1 de maig alternatiu - Universitat de Barcelona

Anuncio
1 DE MAIG ALTERNATIU
NO ENS CALLARAN. AHIR I AVUI, SENSE LLUITA UNITÀRIA NO HI HA FUTUR.
Vagues generals a França, Itàlia, Portugal i Grècia: Què passa amb el sindicalisme acomodat d’aquí?
EL GOVERN A FAVOR DE BANQUERS ESPECULADORS I LA PATRONAL CONTRA ELS TREBALLADORS
Salari i pensió mínima 1200 €/mes i 35h setmanals sense reducció salarial, com
a primera mesura per repartir el treball i la riquesa. Prestació d’atur indefinida
mentre no es trobi treball.
Reforma fiscal, que retorni la progressivitat als impostos després de
l'irresponsable saqueig de las arques públiques. Prohibició de los paradisos fiscals i
la impunitat fiscal.
Lloguer social de tots els habitatges buits. Expropiació dels habitatges buits
retinguts pels constructors i els bancs, i fi dels desnonaments de las famílies con
moratòria del pagament d’hipoteques.
Banca Pública sota control social per a que el crèdit estigui al servei de
l’ocupació i no de l’especulació. Contra la socialització de les pèrdues dels bancs.
Prou de destinar els nostres impostos per a salvar banquers, mentre 1 de cada 5
aturats no rep cap tipus de cobertura social.
Paralització de les privatitzacions de serveis públics. Per la reversió de les ja
realitzades; en defensa de la Sanitat Pública; per la derogació de la Llei 15/97; en
defensa de l’Educació Pública; no a Bolonya ni a la LEC.
Prohibició d’acomiadaments. Nacionalització sense indemnització de les grans
empreses que tanquen i reobertura sota control dels treballadors i associacions,
per a reorientar la producció segons les necessitats i de manera ecològicament
sostenible.
Cap persona és il—legal. Igualtat de drets per a tothom, nascuts aquí o fora. Per
la derogació de la Llei d’Estrangeria i de la “Directiva de la Vergonya”. Tancament
immediat dels Centres d’Internament.
El treball cooperatiu, el consum responsable i les finances ètiques ja són realitats
presents a la nostra societat basades en valors alternatius als capitalistes. Per la
democràcia directa, la plena igualtat, el recolzament mutu, la solidaritat,
la responsabilitat i la justícia social!
EXISTEIXEN SOLUCIONS FAVORABLES PER LA MAJORIA, ÉS NECESSARI QUE ENS HI
IMPLIQUEM
MANIFESTACIÓ ALTERNATIVA
17:30 H. PLAÇA UNIVERSITAT
1 DE MAYO ALTERNATIVO
NO NOS CALLARÁN. AYER Y HOY, SIN LUCHA UNITARIA, NO HAY FUTURO.
Huelgas generales en Francia, Italia, Portugal y Grecia: ¿Qué sucede con el sindicalismo acomodado de aquí?
GOBIERNO A FAVOR DE BANQUEROS ESPECULADORES Y PATRONAL CONTRA LOS TRABAJADORES
Salario y pensión mínima 1200 €/mes y 35h semanales sin reducir salario,
como primera medida para repartir el trabajo y la riqueza. Prestación de paro
indefinida mientras no se encuentre trabajo.
Reforma fiscal, que devuelva la progresividad a los impuestos después del
irresponsable saqueo de las arcas públicas. Prohibición de los paraísos fiscales y la
impunidad fiscal.
Alquiler social de todas las viviendas vacías. Expropiación de las viviendas
vacías retenidas por los constructores y los bancos, y fin de los desahucios de las
familias con moratoria del pago de hipotecas.
Banca Pública bajo control social para que el crédito esté al servicio del empleo
y no de la especulación. Contra la socialización de las pérdidas de los bancos.
Basta de utilizar nuestros impuestos en salvar banqueros, mientras 1 de cada 5
parados no recibe ningún tipo de cobertura social.
Paralización de las privatizaciones de servicios públicos. Por la reversión de
las ya realizadas; en defensa de la Sanidad Pública; por la derogación de la Ley
15/97; en defensa de la Educación Pública; no a Bolonia y no a la LEC.
Prohibición de despidos. Nacionalización sin indemnización de las grandes
empresas que cierren y reapertura bajo control de los trabajadores y asociaciones,
para reorientar la producción según las necesidades y con sostenibilidad ecológica.
Ninguna personal es ilegal. Igualdad de derechos para todos, nacidos aquí o
fuera. Por la derogación de la Ley de Extranjería y de la “Directiva de la
Vergüenza”. Cierre inmediato de los Centros de Internamiento
El trabajo cooperativo, el consumo responsable y las finanzas éticas ya son
realidades presentes en nuestra sociedad basadas en valores alternativos a los
capitalistas. Por la democracia directa, la igualdad, el apoyo mutuo, la
solidaridad, la responsabilidad y la justicia social.
HAY SOLUCIONES FAVORABLES PARA LA MAYORÍA, ES NECESARIO QUE NOS
IMPLIQUEMOS.
MANIFESTACIÓN ALTERNATIVA
17:30 H. PLAÇA UNIVERSITAT
Descargar