SOL·LICITUD DE TÍTOL / SOLICITUD DE TÍTULO

Anuncio
C.I.P.F.P. VICENTE BLASCO IBAÑEZ
Avgda. Regne de València, 46 València-46005
Tel.: 963 16 23 60 Fax: 963 16 23 61
SOL·LICITUD DE TÍTOL / SOLICITUD DE TÍTULO
Núm. d'expedient:
Nº de expediente:
DNI/NIE:
Per la tramitació del títol ha de completar-se tota la soli·licitud / Para la tramitación del
título ha de completarse toda la solicitud
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Cognoms:
Nom:
Nombre:
Apellidos:
Localitat
Localidad
Data de naixement
Fecha de nacimiento:
Província
Provincia
DOMICILI / DOMICILIO
Carrer
Calle:
Núm.
Nº :
Fijo
Móvil
/
Telf:
Província
Provincia:
Porta
Puerta:
C.P:
Localitat
Localidad:
e-mail:
EXPOSA / EXPONE:
Que té cursats i aprovats els estudis de:/Que tiene cursados y aprobados los estudios de:
BATXILLERAT. MODALITAT:
CICLES FORMATIUS
− GRAU MITJÀ
− GRAU SUPERIOR
Qualificació
Curs i convocatòria en que va acabar
Calificación:
Curso y convocatoria en que va acabar:
Centre on va cursar els estudis
Centro donde cursó los estudios:
Per la qual cosa / Por lo cual
SOL·LICITA / SOLICITA,
L'expedició del TÍTOL corresponent, segons la legislació vigent.
La expedición del TÍTULO correspondiente, según la legislación vigente.
València,
L'/La interessat-da / El / La interesado-a
Documentació a presentar per sol·licitar el Títol / documentación a presentar para solicitar el Título:
- Aquesta sol·licitud correctament omplida / Esta solicitud correctamente cumplimentada
- Fotocòpia DNI/NIE / Fotocopia DNI/NIE
-Taxa de certificats pagada (sol·licitar imprés en Secretaria) / Tasa de certificado pagada (solicitar
impreso en Secretaría)
Imprimir formulario
Descargar