MARTINEZ, JORGE§
PIZARRO RIOS, FRANCISCO JAVIER§
SEVILLA CAZORRO, JORGE§
FOLGUERA PUNSOLA, FELIU§
CANADELL TARRADELLAS, SERGI§
PINTOR LOPEZ, ISIDRO§
PEREZ BUENO, MANUEL§
SARRIA MALAGON, JULIO ALFONSO§
RAMIREZ CALLEJAS, SONIA MARIA§
HERNANDEZ BLANES, XAVIER§
MATURANA LOPEZ, FRANCISCO§
BARBARRUBIO MILLAN, BRIAN§
BELTRAN ESCAMILLA, ABEL§
PEREZ GARRIDO, ANTONIO§
PUGA NAVARRO, LORENA§
LARA VILLA, IVAN§
MOUMEN, ABDELLATIF§
MEDINA CHIRIBOGA, SERGIO JESÚS§
VARGAS CARRASCO, DOMINGO§
JIMENEZ CASTRO, JOSE LUIS§
RIGOL DELGADO, JORGE§
CARNERO JODAR, FRANCISCO§
QADIRI TRÍAS, RACHID§
ATAGHMASSI, MOHAMED§
LOPEZ SOLA, ANNA MARIA§
HERNANDEZ MELERO, ALBERTO§
BONET MONTMANY, CARLOS§
DOT GALI, JUAN§
PORTUGUES MONCADA, PEDRO§
DEL NEGRO VIGNOGNA, MICHELLE§
TRONCOSO MENDEZ, CARLOS§
GONZALEZ CARRASCO, JUAN§
GOMEZ CRESTELO, ANTONIO§
BONILLA ALCARAZ, MANUEL§
BARRERA FERNANDEZ, SARAY§
RAMON ROSEMIGLIA, GONZALO§
AMARAL SANCHES, MARCELA ANDREA§
ARAUJO RAMIREZ, GUILLEM§
ATANCE TORRIJO, JOSE ANTONIO§
ADZOVIC, DJEMILA§
LUQUE HERNANDEZ, PABLO ARMANDO§
BOURIG, MOHAMED§
MENENDEZ, JUAN CARLOS§
CATALA BOLET, JOAN§
TORRES GIMENEZ, CUSTODIO§
VENTEO DIAZ, MANUEL§
TOVAR PEREZ, GASPAR FRANCISCO§
RODRIGUEZ CRESPO, JOSE RAMON§
FUENTES RAMOS, SANTIAGO§
FERRIS GOMEZ, SERGI§
CARRASQUILLA DIAZ, IVAN§
FERNANDEZ SANCHEZ, M ESTHER§
SALLERAS ROMERO, NURIA§
MEHMED, SAJIP§
EL JARMOUNY, SI MOHAMED§
EL HMIMDI, ABDELLATIF§
BRUGUERA SANCHEZ, GERARD§
EDOUARD PEYTRAL, FRANCOIS§
AGULLO FERNANDEZ, PILAR§
POMBO LAMAS, MIGUEL ANGEL§
CARDENOSO FREBOURG, ANDRES§
PEREZ MORALES, MIRIAM§
BREA VIDE, FERNANDO§
FAROLLCH PRATS, LISANDRO§
PAGES RAMON, CARLOS§
COLL RIU, JUAN MARIA§
BLANCO LOPEZ, JESICA§
ZADWORNY, JAN§
MORGADO SEDANO, ANTONIO§
EDDINE EL AADAQUI, NOUR§
PAREDES ADOLFO, DORIAN GRACE§
BENCHAOU, SOUFIANE§
COLL MASSO, LLUIS§
ALBADALEJO VIÑAS, DIANA§
HERMIRA VILLA, JOSE§
YUSTE LOPEZ, JOSE§
COENE, ERIC U C§
GOMEZ DE LOS REYES, ANTONIO§
GIMENEZ GIMENEZ, FELIPE§
VILLAR FRUTOS, JESUS JOSE§
CASAS BALLART, MARIA DEL CARMEN§
CALBO PELLICER, ISIDRO§
GIMENEZ CARMONA, IVAN§
GABARRI GABARRI, JOSEFA§
BORRAJO VALLS, MIQUEL ANGEL§
LAHMAR LAZAR, SAID§
ROMERO RUIZ, M TRINIDAD§
CAMPANARIO CAMPILLO, CARLOS§
SOSPEDRA PIÑANA, PALOMA LUCIA§
AYALA RODRIGUEZ, MACARENA§
MUHAMMAD, SHAHBAZ§
MUHAMMAD, SHAHBAZ§
DIAZ MACARRON, ANTONIO§
SENDE MENA, ORLANDO§
SABATER BONA, ANTONIO§
CERVERA HEDRERA, FRCO JAVIER§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 AÑO/ANY§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
2 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
3 MESES/MESOS§
1 MES/MES§
1 MES/MES§
2 MESES/MESOS§
20-1#
52-#
3-#
20-1#
3-#
3-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
9-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
3-#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
9-1#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
1-4#
43-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
20-1#
3-1#
52-#
52-#
52-#
20-1#
20-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
52-#
20-1#
3-1#
20-1#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
50-#
20-1#
52-#
20-1#
52-#
52-#
20-1#
52-#
52-#
52-#
20-1#
52-#
52-#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 14
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona
Prefectura Provincial
de Trànsit de Barcelona
EDICTO / EDICTE
Castellà
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública las notificaciones de
los expedientes de inicio de perdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir que se indican, instruidos por
la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona, a las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran
en el Servicio de Conductores de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Barcelona, ante la
cual les asiste el derecho a alegar lo que en
su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Transcurrido dicho plazo, sin que se haya
hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Català
De conformitat amb el que disposen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Boletín Oficial del Estado 285,
de 27 de novembre de 1992), es fan públiques les notificacions dels expedients d’inici
de pèrdua de vigència de les autoritzacions
administratives per conduir que s’indiquen,
instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona a les persones que s’esmenten a continuació, ja que se n’ha intentat la
notificació a l’últim domicili conegut i no
s’ha pogut practicar.
Els expedients corresponents són al Servei
de Conductors de la Prefectura Provincial de
Trànsit de Barcelona, davant la qual teniu el
dret d’al·legar per escrit el que en la vostra
defensa estimeu convenient, amb l’aportació
o proposició de les proves que considereu
oportunes, dins del termini de quinze dies
hàbils, comptats des del següent al de la
publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi fet ús del dret de formular al·legacions
i aportar o proposar proves, es dictaran les
resolucions oportunes.
DNI§
CONDUCTOR§
MUNICIPIO§
NORMA#
DNI§
CONDUCTOR§
MUNICIPIO§
NORMA#
38820671§
39360955§
MENDEZ GAVIRA, FRANCISCO§
LOPEZ LOPEZ, ANGEL§
MATARO§
S FRUITOS BAGES§
R.G.C. ART 41.#
R.G.C. ART 41.#
34758194§
39155390§
MESA LOPEZ, GERMAN§
GONZALEZ FERNANDEZ, AMADOR§
SABADELL§
TERRASSA§
R.G.C. ART 41.#
R.G.C. ART 41.#
Barcelona, 11 de maig de 2009.
El Cap Provincial de Trànsit, Adrià Puigpelat Marín.
062009002664
A
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 15
Administració Central
MINISTERI D’ECONOMIA
I HISENDA
Delegación Especial de Economía
y Hacienda de Barcelona
Gerencia Regional del Catastro
de Catalunya-Barcelona
ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el
artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de
7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento
de aprobación de las ponencias de valores
totales de los bienes inmuebles urbanos de
los términos municipales de Alpens, Badia
del Vallès, Begues, Cabrera de Mar, Calella,
Castellterçol, L’Estany, Igualada, Montornès
del Vallès, La Pobla de Claramunt, Puig-reig,
Premià de Dalt, Santpedor, Sant Vicenç de
Montalt y Santa Eulàlia de Riuprimer.
Los expedientes de aprobación de las referidas ponencias pueden ser consultados,
junto con los textos de las mismas, durante el
plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la Gerencia Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona, calle Travessera
de Gràcia, número 58 Bajos, de Barcelona, a
fin de que, en ese mismo plazo, los interesados puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que se estimen pertinentes.
Barcelona, 20 de mayo de 2009.
El Gerente Regional, Antonio J. Ripollés
Armengol.
062009002695
A
MINISTERI DE JUSTÍCIA
Registro Mercantil de Barcelona
EDICTO
Edicto de Notificación a la Sociedad “Establecimientos Davimar, S.L.” de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Intentada la notificación y no habiéndose
podido practicar, se les comunica que
habiéndose solicitado el nombramiento de
Auditor de Cuentas al amparo de lo dispuesto
en el Artículo 359 del Reglamento del Registro Mercantil, para verificar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 de
la citada Sociedad, en el plazo de 5 días a
contar desde la publicación de este Edicto
podrán oponerse al nombramiento solicitado,
estando a su disposición en este Registro la
documentación presentada por el solicitante.
Barcelona, 14 de mayo de 2009.
El Registrador.
062009002713
A
Registro Mercantil de Barcelona
EDICTO
Edicto de Notificación a la Sociedad
“Gerytec Catalunya, S.L.” de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Intentada la notificación y no habiéndose
podido practicar, se les comunica que
habiéndose solicitado el nombramiento de
Auditor de Cuentas al amparo de lo dispuesto
en el Artículo 359 del Reglamento del Registro Mercantil, para verificar las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión
correspondientes al ejercicio de 2008 de la
citada Sociedad, en el plazo de 5 días a contar desde la publicación de este Edicto
podrán oponerse al nombramiento solicitado,
estando a su disposición en este Registro la
documentación presentada por los solicitantes.
Barcelona, 13 de mayo de 2009.
El Registrador.
062009002714
A
MINISTERI DE TREBALL
I IMMIGRACIÓ
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO
A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona, respecto
a los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
Providencia de apremio: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (Boletín Oficial del Estado 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado 25-06-04),
ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual
domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio,
conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio conocido del deudor y
en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el
fin de requerir al deudor para que efectúe el
pago de la deuda en el plazo de quince días
hábiles ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo, intereses en su caso, y costas del
procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado
Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de
las causas señaladas en el artículo 34.3 de la
Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción;
error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del
Núm. 122 / Pàg. 16
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas
originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya
resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27/11/92).
DIRECCION PROVINCIAL : 08 BARCELONA
DIRECCION: CL ARAGON 273 08007 BARCELONA TELEFONO: 093
4962000 FAX: 093 4962245
JEFA DE SECCION MERCEDES LUESMA SAEZ
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 08002616901 SALA SALAS, S.A.
CT MANRESA BERGA
KM. 08272 SANT FRUITOS 03 08 2008 074497724 0808 0808
11.488,73
0111 10 08002616901 SALA SALAS, S.A.
CT MANRESA BERGA
KM. 08272 SANT FRUITOS 03 08 2009 010043122 0908 0908
1.125,95
0111 10 08010237865 SUMINISTROS RADAR, S.A. CL OBISPO
MORGADES 4 08500 VIC
06 08 2008 048885377 0703 0608
100.980,13
0111 10 08013007924 SOINEL,S.L.
CL CAMP 58
08022
BARCELONA 03 08 2008 074511060 0808 0808
548,92
0111 10 08013187776 SYTH,BUIS.AND SERV,S.L. CL MONTSANT 24
08031 BARCELONA 03 08 2008 074511666 0808 0808
450,38
0111 10 08013187776 SYTH,BUIS.AND SERV,S.L. CL MONTSANT 24
08031 BARCELONA 03 08 2009 010059791 0908 0908
450,38
0111 10 08022081868 INFI,S.A
CL POTOSI 6
08030
BARCELONA 03 08 2009 010086972 0908 0908
6.142,69
0111 10 08023805236 RODOREDA FIOL ESTEVE
CL JOSE ANTONIO
128 08470 SANT CELONI 03 08 2008 074172772 1107 1107
219,46
0111 10 08023805236 RODOREDA FIOL ESTEVE
CL JOSE ANTONIO
128 08470 SANT CELONI 03 08 2008 076649306 1207 1207
219,46
0111 10 08031541792 FLEQUES TOT CROISSANT, S CT DE MENA 64
08913 BADALONA
04 08 2007 005750007 0706 0207
360,62
0111 10 08033549591 HOSTORFE, S.L.
AV ONZE DE SETEMBRE
08830 SANT BOI DE 03 08 2008 074575627 0808 0808
355,03
0111 10 08033642753 PRODUCTOS AIRO, S.A.
CL MANDRI 30
08022 BARCELONA 03 08 2008 074576334 0808 0808
5.195,09
0111 10 08033642753 PRODUCTOS AIRO, S.A.
CL MANDRI 30
08022 BARCELONA 03 08 2009 010130826 0908 0908
5.195,09
0111 10 08033820282 CONSTRUCCIONES MECANICAS CR OLESAMARTORELL 08630 ABRERA
03 08 2008 076802482 1207 1207
120,00
0111 10 08033820282 CONSTRUCCIONES MECANICAS CR OLESAMARTORELL 08630 ABRERA
03 08 2009 010131937 0908 0908
734,52
0111 10 08034041564 ALGAME,S.L.
PJ DE LA COMA(P.I.PL
08211 CASTELLAR DE 03 08 2008 074578859 0808 0808
876,07
0111 10 08034041564 ALGAME,S.L.
PJ DE LA COMA(P.I.PL
08211 CASTELLAR DE 03 08 2009 010133351 0908 0908
872,75
0111 10 08034065210 MODALINE, S.A.
PG CAN PARELLADA
C.1 08222 TERRASSA
03 08 2009 010133553 0908 0908
7.596,37
0111 10 08036348750 SERVEI DE MECANITZACIONS CL NARCISO
MONTURIOL 08349 CABRERA DE M 03 08 2008 074595936 0808 0808
4.746,20
0111 10 08036348750 SERVEI DE MECANITZACIONS CL NARCISO
MONTURIOL 08349 CABRERA DE M 03 08 2009 021956136 0908 0908
4.659,35
0111 10 08037058567 VOLEI,S.A.
PG INDUSTRIAL C/NARC
08349 CABRERA DE M 03 08 2008 074600481 0808 0808
6.604,55
0111 10 08037058567 VOLEI,S.A.
PG INDUSTRIAL C/NARC
08349 CABRERA DE M 03 08 2009 010153256 0908 0908
7.452,79
0111 10 08037557513 EDICIONES JORGLO,S.A. PZ XANDRI 3
08030 BARCELONA 03 08 2009 010155478 0908 0908
2.314,97
0111 10 08037578226 FUSTES CREU ALTA,S.A. CL PAPA PIO XI 112
08208 SABADELL
03 08 2008 074604323 0808 0808
2.423,87
0111 10 08037578226 FUSTES CREU ALTA,S.A. CL PAPA PIO XI 112
08208 SABADELL
03 08 2009 010156084 0908 0908
2.423,87
0111 10 08037791727 PROMOCION Y DESARROLLO E CL BAILEN 86
08009 BARCELONA 04 08 2005 005833208 0601 1001
3.606,07
0111 10 08038325328 ENCUADERNACIONES CONSTIT CL
CONSTITUCIO (IN 08014 BARCELONA 03 08 2008 074608666 0808
0808
9.111,47
0111 10 08038384134 CENTRO OPTICO AVENIDA,CO CT TERRASSA,
KM.357 08206 SABADELL
03 08 2008 074297559 1107 1107
109,90
0111 10 08038384134 CENTRO OPTICO AVENIDA,CO CT TERRASSA,
KM.357 08206 SABADELL
03 08 2008 076774901 1207 1207
109,90
0111 10 08038932485 CELA TORRON ARMANDO
CL FISICA 56
08908 HOSPITALET D 10 08 2009 019475360 0307 0307
505,12
0111 10 08038932485 CELA TORRON ARMANDO
CL FISICA 56
08908 HOSPITALET D 10 08 2009 019475461 0407 0407
502,81
0111 10 08038932485 CELA TORRON ARMANDO
CL FISICA 56
08908 HOSPITALET D 10 08 2009 019475562 0507 0507
500,51
0111 10 08038946027 GENEROS DE PUNTO DENGRA CL BELGICA_
(POL.IND 08917 BADALONA
03 08 2009 010164269 0908 0908
7.883,23
0111 10 08040023232 ARROYO NAVARRO ANGUSTIAS CL SANTES
CREUS 11 08031 BARCELONA 03 08 2008 074617760 0808 0808
1.887,92
0111 10 08040023232 ARROYO NAVARRO ANGUSTIAS CL SANTES
CREUS 11 08031 BARCELONA 03 08 2008 074617861 0908 0908
1.269,13
0111 10 08041116403 ALABARCE LERIDA JUAN
CL GALILEO 261
08224 TERRASSA
03 08 2008 074356971 1107 1107
80,00
0111 10 08041116403 ALABARCE LERIDA JUAN
CL GALILEO 261
08224 TERRASSA
03 08 2008 076835020 1207 1207
80,00
0111 10 08041138227 INMOBILIARIA FIDUCIARIA CL GENERAL
WEYLER 25 08915 BADALONA
03 08 2009 010178619 0908 0908
168,92
0111 10 08041230476 NORBERT DENTRESSANGLE IB CT NACIONAL
340 1213 08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 074402441 1107 1107
90,00
0111 10 08041230476 NORBERT DENTRESSANGLE IB CT NACIONAL
340 1213 08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 076881193 1207 1207
90,00
0111 10 08042176127 SERVEIS INTEGRALS DE NET CL RAMBLA SAN
ANDRES 08030 BARCELONA 03 08 2008 074631096 0808 0808
1.836,84
0111 10 08043534531 SOLAMAR, S.A.
CL RECTOR TOMAS I VI
08182 SANT FELIU D 03 08 2009 010196096 0908 0908
11.659,19
0111 10 08044279714 PLANA ROSELLO MARIA ASUN CL ALFONSO
XIII 2 08915 BADALONA
03 08 2008 074645850 0808 0808
1.149,96
0111 10 08044279714 PLANA ROSELLO MARIA ASUN CL ALFONSO
XIII 2 08915 BADALONA
03 08 2009 010201251 0908 0908
1.178,46
0111 10 08044549290 DAMO TECNIC,S.L.
CL CAN
TUXANS(POLIG. 08110 MONTCADA I R 03 08 2009 010203473 0908
0908
10.042,70
0111 10 08046075022 DISTRIBUCIONES VARGAS TO CL PICA
D’ESTATS POL 08272 SANT FRUITOS 03 08 2009 010213880 0908 0908
5.549,81
0111 10 08048253478 ERRE SOLSONA PERE
CL PRAT DE LA RIBA
7 08600 BERGA
03 08 2008 074679802 0808 0808
3.282,11
0111 10 08048365737 MANTENIMENTS I SERVEIS I AV DEL VALLES 99
08222 TERRASSA
03 08 2008 074680913 0808 0808
1.878,23
0111 10 08048365737 MANTENIMENTS I SERVEIS I AV DEL VALLES 99
08222 TERRASSA
03 08 2009 010228634 0908 0908
1.189,52
0111 10 08049080002 AGUILERA CABALLERO JOSE CL BARCELONA
36
08830 SANT BOI DE 03 08 2008 074685862 0808 0808
1.970,98
0111 10 08049132845 CENTELLES LAHOSA JAVIER CL JAUME PINENT
2 08042 BARCELONA 03 08 2008 074686165 0808 0808
412,36
0111 10 08049385146 GONZALEZ ALVAREDO,S.L. CL MARIA CUBI
173 08021 BARCELONA 03 08 2009 010234593 0908 0908
44,74
0111 10 08100311968 CASTAÑEDA RISCO ADOLFO PP INDUSTRIAL
CAN BA 08389 PALAFOLLS 21 08 2006 004802963 0404 0205
9.165,27
0111 10 08101415041 TAPIZADOS JOVE,S.L.
CL ENRIQUE BORRAS
34 08820 PRAT DE LLOB 03 08 2009 010250761 0908 0908
3.066,74
0111 10 08102970475 LINARES TORRES ANDRES CL FERRAN I CLUA
2 08840 VILADECANS 03 08 2008 074719410 0808 0808
804,44
0111 10 08102970475 LINARES TORRES ANDRES CL FERRAN I CLUA
2 08840 VILADECANS 03 08 2009 010270565 0908 0908
803,62
0111 10 08105707895 BAR 282,S.L.
CT CASTELLAR, 282
08222 TERRASSA
03 08 2008 063440532 0808 0808
1.147,62
0111 10 08105707895 BAR 282,S.L.
CT CASTELLAR, 282
08222 TERRASSA
03 08 2008 074736281 0808 0808
1.147,62
0111 10 08105707895 BAR 282,S.L.
CT CASTELLAR, 282
08222 TERRASSA
03 08 2009 010289763 0908 0908
1.147,62
0111 10 08108164524 MARRUGAT AGUIRREBENGOA J CL MARC
AURELI 1
08006 BARCELONA 03 08 2008 074753560 0808 0808
269,62
0111 10 08108276173 CONTROL SETECA,S.L.
CL JOSEP PLA 150
08019 BARCELONA 03 08 2008 074753964 0808 0808
586,79
0111 10 08108276173 CONTROL SETECA,S.L.
CL JOSEP PLA 150
08019 BARCELONA 03 08 2009 010303911 0908 0908
506,63
0111 10 08108437134 KATORCE ENGINEERING, S.A CL EDUARDO
MARISTANY 08918 BADALONA
03 08 2008 074754873 0808 0808
633,02
0111 10 08108437134 KATORCE ENGINEERING, S.A CL EDUARDO
MARISTANY 08918 BADALONA
03 08 2008 074754974 0808 0808
206.869,92
0111 10 08109827365 LILLO GUIMERA ANGEL
CL RIBOT I SERRA
76 08208 SABADELL
03 08 2008 074767203 0808 0808
68,83
0111 10 08109827365 LILLO GUIMERA ANGEL
CL RIBOT I SERRA
76 08208 SABADELL
03 08 2009 010319368 0908 0908
68,83
0111 10 08109895467 CONSTRUCCIONES JOSE BERR AS APARTADO
DE CORRE 08757 CORBERA DE L 03 08 2008 074767910 0808 0808
6.041,15
0111 10 08109895467 CONSTRUCCIONES JOSE BERR AS APARTADO
DE CORRE 08757 CORBERA DE L 03 08 2009 010320075 0908 0908
5.124,52
0111 10 08110685716 LOÑO, S.L.
CL TUCUMAN 2
08030 BARCELONA 03 08 2009 010326644 0908 0908
968,74
0111 10 08110915886 LOPEZ SUAREZ MANUEL
CL TORTOSA 32
08222 TERRASSA
03 08 2008 074775687 0808 0808
4.635,44
0111 10 08111875075 OBRES I REPARACIONS DAVI CL
CONFEDERACION_- S 08698 CERCS
03 08 2008 074782458 0808
0808
10.557,32
0111 10 08111875075 OBRES I REPARACIONS DAVI CL
CONFEDERACION_- S 08698 CERCS
03 08 2009 010335435 0908
0908
8.930,05
0111 10 08112323602 CAVIAR INVESTMENT,S.L. UR GARRAF II 5
08870 SITGES
03 08 2008 074786603 0808 0808
5.592,04
0111 10 08112323602 CAVIAR INVESTMENT,S.L. UR GARRAF II 5
08870 SITGES
03 08 2009 010338566 0908 0908
5.482,14
0111 10 08112700181 MORENO FUENTES SILVERIO AV MAS D EN
SERRA 15 08810 SANT PERE DE 03 08 2008 074790643 0808 0808
546,53
0111 10 08113137792 REHABILITACIONS I OBRES CL SERRAT
CANTALLOPS 08513 PRATS DE LLU 03 08 2008 074795289 0808 0808
3.392,34
0111 10 08113206302 SANCHEZ MARTINEZ ESTEBAN CL MERCAT DE
LA SALU 08914 BADALONA
03 08 2008 074796000 0808 0808
728,78
0111 10 08113206302 SANCHEZ MARTINEZ ESTEBAN CL MERCAT DE
LA SALU 08914 BADALONA
03 08 2009 010346246 0908 0908
1.333,86
0111 10 08114057171 ORTIZ COSTURA,S.L.
CL ROVELLAT 8
08950 ESPLUGUES DE 03 08 2008 074804181 0808 0808
638,15
0111 10 08114057171 ORTIZ COSTURA,S.L.
CL ROVELLAT 8
08950 ESPLUGUES DE 03 08 2009 010354633 0908 0908
625,96
0111 10 08114373231 TE & EM REALITZACIONS GR CL TUCUMAN 4
08030 BARCELONA 03 08 2009 010357259 0908 0908
5.982,37
0111 10 08115188334 AGRUPACION EDEN 5000,S.L CL CARACAS 35
08030 BARCELONA 03 08 2009 010365343 0908 0908
6.500,09
0111 10 08115496613 MAVIAL 20 VALLES,S.L. CL GALILEU 265
08224 TERRASSA
03 08 2008 074818329 0808 0808
942,55
0111 10 08116037991 DUPLO CULTURAL,S.L.
CT DE SANT CUGAT
A R 08172 SANT CUGAT D 03 08 2009 010373326 0908 0908
1.544,74
0111 10 08116478737 SERVEIS OPERADORS GRANOL CL VIRGEN DE
MONTSER 08401 GRANOLLERS 03 08 2008 074827019 0808 0808
582,56
0111 10 08116570885 CIAL.I.N.F,S.L.
CL POTOSI 6
08030
BARCELONA 03 08 2009 010378578 0908 0908
4.063,30
0111 10 08117499762 S.I.LIMPFILT,S.C.P.
CL CHOPIN 3
08038 BARCELONA 03 08 2008 074837830 0808 0808
1.061,57
0111 10 08117575342 EDISINCINCO PROMOCIONES CL
COROMINAS 114
08201 SABADELL
03 08 2008 074838436 0808
0808
9.234,90
0111 10 08118068931 TORVISCO LARIOS MARIA TE PZ OLIMPIA 16
08206 SABADELL
03 08 2008 074842981 0808 0808
100,91
0111 10 08118296172 RECREATIVOS S B D, S.L. CL CTRA DE
BARCELONA 08204 SABADELL
03 08 2009 010399089 0908 0908
641,41
0111 10 08118791983 TAPAS CONDALES, S.L.
AV FRANCESCA
MACIA 4 08208 SABADELL
03 08 2008 074850964 0808 0808
1.224,42
0111 10 08120279218 ARINCO,S.L.
CL TORRENT VALLMAJOR
08911 BADALONA
03 08 2008 074118616 1107 1107
221,75
0111 10 08120279218 ARINCO,S.L.
CL TORRENT VALLMAJOR
08911 BADALONA
03 08 2008 074869152 0808 0808
44.789,30
0111 10 08121834753 TRANSPORTES Y CONSOLIDAC PS MONTJUIC
22
08004 BARCELONA 03 08 2008 074886431 0808 0808
7.133,21
0111 10 08122045426 ACM TOOLS,S.L.
RD PONENT 50
08225 TERRASSA
03 08 2008 074888249 0808 0808
16,78
0111 10 08122787878 CUBI NAVARRO ANGELES
CL BADAL 165
08028 BARCELONA 03 08 2009 010454360 0908 0908
809,90
0111 10 08122995218 S.I. EL BARRI, S.C.P. CL PI I GIBERT 66
08913 BADALONA
03 08 2008 074899767 0808 0808
2.000,93
0111 10 08122995218 S.I. EL BARRI, S.C.P. CL PI I GIBERT 66
08913 BADALONA
03 08 2009 010456885 0908 0908
2.001,19
0111 10 08123342495 S Y C FABRICANTE DE ONDU CL JOSEP TRUETA
POL. 08349 CABRERA DE M 03 08 2008 074904013 0808 0808
5.103,12
0111 10 08124399593 FRIAS NORIEGA MIGUEL
CL SANTES CREUS
28 08922 SANTA COLOMA 03 08 2009 010471942 0908 0908
202,42
0111 10 08124651086 TRANSPORTES JUANJO CANOV PI EL CANYET PARCE 08754 PAPIOL EL 03 08 2008 079059754 0906 1006
430,67
0111 10 08124651086 TRANSPORTES JUANJO CANOV PI EL CANYET PARCE 08754 PAPIOL EL 03 08 2008 079059855 0706 1006
2.317,36
0111 10 08125369795 JI —- BOKANG
CL BISBE MORGADES 50
08500 VIC
03 08 2008 074927655 0808 0808
368,34
0111 10 08126381023 COMERCIAL INDUSTRIAL CAS PG INDUSTRIAL
EL MOL 08470 VALLGORGUINA 03 08 2008 074942813 0808 0808
972,02
0111 10 08126381023 COMERCIAL INDUSTRIAL CAS PG INDUSTRIAL
EL MOL 08470 VALLGORGUINA 03 08 2009 010504274 0908 0908
972,02
0111 10 08127625956 BARNACOLOR NET, S.L.
CL LES CORTS,
NAVE 1 08349 CABRERA DE M 03 08 2008 074959078 0808 0808
5.360,22
0111 10 08127625956 BARNACOLOR NET, S.L.
CL LES CORTS,
NAVE 1 08349 CABRERA DE M 03 08 2008 074959179 0808 0908
428,12
0111 10 08127625956 BARNACOLOR NET, S.L.
CL LES CORTS,
NAVE 1 08349 CABRERA DE M 03 08 2009 010522159 0908 0908
2.844,26
0111 10 08127625956 BARNACOLOR NET, S.L.
CL LES CORTS,
NAVE 1 08349 CABRERA DE M 03 08 2009 010522260 0908 1008
622,28
0111 10 08127663140 METAL.LURGICA CENTRE CAT PG
SALELLES,C.DELS P 08253 SANT SALVADO 03 08 2008 074959785 0808
0808
8.805,04
0111 10 08127663140 METAL.LURGICA CENTRE CAT PG
SALELLES,C.DELS P 08253 SANT SALVADO 03 08 2009 010523068 0908
0908
4.469,11
0111 10 08127677991 FLS MANIPULATS, S.L.
CL MAESTRAL PG.
IND. 08880 CUBELLES
03 08 2009 010523371 0908 0908
3.017,57
0111 10 08127691634 COERSA, S.A.
CL BERNAT DE ROCABER
08205 SABADELL
03 08 2008 073913094 1107 1107
593,88
0111 10 08127691634 COERSA, S.A.
CL BERNAT DE ROCABER
08205 SABADELL
03 08 2008 076384877 1207 1207
473,06
0111 10 08128110148 SERIGRAFIAS FELCAR, S.L. CL TONA ESQ-CL
ROCA, 08480 AMETLLA DEL 03 08 2009 010530546 0908 0908
2.276,95
0111 10 08128503303 FINQUES VALENTI ASSESSOR CL JACINTO
VERDAGUER 08620 SANT VICENÇ 03 08 2008 074971610 0808 0808
399,73
0111 10 08128503303 FINQUES VALENTI ASSESSOR CL JACINTO
VERDAGUER 08620 SANT VICENÇ 03 08 2008 074971711 0808 0808
43,38
0111 10 08130449767 SANCHEZ RODRIGUEZ NURIA CL PUBILLA
CASAS 16 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2009 010575006 0908 0908
360,06
0111 10 08130700048 POPMEDIA NOVAX DEVELOPPE CL
DIPUTACION (PASAJ 08015 BARCELONA 03 08 2008 075009905
0808 0808
13.556,45
0111 10 08130820589 MENENDEZ TEJERO OSCAR CL SANTANDER 4
08020 BARCELONA 03 08 2009 010581672 0908 0908
779,76
0111 10 08131108559 MASSAGUE AGUSTI MERCEDES CL SANT ISIDRE
25 08750 MOLINS DE RE 03 08 2008 075018389 0808 0808
410,80
0111 10 08131265880 AXE ARQUITECTURA Y ENTOR AV TIBIDABO
12
08022 BARCELONA 03 08 2008 075021019 0808 0808
645,12
0111 10 08131632460 ZAOUCHE BOURAZG MUSTAPHA CL PARAIRES
26
08206 SABADELL
03 08 2009 010597537 0908 0908
26,33
0111 10 08131669947 TOMAS TORRES SOLEDAD
CL MOZART 37
08917 BADALONA
03 08 2009 010598345 0908 0908
283,37
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 17
Administració Central
0111 10 08131980549 GUICRES MOBILIARIO, S.L. CL BATISTA I ROCA
63 08302 MATARO
03 08 2008 075033951 0808 0808
3.317,03
0111 10 08131980549 GUICRES MOBILIARIO, S.L. CL BATISTA I ROCA
63 08302 MATARO
03 08 2009 010604005 0908 0908
3.207,88
0111 10 08132748061 CONSTRUCCIONES LA CANTON CL
MAURITANIA 6
08206 SABADELL
03 08 2008 075048705 0808
0808
357,88
0111 10 08132748061 CONSTRUCCIONES LA CANTON CL
MAURITANIA 6
08206 SABADELL
03 08 2009 010618755 0908
0908
357,88
0111 10 08132753317 MATRICERIA SALLES,S.L CL PRATS DE
LLUÇANES 08208 SABADELL
03 08 2009 010618856 0908 0908
2.494,75
0111 10 08132782922 EPSON EUROPE ELECTRONICS CL ALCALDE
BARNILS,S 08190 SANT CUGAT D 02 08 2009 010619866 0908 0908
978,21
0111 10 08132799894 FARM MISSATGERS,S.L.
PZ GAUDI 1
08754 PAPIOL EL 03 08 2009 010620472 0908 0908
803,33
0111 10 08132800096 FARM MISSATGERS,S.L.
PZ GAUDI 1
08754 PAPIOL EL 03 08 2009 010620573 0908 0908
2.391,23
0111 10 08132808786 E.P.B. RECAMBIO DE OCASI CT DE RUBI 109
08222 TERRASSA
03 08 2008 074367378 1107 1107
79,43
0111 10 08132975003 INSTAMET 2001, S.L.
CL CASTAÑOS 147
08302 MATARO
03 08 2009 010624516 0908 0908
917,62
0111 10 08133251148 NAYLOR 2000, S.L.
AV ALFONSO XIII 382
08914 BADALONA
03 08 2009 010630273 0908 0908
1.569,65
0111 10 08133283581 ROMAN LUQUE ANTONIO
CL SANT
ANTONI 3
08757 CORBERA DE L 03 08 2008 075059920 0808 0808
954,55
0111 10 08133283581 ROMAN LUQUE ANTONIO
CL SANT
ANTONI 3
08757 CORBERA DE L 03 08 2009 010630879 0908 0908
954,55
0111 10 08133283581 ROMAN LUQUE ANTONIO
CL SANT
ANTONI 3
08757 CORBERA DE L 03 08 2009 010630980 1008 1008
202,43
0111 10 08133515573 SICILIA 73,S.L.
CL ALEMANIA 38
08917 BADALONA
03 08 2008 075064465 0808 0808
658,64
0111 10 08133810819 POZO RUIZ JOSE LUIS
AV GENERALITAT
184 08840 VILADECANS 03 08 2008 075070327 0808 0808
102,18
0111 10 08134294506 YESOS F & M, S.L.
CL SOCRATES 80
08030 BARCELONA 03 08 2008 075079320 0808 0808
10.682,95
0111 10 08134634915 RUIZ GALIANO DIEGO
PJ DOCTOR PI I
MOLIS 08031 BARCELONA 03 08 2008 075088717 0808 0808
795,16
0111 10 08134634915 RUIZ GALIANO DIEGO
PJ DOCTOR PI I
MOLIS 08031 BARCELONA 03 08 2009 010660686 0908 0908
825,77
0111 10 08135646644 TRANSBETULO, S.L.
CL TORTOSA 124
08915 BADALONA
03 08 2009 010687766 0908 0908
1.728,71
0111 10 08135678774 TECNOAIR PROFILSYSTEME, PG INDUSTRIAL
ABADAL 08260 SURIA
03 08 2009 010689079 0908 0908
586,00
0111 10 08136088400 GUEVARA HARO FRANCISCO J CL MONTSENY
2
08208 SABADELL
03 08 2009 010698779 0908 0908
589,86
0111 10 08136288157 TONI LLEO, S.L.
CL MURCIA 37
08830 SANT BOI DE 03 08 2008 056414193 0508 0508
1.194,04
0111 10 08136288157 TONI LLEO, S.L.
CL MURCIA 37
08830 SANT BOI DE 03 08 2008 067488563 0708 0708
732,07
0111 10 08136477309 CONSTRUCCIONES E INTALAC CL IRLANDA 6
08290 CERDANYOLA D 03 08 2008 075126810 0808 0808
951,92
0111 10 08136478925 ECOTIME, S.L.
PS DE L,ALGER 19
08207 SABADELL
03 08 2008 075126911 0808 0808
1.951,78
0111 10 08136962612 VILLANUEVA TORREGROSA JO CT ANTIGA DE
VALENCI 08914 BADALONA
03 08 2008 075137823 0808 0808
315,95
0111 10 08136962612 VILLANUEVA TORREGROSA JO CT ANTIGA DE
VALENCI 08914 BADALONA
03 08 2009 010718684 0908 0908
340,79
0111 10 08136962612 VILLANUEVA TORREGROSA JO CT ANTIGA DE
VALENCI 08914 BADALONA
03 08 2009 010718785 0908 0908
7,24
0111 10 08136993530 IMPORT—EXPORT LOFT AND CL DEL VALL 59
08225 TERRASSA
03 08 2008 074368287 1107 1107
116,09
0111 10 08137517330 ESPEMM AUNAR,S.L.
CL SANTA ISABEL 1
08840 VILADECANS 03 08 2008 075152876 0808 0808
451,87
0111 10 08137517330 ESPEMM AUNAR,S.L.
CL SANTA ISABEL 1
08840 VILADECANS 03 08 2009 010735963 0908 0908
464,98
0111 10 08138594434 CONSTRUCCIONES RONDA COL RD
COLLSALARCA 59 08207 SABADELL
03 08 2008 075180259 0808
0808
1.117,96
0111 10 08138623029 MAQUINTEEX TECNICAS DE E CL SANT
GABRIEL 7 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2008 075181067 0808 0808
8.003,68
0111 10 08138623029 MAQUINTEEX TECNICAS DE E CL SANT
GABRIEL 7 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2009 010762235 0908 0908
7.783,49
0111 10 08139103985 RAM-AL, S.C.P.
PZ LAIETANA 53
08203 SABADELL
03 08 2008 075192585 0808 0808
2.900,36
0111 10 08139103985 RAM-AL, S.C.P.
PZ LAIETANA 53
08203 SABADELL
03 08 2008 075192686 0808 0908
92,47
0111 10 08139103985 RAM-AL, S.C.P.
PZ LAIETANA 53
08203 SABADELL
03 08 2009 010774864 0908 0908
1.863,56
0111 10 08139111968 FILEN START,S.L.
CL CAPITAN MIRAMBELL
08320 MASNOU EL 03 08 2008 075193393 0808 0808
6.647,96
0111 10 08139111968 FILEN START,S.L.
CL CAPITAN MIRAMBELL
08320 MASNOU EL 03 08 2009 010775268 0908 0908
5.854,54
0111 10 08139191184 CALAMA SERVICIOS DE TELE CL ALMANSA 90
08042 BARCELONA 03 08 2009 010777187 0908 0908
1.208,41
0111 10 08139400847 CONTROL, ORG. Y DESC. EC CL IGNASI
IGLESIAS 4 08030 BARCELONA 03 08 2009 010783049 0908 0908
1.623,13
0111 10 08139551401 THINK TWICE,S.A.L.
CL VIA AUGUSTA 80
08006 BARCELONA 03 08 2008 074000596 1107 1107
120,00
0111 10 08139838963 GONZALEZ MOTA INDALECIO CL MOZART
08225 TERRASSA
03 08 2008 075214110 0808 0808
2.587,36
0111 10 08140211809 BARNA CATERING 3, S.L. CL GUIFRE POL IND
BA 08918 BADALONA
03 08 2008 075224820 0808 0808
631,51
0111 10 08140365894 NOVAFORM,S.C.C.L.
CL CARTELLA 18
08031 BARCELONA 03 08 2008 075228355 0808 0808
545,96
0111 10 08140442181 SABALECTRIC,S.L.
PZ JUNQUERAS 7
08208 SABADELL
03 08 2008 074314333 1107 1107
231,04
0111 10 08140442181 SABALECTRIC,S.L.
PZ JUNQUERAS 7
08208 SABADELL
03 08 2008 075230577 0808 0808
2.925,61
0111 10 08140442181 SABALECTRIC,S.L.
PZ JUNQUERAS 7
08208 SABADELL
03 08 2008 076791873 1207 1207
228,92
0111 10 08140442181 SABALECTRIC,S.L.
PZ JUNQUERAS 7
08208 SABADELL
03 08 2009 010820435 0908 0908
2.928,84
0111 10 08140755009 ESTUDI VILAPICINA, S.L. PP FABRA I
PUIG(LOCA 08031 BARCELONA 03 08 2008 075240782 0808 0808
1.415,26
0111 10 08140755009 ESTUDI VILAPICINA, S.L. PP FABRA I
PUIG(LOCA 08031 BARCELONA 03 08 2009 010830337 0908 0908
610,52
0111 10 08141073388 SOLER PIJUAN JORDI
PS MONTJUIC 22
08004 BARCELONA 03 08 2008 075252102 0808 0808
30,62
0111 10 08141541719 INDUSTRIA SANITARIA DEL CL BONA SORT 52
08513 PRATS DE LLU 03 08 2008 075268266 0808 0808
486,58
0111 10 08141541719 INDUSTRIA SANITARIA DEL CL BONA SORT 52
08513 PRATS DE LLU 03 08 2009 010853979 0908 0908
486,58
0111 10 08141607696 LA TIENDA DE LOLIN, S.L. CL BELGICAPLG.IND.B 08917 BADALONA
03 08 2008 075269579 0808 0808
4.860,05
0111 10 08141607696 LA TIENDA DE LOLIN, S.L. CL BELGICAPLG.IND.B 08917 BADALONA
03 08 2009 010856205 0908 0908
4.667,62
0111 10 08141657109 COSTA PIZARRO JORGE
CL TORRAS I
BAGES 12 08915 BADALONA
03 08 2009 010857417 0908 0908
726,16
0111 10 08141983572 NOVECIENTOS TRES, S.L. CL SEGRE 72
08030 BARCELONA 03 08 2008 075280693 0808 0808
184,43
0111 10 08141983572 NOVECIENTOS TRES, S.L. CL SEGRE 72
08030 BARCELONA 03 08 2009 010867925 0908 0908
184,43
0111 10 08142093306 CATALANA DEL GRANITO,S.L CL SANTIAGO
RUSIÑOL 08222 TERRASSA
03 08 2009 010871763 0908 0908
1.193,17
0111 10 08142348435 CIACAN,S.L.
CL ORDESA 17
08207 SABADELL
03 08 2008 075291104 0808 0808
1.518,18
0111 10 08142516769 ESPAI MARESME S.L.
CL GORINA I PUJOL
11 08203 SABADELL
03 08 2008 075297669 0808 0808
8.180,51
0111 10 08142516769 ESPAI MARESME S.L.
CL GORINA I PUJOL
11 08203 SABADELL
03 08 2009 010885911 0908 0908
8.134,36
0111 10 08142803729 SANCHEZ PEREZ FELIPE
CL RIERA SANT
ANDREU 08030 BARCELONA 03 08 2008 075308783 0808 0808
1.210,60
0111 10 08142803729 SANCHEZ PEREZ FELIPE
CL RIERA SANT
ANDREU 08030 BARCELONA 03 08 2009 010897025 0908 0908
1.210,60
0111 10 08142815146 AZAD TRADERS,S.L.
CL GALILEO 70
08028 BARCELONA 03 08 2009 010897227 0908 0908
10,68
0111 10 08142935990 SANT ANDREU VERSALLES, S CL GRAN DE
SANT ANDR 08030 BARCELONA 03 08 2009 010901974 0908 0908
122,12
0111 10 08142948017 CHRISLEMON,S.L.
AV COSTA BRAVA 32
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 075313231 0808 0808
584,15
0111 10 08142948017 CHRISLEMON,S.L.
AV COSTA BRAVA 32
08389 PALAFOLLS 03 08 2009 010902378 0908 0908
586,12
0111 10 08142965292 GARCIA GARCIA MIGUEL
AV DIAGONAL
COSTA BR 08915 BADALONA
03 08 2008 075314039 0808 0808
177,22
0111 10 08142965292 GARCIA GARCIA MIGUEL
AV DIAGONAL
COSTA BR 08915 BADALONA
03 08 2009 010903489 0908 0908
79,75
0111 10 08142970245 MOTTA I CASTAÑO CONSTRUC CL ESCULTOR
LLIMONA 08031 BARCELONA 03 08 2008 075314241 0808 0808
3.818,93
0111 10 08142970245 MOTTA I CASTAÑO CONSTRUC CL ESCULTOR
LLIMONA 08031 BARCELONA 03 08 2009 010903590 0908 0908
3.912,76
0111 10 08143067346 AIRUN MOBEL, S.L.
CM DEL MIG (POLIG. L
08349 CABRERA DE M 03 08 2008 075319493 0808 0808
1.991,76
0111 10 08143067346 AIRUN MOBEL, S.L.
CM DEL MIG (POLIG. L
08349 CABRERA DE M 03 08 2009 010907937 0908 0908
1.986,94
0111 10 08143067346 AIRUN MOBEL, S.L.
CM DEL MIG (POLIG. L
08349 CABRERA DE M 03 08 2009 010908038 1008 1008
69,16
0111 10 08143089776 INSTAL.LACIONS AYFER, S. CL AGNES
ARMENGOL 47 08208 SABADELL
03 08 2008 075320204 0808 0808
11.337,16
0111 10 08143089776 INSTAL.LACIONS AYFER, S. CL AGNES
ARMENGOL 47 08208 SABADELL
03 08 2009 010909048 0908 0908
25,31
0111 10 08143089776 INSTAL.LACIONS AYFER, S. CL AGNES
ARMENGOL 47 08208 SABADELL
03 08 2009 010909149 0908 0908
11.041,14
0111 10 08143105237 ESTUDI SANTS BADAL,S.L. CL CARRERAS
CANDI 89 08028 BARCELONA 03 08 2008 075320911 0808 0808
949,02
0111 10 08143105237 ESTUDI SANTS BADAL,S.L. CL CARRERAS
CANDI 89 08028 BARCELONA 03 08 2009 010909654 0908 0908
599,26
0111 10 08143105237 ESTUDI SANTS BADAL,S.L. CL CARRERAS
CANDI 89 08028 BARCELONA 03 08 2009 010909755 1008 1008
142,03
0111 10 08143165558 BEXIGA CONSTRUMAT S.L. CL JAMBRINA 9
08027 BARCELONA 03 08 2008 075323234 0808 0808
660,49
0111 10 08143165558 BEXIGA CONSTRUMAT S.L. CL JAMBRINA 9
08027 BARCELONA 03 08 2009 010911977 0908 0908
667,73
0111 10 08143165861 EVORA STONE, S.L.
CL ALEMANI 56
08917 BADALONA
03 08 2008 075323335 0808 0808
1.353,31
0111 10 08143372490 SIMHER REHABILITACIONES CL PINTOR MIR 9
08031 BARCELONA 03 08 2008 075330712 0808 0808
613,68
0111 10 08143652679 TEXTIL AQUABLANC,S.L. PP CATALUNYA 4
08591 AIGUAFREDA 03 08 2009 010928044 0908 0908
633,22
0111 10 08144327134 PALIRE COLL FAVA,S.L. PP DE FRANCESC
MACIA 08173 SANT CUGAT D 03 08 2008 075363751 0808 0808
1.350,50
0111 10 08144578829 HOME EDITIONS, S.L.
PP DEL FERROCARRIL
3 08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 075372643 0808 0808
1.102,85
0111 10 08144660065 S.I J.F.PUBLI,S.C.P
CL MATAGALLS 14
08030 BARCELONA 03 08 2009 010965632 0908 0908
272,36
0111 10 08144660065 S.I J.F.PUBLI,S.C.P
CL MATAGALLS 14
08030 BARCELONA 03 08 2009 010965733 0908 0908
170,47
0111 10 08145148806 S.I.SETBLAU,S.C.P.
PZ LES VALLS D’AX LC
08389 PALAFOLLS 04 08 2007 005483457 0807 0807
360,62
0111 10 08145148806 S.I.SETBLAU,S.C.P.
PZ LES VALLS D’AX LC
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 075392649 0808 0808
1.711,27
0111 10 08145148806 S.I.SETBLAU,S.C.P.
PZ LES VALLS D’AX LC
08389 PALAFOLLS 03 08 2009 010982810 0108 0608
30,92
0111 10 08145148806 S.I.SETBLAU,S.C.P.
PZ LES VALLS D’AX LC
08389 PALAFOLLS 03 08 2009 010982911 0908 0908
1.461,04
0111 10 08145148806 S.I.SETBLAU,S.C.P.
PZ LES VALLS D’AX LC
08389 PALAFOLLS 03 08 2009 010983012 0908 1008
405,85
0111 10 08145174670 J.MEROÑO, S.L.
CL FELIU I CODINA 74
08031 BARCELONA 03 08 2008 075393962 0808 0808
1.408,64
0111 10 08145174670 J.MEROÑO, S.L.
CL FELIU I CODINA 74
08031 BARCELONA 03 08 2008 075394063 0808 0808
151,63
0111 10 08145174670 J.MEROÑO, S.L.
CL FELIU I CODINA 74
08031 BARCELONA 03 08 2009 010984830 0908 0908
776,46
0111 10 08145524678 GROUP EMTIEM SCHOOL,S.L. CL ARIBAU 25
08007 BARCELONA 04 08 2007 005987352 0507 0507
654,00
0111 10 08145581868 KOMUNICANDO,SCCL
CL FASTENRATH
108 08032 BARCELONA 03 08 2009 010999883 0908 0908
636,53
0111 10 08145673818 SHAHEEN COLOCACION Y REF CL CORDOBA
12
08918 BADALONA
03 08 2008 075414978 0808 0808
2.680,20
0111 10 08145683417 CHORAFAA CONSTRUCTORS,S. CL
ARQUITECTE GAUDI 08272 SANT FRUITOS 04 08 2007 005664121
1107 1107
360,62
0111 10 08145881356 GARCIA VALERO DAVID
AV DE JACQUARD
35 08222 TERRASSA
03 08 2008 075423769 0808 0808
1.706,06
0111 10 08145882669 LA TIENDA DE LOLIN BUSIN CL BELGICA 37
08917 BADALONA
03 08 2009 011012819 0908 0908
9.200,93
0111 10 08145883275 LA TIENDA DE LOLIN BUSIN CL BELGICA 37
08917 BADALONA
03 08 2009 011012920 0908 0908
366,78
0111 10 08145883679 LA TIENDA DE LOLIN S.L. CL BELGICA 37
08917 BADALONA
03 08 2008 075423870 0808 0808
310,24
0111 10 08145883679 LA TIENDA DE LOLIN S.L. CL BELGICA 37
08917 BADALONA
03 08 2009 011013021 0908 0908
310,24
0111 10 08146255414 VALDERAS MORENO NURIA CL COPERNIC
193
08206 SABADELL
03 08 2008 075433974 0808 0808
840,52
0111 10 08146269053 JEBARI —- KARIMA
CL CASTELLAR 385
08222 TERRASSA
03 08 2008 075434277 0808 0808
33,91
0111 10 08146269053 JEBARI —- KARIMA
CL CASTELLAR 385
08222 TERRASSA
03 08 2008 075434378 0808 0808
6.674,78
0111 10 08146269053 JEBARI —- KARIMA
CL CASTELLAR 385
08222 TERRASSA
03 08 2009 011022923 0908 0908
5.681,63
0111 10 08146269053 JEBARI —- KARIMA
CL CASTELLAR 385
08222 TERRASSA
03 08 2009 011023024 0908 1008
392,18
0111 10 08146320684 FERROEGARA,S.L.
PG INDUSTRIAL CAN
MA 08430 ROCA DEL VAL 03 08 2009 011024034 0908 0908
3.848,53
0111 10 08146376965 DESAYUNOS A DOMICILIO SL CL IRLANDA 8
08030 BARCELONA 03 08 2008 075436604 0808 0808
1.821,46
0111 10 08146376965 DESAYUNOS A DOMICILIO SL CL IRLANDA 8
08030 BARCELONA 03 08 2008 075436705 0808 0808
346,85
0111 10 08146376965 DESAYUNOS A DOMICILIO SL CL IRLANDA 8
08030 BARCELONA 03 08 2009 011024842 0908 0908
2.926,57
0111 10 08146958157 COLOMA D´ESTRUCTURES SL CL MESTRE
JOAN PICH 08922 SANTA COLOMA 03 08 2009 011045050 0908 0908
5.247,47
0111 10 08146972810 ALHERQUE CONSTRUCCIONES, PJ EDGARDO
RISETTI 8 08208 SABADELL
04 08 2007 005540546 0907 0907
3.606,08
0111 10 08147107600 TECNO SOLAR SISTEMS, S.L CL ALSACIA 10
08042 BARCELONA 03 08 2008 075459438 0808 0808
1.024,39
0111 10 08147157211 BERMONT PINTURES I DISTR CL BONAVISTA 22
08830 SANT BOI DE 03 08 2008 056765215 0508 0508
917,18
0111 10 08147246834 BELL ESKAIRE, S.L.
CL AGRICULTURA 134
08002 BARCELONA 03 08 2009 011054346 0908 0908
556,45
0111 10 08147320188 MENDEZ MORENO MARTA
CL MONTSANT
28
08031 BARCELONA 03 08 2008 075468936 0808 0808
1.814,89
0111 10 08147524902 PINTURAS FRADAPE, S.L. CL JAUME NINET 4
08208 SABADELL
03 08 2009 011065258 0908 0908
2.746,51
0111 10 08147763964 NAE IMPORTACION & EXPORT CL CTRA.SANTA
COLOMA 08913 BADALONA
03 08 2008 075485508 0808 0808
1.262,03
0111 10 08147763964 NAE IMPORTACION & EXPORT CL CTRA.SANTA
COLOMA 08913 BADALONA
03 08 2009 011074554 0908 0908
904,09
0111 10 08147960590 RN LA GUIA DEL PROFESION AV CARITG 8
08917 BADALONA
03 08 2009 011079305 0908 0908
1.060,66
0111 10 08148157018 ALEXANDER PRODUCTIONS,S. CL GRAN VIA
CORTS CA 08004 BARCELONA 04 08 2007 005630573 1107 1107
7.501,20
0111 10 08148344550 GUAL DE DIEGO JORGE LUIS AV GRAN VIA
CORTS CA 08015 BARCELONA 03 08 2008 075497228 0808 0808
669,73
0111 10 08148515716 MONTAJES LUNA BCN S.L. CL CARACAS, 45
(NAVE 08030 BARCELONA 03 08 2009 011092540 0908 0908
5.446,38
0111 10 08148515716 MONTAJES LUNA BCN S.L. CL CARACAS, 45
(NAVE 08030 BARCELONA 03 08 2009 011092641 0908 0908
94,07
0111 10 08148736489 BENAIGES RAMBLA LIBORIO CL PUIG I
CADAFALCH 08225 TERRASSA
03 08 2008 075505817 0808 0808
18,79
0111 10 08148884114 ALUMINIS FERPE, S.L.
CL MONTSENY 73
08208 SABADELL
03 08 2009 011100119 0908 0908
426,83
0111 10 08149094985 INNOVACION Y DESARROLLO PG CAN
TORRELLAS C/S 08233 VACARISSES 03 08 2008 075515315 0808 0808
607,32
0111 10 08149094985 INNOVACION Y DESARROLLO PG CAN
TORRELLAS C/S 08233 VACARISSES 03 08 2009 011105472 0908 0908
723,00
0111 10 08149119035 ROMERO GALAN RAUL
LG PARC LES
VALLS D’ 08389 PALAFOLLS 03 08 2009 011106482 0908 0908
2.148,70
0111 10 08149122267 AITMAR 2005,S.L.
CL ALFONSO XII 780
08918 BADALONA
03 08 2008 075516729 0808 0808
5.120,65
0111 10 08149217045 ACABADOS ASILAH SL
AV PAU CASALS 31
08700 IGUALADA
03 08 2008 075519557 0808 0808
793,34
0111 10 08149351330 INSTALACIONES GANMOR, S. CL JOSEP
APARICI 25 08208 SABADELL
03 08 2009 011112243 0908 0908
177,60
0111 10 08150169059 GUINALDO TEJEDA ALBERT CL CAMILO
FABRA 33 08320 MASNOU EL 03 08 2008 075551182 0808 0808
265,76
0111 10 08150169059 GUINALDO TEJEDA ALBERT CL CAMILO
FABRA 33 08320 MASNOU EL 03 08 2008 075551283 0808 0808
Núm. 122 / Pàg. 18
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
155,14
0111 10 08150259288 STRUCTURA AIRWORKS,S.L. CL EDUARD
MARISTANY 08918 BADALONA
03 08 2008 075554721 0808 0808
60.156,61
0111 10 08150509367 RECICLATGES GESTIO INTEG CL SANT CUGAT
93
08302 MATARO
03 08 2009 011155588 0908 0908
542,04
0111 10 08150558069 MANIPULATS DE FIBRA I PO CL CARENA 29
08519 OLOST
03 08 2009 011158723 0908 0908
1.650,53
0111 10 08150597071 INSERILURO, S.L.
CL TORRENT CAN BOBA
08349 CABRERA DE M 03 08 2008 075569067 0808 0808
746,35
0111 10 08150605559 FAROOQ BOSTAN,S.L.
CL SIMANCAS 74
08918 BADALONA
03 08 2008 075569673 0808 0808
27,70
0111 10 08150605963 FAROOQ BOSTAN,S.L.
CL SIMANCAS 74
08918 BADALONA
03 08 2008 075569774 0808 0808
8,60
0111 10 08150884031 SERVEIS CULTURALS FRANCH CL MANUEL
BERTRAND 1 08820 PRAT DE LLOB 04 08 2008 005091901 0308 0308
1.502,40
0111 10 08150884031 SERVEIS CULTURALS FRANCH CL MANUEL
BERTRAND 1 08820 PRAT DE LLOB 03 08 2008 075581696 0808 0808
4.647,79
0111 10 08150884031 SERVEIS CULTURALS FRANCH CL MANUEL
BERTRAND 1 08820 PRAT DE LLOB 03 08 2009 011173574 0908 0908
9.247,73
0111 10 08150884031 SERVEIS CULTURALS FRANCH CL MANUEL
BERTRAND 1 08820 PRAT DE LLOB 03 08 2009 011173675 0908 1008
223,63
0111 10 08151260311 ASSOCIACIO CATALANA DE T CL ESPIRAL 17
08201 SABADELL
03 08 2008 075596955 0808 0808
520,63
0111 10 08151480579 CONSULTING JAYSER, S.L. CL BALDOMERO
SOLA 71 08915 BADALONA
03 08 2008 075608574 0808 0808
677,62
0111 10 08151480579 CONSULTING JAYSER, S.L. CL BALDOMERO
SOLA 71 08915 BADALONA
03 08 2009 011201361 0908 0908
811,87
0111 10 08151723180 FORCE ONE MARKETING GROU CL
HIERBABUENA 6
08950 ESPLUGUES DE 04 08 2006 005623019 1106
1106
360,62
0111 10 08151774310 FERBIS OBRAS Y CONSTRUCC CL EDUARD
TOLDRA 32 08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 075621005 0808 0808
430,90
0111 10 08151774310 FERBIS OBRAS Y CONSTRUCC CL EDUARD
TOLDRA 32 08480 AMETLLA DEL 03 08 2009 011214293 0908 0908
430,80
0111 10 08151913342 CIYLX IMPORTACIONES, S.L CL CIUDAD
ASUNCION 1 08030 BARCELONA 03 08 2008 075627469 0808 0808
525,05
0111 10 08151913342 CIYLX IMPORTACIONES, S.L CL CIUDAD
ASUNCION 1 08030 BARCELONA 03 08 2009 011222983 0908 0908
525,05
0111 10 08151948203 LUOVETURILO, S.L.
CL SANT FERRAN 8
08208 SABADELL
03 08 2008 075629489 0808 0808
1.173,70
0111 10 08152165946 GRANJA BAR LA TORRE, SCP AV LA COLLADA
14
08800 VILANOVA I L 03 08 2008 075642425 0808 0808
442,10
0111 10 08152165946 GRANJA BAR LA TORRE, SCP AV LA COLLADA
14
08800 VILANOVA I L 03 08 2009 011238545 0908 0908
442,10
0111 10 08152261835 INSTALACIOMES 3107, S.L. CL MALAGA 12
08906 HOSPITALET D 03 08 2008 075646970 0808 0808
10.832,52
0111 10 08152261835 INSTALACIOMES 3107, S.L. CL MALAGA 12
08906 HOSPITALET D 03 08 2009 011243090 0908 0908
9.847,24
0111 10 08152261835 INSTALACIOMES 3107, S.L. CL MALAGA 12
08906 HOSPITALET D 03 08 2009 018295600 1008 1008
10.076,50
0111 10 08152261835 INSTALACIOMES 3107, S.L. CL MALAGA 12
08906 HOSPITALET D 03 08 2009 018295903 1108 1108
10.076,50
0111 10 08152363582 TEXTIL CAMA,S.L.
CL GRAN BRETAÑA 31
08917 BADALONA
03 08 2008 075651317 0808 0808
2.782,14
0111 10 08152378235 AJAKOZ,S.L.
CL CRAYWINKEL 5
08022 BARCELONA 03 08 2008 075652327 0808 0808
1.492,63
0111 10 08152378235 AJAKOZ,S.L.
CL CRAYWINKEL 5
08022 BARCELONA 03 08 2008 075652428 0808 0808
1.374,55
0111 10 08152397736 FONTAL VALLES, S.L.
CL ANTONI
FORRELLAD 08207 SABADELL
03 08 2008 075653539 0808 0808
1.450,97
0111 10 08152397736 FONTAL VALLES, S.L.
CL ANTONI
FORRELLAD 08207 SABADELL
03 08 2008 075653640 0908 0908
511,31
0111 10 08152397736 FONTAL VALLES, S.L.
CL ANTONI
FORRELLAD 08207 SABADELL
03 08 2009 011251174 0908 0908
827,28
0111 10 08153303876 DOMESTICA ASISTENCIAL, S PJ MILA I
FONTANALS 08917 BADALONA
03 08 2009 011298866 0908 0908
4.525,31
0111 10 08153534454 ALBERT MARIN & ASSOCIATS CL BALMES 370
08022 BARCELONA 03 08 2008 075716587 0808 0808
12,05
0111 10 08153689654 SHENGHUI LIN INVERSIONES CL FEDERICO
GARCIA L 08914 BADALONA
03 08 2009 011322007 0908 0908
2.487,44
0111 10 08153747652 PROMOCIONES ILENIA 2005, CT VELLA 58
08470 SANT CELONI 03 08 2008 075728614 0808 0808
4.306,88
0111 10 08153747652 PROMOCIONES ILENIA 2005, CT VELLA 58
08470 SANT CELONI 03 08 2008 075728715 0808 0808
110,51
0111 10 08153747652 PROMOCIONES ILENIA 2005, CT VELLA 58
08470 SANT CELONI 03 08 2009 011324936 0908 0908
1.764,20
0111 10 08153770284 TEMPLO DE LOTO, S.L.
CL MARIANO
BENLLIURE 08917 BADALONA
03 08 2008 075730129 0808 0808
1.152,66
0111 10 08153770284 TEMPLO DE LOTO, S.L.
CL MARIANO
BENLLIURE 08917 BADALONA
03 08 2009 011326350 0908 0908
1.145,59
0111 10 08153813835 DORMI NATURA, S.L.
CL OVIDI
MONTLLOR 3 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 075731644 0808 0808
2.009,81
0111 10 08153813835 DORMI NATURA, S.L.
CL OVIDI
MONTLLOR 3 08389 PALAFOLLS 03 08 2009 011328875 0908 0908
894,42
0111 10 08153813835 DORMI NATURA, S.L.
CL OVIDI
MONTLLOR 3 08389 PALAFOLLS 03 08 2009 011328976 0908 1008
701,58
0111 10 08153876075 CONSTRUCCIONS I PROJECTE AV DEL MAR 4
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 075734573 0808 0808
5.455,63
0111 10 08153876075 CONSTRUCCIONS I PROJECTE AV DEL MAR 4
08389 PALAFOLLS 03 08 2009 011331909 0908 0908
4.599,96
0111 10 08153893152 GALKOMID,S.L.
CL PADRO 16
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 075735381 0808 0808
4.018,28
0111 10 08153893152 GALKOMID,S.L.
CL PADRO 16
08182 SANT FELIU D 03 08 2009 011332818 0908 0908
2.732,60
0111 10 08154034309 RAJJA BARNA INTERNACIONA CL
CONCEPCION ARENAL 08030 BARCELONA 03 08 2008 075742556
0808 0808
658,56
0111 10 08154034309 RAJJA BARNA INTERNACIONA CL
CONCEPCION ARENAL 08030 BARCELONA 03 08 2009 011339080
0908 0908
658,56
0111 10 08154034612 RAJJA BARNA INTERNACIONA CL
CONCEPCION ARENAL 08030 BARCELONA 03 08 2008 075742758
0808 0808
354,96
0111 10 08154034612 RAJJA BARNA INTERNACIONA CL
CONCEPCION ARENAL 08030 BARCELONA 03 08 2009 011339181
0908 0908
354,96
0111 10 08154062395 LALA AND BAL,S.L.
CL LISTZ 11
08923 SANTA COLOMA 03 08 2008 075744677 0808 0808
2.429,12
0111 10 08154062395 LALA AND BAL,S.L.
CL LISTZ 11
08923 SANTA COLOMA 03 08 2009 011340696 0908 0908
1.348,80
0111 10 08154062601 LALA AND SAL,S.L.
CL LISTZ 11
08923 SANTA COLOMA 03 08 2008 075744778 0808 0808
599,45
0111 10 08154062601 LALA AND SAL,S.L.
CL LISTZ 11
08923 SANTA COLOMA 03 08 2009 011340700 0908 0908
599,45
0111 10 08154063510 PYXIS PROMOCAT, S.L.
CL CARDENAL
CISNEROS 08914 BADALONA
04 08 2007 005684026 1207 1207
7.501,20
0111 10 08154063510 PYXIS PROMOCAT, S.L.
CL CARDENAL
CISNEROS 08914 BADALONA
03 08 2008 075744879 0808 0808
48.283,63
0111 10 08154063510 PYXIS PROMOCAT, S.L.
CL CARDENAL
CISNEROS 08914 BADALONA
10 08 2008 083947140 1006 0408
104,77
0111 10 08154063510 PYXIS PROMOCAT, S.L.
CL CARDENAL
CISNEROS 08914 BADALONA
03 08 2009 011340801 0908 0908
37.876,49
0111 10 08154070479 SANCHEZ EDROSA JUAN
CL ANSELM CLAVE
27 08830 SANT BOI DE 04 08 2007 005573787 1007 1007
3.606,08
0111 10 08154156466 MARKET-LINKS WORLD WIDE, CL ARIBAU 91
08006 BARCELONA 03 08 2008 075749630 0808 0808
649,82
0111 10 08154156466 MARKET-LINKS WORLD WIDE, CL ARIBAU 91
08006 BARCELONA 03 08 2009 011346356 0908 0908
649,82
0111 10 08154362489 SUEDIS TRADE,S.L.
PZ XANDRI 3
08030 BARCELONA 03 08 2008 075761451 0808 0808
602,86
0111 10 08154362489 SUEDIS TRADE,S.L.
PZ XANDRI 3
08030 BARCELONA 03 08 2009 011360605 0908 0908
602,86
0111 10 08154389468 ROXBOT TRADE, S.L.
CL PLA DE FORNELLS
3 08042 BARCELONA 03 08 2008 075763269 0808 0808
31.129,22
0111 10 08154662179 MGAID FINCAS DAVE,S.L. CL JAUME PINENT 2
08042 BARCELONA 03 08 2008 075781659 0808 0808
694,22
0111 10 08154686431 MIELES Y TULES S.L.
CL BELGICA 12
08911 BADALONA
03 08 2009 011380712 0908 0908
531,30
0111 10 08154725130 ALTADICION S.L.
CL MUNTANER 29
08011 BARCELONA 03 08 2008 075785804 0808 0808
516,83
0111 10 08154725130 ALTADICION S.L.
CL MUNTANER 29
08011 BARCELONA 03 08 2008 075785905 0808 0808
171,12
0111 10 08154754937 KRUP LUNGOR,S.L.
CL BARCELONA 2
08901 HOSPITALET D 03 08 2009 011384853 0908 0908
1.398,36
0111 10 08154813642 BAR RESTAURANTE LIU-HU S VI MASSAGUE 31
08208 SABADELL
03 08 2008 075790551 0808 0808
1.553,12
0111 10 08154813642 BAR RESTAURANTE LIU-HU S VI MASSAGUE 31
08208 SABADELL
03 08 2009 011387580 0908 0908
71,21
0111 10 08154856280 GOMEZ GONZALES JOSE FRAN CL MONTSENY
147
08904 HOSPITALET D 03 08 2008 075793682 0808 0808
780,71
0111 10 08154856280 GOMEZ GONZALES JOSE FRAN CL MONTSENY
147
08904 HOSPITALET D 03 08 2009 011390412 0908 0908
776,46
0111 10 08154885077 EMPRESA CATALANA MULTIPR CL NAPOLES 29
08914 BADALONA
03 08 2008 075795807 0808 0808
268,26
0111 10 08154908117 DOMELI SOLUTIONS,S.L. CL VALENTIN
IGLESIAS 08030 BARCELONA 03 08 2008 075797928 0808 0808
414,88
0111 10 08154908117 DOMELI SOLUTIONS,S.L. CL VALENTIN
IGLESIAS 08030 BARCELONA 03 08 2009 011395260 0908 0908
414,88
0111 10 08154938429 GRUP D’INVERSORS IXIA,S. CL MAS ESTORNELL
30 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 075799746 0808 0808
21.853,48
0111 10 08154938429 GRUP D’INVERSORS IXIA,S. CL MAS ESTORNELL
30 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 075799847 0808 0908
570,26
0111 10 08154938429 GRUP D’INVERSORS IXIA,S. CL MAS ESTORNELL
30 08389 PALAFOLLS 03 08 2009 011397684 0908 0908
20.498,30
0111 10 08154938429 GRUP D’INVERSORS IXIA,S. CL MAS ESTORNELL
30 08389 PALAFOLLS 03 08 2009 011397785 1008 1008
379,19
0111 10 08154941560 CONSTRUC PROJECT LEAL,S. CL VIDAL I
JUMBERT 2 08401 GRANOLLERS 03 08 2008 075800251 0808 0808
856,64
0111 10 08154941560 CONSTRUC PROJECT LEAL,S. CL VIDAL I
JUMBERT 2 08401 GRANOLLERS 03 08 2009 011398088 0908 0908
418,98
0111 10 08154962071 SABRI INTERNATIONAL POWE CL EMPORDA 10
08917 BADALONA
03 08 2008 075801261 0808 0808
376,27
0111 10 08154962071 SABRI INTERNATIONAL POWE CL EMPORDA 10
08917 BADALONA
03 08 2009 011398900 0908 0908
376,27
0111 10 08155026638 TRANSPORTS CARLES ESTRAN LG CAN
FRANCH
08187 SANTA EULALI 03 08 2009 011402940 0908 0908
1.509,31
0111 10 08155061802 S.I.VOLCAN 2 TAPAS,S.C.P PS VINT-I-DOS DE
JUL 08222 TERRASSA
03 08 2008 075806921 0808 0808
315,37
0111 10 08155061802 S.I.VOLCAN 2 TAPAS,S.C.P PS VINT-I-DOS DE
JUL 08222 TERRASSA
03 08 2009 011405061 0908 0908
315,37
0111 10 08155088373 CASTRO BERMEO LEYDA YANE CL GENERAL
PRIM 67 08902 HOSPITALET D 03 08 2009 011406980 0908 0908
308,53
0111 10 08155174158 CAMPOS GRIJALBA ARNUVIL CL FONT DE
CANYELLES 08042 BARCELONA 03 08 2008 075814193 0808 0808
617,93
0111 10 08155310362 FISHERTON, S.L.
PS FABRA I PUIG 358
08031 BARCELONA 03 08 2008 075824806 0808 0808
1.349,36
0111 10 08155483346 CONSTRUREPARA A-H-2007, CL ANTONI
FORRELLAD 08208 SABADELL
03 08 2008 075834304 0808 0808
520,98
0111 10 08155483346 CONSTRUREPARA A-H-2007, CL ANTONI
FORRELLAD 08208 SABADELL
03 08 2009 011435070 0908 0908
2.066,84
0111 10 08155491531 ERRAMDI —- FATIHA
AV FRANCESC MACIA
46 08208 SABADELL
03 08 2009 011435979 0908 0908
60,29
0111 10 08155491531 ERRAMDI —- FATIHA
AV FRANCESC MACIA
46 08208 SABADELL
03 08 2009 011436080 0908 0908
59,78
0111 10 08155642384 FERNANDEZ FERNANDEZ MANU CL EDUARD
TOLDRA 32 08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 075845014 0808 0808
518,30
0111 10 08155642384 FERNANDEZ FERNANDEZ MANU CL EDUARD
TOLDRA 32 08480 AMETLLA DEL 03 08 2009 011445477 0908 0908
537,01
0111 10 08155706042 CYMA EGARA MANIPULATS,S. CL GRANADA
24
08226 TERRASSA
02 08 2007 107836746 0907 0907
428,63
0111 10 08155706042 CYMA EGARA MANIPULATS,S. CL GRANADA
24
08226 TERRASSA
03 08 2008 075849054 0808 0808
787,02
0111 10 08155706042 CYMA EGARA MANIPULATS,S. CL GRANADA
24
08226 TERRASSA
03 08 2009 011449521 0908 0908
786,43
0111 10 08155782228 KUMAR —- SURINDER
CL SANT ISIDOR 43
08206 SABADELL
03 08 2009 011454369 0908 0908
295,82
0111 10 08155876295 VALENZUELA ANTOLIN JUAN CL ORENSE 29
08195 MIRASOL
03 08 2009 011461948 0908 0908
964,10
0111 10 08155876295 VALENZUELA ANTOLIN JUAN CL ORENSE 29
08195 MIRASOL
03 08 2009 011462049 1008 1008
41,92
0111 10 08155922674 ROSPALCONS, SL
CL SOCRATES 80
08030 BARCELONA 03 08 2008 075865727 0808 0808
1.085,92
0111 10 08156003005 ANDRY OBRAS Y CONSTRUCCI CL SANT
SEBASTIA 275 08206 SABADELL
03 08 2008 075871888 0808 0808
3.047,02
0111 10 08156003005 ANDRY OBRAS Y CONSTRUCCI CL SANT
SEBASTIA 275 08206 SABADELL
03 08 2008 075871989 0808 0808
390,86
0111 10 08156003005 ANDRY OBRAS Y CONSTRUCCI CL SANT
SEBASTIA 275 08206 SABADELL
03 08 2009 011471547 0908 0908
201,05
0111 10 08156081110 TRAMOTRANS,S.L.
AV MERIDIANA 430
08030 BARCELONA 03 08 2008 075877548 0808 0808
2.168,70
0111 10 08156081110 TRAMOTRANS,S.L.
AV MERIDIANA 430
08030 BARCELONA 03 08 2009 011477207 0908 0908
929,09
0111 10 08156205388 JADANSKI —- BARTLOMIEJ PZ AGRICULTURA
4
08830 SANT BOI DE 04 08 2007 005324217 0607 0607
721,25
0111 10 08156495176 DUNIA REJE ABAD, SL
CT ANTIGA DE
VALENCI 08918 BADALONA
03 08 2008 075910183 0808 0808
2.257,94
0111 10 08156502553 OFITEC COMPALL,S.L.
CL ARAGON 517
08009 BARCELONA 03 08 2008 075911092 0808 0808
440,04
0111 10 08156505785 RANIXTAN, S.L.
CL AVENIR 35
08006 BARCELONA 04 08 2007 005632189 1107 1107
751,20
0111 10 08156523165 MEJIA SANTIAGO AGUSTIN CL CINCA 82
08030 BARCELONA 03 08 2009 011514690 0908 0908
619,13
0111 10 08156523973 ALFA INFINITUM, SL
CL ARIBAU 4
08913 BADALONA
03 08 2008 075913621 0808 0808
493,40
0111 10 08156523973 ALFA INFINITUM, SL
CL ARIBAU 4
08913 BADALONA
03 08 2009 011514892 0908 0908
493,40
0111 10 08156548124 SAMPEDRO RODRIGUEZ MANUE CL JOSEP
MARIEGES 7 08830 SANT BOI DE 03 08 2008 075915136 0808 0808
926,33
0111 10 08156548124 SAMPEDRO RODRIGUEZ MANUE CL JOSEP
MARIEGES 7 08830 SANT BOI DE 03 08 2009 011516209 0108 0608
39,36
0111 10 08156548124 SAMPEDRO RODRIGUEZ MANUE CL JOSEP
MARIEGES 7 08830 SANT BOI DE 03 08 2009 011516310 0908 0908
913,04
0111 10 08156575911 VALENZUELA ANTOLIN JUAN CL ORENSE 29
08195 SANT CUGAT D 03 08 2009 011519138 0908 0908
319,40
0111 10 08156619862 SUTRAKIM,S.L.
CL CAMP 61
08022 BARCELONA 03 08 2008 075921095 0808 0808
3.185,87
0111 10 08156818411 BONILLO Y ESCODA TRES,S. AV FRANCESC
MACIA 46 08208 SABADELL
03 08 2009 011539346 0607 1207
139,75
0111 10 08156895203 SERVEI DE MECANITZACIONS CL NARCISO
MONTURIOL 08349 CABRERA DE M 03 08 2008 075944943 0808 0808
333,41
0111 10 08156895203 SERVEI DE MECANITZACIONS CL NARCISO
MONTURIOL 08349 CABRERA DE M 03 08 2009 011546016 0908 0908
333,41
0111 10 08157012714 MACIAS Y ORLANDO SL
CL MILAN 72
08921 SANTA COLOMA 03 08 2008 075951916 0808 0808
569,04
0111 10 08157012714 MACIAS Y ORLANDO SL
CL MILAN 72
08921 SANTA COLOMA 03 08 2009 011553995 0908 0908
284,53
0111 10 08157036558 CONSTRUCCIONES HAYOURI M CL JOAQUIN
VAYREDA 4 08222 TERRASSA
03 08 2009 011557130 0908 0908
77,92
0111 10 08157098293 GROMAN PROJECCIONS,S.L. CL SOLEIA 3
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 075960303 0808 0808
877,26
0111 10 08157098293 GROMAN PROJECCIONS,S.L. CL SOLEIA 3
08182 SANT FELIU D 03 08 2009 011562786 0908 0908
858,02
0111 10 08157101630 CLAUBAN,S.L
CL LUCA 9
08022
BARCELONA 03 08 2008 075960808 0808 0808
550,25
0111 10 08157158719 VASCO SERVICIOS SCP
AV MERIDIANA 450
08030 BARCELONA 03 08 2008 075966060 0808 0808
672,67
0111 10 08157158719 VASCO SERVICIOS SCP
AV MERIDIANA 450
08030 BARCELONA 03 08 2009 011568446 0908 0908
695,10
0111 10 08157176095 BLACK SCHOLES PROMOCAT, CL BALMES 460
08022 BARCELONA 03 08 2008 075967373 0808 0808
72,30
0111 10 08157176095 BLACK SCHOLES PROMOCAT, CL BALMES 460
08022 BARCELONA 03 08 2008 075967474 0808 0808
175,58
0111 10 08157177513 CONSTRUCCIONES COLAC 200 CL PLA DE
FORNELLS 3 08042 BARCELONA 03 08 2008 075967878 0808 0808
2.186,75
0111 10 08157189435 DE LA FUENTE MARTINEZ EV CL SANT MATEU
7
08918 BADALONA
03 08 2008 075969090 0808 0808
573,24
0111 10 08157189435 DE LA FUENTE MARTINEZ EV CL SANT MATEU
7
08918 BADALONA
03 08 2009 011571375 0908 0908
573,24
0111 10 08157201155 9 ESTE DE VILANOVA,S.L. CL CASTANYER 13
08022 BARCELONA 03 08 2008 075970003 0808 0808
616,49
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 19
Administració Central
0111 10 08157311693 QUINTEIRO SEIJO JAVIER CL CARRETERA DE
CORN 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2008 075979501 0808 0808
572,51
0111 10 08157311693 QUINTEIRO SEIJO JAVIER CL CARRETERA DE
CORN 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2009 011583503 0908 0908
572,51
0111 10 08157317252 PC ALNET SERVEIS ELECTRO CL JOAQUIM
VALLS 121 08042 BARCELONA 03 08 2008 075979905 0808 0808
340,13
0111 10 08157439413 GUASCH MISSATGERS, S.L. PS INDUSTRIA 100
08600 BERGA
03 08 2009 011594920 0908 0908
499,44
0111 10 08157489226 MULERO TUXUERA LIDIA
AV ANTONI
GAUDI 56 08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 075995362 0808 0808
388,08
0111 10 08157489226 MULERO TUXUERA LIDIA
AV ANTONI
GAUDI 56 08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 075995463 0808 0908
55,74
0111 10 08157505794 MEIVOX SERVICIOS CULTURA CL BORRAS 25
08208 SABADELL
03 08 2008 075996978 0808 0808
1.821,60
0111 10 08157505794 MEIVOX SERVICIOS CULTURA CL BORRAS 25
08208 SABADELL
03 08 2009 011601182 0908 0908
1.821,60
0111 10 08157506101 MEIVOX SERVICIOS CULTURA CL BORRAS 25
08208 SABADELL
03 08 2008 075997079 0808 0808
921,00
0111 10 08157506101 MEIVOX SERVICIOS CULTURA CL BORRAS 25
08208 SABADELL
03 08 2009 011601283 0908 0908
921,00
0111 10 08157657762 RAMOS AGUILA MARIA
CL ANSELM CLAVE
6 08470 SANT CELONI 03 08 2008 076009510 0808 0808
75,31
0111 10 08157657762 RAMOS AGUILA MARIA
CL ANSELM CLAVE
6 08470 SANT CELONI 03 08 2009 011613007 0908 0908
498,65
0111 10 08157755368 DISTRIBUCIONS DIRECTES O CL BONAVISTA
133
08203 SABADELL
03 08 2009 011620481 0908 0908
227,26
0111 10 08157755368 DISTRIBUCIONS DIRECTES O CL BONAVISTA
133
08203 SABADELL
03 08 2009 011620582 0908 1008
282,96
0111 10 08157782650 SELINSA Y MANTENIMIENTO AV MERIDIANA
374
08030 BARCELONA 03 08 2008 076018907 0808 0808
304,92
0111 10 08157922288 SHARPZ ALI AISLAMITNOS,S PP MARAGALL 224
08031 BARCELONA 03 08 2008 076028506 0808 0808
298,09
0111 10 08157953917 AUTO ESCUELA SORAYA, S.L CL MARAGALL 43
08291 RIPOLLET
03 08 2008 076031738 0808 0808
21,60
0111 10 08157953917 AUTO ESCUELA SORAYA, S.L CL MARAGALL 43
08291 RIPOLLET
03 08 2008 076031839 0808 0808
1.291,64
0111 10 08157953917 AUTO ESCUELA SORAYA, S.L CL MARAGALL 43
08291 RIPOLLET
03 08 2009 011635235 0908 0908
2.186,68
0111 10 08157957553 ROJO DELGADO MARLON SOND CL MIMOSA
5
08905 HOSPITALET D 03 08 2008 076032041 0808 0808
349,93
0111 10 08157957553 ROJO DELGADO MARLON SOND CL MIMOSA
5
08905 HOSPITALET D 03 08 2009 011635538 0908 0908
349,93
0111 10 08157990895 GALILEO OBRA PUBLICA SL CL MONTSENY
CON CAN 08758 CERVELLO
03 08 2008 076035576 0808 0808
4.616,50
0111 10 08157990895 GALILEO OBRA PUBLICA SL CL MONTSENY
CON CAN 08758 CERVELLO
03 08 2009 011638164 0908 0908
4.701,70
0111 10 08158195306 KEROBYAN —- ARAVIK
SP URRUTIA 102
08031 BARCELONA 03 08 2008 076050229 0808 0808
301,85
0111 10 08158199548 INMORUSTIC PROJECTES, S. CL MALLORCA 658
08027 BARCELONA 03 08 2008 076050431 0808 0808
1.367,92
0111 10 08158214706 PINTURAS Y DECORACION AL CL ARQUEBISBE
ALEMAN 08500 VIC
02 08 2009 011656554 0908 0908
887,54
0111 10 08158222382 VICENTE RUIZ RAQUEL
AV MARQUES DE
SANT M 08914 BADALONA
03 08 2008 076053663 0808 0808
114,00
0111 10 08158222382 VICENTE RUIZ RAQUEL
AV MARQUES DE
SANT M 08914 BADALONA
03 08 2009 011657261 0908 0908
44,78
0111 10 08158224507 CALLE GRAFICA, S.L.
CL INDUSTRIA P.I. CA
08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 076053865 0808 0808
849,64
0111 10 08158224507 CALLE GRAFICA, S.L.
CL INDUSTRIA P.I. CA
08100 MOLLET DEL V 03 08 2009 011657564 0908 0908
132,60
0111 10 08158224507 CALLE GRAFICA, S.L.
CL INDUSTRIA P.I. CA
08100 MOLLET DEL V 03 08 2009 011657665 0908 0908
562,76
0111 10 08158234712 MURCIA CASTRO YENDERSON CL DOCTOR
LETAMENDI 08031 BARCELONA 03 08 2008 076054471 0808 0808
37,38
0111 10 08158412039 WELLBEING DISCOM,S.L. RB ABAT
ARMENGOL 18 08173 SANT CUGAT D 03 08 2009 011671914 0908
0908
1.013,06
0111 10 08158570067 COGAC CENTRAL DE COMPRAS CL PAU
CLARIS 75
08009 BARCELONA 03 08 2008 076078016 0808 0808
1.341,00
0111 10 08158650495 FRESH PRODUCTIONS, S.L. CL RONDA DE LES
CONQ 08180 MOIA
03 08 2009 011688179 0908 0908
121,50
0111 10 08158730321 CPS-39 SL
CL VIA AUGUSTA 141
08019 BARCELONA 03 08 2008 076088423 0808 0808
3.078,68
0111 10 08158750226 CONSORCIO EQU, S.L.
CL TEIDE Q 17
08031 BARCELONA 03 08 2008 076090746 0808 0808
337,26
0111 10 08158815904 YEMLAHI —- ABDELMOUNAIM CL SANT JORDI
71
08389 PALAFOLLS 03 08 2009 011699903 0908 0908
815,21
0111 10 08158851468 ALCALDE OCAÑA MIREIA
PP DE LA PEIRA 31
08031 BARCELONA 03 08 2008 076098628 0808 0808
142,32
0111 10 08158873292 WORLD’S DESIGNS&INNOVATI CL ABAT OLIBA
76
08242 MANRESA
03 08 2008 076100547 0808 0808
1.127,10
0111 10 08158935334 PEREZ NICOLAS JONATAN CL BADALONA 94
08918 BADALONA
03 08 2009 011710310 0908 0908
165,29
0111 10 08158987975 MARTINEZ GARCIA VANESA CL ESPRONCEDA
56
08430 ROCA DEL VAL 03 08 2008 076109035 0808 0808
101,95
0111 10 08159016368 BAR EL PATXI, CB
CL CINCA 92
08030 BARCELONA 03 08 2008 076111055 0808 0808
837,52
0111 10 08159016368 BAR EL PATXI, CB
CL CINCA 92
08030 BARCELONA 03 08 2009 011715562 0908 0908
837,52
0111 10 08159018792 INSTATRANS,S.L.
PZ LES ARTS 12
08401 GRANOLLERS 03 08 2008 076111156 0808 0808
2.586,41
0111 10 08159018792 INSTATRANS,S.L.
PZ LES ARTS 12
08401 GRANOLLERS 03 08 2009 011715663 0908 0908
2.586,41
0111 10 08159070124 NTM MAS DE EVENTOS 2008, CL FELIU
CODINA 45 08031 BARCELONA 03 08 2008 076114994 0808 0808
985,54
0111 10 08159082551 TARGECOMU,S.L.
CT SANTA COLOMA 5
08913 BADALONA
03 08 2008 076115806 0808 0808
917,12
0111 10 08159082551 TARGECOMU,S.L.
CT SANTA COLOMA 5
08913 BADALONA
03 08 2009 011721222 0908 0908
917,12
0111 10 08159105486 VELO-YESOS,S.L.
AV BADALONA 12
08100 MOLLET DEL V 03 08 2009 011723242 0908 0908
23,71
0111 10 08159214513 S.I. LA TASCA DEL MIRADO CL CARME 17
08754 PAPIOL EL 03 08 2008 076127930 0808 0808
1.213,45
0111 10 08159214513 S.I. LA TASCA DEL MIRADO CL CARME 17
08754 PAPIOL EL 03 08 2009 011731629 0908 0908
1.235,42
0111 10 08159353949 MAS RAMIREZ JOSE
CL GONGORA 22
08042 BARCELONA 03 08 2008 076138842 0808 0808
352,62
0111 10 08159403964 ILLA LANDA INMOBILIARIA CL BERGA S/N
08222 TERRASSA
03 08 2009 011747591 0908 0908
1.672,00
0111 10 08159409624 SORIANO HURTADO JOSE ANT CL ANSELM
CLAVE 53 08430 ROCA DEL VAL 03 08 2008 076143387 0808 0808
262,15
0111 10 08159457922 CORNALS SIETE,S.L.
CL SAN LORENZO 142
08222 TERRASSA
03 08 2008 076147532 0808 0808
602,29
0111 10 08159470147 LOTZ ROCA GUILLERMO
CL LORENA 61
08042 BARCELONA 03 08 2008 076149047 0808 0808
962,30
0111 10 08159497328 INTERIORISMO MILENIUM, S CL SANTA ISABEL
15 08840 VILADECANS 03 08 2008 076151774 0808 0808
1.618,73
0111 10 08159497328 INTERIORISMO MILENIUM, S CL SANTA ISABEL
15 08840 VILADECANS 03 08 2008 076151875 0808 0808
210,22
0111 10 08159497328 INTERIORISMO MILENIUM, S CL SANTA ISABEL
15 08840 VILADECANS 03 08 2009 011756281 0308 0608
25,00
0111 10 08159497328 INTERIORISMO MILENIUM, S CL SANTA ISABEL
15 08840 VILADECANS 03 08 2009 011756382 0708 0808
23,12
0111 10 08159497328 INTERIORISMO MILENIUM, S CL SANTA ISABEL
15 08840 VILADECANS 03 08 2009 011756483 0908 0908
1.187,33
0111 10 08159497328 INTERIORISMO MILENIUM, S CL SANTA ISABEL
15 08840 VILADECANS 03 08 2009 011756584 0908 0908
103,09
0111 10 08159687587 ASOCIACION CULTURAL ELEO CL SANT
HONORAT 23 08222 TERRASSA
03 08 2009 011774368 0908 0908
3.853,58
0111 10 08159754780 PRODUCTES AVICOLES MONSA CL SICILIA 89
08922 SANTA COLOMA 03 08 2008 076174713 0808 0808
637,67
0111 10 08159754780 PRODUCTES AVICOLES MONSA CL SICILIA 89
08922 SANTA COLOMA 03 08 2008 076174814 0908 0908
204,89
0111 10 08159777719 LA FIGUERASSA DE SAN LUI CL SAN JORDI 30
08389 PALAFOLLS 03 08 2009 011781846 0908 0908
237,90
0111 10 08159784991 VENUS SCP
CL PAU PIFERRER 8
08914 BADALONA
03 08 2008 076177541 0808 0808
12,78
0111 10 08159874820 FUMAX 5000,S.L.
CL MEXICO 7
08004 BARCELONA 02 08 2008 076184716 0808 0808
828,70
0111 10 08159919175 CUATRO ERRES SOC.CONST.O PS MONJUICH
68
08004 BARCELONA 03 08 2008 076188453 0808 0808
1.380,05
0111 10 08160036181 RODRIGUEZ BAAMEIRO JOSE CL HUELVA 5
08226 TERRASSA
03 08 2009 011803973 0908 0908
917,39
0111 10 08160095290 SHAN —- LIYA
CL RIPOLL 20
08560 MANLLEU
03 08 2008 076202803 0808 0808
568,90
0111 10 08160203509 PVKRAFTWERKER GMBH & CO CL MARIANO
CUBI 7 08006 BARCELONA 03 08 2008 057577587 0508 0508
1.652,64
0111 10 08160283937 ECOLOGY LINK,S.L.
CL INDUSTRIAL,POL. I
08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 076219573 0808 0808
54,83
0111 10 08160283937 ECOLOGY LINK,S.L.
CL INDUSTRIAL,POL. I
08100 MOLLET DEL V 03 08 2009 011825292 0908 0908
2.405,99
0111 10 08160283937 ECOLOGY LINK,S.L.
CL INDUSTRIAL,POL. I
08100 MOLLET DEL V 03 08 2009 011825393 0908 0908
130,97
0111 10 08160284139 ECOLOGY LINK,S.L.
CL
INDUSTRIAL,POL.IN 08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 076219775 0808
0808
1.149,10
0111 10 08160284139 ECOLOGY LINK,S.L.
CL
INDUSTRIAL,POL.IN 08100 MOLLET DEL V 03 08 2009 011825595 0908
0908
1.149,10
0111 10 08160467833 JORGES TRADE,S.L.
CL ALMANSA 82
08042 BARCELONA 03 08 2008 076235135 0808 0808
3.820,64
0111 10 08160467833 JORGES TRADE,S.L.
CL ALMANSA 82
08042 BARCELONA 03 08 2008 076235236 0808 0908
96,31
0111 10 08160616565 HERMANOS EL QDOUR,S.L. CL PAVIA 64
08028 BARCELONA 03 08 2008 076247663 0808 0808
353,45
0111 10 08160616565 HERMANOS EL QDOUR,S.L. CL PAVIA 64
08028 BARCELONA 03 08 2009 011854190 0908 0908
353,45
0111 10 08160626366 ROIG ALVARO XAVIER
AV GRAN VIA DE
LES C 08014 BARCELONA 03 08 2008 076248471 0808 0808
89,62
0111 10 08160661631 AL BKIJAR —- HANAN
CL LISZT 10
08922 SANTA COLOMA 03 08 2008 076251404 0808 0808
663,77
0111 10 08160661631 AL BKIJAR —- HANAN
CL LISZT 10
08922 SANTA COLOMA 03 08 2009 011859244 0908 0908
659,42
0111 10 08160795613 ALVARIÑO LOPEZ 2006,S.L. CL TORRENT
LLIBRETA 08304 MATARO
03 08 2008 076262013 0808 0808
2.053,26
0111 10 08160795815 ALVARIÑO LOPEZ 2006,S.L. CL TORRENT
LLIBRETA 08304 MATARO
03 08 2008 076262114 0808 0808
552,61
0111 10 08160905343 S.I. EL GRANAINO 2008,SC CL MARAGALL 8
08291 RIPOLLET
03 08 2008 076272319 0808 0808
391,48
0111 10 08160905343 S.I. EL GRANAINO 2008,SC CL MARAGALL 8
08291 RIPOLLET
03 08 2008 076272420 0808 0808
29,20
0111 10 08160919083 ZHAN —- GUIPING
CL EDUARDO
MARQUINA 08917 BADALONA
03 08 2009 011881977 0908 0908
665,47
0111 10 08160954550 CAN QUIMET, SCP
CL PANIQUET 83
08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 076276258 0808 0808
570,18
0111 10 08160954550 CAN QUIMET, SCP
CL PANIQUET 83
08100 MOLLET DEL V 03 08 2009 011885213 0908 0908
41,14
0111 10 08160971728 UNIGIENEX EUROPA, S.L. CL VERNEDA PI
CAN PA 08380 MALGRAT DE M 03 08 2008 076278177 0808 0808
1.358,80
0111 10 08160971728 UNIGIENEX EUROPA, S.L. CL VERNEDA PI
CAN PA 08380 MALGRAT DE M 03 08 2009 011887233 0908 0908
2.535,06
0111 10 08161176842 IBERPRON VALLES, S.L. CL PORTUGAL 58
08206 SABADELL
03 08 2009 011902892 0908 0908
1.713,44
0111 10 08161190683 CARVAJAL MENDEZ MARCELIN CL PRULLANS
13
08207 SABADELL
03 08 2009 011903502 0908 0908
578,77
0111 10 08161278993 KRUPNENTER,S.L.
CL FILADORS 25
08208 SABADELL
03 08 2009 011910471 0908 0908
1.389,13
0111 10 08161279296 KRUP NENTER,S.L.
CL FILADORS 25
08208 SABADELL
03 08 2009 011910572 0908 0908
377,02
0111 10 08161682959 CALABRIA EGEA JACINTO CL GUIXERAS 83
08915 BADALONA
10 08 2009 017086837 0608 0608
3.971,68
0111 10 08161682959 CALABRIA EGEA JACINTO CL GUIXERAS 83
08915 BADALONA
10 08 2009 017086938 0708 0708
933,23
0111 10 08161710039 PERIS ALONSO PILAR BEGOÑ PO BONANOVA
1
08022 BARCELONA 10 08 2008 069351973 0205 0205
991,21
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019421911 0306 0306
647,19
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019422113 0406 0406
641,71
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019422214 0506 0506
667,99
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019422315 0606 0606
917,47
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019422416 0706 0706
21,61
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019422517 0706 0706
708,84
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019422618 0806 0806
657,29
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019422820 0906 0906
108,59
0111 10 08162814728 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
10 08 2009 019422921 0906 1006
565,01
0112 10 08149902109 MEDIA FILMS, S.L
CL TUCUMAN 4
08030 BARCELONA 02 08 2009 012064156 0208 0208
135,90
0112 10 08149902109 MEDIA FILMS, S.L
CL TUCUMAN 4
08030 BARCELONA 02 08 2009 012064257 0308 0308
67,95
0121 07 081008191996 COCA PEREZ ILDEFONSO
CL SANT PERE 27
08031 BARCELONA 03 08 2008 038369971 0208 0208
49,16
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 031021323355 ZHENG —- FU YING
CL ANTIGUA DE
VALENC 08914 BADALONA
03 08 2008 081879424 1008 1008
293,22
0521 07 031022738242 PEREZ ARBOL DAVID
CL COLL I
ALENTSORN 08035 BARCELONA 03 08 2008 081306922 1008 1008
293,22
0521 07 031033296690 ZHONG —- LINGYING
CL PROVENZA 25
08303 MATARO
03 08 2008 082803752 1008 1008
308,39
0521 07 041004095533 NIGROU —- ABDERRAZAK CL HISTORIADOR
CARDU 08222 TERRASSA
03 08 2008 083335737 1008 1008
293,22
0521 07 070069791143 CHINCHO ALVAREZ JOSE MAN CS CAL MARTI
(RAVAL 08253 SANT SALVADO 03 08 2008 082653505 1008 1008
293,22
0521 07 080089162628 VIÑALS IBAÑEZ DOLORS
CL GRAN VIA 31
08600 BERGA
03 08 2008 081984003 1008 1008
472,26
0521 07 080178747582 GARCIA LOPEZ JORGE
CL ABAD ODO 79
08030 BARCELONA 03 08 2008 081308538 1008 1008
293,22
0521 07 080185480493 JURADO MARTIN ANTONIO CL CARLES RIBA
38 08402 GRANOLLERS 03 08 2008 082214779 1008 1008
1.157,52
0521 07 080185741585 GALERA DONAIRE ANTONIO CL TIMBALER
(UR. MON 08294 BRUC EL
03 08 2008 083492250 1008 1008
308,10
0521 07 080229059765 RAMIREZ PERALVAREZ ROSAR CL PERMANYER
199
08205 SABADELL
03 08 2008 083012910 1008 1008
293,22
0521 07 080230650666 HERVAS GELDE ANDRES
CL SANT JAUME
61
08630 ABRERA
03 08 2008 083187712 1008 1008
293,22
0521 07 080231183055 GARCIA GARCIA FRANCISCO CL
IND.MONGUIT-NVE 2 08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082219126
1008 1008
574,58
0521 07 080233832670 PALACIOS SEVILLA GONZALO CL CASA OLIVA
97
08020 BARCELONA 03 08 2008 080984701 1008 1008
293,22
0521 07 080243470430 SOTOS COLLADO ESTEBAN CL NOU 3
08474 GUALBA
03 08 2008 082220742 1008 1008
293,22
0521 07 080245977171 FERNANDEZ ANDRADES MANUE CL ILDEFONS
CERDA 22 08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082221651 1008 1008
293,22
0521 07 080256690217 GARRIDO CORTES DIEGO
CL SAN
SILVESTRE 42 08921 SANTA COLOMA 03 08 2008 081829005 1008
1008
293,22
0521 07 080258482996 RAMOS FLORES FRANCISCO CL MOSSEN
BALDELLO 1 08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082224378 1008 1008
293,22
0521 07 080261256691 VALIENTE COLAS MARIA CAR CL RAMON
TURRO 212 08005 BARCELONA 03 08 2008 081103828 1008 1008
574,58
0521 07 080262358047 GARCIA RIERA ROMULO
CL PONS Y
GALLARZA 1 08030 BARCELONA 03 08 2008 081314093 1008 1008
574,58
0521 07 080264419804 ALVAREZ GONZALEZ PIO
CL PINTOR
SERRASANTA 08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 082014416 1008 1008
441,76
0521 07 080269433084 PEREZ SANCHEZ MANUEL
AV ÀUROPA 156
08907 HOSPITALET D 03 08 2008 082486884 1008 1008
10,94
0521 07 080270603552 PASTOR SAURI MANUEL
CL SALVADOR
ESPRIU 1 08450 LLINARS DEL 03 08 2008 082225287 1008 1008
293,22
0521 07 080272192332 SANCHEZ CUELLAR JOSE ANT CL
CIRCUMVAL.LACIO 7 08222 TERRASSA
03 08 2008 083346447 1008
1008
496,78
0521 07 080272811314 MORERA RIERA LUIS
CL MARIA PALAU 6-8
08403 GRANOLLERS 03 08 2008 082225893 1008 1008
293,22
0521 07 080274072920 GUALBA PUJOL JOAQUIN
CL CAMI DEL
MIG 62 08349 CABRERA DE M 03 08 2008 082749794 1008 1008
293,22
0521 07 080274096966 LLORENTE RODRIGUEZ ALFON CL GLORIETA
DE CATAL 08319 DOSRIUS
03 08 2008 082813654 1008 1008
293,22
Núm. 122 / Pàg. 20
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
0521 07 080274929146 CORRAL GARRIDO FRANCISCO CR SAN BENET
36
08270 NAVARCLES 03 08 2008 082661080 1008 1008
293,22
0521 07 080291336795 ARANZANA GUTIERREZ FERNA CL JAIME I 2
08303 MATARO
03 08 2008 082815169 1008 1008
293,22
0521 07 080292404506 CAMPILLO BLANCO ANTONIO CT DE PRATS
380
08208 SABADELL
03 08 2008 083025337 1008 1008
293,22
0521 07 080294338139 FLORES LOPEZ ANTONIO
CL SEVILLA 132
08224 TERRASSA
03 08 2008 060735848 0708 0708
293,22
0521 07 080299023946 COMITRE LLAMAS AMAPOLA CL CL DR
FERRAN AGUL 08750 MOLINS DE RE 03 08 2008 083198523 1008 1008
303,02
0521 07 080301394180 RIOS QUINTANA ENRIQUE CL SARASATE 24
08206 SABADELL
03 08 2008 083029074 1008 1008
293,22
0521 07 080308611788 BORRAS SANFELIU ANTONIO CL FEIJOO 51
08204 SABADELL
03 08 2008 083030589 1008 1008
293,22
0521 07 080312782485 GARCIA GARCIA MIGUEL
AV DIAGONAL DE
COSTA 08916 BADALONA
03 08 2008 081891952 1008 1008
293,22
0521 07 080317155064 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA CL CUBA 14
08917 BADALONA
03 08 2008 081591353 1008 1008
363,83
0521 07 080322018707 GONZALEZ ALCARAZ JUAN PA DEL
LUÇANES, S.N. 08513 PRATS DE LLU 03 08 2008 083544588 1008 1008
363,83
0521 07 080334567069 BOIX PLANAS JORDI
CT C35 KM.56,6
EDIFI 08470 VALLGORGUINA 03 08 2008 082236506 1008 1008
825,24
0521 07 080334985280 CAZORLA ROMERO JOSE MANU AV DEL
VALLES 628 08222 TERRASSA
03 08 2008 083354127 1008 1008
293,22
0521 07 080341718494 SOPENA ALBA ROSA MARIA CL CAN CAMP
25
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082237617 1008 1008
293,22
0521 07 080343132371 CAMPS SOLA JUAN
CL JORDI CAPELL 5
08552 TARADELL
03 08 2008 083545804 1008 1008
293,22
0521 07 080361027255 VAQUERO TALAVERA EUSTAQU CT SANTA
COLOMA 4 08913 BADALONA
03 08 2008 081111710 1008 1008
293,22
0521 07 080361553681 LOZANO HERNANDEZ JUAN CL NAPOLS 33
08914 BADALONA
03 08 2008 081895487 1008 1008
293,22
0521 07 080362941791 LOPEZ ZAMORA JOSEFA
CL MARAGALL 8
08291 RIPOLLET
03 08 2008 083796990 0908 0908
8,54
0521 07 080362941791 LOPEZ ZAMORA JOSEFA
CL MARAGALL 8
08291 RIPOLLET
03 08 2008 083797091 1008 1008
293,22
0521 07 080364802171 MOLINA MONTES ANTONIO J CL
MONTSERRAT 95
08221 TERRASSA
03 08 2008 083355743 1008
1008
293,22
0521 07 080366676796 MUÑOZ HERRERO JOSE MANUE PJ ESPINAL 1
08690 SANTA COLOMA 03 08 2008 082139809 1008 1008
293,22
0521 07 080369714112 VENTURA QUERALT MARIA VI CL
CONCEPCION ARENAL 08030 BARCELONA 03 08 2008 081511632
1008 1008
260,86
0521 07 080370065837 MARTINEZ LOBON ANTONIO M CL JACINTO
VERDAGUER 08397 PINEDA DE MA 03 08 2008 082921465 1008 1008
293,22
0521 07 080370297324 GUTIERREZ RUIZ JUAN
CT DE PRATS 430
08208 SABADELL
03 08 2008 083038370 1008 1008
293,22
0521 07 080372827711 GONZALEZ ALVAREZ PILAR CL AMERICA 76
08924 SANTA COLOMA 03 08 2008 081834055 1008 1008
293,22
0521 07 080373903805 MUNZO RAYA EMILIO
CL RUBEN DARIO
18 08030 BARCELONA 03 08 2008 081323086 1008 1008
293,22
0521 07 080374158126 POU PONS JAIME
CT DE OLOT 15
08560 MANLLEU
03 08 2008 083548733 1008 1008
681,72
0521 07 080374429019 PEREZ RUIZ JUAN
CL IGNACIO IGLESIAS
08030 BARCELONA 03 08 2008 081512440 1008 1008
293,22
0521 07 080375085080 NAVARRO MESTRE GEMMA
CL SAN
SEBASTIAN 157 08222 TERRASSA
03 08 2008 083357864 1008 1008
293,22
0521 07 080383579957 BOLART SANCHEZ CORTES JO CL CAN
PAUTIQUET 83 08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 082383723 1008
1008
293,22
0521 07 080383616838 ANDREU CRUELLAS GENIS CL BUENOS
AIRES 24 08390 MONTGAT
03 08 2008 081897814 1008 1008
293,22
0521 07 080390377839 BERZUNCE GUEVARA ROSA MC MUNICIPAL
SARRIA 08034 BARCELONA 03 08 2008 081755243 1008 1008
293,22
0521 07 080390968125 GRIÑAN ROVIRA JOSE MARIA CL RAVAL CAN
XICOTA, 08186 LLIÇA D AMUN 03 08 2008 082384329 1008 1008
293,22
0521 07 080393048369 GONZALEZ LARA ARACELI CL MONTSERRAT
95
08221 TERRASSA
03 08 2008 083360591 1008 1008
293,22
0521 07 080393538625 VALLS COSTA JOSE M
CL JOAN LLIMONA 7
08700 IGUALADA
03 08 2008 083622188 1008 1008
293,22
0521 07 080393906619 PALOMO MELLADO VICENTE CL RIBOT I
SERRA 32 08208 SABADELL
03 08 2008 083042414 1008 1008
302,04
0521 07 080396763570 SANCHEZ MANS RAMON
CL FRANCESC
MACIA 37 08915 BADALONA
03 08 2008 081899127 1008 1008
293,22
0521 07 080397533207 MATAMALA MATALONGA JOAN CL
RTO.IN.COLONIA GU 08690 SANTA COLOMA 03 08 2008 082142940
1008 1008
293,22
0521 07 080398676389 SANCHEZ LOBO ANTONIO
CL PRAT DE LA
RIBA 3 08221 TERRASSA
03 08 2008 083361100 1008 1008
673,86
0521 07 080398727923 FERNANDEZ ORTIZ JESUS FR CL CASP 137
08013 BARCELONA 03 08 2008 081221238 1008 1008
293,22
0521 07 080411153118 SERRANO ARQUIMBAU ISIDRO CL
VERNTALLAT 8
08024 BARCELONA 03 08 2008 081515066 1008
1008
293,22
0521 07 080411544956 MARTINEZ MORERA JOSEP MA CL JOAN MIRO
6
08170 MONTORNES DE 03 08 2008 082385642 1008 1008
662,64
0521 07 080414599446 LOPEZ MOTA DIAZ BLANC VI CL RAMON Y
CAJAL 2 08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 082759700 1008 1008
293,22
0521 07 080414855484 FONT RIBA JORGE
CL REFORMA S/N
08513 PRATS DE LLU 03 08 2008 083553076 1008 1008
293,22
0521 07 080415052114 TORRES COPETE TOMAS
CL PROVIDENCIA
59 08024 BARCELONA 03 08 2008 081515874 1008 1008
368,75
0521 07 080415537619 SOLA PUIGVI CARMEN
CL PUIG I
CADAFALCH 08204 SABADELL
03 08 2008 083046252 1008 1008
308,39
0521 07 080415640275 ENGUITA MATEO RAQUEL
CL DEL PILAR 20
08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 082760407 1008 1008
308,90
0521 07 080415945221 CIFUENTES NAVARRO DOMING CL
BARTOLOMEU ROSSEL 08186 LLIÇA D AMUN 03 08 2008 082386652
1008 1008
293,22
0521 07 080417314638 FALGUERAS CAMPS PILAR CL CATALUNYA
70
08211 CASTELLAR DE 03 08 2008 083047060 1008 1008
293,22
0521 07 080417787514 CABRERA GARCIA JORGE
CL SAN FEDERICO
23-2 08013 BARCELONA 03 08 2008 081901753 1008 1008
293,22
0521 07 080418750541 COLOMINA SINUES MONTSERR AV CASTELL
DE MONTBU 08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082249842 1008 1008
293,22
0521 07 080421051562 RODRIGUEZ TROYANO JULIO AV ALFONSO
XIII 382 08914 BADALONA
03 08 2008 081902359 1008 1008
293,22
0521 07 080423032281 BORONAT TOBOSO ESPERANÇA PP MULES 8
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082250852 1008 1008
293,22
0521 07 080426624416 BENET VIDAL FERMIN
CL AGNES
ARMENGOL 47 08208 SABADELL
03 08 2008 083049585 1008 1008
293,22
0521 07 080427558949 BASTIDA MARTINEZ MERCEDE CL CAN
SUNYER 34
08107 MARTORELLES 03 08 2008 082387965 1008 1008
293,22
0521 07 080427638569 MORENO MENDEZ JOSE
CL SIETE 11
08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 083624818 1008 1008
293,22
0521 07 080427750121 BLANCAFORT PRESAGUER FEL LG MAS MOLI
DEL LLOP 08504 SANT JULIA D 03 08 2008 083555605 1008 1008
293,22
0521 07 080428430737 FOIX GOMBAU JUAN
CL LEPANT 249
08025 BARCELONA 03 08 2008 081598730 1008 1008
293,22
0521 07 080429610396 PEREZ SANCHEZ MANUEL
AV JACQUARD
35
08222 TERRASSA
03 08 2008 081063109 1008 1008
293,22
0521 07 080429917059 HERNANDEZ TAFALLA RICARD CL ALFONSO
XIII 10 08915 BADALONA
03 08 2008 081904177 1008 1008
293,22
0521 07 080430103177 SALVADOR LARA ANICETO CL VIÑETAS 23
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082254185 1008 1008
334,40
0521 07 080430214628 GRANA GOMEZ ANTONIO
CL MORRO
CURT 1
08870 SITGES
03 08 2008 082034422 1008 1008
293,22
0521 07 080430733677 MARAVER CRUZ JOSE M
CL MONTSERRAT
1
08272 SANT FRUITOS 03 08 2008 082676440 1008 1008
373,20
0521 07 080431930316 PINTO SORIANO EVA
CL COLOM (LOCAL)
200 08222 TERRASSA
03 08 2008 083370695 1008 1008
293,22
0521 07 080432190091 SHIMIZU —- SEIZABURO CL LLIBERTAT 12
08800 VILANOVA I L 03 08 2008 083689987 1008 1008
293,22
0521 07 080432290933 LIEBERMANN VALLS ERNESTO CL JAUME
BALMES 72 08272 SANT FRUITOS 03 08 2008 082677046 1008 1008
293,22
0521 07 080432599313 MEDINA CARVAJAL JUAN MAN CL
MONTBLANCH (BARR 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082928337
1008 1008
293,22
0521 07 080432727231 GIMENO MARSIÑACH MARIA L CL GRACIA
163
08201 SABADELL
03 08 2008 083052922 1008 1008
307,44
0521 07 080450469137 RUIZ SALMERON FRANCISCO CL
RENACIMIENTO 82 08226 TERRASSA
03 08 2008 083373527 1008
1008
293,22
0521 07 080455600740 PEREZ BURGAZ JOSE MANUEL PZ DELS ARTS
12
08401 GRANOLLERS 03 08 2008 082258330 1008 1008
330,48
0521 07 080459970891 ANTON CHICHARRO ANTONIO CL ANGEL
GUIMERA 121 08917 BADALONA
03 08 2008 081908625 1008 1008
293,22
0521 07 080462978093 THOMAS BUQUERAS NORBERTO CL RONDA
SANT PERE 3 08010 BARCELONA 03 08 2008 081229726 1008 1008
293,22
0521 07 080464591731 ORTIZ MANS FERNANDO
CL LA FLORIDA_AV. 9 08130 SANTA PERPET 03 08 2008 083819727 1008 1008
293,22
0521 07 080465053085 MOYANO CASTELLANO DIEGO CL DOEDES 8
08350 ARENYS DE MA 03 08 2008 082933589 1008 1008
293,22
0521 07 080466192231 MATEU SIMON ANGELES
CL CATALUNYA
84
08820 PRAT DE LLOB 03 08 2008 082039775 1008 1008
293,22
0521 07 080466240024 MAURICIO MARTINEZ JOAQUI CL PONIENTE
152
08915 BADALONA
03 08 2008 081659253 1008 1008
293,22
0521 07 080466344401 NAVAS MACIA ANTONIO
CL GOYA 12
08440 CARDEDEU
03 08 2008 082264693 1008 1008
293,22
0521 07 080466465245 CASANOVAS NAVALON JORGE CL SANT
ISIDRE 107 08208 SABADELL
03 08 2008 081230837 1008 1008
293,22
0521 07 080466732094 LOSA MARIN BEATRIZ
CL CINCA 44
08030 BARCELONA 03 08 2008 081330463 1008 1008
293,22
0521 07 080469108695 SANTIAGO MONTERO RAFAEL PJ GERTRUDIS
ARTIGAS 08208 SABADELL
03 08 2008 083061713 1008 1008
293,22
0521 07 080469928246 MORENO CUEVAS OLGA
CL CAMI DE LA
COSTA_ 08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 082766568 1008 1008
310,76
0521 07 080470514993 DE MEDRANO REÑE MIGUEL M CL LA TERRA
23
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082267828 1008 1008
1.102,98
0521 07 080471688491 PONCE JEREZ MARIA LUISA CL ALMERIA 106
08226 TERRASSA
03 08 2008 083381712 1008 1008
293,22
0521 07 080472263320 FUENTES CAMALLO JOSEFA PS SAN GERVASI
71 08022 BARCELONA 03 08 2008 081765448 1008 1008
293,22
0521 07 080473071753 SOLER GARCIA CARLOS
CL
PZ.CONSTITUCION,3 08191 RUBI
03 08 2008 083505990 1008
1008
293,22
0521 07 080474646183 CRUZ ALCALDE JUAN CARLOS PS ANDALUCIA
105
08520 FRANQUESES D 03 08 2008 082269141 1008 1008
293,22
0521 07 080477144440 REVERTER PLA SALVADOR CL DE LA CISA 36
08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 082767376 1008 1008
293,22
0521 07 080477400983 CAZORLA GOMEZ FRCO WENCE PZ NOVA 5
08221 TERRASSA
03 08 2008 083385550 1008 1008
293,22
0521 07 080477452517 HIDALGO OCAÑA JOSE
CL OLOT 69
08222 TERRASSA
03 08 2008 083385853 1008 1008
293,22
0521 07 080479122028 MARTINEZ HERNANDEZ OLGA CL
MONTSENY 15
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082937633 1008
1008
293,22
0521 07 080479305924 VILAREDES PUJOLS ESTEBAN CL GRAN VIA 10
08600 BERGA
03 08 2008 081991477 1008 1008
293,22
0521 07 080479420809 MEDINA LABRADA JOSE LUIS CL CALASSANÇ
DURAN 5 08203 SABADELL
03 08 2008 083066864 1008 1008
293,22
0521 07 080481242688 LOPEZ NICOLAS PEDRO JOSE CL REIRA
BLANCA 94 08014 BARCELONA 03 08 2008 081766660 1008 1008
303,02
0521 07 080482047687 MAS ESPAÑOL ORIOL
CL CAYETANO DE
PLANE 08320 MASNOU EL 03 08 2008 083827912 1008 1008
293,22
0521 07 080482273720 TEVAR SESMA SALVADOR
CT DE LA
MARINA 3 08820 PRAT DE LLOB 03 08 2008 082044728 1008 1008
294,97
0521 07 080482393150 SANJURJO FUERTES CESAR CL BISBE
MORGADES 55 08500 VIC
03 08 2008 083564392 1008 1008
293,22
0521 07 080482543296 BADAL AMER ELISEO
PS PEÑA DEL BOC
19 08870 SITGES
03 08 2008 081766963 1008 1008
294,97
0521 07 080485119456 FERNANDEZ GOMEZ JUAN MAN CT CALLUS 3
08251 SANTPEDOR 03 08 2008 082686544 1008 1008
293,22
0521 07 080488175966 OSTERMANN —- GERD BERNH CL CASTELLAR
(UR. CA 08233 VACARISSES 03 08 2008 083391109 1008 1008
363,83
0521 07 080488651064 CLAUDEL SANCHEZ MANUEL AV
BARCELONA 2
08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 082769093 1008
1008
293,22
0521 07 080489353407 PUJOL BONET ALBERTO
CL SANT JORDI 14
08757 CORBERA CAP 03 08 2008 083240656 1008 1008
293,22
0521 07 080489690075 VILA SANCHEZ SANTIAGO CL FRANC
COMPTAT 265 08224 TERRASSA
03 08 2008 083391715 1008 1008
293,22
0521 07 080489965214 MEDINA MAYA ANTONIO
CL LA PALMA 47
08207 SABADELL
03 08 2008 083074544 1008 1008
293,22
0521 07 080490658156 JIMENEZ MORA MANUEL
CL SANTA ROSA
08921 SANTA COLOMA 03 08 2008 081841028 1008 1008
293,22
0521 07 080491281986 LOBO PIMENTEL CARMELO RD ST ANTONI
DE LLEF 08913 BADALONA
03 08 2008 081236493 1008 1008
299,06
0521 07 080492307459 SANCHEZ LOPEZ RAFAEL
CL
URBANIZACION LA C 08233 VACARISSES 03 08 2008 083392624
1008 1008
293,22
0521 07 080493150450 GARCIA ROMERO MANUEL
CL PRATS DE
LLUÇANES 08200 SABADELL
03 08 2008 083076059 1008 1008
293,22
0521 07 080496411367 PRIETO BAENA JUAN JOSE CL COMELLAS 2
08275 URBANIZACION 03 08 2008 083395250 1008 1008
293,22
0521 07 080497757344 COSTA PIZARRO JORGE
CL TORRES I
BAGES,12 08915 BADALONA
03 08 2008 081918830 1008 1008
293,22
0521 07 080500313494 WALSH MANCHON ALEXANDRE PJ JOAN
BRILLES 19 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2008 082456471 1008 1008
293,22
0521 07 080501141129 SARABIA BARBOSA ANDRES E CL TAULAT 263
08005 BARCELONA 03 08 2008 081133130 1008 1008
293,22
0521 07 080502247737 GOMEZ GARCIA JOSE RAMON CL PAU
PIFERRER 13 08914 BADALONA
03 08 2008 081919537 1008 1008
293,22
0521 07 080503279573 CAMPILLO SILLERO DAVID CL MAS
ESTORNELL 30 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082942986 1008 1008
13,97
0521 07 080504289787 FREIXA GARCIA CONCEPCIO CL RAVAL, 20
08695 BAGA
03 08 2008 081992992 1008 1008
293,22
0521 07 080505528256 AGUADO OVIEDO ANDRES
CL
MONTSERRAT 19
08233 VACARISSES 03 08 2008 083399896 1008
1008
293,22
0521 07 080507036002 LEON CASABONA MANUEL
CL SOLEIA 44
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 081338345 1008 1008
293,22
0521 07 080507211713 MOLINA GONZALEZ JORDI CR DE LA GARSA
URB S 08450 LLINARS DEL 03 08 2008 082284400 1008 1008
313,32
0521 07 080507567680 VARA ROMERO JOSE ANTONIO AV PAU
CASALS 11
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082943794 1008 1008
293,22
0521 07 080507677919 SANTOS FORRELLAD GUILLER CL TORRES I
BAGES 10 08030 BARCELONA 03 08 2008 081338446 1008 1008
293,22
0521 07 080508095019 ALVAREZ VITA RAQUEL
PZ ESPANYA 3
08397 PINEDA DE MA 03 08 2008 082943996 1008 1008
293,22
0521 07 080509303778 BARCELO JOAQUIN JAIME CL PAU CLARIS 68
08270 NAVARCLES 03 08 2008 082692305 1008 1008
293,22
0521 07 080509454938 CORTES ROS FRANCISCO
CL ANGEL
ARAÑO 72 08840 VILADECANS 03 08 2008 082053115 1008 1008
293,22
0521 07 080511506991 MAYANS MARTINEZ RAFAEL CA LES ROQUES
5
08792 GRANADA LA 03 08 2008 083634720 1008 1008
293,22
0521 07 080517336590 MORENO MONTAÑA MARIA JOS CL JUAN
VALERA 70 08914 BADALONA
03 08 2008 081923880 1008 1008
293,22
0521 07 080519462106 MOHAMED MUÑOZ ISMAEL
CL COMERÇ 29
08401 GRANOLLERS 03 08 2008 082290056 1008 1008
293,22
0521 07 080520704716 ANTER IGLESIAS MARIA MER CL PRAT DE LA
RIBA 3 08222 TERRASSA
03 08 2008 083405556 1008 1008
293,22
0521 07 080520907103 CLARES CRUZ RAMON
UR CAÇOT,
BUSTIA 97- 08298 MARGANELL 03 08 2008 082695032 1008 1008
363,83
0521 07 080521551444 BERNABE MERCADE MARCOS CL MAS MUNI
41
08360 CANET DE MAR 03 08 2008 082850939 1008 1008
293,22
0521 07 080522063928 ORIHUELA RENDON ANTONIO CT
PUIGGRACIOS 54 08401 GRANOLLERS 03 08 2008 082290965 1008
1008
293,22
0521 07 080523157200 INVERS BARRIGA EDUARD AV DE LES CORTS
CATA 08173 SANT CUGAT D 03 08 2008 083849635 1008 1008
293,22
0521 07 080524767396 JIMENEZ CARRASCO VICENTE CL MOSSEN
COY 8
08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 083636841 1008 1008
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 21
Administració Central
293,22
0521 07 080525864914 DEZA CHUMILLAS MANUEL CL TIANA 18
08030 BARCELONA 03 08 2008 081342688 1008 1008
293,22
0521 07 080526111353 LUENGO PARRALEJO SANTIAG CL NARCISO
MONTURIOL 08403 GRANOLLERS 03 08 2008 082291571 1008 1008
293,22
0521 07 080526127420 MORESO VILANOVA JORGE CL DEGA BAHI,
12-14 08026 BARCELONA 03 08 2008 083711411 1008 1008
302,04
0521 07 080527337088 RUBIO JIMENEZ SARA
CL MAS ESTORNELL
30 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082948949 1008 1008
293,22
0521 07 080528643154 JURADO TRILLO JUAN
AV MARQUES SANT
MORI 08913 BADALONA
03 08 2008 081927116 1008 1008
293,22
0521 07 080528874439 AZUAGA CRUZ EZEQUIEL
AV SANT RAMON
NONATO 08028 BARCELONA 03 08 2008 081775047 1008 1008
293,22
0521 07 080531622771 AGUILERA LOPEZ JOSE MANU PP DE LA
TORRE 69 08233 VACARISSES 03 08 2008 081435345 1008 1008
293,22
0521 07 080532356638 CID GOMEZ FERNANDO
CL JOAN XXIII 69
08320 MASNOU EL 03 08 2008 082775157 1008 1008
293,22
0521 07 080532964102 SALVADOR SANCHEZ ANTONIO CL DE LA
CISA 60
08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 082775460 1008 1008
293,22
0521 07 080533537715 RUBIÑO ESBRI JAVIER
CL NEOPATRIA 98
08030 BARCELONA 03 08 2008 081343702 1008 1008
293,22
0521 07 080535653830 MELERO MANZAMO MARGARITA CL DEL
ORDAL(CAN RIG 08757 CORBERA DE L 03 08 2008 083261874 1008
1008
293,22
0521 07 080539066109 MORATO ALMAZAN ALEX
CL PAU PI
FERRER 32 08914 BADALONA
03 08 2008 081929035 1008 1008
293,22
0521 07 080539120164 AVILA HOLGADO CRISTOBAL CL MORER URBANIZ.CI 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082951373 1008 1008
293,22
0521 07 080541682883 GIL RODRIGUEZ PERE
CL BALDIRI COMAS
25 08830 SANT BOI DE 03 08 2008 082165875 1008 1008
293,22
0521 07 080541720673 VALVERDE BEDMAN DAVID CL COMPTE
OLIVA 25 08600 BERGA
03 08 2008 081994511 1008 1008
293,22
0521 07 080541736336 POZO MOLINA MARIA CARMEN CL
MONTSERRAT 1
08272 SANT FRUITOS 03 08 2008 082699173 1008
1008
358,80
0521 07 080543042907 FERNANDEZ FREIJO JOSE CL LLOBREGAT 76
08690 SANTA COLOMA 03 08 2008 082166077 1008 1008
363,83
0521 07 080549605864 MARTINEZ —- JUAN MARCEL CL TARRAGONA
27
08754 PAPIOL EL 03 08 2008 083265211 1008 1008
293,22
0521 07 080904808346 BATLLES SAFONT RAMON
CL MONTSENY 9
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082299251 1008 1008
33,35
0521 07 080910452130 FIGUEROLA SANCHEZ ENRIQU CL
BLANQUERNA 17
08206 SABADELL
03 08 2008 083106775 1008
1008
293,22
0521 07 080915389228 FONT MASSONS SALVADOR CL SANT MARTI
DE TOU 08700 IGUALADA
03 08 2008 082622482 1008 1008
293,22
0521 07 081001825766 FLORES LISCHINSKY HECTOR CL VERGE DE
MONTSERR 08520 CORRO D AVAL 03 08 2008 082411005 1008 1008
613,98
0521 07 081004170540 SANTIAGO MORENO LUIS
CL PIT ROIG 2
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 081440601 1008 1008
313,32
0521 07 081004234905 BUCH LOPEZ FRANCISCO JAV CL GASPAR
FABREGAS 1 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2008 082461020 1008 1008
293,22
0521 07 081006774180 BELMONTE ALJAMA YOLANDA RB SANT
JORDI 130 08291 RIPOLLET
03 08 2008 083865496 1008 1008
293,22
0521 07 081008573734 RODRIGUEZ PALACIOS DAVID CL SEGARRA 10
08030 BARCELONA 03 08 2008 081349863 1008 1008
293,22
0521 07 081008702157 NEIRO VILA ANTONIO
CL CAN BASSA
BLOQUE 08401 GRANOLLERS 03 08 2008 082303493 1008 1008
311,08
0521 07 081008736917 CARPIO PABLO PASTORA
CL ROSA RIBAS I
PARE 08820 PRAT DE LLOB 03 08 2008 082066956 1008 1008
293,22
0521 07 081009749656 ARTIGAS RAMOS JORGE
PJ LA TOSSA 22
08700 IGUALADA
03 08 2008 072141129 0908 0908
293,22
0521 07 081011022578 BOCHARAN LLANOS JOSE LUI CL PALMA DE
MALLORCA 08757 CORBERA DE L 03 08 2008 083272887 1008 1008
293,22
0521 07 081012300554 SPERTINO —- PIERFRANCO CL MARE DE DEU
DE MO 08289 SEGUR
03 08 2008 083718784 1008 1008
293,22
0521 07 081013224175 SANCHEZ MARTIN SUSANA CL JOAN XXIII
69
08320 MASNOU EL 03 08 2008 082780514 1008 1008
293,22
0521 07 081013244787 TOMASA BORRELLAS ANGEL AV DOCTOR
FLEMING 1 08272 SANT FRUITOS 03 08 2008 082704631 1008 1008
293,22
0521 07 081014181243 GARCIA MIÑARRO VERONICA CL SOLSONA 9
08811 CANYELLES 03 08 2008 083718885 1008 1008
293,22
0521 07 081014316336 SALMERON ROMERA ANA MARI AV MARESMA
8
08349 CABRERA DE M 03 08 2008 082862861 1008 1008
293,22
0521 07 081014708073 GARCIA VALERO ISABEL LOU CL LA PASTORA
22
08191 RUBI
03 08 2008 083518724 1008 1008
293,22
0521 07 081015755673 CORAO FERNANDEZ CLAUDINA CL DR,
FLEMING 1
08930 SANT ADRIA D 03 08 2008 081149092 1008 1008
293,22
0521 07 081018341937 FRANGAO RAMALHO MANUEL F CL TARAFA 4
08402 GRANOLLERS 03 08 2008 082306830 1008 1008
293,22
0521 07 081018661835 GARCIA MUNGUIA MIGUEL AN CL MAS JANER
44
08171 SANT CUGAT D 03 08 2008 083424855 1008 1008
293,22
0521 07 081019219886 OLVERA CARDILA DAVID
CL
FRA.BONAVENTURA G 08224 TERRASSA
03 08 2008 082705843
1008 1008
293,22
0521 07 081020374792 MORELLA SOLEY EVA
CR MAJOR 158
08470 SANT CELONI 03 08 2008 082308042 1008 1008
293,22
0521 07 081022733512 MOLINS LEIPP CAROLINE CT STA. CREU S/N
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082309557 1008 1008
293,22
0521 07 081022859006 OLIVEIRA GOMES MANUEL FE AV BARCELONA
102
08811 CANYELLES 03 08 2008 083721515 1008 1008
293,22
0521 07 081025844784 FERNANDEZ ORTIZ RICARDO CT PRATS 199
08208 SABADELL
03 08 2008 083120721 1008 1008
293,22
0521 07 081026244811 PRAT ALBERCH ANGEL
PO GENERALITAT
54 08500 VIC
03 08 2008 083581166 1008 1008
293,22
0521 07 081027405272 VIGNERON —- PATRICK SIM AV LA COLLADA
45
08880 CUBELLES
03 08 2008 083722424 1008 1008
342,94
0521 07 081027419622 OLLES VALDEARCOS OSCAR CL POU DEL
GLAÇ 14 08319 DOSRIUS
03 08 2008 082962992 1008 1008
293,22
0521 07 081027550873 BALDRICH ARIAS OSCAR
CL VILLARRUBIAS
35 08208 SABADELL
03 08 2008 083121832 1008 1008
293,22
0521 07 081028528856 SABATE ROJAS DAVID FERNA CL MARIA
TRULLS ALGU 08700 IGUALADA
03 08 2008 082628344 1008 1008
293,22
0521 07 081028619792 LERGA PEREZ SERGIO
CL JACINTO
VERDAGUER 08272 SANT FRUITOS 03 08 2008 082709277 1008 1008
363,83
0521 07 081029193611 TORRES OLMO MANUEL ANTON CL SARASATE
10
08206 SABADELL
03 08 2008 083123549 1008 1008
293,22
0521 07 081029479052 EL HASNAQUI MORATALLA NA CL PONS Y
GALLARZA 5 08030 BARCELONA 03 08 2008 081353196 1008 1008
293,22
0521 07 081029565746 BARRIERAS ALLUE BELEN CL BALDOMER
SOLA 27 08915 BADALONA
03 08 2008 081938634 1008 1008
293,22
0521 07 081030162500 SILLUE SOLERO DAVID
CL CAPUTXINS 40
08810 VILANOVA I L 03 08 2008 083723737 1008 1008
303,02
0521 07 081031667212 ZAMORA ZEVALLOS MIRIAM D CL IGNACIO
IGLESIAS 08950 ESPLUGUES DE 03 08 2008 082463747 1008 1008
293,22
0521 07 081032668736 PIÑOL ARANDA SUSANA
CL PORTAL DE
L’ANGEL 08003 BARCELONA 03 08 2008 081011272 1008 1008
293,22
0521 07 081033881337 DINAMARCA PINAR MIGUEL A CL SANT
ISIDOR 31 08206 SABADELL
03 08 2008 083125973 1008 1008
302,04
0521 07 081034960158 BEHNAM ROUSHAN BEHROKH UR GARRAF
II 5
08870 SITGES
03 08 2008 083725252 1008 1008
293,22
0521 07 081037114063 PEREZ EXPOSITO JUAN MIGU CL LLEVAT 47
08840 VILADECANS 03 08 2008 082074939 1008 1008
293,22
0521 07 081037253806 COSTA FRANQUESA XAVIER CL MAGI
RAMENTOL 23 08191 RUBI
03 08 2008 083521249 1008 1008
293,22
0521 07 081039449440 GONZALEZ RODRIGUEZ MONIC CL ANSELM
CLAVE 20 08470 SANT CELONI 03 08 2008 082316530 1008 1008
294,97
0521 07 081043180405 PUJADAS POCA MARIA PILAR CL JUAN DE LA
CUERVA 08397 PINEDA DE MA 03 08 2008 082965622 1008 1008
293,22
0521 07 081047002609 RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO CT
BARCELONA 503
08201 SABADELL
03 08 2008 083130219 1008
1008
293,22
0521 07 081052744201 BOUDCHAR —- MOHAMMED HI AV
FRANCESC MACIA 12 08800 VILANOVA I L 03 08 2008 081263775
1008 1008
363,83
0521 07 081053788060 DAOUNANI —- AHMIDOU
CL SINDICAT 21
08222 TERRASSA
03 08 2008 083438595 1008 1008
293,22
0521 07 081055047141 OLIVER GOMEZ MARIA CARME CL JOAN MIRO
6
08170 MONTORNES DE 03 08 2008 082420301 1008 1008
515,39
0521 07 081055101402 SECK —- LIMAMOULAYE
CL MAHON 18
08222 TERRASSA
03 08 2008 083439205 1008 1008
293,22
0521 07 081056301572 PASADAS FERNANDEZ JOSE A RD
COLLSALARCA 59 08207 SABADELL
03 08 2008 083132037 1008
1008
293,22
0521 07 081056491734 CARRERA ESPACIO JUAN ANT CL LLEIDA URB. LES 08811 CANYELLES 03 08 2008 083728888 1008 1008
293,22
0521 07 081056881653 MARCO —- FRANCISCO MANU CL CARRENCA
7
08034 BARCELONA 03 08 2008 081792831 1008 1008
293,22
0521 07 081060078916 MARIÑO GALI JUAN TABARE CL JOAN
TORRAS 44 08030 BARCELONA 03 08 2008 081358755 1008 1008
293,22
0521 07 081061996785 RIAL VEIGA ANTONIO ALBER CL SALVADOR
BARONE 7 08840 VILADECANS 03 08 2008 082081003 1008 1008
293,22
0521 07 081062878273 JUNYENT LOPEZ MARC
CL DOCTOR
BALARI 85 08203 SABADELL
03 08 2008 083134259 1008 1008
293,22
0521 07 081064048943 BARRIENTOS GOMEZ ELISABE CL RAMON
D´ABADAL 57 08130 SANTA PERPET 03 08 2008 083888233 1008 1008
293,22
0521 07 081064577187 MEDINA GARCIA MARIA MONT CL SANT
GENIS 49
08380 MALGRAT DE M 03 08 2008 082968147 1008 1008
293,22
0521 07 081064902543 FUENTES CORBACHO RUBEN CL ELCANO 28
08206 SABADELL
03 08 2008 083136986 1008 1008
293,22
0521 07 081066164452 HADRI —- BOUZIANE
CL JACA 23
08620 SANT VICENÇ 03 08 2008 072835182 0908 0908
293,22
0521 07 081066548816 FERRANDEZ RODRIGUEZ MONT CL ORDESA
21
08207 SABADELL
03 08 2008 083138101 1008 1008
293,22
0521 07 081067552663 SALVADOR CALDUCH IVETTE CL CALASSANÇ
DURAN 5 08203 SABADELL
03 08 2008 083138404 1008 1008
293,22
0521 07 081067818809 LINDOSO TORAL JOSE RAMON CT
MONTCADA 534
08222 TERRASSA
03 08 2008 083448501 1008
1008
293,22
0521 07 081068267332 MUNUERA DIAZ ESTHER
CL VILASAR DE
MAR 16 08915 BADALONA
03 08 2009 025670630 1008 1008
293,22
0521 07 081068352713 PUJOL GARCIA CARLOS
CL SANT JORDI 10
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082968753 1008 1008
293,22
0521 07 081072458439 ZAITOUNI —- ABDERRAHMAN CL PUIG DE LA
CREU 8 08208 SABADELL
03 08 2008 083140828 1008 1008
293,22
0521 07 081076718153 CLOTET SISTACH MANEL
CL GRANT DE
SANT AND 08030 BARCELONA 03 08 2008 081796770 1008 1008
8,54
0521 07 081078354726 CASTILLO OBREGON HENRY AV ALFONS XIII
362 08914 BADALONA
03 08 2008 081269132 1008 1008
293,22
0521 07 081078530639 VALVERDE VERDAGUER CARLO AV P
CATALNS 53
08500 VIC
03 08 2008 083590967 1008 1008
299,06
0521 07 081082289387 MOKHFI —- MOHAMMED
CL MAJOR 71
08788 VILANOVA DEL 03 08 2008 082637236 1008 1008
342,58
0521 07 081082916655 TORRES NAVARRO FRANCISCO PZ
AJUNTAMENT 6
08770 SANT SADURNI 03 08 2008 083650985 1008
1008
304,98
0521 07 081084868880 VILES FRANCH ALEIX JESUS CL RAIMON
CASELLAS 08205 SABADELL
03 08 2008 083144969 1008 1008
293,22
0521 07 081085146039 SILVESTRE BATALLE JOSE F CL TRAVESSERA DE
DAL 08024 BARCELONA 03 08 2008 081555179 1008 1008
293,22
0521 07 081085658927 LIN —- SHENG HUI
CL FEDERICO GARCIA
L 08914 BADALONA
03 08 2008 081951364 1008 1008
293,22
0521 07 081088203660 FUENTE MERCADER DANIEL PP DE LA RIERA
79 08191 RUBI
03 08 2008 083525693 1008 1008
293,22
0521 07 081090763349 LOPES DE BARROS —- ODIL CL PIT-ROIG 2
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 081460304 1008 1008
303,02
0521 07 081090786587 MONTAL AVILA VICENÇ
CL LLUIS
COMPANYS 20 08470 SANT CELONI 03 08 2008 082330472 1008
1008
304,98
0521 07 081093227048 DE LA FUENTE MARTINEZ EV CL SANT MATEU
7
08918 BADALONA
03 08 2008 081952677 1008 1008
293,22
0521 07 081100307341 MILA VALLS MARC
CL FREIXES 4
08960 SANT JUST DE 03 08 2008 082467686 1008 1008
293,22
0521 07 081100521448 MORELLA SOLEY ESTHER
CL MAJOR 158
08470 SANT CELONI 03 08 2008 082331886 1008 1008
293,22
0521 07 081101578142 BLAZQUEZ AGUIRRE SEBASTI CL MAJOR 26
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082332189 1008 1008
293,22
0521 07 081103139943 SARAVIA GARCES PATRICIO CL BERTI URB.LA
MIR 08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082332694 1008 1008
293,22
0521 07 081103193392 MORALES MENDEZ OSCAR
CL SANT CUGAT
15
08191 RUBI
03 08 2008 083526101 1008 1008
293,22
0521 07 081106857366 SALAMANCA ZAPATA DAVID CL
MONTSERRAT 20
08233 VACARISSES 03 08 2008 083458096 1008
1008
293,22
0521 07 081110010371 DALOT CARDINAL JORGE
CL SANT JORDI
49
08420 CANOVELLES 03 08 2008 082427876 1008 1008
293,22
0521 07 081111543476 MARTINEZ CANO CRISTIAN AV PASTEUR 18
08700 IGUALADA
03 08 2008 066156229 0808 0808
293,22
0521 07 081111543476 MARTINEZ CANO CRISTIAN AV PASTEUR 18
08700 IGUALADA
03 08 2008 072848421 0908 0908
293,22
0521 07 081111735153 GRANADO JURADO HECTOR CL NURIA 169
08224 TERRASSA
03 08 2008 083460120 1008 1008
293,22
0521 07 081115218766 LALAYAN YAZICHYAN DIANA CL CARLOS
BUIGAS 4 08980 SANT FELIU D 03 08 2008 081802430 1008 1008
293,22
0521 07 081116052259 DANABA —- DRISS
CL ARAGO 114
08520 FRANQUESES D 03 08 2008 082336536 1008 1008
363,83
0521 07 081117190694 ZHAO —- PEIMU
PP SALUT 99
08914 BADALONA
03 08 2008 083306132 1008 1008
293,22
0521 07 081119322775 EL JMILI —- JAMAL
CL TORRENT 7
08420 CANOVELLES 03 08 2008 082337445 1008 1008
363,83
0521 07 081123959981 MUÑOZ ARGUETA RAUL
CL XIPRE 44
08031 BARCELONA 03 08 2008 081468687 1008 1008
293,22
0521 07 081124993437 EL MERRAKCHI —- RACHID CL NADAL 17
08030 BARCELONA 03 08 2008 082556505 1008 1008
293,22
0521 07 081125178949 WATSON —- TERRY DAVID CL CASPE 108
08010 BARCELONA 03 08 2008 081370980 1008 1008
293,22
0521 07 081128923856 AHMED KHAN WASEEM
CL ANNIBAL 9
08208 SABADELL
03 08 2008 083156285 1008 1008
293,22
0521 07 081130820511 GALEAS SANCHEZ LUIS KLEB CL PADRO 16
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082340980 1008 1008
293,22
0521 07 081136738723 MARTINEZ —- FEDERICO EM CL CONSELL DE
CENT 5 08013 BARCELONA 03 08 2008 081282569 1008 1008
293,22
0521 07 081138959215 DE JESUS —- ELIANE LUCI CL TORRENT 1
08290 CERDANYOLA D 03 08 2008 083906522 1008 1008
293,22
0521 07 081141408766 TAJ —- MANZAR
CL PALOMAR 18
08030 BARCELONA 03 08 2008 081374721 1008 1008
293,22
0521 07 081142460107 SOTA EHAPO MARIA PAZ
CL ANGEL
GUIMERA 19 08291 RIPOLLET
03 08 2008 083907027 1008 1008
293,22
0521 07 081145141448 CAMPUZANO LAGAR GONZALO CL BERTISERRAT L’OC 08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082344317 1008 1008
363,83
0521 07 081148935562 MARIN PEÑA JOSE ANTONIO CL URB
CIUDAD JARDIN 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082981382 1008
1008
293,22
0521 07 081150484936 MARTIN SCHAEFER EUNISE CL PAU CASALS 2
08757 CORBERA DE L 03 08 2008 083313105 1008 1008
293,22
0521 07 081150914059 CAPDEVILA SOSA JUAN PABL CL SANTIGA 104
08203 SABADELL
03 08 2008 083745763 1008 1008
293,22
0521 07 081151573053 SCHINDLER —- PATRICK CL ANGEL
GUIMERA 33 08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 082797284 1008 1008
293,22
0521 07 081151878504 GRAJALES DAZA MARTA YANE CL CAN
BONOSI 20
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082982190 1008 1008
308,90
0521 07 081158348404 MUZZI —- SALVATORE
CL GARRIGA 154
08915 BADALONA
03 08 2008 081968037 1008 1008
293,22
0521 07 081159376604 RAMOS CANDELAS ALAN
CL MOSSEN
BALDELLO 1 08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082346640 1008 1008
293,22
0521 07 081159762580 THELEN —- JOHANN JAKOB CL HUGUET 19
08397 PINEDA DE MA 03 08 2008 082983002 1008 1008
293,22
0521 07 081168594432 LOZANO ROJAS GONZALO JAV CL PG COT
LLIURE 5 08208 SABADELL
03 08 2008 083164268 1008 1008
293,22
0521 07 081169401653 MALGOIRE —- JEAN DOMINI CL CARDENAL
REIG 19 08028 BARCELONA 03 08 2008 081810211 1008 1008
302,04
0521 07 081170241008 HORYCHOVA —- BLANKA
CL MONTAGUT
20
08380 MALGRAT DE M 03 08 2008 082984214 1008 1008
293,22
0521 07 081170349425 FONSECA DA ROCHA FERNAND CL SANT
CUGAT 27
08191 RUBI
03 08 2008 083529939 1008 1008
293,22
Núm. 122 / Pàg. 22
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
0521 07 081170596268 FLORES GRANADOS ALAN JAF CL GAMBÚS 28
08208 SABADELL
03 08 2008 083164773 1008 1008
293,22
0521 07 081177002110 TEODOR ION —- SEICEAN CL PERE SERRA 5
08205 SABADELL
03 08 2008 083165076 1008 1008
293,22
0521 07 081178382338 FIORENTINO —- FABIO
CL GRAN DE
ST.ANDREU 08030 BARCELONA 03 08 2008 081638540 1008 1008
293,22
0521 07 081180605254 DE OLIVEIRA DE SOUSA ROB CL PAU PIFERRER
54 08914 BADALONA
03 08 2008 081969956 1008 1008
293,22
0521 07 081183465138 CHAPARRO DIAZ RAFAEL
CL MONTSERRAT
38
08221 TERRASSA
03 08 2008 083475678 0908 0908
293,22
0521 07 081183465138 CHAPARRO DIAZ RAFAEL
CL MONTSERRAT
38
08221 TERRASSA
03 08 2008 083475779 1008 1008
293,22
0521 07 081183683891 RIO ALGAÑARAZ JUAN MARTI AV DE LA
CONSTITUCIO 08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 082107574 0908 0908
293,22
0521 07 081183683891 RIO ALGAÑARAZ JUAN MARTI AV DE LA
CONSTITUCIO 08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 082107675 1008 1008
293,22
0521 07 081186590255 HUSSNAIN IQBAL SYED
CL CACERES 18
08915 BADALONA
03 08 2008 081180418 1008 1008
293,22
0521 07 081188810848 VIVEROS —- NIDIA FORI AV BARCELONA 56
08130 SANTA PERPET 03 08 2008 083914303 1008 1008
320,76
0521 07 081189706177 ROMAO CHAGAS JAIME MANUE CL ARAGO
13
08030 BARCELONA 03 08 2008 081971168 1008 1008
293,22
0521 07 081190971120 MARIUSZ —- ADAM CHEMICZ CL SANT PAU
FABRICA 08242 MANRESA
03 08 2008 082730903 1008 1008
8,54
0521 07 081191684775 WITEK —- MARIUSZ
RD SANT PERE 33
08010 BARCELONA 03 08 2008 081291461 1008 1008
293,22
0521 07 081192417228 VISCHI —- ALFONSO
CL SAGRERA 159
08017 BARCELONA 03 08 2008 081380579 1008 1008
293,22
0521 07 081194265985 VALENZUELA ANTOLIN JUAN CL ORENSE 29
08195 MIRASOL
03 08 2008 083915212 1008 1008
716,81
0521 07 081195513245 SMOLARS —- ENDIJS
CL NEOPATRIA 98
08030 BARCELONA 03 08 2008 081380781 1008 1008
293,22
0521 07 081195856987 TUDORA —- IONUT ALIN CL MONTBLANC
14
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082986739 1008 1008
363,83
0521 07 081196090393 PSAROUDAKIS —- ALEXIS R CL CIUTAT 5
08002 BARCELONA 03 08 2008 081038857 1008 1008
293,22
0521 07 081196187191 STANCU —- FLORIAN CRIST CL MONTBLANC
14
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082987042 1008 1008
363,83
0521 07 081196187696 MILEA —- COSTEL
CL MONTBLANC 14
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082987143 1008 1008
363,83
0521 07 081196188710 STEFANICA —- LUCIAN
CL MONTBLANC 14
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082987244 1008 1008
363,83
0521 07 081196191033 DULGHERU —- DUMITRU DAN CL
MONTBLANC 14
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 082987345 1008
1008
363,83
0521 07 081197074036 PUGES COMAS BLANCA
CS CAN VALLS
NOU
08470 SANT CELONI 03 08 2008 082351690 1008 1008
293,22
0521 07 081197576517 IASINOVSHI —- SORIN
CL MASIA LES ELIES
08140 CALDES DE MO 03 08 2008 082351993 1008 1008
293,22
0521 07 081197870648 IONEL —- VISAN
CT NOVA 72
08470 VALLGORGUINA 03 08 2008 082352195 1008 1008
294,97
0521 07 081198487307 TURCU —- IOAN MIHAI
PS MORELLA 8
08208 SABADELL
03 08 2008 083167403 1008 1008
294,97
0521 07 081198625430 TURLAC —- ANDREI
AV LLIBERTAT 33
08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 082436768 1008 1008
293,22
0521 07 081198703333 FLORIN IONUT DATCU
CL BALMES 79
08370 CALELLA
03 08 2008 082987749 1008 1008
363,83
0521 07 081199014945 IVANOV BAYREV RANGEL
CT MONTCADA
526
08222 TERRASSA
03 08 2008 083477904 1008 1008
382,64
0521 07 081199017167 IVANOV STOYKOV BLAGOY CL
MONTCADAA 52642 08222 TERRASSA
03 08 2008 083478005 1008
1008
363,83
0521 07 081200751043 MURPHY —- BEN ROBERT CL DE LA CERA
12 08001 BARCELONA 03 08 2008 081571246 1008 1008
313,32
0521 07 081201056793 IVAN —- GEORGHE
CL PRIMER DE MAIG
48 08830 SANT BOI DE 03 08 2008 082203362 1008 1008
293,22
0521 07 081201617373 DE SOUSA FERREIRA LUIS F AV BARCELONA
158
08700 IGUALADA
03 08 2008 082645724 1008 1008
294,97
0521 07 081202907069 MONTIGLIO PENA MARIA DEL CL INDUSTRIA
11
08370 CALELLA
03 08 2008 082987951 1008 1008
293,22
0521 07 081202983154 MURARIU —- DOINEL
CM DE LES ELIES 12
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082353209 1008 1008
294,97
0521 07 081203086117 GLIGA —- VASILE CRACIUN CL DR.FLEMING 4
08600 BERGA
03 08 2008 082004413 1008 1008
293,22
0521 07 081203175639 ZGORZALEK —- ROBERT
CL PRIM 88
08222 TERRASSA
03 08 2008 083479015 1008 1008
293,22
0521 07 081203176043 SZCZEPAN —- SLIWA
CL PRIM 88
08222 TERRASSA
03 08 2008 083479116 1008 1008
293,22
0521 07 081203176447 MNICH —- WALDEMAR
CL PRIM 88
08222 TERRASSA
03 08 2008 083479217 1008 1008
293,22
0521 07 081203176649 LUKOMSKI —- MARIUSZ
CL PRIM 88
08222 TERRASSA
03 08 2008 083479318 1008 1008
293,22
0521 07 081203176952 ROPSKI —- SEBASTIAN
CL PRIM 88
08222 TERRASSA
03 08 2008 083479419 1008 1008
293,22
0521 07 081203295271 MARTINEZ —- FRANCOIS CL SANTPEDOR 41
08270 NAVARCLES 03 08 2008 082735246 1008 1008
293,22
0521 07 081204498980 VASILE —- FLORIN DANIEL CT VELLA 71
08470 SANT CELONI 03 08 2008 082353714 1008 1008
293,22
0521 07 081204499485 DOBRE —- MARIN
CT NOVA 33
08470 SANT CELONI 03 08 2008 082353815 1008 1008
293,22
0521 07 081204537174 BULZAN —- TEODOR
LG MAS LES ELIES
SN 08140 CALDES DE MO 03 08 2008 082353916 1008 1008
293,22
0521 07 081205914170 STANCULESCU —- PAUL
CM DEL MOLI
VELL 20 08189 SANT QUIRZE 03 08 2008 082354017 1008 1008
293,22
0521 07 081206617321 CHIDU —- GHEORGHE
CL PINTORS
VERGOS 7 08402 GRANOLLERS 03 08 2008 082354219 1008 1008
293,22
0521 07 081206672386 IVANOV KINOV YULIYAN
CL CALDERON
DE LA BA 08914 BADALONA
03 08 2008 081974202 1008 1008
293,22
0521 07 081206692594 MOLDOVAN —- NICOLAE IOA CT
MONTSERRAT 3
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 083169928 1008
1008
293,22
0521 07 081207146979 BULZAN —- DOREL IOAN CL DEL PADRO 2
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082354320 1008 1008
347,15
0521 07 081207343104 EMINOVICI —- GHEORGHE CL DOMINGUET
10
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082354421 1008 1008
293,22
0521 07 081207541447 TANASE —- LUCICA
CL CALDERON _DE
LA B 08915 BADALONA
03 08 2008 081974808 1008 1008
293,22
0521 07 081208069691 COSTINEL —- STAMIN
CL RUPERTO CHAPI
51 08914 BADALONA
03 08 2008 081975212 1008 1008
293,22
0521 07 081208096468 MELO DA COSTA ELISABETE CL BAUMA 13
08299 RELLINARS 03 08 2008 083480833 1008 1008
326,06
0521 07 081209199541 DOWNES —- JUSTIN PATRIC CL JOAN TORRAS
33 08030 BARCELONA 03 08 2008 081295000 1008 1008
293,22
0521 07 110049762878 CUEVAS TELLEZ JOSE ANTON CL BERNAT
DESCLOS 2 08207 SABADELL
03 08 2008 083172049 1008 1008
293,22
0521 07 111068889393 KENAREV —- ALESKI NIKOL CL ANGEL
GUIMERA 12 08320 MASNOU EL 03 08 2008 082800116 1008 1008
330,48
0521 07 120047694636 MORAN CAPARROS ROBERT CL VILA
CARINA SN 08470 VALLGORGUINA 03 08 2008 082356138 1008
1008
293,22
0521 07 130041760437 MIRHASEM KRAZALL ALI
CL URBANIZ
GARRAF II 08870 SITGES
03 08 2008 081643590 1008 1008
293,22
0521 07 170036092519 FONT ROVIRA EUGENIO
CL CAN
TERRADES SN 08470 SANT CELONI 03 08 2008 071874074 0908
0908
363,83
0521 07 170038496705 HERNANDEZ ESCOLAR JUSTA CL ANDREU
FEBRER 23 08500 VIC
03 08 2008 083605115 1008 1008
293,22
0521 07 170045488280 PEREZ TORRES RAFAEL
CL MANLLEU 15
08500 VIC
03 08 2008 083605317 1008 1008
293,22
0521 07 170054277793 MARTI FERRET ARTURO
CL PARE GALLISA
13 08500 VIC
03 08 2008 083605923 1008 1008
293,22
0521 07 170061988182 BOSSY LLUCH ARTURO
AV LLIBERTAT 2
08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 082438990 1008 1008
293,22
0521 07 170065718642 FERNANDEZ RUEDA DIEGO JA CL LA PLANA
10
08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 082439091 1008 1008
293,22
0521 07 171010063948 SANTOS —- BARBARA
CL BARCELONA 9
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082359875 1008 1008
293,22
0521 07 171010548241 FERNANDEZ GIL MIGUEL ANG CL ORDESA 21
08206 SABADELL
03 08 2008 083174372 1008 1008
293,22
0521 07 171016590129 ALEKSANYAN —- VITALY CL FERLANDINA 36
08001 BARCELONA 03 08 2008 081046537 1008 1008
293,22
0521 07 171024097828 BERBEL RUBIRA ANA MARIA CL LIBERTAD 34
08222 TERRASSA
03 08 2008 083485176 1008 1008
308,39
0521 07 201025776987 DA SILVA FALCAO MANUEL CL JOSEP PLA 27
08020 BARCELONA 03 08 2008 081190421 1008 1008
293,22
0521 07 231003434809 HUMANEZ VARON ROCIO
CL DE LA CISA
60
08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 082801429 1008 1008
293,22
0521 07 251003392741 DRAGO MENDEZ ANTONIO
CL PERVERA 7
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 082362101 1008 1008
293,22
0521 07 251003496007 ROMEU CARMONA IVAN
CL POMPEU
FABRA 29 08915 BADALONA
03 08 2008 081978040 1008 1008
293,22
0521 07 251006539783 SANTAMARIA RODRIGUEZ SIL CL NARCIS
MONTURIOL 08396 SANT CEBRIA 03 08 2008 082999267 1008 1008
293,22
0521 07 251008332162 CALVO PEREZ PATRICIA
CL CRISTOFOR
COLOM 1 08830 SANT BOI DE 03 08 2008 082207002 1008 1008
299,06
0521 07 251010721291 RUAN —- SUGUANG
CL CALDERON DE
LA BA 08917 BADALONA
03 08 2008 081876289 1008 1008
293,22
0521 07 261001663903 BENACHOUR —- MOHAMMED AV DOCTOR
PASTEUR 18 08700 IGUALADA
03 08 2008 065487838 0808 0808
293,22
0521 07 261001663903 BENACHOUR —- MOHAMMED AV DOCTOR
PASTEUR 18 08700 IGUALADA
03 08 2008 072165074 0908 0908
293,22
0521 07 261001663903 BENACHOUR —- MOHAMMED AV DOCTOR
PASTEUR 18 08700 IGUALADA
03 08 2008 082649764 1008 1008
293,22
0521 07 280270650505 MAYORAL ALONSO M ANGELES CL DEL
GARROFER 7 08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 082363010 1008 1008
293,22
0521 07 280380565346 FERRATER RAGUE LUIS
PP MONTSENY 48
08474 GUALBA
03 08 2008 082363212 1008 1008
293,22
0521 07 280393059249 GARRIDO MOLLEJAS JOSEFA AV VIRGEN
MONTSERRAT 08820 PRAT DE LLOB 03 08 2008 082120409 1008 1008
293,22
0521 07 280422242206 MATEO ALCANTARA JOSE MAR CL MUNTANER
48
08019 BARCELONA 03 08 2008 081193047 1008 1008
293,22
0521 07 280459466964 GARCIA MUÑOZ FERNANDO CL PAU
CASALS 68
08830 SANT BOI DE 03 08 2008 082207608 1008 1008
330,48
0521 07 281097956373 SARHANI —- ALI
CT CASTELLAR 389
08222 TERRASSA
03 08 2008 083487301 1008 1008
293,22
0521 07 281212637958 DA SILVA RODRIGUES JOSE CT LA POBLA 157
08788 VILANOVA DEL 03 08 2008 082650471 1008 1008
293,22
0521 07 290089971109 RODRIGUEZ DI MARTINO MON CL SANT
GERVASI DE C 08022 BARCELONA 03 08 2008 081820719 1008 1008
293,22
0521 07 300081038903 FERRER AUÑON ZACARIAS CL ARQUEBISBE
ALEMAN 08500 VIC
03 08 2008 083608448 1008 1008
293,22
0521 07 330072789590 GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO CT VELLA 125
08470 SANT CELONI 03 08 2008 082364929 1008 1008
293,22
0521 07 330075427485 ROSALES CUENCA FRANCISCO CL LES
OLIVERES 28 08635 SANT ESTEVE 03 08 2008 083330885 1008 1008
293,22
0521 07 381026497925 NUÑEZ —- EDUARDO DANIEL CL SANT TELM
18
08380 MALGRAT DE M 03 08 2008 081197087 1008 1008
293,22
0521 07 391012320549 FERNANDEZ DIEZ BORJA
CL MERCAT 12
08030 BARCELONA 03 08 2008 081387956 1008 1008
293,22
0521 07 430052131810 BAEZA VILLEN MANUEL
CL CAL DOMINGO
102 08811 CANYELLES 03 08 2008 055065489 0608 0608
293,22
0521 07 430052131810 BAEZA VILLEN MANUEL
CL CAL DOMINGO
102 08811 CANYELLES 03 08 2008 083765264 1008 1008
293,22
0521 07 431008511213 VENTURA GALLARDO JESUS CL CALDERON
DE LA BA 08914 BADALONA
03 08 2008 081982181 1008 1008
293,22
0521 07 450026701701 FERNANDEZ GOMEZ MIGUEL A CL MARESMA
4
08389 PALAFOLLS 03 08 2008 083002301 1008 1008
392,06
0521 07 460186702267 KVESSITCH VALLE MIRKO JO CL LA FONT 23
08850 GAVA
03 08 2008 082124146 1008 1008
299,06
0521 07 461025856175 VELASCO ZORRILLA ESTHER RB GENERALITAT
12 08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 083665133 1008 1008
330,48
0521 07 461076098539 RAVASI —- HORACIO
CL ANDRES
SEGOVIA 1 08913 BADALONA
03 08 2008 081983090 0908 0908
326,06
0521 07 481028931548 SANCHEZ CHICON ALBERTO CL MARINADA
32
08850 GAVA
03 08 2008 082124954 1008 1008
293,22
0521 07 500076662854 QUESADA MORENO JUANA
CL CASAMADA
10
08630 ABRERA
03 08 2008 083334222 1008 1008
294,97
0521 07 501021826365 SOGAN —- GHEORGHE IOAN PZ
CASTANYERS 2
08207 SABADELL
03 08 2008 083181648 1008
1008
293,22
0521 07 501037090327 FERREIRA CORREIA DA ROCH CL SANT CUGAT
27
08191 RUBI
03 08 2008 083532565 1008 1008
293,22
0521 07 511000402281 ROJAS NUÑEZ JOSE JAVIER AV GOITALLOPS
86
08552 TARADELL
03 08 2008 083609660 1008 1008
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 041015696935 MODDEN —- AHMED
CL TORRENTE 24
08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 080209105 0908 0908
96,59
0611 07 041022014261 ASRAITI —- AHMED
CL MARED DE DEU
DE L 08222 TERRASSA
03 08 2008 080266901 0908 0908
96,59
0611 07 041037397148 ABREFA —- KINGSLEY
CL PERSI 1
08208 SABADELL
03 08 2008 080249319 0908 0908
41,86
0611 07 041038268936 KWAKU —- AUGUSTINE
CR RAIMON
D’ABADAL 2 08500 VIC
03 08 2008 080282560 0908 0908
96,59
0611 07 041041128113 YOUMA —- HAMZA
CL NURIA 173
08224 TERRASSA
03 08 2009 029004194 0808 0808
57,95
0611 07 071041710566 LATIF —- ALI
CL PIERA 30
08560
MANLLEU
03 08 2008 080282964 0908 0908
86,93
0611 07 080503730221 COSTA MILLAN OSCAR
CL SANT RAMON
12
08830 SANT BOI DE 03 08 2008 080152319 0908 0908
96,59
0611 07 080535803673 DOMINGUEZ AGUILAR JORGE CL RAMON
BERENGUER 3 08810 SANT PERE DE 03 08 2008 080346016 0908 0908
41,86
0611 07 081063092380 FERNANDEZ RODRIGUEZ VANE CL MOZART
35
08921 SANTA COLOMA 03 08 2008 080130289 0908 0908
96,59
0611 07 081089519527 SERRANO PRAT MANUEL
CL NUEVA 4
08349 CABRERA DE M 03 08 2008 080211327 0908 0908
96,59
0611 07 081096576679 FERNANDEZ MARTINEZ JORDI CL BOVILA
JORDANA 16 08391 TIANA
03 08 2008 080211630 0908 0908
103,84
0611 07 081103044660 EL MOUDDIN —- ABDESLAM TR CAN
MARESME 8
08338 PREMIA DE DA 03 08 2008 080211731 0908 0908
96,59
0611 07 081109641266 EL OUAFI —- BOUAZZA
AV PAU CASALS 33
08700 IGUALADA
03 08 2008 080188186 0908 0908
93,37
0611 07 081116379534 BENCHOUIRFA —- ABDELKHA CL MOSEN COY
13
08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 080300142 0908 0908
96,59
0611 07 081125689514 SAMANGARY —- DEMBO
CL VEINAT DE
MATA 87 08304 MATARO
03 08 2008 080223653 0908 0908
96,59
0611 07 081150083192 SINGH —- SURJIT
CL ESCUDELLERS 6
08002 BARCELONA 03 08 2008 080100886 0908 0908
93,37
0611 07 081160034988 BOUTAHRI —- ABDERRAHIM CL SANT JAUME
11
08260 SURIA
03 08 2008 080203748 0908 0908
96,59
0611 07 081171284867 AYNAOU —- RABAH
CL BONATERRA 9
08788 VILANOVA DEL 03 08 2008 080191018 0908 0908
96,59
0611 07 081173180209 EL ANDALOUSSI —- MOHAME PZ PLAZA DE
LA SORRA 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 080242043 0908 0908
96,59
0611 07 081175169315 ADU —- KOFI
PP SANT JOAN 193
08560 MANLLEU
03 08 2008 080284984 0908 0908
96,59
0611 07 081177358279 ORDOÑEZ RODRIGUEZ OSCAR CL ARBOÇ 5
08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 080309640 0908 0908
70,82
0611 07 081177561373 BINISI —- DANSOKO
CL CALDERON DE LA
BA 08914 BADALONA
03 08 2008 080137969 0908 0908
96,59
0611 07 081177661811 MARTINEZ PLATA VELIA
CL BATLLEVELL 204
08208 SABADELL
03 08 2008 080252046 0908 0908
96,59
0611 07 081189940896 BASTA —- ROMAN
CL ESTACIO 36
08792 GRANADA LA 03 08 2008 080314387 0908 0908
96,59
0611 07 081206551340 MEDINA GUZMAN JOSE LUIS CL
ESCORXADOR 5
08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 080324895 0908
0908
86,93
0611 07 081206713311 AZARFANE —- MOHAMED
CL SANT PERE 93
08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 080325101 0908 0908
83,71
0611 07 081209479427 JIANG —- YUEHUA
AV PAU 48
08470 SANT CELONI 03 08 2008 080168685 0908 0908
96,59
0611 07 081209705153 CALCINA CORTEZ SERGIO CR ACEQUIA 10
08420 CANOVELLES 03 08 2008 080168988 0908 0908
96,59
0611 07 081209983827 CORREA IBARRA GABRIEL GR CT SANT
LLORENÇ 11 08182 SANT FELIU D 03 08 2008 080169089 0908 0908
96,59
0611 07 081211894020 HUANG —- LINGSHE
CL SANT CRISPIN
166 08222 TERRASSA
03 08 2008 080273365 0908 0908
96,59
0611 07 081211894828 LIN —- AILAN
CL SANT CRISPIN 166
08222 TERRASSA
03 08 2008 080273466 0908 0908
96,59
0611 07 111071271048 SOARES BRAGA SAVIO
CL VICTOR
BALAGUER 3 08914 BADALONA
03 08 2008 080140494 0908 0908
96,59
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 23
Administració Central
0611 07 121018872440 AMARA —- AHMED
CL L’ARBOÇ 5
08720 VILAFRANCA D 03 08 2008 080338740 0908 0908
83,71
0611 07 171014460371 EL GADIR —- MOHAMMED PZ DELS ESTUDIS
11 08470 SANT CELONI 03 08 2008 080169800 0908 0908
96,59
0611 07 171021576838 JAWO —- BAKARY
CL CADI 11
08380 MALGRAT DE M 03 08 2008 080246285 0908 0908
96,59
0611 07 181048479770 EL HANTARI —- HAKIM
CL TORELLO 19
08560 MANLLEU
03 08 2008 080287917 0908 0908
96,59
0611 07 221006327647 AMIMAR —- ABDELHALIM CL LLORET DE
MAR 17 08820 PRAT DE LLOB 03 08 2008 080151107 0908 0908
96,59
0611 07 221008079105 KRZYZANSKA —- TERESA PJ D’ARAGO 53
08206 SABADELL
03 08 2008 080254167 0908 0908
96,59
0611 07 231040120310 BAHAR —- ADIL
CL GIRONA 1
08402 GRANOLLERS 03 08 2008 080171618 0908 0908
96,59
0611 07 251014193891 MENSAH —- ENMANUEL KWAS CL RAMON
D’ABADAL 23 08500 VIC
03 08 2008 080288422 0908 0908
96,59
0611 07 281109277182 OGIEMWANYE —- REGIE
CL MANEL SERRA
MORET 08500 VIC
03 08 2008 080288725 0908 0908
96,59
REGIMEN 08 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR
0825 07 081027987373 PORRAS RUIZ JONAS
CL HONDURAS 1
08397 PINEDA DE MA 03 08 2008 073799223 0808 0808
236,71
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 08125357065 SALGOUS —- LIDIA
CL SANT SEBASTIA 18
08349 CABRERA DE M 03 08 2008 079983880 0908 0908
185,62
1211 10 08149053862 RODRIGUEZ —- LIDIA ESTH CL LA GORNAL 22
08800 VILANOVA I L 03 08 2008 080073911 0908 0908
185,62
1211 10 08149172484 SANCHO ESCOBAR SERGIO PP LORENZO
SERRA 9 08922 SANTA COLOMA 03 08 2008 079881830 0908 0908
185,62
1211 10 08149199564 AMARO MOURA CARLOS MANUE PA
LORENZO SERRA 31 08922 SANTA COLOMA 03 08 2008 079881931
0908 0908
185,62
1211 10 08149276154 GUTIERREZ SERRANO MIGUEL CL FINCA PLA
DE LA N 08320 MASNOU EL 03 08 2008 079985496 0908 0908
185,62
1211 10 08150227461 MORA MOYANO M PILAR
CL LES VERGES 8
08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 079930633 0908 0908
185,62
1211 10 08150777937 GARRIDO RUIZ JUAN
AV MARQUES DE
SANT M 08914 BADALONA
03 08 2008 079894964 0908 0908
185,62
1211 10 08151172405 KARMAS —- ABDELLAH
CL ANTONIO VICO
25 08205 SABADELL
03 08 2008 080021266 0908 0908
185,62
1211 10 08151341345 ALCALDE GALLEGO FERNANDO AV COSTA
BRAVA 15 08389 PALAFOLLS 03 08 2008 080006516 0908 0908
185,62
1211 10 08153298220 LOPERA PRADOS FRANCISCO CL SANT JORDI
5
08520 FRANQUESES D 03 08 2008 079930936 0908 0908
185,62
1211 10 08156968557 MIRHASEM KRAZALL ALI
UR GARRAF
(PARCELA 1 08870 SITGES
03 08 2008 080074921 0908 0908
185,62
1211 10 08158471754 ALFEREZ ACIEN MIGUEL ANG CL ANGEL
GUIMERA 12 08917 BADALONA
03 08 2008 079895469 0908 0908
185,62
1221 07 011009254870 GAVINO MARTINEZ MARYORI CL
MONTSERRAT 17
08172 SANT CUGAT D 03 08 2008 080076638
0908 0908
185,62
1221 07 080390545365 ORTUSOL CLERMAN JUAN
CT TERRASSAMARTOREL 08224 TERRASSA
03 08 2008 080037535 0908 0908
185,62
1221 07 081128048331 ALVARADO ANCHUNDIA NARCI CL
ARCHIDONA 20
08208 SABADELL
03 08 2008 080009546 0908
0908
185,62
1221 07 081132835380 VERA OCAMPO MANUEL ANTON CT LEPANT
223
08025 BARCELONA 03 08 2008 079912748 0908 0908
185,62
1221 07 081140801306 TOURKMANI —- HASSAN
CL FRANCESC
MACIA 33 08754 PAPIOL EL 03 08 2008 080025108 0908 0908
185,62
1221 07 081147500164 TOURI —- FATIMA
CL ROIG 20
08001 BARCELONA 03 08 2008 079712179 0908 0908
185,62
1221 07 081149300526 ZEPEDA TORO SARA
CL NOU 2
08270 NAVARCLES 03 08 2008 079976507 0908 0908
185,62
1221 07 081150512925 HANI —- ABDERRACHID
CL FEDERICO
GARCIA L 08001 BARCELONA 03 08 2008 079712280 0908 0908
185,62
1221 07 081168842487 LAARAJ —- MOHAMED
CL COLL I PUJOL
156 08917 BADALONA
03 08 2008 079886981 0908 0908
185,62
1221 07 081170176946 PEÑALVER ARCOS YINETTE CR GUARDIOLA I
FELIU 08030 BARCELONA 03 08 2008 079766440 0908 0908
185,62
1221 07 081170505332 ALMONTE ROJAS ANDREA
CL SALMRON 74
08222 TERRASSA
03 08 2008 080041777 0908 0908
185,62
1221 07 081170720651 GUILLEN ARCE VIVIANA VAN CL SAGRADA
FAMILIA 5 08913 BADALONA
03 08 2008 079887183 0908 0908
185,62
1221 07 081171306792 CEVILLANO —- MARIA ESPE CL SANT CUGAT 2
08290 CERDANYOLA D 03 08 2008 080080577 0908 0908
185,62
1221 07 081171569807 TORRES CALERO AMPARO ROC CL ALFONSO
IV 65
08401 GRANOLLERS 03 08 2008 079921539 0908 0908
185,62
1221 07 081172646507 BELLORIN ORMAZA WILFREDO CL
AMARGURA 13
08182 SANT FELIU D 03 08 2008 079921842 0908
0908
185,62
1221 07 081174663602 AMBROSI GINEZ MERY CARME CL
MONTURIOL 20
08191 RUBI
03 08 2008 080055016 0908
0908
185,62
1221 07 081174930451 EL KHATTAB —- OMAR
CL ESTADELLA 27
08030 BARCELONA 03 08 2008 079768056 0908 0908
185,62
1221 07 081175390189 ALBA VALLEJOS ROSA
CL MERCADAL 25
08030 BARCELONA 03 08 2008 079768157 0908 0908
185,62
1221 07 081176914002 PORTALES GARCIA NAYARA Y CL RIBOT I
SERRA 226 08208 SABADELL
03 08 2008 080014394 0908 0908
185,62
1221 07 081178164288 CEDENO BAZURTO MARJORIE CL
PUIGGRACIOS 32 08480 AMETLLA DEL 03 08 2008 079924670 0908
0908
185,62
1221 07 081178320906 SOTELO —- ISMAEL
CL FERLANDINA 30
08001 BARCELONA 03 08 2008 079716627 0908 0908
185,62
1221 07 081178645248 LAMBRUSCHINI PANDURO MEL CL MAYOR 92
08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 079903654 0908 0908
185,62
1221 07 081178649187 LAMBRUSCHINI PANDURO KEL CL MAYOR 92
08860 CASTELLDEFEL 03 08 2008 079903755 0908 0908
185,62
1221 07 081179880481 LANDIVAR JUSTINIANO SUSA CL ANDANA DE
L’ESTAC 08030 BARCELONA 03 08 2008 079769773 0908 0908
185,62
1221 07 081182776236 ELMEFTAH —- ABDELHAMID CL DOS DE
MAIG 197 08013 BARCELONA 03 08 2008 079752595 0908 0908
185,62
1221 07 081184860221 ORTIZ TELLO HILDA ESPERA AV NARCIS
MONTURIOL 08191 RUBI
03 08 2008 080055925 0908 0908
185,62
1221 07 081184947925 CHANDOURI —- NAJIB
CL ALGORDA 10
08222 TERRASSA
03 08 2008 080046730 0908 0908
185,62
1221 07 081195909329 PEREIRA GOMEZ ROXANA LOU RD TORRASSA
139
08904 HOSPITALET D 03 08 2008 079962460 0908 0908
185,62
1221 07 081200403459 LAHKIM —- FATIMA
CL D’ULLASTRELL 25
08222 TERRASSA
03 08 2008 080047639 0908 0908
185,62
1221 07 081202847152 IÑIGUEZ DE CALDERON GLAD CL PERE IV 354
08019 BARCELONA 03 08 2008 079740370 0908 0908
185,62
1221 07 101012042763 AFIA —- SANAE
CL NAPOLS 89
08923 SANTA COLOMA 03 08 2008 079964379 0908 0908
185,62
1221 07 410102426049 MONROY LOPEZ FRANCISCA CL FRANCESC
MACIA 70 08100 MOLLET DEL V 03 08 2008 079936087 0908 0908
185,62
1221 07 431018996812 CARVAJAL CORREA MARIA EU CL PUENTE DEL
TRABAJ 08020 BARCELONA 03 08 2008 079741380 0908 0908
61,87
1221 07 431022943294 REYES —- MARIA XIOMARA CL AGUSTI I MILA
10 08030 BARCELONA 03 08 2008 079771894 0908 0908
92,81
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 080486668931 LLARAS PUÑAL GUILLERMO CL RETIR 3
08700 IGUALADA
08 08 2006 046313206 0405 1005
947,64
2300 07 081202245146 COLLADO NOVALOS HELENA CL MONTSENY
3
08389 PALAFOLLS 08 08 2008 052317359 1007 0208
260,63
Barcelona, 19 de mayo de 2009.
La jefa de sección, Mercedes Luesma
Sáez.
062009002737
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO
A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona, respecto
a los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
Providencia de apremio: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (Boletín Oficial del Estado 29-6-94)
y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado 25-06-04),
ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual
domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio,
conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio conocido del deudor y
en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el
fin de requerir al deudor para que efectúe el
pago de la deuda en el plazo de quince días
hábiles ante la correspondiente Unidad de
Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo, intereses en su caso, y costas del
procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado
Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de
las causas señaladas en el artículo 34.3 de la
Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción;
error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del
acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas
originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya
resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27/11/92).
DIRECCION PROVINCIAL : 02 ALBACETE
DIRECCION: AV ESPAÑA 27 02002 ALBACETE TELEFONO: 967 0598700
FAX: 967 0598794
SUBDIRECTOR PROVINCIAL JULIO R GRAFULLA CABAU
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 02 ALBACETE
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 020031421991 GUALDA BERNAL RAMON
CL PALLARS 11
08800 VILANOVA I L 03 02 2008 016336312 0808 0808
363,83
DIRECCION PROVINCIAL : 02 ALBACETE
DIRECCION: AV ESPAÑA 27 02002 ALBACETE TELEFONO: 967 0598700
FAX: 967 0598794
SUBDIRECTOR PROVINCIAL JULIO R GRAFULLA CABAU
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 02 ALBACETE
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 081028187235 MARTINEZ MORALES FRANCIS AV
CATALUNYA 1
08191 RUBI
03 02 2008 017856683 1008 1008
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 03 ALACANT - ALICANTE
DIRECCION: CL ENRIQUETA ORTEGA 2 03005 ALICANTE TELEFONO:
096 5987500 FAX: 096 5987510
SUBDIRECTOR PROVINCIAL IGNACIO CORTÉS GOMIS
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 03 ALACANT ALICANTE
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 03115991725 PAK IQBAL SPAIN, S.L. CL XAVIER NOGUES
21 08019 BARCELONA 03 03 2009 010345866 0908 0908
384,65
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 031054196554 PARISI —- LAURENT MARCO CL MUNTANER
185
08036 BARCELONA 03 03 2008 044547380 1008 1008
Núm. 122 / Pàg. 24
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
313,32
0521 07 080543718974 RUIZ ESPAÑA OSCAR
AV MARQUES DE
MONTRI 08930 SANT ADRIA D 03 03 2008 045158177 1008 1008
293,22
0521 07 081154574292 JOOSTEN —- JOB LAMMERT CL MANUEL DE
FALLA 8 08380 MALGRAT DE M 03 03 2008 044917192 1008 1008
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081166818928 RUIZ BRULL SORAYA
PL VEREMA 3
08720 VILAFRANCA D 03 03 2008 043800682 0908 0908
35,41
DIRECCION PROVINCIAL : 04 ALMERIA
DIRECCION: CL FUENTE VICTORIA 2 04007 ALMERIA TELEFONO: 950
0180635 FAX: 950 0180676
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. MIGUEL CIORDIA DIAZ
DE CERIO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 04 ALMERIA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 041036956406 BENSGUIAR —- ACHOUR
CL SANT CRISPI
289 08222 TERRASSA
03 04 2008 031880026 0808 0808
96,59
DIRECCION PROVINCIAL : 04 ALMERIA
DIRECCION: CL FUENTE VICTORIA 2 04007 ALMERIA TELEFONO: 950
0180635 FAX: 950 0180676
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. MIGUEL CIORDIA DIAZ
DE CERIO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 04 ALMERIA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 501020831410 ATTU —- ROWLAND
CL PRULLANS 5
08207 SABADELL
03 04 2008 033886815 0908 0908
96,59
DIRECCION PROVINCIAL : 06 BADAJOZ
DIRECCION: RD DEL PILAR 10 06002 BADAJOZ TELEFONO: 924
0211400 FAX: 924 0211419
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. MANUEL GONZALEZ
SARDIÑA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 06 BADAJOZ
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080548305559 PIÑERO GONZALEZ MIGUEL A CL BARCELONA
334
08620 SANT VICENÇ 03 06 2008 020390547 0908 0908
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 06 BADAJOZ
DIRECCION: RD DEL PILAR 10 06002 BADAJOZ TELEFONO: 924
0211400 FAX: 924 0211419
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. MANUEL GONZALEZ
SARDIÑA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 06 BADAJOZ
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 06107474856 PANELISTO,S.L.
CL SEBASTIAN GARRIGA
08290 CERDANYOLA D 03 06 2009 010215024 0908 0908
3.044,58
13
08512 SANT HIPOLIT 03 07 2008 029481909 1008 1008
293,22
0521 07 071041363083 BOSTROM —- FRANCISCO RO CL MARINA 18
08019 BARCELONA 03 07 2008 030142014 1008 1008
293,22
0521 07 080365156425 PLA MOYANO FERRAN MIQ PZ ADRIÁ 6
08021 BARCELONA 03 07 2008 030010153 1008 1008
293,22
0521 07 080413432517 VERA GILABERT MIGUEL
CL NAPOLES 1
08921 SANTA COLOMA 03 07 2008 029706221 1008 1008
293,22
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1221 07 081057133954 RAMIREZ MEDINA ADRIANA CL FONT DE
LABARONA 08292 ESPARREGUERA 03 07 2008 029046924 0908 0908
185,62
DIRECCION PROVINCIAL : 11 CADIZ
DIRECCION: AV AMILCAR BARCA, 5 0 11008 CADIZ TELEFONO: 956
0242800 FAX: 956 0000000
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. JOSE LUIS RODRIGUEZ
BALLESTEROS
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 11 CADIZ
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 081158976072 BOULIFA —- RAJAE
CL SANT COSME 163
08222 TERRASSA
03 11 2008 024851412 0908 0908
303,02
DIRECCION PROVINCIAL : 12 CASTELLO
DIRECCION: PZ JUEZ BORRULL 14 12003 CASTELLON TELEFONO: 964
0727300 FAX: 964 0727333
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. ROSA MARÍA
GUTIERREZ ROIG
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 12 CASTELLO
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 12101873984 LIMPIEZAS INITIAL, S.A. CL VALLESPIR 24
08970 SANT JOAN DE 03 12 2008 019827250 1107 1107
73,69
0111 10 12101873984 LIMPIEZAS INITIAL, S.A. CL VALLESPIR 24
08970 SANT JOAN DE 03 12 2008 020124213 1207 1207
98,93
0111 10 12104779944 CATALANA DE SERVICIOS IN PO VALL D´AURA
160 08042 BARCELONA 03 12 2008 019973356 0808 0808
431,29
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 121019048050 CASAS —- GERALDINE ALIC CL PREMIA
08850 GAVA
03 12 2008 020738545 1008 1008
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 13 CIUDAD REAL
DIRECCION: AV REY SANTO 2 13001 CIUDAD REAL TELEFONO: 901
0502050 FAX: 926 0275550
JEFA DE SECCION LLANOS PRADAS SORIANO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 13 CIUDAD REAL
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 13105314938 HISPAENERGY PUERTOLLANO, CL RIERA DEN
CINTET 08340 VILASSAR DE 03 13 2008 018364810 1107 1107
142,90
0111 10 13105314938 HISPAENERGY PUERTOLLANO, CL RIERA DEN
CINTET 08340 VILASSAR DE 03 13 2008 018615895 1207 1207
165,00
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 061013935038 XU —- YUJU
AV GAUDI 13
08025 BARCELONA 03 06 2008 022108053 1008 1008
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 080398711250 POZO JIMENE ANGELES
CL CONSTITUCION
50 08980 SANT FELIU D 03 13 2008 018943170 0908 0908
38,64
0611 07 301032328161 BELAHBIB —- NAIMI
CL ANCORA 26
08800 VILANOVA I L 03 13 2008 018880324 0908 0908
22,54
DIRECCION PROVINCIAL : 07 ILLES BALEARS
DIRECCION: RB DELS DUCS DE PALMA DE MALLORCA 18 07003
PALMA DE MALLORCA TELEFONO: 971 0218300 FAX: 971 0218350
JEFE DE SECCION NADAL MASCARO SALVA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 07 ILLES BALEARS
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
DIRECCION PROVINCIAL : 14 CORDOBA
DIRECCION: AV RONDA DE LOS TEJARES 23 14008 CORDOBA
TELEFONO: 957 0499600 FAX: 957 0499641
SUBDIRECTOR PROVINCIAL JUAN MUÑOZ MOLINA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 14 CORDOBA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 200069677185 ESPINOSA DUQUE JALIL SAL CL RIERA DEN
NOFRE 3 08970 SANT JOAN DE 03 07 2008 025682741 0808 0808
293,22
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080456417358 PAZ CABELLO M ISABEL
CL BUENAVISTA 28
08923 SANTA COLOMA 03 14 2008 023514130 0908 0908
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 07 ILLES BALEARS
DIRECCION: RB DELS DUCS DE PALMA DE MALLORCA 18 07003
PALMA DE MALLORCA TELEFONO: 971 0218300 FAX: 971 0218350
JEFE DE SECCION NADAL MASCARO SALVA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 07 ILLES BALEARS
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 07110035635 COMERSA LUFOR INC. S.L. CL CORCEGA 299
08010 BARCELONA 03 07 2008 028174328 0808 0808
905,96
0111 10 07110035635 COMERSA LUFOR INC. S.L. CL CORCEGA 299
08010 BARCELONA 03 07 2009 010263457 0908 0908
879,52
0111 10 07113574418 HABITAT ALZINA_SL
PL BERNAT II 10
08370 CALELLA
03 07 2008 028326700 0808 0808
3.305,28
0111 10 07113574418 HABITAT ALZINA_SL
PL BERNAT II 10
08370 CALELLA
03 07 2009 010438259 0908 0908
1.926,59
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 071005575036 MASCARO PORTELA RAFAEL CL VERDAGUER
DIRECCION PROVINCIAL : 14 CORDOBA
DIRECCION: AV RONDA DE LOS TEJARES 23 14008 CORDOBA
TELEFONO: 957 0499600 FAX: 957 0499641
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. RAFAEL SANCHEZ
GARCIA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 14 CORDOBA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 14107548442 SOLBAR FRED, S.L.
CL AVENIDA 305 14
08860 CASTELLDEFEL 21 14 2008 008018984 0207 0507
1.976,60
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 140071370573 SANCHEZ CALERO EMILIO RD PONENT 168
08225 TERRASSA
03 14 2008 025361675 0908 0908
70,82
DIRECCION PROVINCIAL : 15 A CORUÑA
DIRECCION: CL FEDERICO TAPIA 54 15005 A CORUÑA TELEFONO:
901 0502050 FAX: 981 0187604
SUBDIRECTORA PROVINCIAL CONCEPCION NIETO ROIG
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 15 A CORUÑA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 15111346878 AKUALIBRA,S.L.
08002 BARCELONA 03 15 2008 023545385
0111 10 15111346878 AKUALIBRA,S.L.
08002 BARCELONA 03 15 2009 010226254
PZ CATALUNYA 9
0808 0808
2.236,44
PZ CATALUNYA 9
0908 0908
2.295,07
DIRECCION PROVINCIAL : 17 GIRONA
DIRECCION: AV JOSEP TARRADELLAS 3 17006 GIRONA TELEFONO:
972 0409100 FAX: 972 0409154
SUBDIRECTORA PROVINCIAL TRINIDAD CEIDE GOMEZ
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 17 GIRONA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080196314787 ALEMANY FILBA SALVADOR CT PONT DE
SERGENT 2 08393 CALDES D EST 03 17 2008 020993044 0908 0908
293,22
0521 07 080238417336 FERNANDEZ MARTIN JOAQUIN PZ MERCE
RODOREDA 1 08470 SANT CELONI 03 17 2008 020994862 0908 0908
293,22
0521 07 080251085031 MIR PONT JOSEFA
CL CUATRO 11
08130 SANTA PERPET 03 17 2008 020837339 0908 0908
293,22
0521 07 080544305018 PAVON AMADO ISRAEL
CL JACINTO
VERDAGUER 08338 PREMIA DE DA 03 17 2008 021025275 0908 0908
313,32
0521 07 081209866619 CASSINO GOMARIS MARIA SO AV ELS GORCS
12
08520 FRANQUESES D 03 17 2008 021042049 0908 0908
293,22
0521 07 171014558886 KAKALIYA —- MARINA
CL BURRIACH 30
08348 CABRILS
03 17 2008 021274748 0908 0908
293,22
0521 07 171018466168 GLADYSHEVSKIY —- MIKHAI AV PLA DEL
VENT 48 08970 SANT JOAN DE 03 17 2008 021281721 0908 0908
293,22
0521 07 171018466269 KOZUEVA —- SVETLANA
CL PLA DEL VENT
48 08970 SANT JOAN DE 03 17 2008 021281822 0908 0908
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 211017234002 KRAIFA —- FARID
CL PAU CASALS 8
08227 TERRASSA
03 17 2008 021484714 0808 0808
96,59
DIRECCION PROVINCIAL : 17 GIRONA
DIRECCION: AV JOSEP TARRADELLAS 3 17006 GIRONA TELEFONO:
972 0409100 FAX: 972 0409154
SUBDIRECTORA PROVINCIAL TRINIDAD CEIDE GOMEZ
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 17 GIRONA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080531208806 LOPEZ PUJOL ALBERTO
CL TILERS LA
LLOBERA 08348 CABRILS
03 17 2008 021023356 0908 0908
293,22
0521 07 081088385637 VILA CADELLANS FRANCESC CL NOU 24
08395 SANT POL DE 03 17 2008 021033662 0908 0908
304,98
DIRECCION PROVINCIAL : 17 GIRONA
DIRECCION: AV JOSEP TARRADELLAS 3 17006 GIRONA TELEFONO:
972 0409100 FAX: 972 0409154
SUBDIRECTORA PROVINCIAL TRINIDAD CEIDE GOMEZ
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 17 GIRONA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 17106398422 LA BAHIA DEL BUEN YU-YU, CL ADUANA,101105 08340 VILASSAR DE 03 17 2009 010143773 0908 0908
536,41
0111 10 17107353668 SISTEMAS Y METODOS DE GE AV
CONSTITUCION 159 08860 CASTELLDEFEL 03 17 2009 010183078
0908 0908
1.392,89
0111 10 17107430662 DALTON GIRONA,S.L.
CL SARDENYA 493
08025 BARCELONA 03 17 2008 021556250 1107 1107
11,10
0111 10 17107822302 FERLEC DINAMIC, S.L.
CL JOAQUIN BORRAS
66 08296 CASTELLBELL 04 17 2007 005288462 0706 0806
3.606,08
0111 10 17109533037 BEFORE INVESTMENT, S.L. AV DIAGONAL 652
08034 BARCELONA 03 17 2008 021914140 0808 0808
2.812,07
0111 10 17109533037 BEFORE INVESTMENT, S.L. AV DIAGONAL 652
08034 BARCELONA 03 17 2008 021914241 0808 0908
320,18
0121 07 081134721729 CASAFONT CASALS JORDI CL COLONIA
VILADOMIU 08692 PUIG REIG 02 17 2008 021618187 0808 0808
978,21
0121 07 081134721729 CASAFONT CASALS JORDI CL COLONIA
VILADOMIU 08692 PUIG REIG 02 17 2009 010009185 0908 0908
260,87
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 071025561581 MULAS —- FIORENZO
CL SARDENYA 520
08024 BARCELONA 03 17 2008 023084305 1008 1008
320,76
0521 07 080201286342 LOPEZ MOSQUERA LUIS
CL PAU VERGOS
65
08850 GAVA
03 17 2008 022717826 1008 1008
293,22
0521 07 080295059878 HERNANDEZ FEMENIES JOSE CL IGLESIA RISO
ROCA 08860 CASTELLDEFEL 03 17 2008 022889291 1008 1008
293,22
0521 07 080395650902 PAJUELO CARRETO ROGELIO CL SANT GENIS
35
08380 MALGRAT DE M 03 17 2008 022895658 1008 1008
293,22
0521 07 080419329612 PONS MARIN CARLOS
CL SANT MARC 1
08660 BALSARENY 03 17 2008 023208886 1008 1008
363,83
0521 07 080444666315 JURADO RODRIGUEZ ALFONSO AV MOLI 34
08840 VILADECANS 03 17 2008 023087537 1008 1008
293,22
0521 07 080483325057 GONZALEZ FUENTES JUAN MI CL
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 25
Administració Central
TRANSVERSAL 59 08303 MATARO
03 17 2008 022903439 1008
1008
293,22
0521 07 080488075229 MALDONADO MARTIN JUAN JO PZ ESGLESIA
11
08024 BARCELONA 03 17 2008 022904449 1008 1008
293,22
0521 07 080490393832 RUBERT MUNDET JOAN
AV DIAGONAL 82
08019 BARCELONA 03 17 2008 022905055 1008 1008
293,22
0521 07 080502235613 PONS CANALS JORDINA
CL GRANJA CAN
ABREDA 08251 SANTPEDOR 03 17 2008 023090062 1008 1008
293,22
0521 07 080527151879 GUARDIA DE PABLO DAVID CL MARQUESOS
DE BARB 08210 BARBERA DEL 03 17 2008 022910513 1008 1008
293,22
0521 07 081096577992 CARPENA TOMEY FRANCESC CL INDUSTRIA
3
08241 MANRESA
03 17 2008 022923344 1008 1008
293,22
0521 07 081127895050 CASTELLO TRESSERRAS MART PP EUROPA 31
08397 PINEDA DE MA 03 17 2008 022925465 1008 1008
293,22
0521 07 081131547304 HENAO CASTAÑO PABLO EMIL AV
MERIDIANA 216
08027 BARCELONA 03 17 2008 022925566 1008
1008
308,39
0521 07 081137957485 LUIS —- JUAN JOSE
CL MUNTANER 68
08011 BARCELONA 03 17 2008 017361002 0408 0408
308,39
0521 07 081137957485 LUIS —- JUAN JOSE
CL MUNTANER 68
08011 BARCELONA 03 17 2008 017361103 0508 0508
308,39
0521 07 081137957485 LUIS —- JUAN JOSE
CL MUNTANER 68
08011 BARCELONA 03 17 2008 017914710 0608 0608
308,39
0521 07 081137957485 LUIS —- JUAN JOSE
CL MUNTANER 68
08011 BARCELONA 03 17 2008 019103463 0708 0708
308,39
0521 07 081137957485 LUIS —- JUAN JOSE
CL MUNTANER 68
08011 BARCELONA 03 17 2008 019713452 0808 0808
308,39
0521 07 081137957485 LUIS —- JUAN JOSE
CL MUNTANER 68
08011 BARCELONA 03 17 2008 019713553 0908 0908
308,39
0521 07 081137957485 LUIS —- JUAN JOSE
CL MUNTANER 68
08011 BARCELONA 03 17 2008 022926475 1008 1008
308,39
0521 07 081145797816 EL GHARRAF —- RABIHA CL JOVARA 20
08370 CALELLA
03 17 2008 022927485 1008 1008
293,22
0521 07 081198337359 POLAKOWSKA —- BOGUIMILA CL CAMI DELS
CAPALLA 08303 MATARO
03 17 2008 022930822 1008 1008
293,22
0521 07 170059973818 BERTRAN HERNANDEZ DAVID AV DIAGONAL
408
08008 BARCELONA 03 17 2008 023126034 1008 1008
299,06
0521 07 171003129660 NAVARRO COROMINAS PEDRO AV JOSEP
FERRER DOMI 08191 RUBI
03 17 2008 023007109 1008 1008
293,22
0521 07 171018627028 MORAIS —- BRUNO MIGUEL CL FINCA
RAMBLA SANT 08025 BARCELONA 03 17 2008 023170288 1008 1008
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 171021845711 OULGHAZI —- MUSTAPHA CT SABADELL 8
08271 ARTES
03 17 2008 022547670 0908 0908
96,59
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1221 07 081179192084 ACHED DAD —- MOHAMED CL JOVARA 20
08370 CALELLA
03 17 2008 022467141 0908 0908
185,62
DIRECCION PROVINCIAL : 18 GRANADA
DIRECCION: CL GRAN VÍA 23 18001 GRANADA TELEFONO: 958
0246537 FAX: 958 0246535
JEFA DE SECCION ELVIRA JIMENEZ CRESPO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 18 GRANADA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 081005050513 RUIZ TATCHE SILVIA
CL DOCTOR PUJADES
4 08203 SABADELL
03 18 2008 026865521 0908 0908
243,70
DIRECCION PROVINCIAL : 18 GRANADA
DIRECCION: CL GRAN VÍA 23 18001 GRANADA TELEFONO: 958
0246537 FAX: 958 0246535
JEFA DE SECCION ELVIRA JIMENEZ CRESPO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 18 GRANADA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 18108357191 POPMEDIA NOVAX DEVELOPPE CL
DIPUTACION (PASAJ 08015 BARCELONA 03 18 2008 028104895
0808 0808
829,44
0111 10 18111285985 MONTINOSA,S.L
CL SAN MARIANO 65
08840 VILADECANS 03 18 2008 028238170 0808 0808
215,45
DIRECCION PROVINCIAL : 20 GUIPUZCOA
DIRECCION: CL PODAVINES 3 20010 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
TELEFONO: 943 0483600 FAX: 943 0469212
JEFE DE SECCION MARIA TERESA OLANO GOENAGA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 20 GUIPUZCOA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 20106634286 ISOR PAPELERIA, S.L.
CL ESTALISNAO
FIGUER 08222 TERRASSA
03 20 2008 016447486 0808 0808
251,96
0111 10 20106634286 ISOR PAPELERIA, S.L.
CL ESTALISNAO
FIGUER 08222 TERRASSA
03 20 2009 010121449 0908 0908
251,96
DIRECCION PROVINCIAL : 21 HUELVA
DIRECCION: CL PUERTO 50 21001 HUELVA TELEFONO: 959 0492500
FAX: 959 0492539
JEFE DE SECCION FRANCISCO PÉREZ MORENO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 21 HUELVA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 21105484918 SAPPHIRE GRUPO EMPRESARI CL SICILIA 141
08013 BARCELONA 02 21 2009 010162206 0908 0908
4.106,21
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080481909463 CIRERA ORTA MANUEL
CL DON BOSCO
152
08224 TERRASSA
03 21 2008 031050367 1008 1008
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 211032928396 CRISTU —- TUDOR
RD PONENT 168
08225 TERRASSA
03 21 2008 030804534 0908 0908
96,59
DIRECCION PROVINCIAL : 22 HUESCA
DIRECCION: CL SAN JORGE 34 22003 HUESCA TELEFONO: 901
0502050 FAX: 974 0294360
JEFE DE SECCION ANGEL HIDALGO ESCARTIN
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 22 HUESCA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 26 LA RIOJA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080314393392 ROURE ESPINOSA MARTA
CL COMTAL 9
08002 BARCELONA 03 26 2008 016486603 1008 1008
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 27 LUGO
DIRECCION: PZ DEL FERROL 11 27001 LUGO TELEFONO: 982 0293300
FAX: 982 0293307
JEFA DE SECCION MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 27 LUGO
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321001895488 VICENTE ALVAREZ DIEGO CL TRANSVERSAL
52 08850 GAVA
03 27 2008 015406196 1008 1008
314,16
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 041019733549 EL MOUDEM —- ABDELHAMID CR CAMI DE
LA COVA 2 08241 MANRESA
03 22 2008 013123892 0808 0808
96,59
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081204365406 VELIZ VERASTEGUI ROSARIO CL GOMIS 19
08023 BARCELONA 03 27 2008 015230586 0908 0908
96,59
0611 07 271013938629 CHUQUIRUNA CUEVA SEGUNDO CL GOMIS
19
08023 BARCELONA 03 27 2008 015242512 0908 0908
96,59
DIRECCION PROVINCIAL : 24 LEON
DIRECCION: CL CINCO DE OCTUBRE 20 24071 LEON TELEFONO: 901
0502050 FAX: 987 0277856
JEFA DE SECCION Mª CARMEN HERNANDEZ GOMEZ
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 24 LEON
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
DIRECCION PROVINCIAL : 28 MADRID
DIRECCION: CL AGUSTIN DE FOXA 28 28036 MADRID TELEFONO: 091
3348500 FAX: 091 3348704
JEFA DE SECCION ADELINA GARCIA SOLER
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 28 MADRID
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 081135147923 GONZALEZ CUESTA JUAN CAR CT DE LA
MARINA 49 08820 PRAT DE LLOB 03 24 2008 015910793 1008 1008
293,22
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080290497545 DELGADO MARTINEZ JOSE AN CL BALAGUER
1
08225 TERRASSA
03 28 2008 085217740 0908 0908
593,28
DIRECCION PROVINCIAL : 25 LLEIDA
DIRECCION: CL SALMERON 14 25004 LLEIDA TELEFONO: 973 0701700
FAX: 973 0701744
JEFA SERVICIO TECNICO NOT./IMPG PILAR LONGARES FELIPE
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 25 LLEIDA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
DIRECCION PROVINCIAL : 29 MALAGA
DIRECCION: CL INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA 5 29007 MALAGA
TELEFONO: 095 2619500 FAX: 095 2619556
JEFA DE SECCION GERTRUDIS NAVAS SÁEZ
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 29 MALAGA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 25103087920 CATALANA DE SERVICIOS IN ZZ PASSEIG
VALLDAURA 08042 BARCELONA 03 25 2008 018215084 0808 0808
1.033,92
0111 10 25103627985 GRUP LAUREN EXHIBICIO, S CL BALMES 87
08008 BARCELONA 03 25 2008 018141023 1107 1107
120,00
0111 10 25103627985 GRUP LAUREN EXHIBICIO, S CL BALMES 87
08008 BARCELONA 03 25 2008 018341992 1207 1207
120,00
0111 10 25103895545 DAUNIA CORP, S.L.
CL GRAN VIA CARLOS
I 08028 BARCELONA 03 25 2008 018232262 0808 0808
7.377,20
0111 10 25103895545 DAUNIA CORP, S.L.
CL GRAN VIA CARLOS
I 08028 BARCELONA 03 25 2009 010071006 0908 0908
7.377,20
0111 10 25103915753 BARNAMILENI 3331, S.L. CL PASSEIG DE
GRACIA 08007 BARCELONA 03 25 2008 018232868 0808 0808
3.012,22
0111 10 25103915753 BARNAMILENI 3331, S.L. CL PASSEIG DE
GRACIA 08007 BARCELONA 03 25 2009 010071713 0908 0908
3.414,85
0111 10 25104339119 INMO NEGO, S.L.
CL GRAN VIA CARLOS
I 08028 BARCELONA 03 25 2008 018246814 0808 0808
1.374,12
0111 10 25104591622 FONDA ARDAITX, S.L.
CL VICTOR
BALAGUER 2 08830 SANT BOI DE 03 25 2008 018254894 0808 0808
1.675,04
0111 10 25104591622 FONDA ARDAITX, S.L.
CL VICTOR
BALAGUER 2 08830 SANT BOI DE 03 25 2008 018254995 0808 0908
37,10
0111 10 25105237478 KONOOR BCN 2005, S.L. CL PELAYO 12
08001 BARCELONA 03 25 2008 018279247 0808 0808
656,95
0111 10 25105237478 KONOOR BCN 2005, S.L. CL PELAYO 12
08001 BARCELONA 03 25 2009 010118900 0908 0908
640,80
0111 10 25105440471 HABITAT ALZINA_SL
PL BERNAT II 10
08370 CALELLA
03 25 2008 018291169 0808 0808
1.652,64
0111 10 25105440471 HABITAT ALZINA_SL
PL BERNAT II 10
08370 CALELLA
03 25 2009 010130317 0908 0908
798,70
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 29108547215 CATALANA DE PROTECCION Y CL FONT
FLORIDA 64 08004 BARCELONA 03 29 2008 034620150 0808 0808
20.096,71
0111 10 29108547215 CATALANA DE PROTECCION Y CL FONT
FLORIDA 64 08004 BARCELONA 03 29 2008 034620251 0808 0908
68,98
0111 10 29108547215 CATALANA DE PROTECCION Y CL FONT
FLORIDA 64 08004 BARCELONA 03 29 2009 010170065 0908 0908
19.885,02
0111 10 29115557584 HOSTELERIA Y RESTAURACIO PZ TERRASSA,
IND.PAR 08221 TERRASSA
03 29 2008 034806268 0808 0808
7.169,63
0111 10 29115557584 HOSTELERIA Y RESTAURACIO PZ TERRASSA,
IND.PAR 08221 TERRASSA
03 29 2008 034806369 0908 0908
30,66
0111 10 29115557584 HOSTELERIA Y RESTAURACIO PZ TERRASSA,
IND.PAR 08221 TERRASSA
03 29 2009 010366085 0908 0908
53,41
0111 10 29115557584 HOSTELERIA Y RESTAURACIO PZ TERRASSA,
IND.PAR 08221 TERRASSA
03 29 2009 010366186 0908 0908
6.260,92
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080447054737 ESCOBAR FERNANDEZ MARIA CL CAN
MORAGAS 59 08795 OLESA DE BON 03 25 2008 018975324 1008
1008
293,22
0521 07 081019751164 SANCHEZ RAMOS JORDI
CL FONT DE LA
BARONA 08292 ESPARREGUERA 03 25 2008 019103343 1008 1008
302,04
0521 07 250042909120 PLENSA SELLART ENRIQUE AV MEDITERRANI
105 08397 PINEDA DE MA 03 25 2008 019015639 1008 1008
1.102,98
0521 07 360073919777 MATALOBOS VIDAL GONZALO CL SOCOS 6
08540 CENTELLES 03 25 2008 019091926 1008 1008
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 251014320294 CONTEH —- MOMODOU
CL HOSPITAL 13
08402 GRANOLLERS 03 25 2008 018656032 0908 0908
38,64
0611 07 260025776875 DE LA FUENTE ALMEIDA CON CL PAU
MUNTADES 81 08700 IGUALADA
03 25 2008 018813959 0908
0908
96,59
DIRECCION PROVINCIAL : 26 LA RIOJA
DIRECCION: CL SAGASTA 2 26001 LOGROÑO TELEFONO: 941
0276000 FAX: 941 0276058
JEFA SERVICIO TECNICO NOT./IMPG MARIA TERESA ROMEO GARCIA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 281031533100 MUÑOZ GARCIA EMILIO ANTO RD PONENT
168
08225 TERRASSA
03 29 2008 036696455 1008 1008
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 30 MURCIA
DIRECCION: CL ORTEGA Y GASSET S/N 0 30009 MURCIA TELEFONO:
968 0395000 FAX: 968 0392000
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. REMIGIO ESTEBANEZ
DUEÑAS
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 30 MURCIA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 30005792045 CEDIPSA, CIA. ESPAÑOLA D ZZ AUTOVIA DE
CASTEL 08820 PRAT DE LLOB 03 30 2008 052936313 1107 1107
126,92
0111 10 30005792045 CEDIPSA, CIA. ESPAÑOLA D ZZ AUTOVIA DE
CASTEL 08820 PRAT DE LLOB 03 30 2008 053759803 1207 1207
120,00
0111 10 30105054887 STATUS 94, S.L.
CL SANTA BENTET 50
08302 MATARO
03 30 2008 053157288 0808 0808
3.288,40
0111 10 30105054887 STATUS 94, S.L.
CL SANTA BENTET 50
08302 MATARO
03 30 2009 010112307 0908 0908
3.308,41
0111 10 30113140445 SILITA, S.L.
CT REIAL 122
08960
SANT JUST DE 06 30 2008 020378160 1204 1204
34.856,82
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081177736074 FALL —- ANSOU
CL SANT JORDI 12
08420 CANOVELLES 03 30 2008 055495695 0908 0908
80,48
0611 07 301024584632 BARRIOS MOGROVEJO ORLAND CL GRAN VIA
CORTS CA 08004 BARCELONA 03 30 2008 055206719 0908 0908
16,09
Núm. 122 / Pàg. 26
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
DIRECCION PROVINCIAL : 30 MURCIA
DIRECCION: CL ORTEGA Y GASSET S/N 0 30009 MURCIA TELEFONO:
968 0395000 FAX: 968 0392000
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. REMIGIO ESTEBANEZ
DUEÑAS
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 30 MURCIA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080508818778 PEREZ MORALES MANUEL
CL VIRGEN DE LA
PALO 08204 SABADELL
03 30 2008 057705881 1008 1008
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 32 OURENSE
DIRECCION: CL CONCEJO 1 32003 OURENSE TELEFONO: 988 0369500
FAX: 988 0369515
SUBDIRECTORA PROVINCIAL MARIA FERNANDA GARCIA MELERO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 32 OURENSE
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080481073445 AGUADO MONELLS FRANCISCO CL MESTRE
FALLA 34 08004 BARCELONA 03 32 2008 014179730 1008 1008
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 33 ASTURIAS
DIRECCION: CL PEREZ DE LA SALA 9 33007 OVIEDO TELEFONO: 098
5961600 FAX: 098 5961610
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. MANUEL SAMPEDRO
GALLO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 33 ASTURIAS
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 330077995359 PEREZ FERNANDEZ JUAN JES CL RAMBLA
BADAL 27 08028 BARCELONA 03 33 2008 021408688 1008 1008
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 35 LAS PALMAS
DIRECCION: CL PEREZ DEL TORO 89 35004 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA TELEFONO: 901 0502050 FAX: 928 0440590
JEFA SERVICIO TECNICO NOT./IMPG AMPARO GARCIA PASCUAL
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 35 LAS PALMAS
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 351027117359 KELLY —- JULIE
CL CAN MOLLET 1
08100 MOLLET DEL V 03 35 2008 030587687 1008 1008
293,22
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 351022698304 KHAIR ALLAH —- SAMIR CL POETA
MARAGALL 15 08130 SANTA PERPET 08 35 2008 014804777 0606 0806
2.138,03
DIRECCION PROVINCIAL : 36 PONTEVEDRA
DIRECCION: CL GARCIA BARBON 36 36201 VIGO TELEFONO: 986
0811500 FAX: 986 0811553
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. SANTIAGO NOVOA
MAZAIRA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 36 PONTEVEDRA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 36004669742 EUROPE COMPANY CORPORATI CL SANT PERE
52
08010 BARCELONA 03 36 2008 022567138 0808 0808
3.276,07
0111 10 36004669742 EUROPE COMPANY CORPORATI CL SANT PERE
52
08010 BARCELONA 03 36 2009 010033707 0908 0908
3.276,07
DIRECCION PROVINCIAL : 43 TARRAGONA
DIRECCION: RB NOVA 84 43003 TARRAGONA TELEFONO: 977
0259600 FAX: 977 0259659
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. ALFONSO ARQUED
SANMARTIN
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 43 TARRAGONA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080526884929 MOROS ALCARAZ ELISABET CL ROMANI,
URB. VORA 08811 CANYELLES 03 43 2008 022707228 0908 0908
293,22
0521 07 081015627048 RUIZ MADRID JOAQUIN
CL COSTA 3
08732 CASTELLVI DE 03 43 2008 022713389 0908 0908
304,98
0521 07 081192844735 NOGUEIRA RAMOS FERNANDES CL
BENAVENT 10
08028 BARCELONA 03 43 2008 022729456 0908
0908
293,22
0521 07 431007838475 GABARRI MARUGAN JOSE MAN CL VEREMA
10
08291 RIPOLLET
03 43 2008 022482714 0908 0908
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 43 TARRAGONA
DIRECCION: RB NOVA 84 43003 TARRAGONA TELEFONO: 977
0259600 FAX: 977 0259659
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. ALFONSO ARQUED
SANMARTIN
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 43 TARRAGONA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 43101450953 CATALANA DE SERVICIOS IN PS VAL DAURA
158
08042 BARCELONA 03 43 2008 023205059 0808 0808
910,73
0111 10 43102857857 GMS ARNAU TELECOM, S.L. AV SANTA
COLOMA 53 08922 SANTA COLOMA 03 43 2008 023217486 0808
0808
1.047,79
0111 10 43102857857 GMS ARNAU TELECOM, S.L. AV SANTA
COLOMA 53 08922 SANTA COLOMA 03 43 2009 010066285 0908
0908
1.047,80
0111 10 43104257384 FJ SOL S.A.
CL MONTMANY 27
08012 BARCELONA 03 43 2009 010085281 0908 0908
594,55
0111 10 43106931554 FINCAS JUNIOR 2005, S.L. CL RAMBLA MARIA
CASA 08850 GAVA
03 43 2008 023304079 0808 0808
461,24
0111 10 43107364519 FINCAS JUNIOR 2005, S.L. PZ FONT GROGA 1
08850 GAVA
03 43 2008 023318934 0808 0808
261,16
0111 10 43107366741 ESTRUCTURAS DENTH, S.L. CL ARIBAU 3
08011 BARCELONA 03 43 2009 010176322 0908 0908
2.574,82
0111 10 43108014823 SULTEX IBERICA,S.L.
RD RONDA SANT
RAMON 08830 SANT BOI DE 03 43 2008 023345307 0808 0808
413,30
0111 10 43108155976 HELADOS ARTESANALES Y NA RB PRINCIPAL
122
08800 VILANOVA I L 03 43 2007 027599988 0907 0907
984,32
0111 10 43108155976 HELADOS ARTESANALES Y NA RB PRINCIPAL
122
08800 VILANOVA I L 03 43 2007 027600089 0907 0907
315,80
0111 10 43108221351 OBRAS Y CONSTRUCCIONES S CL COMTE
BORRELL 230 08029 BARCELONA 03 43 2008 023358138 0808 0808
12.878,94
0111 10 43108221351 OBRAS Y CONSTRUCCIONES S CL COMTE
BORRELL 230 08029 BARCELONA 03 43 2008 023358239 0808 0808
991,58
0111 10 43108221351 OBRAS Y CONSTRUCCIONES S CL COMTE
BORRELL 230 08029 BARCELONA 03 43 2009 010218455 0908 0908
12.117,28
0111 10 43108221351 OBRAS Y CONSTRUCCIONES S CL COMTE
BORRELL 230 08029 BARCELONA 03 43 2009 010218556 0908 1008
739,37
0111 10 43109136686 GUISADO DUARTE JOSE MARI RD RONDA
IBERICA 97 08800 VILANOVA I L 03 43 2008 023421489 0808 0808
1.444,58
0111 10 43109136686 GUISADO DUARTE JOSE MARI RD RONDA
IBERICA 97 08800 VILANOVA I L 03 43 2009 010279685 0908 0908
829,93
0111 10 43109445874 AKUALIBRA, S.L.
PZ CATALUNYA 9
08002 BARCELONA 03 43 2008 023444933 0808 0808
8.583,01
0111 10 43109445874 AKUALIBRA, S.L.
PZ CATALUNYA 9
08002 BARCELONA 03 43 2008 023445034 0808 0908
829,56
0111 10 43109445874 AKUALIBRA, S.L.
PZ CATALUNYA 9
08002 BARCELONA 03 43 2009 010305553 0908 0908
3.522,83
0111 10 43109579755 EUROCONS. VILANOVA S.L. AV RONDA
IBERICA 149 08800 VILANOVA I L 03 43 2008 023459380 0808 0808
763,73
0111 10 43109579755 EUROCONS. VILANOVA S.L. AV RONDA
IBERICA 149 08800 VILANOVA I L 03 43 2009 010319903 0908 0908
765,17
0111 10 43109746069 GET IN TIME, S.L.
CL BALMES 8
08007 BARCELONA 03 43 2008 023476154 0808 0808
1.396,30
0111 10 43109746069 GET IN TIME, S.L.
CL BALMES 8
08007 BARCELONA 03 43 2009 010336471 0908 0908
412,67
0111 10 43109787293 HARIS TOSIF CONSTRUCCION AV MISTRAL 61
08015 BARCELONA 03 43 2008 023480804 0808 0808
457,91
0111 10 43109787293 HARIS TOSIF CONSTRUCCION AV MISTRAL 61
08015 BARCELONA 03 43 2009 010342030 0908 0908
641,02
0111 10 43109814070 CAPITAL BROKERS FINANCIA CL CORCEGA 299
08008 BARCELONA 03 43 2008 023484339 0808 0808
537,49
0111 10 43109814070 CAPITAL BROKERS FINANCIA CL CORCEGA 299
08008 BARCELONA 03 43 2009 010346171 0908 0908
537,49
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011700838 0107 0107
1.814,52
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011701242 0207 0207
3.298,97
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011701646 0207 0207
5.643,15
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011701747 0307 0307
4.383,49
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011702353 0307 0407
113,21
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011704171 0407 0407
4.996,04
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011704272 0407 0407
110,97
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011706292 0507 0507
5.127,88
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011706393 0607 0607
79,88
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011706494 0607 0607
3.678,10
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011706696 0707 0707
3.375,33
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011706700 0707 0707
769,07
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011706801 0807 0807
3.120,57
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011707104 0807 0807
53,77
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011707205 0907 0907
2.903,54
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011707306 0907 0907
53,29
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011707407 1007 1007
10.176,54
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011707508 1107 1107
3.505,32
0111 10 43109826905 VILLALBA GOMIS JUAN JOSE CL TARRAGONA 9
08830 SANT BOI DE 10 43 2009 011707609 0608 0608
48,24
0111 10 43109829834 LUCKY ZAIDA S.L.
CL VIA AUGUSTA 158
08006 BARCELONA 03 43 2009 010348700 0908 0908
309,01
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080214866645 ARJONA GARCIA JUAN PEDRO CL CAVALLERS
12
08034 BARCELONA 03 43 2008 024546588 1008 1008
574,58
0521 07 080225107118 MARCH JOVE RAMON
CL CARLET 7
08459 SANT ANTONI 03 43 2008 022530709 0908 0908
293,22
0521 07 080257356685 DAVI GIL MIGUEL
CL RIO LLOBREGAT
08800 VILANOVA I L 03 43 2008 024187486 1008 1008
574,58
0521 07 080445836577 SALVA BLASCO FRANCISCO J CL TAVERN 34
08021 BARCELONA 03 43 2008 024561746 1008 1008
313,32
0521 07 080482299887 ROURE TOMAS JAIME
AV BARCELONA 71
08750 MOLINS DE RE 03 43 2008 024568113 1008 1008
293,22
0521 07 080490447786 OROMI LLORT DAVID
CT DE LA
BORDETA 57 08014 BARCELONA 03 43 2008 024408364 1008 1008
243,70
0521 07 080493631915 MOLDES CIRERA FRANCISCO CL LEPANT 332
08025 BARCELONA 03 43 2008 024408768 1008 1008
313,32
0521 07 080496465628 INFANTE MAYOR RAFAEL
CL SANT PERE 12
08500 VIC
03 43 2008 024660362 1008 1008
293,22
0521 07 081010886879 MORENO BENITEZ LIDIA
CL GALCERAN DE
PINOS 08210 BARBERA DEL 03 43 2008 022387027 0908 0908
293,22
0521 07 081028748724 HERRERIAS MAYA EUSEBIO PS ZONA
FRANCA 144 08038 BARCELONA 03 43 2008 024582459 1008 1008
293,22
0521 07 081066194461 ROCA PEREZ PERE EDUARD CL SANT ROC 32
08800 VILANOVA I L 03 43 2008 024586200 1008 1008
8,54
0521 07 081077301971 MONTES FERRE MONTSERRAT CL PROVENZA
66
08029 BARCELONA 03 43 2008 022804935 0908 0908
293,22
0521 07 081111393229 AGULLO ARNABAT JORDI
CL INDUSTRIA 3
08732 CASTELLVI DE 03 43 2008 024589836 1008 1008
294,97
0521 07 081138634768 CHAABAB —- BOUCHAIB
CL VALLPARDA
85
08903 HOSPITALET D 03 43 2008 024592765 1008 1008
293,22
0521 07 081170189575 MORBEY FERRO DIAMANTINO PG LLORENÇ
SERRA 67 08922 SANTA COLOMA 03 43 2008 024594078 1008 1008
293,22
0521 07 081192844735 NOGUEIRA RAMOS FERNANDES CL
BENAVENT 10
08028 BARCELONA 03 43 2008 024595189 1008
1008
293,22
0521 07 081202951933 AHMED —- IJAZ
CL PRAGA 8
08024 BARCELONA 03 43 2008 024276305 1008 1008
293,22
0521 07 430048891909 SOLE PLASA JOSEP MARIA CL FONT 20
08905 HOSPITALET D 03 43 2008 024315711 1008 1008
293,22
0521 07 431008276692 PEREZ RIAL DIEGO
CL DEL NORD 6
08720 VILAFRANCA D 03 43 2008 024634902 1008 1008
293,22
0521 07 431013784676 VAQUE SANS JAVIER
CL FRANCOLI 13
08006 BARCELONA 03 43 2008 024366736 1008 1008
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081123833780 AZZAT —- YOUSSEF
CL ABAJO 14
08733 PLA DEL PENE 03 43 2008 024070682 0908 0908
96,59
0611 07 170062225935 PARRA FERNANDEZ ANGEL CL SAN
HONORATO 5 08002 BARCELONA 03 43 2008 024073009 0908
0908
96,59
0611 07 431021494863 SALL —- OUSMANE
CL BAXER DE BRISA
47 08012 BARCELONA 03 43 2008 024108169 0908 0908
96,59
0613 10 43109230858 CASTAÑE SEGURA JORGE
CL FERRAN
ROMEU 49 08172 SANT CUGAT D 03 43 2008 023429472 0808 0808
81,59
DIRECCION PROVINCIAL : 46 VALENCIA
DIRECCION: AV MARQUES DE SOTELO 10 46002 VALENCIA
TELEFONO: 096 3102500 FAX: 096 3102501
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. RAFAEL GARCIA FELIU
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 46 VALENCIA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080211661605 GOMEZ PEREZ JOAQUIN
CL SANT CARLOS
2
08922 SANTA COLOMA 03 46 2008 051208055 0908 0908
293,22
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1221 07 081150972865 ALCIVAR ARMIJO CARLAN AN PP TAULAT 225
08019 BARCELONA 03 46 2008 050381434 0808 0808
185,62
DIRECCION PROVINCIAL : 46 VALENCIA
DIRECCION: AV MARQUES DE SOTELO 10 46002 VALENCIA
TELEFONO: 096 3102500 FAX: 096 3102501
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. RAFAEL GARCIA FELIU
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 46 VALENCIA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081178022731 SIDIBE —- BOURLAYE
CL ARCHIDONA 10
08208 SABADELL
03 46 2008 052214936 0808 0808
96,59
DIRECCION PROVINCIAL : 46 VALENCIA
DIRECCION: AV MARQUES DE SOTELO 10 46002 VALENCIA
TELEFONO: 096 3102500 FAX: 096 3102501
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. RAFAEL GARCIA FELIU
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 46 VALENCIA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 46116635531 CATALANA DE SERVICIOS IN PP DE
VALLDAURA, 158 08042 BARCELONA 03 46 2008 053831095 0808
0808
960,46
0111 10 46125879429 RIO, ADVOCATS I CONSULTO AV DIAGONAL
361
08037 BARCELONA 03 46 2008 054166050 0808 0808
12,85
0111 10 46125879429 RIO, ADVOCATS I CONSULTO AV DIAGONAL
361
08037 BARCELONA 03 46 2009 010731550 0908 0908
109,10
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 27
Administració Central
0111 10 46127017460 LENG BUSINESS,S.A.
CL GIRONA 148
08037 BARCELONA 03 46 2009 010814709 0908 0908
3.964,96
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 081136358096 HUSSAIN TAHIR WAQAR
CL FLORIDA 68
08016 BARCELONA 03 46 2008 057079686 1008 1008
299,06
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081207413832 NAVEED —- MOHSIN
CL SANTA JOANA
LESTO 08918 BADALONA
03 46 2008 056712605 0808 0808
19,32
0611 07 081207413832 NAVEED —- MOHSIN
CL SANTA JOANA
LESTO 08918 BADALONA
03 46 2008 056712706 0908 0908
96,59
DIRECCION PROVINCIAL : 48 VIZCAYA
DIRECCION: CL GRAN VIA 89 48011 BILBAO TELEFONO: 094 4284300
FAX: 094 4284345
SUBDIRECTORA PROVINCIAL EVA SUAREZ MAGDALENA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 48 VIZCAYA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 48105583347 SILITA, S.L.
CR REIAL 122
08960
SANT JUST DE 03 48 2008 020700718 1107 1107
221,29
0111 10 48105583347 SILITA, S.L.
CR REIAL 122
08960
SANT JUST DE 03 48 2008 021063961 1207 1207
215,33
0111 10 48108909336 EMERGENCIAS PLUS AGRUPAC CL PLOM 20
08038 BARCELONA 03 48 2008 020913209 0808 0808
83.896,91
0111 10 48108909336 EMERGENCIAS PLUS AGRUPAC CL PLOM 20
08038 BARCELONA 03 48 2009 012004443 0908 0908
81.343,44
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 481039380367 FONSECA DE ALMEIDA ROLAN CL VILAMARI
89
08015 BARCELONA 03 48 2008 022197447 1008 1008
293,22
DIRECCION PROVINCIAL : 49 ZAMORA
DIRECCION: AV DE REQUEJO 23 49012 ZAMORA TELEFONO: 980
0559500 FAX: 980 0559555
JEFE DE SERVICIO NOTIFICACION/IMPUGNAC. JOSE ANTOLIN MARTIN
MARTIN
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 49 ZAMORA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 281109047214 RESTREPO ALZATE HAROLD CL PLATANS 10
08916 BADALONA
03 49 2008 011988839 0908 0908
363,83
DIRECCION PROVINCIAL : 50 ZARAGOZA
DIRECCION: AV DE LAS TORRES 22 50008 ZARAGOZA TELEFONO: 976
0722000 FAX: 976 0722007
JEFA SERVICIO TECNICO NOT./IMPG Mª VICTORIA RALUY GOZALO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
EJECUTIVA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 50 ZARAGOZA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 081081120539 SANCHEZ RIVERA VANESA CL CRUZ ROJA 6
08870 SITGES
03 50 2008 023186616 0908 0908
293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 081133900158 EL KANDOUSSI —- YOUSEFF CL TENOR PALET
6
08760 MARTORELL 03 50 2008 023324335 0808 0808
25,75
0611 07 251011870945 KEBBEH —- BABA JOROBO CL JAUME I 65
08397 PINEDA DE MA 03 50 2009 012624507 0508 0508
9,66
Barcelona, 19 de mayo de 2009
La jefa de sección, Mercedes Luesma
Sáez.
062009002738
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Dª. Mercedes Luesma Sáez, Jefa de Sección de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27-11-92),a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de comunicarles las reclamaciones por descubierto de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de los previsto en el art. 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de
20 de junio de 1994 (Boletín Oficial del Estado 29/06/94),según la redacción dada al
mismo por el artículo 5.seis de la ley
52/2003, de disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social (Boletín Oficial
del Estado 11/12/03), en los plazos indicados
a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración
correspondiente de la Seguridad Social, que
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones
de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de
deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último
de cada mes, desde aquélla hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos
reclamados mediante documentos tipo 1
(Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de
deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de
otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004) de 11 de
junio (Boletín Oficial del Estado 25/06/04),
los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así,
se iniciará el procedimiento de apremio,
mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley
y el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su
interposición si no ha sido resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27/11/92), que no suspenderá
el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del
citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
DIRECCION PROVINCIAL : 25 LLEIDA
DIRECCION: CL SALMERON 14 25004 LLEIDA TELEFONO: 973 0701700
FAX: 973 0701744
JEFA SERVICIO TECNICO NOT./IMPG PILAR LONGARES FELIPE
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA
VOLUNTARIA
RELACION REEXPEDIDA DESDE LA TESORERIA: 25 LLEIDA
REG. T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
C.P. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 25105203530 GASSO I TIMBALER, C.B. CL POETA MISTRAL
23 08242 MANRESA
03 25 2009 010899849 0808 0808
1.157,36
0111 10 25105203530 GASSO I TIMBALER, C.B. CL POETA MISTRAL
23 08242 MANRESA
02 25 2009 011363429 1108 1108
1.895,32
Barcelona, 19 de mayo de 2009.
La jefa de sección, Mercedes Luesma
Saez.
062009002739
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 1,
de Ciutat Vella
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN ESTIMATORIA
DE APLAZAMIENTO
Por esta Dirección Provincial, Administración Número 1, de “Ciutat-Vella” de Barcelona, se procede a comunicar resolución estimatoria de aplazamiento de los sujetos obligados al final relacionados, pertenecientes al
Régimen General, procediéndose a declarar
el aplazamiento concedido.
La eficacia de esta resolución queda supeditada al ingreso de las cuotas inaplazables
por importe de 381, 10 EUR. Deberá proceder a su ingreso en el plazo máximo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación
La amortización del débito se realizará en
el plazo de 12 cuotas, con vencimientos
mensuales, que se iniciarán en el mes de
junio de 2009. El importe de cada cuota
(hasta 12/2009), será de 202,80 EUR.
La deuda pendiente a final de ejercicio será
de 1.004, 05 EUR. El importe de los vencimientos para 2010 le será comunicado por
esta Tesorería General de la Seguridad Social
dentro de los dos primeros meses de cada año.
Los ingresos se efectuarán:
Entidad Financiera: Banco Santander S.A.
Domicilio: Passeig de Gràcia; 5 -08007
Barcelona.
Número de Cuenta: 0049/1806/97/26118
49918.
Deberá indicar los siguientes datos:
Tipo/Identificador: 10 08153922757.
Número de Expediente: 62 08 09
00404217.
Nombre/Razón Social: Samli —- Mohammed.
NIF/CIF: 0X7589881L.
El aplazamiento quedará sin efecto si no
se ingresa, a su vencimiento, cualquiera de
los plazos y/o se deja de mantener al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social.
Contra esta Resolución podrá interponerse
Núm. 122 / Pàg. 28
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
recurso de alzada ante el Director Provincial
de esta Tesorería General de la Seguridad
Social, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
46 del Reglamento de Recaudación de la
Seg.Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio,
Boletín Oficial del Estado del día 25), en relación a lo establecido en los arts. 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo para la interposición de
dicho recurso será el de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución. Transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de la
citada Ley 30/1992
Se publica el presente Edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, para que sirva de
notificación a los efectos legales de conformidad con lo previsto en el art. 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27-11-92).
c.c.c./naf.: 08153922757. Sujeto obligado:
Samli —- Mohammed. Población: 08002
Barcelona. Expdte.: 62080900404217.
Barcelona,18 de mayo de 2009.
El Director de la Administración, Joan Santamaría Alarcón.
062009002704
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/05,
de Sant Andreu-Sagrera
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO
D. Ramón Daniel López López, Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social en la
URE nº 08/05 de Barcelona, notifica, mediante el presente anuncio a:
M. Teresa Nadal Torres en su condición
de cónyuge, por haber resultado negativos
los intentos de notificación efectuados
mediante correo certificado con acuse de
recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Seguridad Social, el acto
transcrito a continuación.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles
Diligencia: En el expediente administrativo
de apremio que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Juan Mosquera Pérez con D.N.I./NIF/CIF
36470532F, por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos.
Nº de Expte: 08/05/08/2528/49
Importe de la deuda:
Principal: 21402,55 EUR; Recargo: 4280,48
EUR; Intereses: 3854,48 EUR; Costas
Devengadas: 20,92 EUR; Costas Presup.:
2140,25 EUR
Total: 31698,68 EUR
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1.415/2.004 de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen a continuación
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados
con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender el pago de la deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la valoración
que se efectúe, podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le hayan
sido trabados en el plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de
la valoración inicial realizada a instancia de
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva. Si
existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las siguientes reglas: Si la
diferencia entre ambas consideradas por las
suma de los valores asignados a la totalidad
de los bienes, no excediera del 20 % de la
menor se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario,
la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación
de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación. Dicha
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
limites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
art. 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
requiere al deudor para que facilite los títulos
de propiedad de los bienes inmuebles embar-
gados, en el termino de 10 días a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no
hacerlo así, serán suplidos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Juan Mosquera Pérez
Datos finca urbana
Descripción finca:
Tipo vía: cl; Nombre vía: Gral.Mola; Nº
VÍA: s/n; Cota 1700 Baqueira; Parcela 22
Escalera:; Piso:; Puerta:; Código Postal:
25530/25598;
CódigoMunicipio:
25233/25304
Datos registro
Nº Registro: 1; Nº Tomo: 493/574; Nº
Libro: 73/49; Nº Folio: 102/159; Nº
Finca:2636/2284
Letra: Reg. de la propiedad de Vielha
Derechos del deudor sobre la finca
embargada:
Naturaleza: propiedad participación: 50%
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado. Del día 29) significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el Art. 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el Art. 115.2 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, (Boletín Oficial
del Estado del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Barcelona, 15 de mayo de 2009.
El Recaudador Ejecutivo, Ramón Daniel
López López.
062009002692
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/05,
de Sant Andreu-Sagrera
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO
D. Ramón Daniel López López, Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social en la
URE nº 08/05 de Barcelona,
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 29
Administració Central
Notifica, mediante el presente anuncio a:
Toribio Apolinar León Angulo en su condición de apremiado y a Cecilia Miluska Paredes Ruiz en su condición de cónyuge, por
haber resultado negativos los intentos de
notificación efectuados mediante correo certificado con acuse de recibo y/o personación
domiciliaria de agentes ejecutivos de la Seguridad Social, el acto transcrito a continuación.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Diligencia: En el expediente administrativo
de apremio que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Toribio Apolinar León Angulo con
D.N.I./NIF/CIF número 47951853G, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas
al mismo las providencias de apremio por los
débitos perseguidos.
Nº de Expte: 08/05/07/2759/59
Importe de la deuda
Principal: 9814,79 EUR.
Recargo: 2395,79 EUR.
Intereses: 958,81 EUR.
Costas devengadas: 377,00 EUR.
Costas presup.: 981,47 EUR.
Total: 14527,86 EUR.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1.415/2.004 de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen a continuación.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados
con referencia a los precios de mercado y de
acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no
atender el pago de la deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la valoración
que se efectúe, podrá presentar valoración
contradictoria de los bienes que le hayan
sido trabados en el plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de
la valoración inicial realizada a instancia de
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva. Si
existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las siguientes reglas: Si la
diferencia entre ambas consideradas por las
suma de los valores asignados a la totalidad
de los bienes, no excediera del 20 % de la
menor se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario,
la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación
de otro perito tasador, que deberá realizar
nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación. Dicha
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
limites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
art. 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
requiere al deudor para que facilite los títulos
de propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el termino de 10 días a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no
hacerlo así, serán suplidos a su costa.
Descripción de las fincas embargada
Deudor: Toribio Apolinar León Angulo
Datos finca urbana:
Descripción finca:
Tipo vía: Av. nombre via: diagonal. nº vía:
62-68, Escalera: piso:2ª. Puerta: 2ª. Código
Postal: 08019. Código- Municipio: 08019.
Datos registro:
Nº registro: 21 nº tomo: 3234 nº libro: 418
nº folio:189 nº finca: 3463.
Letra: Reg. de la Propiedad de Barcelona
nº 21.
Derechos del deudor sobre la finca embargada:
Naturaleza: propiedad. Participación: ½
privativo.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado. Del día 29) significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el Art. 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el Art. 115.2 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, (Boletín Oficial
del Estado del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Barcelona, 15 de mayo de 2009.
Ramón Daniel López López.
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/09, de Sants-Roma
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva que a
continuación se relacionan constan practicadas las actuaciones que respectiva y someramente se indican, sin que haya sido posible
llevar a cabo la notificación personal a los
respectivos interesados que así mismo se
mencionan, no obstante haberse intentado de
forma reglamentaria.
Y que por tal motivo, se les requiere a fin
de que comparezcan, por sí o por medio de
representante debidamente autorizado, en el
plazo de los ocho días siguientes al de la
publicación del presente anuncio, ante esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en la
calle Rocafort, 174, de Barcelona, para el
conocimiento del contenido íntegro de los
actos indicados y constancia de tal conocimiento, advirtiéndoles que en el caso de no
personarse la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo
antes señalado, y ello sin perjuicio de tenerlos por notificados de las sucesivas diligencias a que haya lugar en sus respectivos
expedientes hasta la finalización del procedimiento.
Lo que se publica por este medio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
ANUNCIO DE CITACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
(Cl Rocafort, 174, 08029 - Barcelona. Tel.:
93 430 24 69. Fax: 93 322 29 62)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08/09, de Sants-Roma de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona,
062009002709
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 30
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
nistrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado del día 14) y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial
del Estado del día 31), de Medidas Fiscales
§
Administrativas y del Orden Social, y en
cumplimiento del artículo 9.1 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25), por el que se
aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, sirviendo el presente anuncio de citación, emplazamiento y
requerimiento en forma a los interesados que
en el mismo se relacionan.
Nº EXPEDIENTE§
INTERESADO§
Nº DOCUMENTO§
ACTO A NOTIFICAR#
Nº EXPEDIENTE§
INTERESADO§
Nº DOCUMENTO§
ACTO A NOTIFICAR#
08090800007655 §
CARLOS VELASCO FELIPE §
§
ALINA MILAGROS MEZA VILLADEZA §
080950109019014612 §
§
080950409017655501 §
DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES#
COMO COTITULAR#
DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES#
§
§
HERNAN DAVID MAMANI VILCAPAZA §
§
§
080950409017655501§
§
COMO COTITULAR#
DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES#
COMO COTITULAR#
08090700166060 §
§
08090700166060 §
Barcelona, 18 de mayo de 2009.
El Recaudador Ejecutivo, Francisco
González Durbán.
062009002707
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/12, de Berga
EDICTO SOBRE NOTIFICACIÓN
A DEUDORES
(c/ Guillem de Berguedà, 9. - 08600
Berga.)
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial
del Estado del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los
sujetos pasivos, obligados con la Seguridad
Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en
C/ Guillem de Berguedà, 9, de Berga, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
“B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA , para el
conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados
que, de no comparecer en el citado plazo, la
notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación que se cita
Tipo/identif.: 10 08128709427. Reg.: 0111.
Nombre / razón social: Rocpon, S.L. Núm.
expediente: 08 12 08 00043777. Procedimiento: Edicto subasta b.muebles. Núm.
documento: 08 12 404 09 026267481.
Domicilio: Lluís Companys, nº10. C.P.:
08600. Localidad: Berga.
Berga (Barcelona), 15 de mayo de 2009.
El Recaudador Ejecutivo, Ignasi Porta
Montalà.
062009002710
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/16, de Igualada
NOTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN
DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
A TRAVÉS DE ANUNCIO
D. Tomás Acedo Torrejón, Recaudador
Ejecutivo de la Seguridad Social en la URE
número 08/16, de Igualada,
Hace saber: Que en el expediente de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido a la ampliación
del embargo de bienes inmuebles según se
detallan en la diligencia que se transcribe.
Número expediente: 08 16 07 00102488.
Nombre/razón social del deudor/a:
Herraiz López Javier.
Nº de TVA: 08 16 504 09 021766984.
«DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE
BIENES INMUEBLES (TVA-504)
Diligencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por
deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF
número 046587854C y con domicilio en
Carrero de Sant Miquel, 5, 3º de Igualada,
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de
dicho señor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan, siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad nº 1 de Igualada, garantizando la suma total de 2869,25 EUR, que
incluyen el principal, el recargo de apremio,
los intereses y las costas del procedimiento,
con las letras que se indican:
Libro 740, tomo 2656, folio 18, finca núm.
21892, anotación letra A-C.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente
notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:
Núm. providencia apremio§ Período§
08 07 093012419§
08 07 103289971§
08 07 109552737§
08 08 011627374§
08 08 015960648§
08 08 021451757§
08 08 034076713§
07/2007§
08/2007§
09/2007§
10/2007§
11/2007§
12/2007§
01/2008§
Régimen#
0521#
0521#
0521#
0521#
0521#
0521#
0521#
Importe deuda
Principal: 1677,09 Recargo: 335,43 Intereses: 191,38 Costas devengadas: 76,69 Costas
e intereses presupuestados: 66,12 Total:
2346,71.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo
sobre las fincas indicadas en la suma de
2346,71 EUR, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad
de 5215,96 EUR, y expedir el mandamiento
de ampliación de embargo al Registro de la
Propiedad.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 31
Administració Central
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de esta ampliación de embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden
a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican
en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos, en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo
de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese de acuerdo
con la valoración que se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15
días, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
colaboradores. Si existe discrepancia entre
ambas valoraciones, se aplicarán las siguientes reglas: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados
a la totalidad de los bienes, no exceda del
20% de la menor, se estimará como valor de
los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a 15 días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, y habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del
mencionado Reglamento
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de la/s finca/s embargada/s
Finca numero 01
Datos finca:
Urbana. Plena propiedad finca urbana.
Tipo vía: Cl. Sant Roc nº 11. Código Postal: 08700.
Datos registro:
Registro nº 01 de Igualada nº tomo: 2656
nº libro: 740 nº folio: 18 nº finca: 21892
letra: A-C.
Lo que se notifica mediante el presente
edicto al deudor D./Dª Javier Herraiz López,
por haber resultado negativos los intentos de
notificación efectuados mediante correo certificado con acuse de recibo y/o personación
domiciliaria de agentes ejecutivos de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto legislativo
14/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29) significándole que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición del recurso de
alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Igualada, 18 de mayo de 2009.
El Recaudador Ejecutivo, Tomás Acedo
Torrejón.
062009002699
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/16, de Igualada
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO
D. Tomás Acedo Torrejón, Recaudador
Ejecutivo de la Seguridad Social en la URE
número 08/16, de Igualada,
Hace saber: Que en el expediente de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido al embargo de
bienes inmuebles según se detalla en la diligencia que se transcribe.
Número expediente: 08 16 08 00197596.
Nombre/razón social del deudor/a: Rumi
Vallejo Ivan.
Cónyuge no deudor/a: Llorens Roig Rosa.
Acreedor hipotecario:
Nº de TVA: 08 16 501 09 019669057.
«DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia: En el expediente de administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número
044012265V por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:
Núm. providencia apremio§
Período§
08 08 048769886§
08 08 051130828§
08 08 054012435§
08 08 057532121§
08 08 060061494§
04/2008§
05/2008§
06/2008§
05/2008§
07/2008§
Régimen#
0111#
0521#
0521#
0111#
0521#
Importe deuda
Principal: 2252,93 EUR. Recargo: 450,60
EUR. Intereses: 123,90 EUR. Costas devengadas: Costas e intereses presupuestados: 81,11
EUR. Total: 2908,54 EUR.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relacion adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican
en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos, en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo
de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese de acuerdo
con la valoración que se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15
días, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
colaboradores. Si existe discrepancia entre
ambas valoraciones, se aplicarán las siguientes reglas: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados
a la totalidad de los bienes, no exceda del
20% de la menor, se estimará como valor de
los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a 15 días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, y habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anterior-
Núm. 122 / Pàg. 32
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
mente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del
mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de la/s finca/s embargada/s
Finca numero 01
Datos finca:
Urbana. Mitad indivisa finca urbana.
Tipo vía: Cl. Avgda Barcelona nº 446
Código Postal: 08781.
Datos registro:
Registro nº 02 de Igualada nº tomo: 1920
nº libro: 77 nº folio: 7 nº finca: 1622.
Descripción ampliada:
Una mitad indivisa de la urbana. Vivienda
unifamiliar sita en Hostalets de Pierola, Urbanización Serra Alta, en Avda Barcelona nº
446.
Lo que se notifica mediante el presente
edicto al deudor D. Ivan Rumi Vallejo, a su
cónyuge D/Dña. Rosa Llorens Roig por haber
resultado negativos los intentos de notificación efectuados mediante correo certificado
con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Seguridad
Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto legislativo
14/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29) significándole que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición del recurso de
alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Barcelona, 18 de mayo de 2009.
Tomás Acedo Torrejón.
062009002700
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/16, de Igualada
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO
D. Tomás Acedo Torrejón, Recaudador
Ejecutivo de la Seguridad Social en la URE
número 08/16, de Igualada,
Hace saber: Que en el expediente de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido al embargo de
bienes inmuebles según se detalla en la diligencia que se transcribe.
Número expediente: 08160800207195.
Nombre/razón social del deudor/a: Moreno Vega M Carmen.
Cónyuge no deudor/a: VERA NARANJO
PURA
Acreedor hipotecario:
Nº de TVA: 08 16 501 09 019923378
«DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia: En el expediente de administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 077095994V por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:
Núm. providencia apremio: 08 07
106077511. Período: 07/2005. Régimen:
2300.
Importe deuda
Principal: 428,46 EUR. Recargo: 85,69
EUR. Intereses: 35,06 EUR. Costas devengadas: 10,46 EUR. Costas e intereses presupuestados: 15,42 EUR. Total: 575,09 EUR.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al copropietario, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, indicándoles que los bienes serán
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores
que se indican en el vigente Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese de acuerdo con la valoración que se
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la
valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existe
discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas: Si la diferencia
entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes,
no exceda del 20% de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a 15 días desde su
designación. Dicha valoración, que será la
definitivamente aplicable, y habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículos 110
y 111 del mencionado Reglamento
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de la/s finca/s embargada/s
Finca numero 01
Datos finca: Urbana.
Urbana. Nuda propiedad finca urbana.
Tipo vía: Cl. Mariut nº 4 Código Postal:
43820.
Datos registro:
Registro nº de el Vendrell nº tomo: 753 nº
libro: 522 nº folio: 216 nº finca: 8184.
Descripción ampliada:
Apartamento primera en la planta baja Llamado Mariut sito en el solar numero cuatro
de la manzana G-2 de la Urbanizacion Jardín
Europa de Calafell – Urbanizacion Sefur.
Lo que se notifica mediante el presente
edicto al deudor Dña. M Carmen Moreno
Vera, a su copropietaria D/Dña. Pura Vera
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 33
Administració Central
Moreno por haber resultado negativos los
intentos de notificación efectuados mediante
correo certificado con acuse de recibo y/o
personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto legislativo
14/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29) significándole que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición del recurso de
alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Barcelona, 18 de mayo de 2009.
El Recaudador Ejecutivo, Tomás Acedo
Torrejón.
062009002701
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/16, de Igualada
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO
D. Tomás Acedo Torrejón, Recaudador
Ejecutivo de la Seguridad Social en la URE
Número 08/16, de Igualada,
Hace saber: Que en el expediente de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido al embargo de
bienes inmuebles según se detalla en la diligencia que se transcribe.
Número expediente: 08 16 08 00108377.
Nombre/razón social del deudor/a: Romero Collado Antonia.
Cónyuge no deudor/a:
Acreedor hipotecario:
Nº de TVA: 08 16 501 09 020323203.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia. En el expediente de administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia con DNI/NIF/CIF núme-
ro 039130197K por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:
Núm. providencia apremio§
Período§
08 08 024680948§
08 08 053987880§
12/2007§
06/2008§
Régimen#
0111#
0521#
Importe deuda
Principal: 773,32 EUR. Recargo: 234,04
EUR. Intereses: 64,82 EUR. Costas devengadas: .Costas e intereses presupuestados:
31,77 EUR. Total: 1103,92 EUR.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican
en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos, en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo
de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese de acuerdo
con la valoración que se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15
días, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
colaboradores. Si existe discrepancia entre
ambas valoraciones, se aplicarán las siguientes reglas: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados
a la totalidad de los bienes, no exceda del
20% de la menor, se estimará como valor de
los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a 15 días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, y habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del
mencionado Reglamento
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de la/s finca/s embargada/s
Finca numero 01
Datos finca:
Urbana. Plena propiedad finca urbana.
Tipo vía: Cl. de Dalt Nº 81 Código postal:
08760.
Datos registro: Registro Nº 01 de Martorell
Nº tomo: 2734 Nº libro: 294 Nº folio: 29 Nº
finca: 2230.
Descripción ampliada
Plena propiedad de la urbana.- Casa sita
en Martorell en calle de Dalt Nº 81.
Lo que se notifica mediante el presente
edicto al deudor Dña. Antonia Romero Collado por haber resultado negativos los intentos
de notificación efectuados mediante correo
certificado con acuse de recibo y/o personación domiciliaria de agentes ejecutivos de la
Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto legislativo
14/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29) significándole que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición del recurso de
alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Barcelona, 18 de mayo de 2009.
Tomás Acedo Torrejón.
062009002702
A
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 34
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/16, de Igualada
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS
DE ANUNCIO
D. Tomás Acedo Torrejón, Recaudador
Ejecutivo de la Seguridad Social en la URE
Número 08/16, de Igualada,
Hace saber: Que en el expediente de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva por débitos a la Seguridad Social se ha procedido al embargo de
bienes inmuebles según se detalla en la diligencia que se transcribe.
Número expediente: 08 16 08 00130508.
Nombre/razón social del deudor/a: Díaz
Vera Antonio.
Cónyuge no deudor/a: Naranjo Castillo
Isabel.
Acreedor hipotecario:
Nº de TVA: 08 16 50 10 9020484261.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
(TVA-501)
Diligencia: En el expediente de administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número
038486041A por deudas a la Seguridad
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:
Núm. providencia apremio§ Período§
08 08 011612624§
08 08 043783884§
08 08 051110115§
08 08 072111827§
09/2007§
04/2008§
05/2008§
06/2008§
Régimen#
0521#
0521#
0521#
0521#
Importe deuda
Principal: 976,22 EUR. Recargo: 195,24
EUR. Intereses: 57,47 EUR. Costas devengadas: 13,92 EUR. Costas e intereses presupuestados: 35,56 EUR. Total: 1278,41 EUR.
No habiendo satisfecho la mencionada
deuda y conforme a lo previsto en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (Boletín
Oficial del Estado del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades
del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al
deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios,
indicándoles que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican
en el vigente Reglamento de Recaudación, a
efectos de la posible venta en pública subasta
de los mismos, en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo
de salida, de no mediar objeción por parte
del apremiado. Si no estuviese de acuerdo
con la valoración que se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15
días, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
colaboradores. Si existe discrepancia entre
ambas valoraciones, se aplicarán las siguientes reglas: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados
a la totalidad de los bienes, no exceda del
20% de la menor, se estimará como valor de
los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no
superior a 15 días desde su designación.
Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, y habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del
mencionado Reglamento
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento, de este expediente a la Dirección
provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento,
se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa.
Descripción de la/s finca/s embargada/s
Finca numero 01
Datos finca:
Urbana. Mitad indivisa finca urbana.
Tipo vía: Cl. Barcelona Nº 22. Código postal: 08789.
Datos Registro: Registro Nº 01 de Igualada
Nº tomo: 2801 Nº libro: 129 Nº folio: 192 Nº
finca: 3434.
Descripción ampliada
Una mitad indivisa de la urbana.- vivienda
sita en la Torre de Claramunt en calle Barcelona nº 22. total superficie edificada 94,89
m.
Lo que se notifica mediante el presente
edicto al deudor D. Antonio Díaz Vera, a su
cónyuge D/Dña. Isabel Naranjo Castillo por
haber resultado negativos los intentos de
notificación efectuados mediante correo certificado con acuse de recibo y/o personación
domiciliaria de agentes ejecutivos de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de la
recepción del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto legislativo
14/1994 de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29) significándole que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición del recurso de
alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Barcelona, 18 de mayo de 2009.
Tomás Acedo Torrejón.
062009002703
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 19,
de Sabadell
EDICTO DE COMUNICACIÓN
SIN EFECTO APLAZAMIENTO
DE CUOTAS
Por esta Administración nº 19, Sabadell,
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social se procede a
declarar sin efecto el aplazamiento concedido a la empresa o sujeto obligado reseñado
de conformidad con lo establecido en los
artículos 32, 33 y 36 del Real Decreto
1415/2004 de 11 de Junio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Boletín Oficial
del Estado 25/06/04) del aplazamiento y fraccionamiento de las cuotas/cuotas empresariales de la Seguridad Social y de las que se
refieren a Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional, exceptuadas las correspondientes a Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y las relativas a las aportaciones de los trabajadores.
Al objeto de dar cumplimiento a las condiciones establecidas, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 46 del mencionado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 35
Administració Central
un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el
artículo 115 de la citada Ley 30/1992.
Se publica el presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el apartado quinto del Artículo 59 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado 27-11-92).
Transcurrido el plazo mencionado sin personarse en esta Administración, se procederá
a dejar sin efecto la petición de aplazamiento.
Sujeto obligado: Construcciones y Reformas
Tresde, S.L. N.C.C.: 08125296441. Expte.:
62080800574241. Población: Sabadell.
Sujeto obligado: Industrias Torrents, S.A.
N.C.C.:
08043752476.
Expte.:
62080800710041. Población: Castellar
del Vallès.
Sabadell, 27 de marzo de 2009.
La Directora de la Administración, María
Victoria Fernández Eguizabal.
062009002706
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Procedimientos Especiales
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN
DE APLAZAMIENTO DE PAGOS
DE DEUDAS
Por esta Dirección Provincial de la Seguridad Social, Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales - Aplazamientos -, se
ha dictado resolución de incumplimiento de
aplazamiento de pago por deudas a la Seguridad Social, de los sujetos obligados relacionados en el listado adjunto.
Se publica el presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Director
General de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del día 27).
Barcelona, 13 de mayo de 2009.
El Director provincial, P.d. El subdirector
provincial, Andrés Ruano Franco.
expedientes de derivación de responsabilidad
solidaria a las personas y/o empresas relacionadas como posibles responsables solidarios
de las deudas contraídas con la Seguridad
Social por las personas y/o empresas relacionadas como deudores principales.
Previo a la propuesta de resolución se da
audiencia a los interesados en los referidos
expedientes para que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en
el plazo de diez días a contar de la publicación del presente Edicto puedan examinar los
respectivos expedientes que están a su disposición en la Tesorería General de la Seguridad Social, Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales, calle Aragón, 273275, 3ª planta, de Barcelona, y formular las
alegaciones que estimen pertinentes.
Al propio tiempo y en cumplimiento de lo
previsto en el art. 42 de la mencionada Ley,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se comunica que el plazo de tramitación de los expedientes es de tres meses a
contar de la fecha de los acuerdos de inicio
de los mismos, que se indican para cada
caso, por lo que de no recibir resolución
expresa en dicho plazo se declarará, de
acuerdo con lo previsto en el art. 44 del propio texto legal, la caducidad de los mismos,
ello sin perjuicio de que de no resultar prescrita la deuda pueda iniciarse nuevo expediente de derivación de responsabilidad solidaria.
Núm. Expediente: 200909650. Interesado:
Raimundo Ribo Bellver. Deudor principal:
Oliscan Trade, S.L.. Fecha acuerdo inicio:
24-04-2009.
Se publica el presente Edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona para
que sirva de notificación a los efectos legales,
de conformidad con lo previsto en el art. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27-1192), modificada por la Ley 4/1999 (Boletín
Oficial del Estado de 14-1-99), a causa de
que no ha sido posible la notificación personal.
Barcelona, 15 de mayo de 2009.
El Subdirector provincial, Andrés Ruano
Franco.
062009002697
A
062009002708
A
SUJETO OBLIGADO§
N.S.S./C.C.C.#
AUTO ESCUELA SIRIUS, S.A.§
GUMATEX, S.L.§
08128919389#
08140390348#
Barcelona, 14 de mayo de 2009.
El Director provincial, P.d., el Subdirector
provincial, Andrés Ruano Franco.
062009002698
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Procedimientos Especiales
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN
DE APLAZAMIENTO DE PAGOS
DE DEUDAS
Por esta Dirección Provincial de la Seguridad Social, Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales - Aplazamientos -, se
ha dictado resolución de incumplimiento de
aplazamiento de pago por deudas a la Seguridad Social, de los sujetos obligados relacionados en el listado adjunto.
Se publica el presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del día 27).
SUJETO OBLIGADO§
N.S.S./C.C.C.#
PINEDEX, S.L.§
VALLJOV, S.A.§
ADAMS, BRIGITTE JOHANN§
VIAMARINA GESTIÓN, S.L.§
FRANCISCO FALGAS PLA§
08104093352#
08139442879#
07107188683#
08138226844#
080463171689#
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Procedimientos Especiales
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
EDICTO
Comunicación de inicio de expedientes de
derivación de responsabilidad solidaria.
Por esta Subdirección Provincial se procede a comunicar los acuerdos de inicio de
Notificación resolución recurso contra certificación/providencia de apremio, al amparo
de los art. 58.1 y 59.4 de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y
Núm. 122 / Pàg. 36
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Central
del procedimiento administrativo común.
Por el presente edicto, se notifica a Sector
Tubo 2002, S.L. con c.c.c.: 08/1.393.548-72
la resolución recaída a la reclamación formulada en recurso de Alzada contra la providencia de apremio número/s 08/620424-19,
al no haber atendido las notificaciones
hechas en el domicilio por él señalado.
Dicha resolución es del tenor literal siguiente:
«Resuelve. Desestimar e Recurso interpuesto y confirmar la procedencia de la
reclamación.
Contra esta resolución que agota la Vía
Administrativa, podrá interponerse recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la misma, de conformidad
con los arts. 8.3 y 46.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
de 13 de julio de 1998 (Boletín Oficial del
Estado de 14/07/98).
La jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.»
Barcelona, 15 de mayo de 2009.
El Jefe de Sección, Jesús Forné Ochoa.
062009002711
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
EDICTO
Notificación resolución recurso contra el
Acto de Gestión Recaudatoria de Embargo al
amparo del Art. 58.1 y 59.4 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.
Por el presente edicto, se notifica a Montserrat Cecilia Vallejo, administradora concursal de Bovedillas Arrue, S.L., con c.c.c.
08/141.022-06, la resolución recaída a la
reclamación formulada en recurso de Alzada
contra el Acto de Gestión Recaudatoria de
Embargo de cuentas corrientes y de ahorro,
expediente número 08/18/05/196166, practicado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 08/02 de Montjuïc al no haber atendido
las notificaciones hechas en el domicilio por
él señalado. Dicha resolución es del tenor
literal siguiente:
«Resuelve: Desestimar el recurso interpuesto y confirmar la traba practicada.
Contra esta Resolución que agota la Vía
Administrativa, podrá interponerse Recurso
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de
lo Mercantil nº, 2 de Barcelona, por ser el
que conoce del procedimiento concursal al
que se halla sujeto el apremiado, de conformidad con el artículo 8 y 9 de la Ley Concursal.
La jefa de la Unidad de Impugnaciones,
Elvira Legaz Iriarte.»
Barcelona, 15 de mayo de 2009.
El Jefe de Sección, Jesús Forné Ochoa.
062009002712
A
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
de Palencia
Administración número 1
EDICTO
Habiendo resultado infructuoso el intento
de notificación a través del Servicio de Correos a la empresa Palencia Fast Food, S.L.,
C.I.F. B61716569, cuyo último domicilio
conocido es C/ Balmes, 32 - 08007 Barcelona, para conocimiento de los interesados y
de conformidad con lo establecido en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, (Boletín Oficial del Estado de
27 de noviembre) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace constar:
Que, con fecha 29 de abril de 2008 se
dicta Resolución por la que se acuerda tramitar alta y baja de oficio en la empresa Palencia Fast Food, S.L con c.c.c. 34/100692934
de la trabajadora Rosa María Andrés García
el periodo de 1 de abril a 21 de mayo de
2006.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de
la Administración de la Seguridad Social nº 1
en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 27-111992).
Palencia, 14 de mayo de 2009.
El Jefe de Área de Afiliación, Alfredo
Fernández García.
062009002705
A
Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Barcelona
NOTIFICACIÓN
Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio de los
interesados, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se hace pública la notificación a los posibles sucesores “mortis
causa” de los pensionistas fallecidos, que se
relacionan a continuación, de que se ha iniciado un expediente para la revisión de ofi-
cio del complemento de mínimo y para el
reintegro de los importes percibidos indebidamente por incompatibilidad entre la percepción del complemento y otros ingresos.
Asimismo se les notifica que disponen de
15 días para presentar las alegaciones que
estimen convenientes en defensa de su derecho, en cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el Real decreto 148/1996, de
5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas (Boletín Oficial del Estado de
20/2/96). La jefa de sección.
NOMBRE§
DNI§
SATURNINA FERNÁNDEZ CASADO§
FECHA FALLECIMIENTO: 21/11/2007§
PILAR MÁS ESTRADA§
FECHA FALLECIMIENTO: 9/11/2007§
MERCEDES ESTEBAN PEIRÓ§
FECHA FALLECIMIENTO: 3/10/07§
8.564.721G§ AV. CERDANYOLA 22 1º 6ª#
§
08172 - SANT CUGAT DEL VALLÈS#
36.730.299 N§ CT. SABADELL A GRANOLLERS KM. 73#
§
08184 - PALAU-SOLITA I PLEGAMANS#
37.898.150 S§ REPUBLICA ARGENTINA 17 BXS.#
§
08304 - MATARÓ#
DOMICILIO#
Barcelona, 15 de mayo de 2009.
El Secretario provincial, Fco. Javier Codera
Vistuer.
062009002716
A
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 37
Administració Central
MINISTERI D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Autorizaciones Administrativas
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, se notifican las Resoluciones de la Sra. Subdelegada del Gobierno
en Barcelona en los procedimientos de denegación de la expedición de la licencia de
armas tipo “E” seguidos a los interesados que
a continuación se relacionan. Estas resoluciones han sido acordadas en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
Oficina de Extranjeros
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 en concordancia con el 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la
resolución denegatoria recaída en los expedientes abajo relacionados, sobre solicitud de
autorización de residencia y trabajo por
cuenta ajena, dictada por el Subdelegado del
febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y en el Reglamento de Armas, Real
Decreto 13/93, de 28 de enero.
Estos expedientes se encuentran a disposición de los interesados, quienes podrán obtener vista del procedimiento en la Delegación
del Gobierno en Cataluña - Subdelegación
del Gobierno en Barcelona (Autorizaciones
Administrativas), C/ Mallorca 278, Tel.
93/520 99 22 - Fax. 93/520 99 23.
Contra esta resolución que pone fin a la
vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 1778/94, de 5 de agosto (Boletín Oficial
del Estado nº 199 de 20.08.94), puede interponer recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
con arreglo a lo dispuesto en los artículos
10.1.j), 45 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Boletín Oficial del Esta-
do nº 167 de 14.07.98), en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto.
Asimismo, puede interponer contra la
misma el recurso potestativo de reposición
previsto en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificado por la Ley
4/99 de 13 de enero, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto.
Interesados
Gobierno en Barcelona, ya que la notificación de la misma cursada al domicilio indicado por los interesados ha resultado infructuosa. La resolución de los mencionados
expedientes se encuentra a disposición de los
interesados para conocimiento de su contenido íntegro, por un plazo de diez días hábiles,
en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona (Oficina de Extranjeros, Av. Marqués de
la Argentera, 4, planta baja, sala B de lunes a
jueves laborables de 15:30 a 17:00 horas).
Contra el presente acuerdo, que, de conformidad con la Disposición Adicional Décima del Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse, potestativamente recurso
de reposición en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a la fecha de su notificación
y ante el mismo órgano que dictó el acto
recurrido en la forma y de acuerdo con lo
establecido por los artículos 116, 117 y concordantes de la vigente Ley 30/92, de 26 de
noviembre, LRJAP y PAC, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero. En todo caso y en
el supuesto de que no optase por interponer
el recurso de reposición potestativo antes
indicado podrá Vd. Interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Barcelona,
en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación.
Son 11 los expedientes relacionados,
comenzando con MOHAMED SOUISSI y acabando con SVETLANA BARABANOVA.
EMPRESA§
TRABAJADOR§
SOUISSI SCP§
ADRIANA FABRA AGUILAR§
EMMA GEORGINA BERROW§
DANIEL ALBERTO GONZALEZ TORRES§
VENDIRAMA SL§
ZHONGHAI PAN§
MOHAMED SOUISSI§
NATALIYA MAZURYK§
EVA BERSONDA HALLARE§
JORGE ENRIQUE GARCIA TORRES§
OMAR ERNESTO OBANDO CASCO§
GUOPU PAN§
Barcelona, 18 de mayo de 2009.
La Subdelegada del Gobierno, (O.
31.12.58, BOE 5/59), P.O., el Jefe de Sección, Ramón Lleida Castillo.
062009002694
A
Nº EXPEDIENTE#
080020090001165#
080020090001228#
080020090003477#
080020090003509#
080020090004562#
080020090004842#
NOMBRE§
D.N.I.#
FRANCISCO VICENTE MEROÑO§
ANTONIO VALIÑA ARIAS§
77.996.086-G#
34.265.962-X#
Barcelona, 18 de mayo de 2009.
La Subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García Llovera.
062009002693
A
EMPRESA§
TRABAJADOR§
ZHONGHAI PAN§
VICTORIA PARERA NUÑEZ§
CANDIDO DE LAS HERAS ENCINA§
DISMAY SCP§
JOSE MARIA HERRERO BOIX§
SHIXIN WANG§
CLAUDIA DIOSELINA ROSALES§
FATIMA EL MAJDOUBI§
NELDA TAPIA RIVERO§
SVETLANA BARABANOVA§
Nº EXPEDIENTE#
080020090004989#
080020090005192#
080020090005749#
080020090006584#
080020090006627#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 38
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Electoral
JUNTES ELECTORALS
Junta Electoral Provincial de Barcelona
EDICTE
Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta
Electoral Provincial de Barcelona, en relació
a les entrevistes i debats que amb motiu de
les eleccions al Parlament Europeu té previst
emetre Gavà Televisió.
Maria Jesús Clopés Alemany, Secretària de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona faig
saber que, d’acord amb allò que estableix el
punt 6 de la Instrucció 13 de Setembre de
1999 de la Junta Electoral Central en relació
amb l’article 66 de la L.O.R.E.G., sobre el
procediment dels recursos contra actes de
mitjans de comunicació en període electoral,
que per Gavà Televisió ha presentat comunicació relativa a les entrevistes que té intenció
d’emetre, i a l’efecte del que disposa aquesta
llei es fa públic, per què en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest
anunci, les entitats polítiques afectades
puguin examinar la comunicació rebuda que
estarà a la seva disposició a les dependències
d’aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (C/ Balmes, 7 6ª fax.- 93.302.07.01) de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de
16.30a 19 hores, dissabtes de 10 a 13 hores,
i formular els recursos que considerin pertinents.
Barcelona, 20 de maig de 2009.
La Secretària de la Junta Electoral (signatura il·legible).
062009002790
A
Junta Electoral Provincial de Barcelona
EDICTE
Edicte de 20 maig de 2009, de la Junta
Electoral Provincial de Barcelona, en relació
a les entrevistes i debats que amb motiu de
les eleccions al Parlament Europeu té previst
emetre Ràdio Capellades.
Maria Jesús Clopés Alemany, Secretària de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona,
faig saber que, d’acord amb allò que estableix el punt 6 de la Instrucció 13 de setembre de 1999 de la Junta Electoral Central en
relació amb l’article 66 de la L.O.R.E.G.,
sobre el procediment dels recursos contra
actes de mitjans de comunicació en període
electoral, que per Ràdio Capellades ha presentat comunicació relativa a les entrevistes
que té intenció d’emetre, i a l’efecte del que
disposa aquesta llei es fa públic, per què en
el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest anunci, les entitats polítiques
afectades puguin examinar la comunicació
rebuda que estarà a la seva disposició a les
dependències d’aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (C/ Balmes, 7 6ª fax.93.302.07.01) de dilluns a divendres de 10 a
13 hores i de 16,30a 19 hores, dissabtes de
10 a 13 hores, i formular els recursos que
considerin pertinents.
Barcelona, 20 de maig de 2009.
La Secretària de la Junta Electoral (signatura il·legible).
062009002794
A
Junta Electoral Provincial de Barcelona
EDICTE
Edicte de 20 maig de 2.009, de la Junta
Electoral Provincial de Barcelona, en relació
a les entrevistes i debats que amb motiu de
les eleccions al Parlament Europeu té previst
emetre Ràdio- 4.
Maria Jesús Clopés Alemany, Secretaria de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona faig
saber que, d’acord amb allò que estableix el
punt 6 de la Instrucció 13 de Setembre de
1999 de la Junta Electoral Central en relació
amb l’article 66 de la L.O.R.E.G., sobre el
procediment dels recursos contra actes de
mitjans de comunicació en període electoral,
que per Ràdio-4 ha presentat comunicació
relativa a les entrevistes que té intenció d’emetre, i a l’efecte del que disposa aquesta llei
es fa públic, per què en el termini preclusiu
d’un dia des de la publicació d’aquest anunci, les entitats polítiques afectades puguin
examinar la comunicació rebuda que estarà a
la seva disposició a les dependències d’aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (C/ Balmes, 7 6ª fax.- 93.302.07.01) de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de
16,30a 19 hores, dissabtes de 10 a 13 hores,
i formular els recursos que considerin pertinents.
La Secretaria de la Junta Electoral (signatura il·legible).
062009002793
A
Junta Electoral Provincial de Barcelona
EDICTE
Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta
Electoral Provincial de Barcelona, en relació
a les entrevistes i debats que amb motiu de
les eleccions al Parlament Europeu té previst
emetre Ràdio Rubí.
Maria Jesús Clopés Alemany, Secretària de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona faig
saber que, d’acord amb allò que estableix el
punt 6 de la Instrucció 13 de Setembre de
1999 de la Junta Electoral Central en relació
amb l’article 66 de la L.O.R.E.G., sobre el
procediment dels recursos contra actes de
mitjans de comunicació en període electoral,
que per Ràdio Rubí ha presentat comunicació relativa a les entrevistes que té intenció
d’emetre, i a l’efecte del que disposa aquesta
llei es fa públic, per què en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest
anunci, les entitats polítiques afectades
puguin examinar la comunicació rebuda que
estarà a la seva disposició a les dependències
d’aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (C/ Balmes, 7 6ª fax.- 93.302.07.01) de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de
16,30a 19 hores, dissabtes de 10 a 13 hores,
i formular els recursos que considerin pertinents.
Barcelona, 20 de maig de 2009.
La Secretària de la Junta Electoral (signatura il·legible).
062009002789
A
Junta Electoral Provincial de Barcelona
EDICTE
Edicte de 20 maig de 2009, de la Junta
Electoral Provincial de Barcelona, en relació
a les entrevistes i debats que amb motiu de
les eleccions al Parlament Europeu té previst
emetre Ràdio Cornellà.
Maria Jesús Clopés Alemany, Secretària de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona faig
saber que, d’acord amb allò que estableix el
punt 6 de la Instrucció 13 de setembre de
1999 de la Junta Electoral Central en relació
amb l’article 66 de la L.O.R.E.G., sobre el
procediment dels recursos contra actes de
mitjans de comunicació en període electoral,
que per Ràdio Cornellà ha presentat comunicació relativa a les entrevistes que té intenció
d’emetre, i a l’efecte del que disposa aquesta
llei es fa públic, per què en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest
anunci, les entitats polítiques afectades
puguin examinar la comunicació rebuda que
estarà a la seva disposició a les dependències
d’aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (C/ Balmes, 7 6ª fax.- 93.302.07.01) de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de
16,30a 19 hores, dissabtes de 10 a 13 hores,
i formular els recursos que considerin pertinents.
Barcelona, 20 de maig de 2009.
La Secretària de la Junta Electoral (signatura il·legible).
062009002792
A
Junta Electoral Provincial de Barcelona
EDICTE
Edicte de 20 de maig de 2009, de la Junta
Electoral Provincial de Barcelona, pel qual
s’anuncia l’acord d’aquesta Junta Electoral
sobre distribució d’espais gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública,
pel qual s’aprova la proposta de la Comissió
de Ràdio i Televisió de data 19 de maig de
2009.
Maria Jesús Clopés Alemany, Secretària de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona fa
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 39
Administració Electoral
saber, d’acord amb allò que estableix el punt
8 de la Instrucció de 13 de setembre de
1999, de la Junta Electoral Central amb relació a l’article 66 de la Llei Orgànica de
Règim Electoral General, sobre procediment
dels recursos contra els actes dels mitjans de
comunicació en període electoral, que
aquesta Junta Electoral Provincial ha adoptat
acord pel qual s’aprova la proposta de la
Comissió de Ràdio i Televisió sobre la distribució d’espais gratuïts als mitjans de comunicació de titularitat pública, la qual cosa s’anuncia per tal que les entitats polítiques que
es considerin afectades puguin examinar en
el termini d’un dia, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci a la
seu d’aquesta Junta Electoral (Balmes, 7
6a.planta), l’acord adoptat i, en el seu cas, els
antecedents d’aquest acord i formular, dins
del mateix termini preclusiu d’examen, els
recursos que considerin pertinents en defensa
del seu dret i que es podran presentar a la
seu d’aquesta Junta Electoral de dilluns a
divendres de 10 a 13 hores i de 16:30 a
19:00 hores i dissabte de 10 a 14 hores o
mitjançant el fax: 93.302.07.01.
Barcelona, 20 de maig de 2009.
La Secretària de la Junta Electoral (signatura il·legible).
062009002788
A
Junta Electoral Provincial de Barcelona
EDICTE
Edicte de 20 maig de 2009, de la Junta
Electoral Provincial de Barcelona, en relació
a les entrevistes i debats que amb motiu de
les eleccions al Parlament Europeu té previst
emetre Barcelona TV.
Maria Jesús Clopés Alemany, Secretària de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona faig
saber que, d’acord amb allò que estableix el
punt 6 de la Instrucció 13 de setembre de
1999 de la Junta Electoral Central en relació
amb l’article 66 de la L.O.R.E.G., sobre el
procediment dels recursos contra actes de
mitjans de comunicació en període electoral,
que per Barcelona TV ha presentat comunicació relativa a les entrevistes que té intenció
d’emetre, i a l’efecte del que disposa aquesta
llei es fa públic, per què en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest
anunci, les entitats polítiques afectades
puguin examinar la comunicació rebuda que
estarà a la seva disposició a les dependències
d’aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (C/ Balmes, 7 6ª fax.- 93.302.07.01) de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de
16,30a 19 hores, dissabtes de 10 a 13 hores,
i formular els recursos que considerin pertinents.
Barcelona, 20 de maig de 2009.
La Secretària de la Junta Electoral (signatura il·legible).
062009002791
A
Junta Electoral de Zona de Manresa
EDICTO
D. Alejandro Rodríguez Aliod, Secretario
de la Junta Electoral de la zona de Manresa,
Hace saber: Que por acuerdo adoptado en
la reunión del día 18 de mayo de 2009 y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 11 en
relación con el art. 14.3 de la Ley Orgánica
5/85, de 19 de junio del Régimen Electoral
General, ha quedo constituida definitivamente la Junta Electoral de Zona de Manresa para
las Elecciones al Parlamento Europeo 2009
del día 7 de Junio de 2009, estando la Junta
formada por D. José Manuel del Amo Sánchez como Presidente, y por D. Ramón
Landa Pérez y Dña. Teresa Montalban
Gómez, como vocales judiciales de la
misma, y D. Bernabé Torres Hernández y D.
David Bonvehí Torras, como vocales no judiciales.
Asimismo, se procede a informar de los
espacios para carteles y propaganda electoral
dispuestos por los Ayuntamientos, según
anexo 1, para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 56.2 de la Ley Electoral
General, con el objeto de comunicarlos a los
representantes de las candidaturas.
ANEXO 1
Emplazamientos para la colocación gratuita
de carteles, pancartas y banderolas
correspondientes a la Junta Electoral de Zona
de Manresa
AGUILAR DE SEGARRA
No hay habilitados expresamente ningún
lugar.
ARTÉS
Farolas en la vía pública.
AVINYÓ
Farolas y espacios públicos en la Carretera
de Prats, c/ Gavarresa y final de la calle Manresa.
Espacios para colocar propaganda en el
paseo Maragall y espacios públicos adyacentes.
En la calle Mayor, Paseo y Plaza para la
colocación de pancartas extendidas en altura
en las calles mencionadas.
Parque situado entre la calles Sant Jaume i
Canigó.
BALSARENY
Ambos lados de las farolas existentes en la
localidad, como puede ser en Carretera de
Manresa, Carretera de Berga, Baixada del
Torrent, carrer Sant Marc, Carretera de Moià
y en los lugares del término municipal donde
éstas se encuentran, siempre que para ello se
cuente con los elementos necesarios de suje-
ción, así como pancartas entre los árboles
existentes en la población: Baixada del
Torrent, Plaça Ricard Viñas, Plaça de l’Ajuntament, carrer Sant Marc etc.
CALDERS
Carteleras municipales.
CALLÚS
Farolas de alumbrado público del Passeig
Anselm Clavé y de la Crta. de Cardona.
CASTELLBELL I EL VILAR
Todos los puntos de alumbrado del municipio para poder colgar banderolas.
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
Delante de la oficina de correos de Castellfollit, en la Bascula Municipal y en el
núcleo de Maians.
CASTELLGALÍ
En los siete tablones de anuncios situados
en: Raval Els Torrents, Raval Can Font, Torre
del Breny, Barri de Boades, Barri La Fàbrica,
Mas Planoi (c/ del Teatre) y Casc Antic (Pl.
Joan Cadevall) y Farolas Avenida Montserrat.
CASTELLNOU DE BAGES
Carteleras de avisos. Farolas y palos de
alumbrado público, sin alterar su estado
actual.
ESTANY (L’)
Dos tablones de anuncios situados en el
aparcamiento municipal del carrer Doctor
Vilardell, 3.
FONOLLOSA
Tablón de anuncios de Fonollosa, plaça
Major, tablón de anuncios a Fals, tablón de
anuncios de Camps, tablón de anuncios de
Canet de Fals, Sector I y Sector II.
GAIÀ
Tablón de anuncios de la Plaça de l’Ajuntament y de la plaça Esglesia (Galera).
GRANERA
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y
carteleras situadas en la entrada del pueblo.
MANRESA
Carteleras situadas en: Grup del Pare I.
Puig (delante locales Municipales), Barri Sant
Pau (c/ Cardener), crta. Pont de Vilomara (c/
Arquitecte Montagut i Roger de Flor), plaça
de la Independència, c/ dels Caputxins
(delante col·legi Oms Prat), Passeig del riu
(semáforos via S. Ignaci), dos emplaçaments
a Plaça Catalunya, Grup la Balconada (passeig Sant Jordi), c/ d’Àlvar Altó (carrefour) y
carreterra de Santpedor (gimnàstic).
Pancartas: Pont final de les Bases de Manresa, Pont dels Comtals, Pont de Ferro, Pont
de la Reforma, Pont de Sant Francesc, Passeig
de Pere III tram central davant els números
següents:44, 52, 58, 60, 66, 76 i 96.(Al Passeig Pere III, roman prohibit col·locar res a
les faroles ornamentals per perill de trencarse).
Columnas y Báculos: Passseig del riu,
camí pujada al barri de Sant Pau, Pont de la
Núm. 122 / Pàg. 40
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Electoral
Reforma, Pont de Sant Francesc, carretera de
Sant Joan des de plaça Mil·lenari fins Lemmerz), Via de Sant Ignasi-Sant Marc, c/ de
l’Apotecari, Muralla de Sant Francesc, c/ de
Francesc Moragas-plaça Mil·lenari, c/ Dos de
Maig, c/ d’Ausias March, c/ Mossèn VallRubio i Ors, c/ de Ramon Llull, c/ del Cós,
carretera de Cardona, Muralla del Carme,
carretera de Vic, c/ del Bruc, c/ de Miquel
Martí i Pol, c/ del Pinto Basiana, plaça de
Catalunya, c/ d’Àngel Guimerà-c/A. Armengou (fins a c/ Tarragona), c/ de Barcelona, c/
de Sant Antoni Abad, avinguda de Juncadella, plaça de Bages, c/ de Mossèn Serapi
Farré, avinguda Bases de Manresa, plaça de
Prat de la Riba, plaça de la Creu, c/ Primer de
maig, c/ Súria, c/de la Cerdanay, c/ de la Font
del Gat, c/ de l’Abat Oliba, c/ Dante, c/ dels
Cintaires, c/ de Guifré el Pelós, c/ Balmes, c/
Valentí Almirall,, c/ Ramon d’Iglésies, c/
Ramon Saera, c/ Bertrand de Castellbell, c/
Bernat de Sallent, c/ Bernat de Cabrera, c/
Pere Vilella, c/ Jaume Amergós, c/ Berenguer
Canet, c/ de la Concòrdia, carretera de Santpedor, estación de autobuses (c/ Sant Antoni
Maria Claret), c/ Pep Ventura, c/ Santa Joaquima, c/ d’Amadeus Vives, c/ Lluís Millet, c/
Pau Casals, c/ d’Enric Morera, c/ de la Pau, c/
de la Llibertat, c/ del Doctor Zamenhof, c/
del camí vell de Santpedor, avinguda dels
Dolors, c/ de l’Alcalde Joan Selves, c/ d’Avinyó, c/ Sallent, c/ Artés, c/Berga, c/ de Sant
Joan, avinguda de Francesc Macià, passatge
de Puig, c/ Joan Brossa, carretera del Pont de
Vilomara, c/ Divina Pastora, c/ Nou de Santa
Clara, c/ del Bisbe Perelló, c/ Sant Joan de
Déu, Grup de la Balconada, c/ de Sant
Cristòfol, c/ Sant Joan d’en Coll, grup de la
Font dels Capellans, c/ Montcau, c/ Viladordis, c/ Àlvar Alto, c/ Mercè Rodoreda, c/ Joan
Fuster, avinguda dels Països Catalans, c/
Agustí Coll, c/ Marcos Redondo, c/ Damià
Rius, Grup del Pare Ignasi Puig.
MARGANELL
Plaza de aparcamiento, dentro del casco
urbano.
MOIÀ
Carteleras del Ayuntamiento y lugares
habituales donde se colocan carteles publicitarios.
MONISTROL DE CALDERS
Cartelera situada en la confluencia entre
las calles Call-Vinya.
MONISTROL DE MONTSERRAT
Las farolas ubicadas sobre el puente del
río Llobregat y las del parque de la Alvernia y
las de la plaça Font Gran y calle Balmes.
MURA
Carteleras municipales ubicadas en la
Plaça Angel Guimerà, carrer Nou y el barrio
del Raval.
NAVARCLES
Farolas ubicadas en las siguientes calles:
Carretera de Manresa, Passeig Cervantes,
Passeig de les Fonts, Passeig A. Vivó.
NAVÀS
Farolas, palos y arboles ubicados en los
siguientes lugares: Plaça Església, Carretera
de Berga, Passeig Ramon Vall, Carretera de
Viver, Plaça de l’Ajuntament, Plaça Antoni
Gaudi, Passeig Circunval·lació, Plaça Catalunya, Carretera de Cardona, C/ Joan Pascual.
Seis tablones de propaganda uno ubicado
en Palà de Torroella, y cinco en Navàs.
PONT DE VILOMARA I ROCAFORT (EL)
Cuatro vallas publicitarias de una cara
situadas: calle Mestre Saura, paret escala; c/
Puig, tanca col·legi Públic vell; c/ Sant Pere
Regalat, encreuament amb c/ Arquitecte
Gaudí. c/ Manresa, tanca del camp de Fútbol.
RAJADELL
Los habilitados en las farolas del alumbrado público.
SALLENT
Lugares para colocación de pancartas Plaça Santa María, Passeig tram davant Institut, Entrada de Sallent (rotonda), Passeig Guillem Viñas, Secretari Bonet-Verge de Fussimanya (Quiosc), Pont Nou (comienzo de la
gasolinera), Pont Nou (final de la Fabrica
Vieja), Passeig Estació (davant bar Dinamic),
Passeig Biblioteca (arbres), Pont María Freixau, Barri de la Butjosa y Cabrianes (alumbrado público o árboles).
Farolas: Pont Nou (dreta sortint); Pont Nou
(izquierda saliendo); Carretera “Cantabric”);
Estació (rotonda); Institut (1r tramo) Institut;
Institut (2n tramo) Dinamic; Casa Bosch (1r
tramo); Casa Bosch (2n tramo); Casa Bosch
(3r tramo), Pont Vell; Plaça Santa Maria;
Verge del Pilar (Plaça Catalunya); Cabrianes
y Botjosa.
Carteleras: C/ Santa Llúcia; Estació; Pont
Nou; c/ Sant Víctor; Institut; Transformador
del carrer Cos; Carretera Casa Bosch (2 carteleras); Plaça Sant Antoni Claret, C/ Sta. Llúcia
-Generalitat; Guillem Vinyes; Rampinya; V.
Fussimanya-Secretari Bonet; Butjosa y
Cabrianes.
SANT FELIU SASSERRA
Carteles en Plaça Pas Nou s/n; Carretera
de Manresa s/n y en Avinguda de Catalunya
s/n.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Lugares para la colocación:
Carteles: calle Jacint Verdaguer (a la altura
de los equipamientos públicos; calle Jaume I
(a la altura del Bosquet); Plaza Alcalà del
Valle; Barri de la Rosaleda; Barri de Torruella; Urbanización Pineda de Bages; Urbanización Les Brucardes.
Farolas: Carretera de Vic; Avinguda Jaume
I; calle Sant Joan XXIII; calle Sallent; calle
Jacint Verdaguer; Plaça Pau Casals i Plaça
Alcalà del Valle. Urbanización Pineda:
Carretera de Santpedor. Urbanización Brucardes: Avinguda de les Brucardes. Barri de
la Rosaleda: Calle major i Barri de Torruella:
Carrer Sant Genís.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Carteleras: Pistas de petanca de sota l’eix;
Rotonda calle Pau Casals; Parc Llobet; calle
de Cadí (CEIP Joncadella c/ Escoles); Avinguda del Torrent del Canigó (CAP); calle de
Aurora Bertrana (Mas Llobet); Passeig del Riu
(entrada del pont petit); calle Salvador Espriu
(aparcament CEIP Collbaix), calle Rafael de
Casanova, plaza Lluís Companys, paseo
Gallifa-Parc Catalunya, calle Vilaseca, plaza
de la Solidaritat, plaza dels Drets Humans,
carrer Costarodona-Parc Alzines i plaza de la
Pau.
Farolas: Todas.
SANT MATEU DE BAGES
Carteles en los tablones de Edictos Sant
Mateu “La Botiga”; de Castelltallat “Casa
Nova”; de Valls de Torruella i de Saló.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Salelles: Camí de Salelles.
Plans d’En Jaume: a la entrada de las calles
Josep Genovès y La Vinya.
Urbanización El Pinyot: a la entrada de la
urbanización, por la carretera de Can Massana.
Urbanización El Graell: a las entradas de
la urbanización por calle Barcelona y por la
carretera de Can Massana.
Raval del Parrot: a la entrada del Raval por
la carretera de Can Massana.
Urbanización Ca l’Esteve: a las entradas A,
B y C.
Raval del Sellarés: a la entrada por la
carretera de Igualada.
Urbanización El Calvet: por las tres entradas de la carretera de Can Massana y por la
entrada de la carretera de Igualada, así como
las calles principales de la urbanización; Pau
Casals, Sant Marc, Guardiola, Sant Salvador,
Barcelona y Plaza del Pi.
Nucli de Sant Salvador de Guardiola: a las
entradas por la carretera de Igualada de la
calle Miquel Martí i Pol y de la avenida de la
Generalitat, así como las calles principales
del núcleo: Avinguda de la Generalitat, de la
Creu, de Dalt, de l’Esglesia, Marganell y de la
Moreneta.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Carteles: Calle Eduardo Peña; Avenida
Secretari Canal y Plaça del Pi.
Farolas: De manera alternativa entre todas
las candidaturas.
SANTA MARIA D’OLÓ
Avenida Manuel López: Passeig Carme
Vidal; Maurici Camprubí i Plaça Sant Antoni
Maria Claret.
SANTPEDOR
Carteles: Calle Martí l’Humà esquina calle
Ramon Llull, calle Pere III, esquina carretera
de Callús, calle Carles Tena, esquina calle
Bages, Travessera de Sant Francesc, Cra. de
Navarcles esquina cra. de Manresa, cra. de
Navarcles, plaza del Sindicat, calle Joan
Miró, plaza Sant Jordi, calle Sant Pere esquina calle Sant Prim, plaza de la Iglesia, plaza
Pare Casanovas, plaza Gran, calle Pons Grau
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 41
Administració Electoral, Administració Local
esquina calle Monjo, plaza Catalunya, calle
Pons Grau esquina calle Joan XXIII, Urbanización del Mirador de Montserrat (cruce
calle Magnolia, Olivera i Pi).
Pancartas: Ctra. de Callús, Ctra. Navarcles,
Rda. Sant Pere, calle Joan Miró, calle les Verges, calle Roger de Flor y calle Jacint Verdaguer.
SÚRIA
Carteles: Plaza de l’Oliver, Perímetro de la
Piscina Municipal, Barri del Fusteret, Barri de
Salipota (al lado de las pistas de petanca, al
Mirador, a la Avenida Cardener), Barri de Cal
Trist, Calle del Casino, Avenida Santa Bárbara esquina Dr. Fleming.
TALAMANCA
Tablón de Anuncios Casa Consistorial, en
la avenida de la Quintana y en la plaza del
Raval.
Y para que así conste, de conformidad con
la normativa electoral vigente, libro el presente en Manresa, a 21 de mayo de 2009.
El Secretario de la Junta, Alejandro Rodríguez Aliod.
062009002798
A
Junta Electoral de Zona de Terrassa
EDICTO
Doña Maria Jesús Lozano Rodríguez,
Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
Terrassa,
Hago saber: Que se han incorporado a
esta Junta los Vocales no Judiciales, nombrados por la Junta Electoral Provincial, quedando por tanto constituida de manera definitiva
de la siguiente forma:
Presidente: Iltma. Sra. Doña Maria Luisa
Silva Castaño.
Vocales judiciales: Iltma. Sra. Gemma
Vives Martínez y Iltma. Sra. Laura Jane Calvo
Chase.
Vocales no judiciales: Don Carlos Sola
Reche y don Josep Maria Playà Massaguer.
Secretaria: Doña Maria Jesús Lozano
Rodríguez.
Lo que se hace saber al público en general
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a los demás efectos legales
oportunos.
Terrassa, 21 de mayo de 2009.
María Jesús Lozano Rodríguez.
062009002795
A
Junta Electoral de Zona de Vic
EDICTO
De conformidad con lo establecido en el
artículo 11 y concordantes de la LORG, se
expide este edicto para la publicación de la
constitución definitiva de la Junta Electoral
de Zona de Vic, a los efectos pertinentes
Acta
En Vic, a 20 de mayo de 2009, siendo las
doce horas, se reúnen los vocales de procedencia judicial designados por la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya para formar parte de la Junta Electoral de Zona de Vic, a fin de designar a los
vocales no judiciales, y constituir la Junta
Electoral de Zona.
Estando presentes los vocales de procedencia judicial Dña Rebeca Fernández Bacarizo, D. Victor Casillas Agüero y el presidente
D. José Luis Gomez Arbona y D. Juan Sebastián Martin Fernández y como Secretario de
esta Junta Electoral de Zona a D. Alfonso
Núñez-Cacho Solans, se procede en primer
lugar a la constitución definitiva de la Junta
Electoral de Zona.
Acto seguido y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.1.b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General;
Se ha nombrado por la Junta Electoral Provincial como vocales no judiciales a D. Antoni Poyato Rodríguez con DNI núm.
33947882-c y a D. Santi Crusellas i Rifà con
DNI núm. 33940862-s, a los que se les
comunicará dicho nombramiento a los efectos de aceptación de cargo.
Publíquese la presente en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportunos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se
levanta la sesión, de todo lo cual, yo, el
Secretario, doy fe.
Y para que se proceda a su publicación,
libro el presente edicto, doy fe.
Vic, 21 de mayo de 2009.
El Secretario (firma ilegible).
062009002796
A
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Anunci d’adjudicació definitiva de la
“Redacció estudi del procés de participació
ciutadana del Pla de Mobilitat Urbana de
Sant Cugat del Vallès”.
De conformitat amb el que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat.
c) Núm. d’expedient: 2007/3886.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l’objecte: Redacció estudi
del procés de participació ciutadana del Pla
de Mobilitat Urbana de Sant Cugat del
Vallès.
c) Lots: No.
d) Anunci d’adjudicació provisional publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona núm. 84, de 8 d’abril de 2009.
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
c) Un sol criteri a negociar: El preu.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 25.000,00 EUR
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 25.000,00 EUR IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 14 de maig de 2009.
b) Contractista: Delibera -Serveis de Participació Ineractiva, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d’adjudicació: 19.252,99
EUR, IVA exclòs.
Barcelona, 19 de maig de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009016873
A
Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Anunci d’adjudicació definitiva de contracte d’obres de “Millora de tres revolts de la
carretera BV-2249, als termes municipals de
Gelida i Sant Llorenç d’Hortons”.
De conformitat amb el que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, es fa pública
Núm. 122 / Pàg. 42
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
l’adjudicació definitiva del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat.
c) Núm. d’expedient: 2007/5679.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Millora de tres
revolts de la carretera BV-2249, als termes
municipals de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons.
c) Lots: No.
d) Anunci de licitació publicat en el BUTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona
núm. 29, del 3 de febrer de 2009.
Anunci d’adjudicació provisional publicat
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 81, de 4 d’abril de 2009.
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Criteris de valoració: Un sol criteri: el
preu.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 233.387,54
EUR, IVA exclòs.
b) Valor estimat: 233.387,54 EUR, IVA
exclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 14 de maig de 2009.
b) Contractista: Construcciones y Explanaciones Gras, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d’adjudicació: 179.698,00
EUR, IVA exclòs.
Barcelona, 19 de maig de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009016874
A
Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat
ANUNCI
Anunci d’adjudicació provisional de contracte d’obres “ampliació del pont existent
entre l’Avinguda dels Pirineus i el carrer d’Espadamala. TM. Torelló”
De conformitat amb el que disposa l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es fa
pública l’adjudicació provisional del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat.
c) Núm. d’expedient: 2008/9535.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: “Ampliació del
pont existent entre l’avinguda dels Pirineus i
el carrer d’Espadamala. TM. Torelló”.
c) Lots: No.
3. Tramitació de l’expedient i procediment
d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Un criteri de valoració: el preu.
4. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 470.155,59 EUR
IVA exclòs.
b) Valor estimat: 470.155,59 EUR IVA
exclòs.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 14 de maig de 2009.
b) Contractista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d’adjudicació: 378.475,25
EUR IVA exclòs.
Barcelona, 19 de maig de 2009.
El Secretari delegat, Francesc Bartoll i
Huerta.
022009016844
A
ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
Mancomunitat de Municipis
ANUNCI
Aprovació inicial del Pressupost General
del Consorci Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’exercici 2009.
Exp.2/09.
1r. Aprovar inicialment el Pressupost
General del Consorci Àrea Metropolitana de
Barcelona per al 2009, integrat per:
a) El Pressupost del Consorci Àrea Metropolitana de Barcelona, i la plantilla de personal.
Cap.§
§
EUR#
ESTAT D’INGRESSOS#
4§ Transferències corrents§
5§ Ingressos patrimonials§
7§ Transferències de capital§
175.000,00#
12,00#
3.000,00#
Total estat d’ingressos§
178.012,00#
§
ESTAT
DE DESPESES#
1§
2§
3§
6§
Despeses de personal§
136.000,00#
Despeses de béns corrents i serveis§ 39.002,00#
Despeses financeres§
10,00#
Inversions reals§
3.000,00#
§
Total estat de despeses§
178.012,00#
2n. Exposar aquest acord, juntament amb
la documentació que integra el Pressupost
General del Consorci Àrea Metropolitana de
Barcelona per a l’any 2009, a informació
pública per un termini de quinze dies, mitjançant anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis.
3t. Entendre atorgada l’aprovació definitiva al Pressupost General per l’any 2009, cas
de no presentar-s’hi reclamacions en contra
dins del termini d’informació pública.
Durant el termini indicat a l’apartat 2n
anterior es podran presentar al·legacions i
reclamacions en dies i hores hàbils en el
Registre General de la Mancomunitat, carrer
62 núm. 18-20 de Barcelona.
Barcelona, 20 de maig de 2009.
El Secretari General acctal., Sebastià Grau
i Àvila.
022009016845
A
Mancomunitat de Municipis
ANUNCI
Resolució de la Gerència de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona de data 19 de maig de 2009, per
la qual es rectifica la classificació de les
obres del projecte d'urbanització de la plaça
d'en Clos, al terme municipal de Ripollet.
En ús de les competències que em van ser
delegades mitjançant Decret de Presidència
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 43
Administració Local
de data 26 de juliol de 2006 i de conformitat
al que estableix l'article 105.2 de la Llei de
Règim jurídic i procediment administratiu
comú, en relació a la rectificació d'errors
materials,
Resolc: Rectificar els plecs aprovats en
data 23 d'abril de 2009 per regir la contractació de les obres del projecte d'urbanització
de la plaça d'en Clos, al terme municipal de
Ripollet, en el sentit de corregir la classificació de contractista que s'exigeix als mateixos
essent la correcta la que tot seguit es detalla:
Grup G – Subgrup 6 – Categoria e.
Publicar aquesta resolució al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i en conseqüència ampliar el termini de presentació
d'ofertes, finalitzant aquest el 12 de juny de
2009 a les 11 hores.
Barcelona, 19 de maig de 2009.
El Secretari General, acctal., Sebastià Grau
i Àvila.
022009016838
A
AJUNTAMENTS
Abrera
Abrera, 15 de maig de 2009.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.
022009016850
A
EDICTE
Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
Es fa públic que l'Ajuntament d'Abrera per
acord núm. 4043 de la Junta de Govern
Local de data 13.05.09 ha adjudicat definitivament el contracte (major) relatiu al "Projecte de condicionament exterior del Casal de
Can Vilalba (paviment i mur)" (versió
29.12.2008) a l'empresa Edivica 2025, S.L.,
per un import de 62.655,56 EUR (IVA inclòs).
Publicació: Aquest edicte núm. 01856 serà
publicat en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA.
Abrera, 15 de maig de 2009.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.
022009016848
A
Abrera
EDICTE
Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
Es fa públic que l'Ajuntament d'Abrera per
acord núm. 4047 de la Junta de Govern
Local de data 13.05.09 ha adjudicat definitivament el contracte (major) relatiu al "Projecte de reforma del Gimnàs Escolar Municipal"
(versió 19.01.09) a l'empresa Edivica 2025,
S.L., per un import de 220.901,63 EUR (IVA
inclòs)
Publicació: Aquest edicte núm. 01860 serà
publicat en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA.
Abrera, 15 de maig de 2009.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.
Abrera
022009016851
A
EDICTE
Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
Es fa públic que l'Ajuntament d'Abrera per
acord núm. 4042 de la Junta de Govern
Local de data 13.05.09 ha adjudicat definitivament el contracte (major) relatiu a la "Pavimentació de passos peatonals en la urbanització Can Vilalba" a l'empresa Edivica 2025,
S.L., per un import de 118.412,68 EUR (IVA
inclòs).
Publicació: Aquest edicte núm. 01855 serà
publicat en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA.
Abrera, 15 de maig de 2009.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.
022009016849
A
Abrera
EDICTE
Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
Es fa públic que l'Ajuntament d'Abrera per
acord núm. 4046 de la Junta de Govern
Local de data 13.05.09 ha adjudicat definitivament el contracte (major) relatiu a la
"Millora dels passos de vianants del Passeig
de l'Estació" (versió 21.01.09) a l'empresa
Edivica 2025, S.L., per un import de
60.467,32 EUR (IVA inclòs)
Publicació: Aquest edicte núm. 01859 serà
publicat en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA.
Abrera, 15 de maig de 2009.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.
Abrera
022009016852
A
EDICTE
Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
Es fa públic que l'Ajuntament d'Abrera per
acord núm. 4044 de la Junta de Govern
Local de data 13.05.09 ha adjudicat definitivament el contracte (major) relatiu al "Proyecto de alumbrado del Parc de l'Estació y
ampliación de acera" a l'empresa Edivica
2025, S.L., per un import de 92.859,82 EUR
(IVA inclòs).
Publicació: Aquest edicte núm. 01857 serà
publicat en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA.
Abrera
EDICTE
Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
Es fa públic que l'Ajuntament d'Abrera per
acord núm. 4045 de la Junta de Govern
Local de data 13.05.09 ha adjudicat definitivament el contracte (major) relatiu al "Projecte de reforma per a la instal·lació d'un ascensor i la redistribució dels serveis higiènics al
Casal Social de Santa M. de Vilalba" (versió
Núm. 122 / Pàg. 44
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
23.12.08) a l'empresa Edivica 2025, S.L., per
un import de 160.560,59 EUR (IVA inclòs).
Publicació: Aquest edicte núm. 01858 serà
publicat en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA.
Abrera, 15 de maig de 2009.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.
022009016880
A
Abrera
EDICTE
Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
Es fa públic que l'Ajuntament d'Abrera per
acord núm. 4049 de la Junta de Govern
Local de data 13.05.09 ha adjudicat definitivament el contracte (major) relatiu al "Enllumenat de Sant Miquel" a l'empresa Electromecànica Soler, S.L., per un import de
106.214,02 EUR (IVA inclòs).
Publicació: Aquest edicte núm. 01861 serà
publicat en el B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
PROVÍNCIA.
Abrera, 15 de maig de 2009.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.
022009016881
A
L'Ametlla del Vallès
ANUNCI
Per decret de data 11 de maig de 2009
aquest Ajuntament ha iniciat expedient per
donar de baixa del Padró Municipal d'Habitants de l'Ametlla del Vallès al Sr. Gallo
Desojo, Ignacio, atès que dels informes
obtinguts resulta que presumiblement aquesta persona no resideix al municipi.
De conformitat amb l'article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, se li dóna audiència en el
termini de 10 dies, perquè al·legui el que
estimi convenient a la proposta de baixa del
domicili de l'Ametlla del Vallès, a on figura
empadronat. Cal tenir en compte que aquesta
baixa també tindrà efectes en el Cens Electoral.
Havent intentat la notificació del decret en
el domicili de l'interessat sense haver-la
pogut efectuar, de conformitat amb l'article
59 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, es notifica a la persona
interessada l'anterior resolució mitjançant
aquest anunci.
L'Ametlla del Vallès, 15 de maig de 2009.
El Secretari acctal., Ana Mochales i Collado.
022009016609
A
Arenys de Mar
EDICTE DE SANCIONS DE TRÀNSIT
Alpens
ANUNCI
Anunci relatiu a l'adjudicació provisional
del contracte d'obres "Urbanització del carrer
de Dalt i Carrera Lluçanesa".
Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament
d'Alpens, reunit en sessió de data 11 de maig
de 2009, s'ha formalitzat l'adjudicació provisional del contracte d'obres en favor de l'empresa Obres i Promocions Alpens, SL, amb
CIF B64476211, per un import –IVA inclòsde 110.360,58 EUR.
La societat adjudicatària ha estat requerida
per a la presentació de la documentació i
requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars regulador del procediment incurs, per tal que en ser aportats i verificats des de la secretaria municipal, pugui
esdevenir-se l'adjudicació definitiva del contracte, d'acord amb allò previst a l'article
135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic.
Alpens, 12 de maig de 2009
L'Alcaldessa, Montse Barniol Carcasona.
022009016492
A
L'Ajuntament d'Arenys de Mar, mitjançant
el present edicte, procedeix a notificar als
interessats que s'indiquen a la relació annexa, que comença i finalitza per Isamel Girón
Rodríguez, que per resolució d'Alcaldia s'ha
resolt, en primer lloc, desestimar les al·legacions formulades als expedients sancionadors
de referència, instruïts per infracció de l'Ordenança municipal de trànsit i circulació de
vehicles d'aquest Ajuntament, per considerar
conforme a dret la tipificació de les infraccions, la comissió de les quals s'acredita als
respectius expedients i, en segon lloc, imposar les corresponents sancions.
La qual cosa es notifica a través del present edicte, en compliment del que es preveu
a l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per haver resultat infructuosos
els intents de notificació personal domiciliària.
Contra aquesta resolució que és definitiva
en via administrativa, es pot interposar recurs
de reposició davant l'Alcalde en el termini
d'un mes a comptar a partir del dia següent a
la publicació d'aquest edicte.
Una vegada transcorregut aquest termini,
en el cas que no s'hagi fet ús del dret, les
resolucions seran fermes i les multes es
podran abonar en període voluntari en els
quinze dies següents a la fermesa, amb l'advertiment que, en cas contrari, es procedirà a
la seva exacció per la via executiva, incrementat amb un recàrrec del 5% quan es satisfaci el deute abans que hagi estat notificada
la providència de constrenyiment, del 10%
quan es satisfaci el deute una vegada notificada la providència de constrenyiment i dins
dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del
20% quan es satisfaci el deute passat el termini anterior.
Lloc i mitjans de pagament: Per fer el
pagament dins el període voluntari indicat
podeu dirigir-vos amb aquesta resolució a
qualsevol Oficina de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, on
us faran un document per realitzar el pagament a les entitats bancàries col·laboradores.
Per fer el pagament mitjançant internet o
telefònicament podeu trucar al telèfon 902
075 089 de la Unitat de Multes de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Expedient: P090004067. Matrícula: 9032BDX. Infracció: Art.94.2 RGC. Lloc dels
fets: Fons de les Creus, s/n. Data: 30-032009. Hora: 12:10. Nom i cognoms: Ismael Girón Rodríguez. Import: 150,00 EUR.
Arenys de Mar, 14 de maig de 2009.
El Secretari de l'Ajuntament, Àngel Lozano
Pérez.
022009016500
A
Arenys de Munt
EDICTE
No s'ha pogut notificar després de dos
intents, per causes no imputables a aquesta
Administració, la resolució d'alcaldia presidència de data 09-03-09, per la que s'imposa a la Sra. Rosa Travé González, amb DNI
núm. 38.408.004-M, una sanció per import
de 10.000 euros, per la comissió d'una
infracció greu en matèria urbanística, per la
construcció d'un habitatge de fusta sobre
magatzem existent sense autorització municipal, al Pol. 12 Parc. 26, en base al que determina l'article 217 del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal (PGOUM).
El pagament s'haurà de realitzar en els
següents terminis, d'acord amb l'art. 62 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària (Boletín Oficial del Estado 18-122003) i en qualsevol dels números de compte
corrent que s'esmenten:
- Les liquidacions notificades entre els dies
1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes posterior o l'immediat hàbil següent,
- I les liquidacions notificades entre els
dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o l'immediat hàbil següent.
- Núm. de compte de Caixa Laietana:
2042.0057.58.3110000223.
- Núm. de compte de "la Caixa":
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 45
Administració Local
2100.0194.33.0200001512.
Contra l'expressada liquidació podeu
interposar recurs de reposició dins del termini d'un mes, comptats del següent al de la
seva notificació, davant de l'Alcalde de l'Ajuntament. Aquest recurs no haurà de suspendre l'execució ni l'ingrés del tribut. Contra la desestimació expressa o presumpta del
recurs de reposició referit podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini dos mesos comptats des
de l'endemà de la recepció de la notificació
de desestimació, quan aquesta sigui formulada en forma expressa, o en termini de sis
mesos a comptar de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'ha d'entendre
desestimat de forma presumpta.
No obstant això, podeu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar, en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, recurs contenciós administratiu
Badalona
EDICTE
Ref.: S-320
En haver resultat infructuosos els intents de
notificació personal realitzats, i perquè serveixi com a notificació formal, es comunica a
les persones que tot seguit es relacionen que
han estat sancionades - per Decret del regidor responsable de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica de data
18/05/2009, actuant per delegació de l'alcalde de la corporació, conforme el Decret de
data 15 d'abril de 2008 – per haver comès
una infracció de les tipificades en el quadre
d'infraccions i sancions annex a la vigent
Ordenança general municipal de circulació
de vehicles de Badalona, d'acord amb les
previsions de la vigent Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, el
Reglament general de circulació, i la pròpia
ordenança municipal (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
P R O V Í N C I A de Barcelona núm. 242 de
10/10/2006).
Conforme les previsions de l'article 14.2)
B2036OS§
6710FWP§
B5469XF§
6263CKZ§
0162DVX§
B4748VF§
5046FRD§
6719BVF§
B3304TS§
1122FNW§
1454FWZ§
1454FWZ§
5948FVS§
B2573SP§
B0624UT§
B0145TB§
B9263TG§
0124BRD§
B8766TW§
9411§
9118§
9413§
9414§
9432§
9432§
9418§
9431§
9402§
9417§
9441§
9431§
9417§
9417§
9411§
9412§
1002§
9431§
9402§
§
L§
G§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
§
§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
C/ CANIGO, 7§
RBLA. FRANÇA, 21§
C/ EN EL MUNICIPI, 0§
C/ MUNTANYA, 0§
C/ TERMES ROMANES, 3§
AV. MARTI PUJOL, 287§
C/ SARAGOSSA, 65§
C/ DOS DE MAIG, 48§
C/ DOCTOR ROBERT, 13§
C/ SANT CEBRIA, 23§
AV. ALFONS XIII, 212§
AV. MARTI PUJOL, 0§
C/ EUROPA, 86§
C/ MILA, 48§
CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 0§
C/ SIMANCAS, 0§
C/ PAU PIFERRER, 114§
C/ ALFONS XII, 99§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 105§
09/02/2009§
30/01/2009§
28/01/2009§
24/02/2009§
12/01/2009§
24/02/2009§
21/02/2009§
14/02/2009§
04/02/2009§
09/02/2009§
01/12/2008§
07/01/2009§
13/02/2009§
04/02/2009§
13/02/2009§
24/02/2009§
18/02/2009§
26/01/2009§
04/02/2009§
03:15§
10:35§
08:51§
09:45§
12:25§
11:22§
07:20§
05:10§
03:48§
03:36§
10:08§
09:58§
04:04§
10:24§
08:45§
07:15§
08:10§
10:00§
09:44§
davant els jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona. Amb caràcter
potestatiu podeu interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà
de la recepció d'aquesta notificació. No obstant això podeu interposar qualsevol altre
recurs si ho considereu convenient.
Arenys de Munt, 15 de maig de 2009.
La Secretària, M. Carmen Gómez i
Muñoz-Torrero.
022009016534
A
Artés
ANUNCI
taris sense autorització de residència permanent, dels quals ha transcorregut el termini de
dos anys sense que hagin realitzat la renovació de la inscripció padronal a la qual estan
obligats de conformitat amb el que disposa
l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
segons redacció donada per la Llei Orgànica
14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de
la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social.
La relació nominal i íntegra de les referides persones s'ha fet pública al tauler d'anuncis municipal.
La qual cosa s'exposa al públic per a general coneixement i als efectes escaients.
Artés, 14 de maig de 2009.
L'Alcalde, Damià Casas i Herms.
En data 13 de maig de 2009, s'ha dictat un
decret de l'Alcaldia per mitjà del qual es
resol declarar la caducitat de les inscripcions
i aprovar la baixa en el Padró d'Habitants
d'aquest municipi dels estrangers no comuni-
022009016522
A
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, contra l'esmentada resolució, que no exhaureix la via
administrativa, hi cap recurs de reposició
davant del mateix òrgan que l'ha dictat, dintre del termini d'un mes, comptador a partir
del dia següent al de la publicació d'aquesta
notificació.
Les infraccions considerades greus podran
comportar, i les molt greus en tot cas comportaran, la suspensió de les autoritzacions
administratives a què es refereix l'article 67
del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
Un cop notificada aquesta resolució, i de
no formular-se l'esmentat recurs de reposició,
es trametrà còpia de l'expedient instruït a
l'òrgan administratiu competent de l'Estat o
de la Comunitat Autònoma als efectes previstos a l'article 68.3) del propi text articulat
sobre trànsit.
Forma i lloc de pagament:
Les sancions respectivament imposades
s'han de fer efectives, en període voluntari de
pagament, dins del termini de 15 dies hàbils,
comptats a partir del dia següent al d'aquesta
publicació:
- Per gir postal, indicant número d'expedient i matrícula del vehicle
- Recollint el corresponent document de
pagament (rebut) a l'Oficina de Sancions d'aquest Ajuntament, situada al carrer del Mar,
2-4, de Badalona, per tal de poder fer-lo
efectiu en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recepció d'ingressos d'aquest
municipi
Si així no ho fan, se'ls podrà exigir el
pagament per via executiva amb els recàrrecs
(del 10 ó del 20%), interessos de demora i
costes que legalment corresponguin.
Es comunica als interessats perquè n'estiguin assabentats i als efectes que corresponguin, d'acord amb l'article 55 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i per delegació de signatura del secretari general d'aquesta corporació municipal (Decret d'Alcaldia de 30 d'agost de 2005).
AARIEB, ALI§
ABAD PELLON, GEMA§
ABADIANO ESCUREO, SARA§
ABARCAS CORDOBA, RAFAEL§
ABELLAN MARTINEZ, ESTHER§
ABELLAN RODRIGUEZ, JAVIER§
ABELLO BARTOLOME, JAUME§
ABENOZA VALLVERDU, RAFAEL§
ABSIL TORRES, ASTRID§
ACHATOUI, MUSTAPHA§
ACOSTA BAUTISTA, RAFAEL§
ACOSTA BAUTISTA, RAFAEL§
ACOSTA DOMINGUEZ, FAUSTINO§
ACOSTA GUERRERO, LUIS§
ADLANE, HALIMA§
ADNAN, SHABBIR§
ADNI ADNI, MOHAMED§
AGRAMUNT CALDUCH, JUDITH§
AGUILA HUESO, MIGUEL§
90#
100#
90#
100#
40#
40#
60#
40#
100#
60#
100#
40#
60#
60#
90#
90#
80#
40#
100#
6355DFP§
1427DDZ§
6738FJF§
B0759XD§
B8523UK§
2512FFP§
2512FFP§
VI7713O§
3144CRX§
9831FCS§
L5496T§
B0258VS§
B3168UU§
9849DXD§
B8588WG§
5096DYZ§
2656FHM§
B0046PS§
5457DZT§
9402§
9105§
9413§
9114§
9431§
1803§
9414§
9414§
9413§
9411§
9413§
9431§
9402§
9415§
9411§
9402§
9431§
9418§
9432§
§
§
§
G§
L§
G§
L§
G§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
C/ DON PELAYO, 18§
C/ PONENT, 110§
C/ EDUARD MARISTANY, 1§
C/ INDEPENDENCIA, 28§
C/ SAGUNT, 81§
C/ LEPANTO, 2§
C/ JULIAN GAYARRE, 0§
C/ APENINS, 0§
RBLA. FRANÇA, 11§
C/ RICARD STRAUSS, 1§
C/ ISAAC ALBENIZ, 19§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
RBLA. SANT JOAN, 79§
C/ MIGJORN, 113§
C/ MARE DE DEU DE LORDA, 100§
AV. SANT SALVADOR, 92§
C/ LLIBERTAT, 3§
C/ SEVILLA, 74§
C/ TEMPLE, 0§
05/02/2009§
26/02/2009§
18/02/2009§
16/02/2009§
20/12/2008§
16/02/2009§
20/02/2009§
24/02/2009§
20/02/2009§
16/02/2009§
23/02/2009§
03/12/2008§
04/02/2009§
16/02/2009§
25/02/2009§
03/12/2008§
07/01/2009§
23/02/2009§
03/12/2008§
04:03§
04:50§
12:47§
02:53§
12:21§
09:35§
09:29§
12:30§
10:00§
09:10§
11:55§
05:30§
10:45§
11:35§
04:26§
12:18§
12:00§
05:00§
12:11§
AGUILA NEBREDA, MIGUEL§
AGUILAR MARTINEZ, MARIA§
AGUILAR OLARTE, ALEJANDRO§
AGUILERA CINTADO, RAFAEL§
AGUILERA GARCIA, BALDOMERO§
AHMAD SHAH, ZAHEER§
AHMAD SHAH, ZAHEER§
AHMED, ISAZ§
AHMED, TOQEER§
AHSAN, AHMED§
AKHTAR, PARVEZ§
AL DETALL SCP,§
ALAM DITTA, FRANK§
ALAVA CANTOS, MARTHA§
ALBROS INSTALACIONES SL,§
ALCARAZ DE LA FUENTE, ANTONIO§
ALCARAZ PASCUAL, FCO§
ALCARAZ REIG, MIGUEL§
ALD AUTOMOTIVE SA,§
100#
100#
90#
100#
40#
150#
100#
100#
90#
90#
90#
40#
100#
100#
90#
100#
40#
60#
40#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 46
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
0810CVG§
3904DNF§
3494DTF§
0807FSF§
7880BGW§
1517FCH§
1517FCH§
9777GJY§
B5668OF§
8158BKY§
6171BFM§
2652FJW§
9657DHC§
6817BDW§
6817BDW§
9133DKZ§
6427DSR§
3817CCC§
0601DPL§
7074CLH§
B9387UC§
B2371NF§
B2371NF§
B9445WJ§
0930CCZ§
B7748JB§
2466CCR§
B0062PJ§
B3009TF§
7988FDB§
5642BBJ§
5642BBJ§
C6490BSF§
6327CJP§
7267BSJ§
B5937XB§
B3971VP§
9232FTD§
9523FJR§
9523FJR§
9523FJR§
9523FJR§
9523FJR§
9523FJR§
9523FJR§
9523FJR§
9523FJR§
9523FJR§
4587BYH§
1187DVX§
7393BBB§
B4758SN§
0406DML§
B2942UP§
B7939UU§
B0933TP§
B1826UV§
3741DMY§
B8997JN§
2112GGY§
3780CKR§
B2433TM§
B2433TM§
6514GDY§
B8102US§
1932DJV§
B6172VU§
B6172VU§
4106FBK§
GI6505BC§
4049FSN§
0220DLW§
4843FNW§
5109FRL§
0646FYV§
2657GHY§
9693FWB§
0646FYV§
9465FCX§
5600FRC§
B9432SB§
7952DZV§
BI8413BY§
B2684VM§
B2684VM§
B2684VM§
B2684VM§
B2684VM§
B2684VM§
8585FRX§
B0122TH§
8818GCY§
B5839PG§
7162DHX§
GI3276BD§
GI0189BL§
GI3276BD§
B3698OX§
B3698OX§
B3698OX§
8095DFZ§
B3436NM§
B9582TG§
B5874PJ§
4435DDN§
4230CGC§
B8828SZ§
B8828SZ§
4095GCC§
B8884OD§
9921DBS§
1300BXJ§
9691BCC§
0735FPY§
0735FPY§
9970FWK§
9114§
9402§
9431§
9431§
9402§
9417§
9417§
9402§
9412§
9431§
1803§
9105§
9432§
9431§
9431§
11701§
9432§
9431§
7805§
9402§
9402§
9118§
9402§
11701§
9301§
9402§
9402§
9417§
9402§
9402§
9104§
9410§
9417§
9402§
9409§
9431§
9111§
9402§
9103§
9417§
9402§
9103§
9103§
9103§
9104§
9103§
9103§
9103§
9431§
9431§
9412§
9417§
9118§
9402§
9402§
9105§
9431§
9105§
9411§
9421§
9422§
9118§
14601§
9431§
9409§
9417§
9417§
9410§
9402§
9301§
9402§
9440§
15401§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9402§
9431§
9417§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9421§
9418§
9115§
9118§
9413§
9103§
9301§
9301§
9431§
9417§
9431§
9410§
6501§
2012§
9413§
9431§
9431§
9417§
9432§
9118§
9402§
9409§
9118§
9402§
9431§
9115§
9402§
G§
§
§
L§
L§
§
§
§
§
§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
G§
§
G§
G§
L§
§
§
§
§
§
G§
§
§
L§
§
G§
L§
G§
§
§
§
§
§
§
G§
§
§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
G§
§
G§
L§
G§
L§
§
L§
G§
G§
L§
G§
§
§
§
§
§
L§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
§
G§
L§
L§
L§
§
L§
L§
G§
M§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
G§
§
§
L§
G§
C/ AUSIAS MARCH, 87§
C/ APENINS, 18§
C/ MARINA, 74§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ ORIO, 44§
AV. ALFONS XIII, 580§
AV. ALFONS XIII, 580§
AV. ALFONS XIII, 580§
C/ SIMANCAS, 64§
C/ MARINA, 14§
C/ PAU PIFERRER, 114§
C/ GARRIGA, 0§
C/ MARINA, 14§
C/ ALFONS XII, 105§
C/ ALFONS XII, 105§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
AV. MARTI PUJOL, 128§
C/ SAGUNT, 81§
AV. PRESIDENT COMPANYS, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 34§
AV. ALFONS XIII, 52§
C/ SIMANCAS, 70§
C/ SIMANCAS, 25§
C/ CORDOVA, 2§
C/ JUAN VALERA, 0§
AV. CONGRES EUCARISTIC, 27§
AV. MARESME, 161§
C/ BADAJOZ, 17§
C/ SIMANCAS, 25§
AV. DOCTOR BASSOLS, 174§
AV. MONACO, 0§
AV. MONACO, 23§
C/ CORDOVA, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 58§
C/ SANT GONÇAL, 0§
C/ GUIFRE, 90§
C/ URA, 21§
C/ MIQUEL SERVET, 168§
AV. AFRICA, 207§
AV. AFRICA, 5§
AV. AMERICA, 43§
AV. DOCTOR BASSOLS, 172§
AV. DOCTOR BASSOLS, 172§
AV. DOCTOR BASSOLS, 172§
AV. DOCTOR BASSOLS,§
AV. DOCTOR BASSOLS, 100§
AV. DOCTOR BASSOLS, 172§
AV. DOCTOR BASSOLS, 102§
C/ ALFONS XII, 104§
C/ GUELL I FERRER, 0§
AV. CARITG, 0§
C/ ESCULTOR SALCILLO, 6§
AV. ALFONS XIII, 18§
AV. ALFONS XIII, 52§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 58§
C/ PONENT, 110§
C/ MARINA, 0§
C/ DIPOSIT, 1§
C/ RICARD STRAUSS, 35§
C/ ARNUS, 10§
AV. CNAL VIDAL BARRAQUER, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 60§
C/ TEMPLE, 0§
C/ PRIM, 37§
C/ JUAN VALERA, 0§
C/ DOCTOR ROBERT, 161§
C/ CERVERETA, 20§
C/ CERVERETA, 20§
AV. ALFONS XIII, 590§
C/ MARIA AUXILIADORA, 0§
C/ BALDOMER SOLA, 53§
AV. PRESIDENT COMPANYS, 57§
C/ CONQUISTA, 40§
C/ TEMPLE, 26§
AV. MARTI PUJOL, 287§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 14§
C/ MARINA, 14§
AV. MARTI PUJOL, 287§
C/ FRANCESC LAYRET, 90§
C/ SAGUNT, 89§
C/ SARDANA, 40§
C/ DOS DE MAIG, 56§
C/ LLIBERTAT, 3§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 14§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ RICARD STRAUSS, 25§
C/ SANT JOAN, 0§
C/ M J PICH SANTASUSANA, 0§
C/ PRIM, 83§
AV. CARITG, 136§
AV. CARITG, 0§
AV. CARITG, 136§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3§
C/ AUTONOMIA, 37§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ BELLAVISTA, 0§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
C/ POMAR DE BAIX, 0§
C/ GUIFRE, 0§
C/ LLIBERTAT, 3§
C/ PROVIDENCIA, 135§
AV. MARTI PUJOL, 549§
AV. MARTI PUJOL, 268§
AV. ALFONS XIII, 36§
C/ FRANCESC LAYRET, 191§
C/ BELLAVISTA, 0§
AV. ALFONS XIII, 58§
AV. ALFONS XIII, 560§
AV. MARTI PUJOL, 59§
C/ SANT DOMENEC, 2§
AV. CARITG, 19§
24/02/2009§
03/12/2008§
02/02/2009§
19/12/2008§
04/02/2009§
12/02/2009§
09/02/2009§
04/02/2009§
30/01/2009§
11/12/2008§
25/02/2009§
26/02/2009§
24/02/2009§
13/02/2009§
14/02/2009§
13/02/2009§
27/02/2009§
20/02/2009§
12/02/2009§
03/12/2008§
13/02/2009§
28/01/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
16/02/2009§
12/02/2009§
13/02/2009§
03/12/2008§
27/02/2009§
19/02/2009§
15/02/2009§
12/02/2009§
01/12/2008§
07/01/2009§
18/12/2008§
03/12/2008§
09/12/2008§
19/12/2008§
20/02/2009§
13/02/2009§
22/12/2008§
23/12/2008§
27/02/2009§
04/02/2009§
02/12/2008§
09/12/2008§
28/01/2009§
20/12/2008§
04/02/2009§
23/02/2009§
12/02/2009§
16/02/2009§
16/02/2009§
12/02/2009§
20/02/2009§
25/02/2009§
12/02/2009§
19/02/2009§
17/02/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
13/02/2009§
05/02/2009§
30/01/2009§
30/12/2008§
02/12/2008§
01/01/2009§
20/12/2008§
16/02/2009§
23/02/2009§
27/01/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
03/12/2008§
05/02/2009§
21/02/2009§
21/02/2009§
01/12/2008§
13/02/2009§
24/02/2009§
04/12/2008§
03/12/2008§
04/12/2008§
17/12/2008§
20/01/2009§
02/12/2008§
24/02/2009§
20/12/2008§
13/01/2009§
23/01/2009§
13/01/2009§
19/02/2009§
23/12/2008§
23/02/2009§
26/01/2009§
09/02/2009§
15/02/2009§
20/02/2009§
24/02/2009§
17/02/2009§
31/12/2008§
21/01/2009§
29/01/2009§
04/02/2009§
27/11/2008§
28/01/2009§
03/12/2008§
27/01/2009§
28/01/2009§
02/12/2008§
03:27§
10:28§
09:58§
07:20§
04:21§
11:14§
02:54§
12:00§
09:30§
12:20§
06:30§
11:15§
11:22§
06:10§
10:15§
12:05§
10:22§
04:47§
03:50§
12:21§
07:11§
08:37§
12:12§
04:45§
11:58§
11:19§
12:10§
11:32§
12:12§
04:19§
12:07§
10:24§
08:35§
12:20§
12:45§
11:28§
01:27§
10:56§
03:29§
04:19§
03:56§
03:52§
03:21§
03:42§
07:10§
04:14§
03:24§
03:45§
09:53§
11:47§
04:43§
01:35§
12:30§
11:43§
04:18§
10:32§
10:48§
11:59§
09:00§
03:28§
10:57§
08:00§
08:15§
04:50§
06:50§
08:27§
04:29§
04:22§
03:55§
09:37§
12:39§
12:36§
03:00§
05:03§
05:05§
05:00§
09:59§
09:57§
10:53§
04:59§
04:28§
12:58§
12:14§
11:34§
05:15§
09:49§
04:57§
10:17§
09:40§
09:35§
10:45§
05:35§
06:50§
08:46§
04:40§
05:35§
08:55§
10:06§
03:41§
05:06§
08:23§
12:48§
04:23§
06:25§
11:12§
05:12§
01:10§
05:45§
04:36§
03:37§
12:45§
06:00§
02:56§
12:28§
07:15§
11:18§
ALD AUTOMOTIVE SA,§
ALD AUTOMOTIVE SA,§
ALD AUTOMOTIVE SA,§
ALEGRE HEITZMANN, M§
ALFONSO COVO, JUAN§
ALI, AKBAR§
ALI, AKBAR§
ALI, AKBAR§
ALI MEJMOOD, ABID§
ALONSO IZAGUIRRE, JOSE§
ALONSO RUBIO, HEROS§
ALVAREZ COURTES, LORENZO§
ALVAREZ CUTILLAS, LOURDES§
ALVAREZ MARTINEZ, MARIA§
ALVAREZ MARTINEZ, MARIA§
ALVAREZ MORALES, JUAN§
ALVAREZ PRETEL, MARIA§
AMAT GARCIA, CARLES§
AMAT RUIZ, JORDI§
AMATE GALAN, JUAN§
AMAYA FLORES, MIGUEL§
AMAYA AMAYA, ANTONIO§
AMAYA AMAYA, ANTONIO§
AMAYA AMAYA, LUIS§
AMAYA AMAYA, TERESA§
AMAYA BATISTA, JUAN§
AMAYA FAJARDO, ANTONIO§
AMAYA GIMENEZ, JOSE§
AMAYA MONTERO, PEDRO§
AMBEL DOMENE, FRANCISCO§
AMO CARMONA, OSCAR DEL§
AMO CARMONA, OSCAR DEL§
ANDRES URGUIZA, MANUEL§
ANDREU RODRIGUEZ, JUAN§
ANGLES LORCA, SILVIA§
ANTEQUERA MUÑOZ, CATHERIN§
ANTEQUERA PIQUE, VICTOR§
APEX WEB SL,§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
APOLO HONORES, HECTOR§
ARAGON MARIN, JUAN§
ARAGON NAVARRO, ALBERT§
ARBIOL RIERA, THAIS§
ARBOLES MUÑOZ, JUAN§
ARCILA AYALA, PEDRO§
ARCOS QUISHPE, VICTOR§
ARELLANO CORREA, ALFREDO§
ARENAS AMAYA, RAFAELA§
ARENAS RANEA, LUIS§
ARGELICH GIRONES, AGUSTI§
ARIAS MORENO, NATALIO§
ARJONA BERNAL, FRANCISCO§
ARJONA JALAO, VICTORIA§
ARMENTEROS ALVARO, JUAN§
ARMENTEROS ALVARO, JUAN§
ARNAU CASAU, LAIA§
ARNOLDO VITTOLA, JORGE§
ARQUE VENTURA, JUAN§
ARREAGA VERA, ROGER§
ARREAGA VERA, ROGER§
ARRIBAS AMAYA, JUANA§
ARRIGAS STAAK, INGRID§
ARTOLA PETIT, ENRIQUE§
ARVAL SERVICE LEASE SA,§
ARVAL SERVICE LEASE SA,§
ARVAL SERVICE LEASE SA,§
ARVAL SERVICE LEASE SA,§
ARVAL SERVICE LEASE SA,§
ARVAL SERVICE LEASE SA,§
ARVAL SERVICE LEASE SA,§
ARVAL SERVICE LEASE SA,§
ARVAL SERVICEL LEASE SA,§
ASENSI GARCIA, FRANCISCO§
ASENSIO PLAJA, MANUEL§
ASENSIO RODRIGUEZ, JOSE§
ASSISTEX INSTRUMENTS SL,§
ASSISTEX INSTRUMENTS SL,§
ASSISTEX INSTRUMENTS SL,§
ASSISTEX INSTRUMENTS SL,§
ASSISTEX INSTRUMENTS SL,§
ASSISTEX INSTRUMENTS SL,§
AULADELL MORATO, LIDIA§
AURIAGHLI, OMAR§
AUTO ESCUELA NIVEL DIEZ SL,§
AUTO PROVIDENCIA CB,§
AUTOMOVILES FRANDOJUR SL,§
AUTOMOVILES FRANDOJUR SL,§
AUTOMOVILES FRANDOJUR SL,§
AUTOMOVILES FRANDOJUR SL,§
AVADANEI, CASIAN§
AVADANEI, CASIAN§
AVADANEI, CASIAN§
AVILA RODRIGUEZ, DAVID§
AYALA LOPEZ, MANUEL§
AYLUARDO ZAMBRANO, JIMMY§
AZNAR ALARCON, JESUS§
BACARISAS TEIXIDO, JUAN§
BACO FORTUNY, JORDI§
BADALONA TOOLS SL,§
BADALONA TOOLS SL,§
BAHSSAIN AJBAL, MOUNA§
BALART LLANSO, JUAN MARC§
BALDOYINO, MIGUEL§
BALTAZAR LLANOS, EDGAR§
BANPA SL,§
BANQUE PSA FIN SUC ESPAÑA,§
BANQUE PSA FIN SUC ESPAÑA,§
BANQUE PSA FINANCE SUC EN ESP,§
100#
100#
40#
40#
100#
60#
60#
100#
90#
40#
150#
100#
40#
40#
40#
150#
40#
40#
300#
100#
100#
100#
100#
150#
90#
100#
100#
60#
100#
100#
100#
60#
60#
100#
100#
40#
100#
100#
100#
60#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
40#
40#
90#
60#
100#
100#
100#
100#
40#
100#
90#
60#
60#
100#
250#
40#
100#
60#
60#
60#
100#
90#
100#
100#
60#
40#
40#
40#
40#
40#
100#
40#
60#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
60#
60#
100#
100#
90#
100#
90#
90#
40#
60#
40#
60#
100#
600#
90#
40#
40#
60#
40#
100#
100#
100#
100#
100#
40#
100#
100#
M3985WP§
7593CCW§
B9958SM§
B9958SM§
0871FMY§
0871FMY§
4769CNH§
0855DHY§
0253BBV§
0253BBV§
2124BWB§
B7573SV§
3966BMC§
8838FWH§
0115CGY§
1855GDN§
B3353VK§
2457CKX§
2457CKX§
2457CKX§
2457CKX§
B3582UX§
B3543NF§
B3543NF§
B9120SP§
B3594LP§
B5308SY§
B5308SY§
B5308SY§
9787FSB§
B8675VT§
B1422XD§
0252CLF§
B6108UF§
5584CTD§
6902CWZ§
3479FVY§
B4353SN§
B6622UZ§
HU9855O§
B1878TB§
7467GDN§
B0672LB§
0648DRF§
9221FHY§
8431FDM§
B5503UG§
B1234UC§
B6653UB§
3720WH30§
B5385TB§
6779CXL§
6779CXL§
B5397UX§
7531CWC§
9564DSB§
6239BZV§
T0144AT§
T0144AT§
T0144AT§
5131BMN§
5131BMN§
5131BMN§
8982GHH§
7717CYP§
3682BJY§
B5414PY§
B5779WB§
7470CNY§
2060DPC§
5309CFZ§
4299BBM§
B9054TW§
B9054TW§
0225DFB§
3041DRG§
3041DRG§
B7442UP§
B7442UP§
VS171521§
VS171521§
B3119TN§
1349BWL§
9859CXZ§
B5148SZ§
4570GDC§
4606BSM§
C9203BTY§
C9203BTY§
B2894VN§
B5833IM§
B8511VD§
B4133WF§
B1748UY§
B1748UY§
B3660TW§
8639CWS§
7117BGP§
B2145WH§
8110DFW§
B9111US§
B4422SY§
B4422SY§
0889FTT§
8916CYC§
4395CVX§
4395CVX§
4395CVX§
7916GBX§
1386BYB§
B9821KX§
4211DDCY§
B9717TF§
3559FJZ§
7883GFH§
B4206VG§
9105§
9114§
9431§
9431§
9402§
9402§
9432§
9112§
9431§
9431§
9103§
9431§
9417§
9431§
9413§
9432§
11705§
9431§
9431§
9419§
9431§
9421§
15501§
9118§
9412§
9431§
9432§
9432§
9432§
9402§
9118§
9115§
9414§
9103§
9431§
9402§
9431§
9414§
9412§
9431§
9115§
9432§
9431§
9105§
14601§
9203§
9413§
9402§
9432§
9421§
9105§
9402§
9402§
9420§
9402§
9402§
9431§
9402§
9402§
9402§
9431§
9431§
9431§
9431§
9115§
9421§
9402§
9421§
9101§
9417§
9402§
9432§
14601§
9402§
9432§
9118§
9114§
9431§
9431§
9114§
9114§
9442§
9434§
9431§
9402§
1803§
9417§
9421§
9420§
9110§
9414§
9103§
15404§
9417§
9417§
9409§
9105§
9413§
9105§
9103§
9412§
9432§
9431§
9105§
9421§
9431§
9421§
9431§
9417§
9402§
9431§
9413§
9402§
9421§
9431§
9114§
§
§
G§
G§
L§
L§
§
L§
G§
L§
L§
G§
L§
§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
§
G§
G§
G§
L§
§
§
L§
G§
L§
L§
G§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
§
§
L§
L§
G§
L§
§
§
L§
§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
G§
§
§
L§
G§
§
§
L§
G§
G§
L§
L§
G§
G§
G§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
G§
G§
L§
§
§
§
G§
G§
L§
G§
§
L§
L§
L§
G§
L§
§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
G§
C/ GARRIGA, 132§
C/ SEU D'URGELL, 0§
C/ PRIM, 105§
C/ PRIM, 111§
AV. NAVARRA, 205§
AV. NAVARRA, 205§
C/ TEMPLE, 31§
C/ QUEVEDO, 42§
C/ PRIM, 126§
C/ PRIM, 126§
C/ EMPORDA, 2§
C/ LAIETANIA, 25§
C/ DEMOCRACIA, 4§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3§
C/ GUIFRE, 257§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
AV. CONGRES EUCARISTIC, 2§
C/ TERMES ROMANES, 1§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 84§
C/ TEMPLE, 8§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
AV. MARESME, 0§
C/ SIMANCAS, 68§
C/ SANTA MARIA, 0§
C/ PRIM, 130§
C/ LAIETANIA, 20§
C/ LAIETANIA, 0§
C/ LAIETANIA, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 58§
C/ SIMANCAS, 72§
PG. SALUT, 96§
C/ MARINA, 0§
AV. DOCTOR BASSOLS, 100§
C/ GUIFRE, 92§
C/ JUAN VALERA, 190§
C/ PROVIDENCIA, 0§
C/ ALFONS XII, 0§
C/ MINA, 22§
RA. MATAMOROS, 60§
C/ MIGUEL HERNANDEZ, 0§
C/ TERMES ROMANES, 0§
PL. BARBERA, 0§
C/ CAMPRODON, 0§
RBLA. SANT JOAN, 0§
DISS. RESIDENCIA TRIAS I P, 0§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 120§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 42§
C/ PRIM, 0§
PL. JOAN MIRO, 0§
RBLA. FRANÇA, 0§
C/ APENINS, 12§
C/ APENINS, 20§
DISS. RESIDENCIA TRIAS I P, 0§
C/ ARIBAU, 26§
C/ FRANCESC LAYRET, 193§
C/ SAGUNT, 79§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 103§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 103§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 105§
C/ MADOZ, 2§
C/ MADOZ, 0§
C/ MADOZ, 2§
C/ SAGUNT, 89§
C/ SANT PAU, 92§
C/ SANT PERE, 91§
C/ AUSTRALIA,§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ EN EL MUNICIPI, 0§
C/ MARE DE DEU DE LORDA, 40§
RA. CANYADO, 205§
C/ PRIM, 105§
RBLA. SANT JOAN, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 48§
C/ MARINA, 20§
AV. PUIGFRED, 0§
C/ BONAVISTA, 14§
C/ ALFONS XII, 104§
C/ ALFONS XII, 0§
C/ GENERAL MORAGUES, 0§
AV. CARITG, 0§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ TEMPLE, 0§
C/ PRIM, 55§
AV. ALFONS XIII, 594§
AV. MARTI PUJOL, 174§
C/ ENRIC BORRAS, 5§
C/ F GARCIA LORCA, 3§
C/ ISAAC ALBENIZ, 17§
C/ PRIMAVERA, 59§
C/ SATURN, 0§
AV. DOCTOR BASSOLS, 2§
C/ SIMANCAS, 84§
C/ ORIO, 60§
C/ AUTONOMIA, 37§
C/ BALMES, 0§
C/ PAU, 0§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ SERRA DE DARO, 0§
C/ JACINT VERDAGUER, 30§
C/ SIMANCAS, 92§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 16§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ JUAN VALERA, 186§
C/ SANT PAU, 60§
AV. MARTI PUJOL, 40§
C/ SANT PERE, 9§
AV. MARTI PUJOL, 49§
C/ EUROPA, 86§
C/ BALDOMER SOLA, 57§
C/ MARINA, 39§
C/ GUIFRE, 0§
CTRA. SANTA COLOMA, 2§
C/ SAGUNT, 0§
C/ MARINA, 60§
C/ BONAVISTA, 14§
20/02/2009§
18/02/2009§
20/02/2009§
21/02/2009§
04/02/2009§
05/02/2009§
18/02/2009§
25/02/2009§
16/02/2009§
11/02/2009§
10/02/2009§
22/12/2008§
04/02/2009§
17/02/2009§
18/02/2009§
19/02/2009§
11/02/2009§
01/12/2008§
12/12/2008§
23/12/2008§
17/12/2008§
17/12/2008§
09/02/2009§
26/01/2009§
16/02/2009§
22/12/2008§
19/02/2009§
24/02/2009§
18/02/2009§
12/02/2009§
19/01/2009§
26/01/2009§
23/02/2009§
13/02/2009§
24/01/2009§
22/12/2008§
20/12/2008§
24/02/2009§
16/02/2009§
16/02/2009§
23/02/2009§
16/02/2009§
24/02/2009§
23/02/2009§
20/02/2009§
18/02/2009§
18/02/2009§
05/02/2009§
01/12/2008§
19/02/2009§
03/12/2008§
04/02/2009§
05/02/2009§
18/02/2009§
01/12/2008§
10/10/2008§
14/02/2009§
18/12/2008§
03/12/2008§
11/12/2008§
22/01/2009§
29/01/2009§
05/02/2009§
05/01/2009§
28/01/2009§
09/02/2009§
03/12/2008§
17/12/2008§
09/02/2009§
09/02/2009§
05/02/2009§
04/12/2008§
10/02/2009§
12/02/2009§
03/12/2008§
16/02/2009§
23/02/2009§
23/02/2009§
20/02/2009§
02/12/2008§
06/12/2008§
19/02/2009§
31/01/2009§
17/02/2009§
03/12/2008§
18/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
29/01/2009§
30/12/2008§
26/02/2009§
12/02/2009§
28/01/2009§
15/12/2008§
22/12/2008§
17/02/2009§
24/02/2009§
24/02/2009§
19/02/2009§
04/02/2009§
19/02/2009§
19/02/2009§
13/02/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
03/12/2008§
05/02/2009§
13/12/2008§
13/02/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
18/02/2009§
30/12/2008§
26/02/2009§
10/01/2009§
19/02/2009§
05:40§
07:30§
05:58§
05:42§
03:42§
05:11§
04:50§
04:26§
11:45§
12:17§
09:15§
09:50§
04:26§
11:18§
10:42§
12:20§
03:50§
07:24§
09:47§
08:32§
09:47§
09:23§
09:05§
03:26§
08:45§
05:00§
10:10§
11:45§
01:00§
04:01§
06:00§
10:30§
07:40§
04:15§
12:35§
03:06§
12:40§
11:40§
09:55§
11:17§
10:53§
01:23§
09:30§
03:40§
09:45§
08:51§
06:25§
11:46§
04:34§
02:23§
05:21§
10:21§
11:59§
12:07§
03:03§
08:59§
06:53§
10:29§
12:19§
03:11§
05:50§
06:10§
06:01§
04:39§
07:30§
12:30§
03:06§
11:10§
04:11§
03:28§
08:11§
11:20§
05:10§
05:31§
05:45§
08:15§
03:35§
05:22§
09:58§
11:25§
11:17§
01:15§
10:42§
11:34§
12:15§
01:15§
05:47§
03:15§
02:11§
12:30§
10:25§
04:18§
08:36§
03:04§
04:05§
11:45§
08:38§
08:25§
05:08§
03:48§
07:05§
11:13§
01:40§
04:13§
03:35§
12:46§
03:36§
01:00§
04:04§
10:14§
04:56§
07:15§
12:01§
08:20§
11:58§
04:00§
BANQUERI CEBALLOS, JORGE§
BANUS PINEDA, FRANCESC§
BAÑOS RAMIREZ, OSCAR§
BAÑOS RAMIREZ, OSCAR§
BAOS CASTELLANOS, PILAR§
BAOS CASTELLANOS, PILAR§
BARBA CANDELA, MANUEL§
BARBE SEGALA, ESTHER§
BARBERA PURTI, PEDRO§
BARBERA PURTI, PEDRO§
BARBU ALBERTO, STEFAN§
BARDAVIO RUIZ, MARCELO§
BARNASAT BARCELONA SERV DE ASIST TEC,§
BARNES NIETO, MARIA DEL§
BARQUERO SANCHEZ, MARIA§
BARRERA HERNANDEZ, MIRIAM§
BARREZUETA, ANGEL§
BARRIL RIUS, PEDRO§
BARRIL RIUS, PEDRO§
BARRIL RIUS, PEDRO§
BARRIL RIUS, PEDRO§
BARROSO MUÑOZ, ANGEL§
BARROSSO ESCRIBANO, CRISTIAN§
BARROSSO ESCRIBANO, CRISTIAN§
BARTOLI FOLQUER, ORIOL§
BARZOLA, NERY§
BASCONCELO, GABRIELA§
BASCONCELO, GABRIELA§
BASCONCELO, GABRIELA§
BASEIRIA RUBIOL, MERCE§
BASHIR AZAD, MOHAMMAD§
BASSEDA SA,§
BASTIDA TUNEZ, ANGELES§
BAUTISTA ALARCON, JOSE MANUEL§
BAUTISTA FERNANDEZ, ROSENDO§
BCN GROUP INTERNATIONAL 2007, SL,§
BEA ORONICH, ANNA§
BECERRA ALBORNOZ, JORGE§
BEDON NENGER, BAYARDO§
BELMONTE CASTELLS, MA§
BEN KRIMOU, ABDESSELAM§
BEN YAHYA ALAMI, KAOUTAR§
BENAGES GARCIA, FRANCISCO§
BENCHEIKH, NABIL§
BENGOA CAMPOS, JOAN§
BERENGUEL NAVARRO, JAVIER§
BERENGUER CASTRO, FRANCISCO§
BERLANGA ARANEGA, VERONICA§
BERMUDEZ BARREARS, IRENE§
BERNA, RAPHAEL§
BERNADES MILLAN, JORDI§
BERNAL GONZALEZ, FRANCISCO§
BERNAL GONZALEZ, FRANCISCO§
BERNAL MOLINE, ANTONIA§
BERNAT MARTINEZ, JAIME§
BERNAUS PICH, JUAN§
BERTRAN BARTOMEU, CARLOS§
BERTRAN PUIG, FRANCESC§
BERTRAN PUIG, FRANCESC§
BERTRAN PUIG, FRANCESC§
BETLLOCH MAS, MARTA§
BETLLOCH MAS, MARTA§
BETLLOCH MAS, MARTA§
BIDONES ROMA SA,§
BIECH FARRENY, ALFRED§
BIGAS NAVARRA, ANNA§
BLAN FUST SL,§
BLANC ALEX, RAYMOND§
BLANCH PEREZ, EDUARDO§
BLANCO LOPEZ, CRISTINA§
BLANCO PEREZ, MIGUEL§
BLASCO BLANCO, IGNACIO§
BLASCO GONZALEZ, ABEL§
BLASCO GONZALEZ, ABEL§
BO NET MATEU, MERTIXELL§
BOADA CISNEROS, DARWIN§
BOADA CISNEROS, DARWIN§
BOADA GUIXENS, JOSEP§
BOADA GUIXENS, JOSEP§
BODIN, PETROVIC§
BODIN, PETROVIC§
BONO MURATORI, MARIO§
BORAGUI INTERIORS SL,§
BORGES OLIVERA, MAILDES§
BORJA GABARRE, MIGUEL§
BORRAU PEREZ, CARLOS§
BOTER AGULLO, JUAN§
BOU SAIZ, JORDI§
BOU SAIZ, JORDI§
BOUAOUDA, TORIA§
BOUBAAJAT, HICHAM§
BOUCHAIB, ADIB§
BOUIS, RACHID§
BOUZARRAG, MOHAMED§
BOUZARRAG, MOHAMED§
BOUZNIBOU, AMINA§
BRAVO BARRANCO, NARCISO§
BREA PARRA, CRISTIAN§
BUENDIA RUBIO, RUFINO§
BUEZO ARNAIZ, TEOFILA§
BUGA, VASILICA§
BUJELLA MARQUEZ, MARIA§
BUJELLA MARQUEZ, MARIA§
BULETE ARREBOLA, MARIA§
BULTO SERRA, M CARMEN§
BURLACU, LAURENTIU§
BURLACU, LAURENTIU§
BURLACU, LAURENTIU§
BUSTOS GARCIA, CARLOS§
BUZON I BUZON DGUEZ Y EGEA DIS PU SL,§
C P 62 TRANSPORTS SLL,§
CABALLERO BLANCA, RAUL§
CABALLERO DE SANDE, M CARMEN§
CABANE FAMADAS, ANA§
CABANE RUIZ, SARA§
CABANILLAS DURAN, ROSA§
100#
100#
40#
40#
100#
100#
40#
100#
40#
40#
100#
40#
60#
40#
90#
40#
150#
40#
40#
60#
40#
60#
90#
100#
90#
40#
40#
40#
40#
100#
100#
100#
100#
100#
40#
100#
40#
100#
90#
40#
100#
40#
40#
100#
250#
80#
90#
100#
40#
60#
100#
100#
100#
60#
100#
100#
40#
100#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
100#
60#
100#
60#
100#
60#
100#
40#
250#
100#
40#
100#
100#
40#
40#
100#
100#
100#
40#
40#
100#
150#
60#
60#
60#
100#
100#
100#
90#
60#
60#
100#
100#
90#
100#
100#
90#
40#
40#
100#
60#
40#
60#
40#
60#
100#
40#
90#
100#
60#
40#
100#
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 47
Administració Local
B2918VW§
B2918VW§
B2918VW§
B2918VW§
B9392SP§
B5881VV§
B2844VD§
B0672VZ§
1988BJG§
2180DLM§
5504DZJ§
5899DNP§
0718FTK§
1786FZD§
1786FZD§
C4280BTM§
B8723UX§
2829DWP§
4707DHJ§
4987FXD§
7327FBN§
3776DZP§
6823GFY§
6823GFY§
B3557PN§
B6080OT§
1278BKK§
B2822LN§
2285GDC§
6026FFT§
B2273WS§
7930BCR§
2241BMV§
2241BMV§
5865FFP§
0478CXP§
1624BLT§
6984DVX§
3443GKH§
9167FLT§
3221CMH§
3221CMH§
2951FWS§
B9573OD§
B4920PH§
B9053OL§
1785CTS§
8667CDD§
3821DWN§
B5824MK§
3343DJT§
B9843VT§
7563CCJ§
1277BDX§
4146GBK§
7893FFD§
2626FHG§
B4314US§
0431DNS§
0431DNS§
B0197VS§
5778DZK§
5916DRF§
9431§
9431§
9402§
9431§
9402§
15501§
9421§
9413§
9431§
9419§
9402§
9432§
9412§
9402§
9432§
9118§
9402§
9402§
9402§
9114§
9402§
9431§
9431§
9432§
9104§
9112§
9402§
9402§
9413§
9431§
9402§
9402§
9432§
9431§
9416§
9431§
9402§
9402§
15401§
9432§
9432§
9412§
9417§
9409§
9431§
9410§
9114§
9118§
9432§
9118§
11801§
9114§
9432§
9114§
9421§
9413§
9402§
9402§
1803§
0206§
9114§
9402§
9431§
B2189TL§
0464BRC§
8651BYF§
C2960BJX§
3074CVP§
6102FHM§
7448BGP§
7448BGP§
7448BGP§
7448BGP§
B5156PM§
6977BXP§
3738CVZ§
3738CVZ§
B6627PK§
2626FLV§
2626FLV§
2626FLV§
B4827PB§
1660DHY§
B2623OU§
B2623OU§
B2623OU§
9527BVC§
3432CST§
2982CCC§
6895FJK§
GI8683AF§
B0630WU§
8906DZZ§
1981BPK§
0244FWC§
B8352TB§
B8352TB§
5441DZC§
B3935OU§
5829DSM§
B9949UW§
4340BVM§
8435FLT§
7783DZJ§
4027CGD§
8078BLM§
8078BLM§
B0141TU§
B2888WV§
B9338SD§
B7437VM§
B7196VW§
6412DTF§
2544BBH§
3898DTZ§
11701§
9402§
9111§
9411§
9417§
9402§
9417§
9417§
9103§
9402§
9421§
9432§
9421§
9431§
17101§
9402§
1803§
11701§
9417§
9431§
9431§
9431§
9431§
9421§
9410§
9432§
9431§
9118§
9413§
9421§
9412§
9402§
9431§
9431§
9114§
9402§
9431§
9402§
9417§
9431§
9431§
9431§
9432§
9421§
9431§
9417§
9402§
9418§
9431§
9114§
14602§
9413§
L§
L§
§
L§
§
§
L§
§
§
L§
L§
§
L§
L§
§
L§
G§
§
§
§
G§
§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
G§
G§
L§
G§
G§
G§
L§
G§
L§
L§
§
G§
L§
G§
L§
§
G§
§
§
G§
L§
§
L§
L§
G§
L§
L§
§
§
L§
L§
§
G§
G§
§
L§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
§
L§
L§
G§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
§
L§
L§
G§
G§
L§
C/ ROGER DE FLOR, 159§
C/ ROGER DE FLOR, 167§
AV. ALFONS XIII, 58§
C/ ROGER DE FLOR, 167§
C/ PAU CLARIS, 7§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 0§
C/ EIVISSA, 11§
AV. AMERICA, 0§
C/ GUELL I FERRER, 60§
C/ FRANCESC LAYRET, 88§
C/ FRANCESC LAYRET, 98§
C/ ROGER DE FLOR, 157§
CTRA. POMAR, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 60§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ SEU D'URGELL, 57§
AV. PRESIDENT COMPANYS, 57§
C/ FRANCESC LAYRET, 84§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 142§
AV. PUIGFRED, 0§
C/ LISZT, 64§
C/ ROGER DE FLOR, 113§
AV. MARTI PUJOL, 0§
AV. MARTI PUJOL, 230§
AV. DOCTOR BASSOLS, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 134§
AV. SANT SALVADOR, 36§
AV. ALFONS XIII, 60§
C/ EN EL MUNICIPI, 0§
RA. MATAMOROS, 30§
C/ JUAN VALERA, 78§
C/ MILA, 35§
AV. MARTI PUJOL, 256§
AV. MARTI PUJOL, 243§
PTGE. RIU TER, 6§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
AV. ALFONS XIII, 62§
AV. NAVARRA, 205§
C/ SANT JOAN, 0§
AV. MARTI PUJOL, 0§
C/ PRIM, 179§
RA. MATAMOROS, 2§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 120§
C/ BALMES, 91§
C/ MARINA, 0§
C/ MESTRE BRETON, 0§
C/ MOZART, 0§
AV. ALFONS XIII, 56§
C/ F PLANAS I CASALS, 0§
C/ COLL I PUJOL, 197§
PL. BAC DE RODA, 0§
CTRA. CAN RUTI, 0§
C/ GUIFRE, 0§
C/ BALDOMER SOLA, 75§
RBLA. SANT JOAN, 0§
C/ ENRIC BORRAS, 14§
C/ FRANCESC LAYRET, 2§
AV. ALFONS XIII, 560§
C/ DOCTOR MODREGO, 2§
C/ TORTOSA, 9§
PL. PEP VENTURA, 22§
AV. CARITG, 18§
C/ DOS DE MAIG, 46§
11/02/2009§
18/02/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
02/12/2008§
25/02/2009§
09/02/2009§
19/02/2009§
24/02/2009§
29/12/2008§
04/02/2009§
13/02/2009§
17/02/2009§
01/12/2008§
17/01/2009§
16/02/2009§
12/02/2009§
03/12/2008§
05/02/2009§
17/02/2009§
18/12/2008§
18/02/2009§
16/02/2009§
17/02/2009§
19/01/2009§
05/02/2009§
05/02/2009§
04/02/2009§
31/12/2008§
17/02/2009§
09/02/2009§
05/02/2009§
13/02/2009§
21/02/2009§
17/02/2009§
16/02/2009§
02/12/2008§
01/12/2008§
18/02/2009§
11/02/2009§
19/02/2009§
16/02/2009§
26/01/2009§
20/02/2009§
12/02/2009§
26/02/2009§
27/02/2009§
28/01/2009§
30/01/2009§
18/02/2009§
09/02/2009§
27/01/2009§
19/02/2009§
12/02/2009§
19/02/2009§
17/02/2009§
19/12/2008§
04/02/2009§
26/02/2009§
11/02/2009§
13/02/2009§
04/02/2009§
28/01/2009§
10:16§
10:37§
11:02§
04:40§
12:50§
01:13§
03:25§
06:46§
12:43§
11:17§
07:43§
04:50§
08:20§
08:22§
11:53§
08:30§
06:53§
11:20§
10:30§
04:10§
04:00§
04:58§
05:10§
06:00§
06:50§
05:06§
03:57§
12:40§
07:40§
04:36§
03:13§
12:07§
11:35§
11:22§
10:05§
04:53§
04:56§
04:54§
11:50§
10:10§
05:14§
03:12§
01:30§
07:16§
07:18§
11:47§
02:45§
06:01§
12:51§
05:32§
01:05§
12:20§
05:41§
11:10§
08:05§
10:55§
10:52§
04:13§
08:45§
12:10§
12:05§
12:53§
11:39§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
AV. NAVARRA, 205§
AV. SALVADOR ESPRIU, 0§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 0§
C/ SANT CEBRIA, 3552§
TRV. MONTIGALA, 69§
C/ CORDOVA, 0§
C/ CORDOVA, 0§
C/ SIMANCAS, 60§
C/ COVADONGA, 16§
C/ STA JOANA LESTONNAC, 6§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ SANT MIQUEL, 34§
C/ PARE CLARET, 2§
C/ PAU VILA, 0§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 207§
C/ PAU CLARIS, 0§
C/ PAU CLARIS, 3§
AV. ALFONS XIII, 578§
C/ PRIM, 135§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 20§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 18§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ JOAN PEIRO, 41§
C/ TEMPLE, 31§
AV. MARTI PUJOL, 135§
AV. ALFONS XIII, 36§
C/ GUIFRE, 243§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
PTGE. VIÑAS, 0§
AV. MARTI PUJOL, 556§
C/ GUELL I FERRER, 56§
C/ GUELL I FERRER, 0§
C/ CASAS I AMIGO, 69§
C/ LISZT, 64§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 32§
RA. CANYADO, 205§
C/ ESCORIAL, 25§
AV. MARTI PUJOL, 230§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 0§
C/ DOS DE MAIG, 46§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3§
C/ TRANSVERSAL, 2§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ DOCTOR ROBERT, 153§
C/ APENINS, 20§
C/ DON PELAYO, 15§
C/ LAIETANIA, 25§
PTGE. FORTUNY, 0§
C/ JUMILLA, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 0§
18/02/2009§
04/02/2009§
17/02/2009§
25/02/2009§
09/02/2009§
05/02/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
16/12/2008§
04/02/2009§
04/01/2009§
16/02/2009§
12/02/2009§
20/02/2009§
17/02/2009§
04/02/2009§
18/02/2009§
18/02/2009§
04/02/2009§
23/12/2008§
20/02/2009§
23/02/2009§
24/02/2009§
17/02/2009§
05/02/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
28/01/2009§
24/02/2009§
17/12/2008§
18/02/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
19/02/2009§
19/02/2009§
03/12/2008§
19/12/2008§
05/02/2009§
20/02/2009§
19/02/2009§
16/02/2009§
27/02/2009§
19/02/2009§
05/02/2009§
19/02/2009§
04/02/2009§
05/02/2009§
17/02/2009§
07/01/2009§
24/02/2009§
09/02/2009§
20/02/2009§
11:33§
11:05§
10:52§
08:30§
03:36§
04:13§
08:30§
08:35§
03:55§
12:13§
08:10§
04:50§
05:32§
10:12§
07:25§
12:29§
12:40§
12:45§
12:00§
11:42§
11:40§
09:56§
09:47§
08:35§
08:10§
12:40§
06:04§
06:03§
07:04§
10:05§
11:32§
10:16§
05:25§
05:52§
04:00§
10:40§
12:57§
08:12§
12:40§
04:44§
01:20§
04:51§
12:42§
08:35§
05:28§
08:23§
11:59§
01:15§
11:22§
03:52§
05:30§
05:13§
CABELLO REDONDO, FRANCISCO§
CABELLO REDONDO, FRANCISCO§
CABELLO REDONDO, FRANCISCO§
CABELLO REDONDO, FRANCISCO§
CABELLO RUIZ, FRANCISCO§
CABEZA FERNANDEZ, JORGE§
CABEZAS BURGOS, CRISTOBAL§
CABEZAS FELIPE, ANGEL§
CABEZAS MIRANDA, MIGUEL§
CABREJAS ROMERA, JORDI§
CABRERA CLARISO, MARIA§
CABRERA CLARISO, MARIA§
CABRERA FABRA, JOAN§
CABRERA MARTINEZ, RUTH§
CABRERA MARTINEZ, RUTH§
CABRERO BLESA, IVAN§
CABRERO GONZALEZ, PEDRO§
CACHE MODA JOVEN SL,§
CADENAS CHACON, MANUEL§
CADLIS, S.L.,§
CAIZAGUANO PUNGUIL, SEGUNDO§
CAL RUIZ, MANUELA§
CALDERON GOMEZ, JEZABEL§
CALDERON GOMEZ, JEZABEL§
CALDERON PAZ, SALOMON§
CALVACHE RUA, ESTRELLA§
CALVENTE QUESADA, PEDRO§
CALVO CASTAÑE, MARC§
CALVO GUIRAO, RAFAEL§
CALVO ORTIZ, FRANCISCO§
CAMARERO ADAME, ESTER§
CAMBRA HERRERA, JULIO§
CAMPANARIO MARISCAL, CIPRIANO§
CAMPANARIO MARISCAL, CIPRIANO§
CAMPAYO AMADOR, DENIS§
CAMPDEPADROS TORRALBA, SONIA§
CAMPOS RODRIGUEZ, SERAFIN§
CAMPS AUSAS, SANTIAGO§
CAMPS BADIA, JOAN§
CANALS AGUILA, DANIEL§
CANELA AMELA, JORGE§
CANELA AMELA, JORGE§
CANO GALLARDO, PEDRO§
CANO GARCIA, SERGIO§
CANO LEDESMA, JUAN§
CANO LOPEZ, FRANCISCO§
CANTARERO HIDALGO, DANIEL§
CAÑETE GAMIZ, JOSE§
CAÑETE GIL, RAQUEL§
CAPARROS CATALAN, CLAUDIO§
CAPITAN CAPITAN, ANTONIO§
CARBONELL CUÑAT, JUAN§
CARCEL COMAS, MIGUEL§
CARCELLER ESCUDER, JOSE§
CARDENAS CUELLAR, SONIA§
CARDENAS OCAÑA, FLORENTINO§
CARMONA CALLEJAS, JUANA§
CARMONA NAVARRO, ANTONIO§
CARMONA SANTIAGO, ANTONIO§
CARMONA SANTIAGO, RAMON§
CARMONA TOCADO, MIGUEL§
CARNISSERIES ROSCARN SL,§
CARPA CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONS
CATALUNYA A,§
CARRASCO CARMONA, ISIDRO§
CARRASCOSA DOMENECH, FERNANDO§
CARREIRA LOPEZ, ISABEL§
CARREÑO MARTINEZ, MARIA§
CARRETERO PEREZ, SUSANA§
CARRICONDO FERNANDEZ, BLAS§
CARRILLO CARRILLO, ANTONIA§
CARRILLO CARRILLO, ANTONIA§
CARRILLO CARRILLO, ANTONIA§
CARRILLO CARRILLO, ANTONIA§
CARRILLO CARRILLO, SALVADOR§
CARRILLO ROMAN, ROSA§
CARUANA HUERTA, JOSE§
CARUANA HUERTA, JOSE§
CASADO TORRIJOS, JAVIER§
CASADO VARGAS, ISIDORO§
CASADO VARGAS, ISIDORO§
CASADO VARGAS, ISIDORO§
CASAIS TRIÑANES, JOSE§
CASALS CANUT, MA§
CASALS MARTINEZ, JAIME§
CASALS MARTINEZ, JAIME§
CASALS MARTINEZ, JAIME§
CASAMITJANA GALLARDO, MERCE§
CASAMITJANA PERERA, JOAN§
CASANOVAS FELIX, MARTA§
CASAPONSA SUREDA, NOEMI§
CASAS CASAS, FRANCISCA§
CASAS GALVEZ, RUBEN§
CASAS HERNANDEZ, FRANICSCO§
CASAS PRIETO, MONICA§
CASES MORENTE, RAUL§
CASITLLEJOS ZAMORA, AURORA§
CASITLLEJOS ZAMORA, AURORA§
CASO DOMINGUEZ, MARIA DEL§
CASQUERO MENOR, LEANDRO§
CASTAÑO GARCIA, IVAN§
CASTELLANO MARTIN, AURORA§
CASTILLO MANZANO, DAVID§
CASTILLO PEREZ, CARLOS§
CASTILLO RODRIGUEZ, YOLANDA§
CASTRO BUSQUETS, ANTONIO§
CASTRO ORDENES, CRISTIAN EDGARDO§
CASTRO ORDENES, CRISTIAN EDGARDO§
CATERING PAREDES SL,§
CAUR FILFERRO SL,§
CEACERO PRIETO, JONATAN§
CEBALLOS QUICENO, JENNY§
CEBRIA ESCUER, ARTUR§
CEBRIAN PAVON, ANGEL§
CEDENO MELGAR, JIM§
CEGARRA MONRABA, DANIEL§
40#
40#
100#
40#
100#
90#
60#
90#
40#
60#
100#
40#
90#
100#
40#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
40#
40#
40#
100#
100#
100#
100#
90#
40#
100#
100#
40#
40#
60#
40#
100#
100#
60#
40#
40#
90#
60#
100#
40#
60#
100#
100#
40#
100#
150#
100#
40#
100#
60#
90#
100#
100#
150#
80#
100#
100#
40#
150#
100#
100#
90#
60#
100#
60#
60#
100#
100#
60#
40#
60#
40#
60#
100#
150#
150#
60#
40#
40#
40#
40#
60#
60#
40#
40#
100#
90#
60#
90#
100#
40#
40#
100#
100#
40#
100#
60#
40#
40#
40#
40#
60#
40#
60#
100#
60#
40#
100#
250#
90#
3484DBH§
4704BYN§
5916CSF§
AP282RJ§
6937CKV§
2652GDG§
MA0657CN§
MA0657CN§
3000BNC§
B5151SL§
9383DDY§
B8748WY§
5060BBR§
GI1667BP§
B6713VB§
B6713VB§
B9385TU§
B7109TP§
8045GCR§
B7668KV§
2873GBN§
8196FRM§
C0981BNZ§
B7124TD§
B0564MX§
4938FWK§
B0030SF§
1760BNF§
B7423WN§
B7423WN§
CB793YD§
B7892OG§
4485CCL§
0490CCJ§
B3579SM§
7518GDM§
0081BGX§
B5249NU§
B1106XG§
B8396PD§
1708BHX§
8031BLF§
7354FCB§
7354FCB§
L4578Z§
6748BSC§
4450DFR§
B4973UV§
2520BWJ§
B9251PZ§
B9251PZ§
B3995MM§
5934BGX§
6961FHB§
6961FHB§
6961FHB§
6961FHB§
6961FHB§
6961FHB§
2862DGT§
9986DCH§
9986DCH§
9647FJS§
C4876BNT§
7248CYW§
1983CHB§
B3639WT§
B3639WT§
6166BLY§
8169DJY§
6601DDK§
5687DFC§
0983BGX§
B0630JF§
B2689OG§
B8946WT§
B6311TM§
B6407PU§
B6407PU§
4468CXN§
GI5650BD§
B8601NY§
B5843NM§
B5843NM§
B4303WG§
B7430UG§
2855CGC§
B7432UU§
B7898WL§
B3007LY§
B7898WL§
B0672TD§
6968FZC§
5140BHH§
5210CDT§
7504FPR§
B1728UC§
B1728UC§
B4851NC§
4310BHH§
6795DSY§
B1268PU§
B0581VU§
B0581VU§
B0581VU§
B0581VU§
B2922VT§
5236DPJ§
B7744PM§
6189BNK§
6189BNK§
B5155OU§
B0489MV§
B0489MV§
B0489MV§
1644BYB§
9114§
9431§
9112§
9421§
17101§
9431§
9402§
9115§
9421§
9402§
9421§
9402§
9419§
9431§
9432§
9432§
9417§
9402§
9431§
9402§
9115§
9402§
11801§
9417§
9118§
9116§
9412§
9116§
9402§
9417§
9420§
9411§
9114§
9421§
9416§
9418§
9417§
9116§
9402§
9411§
9431§
9114§
9432§
9431§
9402§
11701§
9118§
9409§
9421§
9431§
9402§
9411§
9413§
9431§
9432§
9431§
9432§
9432§
9432§
9432§
9431§
9421§
9114§
9430§
9432§
9417§
9118§
9417§
9417§
9432§
9431§
9431§
9431§
9417§
11701§
9417§
9414§
9402§
11701§
9402§
9111§
9417§
9412§
9402§
9402§
9411§
9431§
9113§
9411§
9411§
9411§
9412§
9114§
9102§
9432§
9114§
9114§
9114§
11701§
9431§
9417§
11701§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9402§
9432§
9432§
9431§
9411§
9417§
9431§
9118§
17002§
G§
L§
§
§
L§
L§
L§
G§
L§
§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
§
G§
§
§
§
G§
L§
G§
G§
L§
G§
§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
G§
L§
L§
§
G§
G§
G§
L§
L§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
G§
L§
L§
G§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
§
G§
§
§
§
G§
L§
L§
§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
G§
G§
G§
G§
L§
§
§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
C/ CARLES I, 15§
C/ GUIFRE, 218§
C/ FRANCESC LAYRET, 106§
C/ SANTA MADRONA, 16§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
AV. MARTI PUJOL, 277§
AV. ALFONS XIII, 531§
C/ BADAJOZ, 0§
C/ SANTA TERESA, 7§
AV. MARTI PUJOL, 67§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
CTRA. SANTA COLOMA, 2§
AV. MARTI PUJOL, 96§
C/ TERMES ROMANES, 1§
C/ MARINA, 68§
C/ MARINA, 62§
AV. ALFONS XIII, 254§
C/ APENINS, 10§
C/ LAIETANIA, 16§
C/ VERDI, 6§
C/ RUPERTO CHAPI, 33§
AV. CARITG, 2§
RBLA. SANT JOAN, 286§
C/ JAEN, 0§
AV. AMERICA, 0§
C/ LEPANTO, 0§
AV. SANT SALVADOR, 0§
C/ LEPANTO, 26§
AV. AMERICA, 43§
C/ CALDERON DE LA BARCA, 1§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ JEREZ DE LA FRONTERA, 0§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
PL. PATI DE VELA, 0§
C/ DIPOSIT, 0§
C/ JAUME RIBO, 35§
AV. VENTS, 74§
C/ ESTADI, 0§
C/ LISZT, 28§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
C/ TEMPLE,§
C/ CARLES I, 2§
AV. MARTI PUJOL, 59§
C/ MARINA, 0§
C/ APENINS, 8§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
C/ COLL I PUJOL, 18§
C/ PROGRES, 46§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ MARINA, 20§
AV. CATALUNYA, 81§
C/ ANNA TUGAS, 8§
C/ PAU PIFERRER, 9§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ LAIETANIA, 27§
C/ LAIETANIA, 27§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU,§
C/ VALENCIA, 12§
AV. DOCTOR BASSOLS, 0§
C/ MARINA, 20§
C/ BALDOMER SOLA, 45§
AV. ALFONS XIII, 60§
C/ SATURN, 40§
RBLA. SANT JOAN, 278§
C/ MARINA, 0§
C/ MARINA, 54§
RA. MATAMOROS, 35§
C/ DOS DE MAIG, 50§
AV. MARESME, 0§
AV. MARESME, 0§
C/ BADAJOZ, 17§
C/ JUAN VALERA, 0§
AV. ALFONS XIII, 58§
C/ JUMILLA, 2§
AV. ALFONS XIII, 10§
C/ SICILIA, 98§
AV. MARESME, 155§
C/ SIMANCAS, 66§
AV. DOCTOR BASSOLS, 174§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 42§
C/ GRACIA, 39§
C/ MARINA, 76§
CTRA. POMAR, 0§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
AV. CARITG, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 101§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 0§
C/ TEMPLE, 0§
C/ RIVERO, 41§
C/ ISAAC PERAL, 19§
C/ ISAAC PERAL, 11§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
AV. MARTI PUJOL, 59§
C/ HUELVA, 26§
C/ CIRCUMVAL·LACIO, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 30§
C/ SAGUNT, 79§
C/ GUELL I FERRER, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 44§
C/ SAGUNT, 101§
AV. NAVARRA, 205§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ ALFONS XII, 101§
C/ ALFONS XII, 101§
C/ JOVELLAR, 10§
C/ GALILEO, 7§
C/ PRIM, 59§
C/ FRANCESC LAYRET, 34§
C/ PONENT, 134§
13/02/2009§
12/02/2009§
13/02/2009§
27/02/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
31/12/2008§
03/01/2009§
21/02/2009§
04/02/2009§
17/12/2008§
12/02/2009§
26/02/2009§
13/02/2009§
01/12/2008§
27/02/2009§
12/02/2009§
11/12/2008§
03/02/2009§
05/02/2009§
17/02/2009§
05/02/2009§
17/02/2009§
18/02/2009§
20/02/2009§
19/02/2009§
23/02/2009§
24/02/2009§
23/12/2008§
31/12/2008§
19/02/2009§
26/02/2009§
19/02/2009§
20/02/2009§
15/01/2009§
24/02/2009§
12/12/2008§
19/02/2009§
12/02/2009§
11/02/2009§
27/02/2009§
13/02/2009§
16/01/2009§
30/12/2008§
03/12/2008§
11/02/2009§
30/01/2009§
27/02/2009§
17/12/2008§
12/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
18/02/2009§
02/12/2008§
19/12/2008§
24/02/2009§
19/02/2009§
04/12/2008§
11/12/2008§
10/12/2008§
04/02/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
18/02/2009§
20/02/2009§
04/02/2009§
29/01/2009§
12/02/2009§
05/02/2009§
19/02/2009§
20/02/2009§
27/01/2009§
19/02/2009§
13/02/2009§
26/02/2009§
09/02/2009§
25/02/2009§
11/12/2008§
12/02/2009§
12/02/2009§
26/02/2009§
23/02/2009§
30/01/2009§
12/02/2009§
23/12/2008§
17/02/2009§
18/02/2009§
27/02/2009§
17/02/2009§
11/02/2009§
11/02/2009§
26/02/2009§
20/02/2009§
23/02/2009§
11/02/2009§
21/02/2009§
19/02/2009§
18/02/2009§
11/02/2009§
13/02/2009§
12/02/2009§
18/02/2009§
21/02/2009§
12/02/2009§
23/02/2009§
13/02/2009§
05/01/2009§
04/02/2009§
13/02/2009§
11/02/2009§
12/02/2009§
19/02/2009§
29/12/2008§
04/02/2009§
28/01/2009§
13/02/2009§
03:50§
11:30§
03:11§
12:11§
03:09§
01:09§
04:48§
07:45§
01:14§
05:45§
09:30§
11:15§
12:57§
10:00§
12:03§
11:17§
12:49§
10:04§
06:57§
12:09§
02:27§
04:08§
07:40§
10:33§
12:30§
08:24§
06:28§
08:02§
04:02§
04:27§
07:05§
08:14§
12:40§
09:10§
05:25§
09:35§
04:32§
04:32§
04:38§
04:50§
04:30§
03:42§
11:19§
11:40§
10:27§
12:08§
10:15§
12:05§
09:34§
05:51§
10:47§
04:50§
07:10§
10:09§
01:10§
05:00§
04:48§
07:15§
04:32§
07:00§
04:41§
05:31§
06:15§
03:55§
12:32§
11:26§
11:35§
04:13§
12:32§
12:05§
12:29§
10:58§
04:39§
08:20§
03:26§
03:04§
09:11§
04:58§
04:20§
06:46§
11:45§
07:45§
09:30§
04:18§
03:27§
11:55§
10:33§
07:25§
04:35§
04:36§
04:40§
07:20§
05:25§
08:45§
12:22§
03:25§
08:32§
09:25§
09:10§
07:02§
11:34§
03:40§
09:50§
11:00§
11:03§
10:36§
10:29§
11:05§
06:10§
12:44§
09:40§
05:45§
12:28§
11:20§
07:07§
09:45§
CENDAN CRUZ, CESAR§
CENDROS PEDROS, DAVID§
CERAS BARCINO SL,§
CERDA MARTIN, ALBERT§
CERDA SANTINO, MARGARITA§
CEREZO DIAZ, FRANCISCO§
CERNAUTA, MARIN§
CERNAUTA, MARIN§
CERRILLO BAUTISTA, OSCAR§
CERVANTES QUESADA, MANUELA§
CERVERO MINGUEZ, MIREIA§
CEVALLOS, EDDY§
CHACON ZAMORA, FRANCISCO§
CHAHDI ECHOUCHI, AHMED§
CHAMORRO QUINTANA, GUERINO§
CHAMORRO QUINTANA, GUERINO§
CHAOUI HALLOUL, MOHAMMED§
CHAPARRO DOMINGUEZ, DAVID§
CHAPAS Y MADERAS JOSE M RIBAS SA,§
CHATT, AHMED§
CHATT, MOSTAFA§
CHAVES DOÑA, JOSE§
CHAVEZ MORAN, DANNY§
CHEFRAOU, NOUREDDINE§
CHELIDZE, KOBA§
CHEN, GAOYAN§
CHEN, HAILI§
CHEN, HAIZHEN§
CHEN, KEWEI§
CHEN, KEWEI§
CHIARUTTINI, ANDREA§
CHIKH, ADERRAFIH§
CHIKI CHARIF, MOHAMED§
CHUNRONG, ZHANG§
CIARDELLA GALLART, JUAN§
CIMA LORENZO, SARAY§
CIRERA MIRAGAYA, M§
CIRIPEL, DRAGVJAN§
CIUDAD LOPEZ, RAFAEL§
CLARES BELMONTE, MARIA§
CLASCA CABRE, JUAN§
CLEDERA GONZALEZ, FRANCISCO§
CLIMENT PEREZ, JOSEP§
CLIMENT PEREZ, JOSEP§
CLOLS GIMENEZ, FRANCESC§
CLOTET COSTA, VICENTE§
COBO SA,§
COCERA MORENO, DAVID§
CODERCH NOGUERA, JOSE§
CODERCH SOLE, ESTHER§
CODERCH SOLE, ESTHER§
COLL BOSCH, JOSEFINA§
COLLAZOS FLOREZ, DAGOBERTO§
COLLET VERGES, PEDRO§
COLLET VERGES, PEDRO§
COLLET VERGES, PEDRO§
COLLET VERGES, PEDRO§
COLLET VERGES, PEDRO§
COLLET VERGES, PEDRO§
COLOMER PASCUAL, LLUIS§
COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA,§
COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA,§
COMPLEMENTOS DE VIAJE SL,§
CONESA RIMBAU, CRISTIAN§
CONESA YSART, MONTSERRAT§
CONSCAR NOVENTA Y SIETE S.L,§
CONSTRUCCIONES HERMANOS BEN AICHA SL,§
CONSTRUCCIONES HERMANOS BEN AICHA SL,§
CONSULTING JAYSER S L,§
COPADO DIAZ, MIGUEL§
CORBALAN PLAZA, ANTONIO§
CORONEL ALVAREZ, RICARDO§
CORTADA CARRERAS, MARIA§
CORTES CORTES, DIEGO§
CORTES CORTES, JONATAN§
CORTES CORTES, LEONARDO§
CORTES FERREDUELA, JUAN§
CORTES FLORES, ANTONIO§
CORTES FLORES, ANTONIO§
CORTES LOPEZ, JOSE§
CORTES MORENO, ANDRES§
CORTES REYES, ANTONIO§
CORTES SANTIAGO, LUISA§
CORTES SANTIAGO, LUISA§
CORTINA URREA, ANA§
COSTA ALMELA, JORDI§
COSTA ESCUDERO, MANUELA§
COSTA MARTIN, JOSE§
COSTACHE, SURAJ§
COSTACHE, SURAJ§
COSTACHE, SURAJ§
COSTEL, PITIGOI§
CRESPO BERTRAN, PERE§
CRESPO PARDO, JOSE§
CREUS SANTACREU, JOSE§
CRISOL GONZALEZ, ALBERTO§
CRISTEA, LUCICA§
CRISTEA, LUCICA§
CRUCES CABRERA, MANUEL§
CRUZ CARMONA, GUADALUPE§
CRUZ CARMONA, MIGUEL§
CRUZ DIEZ, JORGE§
CRUZ GARCIA, JORDI§
CRUZ GARCIA, JORDI§
CRUZ GARCIA, JORDI§
CRUZ GARCIA, JORDI§
CRUZ GARCIA, XENIA§
CRUZ MORATA, IVAN§
CUADROS RUIZ, TERESA§
CUBELLS GIRONES, FRANCISCO§
CUBELLS GIRONES, FRANCISCO§
CUENCA CARRERAS, PILAR§
CUENCA MERCADER, FERNANDO§
CUENCA MERCADER, FERNANDO§
CUENCA MERCADER, FERNANDO§
CUNILLERA PALLARES, CRISTIAN§
100#
40#
100#
60#
60#
40#
100#
100#
60#
100#
60#
100#
60#
40#
40#
40#
60#
100#
40#
100#
100#
100#
150#
60#
100#
100#
90#
100#
100#
60#
60#
90#
100#
60#
60#
60#
60#
100#
100#
90#
40#
100#
40#
40#
100#
150#
100#
100#
60#
40#
100#
90#
90#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
60#
100#
40#
40#
60#
100#
60#
60#
40#
40#
40#
40#
60#
150#
60#
100#
100#
150#
100#
100#
60#
90#
100#
100#
90#
40#
100#
90#
90#
90#
90#
100#
100#
40#
100#
100#
100#
150#
40#
60#
150#
40#
40#
40#
40#
40#
100#
40#
40#
40#
90#
60#
40#
100#
60#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 48
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
1806DGS§
0571DKN§
8859DJW§
B5162WB§
B1951TY§
4887FBJ§
6475CPZ§
9220GGT§
B2398OG§
B4700WJ§
2755FXK§
B8601NC§
B7280JN§
B3506OS§
7637DMG§
1778BFV§
B4773VD§
B9787PT§
8616CKM§
5568BGZ§
C3498BST§
8587CRL§
B3342UB§
B2937PS§
B7162VD§
B8585SP§
6620CFL§
1716DDH§
C4816BTH§
2133GBD§
6114FRW§
B0617MU§
B9198NF§
4938BSN§
4938BSN§
0305DHF§
0305DHF§
0305DHF§
B4772XC§
3363FCM§
B3960WX§
6866CZR§
0540CCH§
2763BPL§
2763BPL§
3427BPN§
3427BPN§
8476CCR§
B5267TW§
B9050SN§
2125GBF§
2125GBF§
VA3895Z§
B7021SF§
GR8581AJ§
7892FZX§
B1743WG§
B8120PG§
1001BRM§
5374DWG§
B1166UM§
B3553WW§
5767CGN§
B0188PX§
B7095SD§
0294BMY§
8526FCF§
8526FCF§
1376DHR§
B8233SC§
B8233SC§
B2602UW§
6059DHB§
2594BBP§
1670DVT§
B4851NC§
B7134WK§
3078BJZ§
6938DVB§
2489CLN§
8723CPB§
3801GGX§
B0634NG§
6854DLZ§
B9369SB§
B6740US§
B8655TT§
B9380NK§
B9380NK§
B9380NK§
4871GBM§
5285FCZ§
5285FCZ§
8663FMS§
B1483TP§
9918FWX§
2249FPS§
0632CTB§
B0151VN§
7529FBD§
3730CCS§
1435DRK§
B6914TM§
B0359WW§
T9124BB§
C4021BKY§
3408DHL§
3928CGT§
B6746WK§
1824CBL§
8509FTX§
B0960WP§
B0565PN§
5057DJD§
5057DJD§
8616CRK§
9417§
9421§
15401§
9111§
9417§
9417§
9419§
9431§
9431§
9417§
9421§
9103§
9112§
9431§
9431§
9431§
9301§
9402§
9421§
9431§
0701§
9402§
9112§
9431§
9431§
9118§
9431§
11701§
15202§
9431§
9114§
9416§
9418§
9431§
9432§
14601§
14601§
2001§
9412§
9413§
9115§
15501§
9434§
9402§
9417§
9118§
9416§
9412§
9432§
9105§
9421§
9115§
9431§
9417§
9402§
9432§
9412§
9431§
9431§
9431§
9402§
9118§
9417§
9413§
9417§
9413§
9102§
9402§
9431§
9114§
9402§
9432§
9421§
9431§
9431§
11702§
9431§
9118§
9432§
9417§
9420§
9432§
9421§
9431§
9413§
9431§
9412§
9114§
9417§
9417§
9402§
9417§
9417§
9410§
9432§
9431§
9431§
9421§
9402§
9412§
9417§
9432§
9402§
9417§
9419§
9411§
9417§
9413§
9431§
9402§
17101§
9410§
9432§
9432§
9432§
9421§
§
§
§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
L§
§
§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
§
§
G§
L§
L§
G§
L§
G§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
M§
L§
L§
G§
L§
L§
§
G§
L§
L§
L§
G§
§
§
G§
L§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
§
L§
G§
L§
G§
§
§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
G§
L§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
AV. MARTI PUJOL, 94§
C/ SANT JOAN, 0§
C/ VIA AUGUSTA, 4§
C/ PINTOR ROSALES, 6§
C/ PINTOR ROSALES, 12§
C/ DOCTOR ROBERT, 155§
C/ OSCA, 1§
C/ IGNASI IGLESIAS, 8§
C/ SAGUNT, 71§
CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 3§
C/ SANT MIQUEL, 4§
AV. DOCTOR BASSOLS,§
C/ VICTOR BALAGUER, 29§
C/ PRIM, 45§
AV. MARTI PUJOL, 110§
C/ GUIFRE, 96§
AV. ALFONS XIII, 22§
AV. ALFONS XIII, 496§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 31§
AV. MARTI PUJOL, 279§
C/ JUMILLA, 2§
C/ LISZT, 32§
C/ VICTOR BALAGUER, 29§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ SIMANCAS, 72§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA,§
C/ INDUSTRIA, 0§
AV. SALVADOR ESPRIU, 0§
C/ LAIETANIA, 28§
C/ PAU, 37§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 38§
C/ CIRCUMVAL·LACIO, 96§
AV. MARTI PUJOL, 128§
AV. MARTI PUJOL, 131§
C/ JUAN VALERA, 0§
CTRA. MENA, 0§
AV. ALFONS XIII, 352§
C/ GUASCH, 0§
C/ PROGRES, 1§
C/ SANT MIQUEL, 52§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ MARINA, 0§
C/ MIQUEL SERVET, 143§
C/ OSCA, 16§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 42§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 38§
C/ CARLES I, 37§
C/ PROVIDENCIA, 181§
C/ PONENT, 0§
C/ SANT JOAQUIM, 25§
C/ SANTA MADRONA, 14§
C/ TEMPLE, 0§
C/ JUPITER, 13§
C/ NAPOLS, 24§
C/ MARINA, 48§
C/ MOLI DE LA TORRE, 0§
RA. MATAMOROS, 30§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 44§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
AV. DOCTOR BASSOLS, 174§
C/ JUAN VALERA, 164§
C/ MARE DE DEU DE LORDA, 164§
C/ HIPOLITO LAZARO, 11§
C/ DEMOCRACIA, 36§
C/ OTGER, 35§
AV. AMERICA, 96§
AV. AMERICA, 43§
C/ TEMPLE, 8§
C/ PAU PIFERRER, 74§
C/ JUAN VALERA, 144§
C/ TEMPLE, 26§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ TEMPLE, 0§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
C/ PRIM, 169§
RBLA. SANT JOAN, 0§
C/ MARINA, 14§
C/ DOCTOR ROBERT, 155§
C/ RAFAEL DE CASANOVAS, 0§
C/ SAGUNT, 105§
C/ SANT JOAN, 0§
C/ IGNASI IGLESIAS, 0§
C/ GENERAL WEYLER, 109§
C/ MARINA, 76§
C/ AUTONOMIA, 0§
C/ OCEANIA, 25§
C/ OCEANIA, 2§
C/ OCEANIA, 2§
AV. NAVARRA, 205§
C/ INDUSTRIA, 554§
C/ INDUSTRIA, 554§
C/ CORDOVA, 0§
C/ MARINA, 0§
C/ LLIBERTAT, 0§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 32§
C/ FRANCESC LAYRET, 199§
AV. MARTI PUJOL, 21§
C/ CHOPIN, 0§
C/ TERMES ROMANES,§
AV. MARESME, 161§
AV. MARESME, 132§
C/ FRANCESC LAYRET, 90§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 255§
C/ DIPOSIT, 15§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ GUELL I FERRER, 0§
CTRA. SANTA COLOMA, 9§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ JOHN LENNON, 112§
AV. MARTI PUJOL, 0§
AV. MARTI PUJOL, 208§
AV. MARTI PUJOL, 190§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
12/02/2009§
09/02/2009§
23/02/2009§
17/02/2009§
09/02/2009§
04/02/2009§
16/02/2009§
03/01/2009§
27/02/2009§
03/12/2008§
17/12/2008§
25/02/2009§
26/02/2009§
27/02/2009§
03/12/2008§
30/01/2009§
30/01/2009§
04/02/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
07/01/2009§
24/02/2009§
07/02/2009§
23/02/2009§
03/12/2008§
27/02/2009§
19/02/2009§
14/02/2009§
17/01/2009§
23/02/2009§
19/12/2008§
26/02/2009§
24/02/2009§
19/02/2009§
09/02/2009§
09/02/2009§
09/02/2009§
26/02/2009§
24/02/2009§
27/01/2009§
26/02/2009§
12/02/2009§
24/12/2008§
24/12/2008§
05/12/2008§
19/12/2008§
19/02/2009§
03/02/2009§
26/02/2009§
11/12/2008§
28/01/2009§
28/01/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
19/02/2009§
27/02/2009§
17/02/2009§
12/02/2009§
30/01/2009§
13/02/2009§
15/02/2009§
13/02/2009§
20/02/2009§
12/02/2009§
26/02/2009§
24/02/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
14/02/2009§
12/02/2009§
07/01/2009§
17/12/2008§
19/12/2008§
03/12/2008§
11/02/2009§
13/02/2009§
27/01/2009§
27/02/2009§
13/02/2009§
22/02/2009§
14/02/2009§
09/02/2009§
20/12/2008§
25/02/2009§
23/02/2009§
23/02/2009§
13/01/2009§
18/12/2008§
16/12/2008§
04/02/2009§
15/12/2008§
04/02/2009§
19/02/2009§
13/02/2009§
28/01/2009§
18/12/2008§
29/12/2008§
03/12/2008§
17/12/2008§
26/02/2009§
27/02/2009§
12/02/2009§
23/02/2009§
27/02/2009§
18/02/2009§
23/02/2009§
26/02/2009§
16/02/2009§
04/02/2009§
16/02/2009§
04/02/2009§
14/02/2009§
12/02/2009§
23/02/2009§
17/12/2008§
05:12§
12:56§
12:50§
07:44§
03:30§
11:20§
10:55§
12:17§
12:40§
10:04§
11:11§
06:55§
10:22§
09:56§
12:13§
10:30§
09:18§
04:12§
12:13§
04:41§
04:00§
10:07§
11:00§
05:25§
09:38§
04:45§
06:02§
09:00§
05:00§
10:15§
10:55§
06:38§
03:30§
11:44§
11:32§
12:45§
12:48§
01:10§
08:55§
01:15§
06:52§
12:35§
04:43§
09:17§
10:34§
06:30§
06:41§
10:20§
05:06§
10:00§
09:41§
07:39§
12:09§
04:15§
12:52§
01:13§
03:15§
11:26§
05:10§
11:10§
04:13§
02:10§
04:19§
11:33§
04:11§
11:05§
12:50§
04:29§
11:27§
08:27§
04:03§
12:50§
09:43§
01:12§
10:21§
09:15§
05:42§
03:44§
05:31§
03:22§
07:50§
06:45§
01:00§
05:45§
10:10§
10:41§
09:22§
11:05§
03:36§
03:57§
11:05§
12:10§
10:02§
08:40§
07:20§
12:32§
10:36§
03:41§
11:28§
11:45§
08:45§
11:33§
11:33§
07:50§
07:15§
03:50§
11:40§
11:10§
09:48§
12:01§
12:35§
03:53§
04:38§
11:26§
11:40§
09:45§
CUTILLAS MARTINEZ, MARIA§
D J MES NET QUE MAI SL,§
D J MES NET QUE MAI SL,§
DAIREK GHANIMI, YASSIN§
DAIREK TOUMI, MOHAMED§
DALMAU GARCIA, SILVIA§
DALMAU GONZALEZ, LAURA§
DALMAU MIÑARRO, GERARD§
DAVILA RAMONS, MA§
DE LA MANO PRATS, ROSA INMACULADA§
DEETECNO SCP,§
DEL RIO DALMAU, JOAN§
DELGADO MARTIN, JUAN§
DEMETRIO FLORES, LUIS§
DENA SCCL,§
DEVANT CINCA, MARGARITA§
DEZA SALDAÑA, MARIA§
DIAZ AVIVAR, LUIS§
DIAZ BALCAZAR, GONZALO§
DIAZ BAUTISTA, ANA§
DIAZ CARRILLO, JUAN§
DIAZ CASTRO, MARIO§
DIAZ CEDAMANOS, JESUS§
DIAZ ERA, JOAQUIN§
DIAZ FELEZ, ALEJANDRO§
DIAZ FLORES, ANTONIO§
DIAZ GARCIA, JUAN§
DIAZ JIMENEZ, ALBERTO§
DIAZ MOLINA, GINES§
DIAZ SANCHEZ, FRANCISCO§
DIAZ YEBRA, RUBEN§
DIMAN NOVENTA I DOS SL,§
DIMITRU, IONUT§
DIOS BALLART, DAVID§
DIOS BALLART, DAVID§
DJABRI, MOHAMED§
DJABRI, MOHAMED§
DJABRI, MOHAMED§
DOMENECH DIAZ, JUAN§
DOMENECH MIRANDA, MIREIA§
DOMINGO LEIVA, VICTORIA§
DOMINGO MORENO, ANGEL§
DOMINGUEZ BELLOT, IGNACIO§
DOMINGUEZ CANOVAS, JORGE§
DOMINGUEZ CANOVAS, JORGE§
DOMINGUEZ CARRAL, MARIA DEL§
DOMINGUEZ CARRAL, MARIA DEL§
DOMINGUEZ DURAN, BRIAN§
DOMINGUEZ LLERENA, CARLOS§
DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL§
DORADO LOPEZ, JUAN§
DORADO LOPEZ, JUAN§
DOS SANTOS VILVANO, BELMIRO§
DOYA CANO, LUIS§
DUARTE TARRAZO, ENCARNACION§
DUATIS MAGRET, XAVIER§
DUEÑAS PEREZ, MARIA§
DUMITRU, AGUSTIN§
DURAN VAZQUEZ, JOSE§
EBANISTERIA FUSTERVALLES SL,§
EGEA RODRIGUEZ, MANUEL§
EGEA RUIZ, MANUEL§
EGEA ZAMORA, MANUEL§
EHIOSU, FRED§
EL ADLANI, ARDERRAHMAN§
EL ARBI, MOSTAFA§
EL BAOUTI, MUSTAPHA§
EL BAOUTI HAMDANI, MUSTAPHA§
EL JEBARI EL ARROUDI, ZAKARIAA§
EL OUAZIZI, ABDELHAKIM§
EL OUAZIZI, ABDELHAKIM§
ELIZALDE VAZQUEZ, GREGORIO§
ELVIRA LOPEZ, MARIA§
EMP SERVIC TECNICOS SCP,§
EMPRESASAGRUPADAS EQUIP. HOSTELERIA SL,§
ENAZZUUZ, BILAL§
ENCISO MONTOYA, ANTONIO§
ENCISO SOTO, CARLOS§
ENRIQUE DIAZ, OSCAR§
ENTOM ALIMENTACIO SL,§
ERILL CASTELL, JOAN§
ESCAMILLA LUCHA, ALFONSO§
ESCANEZ MUÑOZ, RAMON§
ESCRIVA DOMONTE, ALBA§
ESCUDE BERNAL, ANTONIO§
ESCUDERO RIBO, LUISA§
ESEOSA, MATTHEW§
ESMORIS DOMINGUEZ, ARMINDO§
ESMORIS DOMINGUEZ, ARMINDO§
ESMORIS DOMINGUEZ, ARMINDO§
ESPINOSA VALLECILLO, ROSARIO§
ESPUMASS T TORQUELADAS SL,§
ESPUMASS T TORQUELADAS SL,§
ESTEVE CORTES, JOSE§
ESTRUCH VIVAN, MIREIA§
EUROLINEAS MARITIMAS SAL,§
EXCAVACIONES ZAPATA 2004 SL,§
EXPOSITO FERNANDEZ, ALFONSO§
EXPOSITO FERNANDEZ, ALFONSO§
EXPOSITO GOMEZ, FRANCISCO§
EXPOSITO PLANTON, JOSE§
FABREGAS PUJADAS, M§
FAIZAN LILLA XII SL,§
FAJARDO SALGUERO, ADELA§
FAJULA TEROL, MAGALI§
FALCON CONTRERAS, EVA§
FAMADAS OLIVERAS, FRANCESC§
FANCELLI MARTINEZ, SERGIO§
FARELL GUIJARRO, FRANCISCO§
FAZ ORTEGA, MIGUEL§
FERNADNEZ JIMENEZ, ANTONIO§
FERNANDEZ MATAS, MANUEL§
FERNANDEZ BOTELLO, MANUEL§
FERNANDEZ CALVILLO, NATALIA§
FERNANDEZ CALVILLO, NATALIA§
FERNANDEZ CASAS, GEMMA§
60#
60#
60#
100#
60#
60#
60#
40#
40#
60#
60#
100#
100#
40#
40#
40#
90#
100#
60#
40#
90#
100#
100#
40#
40#
100#
40#
150#
90#
40#
100#
60#
60#
40#
40#
250#
250#
450#
90#
90#
100#
90#
40#
100#
60#
100#
60#
90#
40#
100#
60#
100#
40#
60#
100#
40#
90#
40#
40#
40#
100#
100#
60#
90#
60#
90#
100#
100#
40#
100#
100#
40#
60#
40#
40#
150#
40#
100#
40#
60#
60#
40#
60#
40#
90#
40#
90#
100#
60#
60#
100#
60#
60#
60#
40#
40#
40#
60#
100#
90#
60#
40#
100#
60#
60#
90#
60#
90#
40#
100#
60#
60#
40#
40#
40#
60#
7776CZP§
B3833VN§
GI9981AY§
0251BHG§
B1101TM§
B3695UB§
B6474UZ§
B4862MC§
2894BLP§
B8098SW§
B4938XD§
B4938XD§
3487FMK§
B6641MK§
7823FTL§
7823FTL§
B3629SM§
8163DJK§
B3120UY§
B4390LH§
1186FHK§
9339FLD§
8557DFM§
2286BKW§
7421FLC§
B6432NY§
B7766VV§
0581GCL§
8250DKH§
B0990NZ§
B0990NZ§
1607DML§
1607DML§
1607DML§
6647BPT§
1642CKN§
8623CZP§
3016FWD§
4812CNZ§
4468GJN§
B6370OG§
7946DKG§
B8296WU§
B0453PW§
B1167SH§
B3983SW§
9942FGN§
B5394TU§
7165CTR§
B1975PN§
0039DNR§
B0666OK§
3607CLZ§
B1408VU§
B1236PJ§
6326FBF§
0222DLM§
B4394WB§
B3940VY§
B3940VY§
B0441UC§
8971DWM§
2779GDR§
B3353XD§
B0964TX§
B1199UX§
B1199UX§
B2542TS§
B3788UT§
C2571BMZ§
6516DBH§
B4390SP§
B5042VV§
B0506VS§
0704CCY§
0704CCY§
1493CBB§
0673FRD§
8179CTW§
1708FFH§
B0492UY§
7572CXM§
8567BLC§
0876DKF§
B3113JM§
B4727UN§
GI0357AY§
GI0357AY§
GI0357AY§
B1552TL§
B5273MW§
3542DNX§
B3119SM§
B5501ON§
B1063SV§
8173CWL§
B8269SV§
1167BYJ§
9345DDF§
B9742WG§
6673FWB§
B7360UL§
6787CVL§
3331BGJ§
4171CSW§
2995DMY§
B8614VC§
B1186SF§
9246FFZ§
B2397WJ§
B2397WJ§
4935DYL§
7659CWY§
0526FZC§
B26360R§
B26360R§
9402§
9417§
9105§
9431§
9402§
9417§
9105§
9402§
9402§
9402§
9110§
9402§
9417§
9417§
0302§
2001§
9417§
9409§
9411§
9301§
9114§
11702§
9118§
11705§
9432§
9417§
9118§
9431§
9402§
9431§
9112§
9431§
9431§
9431§
9432§
9114§
15501§
9431§
9104§
9203§
9431§
9420§
9431§
9402§
9114§
11701§
9431§
9402§
9114§
9402§
9421§
9411§
9402§
9421§
9431§
9421§
9431§
9105§
9431§
9431§
9301§
9112§
9431§
9421§
9431§
9413§
9413§
11706§
11701§
5602§
9402§
9412§
9402§
9402§
9431§
9402§
14601§
9431§
14601§
9402§
9402§
9413§
9116§
9116§
9411§
9417§
9114§
9417§
9114§
9412§
14601§
9432§
9421§
9402§
9417§
11701§
9431§
9431§
9414§
9414§
9402§
9431§
9417§
11701§
9102§
14601§
9417§
9412§
9118§
9402§
9402§
9417§
9412§
9431§
9425§
9425§
§
§
§
G§
L§
L§
G§
§
§
§
G§
§
§
§
L§
G§
M§
L§
G§
L§
L§
G§
G§
G§
G§
L§
G§
L§
§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
§
G§
G§
L§
G§
§
L§
L§
§
L§
L§
§
§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
G§
G§
G§
L§
§
§
L§
§
§
§
G§
L§
G§
§
L§
G§
G§
L§
L§
G§
L§
G§
L§
G§
L§
§
§
§
G§
L§
L§
G§
G§
§
L§
L§
G§
G§
G§
L§
G§
§
§
L§
L§
L§
G§
G§
C/ INDUSTRIA, 564§
C/ BADAJOZ, 2§
AV. ALMERIA, 0§
C/ MARINA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 54§
C/ CORDOVA, 0§
C/ SANT LLUC, 72§
AV. ALFONS XIII, 58§
AV. NAVARRA, 205§
RA. CANYADO, 205§
AV. MARESME, 170§
AV. MARESME, 152§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 130§
C/ JUMILLA, 0§
C/ JULI GALVE BRUSSON, 0§
C/ JULI GALVE BRUSSON, 0§
C/ BADAJOZ, 2§
C/ COLOM, 1§
AV. MARESME, 172§
PL. VOLUNTARIS OLIMPICS, 0§
AV. VENTS, 0§
C/ DON PELAYO, 54§
C/ SANT JOSEP DE ROSES, 52§
C/ JUMILLA, 2§
RA. MATAMOROS, 30§
C/ CORSEGA, 15§
AV. ALFONS XIII, 52§
C/ PROVIDENCIA, 0§
TRV. MONTIGALA, 69§
PL. BARBERA, 1§
C/ FRANCESC LAYRET, 84§
C/ PRIM, 131§
C/ PRIM, 137§
C/ PRIM, 43§
C/ GUIFRE, 180§
C/ PALLARESA, 0§
ROT. ALGUER, 0§
AV. MARTI PUJOL, 128§
AV. ALMERIA, 0§
C/ PARADIS, 0§
AV. MARTI PUJOL, 295§
PG. MARITIM, 0§
C/ TERMES ROMANES, 10§
C/ SIMANCAS, 25§
C/ STA JOANA LESTONNAC, 0§
C/ ALFONS XII, 653§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 4§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 30§
C/ MILA, 0§
AV. AMERICA, 43§
C/ LEON FONTOVA, 0§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 36§
C/ SANT PERE, 3§
C/ LAIETANIA, 28§
C/ PEREZ GALDOS, 65§
PL. BARBERA,§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 32§
C/ MARINA, 14§
PG. OLOF PALME, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 84§
C/ MARINA, 54§
C/ CARME, 21§
C/ MARINA, 0§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 120§
AV. PIUS XII, 0§
C/ MARE DE DEU DE LORDA, 0§
C/ PAU CLARIS, 0§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 0§
AV. CATALUNYA, 46§
C/ ROSSINI, 0§
C/ ARIBAU, 26§
C/ PLANETA MART, 1§
RA. MATAMOROS, 28§
AV. PRESIDENT COMPANYS, 63§
AV. MARTI PUJOL, 0§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ JUAN VALERA, 0§
AV. MARTI PUJOL, 297§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 42§
C/ ALFONS XII, 531§
RBLA. FRANÇA, 0§
C/ SEVILLA, 68§
AV. SANT SALVADOR, 96§
C/ REPUBLICA PORTUGUESA, 13§
C/ STA JOANA LESTONNAC, 0§
C/ STA JOANA LESTONNAC, 0§
C/ STA JOANA LESTONNAC, 0§
AV. CARITG, 0§
C/ GENERAL WEYLER, 0§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ MAGATZEM, 94§
C/ DOCTOR ROBERT, 73§
C/ GUERAU DE LIOST, 15§
C/ JUAN VALERA, 0§
AV. MARTI PUJOL, 110§
AV. MARTI PUJOL, 279§
C/ EUROPA, 0§
RBLA. SANT JOAN, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 58§
C/ LLIBERTAT, 0§
C/ PONENT, 170§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
C/ LLEFIA, 53§
C/ GUIFRE, 0§
C/ MILA, 2§
RA. CANYADO, 0§
AV. SANT SALVADOR, 0§
C/ ATLANTIDA,§
C/ JUAN VALERA, 81§
RBLA. SOLIDARITAT, 0§
AV. PUIGFRED, 0§
AV. MARTI PUJOL, 263§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
04/12/2008§
09/02/2009§
23/02/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
27/02/2009§
18/02/2009§
04/02/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
17/12/2008§
11/12/2008§
04/02/2009§
12/01/2009§
22/02/2009§
22/02/2009§
15/12/2008§
19/02/2009§
08/12/2008§
14/01/2009§
23/02/2009§
10/02/2009§
24/02/2009§
12/02/2009§
30/01/2009§
17/12/2008§
27/01/2009§
18/02/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
05/02/2009§
21/02/2009§
23/02/2009§
24/02/2009§
12/02/2009§
25/02/2009§
24/02/2009§
11/02/2009§
27/02/2009§
17/12/2008§
31/01/2009§
17/02/2009§
04/02/2009§
04/02/2009§
03/01/2009§
26/02/2009§
14/02/2009§
05/02/2009§
23/02/2009§
09/02/2009§
19/02/2009§
11/02/2009§
04/02/2009§
19/12/2008§
21/02/2009§
13/02/2009§
27/02/2009§
03/12/2008§
18/02/2009§
27/02/2009§
09/02/2009§
12/02/2009§
16/02/2009§
05/02/2009§
14/02/2009§
25/02/2009§
17/12/2008§
15/02/2009§
12/02/2009§
28/11/2008§
04/02/2009§
24/02/2009§
03/12/2008§
12/02/2009§
21/02/2009§
12/02/2009§
23/12/2008§
23/02/2009§
11/02/2009§
04/02/2009§
05/02/2009§
23/02/2009§
21/02/2009§
23/02/2009§
22/12/2008§
18/02/2009§
07/01/2009§
08/01/2009§
03/01/2009§
19/02/2009§
10/02/2009§
13/02/2009§
05/02/2009§
13/02/2009§
05/02/2009§
17/02/2009§
16/02/2009§
03/12/2008§
20/02/2009§
18/02/2009§
13/02/2009§
28/01/2009§
24/02/2009§
13/02/2009§
18/02/2009§
21/02/2009§
04/02/2009§
18/02/2009§
27/02/2009§
12/02/2009§
13/02/2009§
17/02/2009§
19/12/2008§
12/02/2009§
08/01/2009§
04/02/2009§
11:13§
03:05§
10:00§
04:41§
03:16§
09:45§
07:24§
11:45§
09:55§
08:07§
04:25§
12:22§
12:33§
05:05§
03:30§
04:10§
12:20§
10:30§
04:22§
11:30§
03:20§
12:05§
06:45§
03:20§
12:06§
12:32§
12:45§
09:48§
04:13§
07:13§
05:01§
12:10§
05:31§
06:13§
12:24§
04:00§
04:36§
12:13§
09:25§
12:30§
09:51§
12:50§
05:56§
12:12§
07:45§
03:52§
12:12§
10:42§
12:48§
03:37§
10:03§
04:35§
09:45§
11:26§
04:45§
04:07§
09:49§
04:36§
11:22§
11:30§
06:35§
05:37§
11:45§
05:04§
05:27§
06:20§
04:45§
04:15§
09:15§
06:50§
10:38§
07:35§
12:18§
04:17§
05:26§
06:53§
05:15§
12:46§
03:45§
05:13§
11:46§
09:00§
10:49§
04:20§
03:15§
10:00§
12:00§
12:08§
07:45§
04:12§
08:00§
04:55§
03:31§
03:21§
04:33§
12:21§
05:55§
11:04§
09:55§
01:00§
04:00§
04:47§
04:43§
12:24§
09:35§
04:30§
10:25§
08:17§
06:40§
04:17§
04:01§
09:58§
12:02§
11:05§
04:15§
12:06§
FERNANDEZ CONTRERAS, SEBASTIAN§
FERNANDEZ CORTES, JESSICA§
FERNANDEZ FERNANDEZ, ISAAC§
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA§
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA§
FERNANDEZ FERNANDEZ, LUIS§
FERNANDEZ FERRER, CARMEN§
FERNANDEZ FLORES, DOLORES§
FERNANDEZ FLORES, OSCAR§
FERNANDEZ GALVEZ, HECTOR§
FERNANDEZ GARCIA, M§
FERNANDEZ GARCIA, M§
FERNANDEZ HEREDIA, JUAN§
FERNANDEZ JIMENEZ, ANTONIO§
FERNANDEZ JIMENEZ, RAFAEL§
FERNANDEZ JIMENEZ, RAFAEL§
FERNANDEZ JIMENEZ, SOLEDAD§
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO§
FERNANDEZ MORENO, ALFONSO§
FERNANDEZ MORENO, JUAN§
FERNANDEZ NAVARRO, ISIDRO§
FERNANDEZ OSUNA, LUCAS§
FERNANDEZ PEREZ, VICTOR§
FERNANDEZ PERRULA, RAFAEL§
FERNANDEZ RIVERA, FRANCISCO§
FERNANDEZ SEGURA, JOSE§
FERNANDEZ TERUEL, DAVID§
FERNANDEZ TERUEL, ISABEL§
FERNANDEZ TUBIO, CRISTOBAL§
FERRER MARIN, ANTONIO§
FERRER MARIN, ANTONIO§
FERRER MARTIN, JOAN§
FERRER MARTIN, JOAN§
FERRER MARTIN, JOAN§
FERRER NAVARRO, DORA§
FERRER RODRIGUEZ, JOSE§
FERRERIO CASTIÑEIRAS, ROSA§
FERRETERIA BADIA SA,§
FERRON TOLEDO, MARIA§
FET SANTANDER, MERCEDES§
FIGUEROA SAUGAR, MARIA§
FINCIAS BORROS, PABLO§
FIOL MORENO, ELENA§
FLORES FLORES, ANTONIO§
FLORES FLORES, FRANCISCO§
FLORES FLORES, PEDRO§
FLORES FONTAN, DANIEL§
FLORES GARCIA, ADOLFO§
FLORES PEÑA, ISABEL§
FLORES SANTALON, ANGEL§
FLORES SANTIAGO, ANTONIO§
FLORIN, OANCEA§
FLORIN GARCIA, ANDRES§
FOMENTO DE CONSTUCCIONES Y CONTRATAS SA,§
FONOLLA GABARDA, JAIME§
FONTEBOA ANDION, MONTSERRAT§
FORCADELL GIL, JUAN§
FORERO TRIANO, MOISES§
FRANCAS CAMI, NOEL§
FRANCAS CAMI, NOEL§
FRUTAS MARPER 2003 SL,§
FRUTAS MARPER 2003 SL,§
FUN INTERNACIONAL ENTERTAIN SA,§
G INFOR INFYSER 98,§
GABALDA GUASCH, JAIME§
GABARRE FERNANDEZ, ANTONIO§
GABARRE FERNANDEZ, ANTONIO§
GABARRE GARCIA, JOSE§
GAJATE GEANINI, ENRIQUE§
GALAN MENA, MANUEL§
GALIANO RUIZ, RUBEN§
GALLARDO CASTRO, FCO. JAVIER§
GALLARDO PADRON, FRANCISCO§
GALLARDO RODRIGUEZ, CORAL§
GALLEMI CASTELLO, JOSE§
GALLEMI CASTELLO, JOSE§
GALVEZ AVILA, JAVIER§
GALVIN VIRUEL, ANA§
GAMERO SAAVEDRA, JUAN MANUEL§
GAMEZ FERNANDEZ, ANGELES§
GAMEZ TARRAGONA JUAN MIGUEL GOSALVEZ,§
GANDARA DORRIO, MARIA§
GANFENG, ZHENG§
GAONA LUPION, ANA§
GARCIA ABELLAN, EVA§
GARCIA AICART, OSCAR§
GARCIA AMOR, OSCAR§
GARCIA AMOR, OSCAR§
GARCIA AMOR, OSCAR§
GARCIA ARCOS, CRISTOBAL§
GARCIA CALVO, FRANCISCA§
GARCIA CARNERERO, ANA§
GARCIA DALMAU, GLORIA§
GARCIA ELIE, JUAN§
GARCIA ESCOBAR, ANA§
GARCIA FERNANDEZ, ANGEL§
GARCIA GALVEZ, AMELIA§
GARCIA GARCIA, CATALINA§
GARCIA GARRIDO, NOEMI§
GARCIA GINES, MARIA DOLORES§
GARCIA GUTIERREZ, SEGUNDINO§
GARCIA JIMENEZ, JUAN§
GARCIA LAZARO, VICTOR§
GARCIA LLAMAS, MARIA§
GARCIA LOPEZ, CRSTINA§
GARCIA LOPEZ, VICENTE§
GARCIA LOZANO, MANUEL§
GARCIA MACIAS, CARLOS§
GARCIA MARTIN, PEDRO§
GARCIA MENA, JOSE§
GARCIA MENA, JOSE§
GARCIA MESA, RAUL§
GARCIA MESEGUER, RAFAEL§
GARCIA MIRAS, SALVADOR§
GARCIA MONTORO, BRIAN§
GARCIA MONTORO, BRIAN§
100#
60#
100#
40#
100#
60#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
60#
60#
300#
450#
60#
100#
90#
90#
100#
150#
100#
150#
40#
60#
100#
40#
100#
40#
100#
40#
40#
40#
40#
100#
90#
40#
100#
80#
40#
60#
40#
100#
100#
150#
40#
100#
100#
100#
60#
90#
100#
60#
40#
60#
40#
100#
40#
40#
90#
100#
40#
60#
40#
90#
90#
150#
150#
300#
100#
90#
100#
100#
40#
100#
250#
40#
250#
100#
100#
90#
100#
100#
90#
60#
100#
60#
100#
90#
250#
40#
60#
100#
60#
150#
40#
40#
100#
100#
100#
40#
60#
150#
100#
250#
60#
90#
100#
100#
100#
60#
90#
40#
100#
100#
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 49
Administració Local
B26360R§
6407FLN§
5842CWT§
B9345PS§
6314DRX§
GI2654AN§
B7229VJ§
1673DTZ§
3836FPL§
B5932VG§
B4803JS§
3895CHG§
3895CHG§
3895CHG§
3895CHG§
3895CHG§
8278DXZ§
8780DNL§
6913FZG§
6913FZG§
6913FZG§
6913FZG§
C7642BMC§
C9225BSC§
C2104BBG§
C2104BBG§
4935DYL§
R1811BBB§
B5558UV§
C1176BPS§
5094FPP§
5094FPP§
5094FPP§
B8866OW§
0288FZN§
9655CVW§
5802DPZ§
5671BVB§
B8933SB§
B8933SB§
2876CZN§
9134CRH§
B8985TC§
9576CYG§
B4322JD§
2330DSZ§
0425DKD§
B7676VM§
B7676VM§
B3650OL§
B3650OL§
B3650OL§
B8336WT§
3812DDM§
B9059PY§
2974BRG§
2974BRG§
2091BDZ§
2091BDZ§
2091BDZ§
B3630TX§
7986BFM§
3867FZB§
3867FZB§
6266FWY§
1529CTC§
B5324TN§
4903BFM§
2549CLN§
4415DXV§
4415DXV§
B2383PS§
B8762SC§
9571BRD§
B6383MU§
B1153WF§
1093BTK§
5832BWR§
4192CVM§
9342FCR§
4213FJM§
B8009SS§
0946BDD§
9743BBK§
4874GHF§
4874GHF§
7045CDM§
3426FMK§
5212BWJ§
2494BBY§
C3467BLD§
9801BXM§
8548DXZ§
6564DHJ§
B4587UW§
B4587UW§
B4587UW§
B7464WF§
OU5385V§
C6050BMB§
B6709UF§
1392FCS§
2272CZG§
3443FZZ§
B9666WV§
1673DCT§
3021DRR§
3021DRR§
3021DRR§
3021DRR§
2934CBR§
2934CBR§
2934CBR§
2934CBR§
2934CBR§
2934CBR§
9425§
9431§
11701§
9105§
9417§
9421§
9417§
9414§
0302§
9114§
9414§
9432§
9432§
9432§
9432§
9432§
9114§
9115§
9402§
9402§
9402§
9402§
9421§
12106§
0901§
0301§
9417§
9425§
9418§
0701§
9431§
9431§
9431§
9431§
9402§
9431§
9402§
9432§
9111§
14301§
9432§
9421§
9417§
9431§
9432§
9421§
9431§
9432§
9431§
9417§
9417§
9417§
9118§
9431§
9402§
9417§
9417§
9432§
9431§
9431§
9402§
9413§
9431§
9431§
9413§
9421§
9412§
9105§
9105§
9402§
9431§
14601§
9413§
9402§
9114§
9411§
9431§
9431§
9431§
9421§
9113§
9105§
9413§
9110§
9414§
9417§
9417§
9402§
9432§
9417§
9431§
14601§
9410§
9413§
9417§
9417§
9410§
9111§
9114§
0701§
9412§
9431§
9431§
9402§
9103§
9115§
9434§
9432§
9431§
9434§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
§
G§
L§
G§
G§
§
L§
L§
G§
G§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
§
§
§
§
L§
L§
L§
G§
§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
§
L§
G§
G§
L§
L§
§
L§
L§
§
L§
L§
L§
§
§
§
G§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
§
L§
G§
L§
§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
G§
G§
§
§
§
L§
§
L§
G§
L§
L§
§
§
§
§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
C/ NAVATA, 0§
C/ ENRIC BORRAS, 34§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ SANT ANTONI ABAT, 26§
C/ RUBEN DARIO, 0§
C/ RAMON LLULL, 0§
C/ MILA, 0§
PL. TORRE DE L'OU, 0§
C/ PARE CLARET,§
C/ PRIM, 111§
C/ TEMPLE, 0§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ MADOZ, 2§
C/ REPUBLICA PORTUGUESA, 10§
C/ LLEO, 115§
AV. NAVARRA, 205§
AV. NAVARRA, 205§
AV. NAVARRA, 205§
AV. NAVARRA, 205§
C/ SANT FRANCESC ASSIS, 59§
C/ GENERAL MORAGUES, 11§
C/ MIQUEL SERVET, 0§
C/ MIQUEL SERVET, 0§
C/ EIVISSA, 9§
C/ PONENT, 32§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 36§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
C/ TEMPLE, 31§
C/ TEMPLE, 8§
C/ PRIM, 126§
C/ PRIM, 88§
C/ ROSSINI,§
C/ PRIM, 179§
C/ SANT PAU, 32§
C/ ALFONS XII, 103§
C/ SANTIAGO, 64§
C/ SANTIAGO, 64§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3§
C/ SEU D'URGELL, 27§
C/ ENGINYER DEULOFEU, 12§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ SAGUNT, 99§
C/ SANT RAFAEL, 43§
C/ PRIM, 107§
C/ MARINA, 0§
C/ MARINA, 64§
C/ SANT CEBRIA, 14§
C/ SANT CEBRIA, 14§
C/ SANT CEBRIA, 14§
C/ ISAAC PERAL, 47§
AV. MARTI PUJOL, 279§
AV. NAVARRA, 205§
C/ BADAJOZ, 9§
C/ BADAJOZ, 9§
C/ PRIM, 57§
C/ PRIM, 55§
C/ PRIM, 45§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 36§
C/ SIMANCAS, 2§
AV. MARTI PUJOL, 271§
AV. MARTI PUJOL, 253§
C/ F GARCIA LORCA, 0§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
RA. MATAMOROS, 131§
RA. MATAMOROS, 24§
C/ PONENT, 0§
AV. MARTI PUJOL, 195§
C/ PROVIDENCIA, 141§
C/ BALDOMER SOLA, 190§
PL. ALCALDE JOAN MANENT, 0§
C/ M MORENO MAURICI, 35§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 253§
C/ IRLANDA, 0§
RA. MATAMOROS, 0§
C/ LAIETANIA, 28§
C/ MADOZ, 4§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ JACINTO BENAVENTE, 0§
C/ CARME, 70§
Z.MIL TURO D'EN CARITG, 36§
C/ SANT JOSEP ORIOL, 2§
AV. ALFONS XIII, 109§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 130§
AV. SANT SALVADOR, 36§
C/ GUIFRE, 200§
C/ SANT CEBRIA, 54§
C/ MARINA, 72§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ DON PELAYO, 0§
C/ BELLAVISTA, 55§
C/ CERVERETA, 20§
C/ CERVERETA, 80§
C/ CERVERETA, 20§
C/ NOVA CANÇO, 6§
C/ BUENOS AIRES, 10§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
RA. CANYADO, 0§
C/ ROGER DE FLOR, 173§
C/ MARINA, 56§
AV. NAVARRA, 205§
AV. DOCTOR BASSOLS, 100§
C/ DOCTOR TRUETA, 0§
C/ PROVIDENCIA, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 26§
C/ SAGUNT, 97§
C/ SAGUNT, 101§
C/ PRIM, 165§
C/ MARINA, 23§
C/ F PLANAS I CASALS, 2§
C/ MARINA, 14§
C/ GERMA JULI, 57§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3§
02/12/2008§
27/02/2009§
16/02/2009§
16/02/2009§
12/02/2009§
17/12/2008§
24/02/2009§
17/02/2009§
17/12/2008§
24/02/2009§
17/02/2009§
27/02/2009§
20/01/2009§
19/02/2009§
16/02/2009§
11/12/2008§
12/02/2009§
29/01/2009§
18/12/2008§
05/02/2009§
03/12/2008§
05/02/2009§
09/02/2009§
12/02/2009§
18/02/2009§
18/02/2009§
12/02/2009§
18/02/2009§
27/01/2009§
18/02/2009§
21/02/2009§
14/02/2009§
21/02/2009§
20/02/2009§
12/02/2009§
21/02/2009§
22/12/2008§
26/01/2009§
08/02/2009§
08/02/2009§
14/02/2009§
26/02/2009§
04/02/2009§
02/12/2008§
20/02/2009§
04/02/2009§
18/02/2009§
21/02/2009§
24/02/2009§
13/02/2009§
12/02/2009§
09/02/2009§
16/02/2009§
03/02/2009§
05/02/2009§
09/02/2009§
05/02/2009§
27/02/2009§
21/02/2009§
13/02/2009§
12/02/2009§
16/02/2009§
27/02/2009§
20/02/2009§
18/02/2009§
17/12/2008§
26/02/2009§
20/02/2009§
27/02/2009§
02/01/2009§
31/12/2008§
13/02/2009§
15/02/2009§
08/01/2009§
30/12/2008§
10/02/2009§
30/01/2009§
17/12/2008§
11/02/2009§
17/12/2008§
26/01/2009§
27/02/2009§
24/02/2009§
16/02/2009§
26/02/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
24/02/2009§
13/02/2009§
13/02/2009§
20/01/2009§
20/02/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
09/02/2009§
13/02/2009§
25/02/2009§
19/02/2009§
16/02/2009§
18/02/2009§
21/02/2009§
27/02/2009§
01/12/2008§
13/02/2009§
26/02/2009§
13/01/2009§
20/02/2009§
02/02/2009§
17/01/2009§
10/02/2009§
24/02/2009§
13/02/2009§
14/02/2009§
19/02/2009§
18/02/2009§
12:36§
10:17§
01:03§
03:35§
05:47§
10:13§
03:20§
11:40§
06:55§
12:00§
03:33§
12:56§
12:18§
12:10§
01:05§
12:50§
06:35§
05:15§
05:10§
05:11§
05:38§
09:55§
11:30§
09:00§
12:05§
12:05§
04:22§
08:00§
04:30§
01:19§
11:10§
10:08§
06:00§
05:50§
10:23§
06:13§
05:21§
11:34§
03:06§
03:10§
05:00§
10:15§
11:53§
05:26§
11:27§
03:31§
04:55§
12:28§
05:50§
04:17§
04:31§
03:33§
09:03§
05:30§
05:11§
03:05§
11:43§
12:12§
05:36§
10:07§
11:18§
09:20§
12:02§
11:57§
09:09§
09:55§
12:49§
03:53§
06:35§
12:35§
12:49§
11:15§
12:08§
04:46§
12:40§
02:10§
04:42§
10:10§
10:10§
10:01§
10:20§
01:15§
06:55§
07:10§
05:50§
11:01§
12:33§
03:59§
10:53§
04:21§
04:44§
07:23§
11:30§
06:45§
04:29§
03:38§
04:22§
08:45§
03:25§
12:20§
08:05§
05:35§
05:21§
04:54§
04:15§
12:15§
09:45§
11:36§
05:19§
10:15§
05:07§
09:52§
05:10§
12:57§
10:58§
09:42§
GARCIA MONTORO, BRIAN§
GARCIA MORALES, ADORACION§
GARCIA PALMA, IGNACIO§
GARCIA RAJOY, MIGUEL§
GARCIA REQUENA, YOLANDA§
GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO§
GARCIA RODRIGUEZ, MANUELA§
GARCIA RONZERO, SOLEDAD§
GARCIA RUBIO, FERNANDO§
GARCIA RUIZ, MARIA§
GARCIA SAEZ, ESPERANZA§
GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO§
GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO§
GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO§
GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO§
GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO§
GARCIA SANCHEZ, HILARIO§
GARCIA SANCHEZ, JORDI§
GARCIA TASCON, LUZ§
GARCIA TASCON, LUZ§
GARCIA TASCON, LUZ§
GARCIA TASCON, LUZ§
GARCIA TEIXIDO, ORIOL§
GARCIA TORRELL, FRANCESC§
GARCIA TORRELL, MARC§
GARCIA TORRELL, MARC§
GARCIA VILLENA, MARIANO§
GARMOR DOS MIL SEIS SL,§
GARRETA OSSO, SERGIO§
GARRIDO BARAJAS, MANUEL§
GARRIGA GISBERT, OLGA§
GARRIGA GISBERT, OLGA§
GARRIGA GISBERT, OLGA§
GARRIGA SEIJO, FRANCISCO§
GASGON FELIP, CARLOS§
GASULL TORRELL, JOEL§
GENEROSO GARCIA, ILDEFONSO§
GESTINFORM CONSULTORS SL,§
GHAZIR, OMAR§
GHAZIR, OMAR§
GIBERT PARLADE, FRANCISCO§
GIL CEPEDA, DAVID§
GIL VELAZQUEZ, MANUEL§
GILABERT FORTEA, ALFREDO§
GILES NAVARRO, MANUEL§
GILI DOMINGO, ANDRES§
GILI DOMINGO, M§
GIMENEZ BALADA, FRANCISCO§
GIMENEZ BALADA, FRANCISCO§
GIMENEZ GABARRE, FAUSTINO§
GIMENEZ GABARRE, FAUSTINO§
GIMENEZ GABARRE, FAUSTINO§
GIMENEZ LOPEZ, JORGE§
GIMENEZ ORIOL, RAMON§
GIMENEZ PALANQUES, ESTER§
GIMENEZ RIBAS, MANUEL§
GIMENEZ RIBAS, MANUEL§
GIMENEZ RUIZ, MANUEL§
GIMENEZ RUIZ, MANUEL§
GIMENEZ RUIZ, MANUEL§
GIMENEZ SAHUQUILLO, BEATRIZ§
GIMENO JIMENEZ, PATRICIA§
GIMENO VALORIA, YOLANDA§
GIMENO VALORIA, YOLANDA§
GINES OLIVERAS, MIGUEL§
GINES RUFI, ESPERANZA§
GIRALT COMAS, MARIA§
GIRON SASOT, ADRIAN§
GIRONES MISERACHS, EVA§
GLO GLO SCP,§
GLO GLO SCP,§
GODINO MORENO, ANDRES§
GOGOLADZE, DAVID§
GOMEZ CASTRO, IVAN§
GOMEZ CORTES, ENCARNACION§
GOMEZ COSTARROSA, ENRIQUE§
GOMEZ FORTES, JOSE§
GOMEZ GARCIA, JONATHAN§
GOMEZ GARCIA, MONTSERRAT§
GOMEZ GONZALEZ, MA§
GOMEZ INGLES, JOSE§
GOMEZ MELIA, MANUEL§
GOMEZ MONTAVEZ, ASCENSION§
GOMEZ PUERTA, JOSE§
GOMEZ PUJOL, JORGE§
GOMEZ PUJOL, JORGE§
GOMEZ YAÑEZ, JOSE§
GONZALEZ ARJONA, FRANCISCO§
GONZALEZ BAUTISTA, SONIA§
GONZALEZ CASTELLANOS, FRANCESC§
GONZALEZ CHAVES, ISABEL§
GONZALEZ FERNANDEZ, CONCEPCION§
GONZALEZ GARCIA, MARGARITA§
GONZALEZ GOMEZ, ISABEL§
GONZALEZ GONZALEZ, NATALIO§
GONZALEZ GONZALEZ, NATALIO§
GONZALEZ GONZALEZ, NATALIO§
GONZALEZ LARA, ROSARIO§
GONZALEZ LOPEZ, ANA MARIA§
GONZALEZ LOYO, ALFREDO§
GONZALEZ MACEDA, JORGE§
GONZALEZ MARTIN, AGUSTINA§
GONZALEZ MARTINEZ, ESTER§
GONZALEZ MORA, FRANICSCO§
GONZALEZ ROSABAL, JOSE§
GONZALEZ SANFONT, MARTA§
GONZALEZ SOLER, JORGE§
GONZALEZ SOLER, JORGE§
GONZALEZ SOLER, JORGE§
GONZALEZ SOLER, JORGE§
GONZALEZ TAPIA, ASUNCION§
GONZALEZ TAPIA, ASUNCION§
GONZALEZ TAPIA, ASUNCION§
GONZALEZ TAPIA, ASUNCION§
GONZALEZ TAPIA, ASUNCION§
GONZALEZ TAPIA, ASUNCION§
100#
40#
150#
100#
60#
60#
60#
100#
300#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
60#
90#
60#
100#
60#
100#
60#
90#
40#
40#
40#
40#
100#
40#
100#
40#
100#
250#
40#
60#
60#
40#
40#
60#
40#
40#
40#
60#
60#
60#
100#
40#
100#
60#
60#
40#
40#
40#
100#
90#
40#
40#
90#
60#
90#
100#
100#
100#
40#
250#
90#
100#
100#
90#
40#
40#
40#
60#
100#
100#
90#
100#
100#
60#
60#
100#
40#
60#
40#
250#
60#
90#
60#
60#
60#
100#
100#
90#
90#
40#
40#
100#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
2934CBR§
2934CBR§
B6097WP§
B6097WP§
B6097WP§
6086FCK§
B7522WH§
9025CWZ§
2344FXG§
B7812TF§
8522CDJ§
B5373UV§
2735DJN§
2735DJN§
B5308SY§
C3949BDX§
B4556UT§
1637CDF§
7940CWC§
8277GCS§
3563CYL§
3563CYL§
B0014SV§
1354BGV§
3417DHN§
4467FWG§
B7858US§
B4528SY§
B9912UK§
8666DNF§
8666DNF§
8666DNF§
8666DNF§
3086BKL§
8992BGZ§
GI1628BJ§
GI1628BJ§
B8288WH§
7176FPK§
9510DWV§
3754CCS§
4194DJN§
4194DJN§
4194DJN§
4194DJN§
4194DJN§
2735CHR§
2735CHR§
2735CHR§
2735CHR§
2735CHR§
1061CPH§
1061CPH§
9722FRP§
9722FRP§
0293BYJ§
7223CKG§
4120CVM§
4120CVM§
4120CVM§
4120CVM§
4120CVM§
4120CVM§
4120CVM§
B7629SG§
B2020WK§
1808CCJ§
1808CCJ§
1808CCJ§
0198GGX§
0198GGX§
0198GGX§
B2864SX§
B2864SX§
2554CZG§
MU8344BU§
5328DHF§
B6035JG§
0437FKC§
9328DNF§
7314BSJ§
7314BSJ§
6231CRY§
B5481TX§
1437CYW§
3814CXX§
3814CXX§
3814CXX§
3814CXX§
3814CXX§
B1949SH§
B8086OJ§
4257BPV§
B0635TY§
7941BLL§
B5690UF§
9205CCX§
C3815BPJ§
2387FGV§
8251BKH§
B7215WT§
B7215WT§
B7215WT§
B8300TS§
4245DFP§
5825FTT§
B8695SC§
B2845TM§
B2845TM§
B2845TM§
B3342VC§
9339FLD§
1544FXX§
C3165BTX§
4423FPL§
0308BWS§
9431§
9431§
9432§
9431§
9432§
9413§
9402§
9412§
9412§
11701§
9421§
9402§
9432§
9431§
9118§
0301§
9411§
9431§
9421§
9402§
9431§
9431§
14601§
14601§
9103§
15501§
9431§
9411§
9417§
9431§
9118§
9431§
9432§
9421§
9402§
9417§
9114§
9402§
9402§
9431§
9116§
9402§
9402§
9431§
9402§
9402§
9417§
9402§
9402§
9402§
9402§
9431§
9431§
9432§
9431§
9431§
0302§
9434§
9432§
9432§
9432§
9432§
9431§
9432§
9402§
9402§
9417§
9417§
9417§
9431§
9431§
9431§
11701§
9105§
9102§
9112§
9118§
9411§
9417§
9432§
9432§
9431§
11701§
9413§
9414§
9421§
9421§
9421§
9421§
9421§
9104§
9431§
9417§
9411§
9417§
9431§
9413§
9118§
9417§
9409§
9402§
9402§
9402§
9417§
9417§
9114§
9409§
9431§
9431§
9432§
9105§
11701§
9409§
14601§
9402§
9104§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
G§
L§
§
§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
§
L§
L§
G§
G§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
G§
§
§
L§
§
§
§
§
§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
§
§
§
§
L§
L§
L§
G§
G§
G§
G§
G§
L§
§
§
L§
L§
L§
G§
L§
G§
L§
§
§
§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
§
§
§
§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
G§
G§
G§
G§
G§
C/ MARINA, 14§
C/ PRIM, 120§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 2§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ EUROPA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 164§
C/ CONQUISTA, 43§
C/ FRANCESC LAYRET, 129§
C/ JUAN VALERA, 0§
C/ ESCORXADOR, 0§
AV. BUFALA, 16§
C/ GUELL I FERRER, 36§
C/ GUIFRE, 186§
RA. CANYADO, 0§
AV. BUFALA, 1§
C/ JAUME PASSARELL, 0§
C/ PROVIDENCIA, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 32§
C/ POMAR DE BAIX, 33§
C/ DOS DE MAIG, 0§
C/ MARINA, 70§
C/ PAU CLARIS, 0§
C/ CONQUISTA, 0§
AV. DOCTOR BASSOLS, 100§
AV. GUIX, 0§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
AV. MARTI PUJOL, 723§
C/ ESCULTOR SALCILLO, 13§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ GERMA JULI, 5§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ MARINA, 0§
C/ PAU PICASSO, 0§
C/ ORIO, 44§
PL. DOCTOR FLEMING,§
C/ SANT HILARI SACALM, 0§
C/ MARE DE DEU DE LORDA, 164§
PL. ALCALDE XIFRE, 4§
C/ ROGER DE FLOR, 159§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 201§
C/ FRANCESC LAYRET, 197§
C/ TEMPLE, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 189§
C/ FRANCESC LAYRET, 199§
C/ INDUSTRIA, 548§
C/ INDUSTRIA, 554§
C/ INDUSTRIA, 550§
C/ INDUSTRIA, 552§
C/ INDUSTRIA, 560§
C/ ROGER DE FLOR, 111§
C/ ROGER DE FLOR, 121§
RA. MATAMOROS, 39§
RA. MATAMOROS, 28§
AV. MARTI PUJOL, 206§
C/ GENERAL MORAGUES, 0§
C/ PRIM, 59§
C/ GERMA JULI, 11§
C/ PRIM, 65§
RA. MATAMOROS, 30§
RA. MATAMOROS, 0§
C/ PRIM, 49§
C/ PRIM, 41§
C/ INDUSTRIA, 560§
C/ M MORENO MAURICI, 29§
C/ OCEANIA, 3§
C/ FELIU VEGUES, 11§
C/ ORIO, 35§
C/ PROVIDENCIA, 0§
C/ PROVIDENCIA, 135§
C/ GUIFRE, 196§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 173§
C/ MALAGA, 0§
DISS. RESIDENCIA TRIAS I P, 0§
C/ QUEVEDO, 48§
AV. PRESIDENT COMPANYS, 61§
C/ CACERES, 27§
RBLA. SANT JOAN, 99§
C/ DOS DE MAIG, 50§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ PARE CLARET, 0§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
C/ CARLES I, 1§
C/ MARIA AUXILIADORA, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 32§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 32§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 30§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 32§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 32§
AV. DOCTOR BASSOLS, 0§
C/ DOS DE MAIG, 50§
CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 7§
C/ ELISEU MEIFREN, 0§
GR. VERGE DE LA SALUT, 0§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ PRIM, 170§
C/ GUIFRE, 602§
C/ BALDOMER SOLA, 55§
C/ PINTOR ROSALES, 0§
C/ APENINS, 12§
C/ INDUSTRIA, 560§
C/ APENINS, 16§
C/ BADAJOZ, 0§
C/ JAEN, 0§
C/ BADAJOZ, 11§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
RA. MATAMOROS, 30§
C/ GERMA JULI, 57§
RBLA. SANT JOAN, 0§
C/ DON PELAYO, 54§
C/ QUEVEDO, 0§
C/ LISZT, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 195§
AV. DOCTOR BASSOLS, 172§
17/02/2009§
16/02/2009§
01/12/2008§
02/12/2008§
04/12/2008§
19/01/2009§
09/10/2008§
16/02/2009§
26/02/2009§
17/02/2009§
19/02/2009§
05/02/2009§
13/01/2009§
05/01/2009§
20/02/2009§
12/02/2009§
10/02/2009§
14/02/2009§
12/02/2009§
04/12/2008§
05/01/2009§
12/01/2009§
26/02/2009§
25/02/2009§
13/02/2009§
17/02/2009§
23/02/2009§
18/02/2009§
24/02/2009§
10/12/2008§
29/01/2009§
12/12/2008§
19/12/2008§
22/01/2009§
12/02/2009§
25/02/2009§
23/02/2009§
09/02/2009§
03/12/2008§
14/02/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
05/02/2009§
12/12/2008§
30/12/2008§
04/12/2008§
15/12/2008§
17/12/2008§
01/12/2008§
11/12/2008§
07/01/2009§
11/02/2009§
12/02/2009§
02/12/2008§
04/12/2008§
04/02/2009§
21/02/2009§
12/01/2009§
27/01/2009§
23/01/2009§
21/01/2009§
29/01/2009§
31/01/2009§
04/02/2009§
04/02/2009§
05/02/2009§
09/12/2008§
16/12/2008§
10/12/2008§
17/02/2009§
19/02/2009§
20/02/2009§
23/02/2009§
11/02/2009§
11/02/2009§
12/02/2009§
26/01/2009§
26/02/2009§
05/02/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
14/02/2009§
13/02/2009§
23/02/2009§
14/12/2008§
05/02/2009§
12/12/2008§
15/01/2009§
11/12/2008§
23/12/2008§
20/02/2009§
18/02/2009§
27/02/2009§
24/02/2009§
24/02/2009§
24/02/2009§
26/02/2009§
13/02/2009§
04/02/2009§
23/02/2009§
23/12/2008§
23/12/2008§
07/01/2009§
14/01/2009§
26/02/2009§
28/01/2009§
03/12/2008§
11/02/2009§
12/02/2009§
16/02/2009§
12/02/2009§
10/02/2009§
10/02/2009§
22/02/2009§
04/02/2009§
26/02/2009§
09:58§
11:40§
05:12§
10:20§
05:16§
01:30§
12:21§
09:40§
05:20§
12:15§
12:48§
04:16§
12:06§
11:36§
08:05§
07:40§
07:50§
07:02§
10:35§
08:15§
10:52§
12:54§
07:57§
05:30§
04:15§
04:45§
04:42§
03:50§
08:40§
10:14§
08:45§
09:35§
05:20§
08:05§
04:05§
02:15§
05:00§
03:34§
09:52§
06:27§
05:45§
08:51§
08:55§
04:58§
08:44§
08:09§
12:10§
10:38§
10:20§
12:16§
10:26§
10:07§
05:38§
05:25§
06:16§
09:46§
03:58§
07:42§
11:56§
11:45§
11:14§
12:15§
01:15§
11:18§
12:24§
05:38§
03:13§
04:03§
03:52§
10:47§
05:47§
10:57§
05:45§
06:10§
11:30§
04:27§
10:05§
08:50§
12:32§
10:24§
06:43§
10:12§
12:40§
03:45§
11:00§
05:30§
03:41§
04:24§
10:15§
04:31§
07:00§
10:46§
12:25§
03:07§
03:20§
11:34§
07:30§
08:45§
12:42§
10:50§
11:43§
12:20§
09:50§
05:21§
08:25§
03:06§
06:30§
10:08§
04:40§
05:07§
06:30§
12:00§
04:00§
03:50§
05:35§
07:45§
GONZALEZ TAPIA, ASUNCION§
GONZALEZ TAPIA, ASUNCION§
GONZALEZ TORRES, GERMAN§
GONZALEZ TORRES, GERMAN§
GONZALEZ TORRES, GERMAN§
GONZALVO MARTINEZ, VANESSA§
GORDO GAVALDA, ALBERTO§
GOTZENS BUSQUETS, MARIA§
GRAFIQUES BARCELONETA SL,§
GRAMUNT VALERI, GERARD§
GRANADOS RODRIGUEZ, MANUEL§
GRANCE CANO, TEOFILO§
GRAS PIQUERAS, ARTUR§
GRAS PIQUERAS, ARTUR§
GRIFASI LOUSTAUNAU, LEONARDO§
GRIÑAN FERRE, KENNETH§
GRIÑAN FERRE, KILIAN§
GRIS FORN, INMACULADA§
GROGUES MARTINEZ, HERMENEGILDO§
GRUPO ERILIN SL,§
GRUPO MILENIUM GESTION SL,§
GRUPO MILENIUM GESTION SL,§
GUADAMILLAS MARTINEZ, MARIA§
GUAL SANCHEZ, RAMON§
GUALLI PINDUISACA, JOSE§
GUEMRICHE, AZZEDINE§
GUERRA GARCIA, LIDIA§
GUERRA TRIVIÑO, JOSE§
GUERRERO MARIN, JUAN§
GUERRERO RABINAT, MONTSERRAT§
GUERRERO RABINAT, MONTSERRAT§
GUERRERO RABINAT, MONTSERRAT§
GUERRERO RABINAT, MONTSERRAT§
GUERRERO SANTANA, MANUEL§
GUETBACH LAMOUZA, MOHAMED§
GUICHUN, WANG§
GUICHUN, WANG§
GUIJAS JIMENEZ, JUSTO§
GUIL ACCESORIOS MUSICA SL,§
GUILLEN SOLDEVILA, ROSA§
GUIRAO PEREZ, SERGIO§
GUMATEX S L,§
GUMATEX S L,§
GUMATEX S L,§
GUMATEX S L,§
GUMATEX S L,§
GUOSHI, YANG§
GUOSHI, YANG§
GUOSHI, YANG§
GUOSHI, YANG§
GUOSHI, YANG§
GUSTAVO LEGUIZAMON, EZEQUIEL§
GUSTAVO LEGUIZAMON, EZEQUIEL§
GUTIERREZ FERNANDEZ, RAUL§
GUTIERREZ FERNANDEZ, RAUL§
GUTIERREZ QUESADA, LUIS§
GUZMAN JURADO, CARLOS§
HABITATGES MIRELLA SL,§
HABITATGES MIRELLA SL,§
HABITATGES MIRELLA SL,§
HABITATGES MIRELLA SL,§
HABITATGES MIRELLA SL,§
HABITATGES MIRELLA SL,§
HABITATGES MIRELLA SL,§
HAI YONG, JIN§
HAIBIN, XU§
HALIMI, MOHAMMED§
HALIMI, MOHAMMED§
HALIMI, MOHAMMED§
HENARES GARCIA, SANDRA§
HENARES GARCIA, SANDRA§
HENARES GARCIA, SANDRA§
HEREDIA FERNANDEZ, JOSE§
HEREDIA GONZALEZ, CARMEN§
HEREDIA GRANADO, DIEGO§
HEREDIA HEREDIA, ONOFRE§
HEREDIA LLORET, GEMMA§
HEREDIA SALAZAR, MANUEL§
HERMOSO CASTAÑO, MARIA§
HERNANDEZ GARCIA, ALBERTO§
HERNANDEZ GARCIA, CRISTINA§
HERNANDEZ GARCIA, CRISTINA§
HERNANDEZ GOMEZ, BERNABE§
HERNANDEZ GOMEZ, MARIA§
HERNANDEZ HITA, JORDI§
HERNANDEZ MORALES, JOSE§
HERNANDEZ MORALES, JOSE§
HERNANDEZ MORALES, JOSE§
HERNANDEZ MORALES, JOSE§
HERNANDEZ MORALES, JOSE§
HERNANDEZ SANCHEZ, IBAN§
HERNANDEZ VILLORA, FRANCISCO§
HERRERO MARIN, MERCEDES§
HERVAS MARTOS, DIEGO§
HIDALGO FERNANDEZ, ISRAEL§
HIGUERAS RODRIGUEZ, JAVIER§
HINOJOSA LUQUE, EMILIO§
HIPER LIMPIEZAS SL,§
HOSTAL BADALONI SL,§
HUERTAS DIAZ, RAMIRO§
HURTADO MAILLO, RAFAELA§
HURTADO MAILLO, RAFAELA§
HURTADO MAILLO, RAFAELA§
HUSSAIN *, ARIF§
HUSSAIN, NAZAR§
HUSSAIN, SHABBIR§
IBAÑEZ BORRAS, LAURA§
IBAÑEZ CAMPOY, ANA§
IBAÑEZ CAMPOY, ANA§
IBAÑEZ CAMPOY, ANA§
IBAÑEZ GIMENEZ, SERGIO§
IBAÑEZ RAMON, OSCAR§
IBAÑEZ SAENZ, JUAN§
ICHIOUEN, OSAMA§
IGBEN-DOS, S.L.,§
IGLESIAS CLEMENTE, CARLOS§
40#
40#
40#
40#
40#
90#
100#
90#
90#
150#
60#
100#
40#
40#
100#
100#
90#
40#
60#
100#
40#
40#
250#
250#
100#
90#
40#
90#
60#
40#
100#
40#
40#
60#
100#
60#
100#
100#
100#
40#
100#
100#
100#
40#
100#
100#
60#
100#
100#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
300#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
100#
100#
60#
60#
60#
40#
40#
40#
150#
100#
100#
100#
100#
90#
60#
40#
40#
40#
150#
90#
100#
60#
60#
60#
60#
60#
100#
40#
60#
90#
60#
40#
90#
100#
60#
100#
100#
100#
100#
60#
60#
100#
100#
40#
40#
40#
100#
150#
100#
250#
100#
100#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 50
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
4371CKZ§
4371CKZ§
0978BSM§
0978BSM§
0978BSM§
B9258VF§
0955CGX§
6994CDR§
6994CDR§
6994CDR§
6994CDR§
6944BDW§
8169CYN§
5552DNG§
1942DYZ§
0761DTX§
9943DKS§
6715BVL§
2004CCP§
C4879BLS§
B4455SJ§
B1302NS§
6336BRN§
5023DDM§
2185CFX§
B9291TB§
0831DXW§
6882GGP§
9768DWW§
C3533BTD§
5397BPD§
6996BVL§
B8744OJ§
6118BXW§
B8390VK§
B3482WU§
2459DNW§
0557CHV§
3750CNC§
7591GHC§
9096DSD§
B0232SY§
8983FKS§
2924FXG§
B2896WB§
B2896WB§
B6177WN§
B2391PK§
B2391PK§
B2391PK§
B9108WD§
NA3184AU§
IB4052DD§
8433BCN§
8656GGT§
8429CLH§
6128FXK§
B7353PM§
4699DNY§
0748CVF§
B3719WV§
3020CGP§
B0055SK§
2869DKV§
BI2776BV§
3840BPZ§
1811GCP§
7684FVR§
4350GBJ§
0247FRP§
B3133WL§
8041CFK§
6285BJC§
BBNL883§
B3360TD§
6946BKF§
8255BCC§
4035CVZ§
B7114PP§
IB1253CX§
Z6769BJ§
B8246SK§
3838DRL§
B5593ST§
B0377GW§
3991CGJ§
B6977WJ§
4829BWM§
4829BWM§
B0438PG§
9170BHF§
B4146SJ§
B4146SJ§
B4146SJ§
6457DKJ§
B6906UH§
5680FHN§
4750GFS§
6101CDN§
6101CDN§
B3083UT§
B6370LZ§
B4709UW§
8001DZJ§
5667FTS§
5667FTS§
B1874TJ§
4674DPX§
4674DPX§
2915CTP§
4011CLC§
6476BCH§
B0405IU§
B0405IU§
B0405IU§
9125FBF§
9118§
9118§
9431§
9421§
9421§
9105§
9105§
9118§
9402§
9417§
9402§
9402§
9114§
9421§
9105§
9422§
9417§
9421§
9413§
9411§
9431§
9421§
9417§
9115§
9431§
9417§
9431§
9421§
9402§
14802§
9402§
9431§
9110§
9417§
9410§
9114§
9421§
9431§
9432§
9412§
9410§
9414§
9402§
9412§
9402§
9431§
17001§
9431§
9416§
9412§
9118§
9402§
9105§
9118§
9114§
9114§
9432§
9412§
9421§
9402§
9431§
9112§
9402§
9118§
9116§
11701§
9432§
9432§
9402§
9421§
9412§
9432§
9402§
9105§
9118§
9402§
9402§
9111§
9118§
9118§
9116§
9105§
9413§
9402§
9431§
9105§
9431§
9114§
9114§
9118§
9118§
9432§
9431§
9432§
9402§
9432§
9431§
9112§
9402§
9118§
9111§
9421§
9118§
11701§
9431§
16701§
9431§
9417§
9417§
9432§
9403§
9431§
11001§
9118§
9118§
9432§
§
§
G§
G§
L§
§
G§
G§
G§
§
§
§
G§
§
§
G§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
G§
§
§
§
L§
G§
§
G§
§
L§
L§
L§
G§
§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
G§
G§
G§
G§
L§
L§
L§
§
§
§
G§
G§
G§
L§
L§
§
L§
L§
L§
G§
G§
§
§
§
G§
G§
G§
G§
G§
L§
§
L§
G§
L§
G§
G§
G§
G§
L§
L§
L§
§
L§
L§
G§
§
§
§
G§
G§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
AV. ALFONS XIII, 34§
PL. BADALONA, 0§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ SANT MIQUEL, 2§
C/ SANT MIQUEL, 4§
C/ JUMILLA, 0§
C/ MARIA AUXILIADORA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 199§
AV. ALFONS XIII, 22§
C/ CREU, 87§
C/ FRANCESC LAYRET, 195§
AV. DOCTOR BASSOLS, 174§
C/ BONAVISTA, 2§
C/ CARME, 21§
C/ SANT LLUC, 72§
AV. CNAL VIDAL BARRAQUER, 0§
AV. CARITG, 0§
C/ ARNUS, 6§
C/ TANGER, 0§
C/ SANT CARLES, 24§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ SANTA TERESA, 11§
C/ ESCULTOR SALCILLO, 15§
C/ MAGATZEM, 100§
C/ TEMPLE, 13§
C/ NOU CASES,§
AV. MARTI PUJOL, 0§
C/ SANT FRANCESC ASSIS, 47§
C/ LISZT, 34§
AV. DOCTOR BASSOLS, 0§
AV. CATALUNYA, 79§
C/ GUIFRE, 206§
C/ JEREZ DE LA FRONTERA, 0§
AV. ALFONS XIII, 476§
C/ CERVERETA, 6§
C/ CIRCUMVAL·LACIO, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 18§
C/ IGNASI IGLESIAS, 8§
C/ TEMPLE, 0§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ COLL I PUJOL, 35§
C/ EIVISSA, 0§
C/ APENINS, 20§
C/ SANT FELIP DE ROSES, 67§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 34§
C/ PRIM, 158§
AV. SALVADOR ESPRIU, 0§
C/ PRIM, 65§
C/ NAPOLS, 28§
C/ JUAN VALERA, 76§
C/ SIMANCAS, 80§
C/ ORIO, 33§
C/ TARDOR, 0§
C/ JOAN SEBASTIA BACH, 22§
C/ DON PELAYO, 84§
C/ REPUBLICA PORTUGUESA, 40§
AV. MARTI PUJOL, 0§
AV. ALFONS XIII, 0§
AV. DOCTOR BASSOLS, 174§
AV. NAVARRA, 205§
AV. MARTI PUJOL, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 100§
C/ FRANCESC LAYRET, 197§
AV. ALFONS XIII, 40§
AV. ALFONS XIII, 113§
C/ JULI GALVE BRUSSON, 91§
C/ GUIFRE, 118§
C/ PRIM, 141§
AV. ALFONS XIII, 580§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
RA. MATAMOROS, 2§
AV. MARTI PUJOL, 128§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 36§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
C/ PAU CLARIS, 13§
CTRA. SANTA COLOMA, 7§
AV. ALFONS XIII, 530§
C/ SARAGOSSA, 37§
C/ SANT PAU, 1§
AV. MARTI PUJOL, 195§
C/ LEPANTO, 26§
C/ CANELONES, 0§
C/ MIGJORN, 0§
AV. JOAN XXIII, 11§
C/ SAGUNT, 0§
C/ MOSSEN ANTON, 0§
C/ PRIM, 122§
C/ AUSIAS MARCH, 87§
C/ AUSIAS MARCH, 91§
C/ BALDOMER SOLA, 47§
C/ SIMANCAS, 86§
C/ SAGUNT, 101§
C/ SAGUNT, 103§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 16§
C/ COLL I PUJOL, 148§
C/ PRIM, 167§
C/ GERMA JULI, 1§
C/ FRANCESC LAYRET, 104§
RBLA. SANT JOAN, 83§
AV. CARITG, 1§
C/ SOLSONA, 3§
C/ FRA BASILI S JOSEP, 0§
C/ SIMANCAS, 68§
C/ BALDOMER SOLA, 0§
C/ PRIM, 175§
C/ GENERAL MORAGUES, 4§
C/ SAGUNT, 101§
C/ SIRIUS, 2§
C/ DEMOCRACIA, 36§
AV. MARTI PUJOL, 218§
C/ SANTA EULALIA, 1§
C/ F PLANAS I CASALS, 4§
C/ JOAN SEBASTIA BACH, 24§
AV. ALFONS XIII, 40§
AV. DOCTOR BASSOLS, 0§
C/ LLIBERTAT, 5§
22/01/2009§
19/02/2009§
03/01/2009§
29/12/2008§
02/01/2009§
13/02/2009§
18/02/2009§
13/01/2009§
24/12/2008§
29/12/2008§
30/12/2008§
13/02/2009§
25/02/2009§
12/02/2009§
20/02/2009§
17/02/2009§
24/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
10/02/2009§
11/02/2009§
22/02/2009§
19/02/2009§
28/01/2009§
02/02/2009§
24/02/2009§
11/02/2009§
04/02/2009§
03/12/2008§
25/02/2009§
04/12/2008§
17/02/2009§
27/02/2009§
09/02/2009§
13/02/2009§
24/02/2009§
07/01/2009§
20/12/2008§
16/01/2009§
17/01/2009§
12/02/2009§
27/02/2009§
12/02/2009§
16/02/2009§
23/12/2008§
13/01/2009§
16/02/2009§
17/02/2009§
04/01/2009§
23/12/2008§
28/01/2009§
04/02/2009§
24/02/2009§
16/02/2009§
25/02/2009§
12/02/2009§
28/01/2009§
26/02/2009§
13/02/2009§
07/01/2009§
21/02/2009§
13/02/2009§
01/12/2008§
28/01/2009§
27/01/2009§
26/02/2009§
21/01/2009§
04/02/2009§
03/12/2008§
17/12/2008§
09/02/2009§
28/01/2009§
05/02/2009§
18/02/2009§
25/02/2009§
04/02/2009§
13/02/2009§
25/12/2008§
30/01/2009§
25/02/2009§
25/02/2009§
16/02/2009§
17/02/2009§
04/02/2009§
16/02/2009§
17/02/2009§
11/02/2009§
12/02/2009§
24/02/2009§
26/02/2009§
16/01/2009§
18/02/2009§
21/02/2009§
20/02/2009§
09/12/2008§
19/02/2009§
14/06/2008§
24/02/2009§
03/12/2008§
07/01/2009§
28/01/2009§
24/02/2009§
28/01/2009§
21/02/2009§
11/02/2009§
16/02/2009§
30/01/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
05/01/2009§
05/02/2009§
27/01/2009§
09/02/2009§
29/01/2009§
26/01/2009§
17/02/2009§
05:40§
12:00§
11:16§
04:45§
08:16§
10:25§
10:15§
08:44§
10:30§
08:59§
08:44§
04:14§
04:00§
09:46§
04:55§
12:40§
08:06§
03:28§
03:30§
11:15§
12:41§
01:20§
08:25§
07:30§
12:00§
05:16§
09:51§
03:35§
10:40§
01:09§
10:31§
10:36§
05:15§
02:52§
04:22§
08:45§
10:02§
05:58§
05:18§
03:45§
08:40§
09:40§
10:23§
10:20§
12:37§
11:50§
04:26§
09:55§
05:45§
03:03§
08:30§
04:27§
10:25§
07:03§
04:18§
05:16§
06:10§
06:15§
04:13§
11:42§
06:37§
03:11§
04:42§
06:03§
10:15§
11:45§
06:20§
11:33§
12:15§
09:55§
04:40§
10:45§
11:47§
02:58§
08:10§
12:01§
03:54§
04:50§
09:50§
12:25§
12:25§
03:53§
09:45§
12:08§
09:32§
05:05§
10:37§
05:41§
03:26§
12:45§
04:28§
12:06§
10:18§
11:43§
04:01§
05:10§
05:16§
06:09§
04:14§
07:45§
11:00§
10:30§
08:30§
01:10§
12:10§
04:05§
11:10§
04:05§
04:10§
06:24§
05:54§
11:30§
10:30§
12:35§
03:10§
05:23§
IGLESIAS RAMOS, OLGA§
IGLESIAS RAMOS, OLGA§
IGLESIAS SANCHEZ, MARIA DEL§
IGLESIAS SANCHEZ, MARIA DEL§
IGLESIAS SANCHEZ, MARIA DEL§
IGUISI EDEBIRI, EFOSA§
ILYAS, MIAN§
INFANTE CALVO, LUCINA§
INFANTE CALVO, LUCINA§
INFANTE CALVO, LUCINA§
INFANTE CALVO, LUCINA§
INSTAL BADALONA,§
INSTMETAL SCP,§
INVESTIGACION COMERCIAL EDUMER S L,§
IOAN OPRITESCU, FLORIN§
IRANZO PADILLA, ALFONSO§
IRUELA ESCUDERO, JUAN§
IZQUIANO RENTERO, CRISTINA§
JABONERO DEL SAZ, JOSE§
JAEN FERNANDEZ, IVAN§
JAIME GALLARDO, VERONICA§
JANKOWSKA, AGNIESZKA§
JIE, XUECHAO§
JIMENEZ BARO, ANDRES§
JIMENEZ BARRAGAN, JOSE§
JIMENEZ BATO, JUAN§
JIMENEZ BOLOS, MARIA NIEVES§
JIMENEZ CAPARROS, SERGIO§
JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL§
JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO§
JIMENEZ JIMENEZ, LORENZO§
JIMENEZ LOPEZ, MIGUEL§
JIMENEZ MUÑOZ, JOSE§
JIMENEZ NAVARRO, LAURA§
JIMENEZ ORIVE, JOSEFA§
JIMENEZ SANCHEZ, MANUEL§
JIMENEZ TORRA, VANESSA§
JORDA CORS, JAIME§
JORDAN SALA, JORDI§
JORDI BELLMUNT MEDICAL SL,§
JORDI BELLMUNT MEDICAL SL,§
JORQUERA BERGILLO, JUAN§
JUAN MARCOS MODA SL,§
JUNQUERA GALAN, JOSE§
JURADO AGUILAR, ANDRES§
JURADO AGUILAR, ANDRES§
JURADO SANCHEZ, JUAN§
KHOUDRANE, BAKHTA§
KHOUDRANE, BAKHTA§
KHOUDRANE, BAKHTA§
KORNER ESPEJO, EDUARDO§
KOROMA, MICHAEL§
KRAUSS, JUANA§
KRAWIEC, LUKASZ§
KROMBARA S.L.,§
LAGUNA SOBRINO, PRIMITIVO§
LAITA LOPEZ, RAUL§
LAMRHARI LAMRHARI, BEN GACEM§
LARA BLASCO, ALBERTO§
LARACHE DEL VALLES SL,§
LASO ALVAREZ, RAMON§
LATORRE CAPELLA, MARIA§
LATORRE CAPELLA, RAMON§
LATORRES RAMIREZ, ISIDORO§
LAURIA MARTINEZ, ALEJANDRO§
LEALBERNABEU, JUAN§
LEASE PLAN SERVICIOS SA,§
LEASE PLAN SERVICIOS SA,§
LEASE PLAN SERVICIOS SA,§
LEASE PLAN SERVICIOS SA,§
LECHA ABOS, JONATAN§
LECHA PERALES, LUIS§
LEDESMA RODRIGUEZ, FRANCISCO§
LEON CARCERENY, NURIA§
LEON CIEVERA, ERNESTO§
LEON MATEOS, JUAN§
LESANO GANAN, ANGEL§
LEYVA VALDEZ, MARIA§
LEZAMA RAMIREZ, JOSE§
LIAQAT, ALI§
LIAQAT REHMAT, ALI§
LIN, HUAN§
LITVINOVA, ELENA§
LLAVERO OLIVARES, RAMONA§
LLENDERROZOS SERRANO, SERGIO§
LLIBRE PEREZ, CARLOS§
LLINAS CORTINAS, LLUIS§
LLOMBART IMBERNON, JORDI§
LLOMBART IMBERNON, JORDI§
LLOMBART IMBERNON, JORDI§
LLOMPART ESTEVE, ADAN§
LLORENS PUMAROLA, JORDI§
LLORENS PUMAROLA, JORDI§
LLORENS PUMAROLA, JORDI§
LLORENTE SANCHEZ, PEDRO§
LLORET NOGUER, MARIA§
LLORETA TRULL, ALBERTO§
LLULL PUENTE, MARIONA§
LOMANDO CORAO, ANGEL§
LOMANDO CORAO, ANGEL§
LOMBEIDA GAROFALO, ANIVAL§
LOOR CEDENO, ROQUE§
LOPEZ, CRISTIAN§
LOPEZ ASTORGA, VICTOR§
LOPEZ BENITO, VICTOR§
LOPEZ BENITO, VICTOR§
LOPEZ CAMPOS, JOSE§
LOPEZ CARDENAS, EDUARDO§
LOPEZ CARDENAS, EDUARDO§
LOPEZ CUADRADAS, MARIA§
LOPEZ ESCUDERO, DAVID§
LOPEZ FLORES, MARGARITA§
LOPEZ GARCES, JOSE§
LOPEZ GARCES, JOSE§
LOPEZ GARCES, JOSE§
LOPEZ GOMEZ, ELISENDA§
100#
100#
40#
60#
60#
100#
100#
100#
100#
60#
100#
100#
100#
60#
100#
60#
60#
60#
90#
90#
40#
60#
60#
100#
40#
60#
40#
60#
100#
250#
100#
40#
100#
60#
60#
100#
60#
40#
40#
90#
60#
100#
100#
90#
100#
40#
60#
40#
60#
90#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
40#
90#
60#
100#
40#
100#
100#
100#
100#
150#
40#
40#
100#
60#
90#
40#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
100#
90#
100#
40#
100#
40#
100#
100#
100#
100#
40#
40#
40#
100#
40#
40#
100#
100#
100#
100#
60#
100#
150#
40#
90#
40#
60#
60#
40#
40#
40#
60#
100#
100#
40#
7967GBS§
7217FYS§
7217FYS§
B1489OX§
B1489OX§
B1489OX§
5233FMJ§
3571CJX§
8837FLM§
2569DBX§
B9694SX§
9851CVG§
8293DGC§
9961GBN§
8421DMJ§
5858BSD§
0884GGB§
B7660TU§
7354DVJ§
B6064KV§
B6064KV§
B6064KV§
B6064KV§
0211CDM§
B5207SX§
GI1246AV§
4558BBR§
0619DWW§
7047BTN§
1915BLN§
2581FLX§
B7088CK§
3683FRR§
B8086XB§
C1084BDV§
6218CNX§
B8783XB§
B1245UC§
3247DPV§
3247DPV§
9251FRT§
GI7977BJ§
B4058TF§
8488DXG§
B3331SP§
B5755TK§
8465BZZ§
B0871WJ§
2531CJS§
GI1770BC§
8308DXG§
B8630WP§
B8616OV§
B8616OV§
B8616OV§
B3376PB§
8255FVG§
B7376VG§
B7218TP§
2305BLF§
9143CLV§
5264CCW§
5264CCW§
5264CCW§
B6093TN§
B4391VS§
1557FVT§
7264DTM§
9216DTK§
8602BLP§
2048DCD§
9306CHZ§
4194BRD§
B6291TX§
B3897UL§
B9053UB§
1789CGV§
8830CHH§
7194DHB§
B2444HV§
9282FVD§
9943DKT§
GI2457AZ§
4840CZF§
4840CZF§
4840CZF§
5530GDP§
B4482NB§
3616CFP§
B8719SZ§
0015DBJ§
B6373WL§
B4549MZ§
B0076TM§
8991FLR§
8832FDG§
9221BJR§
8995CPK§
2380DZP§
3443CLP§
B2740VV§
B7796VX§
B8628TK§
B8628TK§
9104BRD§
B1271MY§
B1271MY§
B4120TU§
4239FGV§
B6002WF§
7588FNT§
1921DXK§
6445CRR§
1574CYN§
B1582JT§
B9629VU§
9417§
9402§
9431§
9412§
9402§
9402§
9431§
9402§
9420§
9432§
9432§
9410§
9431§
9402§
9115§
9402§
9431§
9413§
9431§
14301§
9114§
9114§
9114§
9412§
9412§
9411§
9409§
9431§
9402§
9431§
9440§
9103§
9402§
9116§
15401§
9432§
9419§
9417§
9114§
9402§
9418§
9412§
11701§
9402§
9402§
9402§
5602§
9418§
9402§
15202§
9432§
9402§
9431§
9431§
9431§
9402§
11702§
9431§
17101§
9402§
9431§
9432§
9431§
9434§
9432§
9418§
9412§
9409§
9114§
9432§
9112§
9434§
9421§
9431§
9417§
9431§
9410§
11702§
9432§
9431§
1803§
9431§
9103§
9432§
9431§
9432§
15201§
9402§
9431§
9105§
9413§
9420§
9412§
9114§
9417§
9105§
9421§
9402§
9402§
9413§
9414§
9431§
9417§
9421§
9419§
9105§
9431§
9402§
9431§
9114§
9105§
9118§
9432§
9432§
9412§
9431§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
L§
G§
G§
G§
G§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
§
G§
§
§
G§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
G§
§
§
G§
L§
§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
§
G§
L§
L§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
§
§
G§
L§
L§
G§
L§
§
L§
L§
L§
L§
§
L§
G§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
§
§
§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
G§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
CTRA. CAN RUTI, 0§
PG. OLOF PALME, 6§
AV. MARTI PUJOL, 252§
C/ BERNAT METGE, 0§
C/ VERDI,§
C/ VERDI,§
C/ DOS DE MAIG, 44§
C/ DOCTOR ROBERT, 13§
C/ SEU D'URGELL, 0§
C/ IGNASI IGLESIAS, 18§
AV. MARTI PUJOL, 0§
C/ JUAN VALERA, 48§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 49§
C/ FRANCESC LAYRET, 64§
C/ SANT FRANCESC ASSIS, 14§
AV. ALFONS XIII, 583§
C/ F PLANAS I CASALS, 6§
C/ SANTA MADRONA, 0§
PL. BARBERA, 1§
C/ RAMON LLULL, 24§
C/ RAMON LLULL, 24§
C/ RAMON LLULL, 24§
C/ RAMON LLULL, 24§
C/ MONTSERRAT, 38§
C/ CANIGO, 2§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
C/ MONTALEGRE,§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 4§
RBLA. SANT JOAN, 81§
C/ MARINA, 51§
C/ GERMA JULI, 16§
C/ DOCTOR ROBERT, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 191§
RBLA. FRANÇA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 65§
C/ LAIETANIA, 0§
AV. MARTI PUJOL, 0§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 130§
C/ OCEANIA, 0§
C/ SIRIUS, 1§
C/ SARDANA, 18§
AV. SALVADOR ESPRIU, 0§
C/ GENERAL MORAGUES, 2§
AV. SANT SALVADOR, 28§
AV. ALFONS XIII, 50§
AV. ALFONS XIII, 60§
RBLA. SANT JOAN, 0§
C/ PERE MARTELL, 36§
C/ FRANCESC LAYRET, 60§
C/ MIQUEL SERVET, 256§
C/ LAIETANIA, 15§
CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 12§
AV. MARTI PUJOL, 49§
C/ MARINA, 0§
C/ ALFONS XII, 104§
AV. SANT SALVADOR, 40§
C/ GENERAL MORAGUES, 2§
AV. MARTI PUJOL, 230§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ PAU CLARIS, 7§
C/ DOS DE MAIG, 0§
C/ ARBRES, 10§
C/ MARINA, 56§
C/ DOS DE MAIG, 0§
C/ PRIM, 57§
C/ MIQUEL SERVET, 13§
C/ SANT FELIP DE ROSES, 61§
C/ GRAN BRETANYA, 0§
C/ CARLES I, 0§
C/ MARINA, 48§
C/ MARE DE DEU DE LORDA, 42§
C/ GUIFRE, 0§
C/ LLEO, 25§
C/ GUIFRE, 176§
C/ FELIU VEGUES, 17§
C/ EN EL MUNICIPI, 0§
C/ WAGNER, 87§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
AV. MARTI PUJOL, 0§
AV. MARTI PUJOL, 131§
AV. DOCTOR BASSOLS, 2§
C/ MARINA, 68§
C/ ARBRES, 10§
C/ TEMPLE, 0§
AV. DOCTOR BASSOLS, 0§
C/ COLL I PUJOL, 192§
C/ TEMPLE, 26§
C/ RIPOLL, 14§
C/ LLUNA, 13§
AV. CATALUNYA, 85§
C/ SIMANCAS, 60§
C/ BADAJOZ, 15§
C/ SANT CEBRIA, 3552§
C/ OLIVERA DE SISTRELLS, 0§
C/ PRIM, 0§
AV. MARTI PUJOL, 519§
C/ MOLI DE LA TORRE, 107§
C/ ALFONS XII, 0§
RA. MATAMOROS, 104§
C/ MADOZ, 2§
C/ EUROPA, 0§
C/ MAGATZEM, 40§
AV. MARTI PUJOL, 81§
C/ PONENT, 102§
C/ SAGUNT, 79§
C/ DOCTOR ROBERT, 73§
C/ PRIM, 88§
C/ SICILIA, 46§
C/ PROGRES, 0§
C/ JOAN SEBASTIA BACH, 14§
C/ GUELL I FERRER, 50§
C/ PROVIDENCIA, 127§
C/ RAMON LLULL, 0§
C/ F PLANAS I CASALS, 2§
03/12/2008§
05/02/2009§
20/02/2009§
19/02/2009§
09/12/2008§
23/12/2008§
19/02/2009§
05/02/2009§
20/02/2009§
27/01/2009§
28/01/2009§
10/02/2009§
21/02/2009§
01/12/2008§
19/01/2009§
31/12/2008§
19/02/2009§
04/01/2009§
19/12/2008§
22/01/2009§
09/02/2009§
04/02/2009§
22/01/2009§
17/02/2009§
26/02/2009§
11/02/2009§
25/02/2009§
17/12/2008§
03/12/2008§
12/02/2009§
03/12/2008§
31/12/2008§
13/10/2008§
27/02/2009§
18/02/2009§
18/02/2009§
20/02/2009§
04/02/2009§
27/01/2009§
01/12/2008§
13/02/2009§
17/02/2009§
23/02/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
05/02/2009§
21/12/2008§
24/02/2009§
02/01/2009§
17/02/2009§
27/01/2009§
11/12/2008§
04/12/2008§
14/01/2009§
04/12/2008§
05/02/2009§
18/02/2009§
02/12/2008§
23/02/2009§
05/02/2009§
14/02/2009§
24/02/2009§
27/02/2009§
14/02/2009§
24/02/2009§
19/02/2009§
16/12/2008§
18/02/2009§
13/02/2009§
02/02/2009§
19/02/2009§
30/12/2008§
26/02/2009§
24/02/2009§
09/02/2009§
04/12/2008§
12/02/2009§
09/02/2009§
10/12/2008§
07/01/2009§
19/02/2009§
12/02/2009§
11/12/2008§
23/02/2009§
27/02/2009§
24/02/2009§
13/02/2009§
03/12/2008§
11/02/2009§
24/02/2009§
27/02/2009§
06/01/2009§
15/01/2009§
16/01/2009§
13/02/2009§
19/02/2009§
15/01/2009§
02/01/2009§
05/02/2009§
19/02/2009§
14/02/2009§
14/02/2009§
24/02/2009§
16/02/2009§
18/02/2009§
18/02/2009§
18/12/2008§
13/02/2009§
27/01/2009§
17/02/2009§
03/12/2008§
24/02/2009§
11/02/2009§
09/01/2009§
25/02/2009§
09/12/2008§
11:34§
05:25§
05:44§
06:02§
11:13§
11:30§
10:39§
08:26§
09:25§
11:51§
12:00§
04:05§
09:58§
11:28§
09:45§
04:47§
11:55§
11:55§
05:10§
04:46§
04:24§
05:10§
04:15§
07:38§
12:45§
04:45§
08:35§
01:16§
04:14§
04:59§
08:59§
10:06§
08:57§
01:04§
12:07§
06:09§
06:20§
12:33§
01:10§
03:38§
12:52§
10:32§
08:35§
03:59§
12:40§
10:17§
10:00§
01:50§
12:19§
09:14§
01:16§
09:58§
11:50§
05:15§
06:03§
10:39§
03:40§
12:28§
08:25§
10:28§
12:35§
06:51§
09:54§
12:40§
11:40§
07:30§
11:23§
02:30§
04:00§
05:10§
10:40§
05:42§
12:20§
05:23§
03:40§
10:04§
10:43§
01:10§
11:38§
11:44§
12:05§
06:15§
03:28§
12:48§
05:10§
05:20§
04:30§
10:04§
10:38§
03:00§
04:18§
06:50§
05:03§
04:57§
04:20§
09:45§
06:45§
12:12§
10:03§
04:40§
02:55§
05:16§
08:04§
04:40§
07:05§
11:10§
11:00§
03:21§
05:00§
06:15§
08:35§
11:50§
11:45§
10:58§
10:50§
04:12§
LOPEZ HERNANDEZ, LUIS§
LOPEZ MARQUES, JUAN§
LOPEZ MARQUES, JUAN§
LOPEZ MARTIN, VICTOR§
LOPEZ MARTIN, VICTOR§
LOPEZ MARTIN, VICTOR§
LOPEZ MIRO, ROGER§
LOPEZ MONTERO, MARIA§
LOPEZ NOGALES, JUAN§
LOPEZ RIVERO, CELIA§
LOPEZ SANCHEZ, JORGE§
LOPEZ VEGA, MARIA§
LOPEZ VILAMITJANA, JUAN§
LORENZO DEL OJO, ANTONIO§
LORENZO GARCIA, EUSEBIO§
LOSADA VARGAS, LUIS§
LOSILLA MAS, JORDI§
LOZANO CALZADA, FERNANDO§
LOZANO GARZON, ANGELES§
LOZANO HERNANDEZ, JUAN§
LOZANO HERNANDEZ, JUAN§
LOZANO HERNANDEZ, JUAN§
LOZANO HERNANDEZ, JUAN§
LOZANO NICOLAS, JAVIER§
LUCA SILVA, MARTIN§
LUCIANO CHUCHUCA, BOLIVAR§
LUMBRERAS LOPEZ, AGUSTIN§
LUNA CORENTO, FRANCISCO§
LUQUE CAÑETE, JOSE§
LUQUE GARVIN, RAFAEL§
M C EQUIPO PROFESIONAL SA,§
MACARRILLA FALGUERA, PEDRO§
MADRONA SANCHIDRIAN, ALBERTO§
MADUEÑO FERNANDEZ, JOSE§
MAESTRE LORA, MARIA DEL§
MAGALLON LOPEZ, LAURA§
MAGRET LLORENS, MISERICORDIA§
MAGRO VICENTE, FCO JAVIER§
MAHZOUME, MOHAMMED§
MAHZOUME, MOHAMMED§
MAIDA PLUS SA,§
MAJADA CEAMANOS, JORDI§
MALKI, MOURAD§
MALLET MAÑA, JUAN§
MALVICINI LUIS, ALBERTO§
MAMANI ZARATE, EDGAR§
MANERA GONZALEZ, SALVADOR§
MANZANO APARICIO, RAMON§
MANZANO NEIRA, LORENZO§
MAÑA MARIN, JAUME§
MAPFRE RENTING DE VEHICULOS SA,§
MARCO DE LA MANO, ALBA§
MARIN, FLORIAN§
MARIN, FLORIAN§
MARIN, FLORIAN§
MARIN DE VAL, JUAN§
MARIN GONZALEZ, ANTONIO§
MARIN MARTINEZ, PEDRO§
MARIN MORENO, MIREIA§
MARIN MUÑOZ, MARIA§
MARIN POLO, FRANCISCO§
MARIN VERDAGUER, CARLOS§
MARIN VERDAGUER, CARLOS§
MARIN VERDAGUER, CARLOS§
MARINEL, FLOREA§
MARINEL, FLOREA§
MARISTANY GOMEZ, TANIA§
MARRAHI BOIX, JORDI§
MARSIÑACH SOLERO, ISABEL§
MARTI IGLESIAS, FRANCISCO§
MARTI VITORIA, MANUEL§
MARTIN ARROYO, JUANA§
MARTIN FERNANDEZ, ALEJANDRO§
MARTIN GALLARDO, YOLANDA§
MARTIN MORENO, MARIA§
MARTIN ORTIZ, CARLOS§
MARTIN ROJAS, ISABEL§
MARTIN RUIZ, RICHARD§
MARTINEZ BRINGUE, FELIPE§
MARTINEZ CARACOCHEA, EVA§
MARTINEZ CARMONA, DANIEL§
MARTINEZ COCA, EVA§
MARTINEZ CORTES, MANUEL§
MARTINEZ DEL FRESNO, RICARDO§
MARTINEZ DEL FRESNO, RICARDO§
MARTINEZ DEL FRESNO, RICARDO§
MARTINEZ DEL MORAL, DAVID§
MARTINEZ DOSDAD, JORDI§
MARTINEZ ESCARCENA, DEBORA§
MARTINEZ EXPOSITO, ANTONIO§
MARTINEZ GIMENEZ, JAVIER§
MARTINEZ GOMEZ, MANUEL§
MARTINEZ GOMEZ, MANUEL§
MARTINEZ GOMEZ, MANUEL§
MARTINEZ GONZALEZ, JUAN§
MARTINEZ GRANADOS, ENCARNACION§
MARTINEZ LIÑAN, LAURA§
MARTINEZ LLOPIS, ANGEL§
MARTINEZ MARTINEZ, DOLORES§
MARTINEZ MUÑOZ, RAMON§
MARTINEZ PEREZ, MIGUEL§
MARTINEZ ROJO, MIGUEL§
MARTINEZ ROMERO, PEDRO§
MARTINEZ ROMERO, PEDRO§
MARTINEZ SOTO, SUSANA§
MARTINEZ TABLANTE, DORTZELLY§
MARTINEZ TABLANTE, DORTZELLY§
MARTOS PORCEL, MANUEL§
MARURI LIEBANA, REBECA DE§
MATEAS JIMENEZ, MARIA§
MATEO CASADO, EDUARDO§
MATEO FERRER, ESTANISLAO§
MATEOS ARJONA, TEODORO§
MATEOS PUEYO, HECTOR§
MATEU BERNAL, CARLOS§
MAYORDOMO VIVANCOS, FRANCISCO§
60#
100#
40#
90#
100#
100#
40#
100#
60#
40#
40#
60#
40#
100#
100#
100#
40#
90#
40#
250#
100#
100#
100#
90#
90#
90#
100#
40#
100#
40#
100#
100#
100#
100#
60#
40#
60#
60#
100#
100#
60#
90#
150#
100#
100#
100#
300#
60#
100#
90#
40#
100#
40#
40#
40#
100#
150#
40#
60#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
60#
90#
100#
100#
40#
100#
40#
60#
40#
60#
40#
60#
150#
40#
40#
150#
40#
100#
40#
40#
40#
90#
100#
40#
100#
90#
60#
90#
100#
60#
100#
60#
100#
100#
90#
100#
40#
60#
60#
60#
100#
40#
100#
40#
100#
100#
100#
40#
40#
90#
40#
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 51
Administració Local
B9629VU§
7419BTV§
8289GJF§
B6012JC§
0530BGS§
8671DGC§
B8086OJ§
B8086OJ§
B8086OJ§
B8086OJ§
B8086OJ§
B8086OJ§
B8086OJ§
B8086OJ§
B8086OJ§
B8086OJ§
B0509TC§
B0509TC§
6196FPS§
3746DNP§
5577BBB§
7174BNS§
C9341BNM§
B6911UL§
0366CBB§
B1952ST§
B5437TW§
B5810VJ§
1984DGF§
B0212PG§
B0212PG§
3912FLZ§
B2151WP§
2322BLF§
2322BLF§
5189DPR§
9089BFJ§
5818FPP§
1950DHR§
6454BTN§
B5822WL§
B5822WL§
T7487AS§
9439BCM§
B9774VG§
8407CXT§
5578BVR§
5578BVR§
5578BVR§
5578BVR§
5578BVR§
5578BVR§
5578BVR§
5578BVR§
5578BVR§
4879DNK§
YVG392§
B9480VG§
9281CGW§
B1783TM§
B5450VD§
B8896WN§
T5871AC§
B0409PK§
4032BTD§
0156DPT§
0156DPT§
0156DPT§
7869CKW§
7662GKJ§
7662GKJ§
4169BTZ§
B6807LB§
3410CRH§
9522CSL§
9522CSL§
B5605VT§
B8956UN§
B7835WD§
B4184PC§
7018CBN§
B0021VB§
B2442WG§
4194FRW§
B7076MY§
3589BSR§
3589BSR§
B2572PL§
0753DYP§
5467FPS§
2575DJP§
0289CSL§
2582DSP§
B4935NM§
B5394MY§
GI1413BG§
GI1413BG§
B8531WW§
0146DHX§
B3810KY§
2240CXD§
2326FKC§
0883FFC§
B2020WU§
C9837BDC§
3644FRL§
B3982MJ§
0732FRV§
4662DFS§
T0757AP§
3467CHN§
9421CSP§
B5112UG§
B9465SU§
2679BRN§
6055BBJ§
9432§
9417§
9432§
9402§
9432§
11701§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9413§
9431§
9432§
9431§
9103§
9114§
9410§
9413§
9431§
9431§
0701§
9431§
9432§
9431§
9409§
9431§
9410§
9402§
9402§
9431§
9431§
9431§
9431§
9402§
9431§
9417§
9431§
9417§
9417§
9417§
9431§
9412§
9402§
9402§
9431§
9431§
9431§
9431§
9432§
9432§
9431§
9112§
9431§
9102§
9409§
11702§
10101§
9114§
9412§
9421§
9417§
9411§
9114§
9410§
9432§
9116§
9402§
9417§
9417§
9413§
9105§
9417§
9418§
9415§
9105§
9421§
9409§
9414§
9431§
9402§
11701§
9402§
9416§
9402§
9402§
9412§
9417§
9440§
14601§
11701§
9417§
9114§
9412§
9431§
9118§
9420§
9103§
9402§
9402§
9402§
9417§
9417§
11801§
9432§
7601§
9402§
9420§
9414§
9402§
9114§
9421§
9411§
9431§
9413§
L§
§
§
L§
§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
L§
§
§
L§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
L§
G§
G§
G§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
G§
§
§
§
§
L§
G§
L§
L§
G§
G§
§
G§
G§
L§
§
G§
L§
§
§
§
L§
L§
G§
G§
§
§
G§
L§
L§
G§
L§
G§
§
§
§
§
§
L§
G§
L§
G§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
C/ PRIM, 156§
C/ ORIO, 60§
C/ ALFONS XII, 0§
AV. ALFONS XIII, 52§
C/ MARINA, 54§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
C/ DOS DE MAIG, 0§
C/ IGNASI IGLESIAS, 24§
C/ DOS DE MAIG, 50§
C/ DOS DE MAIG, 56§
C/ DOS DE MAIG, 0§
C/ DOS DE MAIG, 56§
C/ SANT RAMON,§
C/ DOS DE MAIG, 50§
C/ DOS DE MAIG, 50§
C/ DOS DE MAIG, 0§
AV. MARESME, 0§
C/ BADAJOZ, 15§
C/ ARQUITECTE FRADERA, 0§
C/ FONT I ESCOLA, 26§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ MARINA, 30§
AV. MARESME, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 22§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3§
C/ MARINA, 25§
C/ VALLES, 0§
C/ MARINA, 54§
AV. CATALUNYA, 73§
C/ DOCTOR ROBERT, 83§
C/ DOCTOR ROBERT, 75§
AV. MARTI PUJOL, 263§
C/ ROGER DE FLOR, 103§
C/ GUELL I FERRER, 92§
C/ ALFONS XII, 107§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 58§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ F GARCIA LORCA, 0§
C/ TEMPLE, 26§
AV. MARTI PUJOL, 536§
C/ GUERAU DE LIOST,§
C/ VIA AUGUSTA, 45§
C/ TERMES ROMANES, 3§
C/ SANT FELIP DE ROSES, 75§
C/ FRANCESC LAYRET, 124§
C/ FRANCESC MACIA, 5§
C/ SAGUNT, 79§
C/ SAGUNT, 83§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 44§
C/ SAGUNT, 85§
C/ SAGUNT, 81§
C/ SAGUNT, 0§
C/ SAGUNT, 85§
AV. MARTI PUJOL, 87§
C/ SAGUNT, 0§
C/ ALFONS XII, 80§
C/ LISZT, 0§
AV. MARTI PUJOL, 723§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 230§
C/ GENERAL MORAGUES, 34§
C/ VERDI, 4§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ SANT JOSEP DE ROSES, 48§
C/ TECNICA, 9§
C/ CARLES I, 2§
C/ FRANCESC MACIA, 58§
C/ ALFONS XII, 0§
C/ FRANCESC MACIA, 45§
AV. MARTI PUJOL, 364§
C/ DOCTOR ROBERT, 149§
C/ DOCTOR ROBERT, 149§
C/ ALFONS XII, 0§
C/ CALDERON DE LA BARCA, 101§
C/ GENERAL MORAGUES, 18§
C/ BATISTA I ROCA, 0§
C/ BERNAT METGE, 0§
C/ COLOM, 0§
C/ PEREZ GALDOS, 13§
RBLA. FRANÇA, 0§
C/ DOCTOR TRUETA, 1§
C/ PRIM, 175§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 58§
C/ GUIFRE, 775§
C/ FRANCESC LAYRET, 191§
C/ POMPEU FABRA, 4§
CTRA. SANTA COLOMA, 2§
CTRA. SANTA COLOMA, 2§
C/ CARLES I, 0§
C/ DON PELAYO, 67§
C/ SANT ISIDRE, 12§
C/ JUAN VALERA, 0§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 0§
C/ PLANETA MART, 14§
C/ PROVIDENCIA, 0§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 244§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ OSCA, 16§
C/ MARGARIDA XIRGU, 52§
C/ CAMPRODON, 0§
C/ COLL I PUJOL, 148§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 36§
C/ ROSSINI,§
C/ DEMOCRACIA, 11§
C/ CORDOVA, 23§
C/ CUBA, 6§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ POMAR DE BAIX, 0§
AV. ALFONS XIII, 58§
PG. MARITIM, 0§
AV. CARITG, 0§
AV. ALFONS XIII, 524§
C/ CARLES I, 0§
PTGE. ALBERT LLANAS, 15§
C/ JUMILLA, 96§
C/ DOS DE MAIG, 0§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 124§
19/02/2009§
04/02/2009§
20/02/2009§
02/12/2008§
19/02/2009§
09/02/2009§
12/02/2009§
16/02/2009§
17/02/2009§
14/02/2009§
11/02/2009§
24/02/2009§
25/02/2009§
18/02/2009§
18/02/2009§
13/02/2009§
17/02/2009§
16/01/2009§
20/02/2009§
20/02/2009§
20/02/2009§
23/02/2009§
10/02/2009§
29/01/2009§
19/02/2009§
24/02/2009§
19/02/2009§
13/02/2009§
04/02/2009§
31/12/2008§
07/01/2009§
16/02/2009§
17/02/2009§
26/01/2009§
04/12/2008§
09/02/2009§
18/02/2009§
20/02/2009§
18/02/2009§
04/02/2009§
13/02/2009§
04/02/2009§
14/02/2009§
16/02/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
23/02/2009§
21/02/2009§
13/02/2009§
20/02/2009§
27/02/2009§
16/02/2009§
14/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
20/02/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
09/02/2009§
20/02/2009§
21/02/2009§
17/12/2008§
20/02/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
18/12/2008§
19/12/2008§
18/12/2008§
04/02/2009§
04/02/2009§
04/02/2009§
27/01/2009§
26/02/2009§
19/02/2009§
25/01/2009§
20/02/2009§
27/02/2009§
09/02/2009§
20/02/2009§
17/02/2009§
02/02/2009§
04/02/2009§
10/02/2009§
10/10/2008§
11/02/2009§
13/12/2008§
24/12/2008§
23/02/2009§
26/02/2009§
12/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
04/02/2009§
17/02/2009§
08/01/2009§
30/01/2009§
20/02/2009§
18/02/2009§
27/02/2009§
04/02/2009§
18/12/2008§
05/02/2009§
09/02/2009§
26/02/2009§
13/02/2009§
23/12/2008§
17/02/2009§
01/12/2008§
27/01/2009§
24/02/2009§
04/02/2009§
25/02/2009§
20/02/2009§
26/02/2009§
10/01/2009§
10/12/2008§
05:19§
04:21§
12:13§
04:54§
05:03§
12:30§
09:46§
11:55§
10:14§
05:06§
04:30§
11:13§
12:40§
10:20§
05:08§
12:42§
07:16§
07:41§
11:48§
09:20§
05:30§
10:04§
04:57§
10:30§
11:50§
06:42§
10:43§
07:25§
10:37§
08:49§
08:58§
05:06§
10:28§
12:53§
10:06§
03:11§
05:42§
09:45§
11:30§
08:43§
03:35§
05:40§
10:24§
09:35§
10:53§
10:57§
04:50§
09:50§
04:32§
11:24§
05:43§
12:04§
06:50§
05:46§
11:07§
03:20§
08:45§
03:52§
09:40§
11:50§
12:00§
09:50§
08:36§
08:22§
03:46§
12:50§
11:35§
03:05§
11:22§
11:19§
08:23§
04:45§
03:27§
07:05§
09:35§
07:32§
11:30§
03:19§
10:30§
08:16§
10:11§
09:45§
01:00§
11:27§
02:28§
11:07§
08:57§
08:28§
03:15§
05:14§
05:02§
12:09§
04:29§
07:43§
07:20§
09:41§
09:10§
02:34§
04:08§
10:15§
03:30§
05:28§
03:40§
08:35§
04:05§
12:22§
12:27§
05:05§
06:10§
07:37§
11:58§
11:45§
10:20§
08:40§
11:55§
08:20§
MAYORDOMO VIVANCOS, FRANCISCO§
MAZOUZ, RACHID§
MECANITZATS ANSA SL,§
MEDINA ANTEQUERA, PEDRO§
MEDINA CRUZ, CARMEN§
MEDINA GONZALEZ, CARLOS§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEDIOS DE PACO VILLORA SL,§
MEHMOOD, KHALID§
MEHMOOD, KHALID§
MEJIA RONQUILLO, CARLES§
MELLADO BERNAL, MANUEL§
MELLADO HERNANDEZ, LOURDES§
MEMBA NYADAKUKU, JUAN DE§
MENASALVAS MACHADO, CRISTIAN§
MENDO FERNADNEZ, ANA§
MENDOZA MANZANO, SOLEDAD§
MENESES MENESES, BARTOLOME§
MENNOUCH, MOHAMED§
MERINO GUERRERO, MONTSERRAT§
MESA GAMEZ, RUFINO§
MICO PUJADAS, RAMON§
MICO PUJADAS, RAMON§
MIGUEL CONESA, SERGIO§
MIGUEL SALAMO, JUAN§
MILAN LOPEZ, JORDI§
MILAN LOPEZ, JORDI§
MILAN PEREZ, JESSICA§
MINARRO PROS, SERGIO§
MINDAN RUIZ, LARISA§
MIÑANO COSTA, JOSEP§
MIÑARRO GARCIA, CRISTIAN§
MIRALLES FUNES, JORGE§
MIRALLES FUNES, JORGE§
MIRAVET CARBONELL, VICENTE§
MIRAVIGLIA RODRIGUEZ, CRISTINA§
MIRCEA MIREL, SIMONETTI§
MIRO ACEBEDO, JORGE§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ENRIC§
MITJANA SOLE, ROGELIO§
MOHAMED, JELLOULI§
MOHAMED EL HALEK, RAHMA§
MOHAMED SAID, EL KHAOUAT§
MOHAMMED, AZAR§
MOLERO LLOBET, ALBERTO§
MOLINA GARIN, ISABEL§
MOLINA ORTIZ, JOSE§
MOLINA REYES, CRISTIAN§
MOLINA SILVA, ALEX§
MOLINERO PARRA, JOSE§
MOLINERO PARRA, JOSE§
MOLINERO PARRA, JOSE§
MONDEJAR HEREDIA, DIEGO§
MONJE GRACIA, CARLOS§
MONJE GRACIA, CARLOS§
MONTERO MEDINA, JESUS§
MONTES AMAYA, MANUEL§
MONTES AMAYA, MANUEL§
MONTES GONZALEZ, RAUL§
MONTES GONZALEZ, RAUL§
MONTES NAVARRO, MERCEDES§
MONTESERIN LEAL, SILVIA§
MONTILLA LOPEZ, JUAN§
MONTOLIO SANCHEZ, MARTA§
MONTULL MIR, GEMA§
MORA RAMIREZ, JOSE§
MORAL ROMERO, DIONISIO§
MORAL RUIZ, SILVIA§
MORALES LOPEZ, MONTSERRAT§
MORALES PRIETO, JAVIER§
MORALES PRIETO, JAVIER§
MORALES TARRIÑO, DAVID§
MORALES VILLAESCUSA, SALVADOR§
MOREIRA MANTUANO DE BAQUE, JESENIA§
MORENO BATISTA, FRANCESC§
MORENO CASTRO, ANTONIO§
MORENO CORTECERO, JORGE§
MORENO CORTES, DIEGO§
MORENO CORTES, RAMON§
MORENO GARCIA, DAVID§
MORENO GARCIA, DAVID§
MORENO GIMENEZ, FERNANDO§
MORENO JIMENA, JOSE§
MORENO JIMENA, MANUEL§
MORENO JORDAN, ANGEL§
MORENO MICHARET, PEDRO§
MORENO MOLINA, FRANCISCO§
MORENO MORENO, MANUEL§
MORENO MORENO, SEBASTIAN§
MORENO SANCHEZ, JAVIER§
MORO MORA, JUAN§
MORTE VARGAS, GUADALUPE§
MOSCARDO BES, AMELIA§
MOUJAHID, ABDELTIF§
MOUZOURI, EL HASSANE§
MOYA ALVAREZ, ESTEFANIA§
MUDASAR, ABBAS§
MUHAMMAD, SHAHBAZ§
MUNIESA FERRAN, ARMAND§
MUNIZ PEIDRO, JUAN§
40#
60#
40#
100#
40#
150#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
90#
40#
40#
40#
100#
100#
60#
90#
40#
40#
90#
40#
40#
40#
100#
40#
60#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
100#
40#
60#
40#
60#
60#
60#
40#
90#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
100#
40#
100#
100#
150#
100#
100#
90#
60#
60#
90#
100#
60#
40#
100#
100#
60#
60#
90#
100#
60#
60#
100#
100#
60#
100#
100#
40#
100#
150#
100#
60#
100#
100#
90#
60#
100#
250#
150#
60#
100#
90#
40#
100#
60#
100#
100#
100#
100#
60#
60#
150#
40#
300#
100#
60#
100#
100#
100#
60#
90#
40#
90#
0978BFD§
0978BFD§
0978BFD§
0978BFD§
0978BFD§
1219CSZ§
1219CSZ§
6244CBB§
3473FMK§
8117FGC§
0646BJL§
B3122VJ§
8838BDX§
7633FSH§
9371CVC§
8591DFT§
6596FMR§
4588DRD§
6357CHD§
B5357WL§
B5357WL§
B9083UB§
GI5243BJ§
B3082UM§
B3082UM§
5089BRW§
1240FJG§
9995FFS§
9995FFS§
B3689WH§
3683DTZ§
B3672GG§
B5344UK§
1416CGW§
1416CGW§
1416CGW§
3085CXB§
9849DBH§
B0313UH§
8279DTX§
B5716SY§
6548DXK§
SS2719AP§
7089FXK§
B1659VF§
B5782WB§
B9319UF§
5091CGD§
0176FHC§
B9198NF§
9000CXT§
9027DVD§
B6970WV§
3603BPV§
B2039OH§
B6905L§
9426FLC§
9426FLC§
5021DGV§
B9851TX§
3119BJJ§
9437FCX§
B5252SZ§
B5252SZ§
IB8691CS§
8114GCX§
9400CYK§
1549BVV§
8103FDT§
6321CHS§
6321CHS§
3000FDT§
1809CRM§
5074CGZ§
B8472UK§
B5191PS§
8523FYF§
B1136UN§
8523FYF§
1169DHP§
B4920PL§
4082DFR§
B7348WK§
4950CRC§
4950CRC§
B2458ON§
B9181TP§
0936FLX§
0936FLX§
2500GDF§
B5007TY§
5323FHT§
5715DHF§
B4915TM§
B0845SC§
4676FKY§
4676FKY§
B6517TZ§
3935CBH§
B7583VV§
B6755PH§
B3213PH§
4465DHL§
3797DMG§
5938FLM§
B4196SV§
0410DBH§
B3415OS§
B7299VM§
B7299VM§
B7299VM§
B7299VM§
B7299VM§
B7299VM§
B7299VM§
B7299VM§
9431§
9432§
9431§
9431§
9431§
9432§
9431§
9118§
9418§
9417§
9431§
9431§
9431§
9417§
9409§
9418§
9432§
9417§
9421§
9402§
9416§
9412§
9421§
9431§
9431§
9431§
9111§
9110§
9118§
9413§
14601§
14601§
9414§
9402§
9402§
9402§
9114§
9412§
9402§
14301§
9431§
9114§
9114§
9432§
11701§
5701§
9413§
9412§
9432§
9417§
9413§
9422§
9402§
9105§
9417§
9402§
9412§
9111§
9421§
9431§
9118§
9440§
9417§
9431§
9431§
9118§
9418§
9431§
9431§
9421§
9412§
9431§
9402§
9421§
14601§
9417§
9431§
9432§
9431§
9402§
9411§
9412§
9421§
9417§
9417§
9114§
9421§
9431§
9431§
9110§
9413§
9402§
17102§
9417§
9431§
9432§
9431§
9301§
9114§
9402§
9411§
9419§
9431§
9402§
9432§
9417§
9105§
9115§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
§
L§
L§
L§
§
G§
L§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
G§
L§
G§
G§
G§
§
§
G§
L§
§
§
G§
L§
G§
G§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
G§
§
L§
G§
§
§
§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
§
§
§
§
G§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
AV. MARTI PUJOL, 41§
C/ MARINA, 0§
C/ ALFONS XII, 104§
C/ ALFONS XII, 104§
C/ MARINA, 0§
C/ ALFONS XII, 0§
C/ ALFONS XII, 105§
C/ EUROPA, 89§
C/ SERRA DE DARO, 9§
C/ FRANCESC LAYRET, 7§
C/ PROVIDENCIA, 0§
C/ TERMES ROMANES, 10§
C/ LAIETANIA, 39§
C/ EIVISSA, 11§
AV. CARITG, 0§
C/ MURILLO, 1§
C/ MARINA, 40§
C/ BALDOMER SOLA, 167§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ JUAN VALERA, 70§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 30§
AV. LLOREDA, 0§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ TEMPLE, 31§
C/ TERMES ROMANES, 0§
AV. MARTI PUJOL, 230§
C/ SOLSONA, 25§
C/ SELVA, 25§
C/ COLL I PUJOL, 197§
C/ ENRIC BORRAS, 0§
C/ PONENT, 0§
AV. CARITG, 0§
C/ PONENT, 0§
AV. NAVARRA, 205§
AV. NAVARRA, 205§
AV. NAVARRA, 205§
C/ CASAS I AMIGO, 23§
C/ RAMON LLULL, 0§
AV. ALFONS XIII, 450§
C/ PAU CLARIS, 0§
RA. MATAMOROS, 66§
C/ INDUSTRIA, 174§
C/ BERNAT METGE, 45§
C/ PRIM, 43§
PL. PAU CASALS, 0§
C/ SANT LLUC, 0§
C/ MIGJORN, 113§
C/ NAPOLS, 22§
C/ MARINA, 54§
AV. CARITG, 0§
PL. ALCALDE JOAN MANENT, 0§
AV. CNAL VIDAL BARRAQUER, 0§
AV. SANT SALVADOR, 28§
C/ TORRENT D'EN VALLS, 0§
AV. MARTI PUJOL, 562§
C/ COLL I PUJOL, 189§
C/ ARIBAU, 1§
C/ JUAN VALERA, 188§
C/ SANT JOAQUIM, 5§
C/ ROGER DE FLOR, 171§
AV. ALFONS XIII, 18§
C/ SANT ISIDRE, 10§
C/ FELIU VEGUES, 17§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 193§
AV. ALFONS XIII, 54§
C/ ROGER DE FLOR, 0§
C/ DOS DE MAIG, 0§
PG. SALUT, 0§
C/ DON PELAYO, 0§
C/ MARINA, 0§
C/ JUAN VALERA, 117§
C/ SANT PERE, 0§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ CERVERETA, 18§
C/ LAIETANIA, 27§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ BALDOMER SOLA, 176§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
C/ COLOM, 1§
C/ PEREZ GALDOS, 7§
C/ EUROPA, 12§
C/ EUROPA, 14§
C/ ESCORIAL, 25§
C/ QUINTANA ALTA, 0§
C/ LLIBERTAT, 5§
AV. MARTI PUJOL, 0§
C/ M MORENO MAURICI, 13§
C/ RAMON LLULL, 0§
AV. AMERICA, 43§
C/ PROGRES, 187§
C/ MUNTANER, 45§
C/ ALFONS XII, 99§
C/ ALFONS XII, 107§
C/ ALFONS XII, 0§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
AV. CONFLENT, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 44§
C/ M MORENO MAURICI, 0§
C/ DON PELAYO, 0§
C/ TEMPLE, 26§
C/ BALDOMER SOLA, 55§
C/ PRIM, 122§
C/ AUSIAS MARCH, 95§
C/ GUIFRE, 240§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 42§
C/ SAGUNT, 121§
C/ SAGUNT, 121§
C/ SAGUNT, 0§
C/ SAGUNT, 121§
C/ SAGUNT, 0§
C/ SAGUNT, 121§
C/ SAGUNT, 0§
C/ SAGUNT, 121§
01/12/2008§
05/01/2009§
03/12/2008§
02/12/2008§
31/12/2008§
15/01/2009§
02/02/2009§
23/02/2009§
18/02/2009§
05/02/2009§
19/02/2009§
21/02/2009§
18/02/2009§
12/02/2009§
16/02/2009§
21/02/2009§
14/02/2009§
04/02/2009§
17/12/2008§
09/02/2009§
27/02/2009§
19/02/2009§
17/12/2008§
13/02/2009§
17/02/2009§
17/02/2009§
30/01/2009§
14/02/2009§
18/02/2009§
23/02/2009§
23/02/2009§
16/02/2009§
23/02/2009§
18/12/2008§
01/12/2008§
03/12/2008§
17/02/2009§
23/02/2009§
04/02/2009§
17/12/2008§
22/12/2008§
24/02/2009§
20/02/2009§
17/12/2008§
19/02/2009§
14/02/2009§
17/02/2009§
17/02/2009§
03/12/2008§
23/02/2009§
26/02/2009§
19/02/2009§
02/12/2008§
16/02/2009§
13/02/2009§
02/12/2008§
25/02/2009§
25/02/2009§
05/02/2009§
13/02/2009§
26/01/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
13/02/2009§
27/01/2009§
27/01/2009§
02/01/2009§
21/02/2009§
19/12/2008§
04/01/2009§
19/02/2009§
04/02/2009§
17/12/2008§
23/02/2009§
12/02/2009§
13/02/2009§
17/02/2009§
12/02/2009§
05/02/2009§
17/02/2009§
17/02/2009§
22/12/2008§
23/12/2008§
08/01/2009§
19/02/2009§
19/02/2009§
05/12/2008§
31/12/2008§
23/02/2009§
19/02/2009§
01/12/2008§
12/01/2009§
05/02/2009§
10/12/2008§
11/12/2008§
18/12/2008§
10/02/2009§
23/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
21/02/2009§
23/01/2009§
04/02/2009§
04/02/2009§
24/02/2009§
23/02/2009§
23/02/2009§
23/02/2009§
13/02/2009§
17/02/2009§
18/02/2009§
20/02/2009§
21/02/2009§
18/02/2009§
19/02/2009§
11:10§
05:22§
09:59§
10:17§
04:37§
11:52§
05:59§
08:05§
08:10§
07:32§
09:56§
12:36§
01:04§
04:22§
03:32§
10:05§
12:50§
11:44§
09:41§
03:13§
01:47§
07:53§
10:10§
05:05§
04:50§
09:54§
05:40§
08:25§
05:30§
12:12§
07:47§
06:00§
06:35§
05:11§
04:54§
05:38§
04:18§
08:20§
11:57§
09:20§
04:37§
05:15§
03:36§
05:17§
11:54§
09:50§
10:05§
07:55§
12:20§
08:00§
08:20§
12:00§
04:36§
12:35§
05:42§
10:27§
12:00§
08:25§
04:53§
06:05§
05:38§
05:14§
04:22§
11:00§
09:38§
07:35§
12:30§
05:23§
06:08§
08:25§
08:25§
04:55§
12:48§
03:30§
04:10§
04:29§
09:46§
06:00§
05:21§
03:49§
04:30§
06:05§
03:33§
03:48§
03:59§
08:33§
11:22§
04:52§
05:00§
12:30§
07:55§
03:28§
08:50§
08:39§
10:10§
12:30§
10:26§
12:30§
11:15§
11:18§
04:40§
10:15§
04:30§
09:31§
12:56§
03:24§
01:05§
11:58§
09:38§
10:32§
09:42§
09:41§
09:46§
09:57§
04:32§
09:37§
MUNTAL VAZQUEZ, RAQUEL§
MUNTAL VAZQUEZ, RAQUEL§
MUNTAL VAZQUEZ, RAQUEL§
MUNTAL VAZQUEZ, RAQUEL§
MUNTAL VAZQUEZ, RAQUEL§
MUNUERA OJAOS, GENOVEVA§
MUNUERA OJAOS, GENOVEVA§
MUÑOZ CAPITAN, DIEGO§
MUÑOZ CARMONA, MARIA DEL§
MUÑOZ DELGADO, GABRIEL§
MUÑOZ ESPINOSA, ROSA§
MUÑOZ GONZALEZ, ANGEL§
MUÑOZ HERNANDEZ, ANTONIO§
MUÑOZ LOPEZ, LAURA§
MUÑOZ MEDINA, JOSE§
MUÑOZ POZO, DANIEL§
MUÑOZ ZURITA, JOSE§
MURILLO HIDALGO, ISAAC§
MUSICART SARRIA SCP,§
MUYOR RODRIGUEZ, OSCAR§
MUYOR RODRIGUEZ, OSCAR§
NAAM, HICHMA§
NADAL JAUMA, MA§
NADAL QUILEZ, OLGA§
NADAL QUILEZ, OLGA§
NAJARRO SANCHEZ, MANUEL§
NASARRE TRENC, ANTONIO§
NAVARRETE RUIZ, JORGE§
NAVARRETE RUIZ, JORGE§
NAVARRETE SANCHEZ, JOSE§
NAVARRO COLMENAR, DANIEL§
NAVARRO ESTRADA, FRCO§
NAVARRO GOMEZ, PASCUALA§
NAVARRO HERNANDEZ, TRINIDAD§
NAVARRO HERNANDEZ, TRINIDAD§
NAVARRO HERNANDEZ, TRINIDAD§
NAVARRO LAHIGUERA, MARIA§
NAVARRO MARIN, ALBERTO§
NAVARRO MARTINEZ, JUAN§
NAVARRO MARTINEZ, PEDRO§
NAVARRO MASSIP, JORGE§
NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE§
NAVARRO SANTIAGO, RAMONA§
NAVARRO YUDES, ANA ESTELLA§
NAVAS CANO, IVAN§
NAWAZ TARAR, SHAHBAZ§
NEVADO GUERRA, MIGUEL§
NEVEIRA MONTANEZ, JOSE§
NEW RENDER SL,§
NICULAE, ALIDON§
NIEBLAS PEREZ, ROSARIO§
NIETO RODRIGUEZ, ANTONIO§
NIKOLAV, IVAN§
NMORMORA MARTINEZ, JUAN§
NOALSA DOS MIL SL,§
NOEDA DISTRIBUCIONES SA,§
NOVA GERMAN, MIREIA§
NOVA GERMAN, MIREIA§
NOVA QUEROL, CARLOS§
NUALART BERTRAN, RAMON§
NUEVO BERRIO, ENRIQUE§
NUÑEZ ARAGON, MIGUEL§
NUÑEZ BAEZA, JUAN§
NUÑEZ BAEZA, JUAN§
NUÑEZ CABALLERO, FERNANDO§
NUÑEZ FERNANDEZ, IRINA§
NUÑEZ GOMEZ, MARINO§
NUÑEZ PAÑELLA, XAVIER§
NUÑEZ TORRERO, ANA§
OBRAS Y PROYECTOS IKOMKAR SL,§
OBRAS Y PROYECTOS IKOMKAR SL,§
OCAÑA MARTINEZ, MARISOL§
OFITHEG REPRESENTACIONES SL,§
OLIVARES SANDOVAL, JUAN§
OLIVEIRA ARAUJO, SARBAS§
OLIVEIRA MOTA, ABILIO§
OLIVER LARMON, MARCOS§
OLIVER LARMON, MARCOS§
OLIVER LARMON, MARCOS§
OLMO DIAZ, ROBERTO§
OLURI ZACCHAEUS, JACKSON§
OLVERA ESCALA, JOSEFA§
ORDOÑEZ CALATALUD, LUIS§
ORELLANA TRIANO, MARIA§
ORELLANA TRIANO, MARIA§
OREZON, SAINEA§
ORIHUELA, MARCO§
OROGONAL WRISTWATCH SL,§
OROGONAL WRISTWATCH SL,§
ORRIOLS CAMPS, JUAN§
ORTEGA FERNANDEZ, MARAVILLAS§
ORTEGA MOREIRA, FREDDY§
ORTIZ GIL, Mª MERCEDES§
ORTIZ LOPEZ, JUAN§
ORTIZ MONTOYA, NESTOR§
ORTIZ SANCHEZ AREVALO, JOSE§
ORTIZ SANCHEZ AREVALO, JOSE§
ORTIZ VARGAS, CARLOS§
OSMA ADARVE, MONICA§
OSUNA MIRAS, JAVIER§
OUAGUIRA, MOHAMED§
PACHECO FRANCO, EMILIO§
PADILLA PEDRERO, MANUEL§
PADILLA VILAS, AMADEO§
PALACION ROMEO, LUIS§
PALERMO MEDINABEN TEZ, ANDRES§
PALOMO DUEÑAS, LUIS§
PAN, DILEI§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
100#
60#
60#
40#
40#
40#
60#
100#
60#
40#
60#
60#
100#
60#
90#
60#
40#
40#
40#
100#
100#
100#
90#
250#
250#
100#
100#
100#
100#
100#
90#
100#
250#
40#
100#
100#
40#
150#
300#
90#
90#
40#
60#
90#
60#
100#
100#
60#
100#
90#
100#
60#
40#
100#
100#
60#
40#
40#
100#
60#
40#
40#
60#
90#
40#
100#
60#
250#
60#
40#
40#
40#
100#
90#
90#
60#
60#
60#
100#
60#
40#
40#
100#
90#
100#
60#
60#
40#
40#
40#
90#
100#
100#
90#
60#
40#
100#
40#
60#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 52
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
B7299VM§
B7299VM§
B7299VM§
B7299VM§
0252DXB§
0252DXB§
8335DKH§
8352DJY§
5997CMB§
8221CYR§
8221CYR§
8221CYR§
6458DNZ§
4129FWK§
3790DXD§
4129FWK§
4129FWK§
4129FWK§
3790DXD§
4129FWK§
4129FWK§
B2407UD§
B7880SB§
9015CYC§
5555BGX§
7045BYV§
0210BGT§
2351CWM§
7282CZN§
2276GCP§
2276GCP§
2276GCP§
1562FNV§
B7475TJ§
B7475TJ§
2307CZH§
B1434VB§
1522BHS§
7752DFY§
7678CYS§
4393GGD§
B6056VU§
B9971UW§
B6804XD§
B3710PB§
6634BVJ§
9434GBN§
8055BXF§
3315DPP§
6122DFK§
6122DFK§
B5420MZ§
C3272BLS§
B1393UN§
4002BRT§
B3402SK§
B7039TG§
B7039TG§
2625CGV§
7522BSB§
6663BSL§
8849CWY§
B4529OK§
8833DWT§
3093FSL§
B6139SH§
8913FHW§
B4830OD§
0607DPZ§
8048BSC§
7642BTL§
9769DRS§
9769DRS§
6330BYV§
B6724OT§
3395GKF§
9247CYC§
5350GCY§
B7625WG§
B7625WG§
1873GBK§
6256CFV§
0460FZR§
4496FGC§
B2106WM§
B2106WM§
7840FSL§
6932DTX§
6932DTX§
6709BHW§
9531DPJ§
9879BHF§
7058FXP§
7058FXP§
8315GGW§
3657FGY§
3433FHC§
1839DGW§
1839DGW§
B0644XF§
6641BZN§
9539DXV§
6559DXH§
3220CZR§
7924BLM§
7904DCT§
B0491UH§
9912CJC§
B9897VX§
B4220LH§
8903FKR§
B2631SJ§
1263CGW§
3474GJW§
1197CJD§
1197CJD§
9431§
9431§
9431§
9431§
9402§
9402§
9431§
9421§
9432§
9414§
9434§
9402§
9103§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9417§
9431§
9105§
9402§
9421§
9432§
9421§
9421§
9402§
9417§
9418§
1502§
9114§
2001§
9417§
9432§
11701§
9118§
9421§
14601§
9112§
9402§
9417§
9402§
9417§
9412§
9431§
9417§
9431§
9112§
9118§
9301§
9417§
9422§
9103§
9103§
9431§
9421§
9116§
9431§
9419§
9431§
9436§
9402§
15201§
9411§
9402§
9105§
9431§
9432§
9431§
9431§
9432§
9422§
9431§
9431§
9416§
9421§
1803§
9402§
9411§
9421§
9432§
9432§
9402§
9431§
9431§
9110§
9105§
9413§
9417§
9419§
9417§
9431§
9105§
9431§
9432§
9413§
9105§
2002§
9412§
9431§
9431§
9431§
9411§
9431§
9432§
9114§
9402§
9431§
9417§
9417§
9431§
9431§
§
§
L§
L§
L§
L§
§
L§
§
L§
G§
L§
§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
§
L§
L§
L§
§
L§
L§
L§
G§
M§
§
L§
G§
G§
G§
G§
§
L§
§
§
§
L§
L§
§
L§
G§
L§
§
L§
§
§
§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
G§
§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
G§
G§
L§
§
§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
G§
M§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
C/ SAGUNT, 121§
C/ SAGUNT, 121§
C/ GUIFRE, 168§
C/ SAGUNT, 121§
C/ LISZT, 30§
C/ LISZT, 30§
C/ MARINA, 0§
C/ MAGATZEM, 28§
C/ IGNASI IGLESIAS, 18§
AV. SANT IGNASI LOIOLA, 0§
C/ MARINA, 0§
AV. ALFONS XIII, 563§
CTRA. MENA, 42§
C/ MARINA, 54§
AV. MARTI PUJOL, 38§
C/ MARINA, 35§
C/ MARINA, 28§
C/ MARINA, 54§
AV. MARTI PUJOL, 53§
AV. MARTI PUJOL, 40§
C/ MOSSEN ANTON, 22§
C/ GUIFRE, 204§
C/ EUROPA, 66§
C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 3§
C/ FONT I ESCOLA, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 38§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ PRIM, 43§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU,§
AV. CATALUNYA, 77§
CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 5§
C/ ARIBAU, 19§
C/ JUAN VALERA, 0§
AV. DOCTOR BASSOLS, 0§
PL. ALCALDE XIFRE, 26§
AV. MARTI PUJOL, 1§
C/ MOSSEN ANTON, 32§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
C/ OSCA, 6§
C/ TORREBADAL, 10§
C/ JUAN VALERA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 101§
AV. ALFONS XIII, 22§
C/ MOZART, 2§
AV. ALFONS XIII, 62§
C/ NOU CASES, 33§
AV. AMERICA, 0§
RA. MATAMOROS, 30§
AV. ALFONS XIII, 202§
AV. MARTI PUJOL, 198§
AV. MARTI PUJOL, 83§
C/ CARLES I, 2§
AV. MONACO, 0§
AV. ALFONS XIII, 492§
C/ SANT LLUC, 48§
C/ JACINT VERDAGUER, 9§
C/ JACINT VERDAGUER, 30§
AV. MARTI PUJOL, 228§
PL. DONA, 0§
C/ VIC, 0§
C/ DOS DE MAIG, 46§
AV. MARTI PUJOL, 81§
C/ SAGUNT, 0§
C/ BABORD, 0§
C/ JULI GALVE BRUSSON, 57§
PG. SALUT, 54§
AV. SANT IGNASI LOIOLA, 145§
AV. CATALUNYA, 62§
C/ MUNTANYA, 0§
C/ PROVIDENCIA, 168§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ TERMES ROMANES, 0§
AV. MARTI PUJOL, 59§
C/ SAGUNT, 111§
AV. CATALUNYA, 0§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ DOS DE MAIG, 56§
AV. AFRICA, 6§
C/ TORRENT D'EN GRAU,§
RA. CANYADO, 0§
AV. ALFONS XIII, 551§
C/ VIA AUGUSTA, 0§
C/ SANT JAUME, 3§
C/ TEMPLE, 6§
AV. MARTI PUJOL, 135§
AV. ALFONS XIII, 496§
C/ ARBRES, 0§
C/ ARBRES, 4§
C/ DOCTOR MODREGO, 14§
C/ GARRIGA, 0§
C/ GUIFRE, 0§
C/ CALDERON DE LA BARCA, 1§
C/ PAU PIFERRER, 93§
C/ EUROPA, 93§
AV. MARTI PUJOL, 261§
C/ RIPOLL, 0§
C/ PRIM, 126§
C/ PRIM, 156§
C/ RAFAEL DE CASANOVAS, 2§
C/ RIPOLL, 14§
C/ POMAR DE BAIX, 0§
C/ MARINA, 8§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 4§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 14§
AV. AFRICA, 0§
C/ TEMPLE, 31§
C/ F PLANAS I CASALS, 2§
CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 28§
AV. ALFONS XIII, 488§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
AV. ALFONS XIII, 600§
C/ SANT RAMON, 42§
RA. MATAMOROS, 28§
C/ MOSSEN ANTON, 26§
16/02/2009§
14/02/2009§
27/02/2009§
12/02/2009§
03/12/2008§
13/12/2008§
20/02/2009§
05/02/2009§
23/02/2009§
18/02/2009§
21/02/2009§
04/02/2009§
23/02/2009§
23/02/2009§
14/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
13/02/2009§
21/02/2009§
19/02/2009§
24/02/2009§
14/02/2009§
13/02/2009§
14/02/2009§
16/02/2009§
03/12/2008§
17/12/2008§
19/02/2009§
17/12/2008§
16/12/2008§
12/02/2009§
30/01/2009§
24/02/2009§
10/02/2009§
14/01/2009§
14/02/2009§
04/02/2009§
14/02/2009§
13/02/2009§
30/01/2009§
20/12/2008§
09/02/2009§
15/01/2009§
01/12/2008§
30/12/2008§
04/02/2009§
15/12/2008§
19/02/2009§
16/02/2009§
12/02/2009§
21/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
26/02/2009§
24/12/2008§
02/12/2008§
17/12/2008§
02/12/2008§
23/02/2009§
16/01/2009§
16/02/2009§
27/02/2009§
18/02/2009§
20/12/2008§
15/02/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
24/02/2009§
24/02/2009§
20/02/2009§
19/02/2009§
17/02/2009§
13/02/2009§
18/02/2009§
07/01/2009§
14/02/2009§
20/12/2008§
23/12/2008§
17/02/2009§
04/02/2009§
15/01/2009§
09/02/2009§
04/12/2008§
19/02/2009§
19/12/2008§
12/02/2009§
18/02/2009§
25/02/2009§
27/02/2009§
18/02/2009§
31/12/2008§
18/02/2009§
19/02/2009§
24/01/2009§
20/02/2009§
19/01/2009§
02/02/2009§
25/12/2008§
27/02/2009§
15/02/2009§
27/02/2009§
01/12/2008§
04/02/2009§
18/02/2009§
25/02/2009§
14/02/2009§
31/01/2009§
26/02/2009§
13/01/2009§
11/02/2009§
12/02/2009§
29/12/2008§
11/02/2009§
09/01/2009§
09:37§
09:30§
11:40§
10:56§
10:40§
11:25§
04:46§
04:56§
04:59§
04:00§
12:17§
12:09§
11:37§
05:29§
01:05§
05:40§
10:02§
04:57§
11:48§
09:46§
06:12§
10:21§
04:04§
05:40§
04:50§
12:21§
09:40§
05:35§
09:50§
04:22§
10:48§
09:31§
01:50§
09:21§
07:40§
09:20§
07:37§
05:30§
12:10§
11:40§
11:30§
07:50§
09:55§
05:05§
11:00§
10:11§
08:27§
11:05§
11:22§
12:49§
06:33§
05:46§
03:43§
04:20§
12:03§
05:17§
08:05§
08:12§
11:44§
06:00§
04:37§
05:00§
04:30§
12:32§
08:50§
11:33§
04:33§
10:40§
04:52§
09:01§
04:38§
12:17§
11:20§
04:49§
06:00§
01:10§
10:17§
05:09§
03:47§
04:35§
05:15§
12:10§
11:55§
12:40§
06:52§
07:22§
03:15§
10:32§
10:04§
08:02§
04:49§
06:52§
04:27§
09:45§
08:10§
04:40§
03:32§
05:03§
05:05§
08:00§
02:19§
05:30§
07:55§
05:09§
06:00§
05:26§
10:35§
10:05§
11:50§
07:50§
04:48§
01:24§
11:14§
11:38§
07:13§
04:56§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PAN MITJANA S A,§
PARDO MARTOS, SANDRA§
PARDO MARTOS, SANDRA§
PAREDES BERMEJO, DILIO§
PARERA Y GABAÑACH SL,§
PARES CASANOVA, JOAN§
PARLADE LAFUENTE, JUAN§
PARLADE LAFUENTE, JUAN§
PARLADE LAFUENTE, JUAN§
PARRA ARRABAL, ISABEL§
PARRA HERNANDEZ, RICARDO§
PARRA HERNANDEZ, RICARDO§
PARRA HERNANDEZ, RICARDO§
PARRA HERNANDEZ, RICARDO§
PARRA HERNANDEZ, RICARDO§
PARRA HERNANDEZ, RICARDO§
PARRA HERNANDEZ, RICARDO§
PARRA HERNANDEZ, RICARDO§
PARRA ORDAZ, CRISTIAN§
PARRADO HUESCAS, DANIEL§
PARRON SIERRA, MARIA§
PASCUAL ILLESCAS, ALBERTO§
PASTIFRESH SCCL,§
PAVESTIR SL,§
PEDRAGOSA DOMENECH, JOAQUIN§
PEDRERA DELGADO, MANUEL§
PEIXCAT SL,§
PEIXCAT SL,§
PEIXCAT SL,§
PELAEZ VALDERRAMA, LORENA§
PEÑA ARAGON, JESUS§
PEÑA ARAGON, JESUS§
PEÑA LOPEZ, JUAN§
PEÑA RAMILO, ISABEL§
PEÑALVER NEVADO, CAROLINA§
PERECAULA TRESSERSS, JOSEP§
PEREJON SANCHEZ, VICTOR§
PERET POZO, DAVID§
PEREYRA DE BAIDONCINI, RUTH§
PEREZ ALCARAZ, ANTONIA§
PEREZ ALVAREZ, RAFAEL§
PEREZ ARIÑO, CESAR§
PEREZ ASENSIO, RAUL§
PEREZ BATISTA, ALBERT§
PEREZ CANOVAS, ISRAEL§
PEREZ CASTILLO, ANTONIO§
PEREZ CELDRAN, ANDRES§
PEREZ CELDRAN, ANDRES§
PEREZ COLLADO, MARIA§
PEREZ CORDERO, MARIA§
PEREZ CORONADO, RUBEN§
PEREZ JAMBRINA, MARIA§
PEREZ JARAMILLO, JOSE§
PEREZ LOPEZ, ANTONIO§
PEREZ LOPEZ, ANTONIO§
PEREZ MARTINEZ, JULIAN§
PEREZ MENDOZA, RAMON§
PEREZ MUÑOZ, MIGUEL§
PEREZ NAVARRO, JUDITH§
PEREZ PELAYO, PABLO§
PEREZ REGUILL, XAVIER§
PEREZ REQUENA, BIENVENIDA§
PEREZ SALAS, MIGUEL§
PEREZ SANCHEZ, IVAN§
PEREZ SANCHEZ, JAVIER§
PEREZ SUAREZ, RAMON§
PERNIA MEDINA, PEDRO§
PETIT BISBAL, NURIA§
PETRACO CALDES, SL,§
PETRACO CALDES, SL,§
PI HERNANDEZ, JOSE§
PINAR LLOPART, JOAQUIN§
PINEDA GONZALEZ, OSCAR§
PINO DELGADO, LUIS§
PINO PEREZ, MARIBEL DEL§
PINTURAS ANDA CB,§
PINTURAS ANDA CB,§
PIRIS CABRERA, MARIA§
PLA COLUCHO, JOSE§
PLA DILOLI, JOSEFA§
PLANAS FERNANDEZ, DANIEL§
PLAYAN SERRANO, ROSA§
PLAYAN SERRANO, ROSA§
PLAZA SANCHEZ, FRANCISCO§
PODADERA ASENSIO, JORDI§
PODADERA ASENSIO, JORDI§
POGYO MANOBANDA, JOHN ROBERTO§
POHLMANN ISERN, GABRIEL§
POMES VIVES, LLUIS§
PONCE PAREDES, ALEXANDRA§
PONCE PAREDES, ALEXANDRA§
PONCELAS JURADO, SANTIAGO§
PONSIRENAS GARCIA, RICARD§
PORRAS TOBAR, DAVID§
PORTA NAVARRO, MARC§
PORTA NAVARRO, MARC§
POVEDA PEDRAGOSA, ERIC§
POVEDANO MARTINEZ, ROSARIO§
POZO DIAZ, CALIXTO§
PRADO LOSCOS, JAVIER DE§
PRADOS BLANCO, ALBERTO§
PRADOS FERNANDEZ, FRANCISCO§
PRADOS FERNANDEZ, FRANCISCO§
PREDA, HARIAN§
PREGONAS BOSCH, ANTONIO§
PRETUS REAL, JUAN§
PRIETO GRANADERO, SALVADOR§
PRIETO USERO, SORAYA§
PRIETO VILLA, ESTER§
PROCCRAN, S.L.,§
PRODUCTOS ALIMENTARIOS PRAL S.A.,§
PROYECTOS QUERALT ASOCIADOS SL,§
PROYECTOS QUERALT ASOCIADOS SL,§
40#
40#
40#
40#
100#
100#
40#
60#
40#
100#
40#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
60#
40#
100#
100#
60#
40#
60#
60#
100#
60#
60#
60#
100#
450#
60#
40#
150#
100#
60#
250#
100#
100#
60#
100#
60#
90#
40#
60#
40#
100#
100#
90#
60#
60#
100#
100#
40#
60#
100#
40#
60#
40#
90#
100#
90#
90#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
60#
40#
40#
60#
60#
150#
100#
90#
60#
40#
40#
100#
40#
40#
100#
100#
90#
60#
60#
60#
40#
100#
40#
40#
90#
100#
600#
90#
40#
40#
40#
90#
40#
40#
100#
100#
40#
60#
60#
40#
40#
1197CJD§
1197CJD§
B3783UJ§
GI2703BC§
4120DJV§
4120DJV§
4077BJY§
4077BJY§
9913BHH§
B03936R§
B03936R§
B03936R§
3450FPF§
3450FPF§
GI3806BN§
1850GGB§
0003DKD§
5628CTY§
T0852AW§
T0852AW§
0821FDP§
0821FDP§
B1625TC§
8128CMT§
5711DCY§
B0064WU§
5307DTR§
9791CNC§
9788FDN§
9788FDN§
0758GDK§
B3304WD§
6386BWX§
5924CRN§
3634FPG§
7540BXR§
7923DPV§
7923DPV§
7923DPV§
C4194BBD§
3542BBX§
1210FLV§
3346GBN§
B2722NZ§
2848CRG§
3373BNC§
1220FHL§
0304DNB§
0304DNB§
0304DNB§
8417CBR§
8417CBR§
0470FNG§
2125GJK§
5017FFH§
C5189BTG§
B1572MV§
1749BZL§
7838CKG§
8279DTX§
B3340SP§
3884FYW§
TE2102I§
C8717BTV§
B8214MP§
1245DTN§
B8973SB§
6991DXK§
0929BYM§
0929BYM§
5470BFX§
B1073WH§
B3911WT§
1190FWZ§
B9283VG§
2502BPL§
5971FTH§
3088BCB§
3088BCB§
B1209VM§
6280BKX§
7281DNR§
B6401SM§
2056FHM§
B9939PW§
1464DKP§
3692CPF§
3692CPF§
1083CCL§
1083CCL§
5573GDH§
6516FKV§
6516FKV§
4382BZZ§
5311GCJ§
B4433PH§
L1214AH§
L9519U§
2574FMC§
C8745BGL§
C7161BSW§
1832DXY§
C4422BSH§
B4178JU§
6292BMD§
B5371UX§
1936FDJ§
B8829WN§
B3718WM§
9341CMC§
0898CJG§
B4604SC§
9421CKB§
B1170TS§
0705DXS§
3555FWD§
9431§
9432§
9402§
9402§
9431§
9431§
9432§
9431§
9432§
9425§
9425§
9424§
9115§
9421§
9432§
9417§
9410§
9412§
9432§
9431§
9431§
9432§
9412§
9105§
9417§
2001§
9402§
9409§
9402§
9402§
11701§
9402§
9431§
9413§
9432§
9413§
9432§
9432§
9431§
11801§
9111§
14601§
9432§
9421§
9402§
9105§
9413§
9431§
9402§
9431§
9432§
9431§
15401§
15402§
9103§
16001§
9431§
9431§
9431§
9402§
1803§
9413§
9402§
15202§
9417§
9431§
9105§
9431§
9402§
9402§
9403§
9421§
9417§
9402§
9402§
9432§
9432§
9421§
9413§
9417§
11701§
9418§
9432§
9115§
9417§
9114§
9402§
9402§
9421§
9115§
9118§
9417§
9402§
9118§
9412§
9412§
9413§
9409§
9434§
9411§
0701§
9116§
9417§
9402§
9118§
9417§
9402§
9105§
9417§
1803§
9402§
9417§
9413§
7801§
9419§
9415§
L§
L§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
G§
G§
L§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
M§
G§
§
§
G§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
G§
L§
L§
§
G§
L§
L§
§
L§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
§
§
L§
L§
L§
G§
L§
§
§
§
L§
§
§
L§
L§
§
§
L§
L§
G§
L§
L§
G§
G§
§
§
§
G§
G§
§
§
§
G§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
G§
L§
G§
§
§
G§
§
§
G§
L§
L§
G§
L§
G§
C/ MARINA, 62§
C/ MOSSEN ANTON, 32§
C/ FRANCESC LAYRET, 195§
C/ MILA, 2§
C/PRIM, 165§
C/ PRIM, 111§
C/ TERMES ROMANES, 1§
C/ PROVIDENCIA, 0§
RA. MATAMOROS, 27§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
C/ SANT MIQUEL, 2§
C/ ARNUS, 6§
C/ ALFONS XII, 104§
C/ EUROPA, 66§
C/ APENINS, 46§
C/ RAMON LLULL, 0§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ TEMPLE, 13§
C/ DON PELAYO, 79§
C/ SANT HILARI SACALM, 0§
CTRA. CAN RUTI, 0§
AV. CARITG, 0§
AV. JOAN XXIII,§
C/ LLEIDA, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 54§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 54§
C/ ANTONI BORI, 0§
AV. BUFALA, 48§
AV. MARTI PUJOL, 40§
C/ PAU PIFERRER, 55§
C/ MADOZ, 4§
RBLA. FRANÇA, 21§
C/ LAIETANIA,§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
RA. MATAMOROS, 66§
AV. AMERICA, 55§
C/ LLEFIA, 59§
AV. PRESIDENT COMPANYS, 0§
C/ DOS DE MAIG, 46§
C/ SANT JOAN, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 85§
C/ RIVERO, 33§
CTRA. MENA, 32§
C/ PRIM, 49§
C/ RAMON RUBIAL,§
RA. MATAMOROS, 28§
C/ PRIM, 122§
C/ PRIM, 160§
C/ SANT JOAN, 0§
AV. ALFONS XIII, 0§
AV. MONACO, 25§
C/ BALDOMER SOLA, 156§
RA. MATAMOROS, 30§
C/ TEMPLE, 0§
C/ ROGER DE FLOR, 117§
C/ FRANCESC LAYRET, 56§
AV. CARITG, 0§
C/ JAUME PASSARELL, 0§
AV. ALFONS XIII, 530§
C/ JAUME RIBO, 0§
C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 14§
C/ ALFONS XII, 0§
C/ PAU RODON, 0§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ DOCTOR ROBERT, 73§
C/ DOCTOR ROBERT, 75§
C/ SANTA EULALIA, 1§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 35§
C/ CORDOVA, 10§
C/ DOCTOR DAUDI, 1§
C/ M MORENO MAURICI, 29§
C/ ALFONS XII, 64§
C/ PRIM, 107§
C/ SANT FRANCESC ASSIS, 17§
C/ SANT FRANCESC ASSIS, 7§
C/ MAR MEDITERRANIA, 0§
C/ PAU CLARIS, 0§
C/ CIRCUMVAL·LACIO, 84§
C/ LLIBERTAT, 5§
C/LLEO, 8§
C/ MUNTANER, 3§
C/ GAIETA SOLER, 0§
AV. ALFONS XIII, 14§
C/ COLL I PUJOL, 94§
C/ CARME, 68§
C/ SANT PERE, 95§
C/ ONZE DE SETEMBRE, 0§
C/ MARE DE DEU DE LORDA, 163§
PL. FRANCISCO VIANA, 12§
C/ CONQUISTA, 31§
AV. SANT SALVADOR, 0§
MERC. MERCAT ELSOL, 0§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 124§
C/ GUASCH, 0§
C/ PRIM, 45§
C/ LLEFIA, 23§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 0§
C/ ANGEL GUIMERA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 191§
C/ MIQUEL SERVET, 190§
AV. MARTI PUJOL, 538§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 36§
C/ FONT I ESCOLA, 0§
C/ ORIO, 60§
RBLA. SANT JOAN, 33§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 32§
C/ PROVIDENCIA, 0§
C/ PI I GIBERT, 1§
RDA. SANT ANTONI LLEFIA, 0§
C/ PAU PIFERRER, 95§
RBLA. FRANÇA, 0§
17/02/2009§
01/12/2008§
05/02/2009§
04/02/2009§
24/02/2009§
27/02/2009§
03/12/2008§
17/02/2009§
19/02/2009§
08/01/2009§
04/02/2009§
02/12/2008§
27/01/2009§
05/02/2009§
14/02/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
20/02/2009§
16/12/2008§
20/12/2008§
20/02/2009§
21/02/2009§
26/02/2009§
27/02/2009§
03/12/2008§
18/02/2009§
04/02/2009§
24/02/2009§
03/12/2008§
20/12/2008§
09/02/2009§
05/02/2009§
14/02/2009§
21/02/2009§
13/02/2009§
27/01/2009§
27/02/2009§
12/02/2009§
13/02/2009§
15/02/2009§
24/02/2009§
12/02/2009§
12/12/2008§
09/02/2009§
04/02/2009§
20/02/2009§
25/02/2009§
02/12/2008§
31/12/2008§
27/01/2009§
24/02/2009§
11/02/2009§
18/02/2009§
24/02/2009§
03/12/2008§
29/01/2009§
20/12/2008§
24/02/2009§
24/02/2009§
12/02/2009§
18/02/2009§
16/02/2009§
12/02/2009§
21/02/2009§
24/02/2009§
14/02/2009§
27/02/2009§
03/12/2008§
03/12/2008§
31/12/2008§
05/02/2009§
13/02/2009§
19/02/2009§
22/12/2008§
05/02/2009§
14/02/2009§
20/12/2008§
12/02/2009§
24/02/2009§
17/02/2009§
25/02/2009§
04/01/2009§
11/12/2008§
26/01/2009§
05/02/2009§
30/01/2009§
01/12/2008§
30/12/2008§
02/01/2009§
28/01/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
09/02/2009§
16/02/2009§
17/02/2009§
26/02/2009§
31/12/2008§
26/02/2009§
07/01/2009§
09/02/2009§
26/02/2009§
17/02/2009§
30/01/2009§
05/02/2009§
12/02/2009§
05/02/2009§
13/02/2009§
17/02/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
05/02/2009§
24/02/2009§
16/02/2009§
23/02/2009§
20/02/2009§
16/02/2009§
06:36§
05:55§
05:07§
10:26§
09:54§
09:50§
07:08§
10:52§
04:42§
04:15§
12:05§
12:35§
06:52§
07:03§
06:33§
09:00§
05:32§
12:03§
04:47§
09:54§
10:14§
11:43§
03:12§
03:38§
11:37§
01:10§
12:07§
11:05§
12:20§
12:09§
12:10§
04:16§
01:04§
08:50§
11:27§
05:10§
05:05§
12:00§
09:56§
11:36§
10:50§
07:00§
05:00§
12:57§
04:18§
07:05§
08:15§
10:50§
03:45§
09:44§
12:14§
10:17§
11:52§
12:20§
10:33§
08:15§
05:24§
07:17§
10:21§
03:32§
10:40§
09:55§
11:13§
01:48§
07:20§
06:35§
10:05§
11:23§
08:07§
08:49§
05:54§
05:28§
08:35§
10:58§
05:38§
06:42§
05:40§
05:35§
07:10§
11:40§
07:55§
03:15§
11:30§
11:36§
08:39§
09:10§
12:47§
11:20§
12:27§
07:48§
11:00§
04:18§
03:34§
09:30§
07:15§
07:08§
06:55§
07:00§
09:47§
03:30§
12:05§
03:55§
06:20§
09:49§
11:00§
04:37§
04:00§
06:00§
04:21§
12:46§
04:00§
11:51§
09:40§
08:15§
11:05§
07:55§
PROYECTOS QUERALT ASOCIADOS SL,§
PROYECTOS QUERALT ASOCIADOS SL,§
PUBLIEMPRESASCON SCP,§
PUERTA LOPEZ, ENCARNACION§
PUERTAS TABERNER, MANUEL§
PUERTAS TABERNER, MANUEL§
PUIG CORDOBA, RICARDO§
PUIG CORDOBA, RICARDO§
PUIG MARTINEZ, MIGUEL§
PUIGCERDOS BELART, PIEDAD§
PUIGCERDOS BELART, PIEDAD§
PUIGCERDOS BELART, PIEDAD§
PUIGTIO BARO, MARTA§
PUIGTIO BARO, MARTA§
PUJOL LORENZO, ALBERTO§
PUJOL OLIVARES, DAVID§
PULGAR GRAGERA, NICOLASA§
PULLAS NARANJO, RAUL§
PUNSET DECOPPET, ALBERTO§
PUNSET DECOPPET, ALBERTO§
PURSALS SOLE, MARC§
PURSALS SOLE, MARC§
QIU, HUANRONG§
QUEIJA SOTILLO, MIGUEL§
QUERALT RUIZ, ANA§
QUERART LLERINS, ALBERTO§
QUEROL JAIME, DANIEL§
QUEROL VICTORY, ENRIQUE DE§
QUIMIS GONZALEZ, MELVIN§
QUIMIS GONZALEZ, MELVIN§
QUINTANA CARRILLO, MIGUEL§
QUINTERO MORENO, YESICA§
RABASSEDA BRU, JUAN§
RACHID, ZEGLI§
RAFART RODRIGUEZ, MONTSERRAT§
RAINS CONTROL DE PLAGAS SL,§
RAJOY JIMENEZ, MARIA§
RAJOY JIMENEZ, MARIA§
RAJOY JIMENEZ, MARIA§
RAMIREZ LOPEZ, OSCAR§
RAMON, DARWIN§
RAMONS SERRANO, FRANCISCO§
RAMOS LOPEZ, LUIS§
RAMOS SANCHEZ, CORINA ALEJANDRO§
RAMOS TORRENT, ALBERTO§
RAMOS VINALS, IRENE§
RANA GULARIZ, MAHMOOD§
RAULEIGT SRL,§
RAULEIGT SRL,§
RAULEIGT SRL,§
REAL GIRALT, ANNA§
REAL GIRALT, ANNA§
REAL LOZANO, DIEGO§
RECACHA LIMERES, SERGIO§
RECREATIVOS GEUROS SL,§
RED ANTONY SL,§
REDA KARKAZI, MOHAMMED§
REGI LOPEZ, IRENE§
REGI LOPEZ, JOAN§
REHABILITACION Y CONST. BONAVISTA S L,§
REHMAN, ABDUL§
REINA ROS, DOLORES§
RELOBA CASTRO, DOLORES§
REMACHA RAMOS, HECTOR§
REOYO GONZALEZ, MARIA§
REQUENA BERNAL, ANTONIA§
REQUENA CORTES, ANTONIO§
REQUENA GARCIA, AMALIA§
RESIDENCIAL BUFALA SL,§
RESIDENCIAL BUFALA SL,§
REY HURTADO, JOSE§
REYES DE GEA, SUSANA§
RIBAS MORENO, MANUEL§
RICO PCERO, JUAN§
RICOTE OLIVA, MARIA§
RIERA FONT, JUAN§
RIERA SANS, NURIA§
RIESCO PEREZ, FELIX§
RIESCO PEREZ, FELIX§
RINCON VALLUGERA, JUAN§
RIOS CHAMORRO, JOSE§
RIQUELME AHUIR, ANTONIO§
RIU HERNANDEZ, ENRIQUE§
RIVERO NAVARRO, MIGUEL§
RIVERO SANCHEZ, MARIA§
ROBLES CAMPA, JUAN§
ROBLES MENA, ESPERANZA§
ROBLES MENA, ESPERANZA§
ROBLES PUJOL, CRISTINA§
ROBLES PUJOL, CRISTINA§
ROCA ABELLAN, JUAN§
ROCA ROSA, MANUEL§
ROCA ROSA, MANUEL§
ROCA SERRA, JORDI§
ROCHDI, LARBI§
ROCHERA FABREGAT, JAIME§
RODRIGUES SILVEIRA, PAULO§
RODRIGUEZ AGUILAR, MARIA§
RODRIGUEZ ALLER, ESTEBAN§
RODRIGUEZ ALVAREZ, JUAN§
RODRIGUEZ BARROSO, JOSE§
RODRIGUEZ BOLAÑOS, MANUEL§
RODRIGUEZ CORDERO, EUGENIO§
RODRIGUEZ CORTES, CARLOS§
RODRIGUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO§
RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA§
RODRIGUEZ LOBATO, DAVID§
RODRIGUEZ MAÑOSA, RAMON§
RODRIGUEZ MOLERO, GABRIEL§
RODRIGUEZ MORENO, ALBERTO§
RODRIGUEZ PEREZ, MONICA§
RODRIGUEZ PIMINTEL, SANTIAGO§
RODRIGUEZ QUERALT, NOELIA§
RODRIGUEZ TORRES, JOAQUIN§
RODRIGUEZ VALERO, GLORIA§
RODRIGUEZ VEGA, JUAN§
40#
40#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
100#
100#
100#
100#
60#
40#
60#
60#
90#
40#
40#
40#
40#
90#
100#
60#
450#
100#
100#
100#
100#
150#
100#
40#
90#
40#
90#
40#
40#
40#
150#
100#
250#
40#
60#
100#
100#
90#
40#
100#
40#
40#
40#
60#
90#
100#
90#
40#
40#
40#
100#
150#
90#
100#
90#
60#
40#
100#
40#
100#
100#
40#
60#
60#
100#
100#
40#
40#
60#
90#
60#
150#
60#
40#
100#
60#
100#
100#
100#
60#
100#
100#
60#
100#
100#
90#
90#
90#
100#
40#
90#
90#
100#
60#
100#
100#
60#
100#
100#
60#
150#
100#
60#
90#
100#
60#
100#
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 53
Administració Local
6179FJX§
B2062OF§
7116GDL§
8075GDC§
4088FCL§
8919FPH§
1809FGR§
2243DXF§
B5878TH§
0127FZM§
B7783TS§
7165FGP§
7165FGP§
B0015LV§
4035DKF§
7799BMV§
B8762OB§
7920CFN§
B2338VF§
2487BPL§
B3012PG§
B7322OD§
2057DSZ§
5113DNK§
B9160XB§
B4223NU§
B0105MJ§
Z1693BH§
C7578BRL§
B8062WT§
GI8741BH§
4696BFM§
3049GCF§
B4211ID§
4821CPT§
B7986WB§
B6454VL§
B6454VL§
0476DMM§
B2821WF§
1113CZL§
GI1922BL§
B5875WU§
3349CSG§
0574DNM§
C2845BLP§
B3471SP§
7432DJL§
B8485KZ§
1670CSZ§
B4022TY§
B4022TY§
2725DYF§
3721CXJ§
B8253PF§
B0663TS§
B3134XF§
0787CDS§
B0108SY§
B0108SY§
8457FCL§
8176DNG§
5686GFP§
6109BBB§
B4288VN§
B7796PT§
5080DJS§
1961DRB§
B1289NP§
B1289NP§
4569DLM§
B6854MU§
B7609WZ§
1740DSB§
B1899TV§
0170DHL§
7753DHT§
8795CKP§
B6653VT§
H0051BBC§
3405BNC§
8916DSD§
B2580JV§
8553FWC§
9410§
9115§
9103§
9402§
9431§
9114§
9412§
1803§
9414§
9421§
9421§
9432§
9431§
9114§
9420§
9432§
9402§
9413§
15201§
9402§
9111§
9431§
9432§
9402§
9431§
9431§
9402§
9402§
11801§
9418§
9412§
9410§
9402§
9419§
9114§
9411§
9402§
9414§
9105§
9402§
9431§
9411§
9419§
9431§
9432§
9431§
9431§
9301§
9114§
9432§
9431§
9431§
9431§
9105§
9432§
9114§
14302§
9431§
9410§
9402§
9105§
9114§
6501§
9414§
9413§
9114§
9118§
9105§
9431§
9431§
9431§
9114§
9105§
9412§
9431§
9431§
9431§
9417§
9432§
9402§
9413§
9417§
9412§
9417§
B6616SX§
6712BVN§
8720DKX§
8720DKX§
B9669VS§
8447BSG§
4075FDD§
4075FDD§
4075FDD§
4075FDD§
4075FDD§
B1737MV§
B1268PU§
8478CRX§
2504BBY§
B9725UX§
B6177PX§
B2997XC§
B3382LP§
B3382LP§
B2559WB§
1095BZK§
2348FJR§
B7044NH§
1115FRD§
GI3615BN§
3184BFZ§
3184BFZ§
1183YV84§
0063CNM§
B1052VN§
9431§
9431§
9431§
9432§
9402§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9431§
9412§
11702§
9413§
9114§
9301§
9301§
9402§
14301§
11704§
9431§
9413§
9416§
9411§
7202§
9402§
9402§
9402§
9114§
9417§
9108§
§
§
G§
G§
§
§
L§
G§
L§
G§
G§
§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
§
§
G§
L§
L§
L§
L§
§
§
§
G§
L§
L§
L§
§
L§
G§
L§
G§
G§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
G§
G§
L§
L§
§
G§
G§
G§
G§
L§
G§
G§
G§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
L§
L§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
G§
L§
L§
§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
§
§
G§
L§
G§
C/ JOHN LENNON, 2§
C/ SANTA MADRONA, 16§
AV. DOCTOR BASSOLS, 0§
C/ MIQUEL SERVET, 162§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 4§
C/ PONENT, 0§
C/ MONTSERRAT, 32§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ WAGNER, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 38§
C/ LLEO, 12§
C/ GUIFRE, 204§
C/ GUIFRE, 186§
C/ FELIU VEGUES, 0§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ RIVERO, 3§
AV. ALFONS XIII, 462§
C/ SANT FRANCESC ASSIS,1§
C/ DOCTOR DAUDI, 0§
PL. ALCALDE XIFRE, 1§
C/ DEMOCRACIA, 38§
C/ PRIM, 55§
RA. MATAMOROS, 28§
AV. ALFONS XIII, 530§
C/ GUIFRE, 108§
C/ GERMA JULI, 11§
AV. ALFONS XIII, 64§
C/ FRANCESC LAYRET, 195§
C/ GENERAL MORAGUES, 2§
C/ CALDERON DE LA BARCA, 2§
C/ MIQUEL SERVET, 0§
C/ FLORIDABLANCA, 0§
C/ JUAN VALERA, 81§
C/ COLL I PUJOL, 172§
AV. MARTI PUJOL, 573§
PTGE. ENCANTS, 0§
CTRA. SANTA COLOMA, 2§
AV. AFRICA, 0§
C/ CAMELIA, 69§
AV. SANT SALVADOR, 40§
C/ TEMPLE, 0§
C/ CANIGO, 5§
AV. MARTI PUJOL, 68§
C/ PROVIDENCIA, 127§
C/ MOSSEN ANTON, 30§
C/ DOS DE MAIG, 48§
C/ TERMES ROMANES, 0§
PG. OLOF PALME, 0§
C/ EUROPA, 86§
RA. MATAMOROS, 66§
AV. MARTI PUJOL, 223§
AV. MARTI PUJOL, 230§
AV. MARTI PUJOL, 230§
C/ MARE DE DEU DE LORDA,§
AV. MARTI PUJOL, 128§
C/ OSCA, 1§
C/ ALFONS XII, 653§
C/ GUIFRE, 154§
C/ CORDOVA, 71§
AV. ALFONS XIII, 60§
C/ SANT FELIP DE ROSES, 0§
C/ FORTUNY, 12§
C/ GENERAL MORAGUES, 2§
C/ NELSON MANDELA, 6§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 125§
CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 26§
C/ COLL I PUJOL, 187§
C/ NAVATA, 0§
C/ ARBRES, 4§
C/ MARINA, 62§
C/ ALFONS XII, 105§
C/ BADAJOZ, 6§
AV. ALMERIA, 0§
C/ CANIGO, 2§
C/ ALFONS XII, 104§
RA. MATAMOROS, 2§
C/ PRIM, 41§
C/ BALDOMER SOLA, 190§
AV. MARTI PUJOL, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 64§
C/ TANGER, 0§
C/ PONENT, 0§
PL. C S CARLOS NICARAGUA, 0§
AV. VENTS, 0§
05/02/2009§
03/12/2008§
17/02/2009§
13/02/2009§
05/01/2009§
18/02/2009§
23/02/2009§
20/02/2009§
19/02/2009§
22/12/2008§
04/02/2009§
04/12/2008§
17/12/2008§
24/02/2009§
16/02/2009§
19/02/2009§
12/02/2009§
26/02/2009§
27/02/2009§
03/12/2008§
25/12/2008§
19/02/2009§
24/02/2009§
31/12/2008§
01/12/2008§
11/02/2009§
04/02/2009§
03/12/2008§
16/02/2009§
03/12/2008§
27/02/2009§
12/02/2009§
04/02/2009§
27/12/2008§
26/01/2009§
29/01/2009§
31/12/2008§
20/02/2009§
20/02/2009§
05/02/2009§
09/02/2009§
09/02/2009§
20/02/2009§
14/02/2009§
13/02/2009§
24/02/2009§
24/02/2009§
09/02/2009§
05/12/2008§
11/02/2009§
24/02/2009§
11/02/2009§
14/02/2009§
25/02/2009§
28/01/2009§
31/12/2008§
26/02/2009§
28/01/2009§
13/02/2009§
04/02/2009§
26/02/2009§
24/02/2009§
23/02/2009§
18/02/2009§
16/02/2009§
16/02/2009§
21/02/2009§
23/02/2009§
18/02/2009§
24/02/2009§
14/02/2009§
27/01/2009§
27/02/2009§
18/02/2009§
20/01/2009§
11/02/2009§
23/02/2009§
05/02/2009§
13/02/2009§
22/12/2008§
26/02/2009§
16/02/2009§
23/02/2009§
20/02/2009§
04:29§
04:00§
07:00§
03:04§
10:08§
09:21§
07:55§
11:55§
10:54§
04:22§
05:59§
11:20§
05:18§
11:05§
07:15§
12:01§
11:13§
06:00§
12:15§
09:52§
08:45§
12:16§
04:36§
04:14§
10:19§
10:00§
12:40§
11:28§
04:20§
08:00§
07:30§
06:00§
04:19§
12:00§
08:18§
06:43§
03:14§
10:40§
03:45§
10:39§
05:29§
03:20§
04:05§
07:00§
07:14§
05:40§
11:36§
06:45§
03:50§
07:07§
01:21§
04:45§
04:40§
07:55§
05:47§
05:00§
03:20§
04:56§
08:20§
10:11§
07:24§
04:00§
08:35§
11:20§
07:56§
03:00§
05:25§
03:15§
10:03§
09:44§
10:54§
04:20§
10:25§
08:20§
10:17§
11:22§
12:17§
10:25§
06:12§
11:04§
10:18§
10:19§
08:00§
08:12§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 44§
C/ GUELL I FERRER, 0§
AV. MARTI PUJOL, 223§
AV. MARTI PUJOL, 231§
C/ JUAN VALERA, 16§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 44§
C/ SAGUNT, 103§
C/ GUELL I FERRER, 98§
C/ GUELL I FERRER, 86§
C/ GUELL I FERRER, 0§
C/ GUELL I FERRER, 94§
C/ ARIBAU, 0§
C/ GENERAL MORAGUES, 2§
C/ ALFONS XII, 36§
C/ BONAVISTA, 14§
PL. VOLUNTARIS OLIMPICS, 0§
AV. CARITG, 0§
AV. MARESME, 159§
C/ JUMILLA, 0§
C/ JUMILLA, 0§
RA. MATAMOROS, 30§
C/ ENRIC BORRAS, 12§
C/ ANSELM TURMEDA, 0§
C/ S JOAN EVANGELISTA, 0§
C/ BALDOMER SOLA, 0§
C/ JUAN VALERA, 68§
AV. NAVARRA, 205§
AV. NAVARRA, 205§
C/ OCEANIA, 0§
C/ LOPE DE VEGA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 22§
13/02/2009§
14/01/2009§
16/02/2009§
17/02/2009§
04/02/2009§
27/01/2009§
27/02/2009§
15/12/2008§
10/12/2008§
08/01/2009§
21/02/2009§
23/02/2009§
18/02/2009§
18/02/2009§
23/02/2009§
26/02/2009§
23/01/2009§
04/02/2009§
10/02/2009§
10/02/2009§
17/02/2009§
26/02/2009§
10/02/2009§
26/02/2009§
24/02/2009§
09/02/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
15/01/2009§
23/02/2009§
17/12/2008§
12:58§
05:32§
05:00§
11:32§
12:47§
11:12§
10:31§
10:29§
11:26§
11:20§
05:46§
07:47§
03:40§
04:35§
03:55§
05:30§
06:10§
12:10§
03:48§
03:46§
11:23§
09:35§
11:00§
05:05§
12:02§
03:13§
03:42§
03:40§
11:36§
01:24§
11:10§
RODRIUGEZ GOMEZ, JUAN§
ROIG VILATA, JOSE§
ROJAS, ADRIANA§
ROJO BEATO, MARIA§
ROLDAN ROLDAN, ANTONIO§
ROMAGOSA MANRIQUE, RICARD§
ROMERA ALVAREZ, MIRIAM§
ROMERA CHINCHILLA, MANUEL§
ROMERO LOPEZ, DANIEL§
ROMERO PALMA, JAVIER§
ROMERO SANJUAN, JAVIER§
ROMERO VILLAR, JUAN§
ROMERO VILLAR, JUAN§
ROPERO BARRIOS, CARLOS§
ROS PIJOAN, MARIA§
ROSA GARCIA, JORDI§
ROSADO GONZALEZ, CRISTOBALINA§
ROSES GRIFOL, JOAN§
ROSICH SIMON, ENRIQUE§
ROSSELL RELBED, AUGUST§
ROVIRA FERRER, FEDERICO§
RUBIO POMBERO, JUAN§
RUDA LORENZO, RAFAEL§
RUDECINDO JIMENEZ, DANIEL§
RUDO CLAVERO, DAVID§
RUEDA CEGRI, JUAN§
RUEDA GOMEZ, JUAN§
RUEDAS ARRUE, ADRIAN§
RUIBING, LIN§
RUIZ CAVANILLAS, FERNANDO§
RUIZ CINTAS, DOMINGO§
RUIZ DURAN, RAFAEL§
RUIZ GIRO, JORDI§
RUIZ GOMEZ, MARIO§
RUIZ HICKS, MUDD§
RUIZ HIDALGO, SANTIAGO§
RUIZ LASO, JUAN MIGUEL§
RUIZ LASO, JUAN MIGUEL§
RUIZ LAZO, IVAN§
RUIZ LOPEZ, JORGE§
RUIZ MARTINEZ, VICTORIANO§
RUIZ REY, MATIAS§
RUIZ RUBIO, JERONIMO§
RUIZ TAULER, CARLOS§
RUIZ TAULER, IGNACIO§
RUIZ TORRES, ILDEFONSO§
RUIZ VERA, JUAN§
SAADOUNE, NADIA§
SAAVEDRA ALAMEDA, MANUEL§
SABANES BARBERA, FRANCESC§
SABATER RIBES, VICENS§
SABATER RIBES, VICENS§
SABATER RIBES, VICENS§
SADDIQUE, HAROON§
SAENZ ALONSO, EDUARDO§
SAFRAOUI, ABDELAZIZ§
SAHO ZARZA, SIRA§
SAIZ PEREZ, CARLOTA§
SALAZAR RAMON, ANTONIO§
SALAZAR RAMON, ANTONIO§
SALCEDO ALZATE, ALDEMAR§
SALGADO MORENO, ISMAEL§
SALGUERO SALGUERO, LORENZO§
SALINAS CARDETE, MONTSERRAT§
SALINAS MOLINA, JAVIER§
SALOME SANCHEZ, SANTOS§
SALORT FILIPPONE, SONIA§
SALVADOR CAMPOS, DAVID§
SALVADOR QUESADA, JOSE§
SALVADOR QUESADA, JOSE§
SAMA CONTROL SL,§
SAMANIEGO GARCIA, SALVADOR§
SAMPER TOMAS, VENTURA§
SAN RAMON MONTE DE OCA, JUAN§
SANCHEZ BLANCO, JAVIER§
SANCHEZ CORTES, ANA§
SANCHEZ COSTA, JORGE§
SANCHEZ FERRERA, ESTRELLA§
SANCHEZ GARCIA, FRANCISCA§
SANCHEZ GONZALEZ, MARC§
SANCHEZ LUQUE, ROSA§
SANCHEZ MARTINEZ, MARTA§
SANCHEZ MATARIN, LUIS§
SANCHEZ MIGUELGONZALEZ GALLEGO,
MARIA DE LAS§
SANCHEZ MUNELLS, TRINIDAD§
SANCHEZ RODRIGO, MANUELA§
SANCHEZ RUIZ, ISAAC§
SANCHEZ RUIZ, ISAAC§
SANCHEZ VALLEJO, FRANCISCO§
SANCHEZ VENTEO, LOURDES§
SANCHO FERNANDEZ, ANA§
SANCHO FERNANDEZ, ANA§
SANCHO FERNANDEZ, ANA§
SANCHO FERNANDEZ, ANA§
SANCHO FERNANDEZ, ANA§
SANCLEMENTE RODRIGUEZ, FULVIO§
SANS MARTINEZ, JOAQUIN§
SANTERVAS DIAZ, EUSTAQUIO§
SANTIAGO BALTASAR, ALFREDO§
SANTIAGO CORTES, MARIA§
SANTIAGO CORTES, MARIA§
SANTIAGO CORTES, RAFAELA§
SANTIAGO NAVAS, CARLOS§
SANTIAGO NAVAS, CARLOS§
SANTIAGO RAMIREZ, MARIA§
SANTIAGO RIBAS, LUIS§
SANTIAGO SALAZAR, SALVADOR§
SANTIAGO SALAZAR, VICENTE§
SANTIAGO SANTIAGO, JUAN§
SANTO RUIZ, WILLIAM§
SANTOS SOLIS, ANGELICA§
SANTOS SOLIS, ANGELICA§
SARASJEVO, HAMIDOVIC§
SARMIENTO GONZALEZ, RUBEN§
SARRIFER BARCELONA SL,§
60#
100#
100#
100#
40#
100#
90#
150#
100#
60#
60#
40#
40#
100#
60#
40#
100#
90#
90#
100#
100#
40#
40#
100#
40#
40#
100#
100#
150#
60#
90#
60#
100#
60#
100#
90#
100#
100#
100#
100#
40#
90#
60#
40#
40#
40#
40#
90#
100#
40#
40#
40#
40#
100#
40#
100#
250#
40#
60#
100#
100#
100#
100#
100#
90#
100#
100#
100#
40#
40#
40#
100#
100#
90#
40#
40#
40#
60#
40#
100#
90#
60#
90#
60#
40#
40#
40#
40#
100#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
90#
150#
90#
100#
90#
90#
100#
250#
150#
40#
90#
60#
90#
300#
100#
100#
100#
100#
60#
300#
6713CXF§
0229BWB§
8720FWL§
1186FHK§
7885CVF§
7885CVF§
B1341VC§
B9470TV§
B6627MU§
B6627MU§
9161BLH§
B3604VP§
GI2545BK§
2333BZW§
2333BZW§
5885FVV§
2569FFY§
4501FJF§
6468CMY§
B8755TF§
B8755TF§
B8755TF§
7309CTY§
B8062OK§
7038CSL§
2031BBY§
2170DGD§
GI0742AU§
3826BBN§
B8858SB§
GI3567AV§
5551BVD§
8427DTB§
6019CSF§
3334DXW§
B8973WL§
0224BVN§
7509DJJ§
B8142TC§
3685FCR§
B1895UK§
B5809UV§
B3034XF§
B6537TG§
B3899WH§
6555BCZ§
CA4887MK§
9362CJJ§
PO5575BN§
4821BVM§
Z7780AW§
1239DSJ§
1239DSJ§
B2820VL§
B2820VL§
B8397UP§
B3336OX§
8061GBJ§
8563FJK§
7716DTB§
7716DTB§
7716DTB§
GI2697BL§
B3761WT§
B3761WT§
B3761WT§
B3761WT§
B3761WT§
B3761WT§
4366BYT§
4142FXM§
2314GKL§
9833BCN§
B2162MV§
B9463TP§
7953BNS§
B3032VS§
7614CXG§
1756CVT§
B3761WJ§
B3062PU§
B3703VM§
0720FLH§
9471FDB§
2307DCY§
M26274R§
V18462R§
4628CPP§
B6108SN§
6196BVN§
1448FJB§
3779DTN§
B8087US§
3734GJR§
B2384WP§
3318CCY§
2359CMM§
B2404PP§
B8235UL§
3024DRG§
B3207VZ§
2829CXD§
3455FRL§
B9702TF§
B2149OY§
9118DPK§
8532FCN§
B6733VK§
5584CHW§
9093BCY§
B4870TK§
3126DYH§
8834DMM§
7009BBB§
1147FHR§
9287FKG§
9412§
9431§
9414§
1803§
9402§
9421§
9431§
15401§
9421§
9421§
9417§
9431§
9432§
9431§
9431§
9111§
9416§
9432§
9432§
9402§
9402§
9118§
9431§
9114§
9431§
9416§
14601§
9418§
9432§
9413§
14601§
9402§
9413§
15401§
9118§
9406§
9421§
9412§
9413§
9412§
9420§
9412§
16701§
9412§
9417§
9402§
9114§
9116§
9413§
9118§
9415§
9432§
9432§
9431§
9431§
15401§
11703§
9402§
9431§
9431§
9431§
9431§
9413§
9432§
9431§
9431§
9434§
9431§
9431§
9431§
9412§
17101§
9413§
9413§
9110§
9114§
9420§
9431§
9431§
9431§
9118§
9409§
9413§
9114§
9421§
9425§
9425§
9412§
9432§
9421§
9432§
9421§
9402§
9409§
9431§
9114§
9114§
9301§
9402§
9410§
9431§
9431§
9431§
9402§
9431§
9417§
11701§
9114§
9412§
9402§
9432§
9431§
15401§
9431§
9412§
9417§
§
§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
§
§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
§
G§
L§
G§
L§
L§
G§
L§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
§
G§
G§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
G§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
§
§
G§
L§
G§
G§
L§
§
§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
G§
G§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
L§
RA. CANYADO, 21§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ MARIA AUXILIADORA, 0§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ PAU CLARIS, 7§
C/ PEREZ GALDOS, 18§
RA. MATAMOROS, 28§
C/ SANT JOAN, 0§
C/ CARITAT, 49§
C/ SANT MIQUEL, 2§
DISS. RESIDENCIA TRIAS I P, 0§
C/ PRIM, 120§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ GUELL I FERRER, 0§
C/ GUELL I FERRER, 48§
C/ NAVATA, 31§
C/ FRANCESC LAYRET, 88§
C/ MADOZ, 2§
PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0§
C/ POMAR DE BAIX, 33§
C/ POMAR DE BAIX, 33§
C/ POMAR DE BAIX, 41§
C/ GUIFRE, 206§
PTGE. FORTUNY, 3§
C/ ALFONS XII, 0§
PTGE. RIU TER, 6§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
C/ DON PELAYO, 15§
C/ SAGUNT, 0§
C/ JOVELLAR, 0§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ APENINS, 24§
C/ SANTA EULALIA, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 65§
C/ FRANCESC LAYRET, 116§
C/ BALDOMER SOLA, 0§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
AV. PUIGFRED, 0§
C/ NOU CASES, 102§
C/ MESTRE LLUIS MILLET, 0§
C/ RAFAEL DE CASANOVAS, 36§
C/ OSCA, 0§
C/ GENERAL MORAGUES, 0§
C/ RAMON LLULL, 0§
C/ ORIO, 60§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 32§
C/ RODRIGO CARO, 98§
C/ BADAJOZ, 0§
C/ PAU PIFERRER, 0§
C/ MIQUEL DEL PRAT, 17§
C/ JUAN VALERA, 0§
C/ TEMPLE, 0§
C/ TEMPLE, 0§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 18§
C/ GUIFRE, 108§
C/ SIMANCAS, 70§
C/ GENERAL MORAGUES, 0§
C/ ROSSINI,§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ PRIM, 55§
C/ PRIM, 171§
C/ PRIM, 53§
AV. MARQUES DE SANT MORI, 122§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 47§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 22§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 18§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 2§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 22§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 26§
C/ PROVIDENCIA, 177§
RA. MATAMOROS, 112§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ GRANADA, 5§
C/ GUIFRE, 0§
C/ SELVA, 24§
C/ SIMO PIERA, 8§
C/ GIRONA, 20§
C/ GUIFRE, 110§
C/ MOSSEN ANTON, 34§
C/ PRINCEP DE BERGARA, 44§
C/ SIMANCAS, 68§
C/ ESCULTOR SALCILLO, 0§
C/ EDUARD MARISTANY, 0§
C/ RODRIGO CARO, 32§
C/ JOAQUIM RUYRA, 0§
C/ PONENT, 32§
C/ PONENT, 32§
C/ BERNAT METGE, 0§
C/ PROVIDENCIA, 177§
C/ CARME, 72§
C/ TEMPLE, 8§
C/ CARITAT, 12§
C/ JUAN VALERA, 58§
PL. TRAFALGAR, 0§
C/ GUIFRE, 108§
C/ ESCORIAL, 19§
C/ ROGER DE FLOR, 10§
C/ CORDOVA, 0§
AV. ALFONS XIII, 58§
C/ CORDOVA, 0§
C/ LAIETANIA, 0§
C/ GUIFRE, 0§
C/ MARINA, 14§
AV. ALFONS XIII, 528§
C/ PARE CLARET, 0§
C/ RAMON LLULL, 38§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
C/ VALENCIA, 84§
RA. CANYADO, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 195§
C/ MARINA, 14§
C/ PRIM, 57§
C/ VIA AUGUSTA, 14§
C/ ANSELM CLAVE, 0§
C/ MARIA AUXILIADORA, 0§
C/ BADAJOZ, 11§
20/02/2009§
13/02/2009§
15/02/2009§
23/02/2009§
05/02/2009§
09/02/2009§
20/02/2009§
18/02/2009§
04/02/2009§
12/02/2009§
03/12/2008§
20/12/2008§
21/02/2009§
20/02/2009§
21/02/2009§
17/02/2009§
18/02/2009§
20/02/2009§
16/02/2009§
04/02/2009§
04/02/2009§
29/01/2009§
21/02/2009§
24/02/2009§
12/02/2009§
04/01/2009§
19/12/2008§
21/12/2008§
16/02/2009§
21/02/2009§
29/01/2009§
03/12/2008§
31/01/2009§
18/02/2009§
29/01/2009§
26/01/2009§
17/12/2008§
26/02/2009§
23/02/2009§
24/02/2009§
25/02/2009§
17/02/2009§
18/02/2009§
17/02/2009§
23/12/2008§
09/02/2009§
24/02/2009§
15/01/2009§
21/02/2009§
16/01/2009§
06/12/2008§
10/12/2008§
07/01/2009§
21/02/2009§
16/02/2009§
29/01/2009§
16/02/2009§
04/02/2009§
17/02/2009§
12/02/2009§
17/02/2009§
12/02/2009§
31/12/2008§
12/02/2009§
17/02/2009§
16/02/2009§
27/02/2009§
14/02/2009§
13/02/2009§
14/02/2009§
26/02/2009§
26/02/2009§
18/02/2009§
19/02/2009§
12/02/2009§
19/02/2009§
11/02/2009§
17/12/2008§
19/02/2009§
03/02/2009§
28/01/2009§
26/02/2009§
18/02/2009§
19/02/2009§
17/12/2008§
18/02/2009§
18/02/2009§
27/02/2009§
18/02/2009§
04/02/2009§
17/02/2009§
09/02/2009§
04/02/2009§
09/02/2009§
18/02/2009§
27/02/2009§
12/02/2009§
10/02/2009§
02/12/2008§
19/02/2009§
04/12/2008§
17/02/2009§
03/01/2009§
12/02/2009§
27/01/2009§
25/02/2009§
18/02/2009§
26/02/2009§
26/02/2009§
02/12/2008§
02/12/2008§
27/01/2009§
16/02/2009§
02/12/2008§
24/02/2009§
12/01/2009§
08:15§
12:43§
06:25§
11:55§
10:28§
03:22§
06:02§
11:50§
03:18§
05:31§
11:37§
05:52§
11:16§
05:10§
09:56§
08:00§
11:38§
11:08§
01:20§
08:14§
08:14§
08:25§
05:17§
03:51§
04:45§
07:55§
09:45§
07:35§
12:00§
09:30§
02:45§
10:28§
08:35§
12:05§
07:37§
11:10§
11:05§
07:53§
08:45§
10:54§
06:10§
10:50§
04:10§
10:30§
03:31§
03:12§
03:44§
04:06§
03:05§
11:40§
05:35§
04:39§
05:40§
09:43§
12:44§
05:40§
04:00§
10:21§
04:44§
10:16§
11:55§
11:33§
07:05§
04:58§
04:45§
12:11§
10:19§
10:40§
10:40§
10:09§
07:14§
12:40§
09:55§
11:30§
08:10§
10:50§
10:45§
04:46§
07:13§
04:49§
08:30§
11:15§
12:53§
06:24§
09:50§
08:05§
08:20§
03:40§
12:40§
03:23§
11:46§
12:19§
09:47§
03:29§
05:49§
08:25§
05:01§
12:41§
04:56§
08:30§
05:10§
04:33§
05:43§
03:56§
12:16§
06:25§
12:20§
08:17§
08:05§
08:51§
06:50§
04:48§
12:00§
07:11§
05:45§
05:50§
SAZ CARAZO, MARIA§
SEGURA LOPEZ, JOSE§
SEQUEIROS CABALLERO, CARLOS§
SERANDSID SL,§
SERENA LOPEZ, ANGELES§
SERENA LOPEZ, ANGELES§
SERENTILL SERRANO, PEDRO§
SERRA PEÑAS, JAIME§
SERRA SUBIRANA, MARC§
SERRA SUBIRANA, MARC§
SERRALLERIA I FORJATS MANRESA SL,§
SERRANO BERENGUER, SUSANA§
SERRANO LORENZO, JOSE§
SERRANO RUIZ, M JOSE§
SERRANO RUIZ, M JOSE§
SERRANO SEVILLA, LUIS§
SERVEIS INTEGRALS BADALONA SL,§
SERVICIOS JURIDICOS DE TIANA SL,§
SHOWKAT, ALI§
SHPICHAK, VICTORIA§
SHPICHAK, VICTORIA§
SHPICHAK, VICTORIA§
SIERRA MARTINEZ, FRANCISCA§
SIERRA PEREZ, LANDIS§
SILVA LEAL, MARIA DEL§
SIPAN TOBARUÇ, JAVIER§
SIPOS, MIHAI§
SLATTI, BOUGHALEB§
SOCIETAT PAT. DE BENS INMOBLES SL,§
SOLA GALINDO, JAVIER§
SOLANA MARIN, LETICIA§
SOLANO ANDUJAR, CRISTINA§
SOLDEVILA CARULLA, CARME§
SOLE DOMINGUEZ, JORDI§
SOLER CAMI, OSCAR§
SOLER ROSADO, SANDRA§
SOLIS CAMALEÑO, SANTA§
SORIA MARTINEZ, JOSE§
SORIANO DE LA FUENTE, ORIOL§
SORIANO TROYANO, ANTONIO§
SOTELO SOSA, ERWIN§
SOTO BELTRAN, DANIEL§
SOTO BELTRAN, DAVID§
SOTO BERTRAN, CARMEN§
SOTO PAYAN, MARIA§
SOUSA GONZALEZ, JOSE§
STANCHEV, STANIMIR§
STEFAN, DANIEL§
STEFAN MARIAN, DOSPIN§
STELIAN, CONSTANTIN§
STIRBU, MOISE ION§
STUC ART PINTORS SL,§
STUC ART PINTORS SL,§
SURRA VERA, PEDRO§
SURRA VERA, PEDRO§
TALLAT MIAN, IBRAR§
TANASE, IOAN§
TAPIA DIEGO, MANUEL§
TARANTO MORERA, ANGELA DE§
TARIN NAVARRO, GONZALO§
TARIN NAVARRO, GONZALO§
TARIN NAVARRO, GONZALO§
TAYEYE, GUY§
TEJADA CANO, MARIA§
TEJADA CANO, MARIA§
TEJADA CANO, MARIA§
TEJADA CANO, MARIA§
TEJADA CANO, MARIA§
TEJADA CANO, MARIA§
TEJEDOR MORLAN, ALBERTO§
TEJEDOR PEREZ, ALEJANDRO§
TEJERO LOPEZ, MARIA§
TENA MARTIN, DAVID§
TERRERA, EDUARDO§
TERRES MAQUEDA, ANTONIO§
TERRON MURILLO, EUGENIO§
TERUEL BAIXERAS, JOAN§
TOBIAS DAMARET, JOSEFA§
TOMAS MARCOS, JESUS§
TOP TEN AUTO SLL,§
TORIBIO DE LA TORRE, ANTONIO§
TORRALBO PICAZO, JUAN ANTONIO§
TORRE CARREÑO, JUAN§
TORREBLANCA TORAN, RAFAELA§
TORRES CABELLO, ANA§
TRANSPAK DOS MIL UNO SL,§
TRANSPAK DOS MIL UNO SL,§
TREIG FANECA, JUANA§
TRIQUELL ANGEL, JUAN§
TRIQUELL INSTALACIONS, S.C.P,§
TRISTAN MIRALLES, MIGUEL§
TUDURY PAGADOR, ENRIQUE§
TUR CARRILLO, MARIA§
ULLOA VILLANUEVA, SHIRLEY§
UMBERT COSTA, FRANCESC D'ASSIS§
UNGRIA PEIRO, MARIO§
URBANO CASAS, MARIA§
URFAT, YASAR§
URIA BERMEJO, ANA§
URQUIZA LAHUERTA, FRANCISCA§
UTGES ALOS, ESTHER§
UTRERA JORDAN, MONICA§
VAL MORA, JOSE§
VALENCIA SOLIZ, FREDDY§
VALENTI GARCIA, JUAN§
VALERO ALVAREZ, ESTHER§
VALERO MERLOS, CARLOS§
VALIENTE ENANO, MONTSERRAT§
VALLDAURA MATEOS, BEATRIZ§
VALLESPI DELGADO, JOSE§
VALLS PIÑOL, JUAN§
VALVERDE IZQUIERDO, ROBERTO§
VALVERDE MATEO, ROBERTO§
VARGAS HEREDIA, LUIS§
VAZQUEZ BERMEJO, SEGUNDO§
VAZQUEZ BOLAÑO, ROGELIO§
90#
40#
100#
150#
100#
60#
40#
60#
60#
60#
60#
40#
40#
40#
40#
100#
60#
40#
40#
100#
100#
100#
40#
100#
40#
60#
250#
60#
40#
90#
250#
100#
90#
60#
100#
100#
60#
90#
90#
90#
60#
90#
90#
90#
60#
100#
100#
100#
90#
100#
100#
40#
40#
40#
40#
60#
150#
100#
40#
40#
40#
40#
90#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
40#
90#
60#
90#
90#
100#
100#
60#
40#
40#
40#
100#
100#
90#
100#
60#
100#
100#
90#
40#
60#
40#
60#
100#
100#
40#
100#
100#
90#
100#
60#
40#
40#
40#
100#
40#
60#
150#
100#
90#
100#
40#
40#
60#
40#
90#
60#
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 54
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
8835BXM§
6728DZK§
5819CRT§
2612DSZ§
B6002WF§
1529FYW§
1529FYW§
C2126BPV§
3685FHS§
5615FSX§
2936DCY§
6160FBB§
B1926PK§
1176FMX§
B9014UM§
7082GFY§
7337CWC§
8262BBY§
8231GDS§
B9989UB§
4322FVW§
0928GHS§
B3783UJ§
1134FMC§
4830FKK§
B6211WX§
7765GGL§
B8121UU§
8177DWJ§
B8165SF§
4965DBS§
0199CVR§
B2214VV§
9431§
9431§
9114§
9416§
15501§
9402§
9402§
0701§
9418§
9417§
9402§
9413§
9431§
9431§
1803§
9402§
9105§
9402§
9417§
9431§
9431§
9414§
9402§
9417§
9431§
9431§
9421§
9105§
9412§
9417§
9413§
9402§
9431§
§
L§
L§
G§
L§
L§
§
§
L§
L§
C/ TEMPLE, 26§
C/ TERMES ROMANES, 10§
RBLA. SANT JOAN, 96§
C/ COLL I PUJOL, 185§
AV. ALFONS XIII, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 34§
C/ QUEVEDO, 29§
AV. MARQUES DE MONTROIG, 0§
C/ INDUSTRIA, 589§
C/ MOSSEN ANTON, 43§
C/ FRANCESC LAYRET, 197§
C/ SANT FRANCESC ASSIS, 1§
C/ TEMPLE, 0§
C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 3§
AV. ALFONS XIII, 0§
C/ M MORENO MAURICI, 27§
C/ MOSSEN ANTON, 0§
AV. MARTI PUJOL, 40§
C/ TANGER, 51§
C/ PRIM, 90§
C/ MARINA, 76§
C/ SANT PERE, 0§
C/ FRANCESC LAYRET, 162§
C/ PAU CLARIS,§
C/ DOS DE MAIG, 42§
C/ GUIFRE, 108§
C/ SEU D'URGELL, 25§
C/ GARRIGA, 133§
C/ VALENCIA, 5§
C/ EUROPA, 86§
C/ ALFONS XII, 0§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 38§
C/ PARE CLARET, 0§
§
§
L§
L§
L§
G§
G§
§
§
§
L§
L§
G§
§
§
L§
L§
L§
G§
L§
§
L§
L§
17/12/2008§
12/02/2009§
13/02/2009§
17/02/2009§
26/02/2009§
03/12/2008§
11/12/2008§
18/02/2009§
24/02/2009§
12/02/2009§
02/12/2008§
26/02/2009§
20/12/2008§
21/02/2009§
13/02/2009§
05/02/2009§
19/02/2009§
04/02/2009§
02/01/2009§
20/12/2008§
14/02/2009§
26/02/2009§
03/12/2008§
08/01/2009§
01/12/2008§
12/02/2009§
26/02/2009§
18/02/2009§
16/02/2009§
08/01/2009§
23/02/2009§
13/02/2009§
23/02/2009§
11:10§
05:14§
04:20§
06:25§
12:40§
12:21§
12:37§
12:41§
11:55§
05:13§
10:48§
06:02§
04:57§
06:05§
05:13§
05:38§
05:05§
05:45§
08:02§
05:45§
05:00§
08:10§
11:21§
10:32§
04:49§
05:16§
10:25§
06:10§
11:50§
03:57§
04:30§
04:00§
10:51§
VAZQUEZ GALLARDO, GERARDO§
VECINO SANTOS, CARLOS§
VEGA SANCHEZ, JOSE§
VELA TORRES, FERNANDO§
VELASCO MATEAS, DAMIAN§
VELASQUEZ BONILLA, CARLOS§
VELASQUEZ BONILLA, CARLOS§
VELESACA ZURITA, FERNANDO§
VENDRELL LOPEZ, ROSA§
VERA BRIONES, LAURENCE§
VERA NAVARRO, ANA§
VERANO INSTALACIONES SL,§
VERGEL GONZALEZ, NIL§
VIA COLORS SL,§
VICENTE SANCHEZ, MANUEL§
VIDA BRAGE, FRANCISCO§
VIDAL PERICAS, MARIA§
VILA ALFONSO, JOSE§
VILADOT SERIOL, AMADEU§
VILAR MARTINEZ, MANUEL§
VILARDELL DE LA CASA, VICTOR§
VILCHES AZUAGA, BUENAVENTURA§
VILLA CRESPO, RAFAEL§
VILLACAMPA AMOROS, JORDI§
VILLACAMPA AMOROS, JORDI§
VILLAREJO LABRADA, MARIA DEL§
VILLAS CASADO, JUAN JOSE§
VILLEGAS IGLESIAS, CHRISTIAN§
VILLORIEGO TORRES, RAUL§
VILLUENDAS MUNIESA, NURIA§
VINAGRE GONZALEZ, JORGE§
VINAGRE GONZALEZ, MARCO§
VINAIXA ROSELLO, XAVIER§
40#
40#
100#
60#
90#
100#
100#
90#
60#
60#
100#
90#
40#
40#
150#
100#
100#
100#
60#
40#
40#
100#
100#
60#
40#
40#
60#
100#
90#
60#
90#
100#
40#
B2214VV§
3747FNB§
B1221WL§
M4974UJ§
2304BWK§
B0658PF§
B2865SF§
B3472TM§
B3472TM§
B2089TH§
4423BKH§
B6743PT§
5625FYB§
1516FNF§
9549GHG§
8139DMD§
B0159NY§
B8319SN§
L9904AC§
B9425SK§
B9953VV§
1582DFS§
9701BPC§
B1465VJ§
4130FPC§
9286BVT§
6087GFS§
B8108WK§
8567DZS§
B4672LK§
B4672LK§
8029FMY§
9584DCZ§
9432§
9402§
9420§
9402§
9402§
1807§
9104§
9402§
9402§
9431§
9421§
9421§
9105§
9421§
9114§
9431§
9432§
9114§
9402§
9417§
9118§
14601§
11706§
9417§
9421§
9432§
9418§
15501§
9402§
9402§
9402§
9402§
9415§
L§
§
§
§
L§
L§
G§
§
§
L§
§
§
L§
G§
L§
G§
L§
L§
G§
§
L§
G§
G§
G§
§
L§
L§
L§
L§
§
§
§
G§
C/ PRIM, 23§
C/ ORIO, 31§
C/ MESTRE A NICOLAU, 51§
C/ SIMANCAS, 25§
AV. NAVARRA, 205§
C/ PAU PIFERRER, 114§
AV. DOCTOR BASSOLS, 172§
C/ FRANCESC LAYRET, 193§
C/ FRANCESC LAYRET, 199§
C/ TERMES ROMANES, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU,§
C/ F GARCIA LORCA, 3§
C/ GARRIGA, 0§
C/ TORRENT D'EN GRAU, 0§
C/ JUAN VALERA, 0§
C/ TEMPLE, 26§
C/ DOS DE MAIG, 42§
C/ SICILIA, 0§
C/ TORTOSA, 134§
C/ HUELVA, 0§
C/ COLL I PUJOL, 197§
AV. PUIGFRED, 0§
C/ PAU PIFERRER, 114§
C/ INDEPENDENCIA, 303§
C/ MILA I FONTANALS, 14§
C/ MARINA, 14§
C/ MOZART, 0§
ROT. ALGUER, 0§
AV. COMUNITAT EUROPEA, 8§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 40§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 40§
CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 71§
C/ MIGJORN, 0§
27/02/2009§
09/02/2009§
30/01/2009§
18/12/2008§
10/12/2008§
11/02/2009§
26/02/2009§
04/02/2009§
05/02/2009§
20/02/2009§
13/02/2009§
18/02/2009§
18/02/2009§
17/02/2009§
19/12/2008§
14/02/2009§
22/12/2008§
29/01/2009§
17/12/2008§
27/02/2009§
18/02/2009§
09/02/2009§
09/02/2009§
04/02/2009§
26/09/2008§
14/02/2009§
24/02/2009§
24/02/2009§
23/12/2008§
05/02/2009§
05/02/2009§
05/02/2009§
20/02/2009§
01:10§
03:40§
04:10§
11:04§
11:35§
08:50§
07:25§
11:00§
09:50§
12:00§
05:29§
03:31§
12:45§
10:40§
06:55§
10:00§
11:38§
03:45§
10:33§
10:55§
05:31§
07:54§
06:50§
08:38§
07:28§
05:32§
11:00§
04:40§
11:39§
10:42§
11:46§
03:59§
11:28§
VINAIXA ROSELLO, XAVIER§
VIRI CHUNGATA, LUIS§
VIVAS DIAZ, ANTONIO§
VIVAS FERNANDEZ, MELISSA§
VIVAS MARTINEZ, SILVIA§
VLAICU MURGENI, SANDU§
WANG, NIRONG§
WARSI 2007 SCP,§
WARSI 2007 SCP,§
WASU BUILDERS SL,§
WENG, CHUNQUAN§
WU LINJIE,§
XIA, QIONGHEI§
XIAO, YAOJU§
XU, XIUYUE§
XUFRE PARES, MONTSERRAT§
YAGO ALCARAZ, EDUARDO§
YALONARDO, GASTON§
YANOPULO CRISTO, DAVID§
YE, YAN§
YEBRA DURAN, JUAN§
YEBRA MARTINEZ, ROBERTO§
YIN, JIAOJUN§
ZAFRA IBAÑEZ, SERGIO§
ZAHZOUH, CHAKIR§
ZAMORA CASAS, MARTA§
ZARATE GARCIA, MARIBEL§
ZEVALLOS CORDOVA, MITRIDATES§
ZHAO, DONGQUAN§
ZHOU, HONGZHEN§
ZHOU, HONGZHEN§
ZHOU, JIANGUANG§
ZHOU, ZUOFANG§
40#
100#
60#
100#
100#
60#
100#
100#
100#
40#
60#
60#
100#
60#
100#
40#
40#
100#
100#
60#
100#
250#
150#
60#
60#
40#
60#
90#
100#
100#
100#
100#
100#
Badalona, 18 de maig de 2009.
Per delegació de signatura del secretari
general (R.27/02/2007), el secretari delegat
de la CIAMBGRI, Josep A. Faiges Morales.
022009016655
A
Badalona
ANUNCI DE CITACIÓ
A COMPARÈIXER
Ref.: 2830/BOP-15/09
Dins del procediment administratiu liquidatori que es segueix per aquest òrgan de
gestió i control, en no haver pogut notificar
l'acte administratiu als interessats o als seus
representants que tot seguit s'indiquen, malgrat haver-ho intentat en la forma legalment
prevista, conforme al que preveu l'article 112
de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es cita a comparèixer als que
figuren en la següent relació, per tal que, dintre del termini dels quinze dies naturals
següents a l'immediat posterior al d'aquesta
publicació, compareguin a les dependències
d'aquest Departament, al C/Mar 2-4 baixos
de Badalona, en horari d'atenció al públic,
entre les 9h i les 14 h, de dilluns a divendres,
per tal de notificar-los les liquidacions indicades personalment, advertint-los expressament que, malgrat que no ho facin en el termini i la forma indicada, la notificació es
considerarà practicada a tots els efectes
legals el dia següent al de l'acabament de
l'indicat termini.
Si l'inici del procediment o qualsevol dels
seus tràmits s'ha d'entendre notificat per no
haver comparegut l'interessat o el seu representant a la citació a comparèixer, se'ls tindrà
per notificats a tots els efectes respecte de les
notificacions successives que calgui practicar
en els respectius procediments, sens perjudici
del seu dret a comparèixer-hi en qualsevol
moment, i de que en qualsevol cas, caldrà
notificar-los en la forma reglamentàriament
prevista, les liquidacions que s'escaigui.
Ho comunico als interessats perquè n'estiguin assabentats i als efectes que corresponguin, d'acord amb l'article 55, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i per delegació de signatura del secretari general d'aquesta corporació municipal (resolució de
15/04/2008).
Relació d'interessats:
EXPEDIENT§
NIF§
SUBJECTE PASSIU§
ACTE QUE ES NOTIFICA#
EXPEDIENT§
NIF§
SUBJECTE PASSIU§
ACTE QUE ES NOTIFICA#
IAE/2008.4.93§
IAE/2008.4.94§
IAE/2008.4.43§
IAE/2008.4.74§
IAE/2008.4.167§
IAE/2008.4.212§
IAE/2020/REQ-11/09§
B2-0298-04§
2509/TEV-335/05§
1898/SBF-6/09§
8911004271346-1§
67229730/09-2§
67224926/09§
67181800/09-1§
67181800/09-3§
67223660/09-2§
70102115/09-2§
70153979/09-2§
67212193/09-2§
70198602/09-18§
69074880/09-2§
67199834/09-1§
67246754/09-1§
67165632/09-1§
91026002/09-2§
91360465/09-2§
67192921/09-2§
70100345/09-1§
B60432341§
B60432341§
B61364410§
A58319930§
B62748652§
B61069639§
B62600994§
05865836P§
GRANLAND SL§
GRANLAND SL§
CONSTR. RUYSER GRUPO INVERSOR SL§
EUROSTANDING SA§
PLANEACION Y DESARROLLO DE VIVIENDAS SL§
TUROV SL§
EXPOVIT CAFES DIAGONAL MAR SL§
EPIFANIO MERLO SANCHEZ§
COM.PROPIETARIS C/INDEPENDENCIA 343§
VITALICIS CATALANA IMMOBLES BB 2006§
CUIXART CORREDURIA DE SEGUROS SA§
ORTIGOSA JUST, FRANCISCA§
FERRERAS MENDEZ, WAGNER JOSE§
BOFILL REVERTER, ROSER§
BOFILL RENOM, PEDRO§
JARO PEREIRA, MANUELA§
CANO GAMEZ, AURORA§
NIUBO BATLLE, JOSE MARIA§
VALVERDE RECHE, ESTHER§
MICOLAU ORGAZ, SONIA§
MARQUEZ BRIS, DANIEL§
LOSADA TINADONIS, JONATHAN§
TORRES MUÑIZ, MARIA ESTHER§
SUBADIEZ SL§
JORQUES BENITO, FERNANDO LUIS§
JORQUES BENITO, FERNANDO LUIS§
CUSCO TOMAS, GENOVEVA§
ROCHIRAM SL§
PROPOSTA LIQ. IAE-2006 I 2008 REF. 8902534296171#
PROPOSTA LIQ. IAE-2008 VENDA M2- 8902628038360#
LIQUIDACIÓ IAE-2008 VENDA M2 -.8902600917612#
LIQUIDACIÓ IAE-2008 VENDA M2 -.8902739517585#
LIQUIDACIÓ IAE-2008 VENDA M2 -.8902558177030#
LIQUIDACIÓ IAE-2008 VENDA M2 -.8902717702830#
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ IAE – ALTA I BAIXA #
RESOLUCIO DENEGANT DEVOLUCIÓ INGRESSOS SOL·LICITADA#
RESOLUCIÓ DENEGANT RECURS REPOSICIÓ#
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ BONIFICACIÓ#
ALTA PADRÓ RESIDUS, REBUT 12091539067#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549366#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549465#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549326#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549328#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545586#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549022#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545590#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545557#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547781#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549206#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549183#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549329#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545481#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545593#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545597#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091548290#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549331#
70198602/09-5§
67175704/09-1§
91414624/09-3§
70198602/09-14§
70198602/09-28§
70198602/09-8§
70198602/09-7§
70198602/09-21§
70198602/09-20§
70198602/09-31§
70198602/09-9§
70198602/09-10§
67201661/09-2§
91414624/09-2§
67809941/09-2§
70198602/09-22§
70198602/09-19§
70198602/09-32§
70198602/09-27§
70198602/09-34§
67163955/09-1§
67201661/09-1§
70198602/09-17§
91414624/09-1§
67202621/09-2§
67202832/09-2§
67243361/09-1§
67229190/09-1§
46528809§
46520730§
40943572§
33821656§
52393225§
25039596§
52276800§
46686952§
52397787§
40996604§
46546809§
53065188§
30189983§
38721697§
40945344§
B60592623§
27062322§
46118211§
46118211§
33821656§
46501166§
75306848§
44401957§
46527710§
09702392§
46045556§
46541857§
46539642§
CONESA OLIVA, JOSE EDUARDO§
LOPEZ BALSERAS, ALBERTO JOSE§
VALLHONRAT XURIGUE, CARLOS§
PEREZ ALONSO, GUILLERMO§
NAVARRO CANTAN, JUAN CARLOS§
PAREJA CAMPOS, FRANCISCO§
MAÑA AGUILERA, CARLOS§
MENDOZA MARTIN, ALFREDO§
PALMA MARTINEZ, JAVIER§
NISTRAL CASTRO, DIEGO§
BLANCO BARRIGA, ANTONIO§
SERRANO PALMA, EVA MARIA§
VIGARA PRATS, JOSE§
MARTINEZ FERNANDEZ, ANTONIO§
CALVO VAQUERO, TRINIDAD§
INSTALACIONES ELECTRICAS PADILUZ SL§
PADILLA PLAZA, SEBASTIAN§
GRACIA ROMA, SANTIAGO§
GRACIA ROMA, SANTIAGO§
PEREZ ALONSO, GUILLERMO§
ALAMINOS GUERRERO, MANUELA§
GARCIA GONZALEZ, JOSE§
CRUZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER§
ROMERO MARTINEZ, JUAN§
REYERO HERREROS, ERADIO§
COMAS ANDRES, PILAR§
GOMEZ VILA, ENRIQUE§
GONZALEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER§
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547746#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549370#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091546138#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547766#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547797#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547749#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547748#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547787#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547783#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547801#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547753#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547754#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549424#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091546137#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545937#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547788#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547782#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547802#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547796#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547804#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549103#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549423#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547779#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091546135#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549425#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549139#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545587#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545494#
§
B64183239§
A58144189§
23243735§
X4983154C§
40944190§
38592229§
33913447Q§
76916414§
46540502§
46547135§
47270302§
46710952§
46718165§
76330172§
B58759671§
21377611§
21377611§
38585877§
B60394749§
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 55
Administració Local
EXPEDIENT§
NIF§
SUBJECTE PASSIU§
ACTE QUE ES NOTIFICA#
EXPEDIENT§
NIF§
SUBJECTE PASSIU§
ACTE QUE ES NOTIFICA#
67165632/09-4§
70205878/09-1§
67170952/09-2§
67223953/09-1§
67223953/09-2§
67220084/09-2§
67191594/09-2§
67197502/09§
67191594/09-1§
67165632/09-2§
70198602/09-30§
DIN/6029-08§
8908008470216-1§
8908008470225-1§
8908004793405-1§
8910002539392-1§
7080150271731-1§
7080150280664-1§
8401018637286-1§
8905007802275-1§
8911002181970-1§
8911008295034-1§
8911002871346-1§
8910001334936-1§
8910003989004-1§
8909007645842-1§
8910007422820-1§
8911000342133-1§
4351 GDH§
B5736VG§
B4476PY§
3528GBZ§
B5789SL§
1915CDF§
6491DWS§
B8987NL§
8527DBD§
B3213LV§
2006PV60962-1§
2007PV70409§
2007PV70583§
2007PV70658§
2007PV70705§
2008PV80127§
2008PV80128§
2008PV80138§
2008PV80146§
2008PV80211§
2008PV80227§
2008PV80235§
2008PV80316§
2008PV80329§
2008PV80391§
2008PV80398§
2008PV80412§
2008PV80413§
2008PV80415§
2008PV80420§
2008PV80422§
2008PV80423§
2008PV80424§
2008PV80425§
2008PV80428§
2008PV80438-1§
2008PV80438-2§
2008PV80446§
2008PV80451§
2008PV80451-1§
2008PV80460§
2008PV80475§
2008PV80481-1§
2008PV80481-3§
2008PV80481-4§
2008PV80493§
2008PV80499§
2008PV80500§
2008PV80528§
2008PV80609-1§
46505551§
46547523§
46456589§
48220200§
35324280§
08587352§
X4942075L§
48220559§
X6607375G§
46523686§
46030878§
A81902041§
B64578594§
B64578594§
X3052972K§
X07069766A§
B62803788§
A62836556§
38717100§
X2158223H§
A08580623§
B63865711§
35074614§
46015235§
X3914072R§
46693325§
X4148210E§
X2380575Y§
B64578594§
47332850§
40943825§
46714005Q§
38642569§
46706520§
53065761T§
52390652§
46721713§
46523484§
46706784§
46689209§
38718789§
33924627§
47733594§
53087346§
37671290§
46707279§
40939383§
44015847§
X3241929X§
37330538§
B63666598§
46704204§
X3343472P§
53078039§
38631749§
38631749§
B60062056§
X3366042S§
38706421§
38711003§
72551315§
72551315§
46537089§
38714208§
38714208§
77270513§
18432330§
18432330§
38719281§
23487427§
38680616§
38680616§
38680616§
31219339§
43453299§
B62872528§
X1446061M§
46708264§
GARCIA PALACIOS, JOSE§
GONZALEZ GOMEZ, MANUEL§
CASTILLO GUASCH, VERONICA§
ESPINOZA CARDENAS, SILVIA CELINDA§
PEON MUIÑOS, EDUARDO§
BENITEZ VALERO, ANGEL§
BAWAH, SALIFU§
ESPINOZA ROMERO, CARLOS ESTUARDO§
JONES OBILI, LARYEA§
GARCIA PALACIOS, JESUS§
CABALLERO HIJANO, MAGDALENA§
LABORMAN TRABAJO TEMPORAL ETT SA§
BUMAR LLOGUERS SL§
BUMAR LLOGUERS SL§
CHAHAL SUKHWINDER§
TAFLIX DE SAIZ, INES IVONE§
TASA CLIMA S.L.§
DAP MARESME S.A.§
PEDROS GARCIA, CONCEPCION§
ZHANG, XIANZHANG§
TOBELLA BOLTA SA§
PAK BUTT HERMANOS SL§
SANCHEZ MARTINEZ, ISAAC§
BENITEX BARRERO, JOSEFA§
HAIJUN, YE§
CHICOT ROMAN, MANUEL§
JIN, RONGMAN§
FAN, HUAHUANG§
BUMAR LLOGUERS SL§
FERNANDEZ MORENO, CARMEN§
GARCIA MARTIN, JOSE§
GABAÑACH SALES, MARTA§
JUANPERE ESPARZA, EULALIA§
VILLANUEVA ROMERO, OSCAR§
ALVAREZ AMAYA, JOSE§
LOPEZ MORA, ENRIQUE FRANCISCO§
ENTRENAS HERNANDEZ, CRISTIAN§
SANCHEZ NAVARRO, JOSE LUIS§
MIRIAM MARTINEZ TRABADO§
JORGE ALBA BIETO§
LUIS LORENTE TERRICABRAS§
MANUEL RIVERA LOPEZ§
BEATRIZ CERPAS CAMPOS§
DOLORES ALCANTARA ERENAS§
MONTSERRAT ERENAS PAREJA§
LLUIS LORENTE ANTON§
MARIA CARMEN SANCHEZ JIMENEZ§
JORGE TORRES TOMAS§
CHAUDRY RAFIQUE KHAN§
ALEXANDRE CANALS NIETO§
GRUPO INMOBILIARIO MALIA SL §
RAFAEL FERRERES FLASQUET§
HAMEED AHMAD §
JUAN BAYONA RUIZ§
ISABEL LOPEZ RIPOLL§
ISABEL LOPEZ RIPOLL§
EN CISCU CISA CONSTRUCCIONES SL §
GHULAM AHMED §
JUAN PUENTE AMOR§
FRANCISCA MUÑOZ GALIANO§
MANUELA Y SP PUENTE MUÑOZ§
MANUELA Y SP PUENTE MUÑOZ§
JUAN RIBAS AUSIRO§
PEDRO GIL HEREDIA§
PEDRO GIL HEREDIA§
FRANCISCO CHECA PEÑA§
JULIO MORENO MACIAS§
JULIO MORENO MACIAS§
JUANA TOMAS HERRERO§
MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ§
CONCEPCIÓN LORENTE MOLINA§
CONCEPCIÓN LORENTE MOLINA§
CONCEPCIÓN LORENTE MOLINA§
MARIA JIMENEZ ZAJARA§
LAIA CABALLERO MASIP§
DISTRIBUCIONES MIYAD S L §
MUSTAPHA BHAR §
VICENTE PADILLA SANTIAGO§
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545484#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549149#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549450#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545380#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545381#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545508#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549195#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091555539#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091549193#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091545482#
HI-I.B.I. REBUT Nº 01091547800#
REQUERIMENT DEVOLUCIÓ TAXES#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091545211#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091545212#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091543103#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091544682#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091545947#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091545436#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091549383#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091545254#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091546103#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091554721#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091554382#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091553364#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091554809#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091554475#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091553863#
HI-RESIDUS REBUT Nº 12091554134#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091545214#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091542762#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091544776#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091545478#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091545551#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091545321#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091549932#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091548199#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091550134#
HI-I.M.V.T.M REBUT Nº 03091550786#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
PROPOSTA LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
2006PV60491§
2006PV60543§
2006PV60940§
2006PV61289§
2006PV61386§
2006PV61390§
2007PV70015§
2007PV70261R-1§
2007PV70323§
2007PV70472§
2007PV70503§
2007PV70527-1§
2007PV70578§
2007PV70769§
2007PV70783§
2007PV70802§
2007PV70811§
2007PV70816§
2007PV70821§
2007PV70838§
2007PV70917§
2007PV70930§
2007PV70971§
2008PV80008§
2008PV80033§
2008PV80035-1§
2008PV80035-2§
2008PV80082§
2008PV80111§
2008PV80113§
2008PV80173§
2008PV80284§
2008PV80364§
2004PV42625-556§
2006PV60491-4288§
2006PV60543-4289§
2006PV60940-4291§
2006PV61289-4292§
2006PV61386-4295§
2006PV61390-4296§
2007PV70234-4199§
2007PV70261R-1-4299§
2007PV70289-4204§
2007PV70291-4205§
2007PV70323-4300§
2007PV70397-4210§
2007PV70578-4305§
2007PV70769-4306§
2007PV70783-4307§
2007PV70802-4308§
2007PV70811-4309§
2007PV70816-4310§
2007PV70821-4311§
2007PV70917-4314§
2007PV70930-4315§
2007PV70971-4317§
2008PV80008-4318§
2008PV80033-4320§
2008PV80035-1-4321§
2008PV80035-2-4322§
2008PV80082-4327§
2008PV80111-4329§
2008PV80113-4330§
2008PV80173-4336§
2008PV80284-4348§
2008PV80364-4359§
2006PV60343-4191§
2007PV70530-4065§
2007PV70545-4069§
2006PV61506-4119§
2007PV70001-4121§
2007PV70297-4127§
2007PV70762-4149§
2008PV80373-4190§
2007PV70237-4200§
2007PV70799-4233§
2008PV80297-4269§
2008PV80349-4278§
37650332§
24810910§
40942504§
43403471§
12733086§
X2470583S§
27059055§
46512431§
74915226§
X3353947H§
X3353947H§
A62855556§
46511517§
53285100§
46506964§
X3670296W§
47330687§
B60252889§
37601081§
37677234§
46545794§
46706919§
X3230572S§
53065601§
46714995§
B60686607§
B60686607§
B62998802§
A00006915/94§
X4042518S§
B61153367§
46510925§
52402381§
36569662§
37650332§
24810910§
40942504§
43403471§
12733086§
X2470583S§
X3507477T§
46512431§
75749621§
46720148§
74915226§
37333745§
46511517§
53285100§
46506964§
X3670296W§
47330687§
B60252889§
37601081§
46545794§
46706919§
X3230572S§
53065601§
46714995§
B60686607§
B60686607§
B62998802§
A00006915/94§
X4042518S§
B61153367§
46510925§
52402381§
43694849§
46512431§
77675840§
46516425§
X3139840H§
X3442865H§
43505871§
46511555§
36252903§
31384168§
B63003503§
43549960§
MARIA CARMEN MARTINEZ SABINO§
FRANCISCO MUÑOZ SANTIAGO§
JOSE OLIVA SALADRIGAS§
MIGUEL CASTILLO ARQUEZ§
UBALDO FERNANDEZ GABARRI§
ABDERRAHMAN DOUJA §
ANTONIO MARTINEZ NAVARRO§
MANUEL LOPEZ GARCIA§
JUAN MANUEL RODRIGUEZ TALAVERA§
CHRISTIAN ARIEL ANCHEN§
CHRISTIAN ARIEL ANCHEN§
LOVIPRO SA §
FRANCISCO JOSE LOPEZ AGEA§
JUAN GABARRI VAZQUEZ§
AURORA GARCIA LOSADA§
ZAFAR IQBAL §
PININA YSABEL CUEVAS MEDINA§
SERVEIS D'IMPRESIO TEMA, S.L. §
JUAN MARTI MOGAS§
JORGE COSTA VIDAL§
ENRIQUE MORAL SOTO§
MARIA JESUS TERUEL ESTEO§
JOSE ABEL DURAN MARQUEZ§
ANGEL GARCIA CORTES§
DANIEL GASPAR MARTIN§
NOU PINS 3000 S L §
NOU PINS 3000 S L §
PROMOTORA KEYSTONE SEVEN SL §
REFISA SA §
SHAFIQUL ISLAM §
PATRIMONIAL JARQUE SL §
MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ§
RUBENS SANTOS ARROYO§
LUIS GARCIA CASTELLANO§
MARIA CARMEN MARTINEZ SABINO§
FRANCISCO MUÑOZ SANTIAGO§
JOSE OLIVA SALADRIGAS§
MIGUEL CASTILLO ARQUEZ§
UBALDO FERNANDEZ GABARRI§
ABDERRAHMAN DOUJA §
TARIQ MEHMOOD §
MANUEL LOPEZ GARCIA§
OSCAR ALEJANDRO LAGO MORENO§
CARLOS ROMERO PEREZ§
JUAN MANUEL RODRIGUEZ TALAVERA§
SONIA LARISA MORATO RICO§
FRANCISCO JOSE LOPEZ AGEA§
JUAN GABARRI VAZQUEZ§
AURORA GARCIA LOSADA§
ZAFAR IQBAL §
PININA YSABEL CUEVAS MEDINA§
SERVEIS D'IMPRESIO TEMA, S.L. §
JUAN MARTI MOGAS§
ENRIQUE MORAL SOTO§
MARIA JESUS TERUEL ESTEO§
JOSE ABEL DURAN MARQUEZ§
ANGEL GARCIA CORTES§
DANIEL GASPAR MARTIN§
NOU PINS 3000 S L §
NOU PINS 3000 S L §
PROMOTORA KEYSTONE SEVEN SL §
REFISA SA §
SHAFIQUL ISLAM §
PATRIMONIAL JARQUE SL §
MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ§
RUBENS SANTOS ARROYO§
JESUS DOMINGUEZ CULEBRA§
MANUEL LOPEZ GARCIA§
ANGEL AMBROSIO DOMINGUEZ§
JOSEFA DOMINGUEZ CRESPO§
MUHAMMAD IMTIAZ §
AURANGZEB GONDEL §
FAUSTINO PEREZ LLEO§
JUANA LINGER PADILLA§
MARIA LLORENS DE CALAF§
ANTONIO MANZORRO RODRIGUEZ§
BLATT MEDIC SL §
FAUSTINO MORENO GABARRE§
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
INCOACIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
IMPOSICIÓ SANCIÓ PLUSVÀLUA#
Badalona, 19 de maig de 2009.
Per delegació de signatura del secretari
general (R. 27/02/2007), eEl secretari delegat
de la Comissió Informativa de l'Àmbit de
Recursos Interns, Josep A. Faiges Morales.
Badia del Vallès
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Badia del
Vallès.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Àrea d'Urbanisme.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: "Rehabilitació
de la Pista Poliesportiva del CEIP La Seguidillas i CEIP La Muñeira".
b) Lloc d'execució: Municipi de Badia del
ANUNCI
Per Resolució d'Alcaldia de data 2 d'abril
de 2009, es va adjudicar definitivament el
contracte d'obres de "Rehabilitació de la
Pista Poliesportiva del CEIP La Seguidillas i
CEIP La Muñeira" fet que es publica als efectes de l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic:
022009016799
A
Vallès (Barcelona).
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.
4. Preu del contracte
Preu 175.943,77 EUR.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 2 d'abril de 2009.
b) Contractista: Coir S.A.
Núm. 122 / Pàg. 56
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d'adjudicació: 151.250,00 EUR.
Badia del Vallès, 15 de maig de 2009.
L'Alcaldessa, Eva Menor Cantador.
022009016642
A
Balenyà
EDICTE
No havent resultat possible notificar al
senyor Jorge Fernández Castillo, es fa públic
que en data 24 de febrer de 2009, mitjançant
el decret número 28/09 es va dictar el
següent:
«Decret núm. 28/09. Tomàs Girvent i
Oliva, Alcalde – President de l'Ajuntament
de Balenyà,
Vist que aquesta Alcaldia ha tingut coneixement que a la parcel·la 31 del polígon 15,
subparcel·la B12, (zona Puigsagordi) de
Balenyà s'han dut a terme obres sense la
llicència municipal corresponent, consistents
en l'ampliació d'una de les dues edificacions
principals, i l'adequació amb moviments de
terres de la zona posterior de l'edificació
ampliada en una zona de sòl no urbanitzable.
Vist que el presumpte responsable de les
obres és el senyor Jorge Fernández Castillo.
Vist que d'acord amb l'informe emès pel
tècnic municipal aquestes obres són il·legalitzables i es consideren greus, vulnerant el
contingut de l'article 206 del Text refós de la
llei d'urbanisme.
En virtut d'això,
He resolt:
Primer. - Incoar el procediment per a la
protecció de la legalitat urbanística en relació
a les obres que s'han executat.
Segon. - Concedir un termini d'audiència
de quinze dies a l'interessat per a formular
totes les al·legacions que cregui convenients.
Tercer. - Comunicar aquesta resolució a
l'interessat.»
Al tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs. No obstant això, i
durant el termini de quinze dies, podeu formular totes les al·legacions que estimeu pertinents.
Balenyà, 12 de maig de 2009.
L'Alcalde, Tomàs Girvent i Oliva.
022009016487
A
Balsareny
EDICTE
En haver resultat infructuosos els intents de
notificació personal realitzats, d'acord amb el
que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es notifica
al Sr. Jordi Civit Matavera amb DNI
43435850M, que li ha estat imposada sanció
com a infractor de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i del Reglament General de Circulació
segons l'expedient número 0900000617.
El corresponent expedient és a les oficines
de l'Ajuntament de Balsareny ubicades a la
Plaça de l'Ajuntament núm. 2.
Es podrà fer efectiva la multa sol·licitant el
document de pagament per un dels següents
mitjans:
* A les oficines d'aquest Ajuntament.
* A qualsevol de les Oficines de l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de
Barcelona, a la província de Barcelona.
* Per correu electrònic, a l'adreça següent:
[email protected].
* Per Internet a través de la pàgina
http://orgt.diba.cat.
* Telefònicament, mitjançant targeta de
crèdit, al telèfon 902 123 623.
Contra aquest acord, que és definitiu en
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes
a comptar des del dia següent al de la notificació d'aquest acord.
Contra la desestimació expressa en via
administrativa, en el seu cas, o bé directament contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos al de la notificació d'aquest acord.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
–silenci que es produeix pel transcurs d'un
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui
desestimat.
Balsareny, 15 de maig de 2009.
L'Alcalde, Jaume Rabeya i Casellas.
022009016615
A
Barcelona
EDICTE
Exp. 00-2006-0081
De conformitat amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es notifica al Sr. Eduvigis Rodríguez
Lorente per estar en domicili desconegut, als
Senyors Juan Carlos Gragera Gil i Juan Ruiz
Guinot per estar absents, la concessió de
llicència ambiental a Telefónica Móviles
España, S.A., per a l'exercici de l'activitat
d'estació base de telefonia mòbil
GSM/DCS/UMTS en el local situat al carrer
Via Favència, 456-458, (Exp. 00-2006-0081).
La qual cosa es comunica als efectes oportuns.
Barcelona, 14 de maig de 2009.
La Secretària delegada (p.d. 08/11/1999),
Natàlia Amorós i Bosch.
022009016532
A
Barcelona
ANUNCI
Exp. 04GU503
De conformitat amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es notifica per haver resultat infructuosos els intents de notificació personal i per
resultar desconegut el seu parador actual a
José Manuel García Alcalá, Laura Bordera
Lázaro, i Mariano Escudero Carbonell que, la
Comissió de Govern, en sessió del dia 1 d'abril de 2009, va adoptar el següent acord:
"1r) Resoldre els recursos de reposició presentats contra l'acord d'aprovació definitiva
de l'adaptació del Projecte de reparcel·lació,
en la modalitat de cooperació, de la unitat
d'actuació núm. 5 de la Modificació del Pla
general metropolità per a la reordenació de
les afectacions viàries al barri d'Hostafrancs aprovat definitivament per la Comissió de
Govern en data 8 de novembre de 2006necessària per tal d'ajustar-lo a la Modificació puntual del Pla general metropolità a
l'àmbit discontinu de la unitat d'actuació
núm. 5 de la Modificació del Pla general
metropolità per a la reordenació de les afectacions viàries al barri d'Hostafrancs, i de la
Modificació del Pla general metropolità per a
la concreció volumètrica i alineacions en
l'àmbit delimitat pels carrers dels Ferrocarrils
Catalans, de la Foneria, de la Mare de Déu
del Port, i dels Alts Forns, en el sentit i pels
motius que s'exposen en l'informe de la
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, de
data 18 de març de 2009, que en els seus
propis termes es dona per reproduït i, en conseqüència,
2n) Desestimar els recursos de reposició
presentats pel Sr. Pablo Varas Álvarez,
actuant en nom i representació de les societats "Empresa Las Arenas, S.L." i "Espectáculos
Reunidos 92, S.A.", ambdós en data 6 de
febrer de 2009, d'acord amb els motius continguts en l'informe a que s'ha fet referència
en el present acord.
3r) Notificar aquest acord a tots els propietaris i altres interessats en l'expedient.
4t) Donar-ne compte a la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Habitatge".
Contra aquest acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, sense perjudici que es
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
PROVÍNCIA
DE LA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 57
Administració Local
Barcelona, 13 de maig de 2009.
El Gerent, Jaume Fornt i Paradell.
pugui interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.
La qual cosa es comunica als efectes oportuns.
Barcelona, 11 de maig de 2009.
La Secretària delegada (p.d. 8/11/1999),
Natàlia Amorós i Bosch.
022009016621
A
Barcelona
Patronat Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida
022009016536
A
ANUNCI DE LICITACIÓ
DE CONTRACTE
Barcelona
Patronat Municipal de l'Habitatge
EDICTE
D'acord amb el que disposa l'article 59.4
de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica als ignorats hereus de
la senyora Francisca Poblete Cañete que es
dóna per resolt el contracte d'arrendament,
atorgat al seu favor, i que es recupera la titularitat de l'habitatge del grup Can Clos I Fase
carrer Marbre, 4, 3r 2a, referència
10.5.46.1016.
Contra aquesta resolució es pot formular
escrit d'al·legacions davant les oficines del
Patronat Municipal de l'Habitatge, carrer Dr.
Aiguader, 26-36 de Barcelona, dins el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de
la notificació.
El Bruc
L'aprovació inicial de la modificació pressupostària de l'expedient 03/2009 ha quedat
Inicial
Denominació§
022009016623
A
elevada definitiva.
El resum per capítols del pressupost amb
la incorporació d'aquesta modificació és el
següent:
ANUNCI
§
Núm. contracte: 2009/047.
Núm. Expedient: T1208 2009 35.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Modalitat adjudicació: Concurs.
Òrgan que tramita l'expedient: Ins. Mpal.
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
Av. Drassanes, 6-8, Pl. 21.
08001 Barcelona.
Tel: 932 562 524 Fax: 934 123 492.
Objecte del contracte: Retirada d'elements
de simbologia franquista dels parament de les
façanes dels edificis de Barcelona.
Obtenció del Plec de clàusules: Av. Drassanes, 6-8 Planta 20. Oficina Econòmica. Tel.
93 256 25 24. Perfil del contractant - Web
Ajuntament Barcelona: www.bcn.cat.
Import concurs: 87.500 EUR, IVA inclòs.
Constitució de garanties: Provisional 2.625
EUR. Definitiva: 5% de l'import de l'adjudi-
cació.
Condicions de capacitat, solvència tècnica
i econòmica: Els licitadors hauran de reunir
les condicions especificades en el plec de
condicions administratives particulars i
acompanyar la documentació que en ell es
detalla.
Presentació d'ofertes: Les proposicions es
redactaran d'acord amb el model que consta
a la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives i es redactarà indistintament en idioma català o castellà.
Les proposicions es presentaran a l'Institut
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, Av. De les Drassanes, 6-8 Pl. 20, Oficina Econòmica, de dilluns a divendres i de
9:00 a 14:00 hores.
Termini de presentació d'ofertes: Finalitzarà als 15 dies naturals des del dia següent a
la publicació d'aquest anunci. Si l'últim dia
fos festiu o inhàbil a la ciutat de Barcelona,
s'entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil
següent.
Obertura d'ofertes: Es celebrarà en l'adreça, dia i hora que es comunicarà oportunament. Així mateix, podran assistir a l'esmentada obertura els representants de les
empreses licitadores.
Nota: El preu d'aquest anunci anirà a
càrrec de l'adjudicatari del contracte.
Barcelona, 11 de maig de 2009.
El Secretari delegat, Joan de Moxó i Forga.
EUR§
Modificacions
EUR§
Definitiu
Inicial
EUR#
INGRESSOS§
§
§
§
#
Capítol I§
Capítol II§
Impostos directes§
Impostos indirectes§
675.900,00§
40.500,00§
0,00§
0,00§
675.900,00#
40.500,00#
Capítol III§
Taxes i altres ingressos§
520.373,00§
56.227,50§
Capítol IV§
Transferències corrents§
475.500,00§
Capítol V§
Ingressos patrimonials§
11.000,00§
Capítol VII§
Transferències capital§
Capítol VIII§
Actius Financers§
Capítol IX§
Passius Financers§
§
Denominació§
§
§
DESPESES§
§
576.600,50#
Capítol I§
Capítol II§
Despeses personal§
Despeses béns corrents i serveis§
0,00§
475.500,00#
Capítol III§
Despeses financeres§
0,00§
11.000,00#
Capítol IV§
Transferències corrents§
511.484,84§
419.063,35§
930.548,19#
Capítol VI§
0,00§
180.434,79§
180.434,79#
126.103,14§
136.896,43§
262.999,57#
Contra l'aprovació definitiva, les persones
legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci.
§
EUR§
Capítol IX§
§
Modificacions
EUR§
§
§
Definitiu
EUR#
3.153.483,05#
§
§
#
691.540,00§
812.227,68§
0,00§
161.231,07§
691.540,00#
973.458,75#
26.430,00§
0,00§
26.430,00#
66.918,08§
3.761,08§
70.679,16#
Inversions reals§
637.587,98§
627.629,92§
1.265.217,90#
Passius financers§
126.157,24§
El Bruc, 20 de maig de 2009.
L'Alcaldessa, Maria Josep Aubarell i Cruz.
022009016898
A
§
0,00§
§
126.157,24#
3.153.483,05#
Núm. 122 / Pàg. 58
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
El Bruc
ANUNCI
Per Resolució de l'Alcaldia 235/2009, de
20 de maig, s'han aprovat les Bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs - oposició lliure, de tres places d'educadors/es, grup de titulació C1 (anterior grup c)
enquadrades a la plantilla de personal laboral
de l'Ajuntament del Bruc.
El text íntegre de les Bases reguladores és
el següent:
"BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER
LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ
LLIURE, DE TRES PLACES D'EDUCADORS/ES DE
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL "LA CADIRETA"
ENQUADRADES A LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DE L'AJUNTAMENT DEL BRUC
Primera. Objecte de la convocatòria
És objecte de les presents bases regular el
procés de selecció per la provisió de tres places d'educadors/es de l'Escola Bressol Municipal "La Cadireta" del Bruc, a jornada completa, grup de titulació C1 (anterior grup C)
mitjançant el sistema de concurs - oposició
lliure, previstes a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2008 i enquadrades a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament del
Bruc.
També es crearà una borsa de treball amb
l'objectiu de proveir, amb caràcter temporal,
necessitats de personal d'aquesta categoria.
Les funcions del lloc de treball són les pròpies d'un/a educador/a infantil, detallant-se
de forma genèrica les següents: atenció directa als infants del grup que se li ha assignat;
formar part de l'equip educatiu del centre
escolar; elaborar, executar i avaluar el programa i les activitats de l'aula; realitzar els
informes pedagògics corresponents; mantenir
una relació periòdica amb les famílies dels
infants proporcionant-los orientació i suport,
així com a amb altres professionals i serveis
educatius relacionats amb l'educació i el
desenvolupament dels infants; vetllar pel
correcte funcionament i manteniment de l'Escola... entre d'altres que es puguin encomanar.
La data de l'inici del contracte laboral serà
el proper 1 de setembre de 2009, coincidint
amb l'inici del curs escolar de l'Escola Bressol Municipal "La Cadireta" 2009-2010.
Segona. Requisits dels/ de les aspirants
Per a ser admès/a i, en el seu cas, prendre
part en el procés selectiu corresponent,
els/les aspirants han de complir els següents
requisits:
a). Tenir la nacionalitat espanyola, sens
perjudici de l'establert en l'article 57 de la
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic
de l'empleat públic que estableix que els
nacionals dels estats membres de la Unió
Europea podran accedir, en igualtat de condicions que els espanyols a l'ocupació pública, amb excepció d'aquells que directament
o indirecta impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions
que tenen per objecte la salvaguarda dels
interessos de l'Estat o de les administracions
públiques.
El que s'estableix en el paràgraf anterior
també serà d'aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres
de la Unió Europea, sempre que no estiguin
separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no
estiguin separats de dret, menors de 21 anys
o majors d'aquesta edat que visquin al seu
càrrec.
L'accés a l'ocupació pública s'estendrà
igualment a les persones incloses en l'àmbit
d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per
Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure
circulació de treballadors, en els termes establerts en l'apartat 1 de l'article 57 esmentat.
Els estrangers als qui es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb
residència legal a Espanya podran accedir a
les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els
espanyols.
b) Tenir la capacitat funcional per al
desenvolupament de les corresponents funcions.
c) Tenir complerts setze anys i no excedir,
en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació
forçosa.
d) No haver estat separat/da mitjançant
expedient disciplinari del servei de qualsevol
de les administracions públiques o dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o
càrrecs públics per resolució judicial, per a
l'accés al cos o escala de funcionari, o per a
exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, del que
hagués estat separat/da o inhabilitat/da. En el
cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobarse inhabilitat/da o en situació equivalent ni
haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o
equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en
els mateixos termes, l'accés a l'ocupació
pública.
e) Estar en possessió del títol exigit per a la
plaça o bé estar en condicions d'obtenir-lo
en la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En aquest cas es requereix com a titulació mínima: Títol de tècnic
superior en educació infantil o de qualsevol
altre títol declarat equivalent acadèmica i
professionalment (si bé de conformitat amb la
disposició Transitòria Tercera de la Llei 7/07,
de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, s'admeten com a títols vàlids el Títol
de Tècnic Especialista en Jardins d'Infància i
Tècnic Especialista en Educador Infantil). En
el cas dels nacionals de països estrangers s'exigirà la corresponent convalidació dels títols
pels organismes oficials competents.
f) No trobar-se afectat/da per cap de les
causes d'incapacitat o incompatibilitat aplicables al personal al servei de l'Administració Local.
g) Acreditar el nivell C o equivalent, de
coneixements de la llengua catalana, expedit
per la Junta Permanent de Català, o bé superar la prova que s'estableixi en aquestes
bases.
h) Acreditar coneixements de llengua castellana, quan els/les aspirants no tinguin la
nacionalitat espanyola, o bé superar la prova
que s'estableixi en aquestes bases.
L'aspirant ha de posseir tots els requisits en
el dia d'acabament del termini de presentació d'instàncies i s'han de continuar complint
fins a la data de contractació com a personal
laboral indefinit fix.
Tercera. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per a prendre part en el
corresponent procés selectiu es dirigiran a la
Sra. Alcaldessa del Bruc, i es presentaran al
Registre General de Documents d'aquest
Ajuntament o bé mitjançant el procediment
que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, en el termini de vint dies
naturals a comptar des del dia següent de la
publicació de la convocatòria al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer
dia de la presentació fos inhàbil, s'entendrà
prorrogat el termini fins el dia següent hàbil.
Per tal de ser admès/a, i en el seu cas,
prendre part a les proves selectives corresponents, n'hi ha prou amb què els/les aspirants
manifestin expressament en la instància que
compleixen tots i cada un dels requisits exigits en la base segona d'aquestes bases, amb
independència de la posterior acreditació en
finalitzar el procés selectiu.
Els aspirants hauran de presentar:
a) Instància degudament signada sol·licitant prendre part en el procediment selectiu i
manifestant que es reuneixen tots i cada un
dels requisits exigits en la base segona.
b) Document Nacional d'Identitat (D.N.I.)
o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la
personalitat.
c) Documentació acreditativa de la titulació acadèmica requerida i, en el seu cas, la
convalidació per l'organisme oficial competent. El diploma acreditatiu de la titulació
acadèmica pot ser substituït pel document
acreditatiu d'haver abonat la taxa acadèmica
oficial establerta per a la seva expedició.
d) Si s'escau, documentació acreditativa
d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana (nivell C) i, en el cas de no ser
espanyol, documentació acreditativa dels
coneixements de la llengua castellana.
e) Documents acreditatius dels mèrits
al·legats en la fase de concurs i que hagin de
ser valorats pel Tribunal Qualificador. Els
mèrits insuficientment justificats no seran
valorats ni tampoc els que no s'hagin al·legat
o presentat juntament amb la instància de
sol·licitud per prendre part en les proves
selectives o en el termini atorgat per subsanar
deficiències en la sol·licitud presentada, en
cas d'haver estat declarat/da provisionalment
exclòs/a.
La documentació esmentada ha de ser original, i les compulses de la documentació
seran efectuades per la Secretària municipal.
El model d'instància serà facilitat a les ofi-
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 59
Administració Local
cines municipals, sens perjudici de que es
pugui presentar qualsevol altre model que
compleixi els requisits establerts a la convocatòria.
Amb la formalització i presentació de la
sol·licitud l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter
personal que són necessàries per prendre part
en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
Quarta. Admissió dels/ de les aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds, l'Alcaldessa dictarà una resolució, en el termini màxim d'un mes, en la
qual declararà aprovada provisionalment la
llista dels aspirants admesos i exclosos,
assenyalant les corresponents causes d'exclusió.
Aquesta resolució també indicarà el lloc
en què es troba exposada al públic la llista
completa certificada d'aspirants admesos i
exclosos. També es determinarà el dia, l'hora
i el lloc de començament de les proves i la
composició nominal de l'òrgan de selecció.
La resolució es publicarà al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al tauler d'anuncis de la Corporació i ha de concedir un termini de deu dies hàbils per a presentar esmenes o subsanacions i possibles
reclamacions. No obstant això, es pot optar
per substituir l'esmentada publicació per una
notificació personal a cadascun dels aspirants, d'acord amb el que preveu l'article 58
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Si no es presenten esmenes, es considerarà
elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar-la a publicar.
Les al·legacions presentades es resoldran
en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran
desestimades.
Si s'accepta alguna reclamació, es notificarà al/a la recurrent. Tot seguit, s'esmenarà
la llista de persones admeses i excloses i l'esmena es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i també al tauler d'anuncis de la corporació. No obstant
això, es pot optar per substituir l'esmentada
publicació per una notificació personal a
cadascun dels aspirants, d'acord amb el que
preveu l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
Als efectes d'admissió es tindran en compte les dades que les persones aspirants hagin
fet constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades.
Cinquena. Tribunal qualificador
De conformitat amb l'article 60 de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, el Tribunal Qualificador per a les proves de selecció regulades en
aquestes bases estarà constituït per:
* Un/a tècnic/a designat/da per l'Alcaldia.
* Un/a director/a d'escola bressol, que a
més actuarà com a President/a.
* Un/a tècnic/a de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya.
* Actuarà com a Secretari/a del Tribunal,
el/la secretari/a de la Corporació, que tindrà
veu, però no vot.
Si s'escau, també hi assistirà un/a tècnic/a
de català nomenat/da per l'òrgan competent
en política lingüística que, amb veu però
sense vot, assessorarà al Tribunal en aquesta
matèria.
La designació dels membres del Tribunal
inclourà la dels respectius suplents.
El Tribunal no es podrà constituir ni actuar
sense l'assistència de la meitat dels seus
membres, bé siguin titulars o suplents.
L'abstenció i recusació dels membres del
Tribunal s'ajustarà al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Els òrgans de selecció actuaran amb plena
autonomia i els seus membres seran personalment responsables de l'objectivitat del
procediment, de l'estricte compliment de les
bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la realització i qualificació de les
proves i publicació dels seus resultats.
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l'aplicació
de les bases de la present convocatòria, així
com d'allò que s'hagi de fer en els casos no
previstos, seran resoltes pel Tribunal, per
majoria.
Per als membres del Tribunal s'acreditaran
les assistències a què es refereix el Reial
Decret 462/02, de 24 de maig, o la legislació
aplicable en la data de realització de les proves.
Sisena. Inici i desenvolupament de les proves
selectives
La data, el lloc i l'hora en que haurà de
celebrar-se les proves es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler
d'anuncis de la Corporació, d'acord amb el
què s'ha exposat a la base quarta. No obstant
això, es pot optar per substituir l'esmentada
publicació per una notificació personal a
cadascun dels aspirants, d'acord amb el que
preveu l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
Els aspirants seran convocats per a cada
exercici en crida única. La no presentació de
l'aspirant en qualsevol dels exercicis en el
moment de ser cridat, menys en els casos de
força major degudament acreditats i apreciats
lliurament pel Tribunal, determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar
en el mateix exercici i en els successius, quedant exclòs en conseqüència del procediment selectiu.
Una vegada hagin començat les proves
selectives, no serà obligatòria la publicació,
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA ni en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
dels successius anuncis de convocatòria per
a la presència de les restants proves, les quals
es faran públiques al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
El procés selectiu serà mitjançant la moda-
litat de concurs - oposició i la puntuació definitiva del concurs - oposició serà el resultat
de sumar les puntuacions obtingudes en les
dues fases.
Les fases són les següents:
Primera Fase: Oposició.
Les proves de la fase d'oposició seran obligatòries, a no ser que l'aspirant estigui
exempt. Els aspirants que no obtinguin la
qualificació mínima que s'indiqui en cada
cas, quedaran eliminats automàticament.
La puntuació dels exercicis de la fase d'oposició es determinarà per la mitjana aritmètica de la suma de les puntuacions atorgades
pels membres del Tribunal. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la puntuació mínima que s'estableixi per cada una de
les proves puntuables. Igualment, quedaran
eliminats els aspirants que siguin considerats
"no aptes" en l'exercici de coneixements de
la llengua catalana i de castellana, en el cas
dels candidats no espanyols.
Els criteris d'avaluació i de puntuació
seran els assenyalats en cada supòsit, llevat
del cas dels exercicis de coneixement de la
llengua catalana, on seran emprats els criteris
establerts per la Secretaria de Política
Lingüística per a proves anàlogues, i de llengua castellana, on se seguiran criteris homogenis.
La qualificació de la fase d'oposició es
determinarà sumant les puntuacions obtingudes en la totalitat de les proves. La puntuació
màxima serà de 80 punts.
Prova 1. Coneixements de llengua catalana i llengua castellana:
Consistirà en la realització de les proves
de coneixement del català que determini el
tècnic de Normalització Lingüística, essent la
seva qualificació d'apte o no apte, i sent de
caràcter eliminatori.
Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que acreditin el
nivell de català amb el Certificat C o superior
de la Junta Permanent de Català o l'equivalent d'acord amb la regulació del Decret
161/2002, d'onze de juny, sobre l'acreditació
del coneixement del català i l'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió dels llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya.
A tal efecte, s'estableixen les equivalències
següents entre els títols de l'ensenyament
reglat no universitari expedits pel Departament d'Ensenyament i els certificats de
referència de la Direcció General de Política
Lingüística:
a) Els títols de batxiller (BUP) i de tècnic
especialista (FP2) obtinguts a partir del mes
de gener de 1992, sempre que s'hagi cursat
tota l'EGB i el BUP o la FP1 i la FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la
matèria de llengua catalana en la totalitat
dels estudis esmentats, són equivalents al certificat de nivell de suficiència de català
(nivell C).
b) El títol de graduat en educació secundària (ESO), sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualsevol de
primària i tota l'ESO i s'hagi cursat de mane-
Núm. 122 / Pàg. 60
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
ra oficial la matèria de llengua catalana en la
totalitat dels estudis mínims esmentats, és
equivalent al certificat de nivell de suficiència de català (nivell C).
c) El títol de batxiller (LOGSE), sempre que
s'hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualsevol de primària i cinc cursos qualsevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat
de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims
esmentats, és equivalent al certificat de nivell
de suficiència de català (nivell C).
En tots els casos cal acreditar que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria
de llengua catalana en la totalitat dels estudis
esmentats mitjançant una certificació expedida a instància de la persona interessada per
qualsevol institut d'educació secundària
públic i en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran d'acreditar el coneixement
de la llengua castellana, tant en l'expressió
oral com en l'escrita. Si no es pot acreditar
documentalment aquesta circumstància (mitjançant certificat conforme ha cursat la
primària i/o la secundària i/o el batxillerat a
l'Estat Espanyol, Diploma d'espanyol que
estableix al Reial decret 1137/2002, de 31
d'octubre o títol equivalent o bé Certificat
d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes), l'aspirant haurà de superar una prova establerta a
tal efecte, establint-se la qualificació d'apte o
no apte i sent de caràcter eliminatori.
Prova 2. Exercici teòric, que constarà de
tres exercicis:
El primer exercici consistirà en resoldre un
test de 45 preguntes relacionades amb tots
els temes compresos en el temari de l'Annex
d'aquestes bases i plantejades pel Tribunal
Qualificador. Es donaran 3 respostes, de les
quals només una serà la correcta. Es disposarà d'un temps màxim de 90 minuts. Aquest
exercici es puntuarà entre zero i trenta punts.
L'aspirant que no obtingui la puntuació mínima de 15 punts, serà eliminat automàticament.
El segon exercici consistirà en desenvolupar per escrit tres preguntes relacionades
amb el temari específic de l'Annex d'aquestes bases i plantejades pel Tribunal Qualificador. Es disposarà d'un temps màxim de 90
minuts. Aquest exercici es puntuarà entre
zero i trenta punts. L'aspirant que no obtingui
la puntuació mínima de 15 punts, serà eliminat automàticament.
El tercer exercici consistirà en desenvolupar un cas pràctic relacionat amb el temari
específic de l'Annex i relacionat amb les funcions pròpies de la plaça a proveir que serà
plantejat pel Tribunal Qualificador. Es disposarà d'un temps de 60 minuts. Aquest exercici es puntuarà entre zero i vint punts. L'aspirant que no obtingui la puntuació mínima de
10 punts, serà eliminat automàticament.
La puntuació global d'aquesta prova teòrica serà el resultat de la valoració dels tres
exercicis, tenint en compte que l'aspirant que
no obtingui la puntuació mínima en cada
una de les proves, serà eliminat automàticament.
Segona fase: Valoració de mèrits (concurs).
La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, consistirà en la valoració dels
mèrits al·legats i acreditats documentalment
pels aspirants.
Tal com s'indica en la base tercera, la
documentació a tenir en compte haurà de ser
l'original o bé fotocòpies compulsades efectuades per la Secretària municipal. En cas
contrari els mèrits no seran valorats.
El resultat final de la fase de concurs serà
la suma de les puntuacions obtingudes en la
valoració dels mèrits aportats. La puntuació
màxima serà de 20 punts.
El barem de puntuació a tenir en compte
és el següent:
a) Experiència professional:
a.1) Per serveis prestats a l'empresa privada en un lloc d'igual o similar categoria i en
funcions anàlogues a les de la plaça a cobrir,
fins a un màxim de 4 punts, que es puntuen a
raó de 0,10 punts per mes complet treballat.
a.2) Per serveis prestats a l'Administració
pública en una plaça del mateix grup, fins a
un màxim de 5 punts, que es puntuen a raó
de 0,15 punts per mes complet treballat.
Els serveis prestats a les administracions
públiques en qualitat de personal eventual no
es valoren.
L'experiència professional en les administracions s'ha d'acreditar mitjançant certificació de serveis prestats emesa per l'òrgan
competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, període de temps i règim de dedicació.
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació que indiqui
els serveis prestats, la categoria professional,
el període de temps, el règim de dedicació o
bé mitjançant el/s contracte/s de treball.
A més dels documents esmentats, és
imprescindible que l'experiència s'acrediti
amb l'informe de vida laboral emès dins el
mes anterior a la finalització del termini de
presentació d'instàncies. Aquest informe l'ha
de sol·licitar el propi interessat a la Tresoreria
General de la Seguretat Social. Sense aquest
document, no es podrà valorar l'experiència
professional.
b) Formació:
b.1) Per cursos i seminaris de formació
superats amb certificat d'aprofitament directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, que es puntuen fins a un màxim de
4 punts, a raó d'1,5 punts per cada curs superior a 30 hores i 0,5 punts per cada curs entre
les 10 i 30 hores.
b.2) Per cursos i seminaris de formació
amb certificat d'assistència impartits en centres oficials directament relacionats amb les
funcions a desenvolupar, que es puntuen fins
un màxim de 4 punts, a raó de 0,5 punts per
cada curs superior a 30 hores i 0,2 punts per
cada curs entre les 10 i les 30 hores.
b.3) Altres titulacions acadèmiques rela-
cionades amb al lloc a proveir, sempre que
no siguin les exigides a la convocatòria o les
de nivell inferior necessàries per aconseguirles, es valoraran amb 1 punt per titulació,
amb un màxim de 3 punts.
L'acreditació de la formació es farà mitjançant certificació, amb especificació de
l'entitat organitzadora, denominació del curs
i durada del curs en hores o en crèdits. En el
supòsit que no s'especifiqui la durada en
hores o crèdits, quedarà a criteri del Tribunal
la valoració o no del mèrit. En cas que es
valori, es farà aplicant la puntuació mínima
establerta a les bases específiques. Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques
poden ser substituïts pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa acadèmica oficial
establerta per a la seva expedició.
Setena. Qualificació definitiva
Les qualificacions de cada exercici i les
finals es faran públiques el mateix dia que
s'acordin i s'exposaran al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.
L'ordre de qualificació definitiva estarà
determinat per la suma de les puntuacions
obtingudes en el conjunt dels exercicis de la
fase d'oposició i per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs.
Les puntuacions atorgades en els exercicis
i en la valoració dels mèrits, així com la valoració final, s'hauran de reflectir a l'acta que
estendrà la Secretària del Tribunal.
En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà a
favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova 2. Si encara persisteix l'empat, es faculta l'òrgan de selecció
per ordenar una prova d'aptitud relacionada
amb les funcions pròpies de la plaça convocada que determinarà l'aspirant amb millor
capacitat.
Vuitena. Llista de persones aprovades i
presentació de documents
Finalitzat el procés selectiu, el Tribunal
publicarà els resultats globals al tauler d'anuncis de la corporació, ordenant els/les
aspirants per ordre de la puntuació obtinguda, de major a menor, i efectuarà la proposta
de contractació a l'Alcaldessa a favor de l'aspirant que hagi obtingut la major puntuació.
El Tribunal no pot aprovar ni declarar que
han superat les proves selectives un nombre
superior d'aspirants al nombre de llocs objecte de la convocatòria, de forma que en cap
cas la seva proposta no pot contenir més
d'un/una aspirant per cada lloc a cobrir.
Si el nombre d'aspirants que superen la
fase d'oposició és inferior al nombre de places a cobrir, el Tribunal declararà deserts
aquells llocs dels quals no en pugui efectuar
cap proposta de nomenament o contractació.
Els acords adoptats pel Tribunal Qualificador podran ser recorreguts davant l'Alcaldessa. El termini d'interposició del recurs ordinari serà d'un mes a comptar des del dia en què
es faci públic el resultat al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament. Transcorregut l'esmentat
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 61
Administració Local
termini sense que s'hagi interposat cap
recurs, la resolució esdevindrà ferma a tots
els efectes.
L'aspirant haurà d'aportar, dins del termini
de vint dies naturals des de que es publica al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria en
la base segona, en cas que no els hagi aportat
abans.
També haurà de formalitzar la declaració
de no estar inhabilitat/da per a l'exercici de
les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol
administració pública així com declaració de
no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, si és el cas.
Qui dins del termini indicat, i tret dels
casos de força major, no presentés la documentació o d'aquesta se'n deduís que manca
algun dels requisits exigits, no podrà ser contractat, quedant anul·lades totes les actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en
que pogués haver incorregut per falsedat en
la seva sol·licitud de participació.
Posteriorment es formalitzarà el corresponent contracte laboral, iniciant-se el proper 1
de setembre de 2009, coincidint amb l'inici
del curs escolar 2009-2010, establint-se un
període de prova de dos mesos. Aquest
període serà avaluat de forma objectiva i
imparcial, sota la supervisió i aval del Tribunal Qualificador. En cas que l'aspirant no
superi satisfactòriament el període de prova,
no podrà ser contractat/da amb caràcter indefinit i es donarà per finalitzat el contracte. En
aquest cas, es formularà proposta de contractació a favor de l'aspirant que tingui la puntuació següent més alta, qui també haurà de
superar el corresponent període de prova.
Novena. Borsa de treball
Els aspirants que no siguin contractats i
que hagin obtingut la puntuació mínima exigible en les diferents proves establertes s'inclouran, si no manifesten expressament que
no hi estan interessats, a una borsa de treball
per a proveir amb caràcter temporal, necessitats de personal d'aquesta categoria a l'Escola
Bressol Municipal "La Cadireta" del Bruc.
La borsa de treball s'ordenarà segons la
puntuació obtinguda per cada un dels aspirants.
Desena. Incidències
Les presents bases i convocatòria podran
ser impugnades de conformitat amb l'establert en la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Contra la convocatòria i les seves bases,
que esgoten la via administrativa, es podrà
interposar pels interessats recurs de reposició
en el termini d'un mes davant l'Alcaldia,
previ al contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, a partir del dia següent al de
publicació del seu anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
En tot allò no previst en les bases serà d'aplicació la Llei 7/2007, de 12 abril de l'estatut bàsic de l'empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de la Llei de la
funció pública de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, el
Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de
l'aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya, la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim
local i el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24
de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'estatut dels treballadors.
ANNEX 1. TEMARI GENERAL
Constitució Espanyola
1. La Constitució Espanyola de 1978.
Estructura i contingut. Principis generals.
2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Llibertats públiques dels espanyols. Les
seves garanties i suspensions. El Defensor del
Poble. El Tribunal Constitucional.
Organització de l'Estat
3. L'organització territorial de l'Estat:
Administració central, autonòmica i local.
Entitats que integren l'administració local.
4. La Corona. El Poder Legislatiu. El Poder
Executiu. El Poder Judicial.
Estatut d'Autonomia de Catalunya
5. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya:
estructura, contingut essencial i principis
fonamentals. Competències de la Generalitat
de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.
Dret Administratiu General
6. L'Administrat: concepte i classes. La
capacitat de l'administrat i les seves causes
modificatives. Actes jurídics de l'administrat.
Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l'administració.
L'interessat.
7. L'acte administratiu: concepte, classes i
elements de l'acte administratiu. Motivació i
notificació dels actes administratius. Eficàcia
i validesa dels actes administratius. Actes
nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels
actes.
8. El procediment administratiu. Significat
del procediment. Principis generals. Fases.
Recursos administratius.
Dret Local
9. El Municipi: el seu concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.
10. Atribucions de l'Alcaldessa i del Ple.
Funcionament dels òrgans col·legiats locals:
convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d'acords.
11. Ordenances i reglaments de les entitats
locals. Classes. Procediments d'elaboració i
aprovació. Les llicències.
12. La contractació administrativa en l'esfera local. Classes de contractes. La selecció
del contractista. Drets i deures del contractista i de l'administració. Execució, modificació
i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa
dels contractes. Extinció dels contractes.
Hisenda pública i Administració Tributària
13. Hisendes locals. Classificació dels
ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.
14. Impostos municipals. Anàlisi de les
principals figures.
15. Taxes. Contribucions especials. Preus
públics.
ANNEX 2. TEMARI ESPECÍFIC
16. L'Educació Infantil d'acord amb la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
17. Principis i objectius del primer cicle de
l'educació infantil, atès el Decret 282/2006,
de 4 de juliol, que regula el primer cicle d'educació infantil i els requisits dels centre.
18. Requisits d'espais i instal·lacions i condicions sobre salubritat, higiene, sanitat,
habitabilitat i accessibilitat.
19. Delegació de competències als ajuntaments en relació al primer cicle de l'educació infantil.
20. Normes de preinscripció i matrícula de
l'alumnat als centres públics per al curs escolar 2009-2010 d'acord amb la Resolució
EDU/553/2009, de 2 de març.
21. Característiques generals dels infants
fins els tres anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament.
22. El desenvolupament psicomotor dels
infants fins els tres anys. La psicomotricitat en
el currículum de l'educació infantil.
23. El desenvolupament de la personalitat.
El desenvolupament afectiu dels infants fins
els tres anys. Aportacions de diferents autors.
24. L'infant descobreix als altres. Procés
de descobriment, de vinculació i acceptació.
L'escola com a institució socialitzadora.
25. Desenvolupament cognitiu fins els tres
anys. L'observació i exploració del món físic,
natural i social.
26. Influència de les principals corrents
pedagògiques i psicològiques en l'educació
infantil.
27. La família com a primer agent socialitzador. Període d'adaptació dels infants al
centre educatiu. Relacions família i equip
docent.
28. Educació per la salut. Actituds i hàbits
de descans, higiene i activitat infantil. Criteris
per la intervenció educativa.
29. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de
menús. Les hores de dinar com a moments
educatius.
30. L'educació sexual a l'etapa infantil.
Descobriment i identificació amb el propi
sexe. La construcció dels rols masculí i
femení. Estratègies per evitar la discriminació
de gènere.
31. Principis d'intervenció educativa en
l'educació infantil. L'enfocament globalitza-
Núm. 122 / Pàg. 62
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
dor. Sentit i significat de l'aprenentatge.
32. La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i
metodologia per a infants de zero a tres anys.
33. L'organització dels espais i el temps.
Criteris per a una adequada distribució i
organització espacial i temporal. Ritmes i
rutines quotidianes.
34. Equipaments, material didàctic i material curricular en educació infantil.
35. La literatura infantil. El conte: el seu
valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals i escrits. Activitats a
partir del conte. La biblioteca d'aula.
36. La funció del mestre en educació
infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives infant i educador. El mestre
com a membre de l'equip docent i en la relació amb les famílies.
37. El desenvolupament del llenguatge.
Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i l'expressió. La comunicació no verbal.
38. L'educació musical en educació infantil. Els recursos didàctics.
39. Evolució de l'expressió plàstica en els
infants. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitat
i estratègies metodològiques i d'avaluació de
l'expressió plàstica.
40. L'expressió corporal. El gest i el moviment. L'expressió corporal com a ajuda de la
construcció de d'identitat i de l'autonomia
personal. Joc simbòlic i joc dramàtic."
Contra les presentes bases, que posen fi a
la via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en
el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a l'última publicació oficial i, davant
l'Alcaldia d'aquest Ajuntament del Bruc, de
conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o bé recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a
l'última publicació oficial, de conformitat
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de
reposició potestatiu, no podrà interposar
recurs contenciós administratiu fins que el
primer sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això
sens perjudici que pugui exercir qualsevol
altres recurs que estimi pertinent.
El Bruc, 20 de maig de 2009.
L'Alcaldessa, Maria Josep Aubarell Cruz.
022009016899
A
Cabrils
ANUNCI
En data 8 de maig de 2009, es va publicar
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona núm. 110, Annex I, l'acord adoptat
per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Cabrils, en sessió de data 27 d'abril de
2009, pel qual es va aprovar inicialment els
plecs de clàusules administratives i els plecs
de prescripcions tècniques que han de regir
la contractació del servei per a la realització
de la neteja de les dependències municipals,
així com la obertura de la convocatòria per a
la seva contractació, mitjançant procediment
obert.
Com a conseqüència d'un error material,
en els plecs de prescripcions tècniques, els
quals es trobaven a disposició de tots els interessats a la pàgina web www.cabrils.cat,
mancaven dos edificis, error que s'ha esmenat.
Per aquest motiu, el termini de vint-i-sis
dies hàbils per presentar ofertes, començarà a
comptar des del dia següent a la publicació
d'aquest anunci.
Cabrils, 15 de maig de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Colomer Godàs.
022009016547
A
Caldes d'Estrac
ANUNCI
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Caldes d'Estrac, en sessió celebrada el dia
20 d'abril de 2009, va aprovar inicialment el
Projecte de gunitat d'un talús a la carretera
Sant Vicenç.
El referit projecte es sotmet a informació
pública pel termini de un mes, mitjançant
publicació del corresponent anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al
tauló d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes
que les persones interessades puguin presentar les al·legacions o recursos al referit projecte.
Transcorregut aquest termini sense que
s'hagin presentat recursos o al·legacions, el
Projecte de gunitat d'un talús a la carretera
Sant Vicenç, romandrà aprovat definitivament, sense necessitat de cap mes acord.
El que es fa públic per a general coneixement.
Caldes d'Estrac, 8 de maig de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Arnó i Porras.
022009016636
A
Canovelles
ANUNCI
Anunci sobre nomenament de personal.
Es fa públic que per Decret de l'Alcaldia
núm. 771, s'ha nomenat al senyor Francesc
Guillén Pérez com a funcionari interí amb la
categoria d'arquitecte tècnic/inspector d'obres, a partir del dia 4 de maig de 2009 i fins
la finalització de les tasques de seguiment i
control dels projectes del Fons Estatal d'in-
versió Local (FEIL).
Canovelles, 8 de maig de 2009.
L'Alcalde President, José Orive Vélez.
022009016566
A
Canovelles
ANUNCI
Es fa públic que en la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 19
de maig de 2009, han estat aprovades les
bases reguladores del procés selectiu per a la
cobertura de dos llocs de treball de cuiner/a
d'escola bressol vacants a la plantilla de personal laboral.
1. Objecte de la convocatòria
L'objecte de la convocatòria és la cobertura, pel procediment de concurs, de dos llocs
de treball de cuiner/a, grup de titulació AP
(antic grup E), com a personal permanent o
fix, mitjançant un contracte laboral indefinit
a temps complet, vacants a la plantilla de
personal laboral de l'Ajuntament de Canovelles, inclosos a l'oferta pública d'ocupació de
l'any 2009.
2. Condicions
Per participar en aquest procés s'hauran
de reunir les següents condicions a la data en
que finalitza el termini de presentació de
sol·licituds, i mantenir-les fins el moment de
la contractació.
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels
altres Estats membres de la Unió Europea o,
en altre cas, que l'aspirant es trobi a Espanya
en situació de legalitat i sigui titular d'un
document que l'habiliti per residir i poder
accedir sense limitacions al mercat laboral.
En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar
documentalment la seva nacionalitat i hauran
de demostrar un coneixement adequat de
castellà i català, tant en l'expressió oral com
en l'escrita.
b) Tenir complerts els 16 anys d'edat.
c) Estar en possessió del certificat d'escolaritat, equivalent o superior. Els/les aspirants
que no tinguin la nacionalitat espanyola han
d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que
impedeixi el desenvolupament de les funcions que els pertoqui.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma
per a l'exercici de les funcions públiques ni
haver estat separat/a o acomiadat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques.
f) Posseir el certificat de nivell de català A
bàsic de la Secretaria de Política Lingüística
de la Generalitat o dels reconeguts per
aquesta com a equivalents. Aquest requisit es
podrà acreditar amb la superació de la
corresponent prova.
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 63
Administració Local
3. Sol·licituds
Els/les aspirants que desitgin prendre part
en el procediment selectiu hauran de presentar la corresponent instància al registre general de l'ajuntament.
També podran presentar-se en la forma en
què determina l'article 38.4 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre. En aquest cas,
les sol·licituds que es presentin a través de les
oficines de correus es lliuraran en aquestes
dependències, abans d'esgotar-se el termini
de presentació d'instàncies, en sobre obert,
per ser datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació. Només així s'entendrà que van tenir la
seva entrada el dia de la seva presentació a
correus.
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el
termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Boletín Oficial del
Estado. En aquest anunci s'indicarà la data i
número de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
on s'han publicat les bases de la convocatòria.
Juntament amb la sol·licitud, els/les aspirants hauran de manifestar que compleixen
tots i cadascun dels requisits d'accés i adjuntar fotocòpia de la documentació acreditativa
d'estar en possessió del nivell de coneixements de la llengua catalana requerit, per a
l'exempció de la corresponent prova, i la
documentació acreditativa dels mèrits a valorar a la fase de concurs, que s'haurà de fer de
la següent forma:
a) Experiència: s'acredita amb la següent
documentació:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Serveis prestats a les administracions
públiques: certificació de l'òrgan competent
amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període
de temps, règim de dedicació i experiència
adquirida.
- Empresa privada: certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, categoria
professional i funcions, període de temps,
règim de dedicació, experiència adquirida, i
fotocòpia del/s contracte/s de treball.
b) Cursos de formació: fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del
curs en hores. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores, quedarà a criteri del
tribunal la valoració o no del mèrit. En cas
que es valori, es farà per la puntuació mínima prevista.
c) Altres mèrits: qualsevol aspecte a valorar dels currículums presentats, s'haurà de
documentar degudament.
4. Admissió dels/de les aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds, la presidència de la corporació dictarà resolució en el termini màxim
d'un mes declarant aprovada la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es. Aquesta resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, indicarà els llocs
on es troben exposades les llistes completes
certificades d'aspirants admesos/es i exclosos/es, i indicarà el dia, hora i lloc de
començament de les proves i la composició
nominal de l'òrgan de selecció.
Els/les aspirants disposaran d'un termini de
deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya per formular reclamacions davant el president de la corporació
o per esmenar defectes o errors en la presentació de la sol·licitud que n'hagin determinat
l'exclusió.
Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d'aquest termini els defectes o
errors que hagin motivat la seva exclusió,
quedaran definitivament exclosos/es de la
convocatòria.
Les reclamacions seran resoltes en un termini màxim de 30 dies des de la finalització
del termini per la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense haver-se dictat
resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. Si no es presenten esmenes a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, es
considerarà elevada a definitiva i no caldrà
tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna
reclamació, es notificarà al/a la recurrent i es
publicarà l'esmena de la llista d'admesos/es i
exclosos/es al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i als altres llocs on aquella
hagués estat exposada, si escau.
5. Tribunal qualificador
Estarà format per:
President: Un/a tècnic/a funcionari de
carrera o personal laboral fix de l'ajuntament.
Secretari: Un/a tècnic/a funcionari de
carrera de l'ajuntament.
Vocals: Un/a tècnic/a designat per l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, tres
tècnics/tècniques funcionaris de carrera o
personal laboral fix de l'ajuntament.
La designació nominal dels membres del
Tribunal, i la dels seus suplents, es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya juntament amb la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.
El Tribunal Qualificador podrà disposar la
incorporació a les seves tasques
d'assessors/es especialistes per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb dret a
veu i sense vot.
El Tribunal Qualificador actuarà amb
plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procediment i l'objectivitat de la
decisió selectiva. Resoldrà tots els dubtes que
puguin sorgir en aplicació de les presents
bases i prendrà els acords necessaris pel
manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s'hagin d'adoptar en tot allò que no
s'hagi previst a les bases de la convocatòria.
Les decisions seran adoptades per majoria de
vots i en cas d'empat el vot del president serà
de qualitat.
L'abstenció i recusació dels membres del
Tribunal s'ha d'ajustar al que preveu la normativa vigent de procediment administratiu.
6. Desenvolupament del procés selectiu
La selecció es durà a terme pel sistema de
concurs. En la llista d'admissió dels aspirants
s'indicarà el dia, hora i lloc de començament
de la primera prova.
Els/les aspirants seran convocats/des per a
la resta de proves per mitjà d'anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i en crida
única, llevat de casos de força major justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.
Les qualificacions de cada exercici s'exposaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a
la web municipal. Els/les aspirants podran
sol·licitar en un termini màxim de tres dies la
motivació de la qualificació obtinguda.
7. Procés de selecció
1a fase. Realització de proves.
Consistirà en la realització dels exercicis
següents, tots de caràcter obligatori i eliminatori.
Primer. Exercici específic per demostrar
coneixements de català.
El nivell d'exigència de la prova serà l'equivalent al nivell A Bàsic de la Junta Permanent de Català. L'exercici serà qualificat
d'apte/no apte, i serà eliminatori.
Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que presentin certificat de coneixement de català corresponent
al nivell A Bàsic, lliurats per la Junta Permanent de Català, o equivalent.
Segon. Prova de coneixements de la llengua castellana.
Prova obligatòria i selectiva per a aquells
aspirants no nacionals espanyols que no
haguessin justificat estar-ne exempts. La qualificació serà d'apte o no apte. Consistirà en
la realització d'una redacció de 100 a 150
paraules i la seva posterior exposició davant
del tribunal. La qualificació serà d'apte o no
apte.
Tercer. Consistirà en desenvolupar per
escrit, en un temps màxim d'una hora, un test
de preguntes o de preguntes curtes relacionades amb el temari annex a la convocatòria.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori
i puntuarà entre 0 i 10 punts.
Quart. Consistirà en la realització d'un o
varis casos pràctics directament vinculats
amb les tasques pròpies del lloc de treball
objecte de la convocatòria, amb una durada
màxima de 60'. Aquest exercici serà obligatori i eliminatori i puntuarà entre 0 i 10
punts.
2a fase. Valoració de mèrits.
Aquesta fase serà aplicable a aquells/es
aspirants que superin la fase de proves
El Tribunal procedirà a l'avaluació dels
mèrits al·legats i acreditats documentalment
pels aspirants, segons la següent relació i
barem:
1. Experiència professional:
A l'Administració Local realitzant funcions
o tasques pròpies del lloc de treball objecte
de la convocatòria, a raó de 0,10 punt per
mes treballat, fins a un màxim de 2 punts.
En altres Administracions o en el sector
privat realitzant funcions equiparables al lloc
de treball objecte de la convocatòria, a raó
Núm. 122 / Pàg. 64
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
de 0,10 punts per mes treballat, fins a un
màxim de 1 punts.
La puntuació màxima en aquest apartat
serà de 3 punts.
2. Per cursos, jornades i coneixements
derivats d'accions de formació, reciclatge o
perfeccionament relacionats amb la plaça a
cobrir, d'acord amb el següent barem:
a) D'una durada entre 5 i 15 hores: 0,15
punts per curs.
b) D'una durada entre 16 i 30 hores: 0,30
punts per curs.
c) D'una durada superior a 31 hores: 0,50
punts per curs.
La puntuació màxima en aquest apartat
serà de 3 punts.
3. Per estar en possessió del carnet de
manipulador d'aliments en vigència i homologat pel Departament del Sanitat, 3 punts.
4. Per tenir el títol de cicle formatiu de
grau mitjà o superior de tècnic en cuina, 2
punts.
5. Altres mèrits relacionats amb el lloc de
treball i que el Tribunal qualificador consideri adient valorar: fins a un màxim de 2 punts.
3a fase. Entrevista personal.
Els aspirants que hagin superat les proves
de la primera fase, podran ser convocats a
una entrevista personal si el Tribunal així ho
acorda. Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades al lloc de treball i a l'experiència professional.
La puntuació màxima d'aquesta fase serà
de 3 punts.
8. Llista d'aprovat/des
Un cop finalitzada la qualificació dels/les
aspirants, el Tribunal farà pública al tauler
d'edictes de la Corporació i a la web municipal la relació d'aprovats/des per ordre de
puntuació final sense que en cap cas el nombre d'aquests/es superi el de la convocatòria.
Els aspirants seleccionats hauran de portar
al servei de recursos humans de l'Ajuntament, en el termini de vint dies des de la
publicació en el tauler d'anuncis del llistat
d'aprovats, còpia compulsada de les condicions de capacitat i mèrits requerits en aquestes bases. Els/les aspirants quedaran eximits
de la presentació dels documents que constin
als arxius municipals.
En cas que no s'aporti la documentació
assenyalada en el termini establert, excepte
casos de força major, o bé en cas de renúncia de l'aspirant proposat/a, el president de la
corporació resoldrà la contractació del
següent aspirant aprovat que hagi obtingut la
puntuació més alta, i així successivament.
9. Contractació laboral
Una cop presentats els documents originals, el President de la Corporació farà efectiva la contractació dels aspirants proposats
pel Tribunal en el termini màxim d'un mes.
Aquesta contractació serà notificada als/a les
interessats/des i publicats al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Una vegada efectuada aquesta notificació,
els/les aspirants contractats/des hauran d'in-
corporar-se al servei de la Corporació en el
moment en què siguin requerits/des, i en un
termini màxim d'un mes des de la data de la
resolució.
Els/les aspirants que injustificadament no
s'incorporin al servei de la Corporació, perdran tots els drets derivats del procés de
selecció.
El contracte de treball estipularà un període de prova de dos mesos, finalitzat el qual,
en cas de no superar-se, suposarà l'extinció
de la relació laboral amb l'Ajuntament.
10. Borsa de treball
Aquells candidats que hagin superat totes
les proves del concurs, podran formar part
d'una bossa de treball per cobrir possibles
vacants o substitucions.
11. Incompatibilitats i règim de serveis
En l'exercici de les funcions atribuïdes en
tots els llocs de treball serà d'aplicació la
normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic.
La determinació i adscripcions dels llocs
de treball, tasques, règim d'horari i jornada,
se li aplicaran els fixats mitjançant els acords
municipals o resolucions que adopti o hagi
adoptat l'Alcalde President de la Corporació.
12. Assistències
Els membres del Tribunal aliens a la Corporació meritaran les assistències d'acord el
previst en el Reial Decret 462/2002, de 24 de
maig sobre indemnitzacions per raó del servei. Els membres del Tribunal que pertanyen
a la Corporació només meritaran assistències
per les sessions que tinguin lloc fora de la
jornada habitual de treball, sempre que no es
compensin d'una altra manera.
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en les bases,
es procedirà d'acord el que estableixi la normativa vigent.
Les bases de la convocatòria es publicaran
íntegrament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i als mitjans municipals habituals (tauler
d'edictes i pàgina web).
Contra aquesta convocatòria i les seves
bases es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de la data de la seva publicació
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu, sens perjudici de la interposició prèvia de
recurs potestatiu de reposició davant la presidència de l'entitat o autoritat en qui hagi
delegat en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació.
Els actes i acords del tribunal de selecció
es podran impugnar d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
RJAPiPAC.
Els/les aspirants podran interposar reclamacions contra els actes de tràmit de l'òrgan
de selecció quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d'aprovats, errors mecanografiats en la
transcripció de publicacions, errors aritmètics
en les qualificacions, errors observables a
simple vista, etc. Aquests errors també
podran ser apreciats d'ofici pels òrgans de
selecció. Les rectificacions seran comunicades als interessats i les llistes rectificades
seran objecte de nou anunci.
ANNEX 1
1. Aprovisionament, emmagatzemant i
control d'existències.
2. Actituds i hàbits higiènics dels manipuladors d'aliments.
3. Higiene de les instal·lacions, equips i
eines.
4. Preparació en cru i conservació d'aliments.
5. Cuina pera col·lectius.
6. Principals mètodes de conservació dels
aliments.
7. sistema d'anàlisis de perills i punts de
control crític.
8. La comunicació el treball en equip
9. Drets i deures dels personal al servei de
l'ajuntament de Canovelles
10. Organització municipal: Alcalde, Ple,
la Junta de Govern Local.
Canovelles, 20 de maig de 2009.
L'Alcalde-President, José Orive i Vélez.
022009016883
A
Canovelles
ANUNCI
Es fa públic que en la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 19
de maig de 2009, han estat aprovades les
bases reguladores del procés selectiu per a la
cobertura de dos llocs de treball de tècnics
especialistes en educació infantil vacants a la
plantilla de personal laboral.
1. Objecte de la convocatòria
L'objecte de la convocatòria és la cobertura, pel procediment de concurs oposició, de
dos llocs de treball de tècnics especialistes en
educació infantil, grup de titulació C1, com a
personal permanent o fix mitjançant un contracte laboral indefinit a temps complet,
vacants a la plantilla de personal laboral de
l'Ajuntament de Canovelles, incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2009.
Aquesta convocatòria s'ajusta amb allò
disposat a la normativa bàsica actualment
vigent en matèria de funció pública, és a dir,
a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic que, a l'espera del
seu desenvolupament reglamentari, s'aplicarà
en concordança amb els preceptes que quedin en vigor del Decret 214/90, de data 30
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, amb
el Reial decret 364/95, de data 10 de març,
pel qual s'aprova el Reglament general
d'ingrés del personal al servei de l'Administració de l'Estat, i amb el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 65
Administració Local
2. Condicions
Per participar en aquest procés s'hauran
de reunir les següents condicions a la data en
que finalitza el termini de presentació de
sol·licituds, i mantenir-les fins el moment de
la contractació
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres Estats membres de la Unió Europea o
d'algun Estat al qual, en virtut dels tractats
internacionals subscrits per la UE i ratificats
per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors, sempre amb els termes i d'acord amb l'article 57 de la Llei
7/2007, de 12 d'abril.
b) Haver complert 16 anys i no excedir de
l'edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau superior en educació infantil,
equivalent o superior.
d) No incórrer en cap causa d'incapacitat
segons la normativa vigent.
e) No estar inhabilitat/da per sentència
ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/a o acomiadat/a
mitjançant expedient disciplinari del servei
de qualsevol de les administracions públiques.
f) Estar en possessió de coneixements de
nivell de suficiència de català (nivell C) de la
Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya o dels reconeguts
per aquesta com a equivalents. Aquest requisit es podrà acreditar amb la superació de la
corresponent prova en la fase d'oposició.
g) Posseir la capacitat física i psíquica
necessària per a l'exercici de les funcions
corresponents. Aquest compliment s'entén
referit al fet de no patir cap malaltia o defecte
físic que impedeixi l'exercici de les funcions
pròpies de la plaça a proveir.
3. Sol·licituds
Els/les aspirants que desitgin prendre part
en les proves selectives hauran de presentar
la corresponent instància al registre general
de l'ajuntament.
També podran presentar-se en la forma en
què determina l'article 38.4 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre. En aquest cas,
les sol·licituds que es presentin a través de les
oficines de correus es lliuraran en aquestes
dependències, abans d'esgotar-se el termini
de presentació d'instàncies, en sobre obert,
per ser datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació. Només així s'entendrà que van tenir la
seva entrada el dia de la seva presentació a
correus.
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el
termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Boletín Oficial del
Estado. En aquest anunci s'indicarà la data i
número de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
on s'han publicat les bases de la convocatòria.
Juntament amb la sol·licitud, els/les aspirants hauran de manifestar que compleixen
tots i cadascun dels requisits d'accés i adjun-
tar fotocòpia de la documentació acreditativa
d'estar en possessió del nivell de coneixements de la llengua catalana requerit, per a
l'exempció de la corresponent prova, i la
documentació acreditativa dels mèrits a valorar a la fase de concurs, que s'haurà de fer de
la següent forma:
A. Experiència: s'acredita amb la següent
documentació:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Serveis prestats a les administracions
públiques: certificació de l'òrgan competent
amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període
de temps, règim de dedicació i experiència
adquirida.
- Empresa privada: certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, categoria
professional i funcions, període de temps,
règim de dedicació, experiència adquirida, i
fotocòpia del/s contracte/s de treball.
B. Cursos de formació: fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del
curs en hores. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores, quedarà a criteri del
tribunal la valoració o no del mèrit. En cas
que es valori, es farà per la puntuació mínima prevista.
C. Altres mèrits: qualsevol aspecte a valorar dels currículums presentats, s'haurà de
documentar degudament.
4. Admissió dels/de les aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds, la presidència de la corporació dictarà resolució en el termini màxim
d'un mes declarant aprovada la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es. Aquesta resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, indicarà els llocs
on es troben exposades les llistes completes
certificades d'aspirants admesos/es i exclosos/es, i indicarà el dia, hora i lloc de
començament de les proves i la composició
nominal de l'òrgan de selecció.
Els/les aspirants disposaran d'un termini de
deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya per formular reclamacions davant el president de la corporació
o per esmenar defectes o errors en la presentació de la sol·licitud que n'hagin determinat
l'exclusió.
Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d'aquest termini els defectes o
errors que hagin motivat la seva exclusió,
quedaran definitivament exclosos/es de la
convocatòria.
Les reclamacions seran resoltes en un termini màxim de 30 dies des de la finalització
del termini per la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense haver-se dictat
resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.
Si no es presenten esmenes a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornarla a publicar. Si s'accepta alguna reclamació,
es notificarà al/a la recurrent i es publicarà
l'esmena de la llista d'admesos/es i exclosos/es al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i als altres llocs on aquella hagués
estat exposada.
5. Tribunal qualificador
Estarà format per:
President: Un/a funcionari/a de carrera o
personal laboral fix de l'ajuntament.
Secretari: Un/a funcionari/a de carrera de
l'ajuntament.
Vocals: Un/a membre designat per l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya i tres
funcionaris/es de carrera o personal laboral
fix amb formació tècnica adient.
La designació nominal dels membres del
Tribunal, i la dels seus suplents, es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya juntament amb la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.
El Tribunal Qualificador podrà disposar la
incorporació a les seves tasques
d'assessors/es especialistes per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb dret a
veu i sense vot.
El Tribunal Qualificador actuarà amb
plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procediment i l'objectivitat de la
decisió selectiva. Resoldrà tots els dubtes que
puguin sorgir en aplicació de les presents
bases i prendrà els acords necessaris pel
manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s'hagin d'adoptar en tot allò que no
s'hagi previst a les bases de la convocatòria.
Les decisions seran adoptades per majoria de
vots i en cas d'empat el vot del president serà
de qualitat.
L'abstenció i recusació dels membres del
Tribunal s'ha d'ajustar al que preveu la normativa vigent de procediment administratiu.
6. Desenvolupament del procés selectiu
La selecció es durà a terme pel sistema de
concurs oposició. En la llista d'admissió dels
aspirants s'indicarà el dia, hora i lloc de
començament de la primera prova.
Els/les aspirants seran convocats/des per a
la resta de proves per mitjà d'anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i en crida
única, llevat de casos de força major justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.
Les qualificacions de cada exercici s'exposaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a
la web municipal. Els/les aspirants podran
sol·licitar en un termini màxim de tres dies la
motivació de la qualificació obtinguda.
En aplicació de Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, en la publicació dels
resultats obtinguts en les diferents proves la
identificació dels/de les aspirants es farà mitjançant el número del document d'identitat.
7. Proves d'oposició
A. Primera prova.
Consistirà en respondre preguntes sobre el
contingut del temari general que s'adjunta en
l'annex 1. Aquesta prova serà obligatòria i
selectiva. El temps per realitzar aquesta prova
Núm. 122 / Pàg. 66
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
serà com a màxim de 45'. El Tribunal determinarà els punts atorgats a cada pregunta,
informant-ne als aspirants abans de l'inici de
la prova. Aquesta prova es puntuarà fins a 5
punts, restant eliminats els/les aspirants que
no n'hagin obtingut com a mínim 2,5.
El Tribunal podrà disposar la lectura pública dels exercicis per part dels aspirants,
posant si estima convenient preguntes sobre
el contingut de la prova, als efectes d'obtenir
una major avaluació dels coneixements dels
aspirants.
B. Segona prova.
Consistirà en respondre preguntes sobre el
contingut del temari específic que s'adjunta
en l'annex 2. El temps per realitzar aquest
exercici serà d'un màxim de dues hores.
El Tribunal podrà disposar la lectura pública dels exercicis per part dels aspirants,
posant si estima convenient preguntes sobre
el contingut de la prova, als efectes d'obtenir
una major avaluació dels coneixements dels
aspirants.
La puntuació total d'aquesta prova serà de
10 punts, quedant eliminats del procés selectiu els aspirants que no hagin obtingut com a
mínim 5 punts.
C. Tercera prova.
Consistirà en desenvolupar per escrit un
cas teòric i/o pràctic relacionat amb les funcions pròpies del lloc de treball i entre les
temàtiques que es plantegen en l'annex
específic. El temps per realitzar aquesta prova
serà com a màxim de 60'.
El Tribunal podrà disposar la lectura pública dels exercicis per part dels aspirants,
posant si estima convenient preguntes sobre
el contingut de la prova, als efectes d'obtenir
una major avaluació dels coneixements dels
aspirants.
La puntuació total d'aquesta prova serà de
10 punts, quedant eliminats del procés selectiu els aspirants que no hagin obtingut com a
mínim 5 punts.
Aquestes tres primeres proves de la fase
d'oposició tindran caràcter eliminatori, i
els/les aspirants que no superin la puntuació
mínima de tall quedaran exclosos/es del procediment. El tribunal determinarà si les proves s'han de practicar el mateix dia, en horari
de matí i/o tarda, o si s'han de realitzar en
dies diferents, en funció del nombre d'aspirants admesos (i la previsible lentitud en la
correcció de les proves).
Un cop superada aquesta primera fase de
l'oposició, els/les aspirants hauran de realitzar fins a tres proves més, segons s'escaigui,
que consistiran en:
D. Quarta prova.
Coneixements de llengua catalana nivell
C: Prova obligatòria i selectiva per a aquells
aspirants que no haguessin justificat estar-ne
exempts.
La qualificació serà d'apte o no apte.
E. Cinquena prova.
Prova de coneixements de la llengua castellana: Prova obligatòria i selectiva per a
aquells aspirants no nacionals espanyols que
no haguessin justificat estar-ne exempts. La
qualificació serà d'apte o no apte. Consistirà
en la realització d'una redacció de 100 a 150
paraules i la seva posterior exposició davant
del tribunal.
La qualificació serà d'apte o no apte.
F. Sisena prova.
Entrevista personal: els aspirants que superin totes les proves portades a terme, podran
ser cridats per a realitzar una entrevista personal que estarà dirigida a valorar l'aptitud,
actitud i idoneïtat dels aspirants als llocs de
treball, tenint en compte les funcions a
desenvolupar i la vàlua professional de l'aspirant. La valoració de l'entrevista serà de fins a
5 punts.
8. Concurs de mèrits
La valoració dels mèrits obtinguda pels/per
les aspirants en la fase de concurs es farà
pública al mateix temps i en el mateix lloc
que el resultat de la valoració de l'última
prova de la fase d'oposició (entrevista).
La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori. Es valoraran només els mèrits dels
aspirants que hagin superat les proves selectives de la fase d'oposició.
En aquesta fase només es valoraran els
mèrits al·legats i acreditats pels/les aspirants
de conformitat amb la base tercera, i s'efectuarà d'acord amb el barem següent.
La puntuació màxima del concurs de
mèrits serà de 10 punts.
a) Experiència professional.
a.1) Per serveis prestats a l'administració
local en un lloc de treball idèntic al convocat, fins un màxim de 3 punts, puntuant-se a
raó de 0,15 punts cada mes treballat.
a.2) Per serveis prestats en altres administracions públiques o a l'empresa privada en
un lloc de treball idèntic al convocat, fins a
un màxim de 2 punts, puntuant-se a raó de
0,15 punts cada mes treballat.
b) Formació:
b.1) Per cursos i seminaris de formació
superats amb certificat d'aprofitament impartits en centres oficials i relacionats amb les
funcions a desenvolupar, puntuant-se fins a
un màxim de 2 punts, a raó de 0,50 punt per
cada curs superior a 30 hores i 0,30 punts
per cada curs entre les 10 i 30 hores.
b.2) Per cursos i seminaris de formació
superats amb certificat d'assistència impartits
en centres oficials i relacionats amb les funcions a desenvolupar, puntuant-se fins a un
màxim de 2 punts, a raó de 0,25 punt per
cada curs superior a 30 hores i 0,10 punts
per cada curs entre les 10 i 30 hores.
b.3) Mestratges, postgraus, titulacions d'especialització, que tinguin relació directa amb
la plaça convocada. Es puntuaran de la
següent manera:
- Mestratges: 2 punts.
- Postgraus: 1 punt.
c) Altres mèrits a valorar pel Tribunal, fins
a 2 punts.
9. Llista d'aprovats/des
Un cop finalitzada la qualificació dels/les
aspirants, el Tribunal farà pública al tauler
d'edictes de la Corporació i a la web municipal la relació d'aprovats/des per ordre de
puntuació final sense que en cap cas el nom-
bre d'aquests/es superi el de la convocatòria.
Els aspirants seleccionats hauran de portar
al servei de recursos humans de l'Ajuntament, en el termini de vint dies des de la
publicació en el tauler d'anuncis del llistat
d'aprovats, còpia compulsada de les condicions de capacitat i mèrits requerits en aquestes bases.
Els/les aspirants quedaran eximits de la
presentació dels documents que constin als
arxius municipals.
En cas que no s'aporti la documentació
assenyalada en el termini establert, excepte
casos de força major, o bé en cas de renúncia de l'aspirant proposat/a, el president de la
corporació resoldrà la contractació del
següent aspirant aprovat que hagi obtingut la
puntuació més alta, i així successivament.
10. Contractació
Exhaurit el termini de presentació de
documents, el President de la Corporació farà
efectiva la contractació indefinida dels aspirants proposats pel Tribunal en el termini
màxim d'un mes. Aquesta contractació serà
notificada als/a les interessats/des i publicats
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Una vegada efectuada aquesta notificació,
els/les aspirants contractats/des hauran d'incorporar-se al servei de la Corporació en el
moment en què siguin requerits/des, i en un
termini màxim d'un mes des de la data de la
resolució.
Els/les aspirants que injustificadament no
s'incorporin al servei de la Corporació, perdran tots els drets derivats del procés de
selecció.
El contracte de treball indefinit estipularà
un període de prova de dos mesos, finalitzat
el qual, en cas de no superar-se, suposarà
l'extinció de la relació laboral amb l'Ajuntament.
11. Borsa de treball
Aquells candidats/es que hagin superat
totes les proves de la fase d'oposició, podran
formar part d'una borsa de treball per cobrir
possibles vacants o substitucions.
12. Incompatibilitats i règim de serveis
En l'exercici de les funcions atribuïdes en
tots els llocs de treball serà d'aplicació la
normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic.
La determinació i adscripcions dels llocs
de treball, tasques, règim d'horari i jornada,
se li aplicaran els fixats mitjançant els acords
municipals o resolucions que adopti o hagi
adoptat l'Alcalde President de la Corporació.
13. Assistències
Els membres del Tribunal aliens a la Corporació meritaran les assistències d'acord el
previst en el Reial Decret 462/2002, de 24 de
maig sobre indemnitzacions per raó del servei. Els membres del Tribunal que pertanyen
a la Corporació només meritaran assistències
per les sessions que tinguin lloc fora de la
jornada habitual de treball, sempre que no es
compensin d'una altra manera.
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 67
Administració Local
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en les bases,
es procedirà d'acord el que estableixi la normativa vigent.
Les bases de la convocatòria es publicaran
íntegrament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i als mitjans municipals habituals (tauler
d'edictes i pàgina web).
Contra aquesta convocatòria i les seves
bases es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de la data de la seva publicació
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu, sens perjudici de la interposició prèvia de
recurs potestatiu de reposició davant la presidència de l'entitat o autoritat en qui hagi
delegat en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació.
Els actes i acords del tribunal de selecció
es podran impugnar d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
RJAPiPAC.
Els aspirants podran interposar reclamacions contra els actes de tràmit de l'òrgan de
selecció quan es tracti d'esmenar possibles
errors materials en la confecció de la llista
d'aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en
les qualificacions, errors observables a simple
vista, etc. Aquests errors també podran ser
apreciats d'ofici pels òrgans de selecció. Les
rectificacions seran comunicades als interessats i les llistes rectificades seran objecte de
nou anunci.
ANNEX 1. TEMARI GENERAL
1. La Constitució espanyola de 1978:
estructura i principis generals.
2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
3. L'administració pública a l'ordenament
espanyol. Principis d'actuació de l'administració Pública. Tipologia de les administracions públiques. El règim local espanyol.
4. La Funció Pública Local. Oferta d'ocupació pública. Requisits per a l'accés a la
funció pública.
5. Requisits per a l'accés a la funció pública. Sistemes de selecció. Drets i deures del
personal al servei de les entitats locals. Les
retribucions del personal. Retribucions bàsiques i complementàries.
6. L'Educació en la Constitució Espanyola
de 1978 i el seu desenvolupament per part
de l'Estat. Concreció a Catalunya.
7. Les administracions educatives. Competències.
8. Competències eductives de la Generalitat de Catalunya. El Departament d'Educació.
9. La LODE i el seu desenvolupament a
càrrec de l'Estat i de la Generalitat.
10. Els Consells Escolars.
11.L'estructura del sistema educatiu
espanyol.
12. La Llei orgànica d'educació (LOE).
13. La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat.
14. El Decret 282/2006, de 4 de juliol que
regula el primer cicle de l'educació infantil i
els requisits dels centres.
15. L'organització municipal. Òrgans
necessaris: Alcalde, Tinents d'Alcalde, El Ple
i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris i grups polítics.
ANNEX 2. TEMARI ESPECÍFIC
16. Característiques generals del nen i
nena fins als 3 anys. El desenvolupament psicomotriu.
17. El desenvolupament del llenguatge
dels 0 als 3 anys. Evolució de la comprensió i
de l'expressió. Llenguatge no verbal.
18. El desenvolupament de la personalitat
i desenvolupament afectiu dels infants fins als
tres anys.
19. La relació dels infants amb els altres. El
procés d'adaptació a l'escola bressol. Els
infants amb necessitats educatives especials.
20. Actituds i hàbits referits al descans, alimentació, higiene i activitat infantil en l'etapa 0-3.Metodologia adequada per als nens i
nenes de 0 - 3 anys.
21. La família com primer agent de socialització. Característiques i evolució de la
família Relacions entre la família i l'escola.
22. La comunicació amb les famílies.
Objectius de la comunicació. Principals vies
de comunicació amb les famílies.
23. Capacitats generals a assolir a l'etapa
d'educació infantil. Les àrees del currículum
d'educació infantil.
24. Activitats d'aprenentatge a l'escola
bressol. Ritmes i rutines quotidianes. Les activitats proposades a l'escola bressol.
25. Documents del centre escolar: PEC,
PCC, Projecte Lingüístic, Pla anual, Memòria.
26. L'organització dels espais i el temps a
l'escola bressol. Criteris per a una adequada
distribució i organització espacial i temporal.
Els materials a l'escola bressol.
27. La funció de l'educador/a en educació
infantil. L'educadora com a membre de l'equip. Treball en equip dins de l'escola bressol.
28. El joc infantil i l'aprenentatge. Característiques, funcions, tipus de jocs, materials...
29. La intervenció educativa a l'aula en la
descoberta de la realitat més propera.
30. L'observació i l'avaluació en el marc
de l'educació infantil de primer cicle: funcions, estratègies i instruments.
31. El desenvolupament psicomotor dels
infants fins els tres anys. La psicomotricitat en
el currículum de l'educació infantil.
32. L'educació musical en educació infantil. Els recursos didàctics.
33. Evolució de l'expressió plàstica en els
infants. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitat
i estratègies metodològiques i d'avaluació de
l'expressió plàstica.
34. L'expressió corporal. El gest I el moviment. L'expressió corporal com a ajuda de la
construcció d'identitat I de l'autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic.
35. Recursos didàctics a l'educació infantil
0-3. Eines metodològiques i actituds pel treball a l'aula.
36. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de
menús. Les hores de dinar com a moments
educatius.
37. La literatura infantil. El conte: el seu
valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals i escrits. Activitats a
partir del conte. La biblioteca d'aula.
38. L'educació sexual en l'etapa infantil.
Descoberta i identificació amb el propi sexe.
Els rols masculí i femení. Estratègies educatives per a evitar la discriminació del gènere.
39. Relacions interactives entre l'infant i
l'educador/a. La intencionalitat educativa.
40. Activitat i descans. Ritme de la son i
l'edat. Les estones de descans a l'escola. Criteris per a la intervenció educativa.
Canovelles, 20 de maig de 2009.
L'Alcalde-President, José Orive i Vélez.
022009016884
A
Canovelles
ANUNCI
Es fa públic que en la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 19
de maig de 2009, han estat aprovades les
bases reguladores del procés selectiu per a la
cobertura de tres llocs de treball de mestres
d'educació infantil vacants a la plantilla de
personal laboral.
1. Objecte de la convocatòria
L'objecte de la convocatòria és la cobertura, pel procediment de concurs oposició, de
tres llocs de treball de mestres d'educació
infantil, grup de titulació A2, com a personal
permanent o fix mitjançant un contracte
laboral indefinit a temps complet, vacants a
la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Canovelles, incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2009.
Aquesta convocatòria s'ajusta amb allò
disposat a la normativa bàsica actualment
vigent en matèria de funció pública, és a dir,
a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic que, a l'espera del
seu desenvolupament reglamentari, s'aplicarà
en concordança amb els preceptes que quedin en vigor del Decret 214/90, de data 30
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, amb
el Reial decret 364/95, de data 10 de març,
pel qual s'aprova el Reglament general
d'ingrés del personal al servei de l'Administració de l'Estat, i amb el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
2. Condicions
Per participar en aquest procés s'hauran
de reunir les següents condicions a la data en
que finalitza el termini de presentació de
sol·licituds, i mantenir-les fins el moment de
la contractació.
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres Estats membres de la Unió Europea o
Núm. 122 / Pàg. 68
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
d'algun estat al qual, en virtut dels tractats
internacionals subscrits per la UE i ratificats
per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors, sempre amb els termes i d'acord amb l'article 57 de la Llei
7/2007, de 12 d'abril.
b) Haver complert 16 anys i no excedir de
l'edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de Diplomat
universitari de mestre/a en educació infantil.
d) No incórrer en cap causa d'incapacitat
segons la normativa vigent.
e) No estar inhabilitat/da per sentència
ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/a o acomiadat/a
mitjançant expedient disciplinari del servei
de qualsevol de les administracions públiques.
f) Estar en possessió de coneixements de
nivell de suficiència de català (nivell C) de la
Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya o dels reconeguts
per aquesta com a equivalents. Aquest requisit es podrà acreditar amb la superació de la
corresponent prova en la fase d'oposició.
g) Posseir la capacitat física i psíquica
necessària per a l'exercici de les funcions
corresponents. Aquest compliment s'entén
referit al fet de no patir cap malaltia o defecte
físic que impedeixi l'exercici de les funcions
pròpies de la plaça a proveir.
3. Sol·licituds
Els/les aspirants que desitgin prendre part
en les proves selectives hauran de presentar
la corresponent instància al registre general
de l'ajuntament.
També podran presentar-se en la forma en
què determina l'article 38.4 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre. En aquest cas,
les sol·licituds que es presentin a través de les
oficines de correus es lliuraran en aquestes
dependències, abans d'esgotar-se el termini
de presentació d'instàncies, en sobre obert,
per ser datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació. Només així s'entendrà que van tenir la
seva entrada el dia de la seva presentació a
correus.
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el
termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Boletín Oficial del
Estado. En aquest anunci s'indicarà la data i
número de BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
on s'han publicat les bases de la convocatòria.
Juntament amb la sol·licitud, els/les aspirants hauran de manifestar que compleixen
tots i cadascun dels requisits d'accés i adjuntar fotocòpia de la documentació acreditativa
d'estar en possessió del nivell de coneixements de la llengua catalana requerit, per a
l'exempció de la corresponent prova, i la
documentació acreditativa dels mèrits a valorar a la fase de concurs, que s'haurà de fer de
la següent forma:
A. Experiència: s'acredita amb la següent
documentació:
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Serveis prestats a les administracions
públiques: certificació de l'òrgan competent
amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període
de temps, règim de dedicació i experiència
adquirida.
- Empresa privada: certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, categoria
professional i funcions, període de temps,
règim de dedicació, experiència adquirida, i
fotocòpia del/s contracte/s de treball.
B. Cursos de formació: fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del
curs en hores. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores, quedarà a criteri del
tribunal la valoració o no del mèrit. En cas
que es valori, es farà per la puntuació mínima prevista.
C. Altres mèrits: qualsevol aspecte a valorar dels currículums presentats, s'haurà de
documentar degudament.
4. Admissió dels/de les aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds, la presidència de la corporació dictarà resolució en el termini màxim
d'un mes declarant aprovada la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es. Aquesta resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, indicarà els llocs
on es troben exposades les llistes completes
certificades d'aspirants admesos/es i exclosos/es, i indicarà el dia, hora i lloc de
començament de les proves i la composició
nominal de l'òrgan de selecció.
Els/les aspirants disposaran d'un termini de
deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya per formular reclamacions davant el president de la corporació
o per esmenar defectes o errors en la presentació de la sol·licitud que n'hagin determinat
l'exclusió.
Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d'aquest termini els defectes o
errors que hagin motivat la seva exclusió,
quedaran definitivament exclosos/es de la
convocatòria.
Les reclamacions seran resoltes en un termini màxim de 30 dies des de la finalització
del termini per la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense haver-se dictat
resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.
Si no es presenten esmenes a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornarla a publicar. Si s'accepta alguna reclamació,
es notificarà al/a la recurrent i es publicarà
l'esmena de la llista d'admesos/es i exclosos/es al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i als altres llocs on aquella hagués
estat exposada.
5. Tribunal qualificador
Estarà format per:
President: Un/a funcionari/a de carrera o
personal laboral fix de l'ajuntament.
Secretari: Un/a funcionari/a de carrera de
l'ajuntament.
Vocals: Un/a membre designat per l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya i tres
funcionaris/es de carrera o personal laboral
fix amb formació tècnica adient.
La designació nominal dels membres del
Tribunal, i la dels seus suplents, es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya juntament amb la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.
El Tribunal Qualificador podrà disposar la
incorporació a les seves tasques
d'assessors/es especialistes per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb dret a
veu i sense vot.
El Tribunal Qualificador actuarà amb
plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procediment i l'objectivitat de la
decisió selectiva. Resoldrà tots els dubtes que
puguin sorgir en aplicació de les presents
bases i prendrà els acords necessaris pel
manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s'hagin d'adoptar en tot allò que no
s'hagi previst a les bases de la convocatòria.
Les decisions seran adoptades per majoria de
vots i en cas d'empat el vot del president serà
de qualitat.
L'abstenció i recusació dels membres del
Tribunal s'ha d'ajustar al que preveu la normativa vigent de procediment administratiu.
6. Desenvolupament del procés selectiu
La selecció es durà a terme pel sistema de
concurs oposició. En la llista d'admissió dels
aspirants s'indicarà el dia, hora i lloc de
començament de la primera prova.
Els/les aspirants seran convocats/des per a
la resta de proves per mitjà d'anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i en crida
única, llevat de casos de força major justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.
Les qualificacions de cada exercici s'exposaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a
la web municipal. Els/les aspirants podran
sol·licitar en un termini màxim de tres dies la
motivació de la qualificació obtinguda.
En aplicació de Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, en la publicació dels
resultats obtinguts en les diferents proves la
identificació dels/de les aspirants es farà mitjançant el número del document d'identitat.
7. Proves d'oposició
A. Primera prova.
Consistirà en respondre preguntes sobre el
contingut del temari general que s'adjunta en
l'annex 1. Aquesta prova serà obligatòria i
selectiva. El temps per realitzar aquesta prova
serà com a màxim de 45'. El Tribunal determinarà els punts atorgats a cada pregunta,
informant-ne als aspirants abans de l'inici de
la prova. Aquesta prova es puntuarà fins a 5
punts, restant eliminats els/les aspirants que
no n'hagin obtingut com a mínim 2,5.
El Tribunal podrà disposar la lectura pública dels exercicis per part dels aspirants,
posant si estima convenient preguntes sobre
el contingut de la prova, als efectes d'obtenir
22 / 5 / 2009
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 69
Administració Local
una major avaluació dels coneixements dels
aspirants.
B. Segona prova.
Consistirà en respondre preguntes sobre el
contingut del temari específic que s'adjunta
en l'annex 2. El temps per realitzar aquest
exercici serà d'un màxim de dues hores.
El Tribunal podrà disposar la lectura pública dels exercicis per part dels aspirants,
posant si estima convenient preguntes sobre
el contingut de la prova, als efectes d'obtenir
una major avaluació dels coneixements dels
aspirants.
La puntuació total d'aquesta prova serà de
10 punts, quedant eliminats del procés selectiu els aspirants que no hagin obtingut com a
mínim 5 punts.
C. Tercera prova.
Consistirà en desenvolupar per escrit un
cas teòric i/o pràctic relacionat amb les funcions pròpies del lloc de treball i entre les
temàtiques que es plantegen en l'annex
específic. El temps per realitzar aquesta prova
serà com a màxim de 60'.
El Tribunal podrà disposar la lectura pública dels exercicis per part dels aspirants,
posant si estima convenient preguntes sobre
el contingut de la prova, als efectes d'obtenir
una major avaluació dels coneixements dels
aspirants.
La puntuació total d'aquesta prova serà de
10 punts, quedant eliminats del procés selectiu els aspirants que no hagin obtingut com a
mínim 5 punts.
Aquestes tres primeres proves de la fase
d'oposició tindran caràcter eliminatori, i
els/les aspirants que no superin la puntuació
mínima de tall quedaran exclosos/es del procediment. El tribunal determinarà si les proves s'han de practicar el mateix dia, en horari
de matí i/o tarda, o si s'han de realitzar en
dies diferents, en funció del nombre d'aspirants admesos (i la previsible lentitud en la
correcció de les proves).
Un cop superada aquesta primera fase de
l'oposició, els/les aspirants hauran de realitzar fins a tres proves més, segons s'escaigui,
que consistiran en:
D. Quarta prova.
Coneixements de llengua catalana nivell
C: Prova obligatòria i selectiva per a aquells
aspirants que no haguessin justificat estar-ne
exempts.
La qualificació serà d'apte o no apte.
E. Cinquena prova.
Prova de coneixements de la llengua castellana: Prova obligatòria i selectiva per a
aquells aspirants no nacionals espanyols que
no haguessin justificat estar-ne exempts. La
qualificació serà d'apte o no apte. Consistirà
en la realització d'una redacció de 100 a 150
paraules i la seva posterior exposició davant
del tribunal.
La qualificació serà d'apte o no apte.
F. Sisena prova.
Entrevista personal: els aspirants que superin totes les proves portades a terme, podran
ser cridats per a realitzar una entrevista personal que estarà dirigida a valorar l'aptitud,
actitud i idoneïtat dels aspirants als llocs de
treball, tenint en compte les funcions a
desenvolupar i la vàlua professional de l'aspirant. La valoració de l'entrevista serà de fins a
5 punts.
8. Concurs de mèrits
La valoració dels mèrits obtinguda pels/per
les aspirants en la fase de concurs es farà
pública al mateix temps i en el mateix lloc
que el resultat de la valoració de l'última
prova de la fase d'oposició (entrevista).
La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori. Es valoraran només els mèrits dels
aspirants que hagin superat les proves selectives de la fase d'oposició.
En aquesta fase només es valoraran els
mèrits al·legats i acreditats pels/les aspirants
de conformitat amb la base tercera, i s'efectuarà d'acord amb el barem següent.
La puntuació màxima del concurs de
mèrits serà de 10 punts.
a) Experiència professional.
a.1) Per serveis prestats a l'administració
local en un lloc de treball idèntic al convocat, fins un màxim de 3 punts, puntuant-se a
raó de 0,15 punts cada mes treballat.
a.2) Per serveis prestats en altres administracions públiques o a l'empresa privada en
un lloc de treball idèntic al convocat, fins a
un màxim de 2 punts, puntuant-se a raó de
0,15 punts cada mes treballat.
b) Formació:
b.1) Per cursos i seminaris de formació
superats amb certificat d'aprofitament impartits en centres oficials i relacionats amb les
funcions a desenvolupar, puntuant-se fins a
un màxim de 2 punts, a raó de 0,50 punt per
cada curs superior a 30 hores i 0,30 punts
per cada curs entre les 10 i 30 hores.
b.2) Per cursos i seminaris de formació
superats amb certificat d'assistència impartits
en centres oficials i relacionats amb les funcions a desenvolupar, puntuant-se fins a un
màxim de 2 punts, a raó de 0,25 punt per
cada curs superior a 30 hores i 0,10 punts
per cada curs entre les 10 i 30 hores.
b.3) Mestratges, postgraus, titulacions d'especialització, que tinguin relació directa amb
la plaça convocada. Es puntuaran de la
següent manera:
- Mestratges: 2 punts.
- Postgraus: 1 punt.
c) Altres mèrits a valorar pel Tribunal
(coordinació d'equips, càrrec directiu, etc.),
fins a 2 p.
9. Llista d'aprovat/des
Un cop finalitzada la qualificació dels/les
aspirants, el Tribunal farà pública al tauler
d'edictes de la Corporació i a la web municipal la relació d'aprovats/des per ordre de
puntuació final sense que en cap cas el nombre d'aquests/es superi el de la convocatòria.
Els aspirants seleccionats hauran de portar
al servei de recursos humans de l'Ajuntament, en el termini de vint dies des de la
publicació en el tauler d'anuncis del llistat
d'aprovats, còpia compulsada de les condicions de capacitat i mèrits requerits en aquestes bases.
Els/les aspirants quedaran eximits de la
presentació dels documents que constin als
arxius municipals.
En cas que no s'aporti la documentació
assenyalada en el termini establert, excepte
casos de força major, o bé en cas de renúncia de l'aspirant proposat/a, el president de la
corporació resoldrà la contractació del
següent aspirant aprovat que hagi obtingut la
puntuació més alta, i així successivament.
10. Contractació
Exhaurit el termini de presentació de
documents, el President de la Corporació farà
efectiva la contractació indefinida dels aspirants proposats pel Tribunal en el termini
màxim d'un mes. Aquesta contractació serà
notificada als/a les interessats/des i publicats
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Una vegada efectuada aquesta notificació,
els/les aspirants contractats/des hauran d'incorporar-se al servei de la Corporació en el
moment en què siguin requerits/des, i en un
termini màxim d'un mes des de la data de la
resolució.
Els/les aspirants que injustificadament no
s'incorporin al servei de la Corporació, perdran tots els drets derivats del procés de
selecció.
El contracte de treball indefinit estipularà
un període de prova de sis mesos, finalitzat el
qual, en cas de no superar-se, suposarà l'extinció de la relació laboral amb l'Ajuntament.
11. Borsa de treball
Aquells candidats/es que hagin superat
totes les proves de la fase d'oposició, podran
formar part d'una borsa de treball per cobrir
possibles vacants o substitucions.
12. Incompatibilitats i règim de serveis
En l'exercici de les funcions atribuïdes en
tots els llocs de treball serà d'aplicació la
normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic.
La determinació i adscripcions dels llocs
de treball, tasques, règim d'horari i jornada,
se li aplicaran els fixats mitjançant els acords
municipals o resolucions que adopti o hagi
adoptat l'Alcalde President de la Corporació.
13. Assistències
Els membres del Tribunal aliens a la Corporació meritaran les assistències d'acord el
previst en el Reial Decret 462/2002, de 24 de
maig sobre indemnitzacions per raó del servei. Els membres del Tribunal que pertanyen
a la Corporació només meritaran assistències
per les sessions que tinguin lloc fora de la
jornada habitual de treball, sempre que no es
compensin d'una altra manera.
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en les bases,
es procedirà d'acord el que estableixi la normativa vigent.
Les bases de la convocatòria es publicaran
íntegrament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i als mitjans municipals habituals (tauler
d'edictes i pàgina web).
Contra aquesta convocatòria i les seves
bases es podrà interposar recurs contenciós
Núm. 122 / Pàg. 70
BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
administratiu en el termini de dos mesos a
comptar de la data de la seva publicació
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu, sens perjudici de la interposició prèvia de
recurs potestatiu de reposició davant la presidència de l'entitat o autoritat en qui hagi
delegat en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació.
Els actes i acords del tribunal de selecció
es podran impugnar d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
RJAPiPAC.
Els aspirants podran interposar reclamacions contra els actes de tràmit de l'òrgan de
selecció quan es tracti d'esmenar possibles
errors materials en la confecció de la llista
d'aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en
les qualificacions, errors observables a simple
vista, etc. Aquests errors també podran ser
apreciats d'ofici pels òrgans de selecció. Les
rectificacions seran comunicades als interessats i les llistes rectificades seran objecte de
nou anunci.
ANNEX 1. TEMARI GENERAL
1. La Constitució espanyola de 1978:
estructura i principis generals.
2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
3. El poder executiu a la constitució
espanyola. Garanties constitucionals.
4. Organització territorial de l'Estat. L'estatut d'autonomia de Catalunya.
5. L'administració pública a l'ordenament
espanyol. Principis d'actuació de l'administració Pública. Tipologia de les administracions públiques. El règim local espanyol.
6. El Parlament de Catalunya; composició,
organització i funcions.
7. La Funció Pública Local. Oferta d'ocupació pública. Requisits per a l'accés a la
funció pública.
8. Requisits per a l'accés a la funció pública. Sistemes de selecció. Drets i deures del
personal al servei de les entitats locals. Les
retribucions del personal. Retribucions bàsiques i complementàries.
9. L'organització municipal. Òrgans
necessaris: Alcalde, Tinents d'Alcalde, El Ple
i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris i grups polítics.
10. La relació jurídica administrativa. Els
subjectes de la relació jurídica administrativa. La personalitat jurídica de les administracions públiques. El ciutadà com a titular de
drets en front d'Administració.
11. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial.
L'acció de responsabilitat. La responsabilitat
de les autoritats i del personal al servei de les
administracions públiques.
12. L'Educació en la Constitució Espanyola de 1978 i el seu desenvolupament per part
de l'Estat. Concreció a Catalunya.
13. Les Administracions Educatives. Competències.
14. Competències eductives de la Generalitat de Catalunya. El Departament d'Educació.
15. La LODE i el seu desenvolupament a
càrrec de l'Estat i de la Generalitat.
16. Els Consells Escolars.
17. L'estructura del sistema educatiu
espanyol.
18. La Llei orgànica d'educació (LOE).
19. La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat.
20. El Decret 282/2006, de 4 de juliol que
regula el primer cicle de l'educació infantil i
els requisits dels centres.
ANNEX 2. TEMARI ESPECÍFIC
21. Característiques generals del nen i
nena fins als 3 anys. El desenvolupament psicomotriu.
22. El desenvolupament del llenguatge
dels 0 als 3 anys. Evolució de la comprensió i
de l'expressió. Llenguatge no verbal.
23. El desenvolupament de la personalitat
i desenvolupament afectiu dels infants fins als
tres anys.
24. La relació dels infants amb els altres. El
procés d'adaptació a l'escola bressol. Els
infants amb necessitats educatives especials.
25. Actituds i hàbits referits al descans, alimentació, higiene i activitat infantil en l'etapa 0-3. Metodologia adequada per als nens i
nenes de 0 - 3 anys.
26. La família com primer agent de socialització. Característiques i evolució de la
família Relacions entre la família i l'escola.
27. La comunicació amb les famílies.
Objectius de la comunicació. Principals vies
de comunicació amb les famílies.
28. Capacitats generals a assolir a l'etapa
d'educació infantil. Les àrees del currículum
d'educació infantil.
29. Activitats d'aprenentatge a l'escola
bressol. Ritmes i rutines quotidianes. Les activitats proposades a l'escola bressol.
30. Documents del centre escolar: PEC,
PCC, Projecte Lingüístic, Pla anual, Memòria.
31. L'organització dels espais i el temps a
l'escola bressol. Criteris per a una adequada
distribució i organització espacial i temporal.
Els materials a l'escola bressol.
32. La funció de l'educador/a en educació
infantil. L'educadora com a membre de l'equip. Treball en equip dins de l'escola bressol.
33.El joc infantil i l'aprenentatge. Característiques, funcions, tipus de jocs, materials...
34. La intervenció educativa a l'aula en la
descoberta de la realitat més propera.
35. L'observació i l'avaluació en el marc
de l'educació infantil de primer cicle: funcions, estratègies i instruments.
36. El desenvolupament psicomotor dels
infants fins els tres anys. La psicomotricitat en
el currículum de l'educació infantil.
37. L'educació musical en educació infantil. Els recursos didàctics.
38. Evolució de l'expressió plàstica en els
infants. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitat
i estratègies metodològiques i d'avaluació de
l'expressió plàstica.
39. L'expressió corporal. El gest I el movi-
ment. L'expressió corporal com a ajuda de la
construcció d'identitat I de l'autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic.
40. Recursos didàctics a l'educació infantil
0-3. Eines metodològiques i actituds pel treball a l'aula.
41. La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i
metodologia per a infants de zero a tres anys.
42. Formació de capacitats relacionades
amb el desenvolupament lògic matemàtic.
Recursos didàctics i activitats a l'etapa d'educació infantil.
43. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de
menús. Les hores de dinar com a moments
educatius.
44. La literatura infantil. El conte: el seu
valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals i escrits. Activitats a
partir del conte. La biblioteca d'aula.
45. Equipaments, material didàctic i material curricular en educació infantil.
46. L'educació sexual en l'etapa infantil.
Descoberta i identificació amb el propi sexe.
Els rols masculí i femení. Estratègies educatives per a evitar la discriminació del gènere.
47. Sentit i significat de l'aprenentatge.
Una metodologia basada en l'observació i en
l'experimentació. La seva concreció en el
marc del projecte curricular.
48. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.
49. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.
50. Desenvolupament cognitiu fins als tres
anys. El coneixement de la realitat.
51. Influència de les principals corrents
pedagògiques i psicològiques en d'educació
Infantil. Visió actual. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.
52. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació.
53. Relacions interactives entre l'infant i
l'educador/a. La intencionalitat educativa.
54. L'atenció a la diversitat en la programació d'aula. L'atenció als infants amb
necessitats educatives específiques.
55. Activitat i descans. Ritme de la son i
l'edat. Les estones de descans a l'escola. Criteris per a la intervenció educativa.
56. L'educador o educadora com agent de
salut. L'educació per a la salut. L'escola com
a promotora de salut. La prevenció dels accidents infantils.
57. Elements de comunicació amb les
famílies.
58. L'atenció a la petita infància. Models.
Propostes educatives.
59. Els serveis educatius de suport (CRP,
EAP, CREDA). Descripció, funcions i principals activitats
60. La relació entre l'escola bressol i els
altres serveis municipals d'atenció a les persones. Fluxos comunicatius. La transmissió
de les informacions.
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 71
Administració Local
Canovelles, 20 de maig de 2009.
L'Alcalde-President, José Orive i Vélez.
022009016885
A
Cardedeu
ANUNCI
D'acord amb l'apartat 1r. de l'article 71
del text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990
de 2 de març, modificat per la Llei 5/97 de
24 de març i per la Llei 11/99 de 21 d'abril,
es fa públic la relació de vehicles que es
detallen a continuació, tots ells situats al
dipòsit municipal provinents d'abandonament a la via pública, perquè en el termini
dels quinze dies següents a la recepció de la
present, procedeixin a la retirada, previ l'abonament de les despeses derivades del seu
trasllat i dipòsit, fent esment que en el supòsit
de no acomplir a les termes del requeriment
formulat, es procedirà al seu tractament en
qualitat de residu sòlid urbà, el que implicarà
el seu immediat desballestament, sens perjudici de l'inici d'expedient sancionador en el
termes previstos en el títol tercer de la Llei
6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus.
Atenent l'impossibilitat de notificar es
publica el present pels efectes, de conformitat amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Vehicles
Titular: Jesús Barres Palacio. Domicili: C. La
Garsa, 427, Urb. Sant Josep. 08450 Llinars
del Vallès. Matrícula: B-0009-NY. Model:
Fort Fiesta.
Cardedeu, 30 d'abril de 2009.
L'Alcaldessa, Calamanda Vila Borralleras.
022009016524
A
Cardedeu
ANUNCI
D'acord amb l'apartat 1r. de l'article 71
del text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990
de 2 de març, modificat per la Llei 5/97 de
24 de març i per la Llei 11/99 de 21 d'abril,
es fa públic la relació de vehicles que es
detallen a continuació, tots ells situats al
dipòsit municipal provinents d'abandonament a la via pública, perquè en el termini
dels quinze dies següents a la recepció de la
present, procedeixin a la retirada, previ l'abonament de les despeses derivades del seu
trasllat i dipòsit, fent esment que en el supòsit
de no acomplir a les termes del requeriment
formulat, es procedirà al seu tractament en
qualitat de residu sòlid urbà, el que implicarà
el seu immediat desballestament, sens perju-
dici de l'inici d'expedient sancionador en el
termes previstos en el títol tercer de la Llei
6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus.
Atenent l'impossibilitat de notificar es
publica el present pels efectes, de conformitat amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Vehicles
Titular: Llorenç Ponce Barrasa. Domicili: C.
Marques de Franqueses, 85, 1r. 08400
Granollers. Matrícula: B-8535-OC. Model:
Fiat Uno.
Cardedeu, 30 d'abril de 2009.
L'Alcaldessa, Calamanda Vila Borralleras.
022009016525
A
Cardedeu
ANUNCI
D'acord amb l'apartat 1r. de l'article 71
del text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990
de 2 de març, modificat per la Llei 5/97 de
24 de març i per la Llei 11/99 de 21 d'abril,
es fa públic la relació de vehicles que es
detallen a continuació, tots ells situats al
dipòsit municipal provinents d'abandonament a la via pública, perquè en el termini
dels quinze dies següents a la recepció de la
present, procedeixin a la retirada, previ l'abonament de les despeses derivades del seu
trasllat i dipòsit, fent esment que en el supòsit
de no acomplir a les termes del requeriment
formulat, es procedirà al seu tractament en
qualitat de residu sòlid urbà, el que implicarà
el seu immediat desballestament, sens perjudici de l'inici d'expedient sancionador en el
termes previstos en el títol tercer de la Llei
6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus.
Atenent l'impossibilitat de notificar es
publica el present pels efectes, de conformitat amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Vehicles
Titular: Ezequiel Ávila Santiago. Domicili: C.
Elkano, 48, 2n 1r. Matrícula: B-9404-JC.
Model: Renault 11.
Cardedeu, 28 d'abril de 2009.
L'Alcaldessa, Calamanda Vila Borralleras.
022009016527
A
Castellbisbal
EDICTE
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castellbisbal
(Vallès Occidental).
b) Dependència que tramita l'expedient:
Departament de contractació i compres
(Secretaria General).
c) Número d'expedient: 000034/2009-SC.
2. Objecte de contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment del complex de l'Illa esportiva de
Castellbisbal.
b) Lloc d'execució: Castellbisbal (Vallès
occ.).
c) Durada: La durada del contracte serà de
dos anys, a partir de la data de la seva formalització. Finalitzat aquest període, es podrà
prorrogar la durada de forma expressa fins a
un màxim de dues pròrrogues d'un any
cadascuna d'elles, que sumades al termini
inicial fan un total de quatre anys.
d) Data d'inici del servei: 1 d'octubre de
2009.
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Adjudicació: Oferta econòmicament
més avantatjosa d'acord amb la ponderació
següent:
* Criteris avaluables de forma automàtica
(61%):
- Oferta econòmica: (fins a 40 punts). D'acord amb la fórmula següent: Punts preus
ofertat = (preu mínim / preu oferta) x 40.
- Compromís d'aportar un camió ploma a
disposició permanent del servei els 365 dies
de l'any (9 punts).
- Recolzament de personal per a esdeveniments especials:
25 hores anuals (1 punt).
50 hores anuals (2 punts).
- Compromís de mantenir la borada de les
piscines (10 punts). Rejuntar juntes de les
rajoles de les parets i fons dels vasos piscines
amb ciment especial.
* Criteris que depenen d'un judici de valor
(39%):
- Programa de treball: propostes de funcionament i programes de manteniment dels
diferents serveis previstos (fins a 35 punts):
1) Organigrama i relació del personal adscrit a aquest servei (funcions, horaris, formació), i si fos el cas, dels contractes de manteniment periòdics que l'adjudicatari proposa
establir amb empreses especialitzades.
2) Pla de manteniment general de totes les
instal·lacions.
3) Relació detallada i separada del manteniment legal realitzat, amb la descripció dels
protocols d'actuació a realitzar. Dins d'aquest apartat s'inclou totes les inspeccions
obligatòries d'acord amb les normatives
vigents.
4) Pla del tractament de l'aigua de les piscines (ha d'incloure el d'hivernació de les
descobertes).
5) Protocols de manteniment per a la prevenció i control de la legionel·losi.
6) Pla de formació del personal de manteniment.
7) Relació, si s'escau, de d'utillatge i
maquinaria aportada per l'adjudicatari, destinada de forma permanent o no a la
instal·lació per tal de cobrir les tasques inherents a aquest servei.
8) Descripció detallada del funcionament
del servei "avaries 24h".
BUTLLETÍ OFICIAL
Núm. 122 / Pàg. 72
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
22 / 5 / 2009
Administració Local
9) Mesures d'estalvi energètic.
- Millores en els materials i eines generals
que l'adjudicatari assignarà al servei (fins a 4
punts).
La puntuació total màxima és de 100
punts.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost de licitació es fixa en la
quantitat de 553.644,00 EUR IVA exclòs, pel
període de dos anys. La durada del contracte
es podrà prorrogar de forma expressa fins a
un màxim de dues pròrrogues d'un any
cadascuna d'elles, que sumades al termini
inicial fan un total de quatre anys.
5. Garanties
Provisional: Per prendre part en aquesta
licitació, s'haurà de constituir una garantia
provisional per un import de 16.609,32 EUR.
La garantia provisional serà retornada als
interessats immediatament després de l'adjudicació definitiva del contracte.
Definitiva: 5% del preu d'adjudicació
(exclòs l'IVA), en qualsevol de les formes
admeses en dret en Tresoreria Municipal. Els
Avals hauran de ser autoritzats per apoderat
de l'entitat avalant que tingui poder suficient
per a obligar-la plenament i per notari.
En el supòsit de la garantia constituïda mitjançant aval, haurà de complir els requisits
de l'article 56 del RD 1098/2001, de 12-10,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques
(RLCAP).
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castellbisbal.
b) Domicili: Av. Pau Casals, 9.
c) Localitat i codi postal: 08755-Castellbisbal.
d) Telèfon: 937720225.
e) Telefax: 937721307.
f) Adreça internet: www.castellbisbal.cat.
g) Data límit d'obtenció de documentació
i informació: 3 de juliol de 2009.
7. Requisits específics del contractista
Serà necessari que el licitador estigui classificat els grups, subgrups i categories que tot
seguit s'assenyalen:
Grup: M.
Subgrup: 1.
Categoria: A.
Grup: P.
Subgrup: 1.
Categoria: A.
Grup: P.
Subgrup: 2.
Categoria: A.
Grup: P.
Subgrup: 3.
Categoria: A.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació de documentació:
b) Ajuntament de Castellbisbal: 6 de juliol
de 2009, en el registre d'entrades d'aquest
Ajuntament, Av. Pau Casals, 9, 08755 Castellbisbal, abans de les 14 hores. Cas que el
termini finalitzés en dissabte o festiu, es prorrogaria fins el dia hàbil següent.
c) Per correu: En aquest cas, la documentació s'haurà de lliurar abans de les 14 hores
a l'Oficina de Correus i dins del termini
màxim establert, havent-se d'anunciar la seva
tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax
núm. 93 772 02 13, el mateix dia de la seva
presentació, sense ultrapassar el termini
esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data
esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. Si
el termini finalitzés en dissabte o festiu, es
prorrogaria fins el dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: Dos sobres,
el núm. 1 amb la documentació administrativa, el núm. 2 amb la proposició econòmica i
els aspectes tècnics, segons model del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc i horari de presentació: En el
departament d'atenció al públic de l'Ajuntament de Castellbisbal, Av. Pau Casals, 9,
08755-Castellbisbal (Vallès Occ.) de 9 a 14
hores.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat i adreça: A l'Ajuntament de Castellbisbal, Av. Pau Casals, 9, 08755-Castellbisbal (Vallès Occ.).
b) Data: El dia 13 de juliol de 2009. En cas
que l'esmentat dia fos dissabte o festiu es
prorrogaria a l'immediat hàbil següent.
c) Hora: A les 12 hores.
10. Altres informacions
a) Despeses d'anuncis: El cost de la publicació dels anuncis que siguin obligatoris per
a la licitació del contracte seran a càrrec de
l'adjudicatari.
Castellbisbal, 14 de maig de 2009.
L'Alcaldessa, Maria Dolores Conde
Domínguez.
Cerdanyola del Vallès
titularitat del dret funerari sobre els nínxols
del Cementiri Municipal
Ateses les sol·licituds de canvi de titularitat
del dret funerari que, han estat formulades a
l'Oficina de Salut Pública, corresponent als
nínxols i, per les persones que es relacionen
tot seguit:
EDICTE
Es fa pública la instrucció del canvi de
022009016483
A
Cercs
ANUNCI
Per Resolució de l'Alcaldia-Presidència
núm. 14/2009, de data 15/maig/2009 del
Patronat del Museu de les Mines de Cercs, es
va aprovar l'adjudicació provisional del contracte de serveis de "Producció museogràfica
de la Mina Virtual del Museu de les Mines de
Cercs" a l'empresa "Produccions Culturals
Transversal SL." de Manresa, amb CIF.
B61261160, pel preu de 38.000,00 EUR, dels
quals 32.758,62 corresponen al preu del
contracte i 5.241,38 EUR corresponen a
l'IVA., i d'acord amb les següents consideracions:
- Garantia de qualitat avalada per la realització dels diversos projectes audiovisuals
detallats.
- Termini de lliurament del treball: 30 de
juny de 2009.
- Servei de manteniment i altres millores
addicionals, d'acord amb el que consta en
l'oferta presentada.
Fet que es publica als efectes de l'article
135.3. de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de
Contractes del Sector Públic.
Cercs, 15 de maig de 2009.
L'Alcalde de l'Ajuntament de Cercs i President del Patronat del Museu de les Mines de
Cercs, Ferran Civil i Arnabat.
022009016515
A
NÍNXOL§
TITULAR ORIGINARI DEL DRET§
SOL·LICITUD NOU TITULAR#
NÍNXOL§
TITULAR ORIGINARI DEL DRET§
SOL·LICITUD NOU TITULAR#
NÚM. 24, SÈRIE 14, FILERA 4§
NÚM. 39, SÈRIE 3, FILERA 1§
ALEJANDRO MONTEYS PUJOL§
RAMONA COSIALS TRELL§
JOSEP MONTEYS PUJOL#
MONTSERRAT MATABOSCH PONS#
PANTEÓ, LLETRA LL§
JOSÉ Mª CABOT RIERA§
FRANCISCO CABOT GARCÍA#
Vist el que estableix l'article 34 del Reglament General del Cementiri Municipal, quan
no sigui possible documentalment, justificar
la defunció de la persona titular del dret o
perquè no sigui possible tenir la certesa que
no hi ha d'altres persones amb millor dret o
perquè la persona posseïdora del títol no té
cap relació de parentiu amb la persona titular
difunta, i el va rebre per raons de filantropia
o similar, es podrà lliurar un títol provisional,
el qual es registrarà a favor de la persona
sol·licitant que es cregui amb dret.
BUTLLETÍ OFICIAL
22 / 5 / 2009
DE LA
PROVÍNCIA
DE
BARCELONA
Núm. 122 / Pàg. 73
Administració Local
Vist el que estableix l'article 35 i següents
del Reglament General del Cementiri, les
transmissions s'efectuaran i es concediran, si
escau, amb caràcter provisional, a favor de la
persona sol·licitant, mitjançant expedient
administratiu que es tramita a l'efecte, el qual
inclou aquest tràmit d'exposició pública en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a càrrec de
la persona sol·licitant, i al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament per tal que en el termini de
quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, les persones que demostrin
tenir un interès legítim puguin oposar-se o
presentar al·legacions que considerin oportunes.
Cerdanyola del Vallès, 14 de maig de
2009.
La Secretària accidental, PDS (RA 41 de
12/01/2009; BOPB 21 de 24/01/2009), Carmen Fernández Aranda.
022009016496
A
Cerdanyola del Vallès
EDICTE
Aprovació definitiva del Reglament del
Servei Municipal dels Casals d'estiu.
El Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola, en
sessió de data 26 de febrer de 2009, va aprovar inicialment el Reglament del Servei
Municipal dels Casals d'estiu. Transcorregut
el termini d'informació pública sense que
s'hagin presentat reclamacions, ni suggeriments, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.
Tot seguit es publica el text:
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DELS
CASALS D'ESTIU
REGLAMENT
DEL SERVEI MUNICIPAL DELS CASALS
INFANTILS
1. És objecte d'aquest Reglament la regulació de la prestació del servei públic municipal dels Casals Infantils. Aquests Casals Infantils corresponen a les activitats de Casals
d'Estiu, Casals d'Hivern i altres activitats
municipals similars.
2. Aquestes activitats són assumides per
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès com a
servei propi, en base a l'establiment del servei dels Casals d'Estiu que es va aprovar l'any
1997 i d'acord amb el que s'estableix a l'article 25 de la Llei 7/1085, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i dels articles 63 i 68 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Regim Local de Catalunya.
3. El Servei Municipal dels Casals Infantils
es prestaran sota la forma de gestió indirecta,
mitjançant concessió administrativa en règim
de lliure concurrència.
4. Les empresa que realitzin la gestió dels
Casals Infantils nomenarà un responsable que
serà el representant davant de l'Ajuntament i
del que dependrà tot el personal contractat
pel desenvolupament del servei.
5. El Servei Municipal dels Casals Infantils
consisteixen en una oferta d'activitats entretingudes i creatives adreçades als infants
durant els diferents períodes de vacances del
curs escolar. Es plantegen com una eina d'educació en el lleure de caire pedagògic,
lúdic i cultural i com un recurs de suport a
les famílies.
6. Els usuaris dels Casals Infantils seran els
infants i adolescents de Cerdanyola. Les edats
d'aquests usuaris, així com altres aspectes
concrets dels Casals Infantils (horaris, torns,
espais, activitats complementàries, dates i
procediment d'inscripció...) es definiran
anualment en el projecte anual, que anualment aprovarà l'Ajuntament, i que podrà ser
millorat per les empreses que licitin per la
seva gestió.
7. Per ser usuari i poder gaudir de l'oferta
dels Casals Infantils caldrà lliurar a l'Ajuntament la corresponent Fitxa d'Inscripció i fer
el pagament d'un preu públic que s'establirà
anualment en les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
8. Es conside