Arxiu en PDF - Unitat contra el feixisme

Anuncio
Feixisme
mai més!
Amb el rerefons de la crisi, arreu
partidaris d’un estat laic; només un 2% en
d’Europa, els grups feixistes
discrepava.
—sovint amagant-se darrera d’una
“Els immigrants no s’integren.” Fals.
disfressa demòcrata— aprofiten la
Per exemple, cada vegada més persones
desesperació de la gent per vendre
immigrades s’apunten a cursos de català.
falses “solucions”, basades en la
Molta gent es deixa enganyar amb els
xenofòbia i la por.
mites racistes. Encara pitjor, alguns políAquest país no és cap excepció. A
tics d’altres partits els difonen, per motius
les recents eleccions autonòmiques,
electorals. Així, donen respectabilitat a
“Plataforma per Catalunya” —liderada
les tesis dels feixistes i afavoreixen el seu
per un home que diu que “porta l’àguila
creixement.
al cor”, un home que col·labora amb nazis
europeus— va guanyar més de 75.000
Mobilitzem-nos
vots.
Hi ha una alternativa. La gran majoria de
A la gran depressió dels anys 30, els
la societat catalana rebutja el feixisme:
nazis van fer servir mentides antisemites
per tal de mobilitzar-la, cal desemmascaper pujar al poder, amb el resultat de
rar la naturalesa feixista dels dirigents de
milions de morts a l’Holocaust i a la
PxC, alguns dels quals tenen condemnes
segona guerra mundial. Ara, les mentides
per actes terroristes i crims d’odi. Hem de
parlen dels musulmans i dels
trencar els mites racistes que
gitanos, però són igual de
Així podem treure’ls
“No ens deixem difonen.
perilloses i igual de falses.
el suport de la població, i fer“Hi ha una invasió
enganyar per los fora de les institucions i
migratòria.” Fals. La
dels mitjans de comunicació.
les mentides
població de fora de la UE ha
Unitat contra el feixisme
disminuït l’últim any en més
i
el
racisme (UCFR), el nou
racistes!”
de 140.000 persones.
moviment ampli contra l’ex“Els immigrants ens
trema dreta i les seves idees,
treuen els ajuts.” Fals. Els immigrants
aglutina un ampli ventall d’entitats i
aporten més a la Seguretat Social del que
sectors de la societat catalana amb aquest
en reben.
únic objectiu.
“La immigració porta la delinqüènA les eleccions municipals del 22
cia.” Fals. Per exemple, entre 2002 i 2006 de maig, els feixistes volen entrar a
la població immigrada es va doblar, però
consistoris arreu de Catalunya. Per
la taxa de criminalitat va caure.
aturar-los, necessitem el suport i la
“Gran part dels immigrants musulparticipació de persones i col·lectius
mans són islamistes fonamentalistes.”
de tot el país. Necessitem crear unitat
Fals. Segons un estudi oficial de 2009, el
contra el feixisme i el racisme a cada
83% dels immigrants musulmans eren
poble i comarca.
Unitat contra el feixisme i el racisme http://unitatcontraelfeixisme.org · http://www.facebook.
com/unitatcfr · [email protected] · Suport econòmic: 3025 0001 14 1433439761
¡Fascismo
nunca más!
Con el trasfondo de la crisis, por
“Los inmigrantes no se integran.”
toda Europa los grupos fascistas
Falso. Por ejemplo, cada vez más perso—a menudo escondiéndose tras un
nas inmigradas se apuntan a cursos de
disfraz demócrata— aprovechan
catalán.
la desesperación de la gente para
Mucha gente se deja engañar por los
vender falsas “soluciones”, basadas
mitos racistas. Aún peor, algunos políticos
en la xenofobia y el miedo.
de otros partidos los difunden, por moEste país no es ninguna excepción.
tivos electorales. Así, dan respetabilidad
En las recientes elecciones autonómicas,
a las tesis de los fascistas y favorecen su
“Plataforma per Catalunya” —liderada por
crecimiento.
un hombre que dice que “lleva el águila en
el corazón”, un hombre que colabora con
Movilicémonos
nazis europeos— ganó más de 75.000 votos. Hay una alternativa. La gran mayoría
En la gran depresión de los años 30,
de la sociedad catalana rechaza el
los nazis utilizaron mentiras antisemitas
fascismo: para movilizarla, hay que
para llegar al poder, con el resultado de
desenmascarar la naturaleza fascista
millones de muertos en el Holocausto y
de los dirigentes de PxC, algunos de
en la segunda guerra mundial. Ahora, las
los cuales tienen condenas por actos
mentiras hablan de los musulmanes y los
terroristas y crímenes de odio. Tenemos
gitanos, pero son igual de
que romper los mitos
peligrosas e igual de falsas.
que difunden. Así
“¡No nos dejemos racistas
“Hay una invasión
podemos quitarles el apoyo
migratoria.” Falso. En el
de la población, y echarlos
engañar por
último año la población de
de las instituciones y de los
las mentiras
fuera de la UE ha dismimedios de comunicación.
racistas!”
nuido en más de 140.000
Unitat contra el feixispersonas.
me i el racisme (UCFR),
“Los inmigrantes nos quitan las ayudas.” el nuevo movimiento amplio contra la
Falso. Los inmigrantes aportan más a la
extrema derecha y sus ideas, aglutina
Seguridad Social de lo que reciben.
a un amplio abanico de entidades y
“La inmigración trae la delincuencia.”
sectores de la sociedad catalana con este
Falso. Por ejemplo, entre 2002 y 2006 la
único objetivo.
población inmigrada se duplicó, pero la
En las elecciones municipales del 22
tasa de criminalidad cayó.
de mayo, los fascistas quieren entrar
“Gran parte de los inmigrantes musul- en consistorios de toda Catalunya. Para
manes son islamistas fundamentalistas.”
detenerlos, necesitamos el apoyo y la
Falso. Según un estudio oficial de 2009, el participación de personas y colectivos de
83% de los inmigrantes musulmanes eran
todo el país. Necesitamos crear unidad
partidarios de un estado laico; sólo un 2%
contra el fascismo y el racismo en cada
discrepaba.
pueblo y comarca.
Unitat contra el feixisme i el racisme http://unitatcontraelfeixisme.org · http://www.facebook.
com/unitatcfr · [email protected] · Suport econòmic: 3025 0001 14 1433439761
Descargar