Título Superior de Diseño (LOGSE)

Anuncio
CÓD: ACC 00
PREINSCRIPCIÓ TÍTOL SUPERIOR DE DISSENY (LOE)
PREINSCRICIÓN TÍTULO SUPERIOR DE DISEÑO (LOE) *
Ingrés amb titulació: Titol Superior de Disseny (LOGSE)
Ingreso con titulación: Título Superior de Diseño (LOGSE)
CURS ACADÈMIC / CURSO ACADÉMICO
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Cognoms / Apellidos
Nom / Nombre:
Dni / Dni:
Sexe / Sexo:
Data Naixement / Fecha Nacimiento:
Lloc naixement / Lugar nacimiento:
País naixement / País nacimiento:
Home / Hombre
Dona / Mujer
Província naixement / Provincia nacimiento:
Nacionalitat / Nacionalidad:
DOMICILI / DOMICILIO
Direcció / Dirección:
C.P.:
Nº.:
Població / Población:
Telèfon mòbil / Teléfono móvil:
Porta /Puerta:
Província / Provincia:
Correu-e / E-mail:
ESPECIALITAT DELS ESTUDIS CURSATS / ESPECIALIDAD DE LOS ESTUDIOS CURSADOS
DISSENY DE PRODUCTE/DISEÑO DE PRODUCTO
DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA / DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA
Certificat de notes (amb nota mitjana) / Certificado de notas (con nota media)
Fotocòpia del DNI / NIE / Fotocopia del DNI / NIE
València a
de
del
* Estudis LOE. El Títol Superior de Disseny queda inclòs a tots els efectes en el nivell 2, de Grau del Marco Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i és
equivalent al títol universitari de GRAU.
Sempre que la normativa aplicable exigisca estar en possessió del títol universitari de Grado, s’entendrà que complix este requisit qui estiga en possessió del
Títol Superior de Disseny. (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació)
Estudios LOE. El Título Superior de Diseño queda incluido a todos los efectos en el nivel 2, de Grado del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior y es equivalente al título universitario de Grado.
Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del
Título Superior de Diseño. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)
Estudis LOGSE. El Títol Superior de Disseny és equivalent amb caràcter general al de Diplomat Universitari i de validesa en tot el territori espanyol.
(RD. 1496/1999 de 24 de setembre)
Estudios LOGSE. El Título Superior de Diseño es equivalente a todos los efectos al de Diplomado Universitario y de validez en todo el territorio español.
(RD. 1496/1999 de 24 de septiembre)
La documentació es presentarà en Administració junt amb els originals. / La documentación se presentará en Administración junto a los originales.
✱ IMPORTANT // IMPORTANTE
Descarregar última versió de Acrobat Reader/
Descargar última versión de Acrobat Reader: http://www.adobe.com/es/products/reader.html
Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
[email protected]
Descargar